Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 Městská charita Výroční zpráva 2004

2 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino ČAS Česká asociace sester ČID částečný invalidní důchod DCHČB Diecézní charita Č. Budějovice DPCHPS Detašované pracoviště CHPS FR fundraising CHOPS Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOS Charitní ošetřovatelská služba CHPS Charitní pečovatelská služba JK Jihočeský kraj KD Kněžský domov MCHČB Městská charita Č. Budějovice MK Ministerstvo kultury MM Magistrát města MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí PID plný invalidní důchod PR Public relations SČKCH Sdružení česká katolická charita TP těžce postižený ÚP Úřad práce ÚSP Ústav sociální péče ZP zdravotní pojiš ovny (VZP, OZP, ZP Ministerstva vnitra, VoZP, ČNZP) ZTP zvláš těžce postižený ZTP/P zvláš těžce postižený s průvodcem 2 Vydala Městská charita Autoři kapitol: Úvodní slovo Mgr. Alois Ambrož Charitní ošetřovatelská služba Zorka Šílená Charitní pečovatelská služba Irma Zemková Azylový dům sv. Pavla Martin Němec Centrum denních služeb Domino Iva Hintermüllerová, DiS. Ekonomika MCHČB Helena Schierová Fotografie v textu archiv Městské charity Grafická úprava, sazba a ilustrační fotografie Jan Flaška / Tisk Josef Posekaný / Neprodejné Městská charita

3 obsah výroční zprávy 2 Seznam zkratek použitých v textu, tiráž 3 Obsah výroční zprávy 4 Úvodní slovo ředitele MCHČB 5 Poslání a cíle městské charity 6 Komplexní domácí péče 6 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 7 Charitní pečovatelská služby (CHPS) 9 Sociální pracovnice CHOPS 9 Kněžský domov 11 Komplex služeb pro lidi bez přístřeší 11 Azylový dům sv. Pavla pro muže (AD) 15 Pomoc zdravotně postiženým lidem 15 Centrum denních služeb Domino 18 Dobrovolníci a vězeňská korespondence 20 Další informace a aktivity 20 Fundraising 21 Public relations (PR) 21 Vzdělávání: Kurz sv. Zdislavy 22 Významné události v roce Souhrnné ekonomické údaje 25 Dárci, sponzoři a podporovatelé Výroční zpráva

4 Když jsem se ohlížel zpátky v čase nad tím, čeho jsme jako organizace do dnešního dne dosáhli, co jsme v průběhu roku 2004 změnili k lepšímu, jak jsme k tomu dospěli a proč vůbec existujeme, zastavil se můj pohled až v období založení organizace v roce 1991, kdy byla MCHČB zřízena biskupem českobudějovickým jako účelové zařízení církve s cílem pomáhat lidem v nouzi na principech křes anské lásky. úvodní slovo ředitele mchčb Nelze opomenout obětavou práci lidí, kteří se v průběhu dosavadních třinácti let podíleli na založení a rozvoji současných stabilních projektů MCHČB (např. CHOPS od roku 1993, AD od roku 1996, CDS Domino od roku 1997). Bez nich by nebylo možné poskytovat kvalitní zdravotní a sociální služby všem potřebným lidem na té úrovni, na jaké se nám to dařilo právě v roce Díky zkušenostem, poptávce a podpoře jsme mohli rozšířit nabízené služby i v roce 2004 např. otevřením Domu na půli cesty při AD, zvýšením kapacity a nabídkou nové péče při CHOPS, zahájením nové služby Osobní asistence v CDS Domino Podrobněji tyto činnosti popisují vedoucí jednotlivých projektů v následujících kapitolách výroční zprávy (CHOPS, AD, CDS Domino a další aktivity). Mým úkolem a úkolem projektových manažerů je řídit organizaci s rozpočtem téměř 12 milionů korun ve čtyřech hlavních projektech s pracovními týmy, čítajícími zhruba 50 zaměstnanců. Musíme se neustále ptát a hledat odpovědi na otázky typu: Co chceme změnit? Co tím chceme dosáhnout? Jak chceme dospět k cíli? Jinými slovy strategicky plánovat. Přesto si myslím, že jsme se především nechali řídit potřebami našich klientů, připomínkami členů rady MCH, reagovali jsme na změny zákonů, předpisů a vyhlášek, přizpůsobovali jsme se novým možnostem a programům financování např. z evropských fondů... Snažili jsme se o to, aby výsledky naší práce byly smysluplné a užitečné pro lidi, jimž jsou naše služby určeny. Uplynulý rok byl pro MCHČB mimo rutinních činností plný nových vizí a plánů (strategických, komunitních). Sbírali jsme např. podklady k novému projektu Tolerance Č.B příprava a zaměstnávání osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exluzí. Věřím, že vznikne odpovídající návazné zařízení a tím i možnost uplatnění pro uživatele služeb AD, CDS Domino a mnoha partnerských organizací včetně uchazečů o práci na ÚP. Jako dobří hospodáři se snažíme, aby strom, který byl zasazen, rostl a nesl i v příštích letech ovoce v podobě kvalitních služeb našim klientům. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nás nejen v roce 2004 podporovali: MPSV, MK, Jihočeskému kraji, Statutárnímu městu České Budějovice, Úřadům práce a mnoha nadacím, dárcům, dobrovolníkům a v neposlední řadě všem zaměstnancům za jejich ochotu, píli, víru, naději a lásku. Děkuji vám. Mgr. Alois Ambrož 4 Městská charita

5 poslání a cíle městské charity Posláním charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Městské charity je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města a okolí a pomoc všem lidem, kteří pomoc potřebují. Jde zejména o pomoc seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí v projektu CHOPS mužům bez domova a všem v nepříznivé sociální situaci v projektu AD lidem se zdravotním handicapem v projektu CDS Domino ostatním lidem v nouzi Naším cílem je poskytovat uživatelům kvalitní a komplexní služby. Naše organizace Městská charita (MCHCB) je samostatným právním subjektem s registrací u Ministerstva kultury ČR datum číslo 8/ /1998. Tvoří jednu ze složek Diecézní charity (DCHCB) a spadá pod Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Městská charita zahájila svoji činnost v roce 1991, jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Jsme nestátní nezisková církevní organizace a naše práce je založena na principech křes anské etiky. Financování projektů je zajiš ováno díky darům a příspěvkům od fyzických osob, právnických osob a nadací sbírkám grantům, dotacím, příspěvkům Magistrátu města, ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, od Jihočeského kraje, Úřadu práce České Budějovice a Úřadu práce Český Krumlov. úhradám zdravotních pojiš oven (VZP, OZP, ZP Ministerstva vnitra, VoZP, ČNZP) Městská charita Sídlo: Boženy Němcové IČO Telefon / fax: Webové stránky: Účet: /5500 u Raiffeisenbank. Výroční zpráva

6 komplexní domácí péče Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) Boženy Němcové Odborný garant a vedoucí projektu: Zorka Šílená Telefon / fax: , Mobil: CHOS je poskytována klientům dlouhodobě nemocným, klientům s chronickým onemocněním a klientům v terminálním stádiu choroby. Tato služba je zcela hrazena zdravotními pojiš- ovnami, u kterých je klient registrován. Poskytujeme ošetřovatelskou péči všem klientům bez ohledu na věk, pohlaví, rasu i náboženství. Ošetřovatelský personál zdravotní sestry splňují kritéria odpovídající praxe ve zdravotnictví i odbornost a dlouholeté zkušenosti v oboru. Snažíme se poskytovat komplexní ošetřovatelskou a paliativní péči klientům v terminálním stádiu chronického onemocnění v domácím prostředí. Co nabízíme: aplikace infúzí aplikace injekcí odběry biologického materiálu ošetření stomií kolostomie, nefrostomie, gastrostomie apod. lokální ošetření kožních defektů dekubitů, bércových vředů a další podávání klyzmat, cévkování, péče o permanentní močový katetr měření krevního tlaku, pulsu a glykémie kondiční ošetřovatelskou rehabilitaci další zdravotní úkony podle potřeb klienta V roce 2004 bylo provedeno ošetření. V ošetřovatelské péči bylo registrováno 98 klientů, jejich věk se většinou pohyboval mezi roky. Třetina těchto klientů byla imobilní, zcela odkázána na pomoc druhé osoby. Od ledna 2004 byla CHOS rozšířena o ošetřovatelskou péči o dítě a od května 2004 o ošetřovatelskou péči u klientů dorozumívajících se znakovou řečí. 6 Městská charita

7 Naše zdravotní sestry jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester), která pořádá po celý rok pro své členy vzdělávací kurzy, odborné semináře a konference. Cílem do roku 2005 je poskytnout ošetřovatelskou péči ještě většímu počtu klientů a přijmout další zdravotní sestru na základě schválení VZP. Ekonomické informace CHOS Zaměstnanci v roce zaměstnanců pracujících na plný úvazek (zdravotní sestry + vrchní sestra). Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby od zdravotních pojiš oven jiné výnosy dotace Úřadu práce Hospodářský výsledek Charitní pečovatelská služba (CHPS) Boženy Němcové Vedoucí projektu: Irma Zemková Telefon / fax: Mobil: Detašované pracoviště CHPS sídliště Vltava Jizerská Vedoucí DPCHPS: Radka Žaloudková Telefon: Mobil: Charitní pečovatelská služba úzce spolupracuje s charitní ošetřovatelskou službou a tvoří s ní jeden celek, který se vzájemně doplňuje a zajiš- uje klientům v domácnosti komplexní péči. Lidé s různými diagnózami, např. skleróza multiplex, cévní mozková příhoda, artróza, zlomenina krčku stehenní kosti, demence, Alzheimerova choroba a různé druhy karcinomů, se tedy mohou léčit v domácnosti se souhlasem ošetřujícího lékaře (ve většině případů je nutná spolupráce rodiny). Někteří pacienti obtížně snášejí hospitalizaci a následné umístění v sociálních zařízeních. Jsou známy případy těžké apatie a následného úmrtí, kdy se klient v pozdním věku nedokázal přizpůsobit novým podmínkám života. Proto mnoho klientů přivítá možnost domácí léčby s velkou radostí. Výroční zpráva

8 Charitní pečovatelská služba napomáhá při aktivizaci psychosociálních schopností klienta a navrací ho k soběstačnosti. Ke splnění tohoto cíle slouží půjčovna kompenzačních pomůcek přímo ve středisku: klientům jsou k dispozici polohovací lůžka, WC židle, invalidní vozíky, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní matrace s elektrickým agregátem a další. Co nabízíme: Služby, které nabízíme, se týkají pečovatelských úkonů dle vyhlášky č. 182/1991 MPSV: celková koupel v domácnosti nebo ve středisku MCH běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC jednoduché ošetřovatelské úkony dovážka obědů doprovod na vyšetření nákupy, nutné pochůzky práce spojené s udržováním domácnosti příprava a uvaření snídaně nebo oběda, případně svačiny nebo večeře praní prádla v domácnosti nebo ve středisku MCH pedikúra dohled nad dospělým občanem Cíl do roku 2005 V roce 2004 CHPS zaznamenala návštěv u 188 klientů ve věkovém rozmezí let. Denně jsme v rámci regionu České Budějovice navštívili průměrně 60 klientů (seniory a nemocné) v domácnosti. Pro velký zájem o pečovatelskou službu v domácnosti vzniklo začátkem prosince detašované pracoviště (DPCHPS) na sídlišti Vltava v Č. Budějovicích, díky němuž se rozšířila naše kapacita služeb. Zaměřuje se především na klienty s bydlištěm na sídlištích Vltava, Máj, Pražské sídliště a čtvr Suché Vrbné. Středisko CHPS má za cíl pravidelnou péčí ulehčit situaci rodinným příslušníkům klienta, kteří jsou většinou v zaměstnání a nebo žijí mimo bydliště klienta, zajistit komplexní péči za pomoci charitního ošetřovatelského týmu, osobních asistentů z CDS DOMINO a dobrovolníků Městské charity. Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 Ke konci roku 2004 došlo k rozšíření péče a tím i k nárůstu zaměstnanců na 19 + vedoucí vrchní sestru, tedy celkem 20 zaměstnanců. 8 Městská charita

9 Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, obědy klientům) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za poskytnuté služby tržby za půjčování pomůcek tržby za obědy jiné výnosy náhrady od pojiš oven Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek postiženým, starším a osamělým. Pomáhá jim při vyřizování úředních záležitostí, zajiš uje doprovod k lékaři, na lékařskou posudkovou komisi apod. Metodicky koordinuje sociální práci v celém projektu CHOPS. V sociální oblasti se jednalo například o vyřizování žádosti o bezmocnost, mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany I., II., III. stupně (průkaz TP, ZTP, ZTP/P), příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla nebo příspěvku na individuální dopravu. Pozn.: Informace související s činností soc. pracovnice uvádíme v kapitolách CHOS a CHPS. Podprojekt CHOPS Kněžský domov Želivského Č. Budějovice Sociální pracovnice CHOPS Petra Fleischhackerová, DiS. (do června 2004) Zina Lexová, DiS. Boženy Němcové Telefon / fax: , Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství klientům CHOPS, lidem převážně zdravotně Vedoucí podprojektu KD: Irena Třebínová Telefon: MCHČB byla po dohodě se svým zřizovatelem ve spolupráci s DCH ČB pověřena vedením KD Suché Vrbné k se záměrem předat projekt k SČKCH. Výroční zpráva

10 Kněžský domov v Suchém Vrbném byl založen Otcem biskupem Antonínem Liškou v roce Otec biskup myslel na starší a nemocné kněze, kteří již nemohou vykonávat svou kněžskou činnost samostatně na faře. Záměrem bylo, aby kněží, kteří svůj život zasvětili službě pro naši diecézi, nemuseli na sklonku svého života odejít mimo diecézi, ale mohli se naopak vrátit do jejího centra a zde si v klidném prostředí odpočinout a modlit se, jak za naší diecézi, tak za nový kněžský a řeholní dorost pro ni. Kněžský domov má kapacitu 10 míst a leží uprostřed zahrady vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje. Každý kněz zde má samostatný pokoj, ve kterém je kuchyňská linka a sociální zařízení (sedací vana nebo sprchový kout + WC, umyvadlo). Pokoj si může každý kněz vybavit vlastním nábytkem. V domě je výtah zajiš ující pohyb méně pohyblivých kněží do všech podlaží. V roce 2004 jsme měli možnost sloužit devíti kněžím. Kněží, i když v důchodu, rádi vypomohou v pastoraci diecéze dle potřeb a pokynů biskupství. Radostnou událostí pro všechny kněze jsou návštěvy Otce biskupa. Veselo ale bývá i při slavení narozenin či jmenin. K takovýmto oslavám již tradičně patří píseň P. Klímy, který k přípitku zazpívá vlastní oslavný hymnus. Následuje obvykle výborný dort a neméně dobré pohoštění. Téměř v rodinném kruhu sdílíme každé radosti i starosti každého z nás. Od je Kněžský domov organizačně začleněn přímo k SČKCH jako součást organizační složky Domovy duchovních a řeholnic, která v sobě zahrnuje obdobná zařízení po celé České republice. Věříme, že spolupráce BČB, MCHČB a SČKCH bude i nadále na dobré úrovni a bude ku prospěchu obyvatelům KD. Ekonomické informace Mzdové náklady pracovnic byly hrazeny skrze finanční dar vázaný na tuto službu od biskupství. Naše služba byla ukončena k a předána SČKCH. Pod odborným vedením vrchních sester CHOPS řídila Irena Třebínová od šest zaměstnanců. Tak zajiš ovalo 7 zaměstnanců (z toho 5 z BČB a 2 z MCHČB) nepřetržitý provoz domova. Náklady a výnosy Náklady ošacení zdravotnické mzdy + odvody Výnosy dar KD Hospodářský výsledek 0 10 V průběhu roku 2004 nás na věčnost předešli tito kněží: P. Otto Kamiš, P. Ladislav Daněk a P. Karel Hes. V červenci 2004 jsme se téměř se všemi kněžími vypravili do Kostelního Vydří na kněžskou pou, která se setkala s velkým ohlasem. Městská charita

11 komplex služeb pro lidi bez přístřeší Azylový dům sv. Pavla pro muže (AD) Riegrova Vedoucí projektu: Martin Němec Telefon: Mobil: Cíl a cílová skupina obyvatel Tak jako v letech minulých (od r. 1996) poskytuje AD, dle standardů, komplex odborných služeb lidem v krizové životní situaci, a to nejen lidem bez domova, ale i lidem v situaci související se sociální problematikou (viz níže). Konečným cílem je, za současné motivace individuálním přístupem, opětovné začlenění uživatele služby do společnosti, usnadnění samotné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Azylový dům sv. Pavla poskytuje pomoc v několika úrovních (službách). Nabízené služby jsou propojené, s důrazem na zabezpečení možnosti klienta využít nabízených (následných) služeb. Důležitým prvkem pomoci je snaha vytvářet pocit přijetí, bezpečí a opory, tedy aspektu, který většina uživatelů ani ve svém dětství nepoznala. Poskytujeme komplex služeb pod jednou střechou: Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy (Denní centrum Katka) Charitní poradna Nocležna Ubytovna Dům na půli cesty Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy (Denní centrum Katka) Svým klientům nabízíme zabezpečení základních životních potřeb hygienický servis, poskytnutí stravy, ošacení (Charitní šatník) sebevzdělávání (práce na PC) zprostředkování práce a ubytování (nejen v AD), které mohou uživatelé s pomocí i samostatně vyhledávat na internetu kontakt s psychoterapeutem Výroční zpráva

12 distribuci časopisu Nový prostor, který slouží k pracovní terapii, motivaci a získávání sebedůvěry klientů AD volnočasové aktivity zpestřující pobyt: stolní tenis, šipky, knihovna, společenské hry zprostředkování duchovní péče Z tabulky počtu klientů a kontaktů za rok 2004 je patrný nárůst využití této služby v letním období. Ten je dán tím, že uživatelé této služby, kteří nejsou ubytováni v našem projektu, na zimní období opouštějí metropoli a vyhledávají větší města (Praha, Plzeň, atd.). Charitní poradna zajiš uje sociální poradenství a kontakt se sociálními pracovníky a nabízí využití návazných služeb (azylové domy pro ženy, léčebny, domovy důchodců atd.) Nocležna Nabídka přístřeší (krizového přespání) mužům bez domova. V propojení s Denním centrem Katka se snažíme o individuální sociální práci s uživatelem, jeho motivaci a oporu v návazných službách. Dům na půli cesty (od prosince 2004) Na základě dlouhodobých zkušeností s mladými lidmi v našich zařízeních a naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb města jsme zprovoznili tuto službu. Dům na půli cesty je určen mladým lidem od 18 do 26 let, kteří nejsou schopni samostatné existence a chybí jim základní návyky v otázce chodu domácnosti. Programy na získání a udržení zaměstnání, nabídkou volnočasových aktivit eliminujeme sociální exkluzi uživatele služby a podpoříme jeho soběstačnost. Pracovní tým AD se v průběhu roku 2004 podílel na zkvalitňování péče o klienty a zlepšování prostředí, které jim v jejich tíživé situaci nahrazuje domov. Lidský přístup zaměstnanců ke klientovi zadal příčinu k intenzivnější participaci klienta na projektu. Klienti během roku a v rámci pracovní terapie zvelebovali prostory Azylového domu (malování, příprava prostorů Domu na půli cesty, údržbářské práce). V AD vykonávali praxi také studenti vysokých a vyšších odborných škol se sociálním zaměřením. Jejich pohled na problematiku bezdomovectví byl přínosem pro naši sociální práci, studenti zároveň v praxi poznali úskalí této práce. Lidí bez domova stále přibývá, v roce 2004 však přesto počet ubytovaných oproti roku 2003 klesl o 17 klientů na 183, a to díky zkvalitňování sociální práce s klientem. Ubytovna je určena mužům bez přístřeší. Nabízí vyšší standard ubytování (vybavené dvoulůžkové pokoje). Klienty jsou muži, kteří aktivně spolupracují se sociálními pracovníky na řešení své situace. Práce s klientem začíná již ve chvíli, kdy projeví zájem o ubytování. Při důkladném pohovoru, během nějž je analyzována klientova sociální situace, je nezřídka navrženo optimální řešení situace žadatele (vyřešení problému v rodině, přesměrování na některou z ubytoven ve městě apod.). Z těchto důvodů se nárůst počtu lidí bez přístřeší markantně neprojevuje na počtu klientů ubytovaných v AD. Celkem bylo v roce 2004 ubytováno 183 klientů, sociální poradenství bylo poskytnuto Městská charita

13 Denní centrum Katka navštívilo 342 klientů, kontaktů bylo zaznamenáno Dům na půli cesty využilo 6 mladých lidí. Přehled kontaktů a poskytnutých služeb za rok 2004 Služba Bydlící v AD Nebydlící v AD Telefon Dopis poskytnutí informace sociálně-právní poradenství podpora při hledání zaměstnání podpora při řešení vlastního bydlení krizová intervence doprovod na úřady zprostředkování odborné konzultace (psycholog, psychiatr) duchovní promluva s knězem nebo pastoračním asistentem přímá pomoc: - hygiena ošacení úvěrové jízdné potraviny kontakty klientů do 30 minut kontakty klientů nad 30 minut Klienti ubytovaní v nocležně a ubytovně v roce 2004 Délka pobytu Počet % do 7 dnů do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 4 měsíců 11 6 do 5 měsíců 4 2 do 6 měsíců 5 3 do 7 měsíců 1 0,5 do 8 měsíců 2 1 do 9 měsíců 1 0,5 do 10 měsíců 0 0 nad 10 měsíců 3 2 Celkem Okres Počet % jiný cizinec Celkem Věk v letech Počet % do do do do do nad Celkem Trestán Počet % ano ne Celkem Vzdělání Počet % základní vyučen střední 9 5 vysokoškolské 2 1 Celkem Výroční zpráva

14 Klienti nízkoprahového denního centra Katka v roce 2004 Počet klientů Kontakty leden únor březen duben květen červen červenec srpen záři říjen listopad prosinec Celkem Klienti Domu na půli cesty od prosince 2004 Počet klientů Kontakty prosinec 6 6 Celkem 6 6 Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 Počet zaměstnanců v roce 2004 byl 11 včetně vedoucího. Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, ubytovné od klientů) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za ubytovné, hygienu jiné výnosy přijaté příspěvky - dary Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek Městská charita

15 pomoc zdravotně postiženým lidem Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením (CDS Domino) Jizerská Vedoucí projektu: Jitka Kolářová (do listopadu 2004) Iva Hintermüllerová, DiS. Telefon: Mobil: Služba je určena osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblasti osobní péče, využívání veřejných míst a služeb, využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, uplatňování práv a nároků, kontaktu s komunitou atd. Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení nebo přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace nebo posílení jejich schopností a dovedností. Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost osob, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů sníženy a umožnit jim využívat běžné veřejné nebo komerční služby a další zdroje společnosti. Cíle projektu poskytnout potřebnou podporu lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, aktivizovat (rozvíjet) jejich schopnosti a dovednosti, motivovat je k uplatnění se na otevřeném trhu práce poskytnout podporu rodinným příslušníkům lidí ze zdravotním postižením destigmatizace ( odznačkování ) problematiky zdravotně handicapovaných celkově se podílet na maximálním začlenění zdravotně postižených osob do běžné občanské společnosti Poskytované služby Klub denních aktivit aktivizace schopností a dovedností upevnění a získávání zkušeností péče o domácnost podpora při využívání veřejných zdrojů Výroční zpráva

16 Kontaktní centrum sociálně-právní poradenství case-managment podpora při vyřizování na úřadech kontakt se zájemci o službu Spolupráce s rodinou individuální podpora konzultace krizová intervence Zájmové dílny animační dílna ANIMACB výtvarná, sochařská a keramická dílna Ateliér 04 divadelní dílna kurz ručních prací Osobní asistence prevence pobytu lidí ze zdravotním handicapem v pobytových zařízeních (ÚSP) integrace lidí ze zdravotním handicapem do běžné společnosti prevence sociálního vyloučení lidí se zdravotním handicapem a lidí pečujících o člověka se zdravotním handicapem Integrační setkávání destigmatizační kampaně pořádané ve spolupráci s Jihočeskou unií pro duševní zdraví a Magistrátem města ČB Dny duševního zdraví (říjen 2004) aukce Krásné krásným (prosinec 2004) Celkový počet klientů, kteří využili služby CDS Domino v roce 2004 činil 84 osob. Věkový průměr uživatelů služeb byl 35 let. Klub denních aktivit důvody využívání služby osamělost, nedostatek přátel, nuda, prevence návratu nebo zhoršování obtíží...56% službu vyhledali rodiče (odlehčovací služba, možnost setrvat v zaměstnání)...32% potřeba se sebou něco dělat, rozvíjet své schopnosti a dovednosti...12% Pracovně-rehabilitační příprava podpora návratu lidí se zdravotním postižením na trh práce upevnění či získání pracovních návyků jobkluby (ve spolupráci s o.s. Koník) Kontaktní centrum nejčastější dotazy možnost výdělku při pobírání PID a ČID...65% souběh čerpání služeb osobní asistence a pobírání Příspěvku při péči o osobu blízkou...5% možnosti získání příspěvku na osobní asistenci...14% pracovně-právní vztahy...13% ostatní...3% Zájmové dílny počet lidí, kteří navštěvovali jednotlivé dílny ANIMACB Ateliér Městská charita

17 Divadelní dílna... 8 Kurz ručních prací... 9 Osobní asistence věková hranice uživatelů děti a mládež 0 18 let... 3 dospělí let... 1 senioři nad 60 let... 5 Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, obědy klientům) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za vlastní činnost a zboží přijaté příspěvky - dary Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek Pracovně-rehabilitační příprava počet klientů, kteří využili jednotlivých služeb Textilní dílna... 4 Keramická dílna... 5 jobkluby... 6 Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 V roce 2004 bylo zaměstnáváno 6 pracovníků včetně vedoucí. K hospodářským činnostem CDS Domino patřil také festival nazvaný Dny duševního zdraví, který byl zaměřen na integraci handicapovaných lidí do společnosti. Výroční zpráva

18 dobrovolníci a vězeňská korespondence Riegrova Č. Budějovice Sociální pracovnice a koordinátorka: Petra Fleischhackerová, DiS. Úřední dny: úterý a čtvrtek Telefon: Službu klientům v projektech CHOPS, AD a CDS Domino doplňují dobrovolníci. Kdo je to dobrovolník? dobrovolníkem může být každý, kdo má chu pomáhat a chce věnovat část svého volného času lidem, kteří ho potřebují dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase své znalosti, schopnosti a energii ve prospěch ostatních lidí Dobrovolníci se nejvíce realizují v projektu CHPS, kde navštěvují klienty, doprovází je, promlouvají s nimi, pomáhají při rozvážce obědů do domácností apod. Snaží se taky uspokojovat další potřeby klientů, například potřebu nových informací, náplně volného času, sociálních kontaktů či potřebu emoční podpory. Poslání a cíle dobrovolnictví: zabránit osamělosti seniorů pozitivně seniory motivovat a naslouchat jim pomáhat seniorům s rozšířením možností využití volného času chránit seniory před samotou, kterou trpí obecně se snažit zlepšovat kvalitu života seniorů Působení dobrovolníků v AD a CDS Domino: zprostředkování ošacení pro Charitní šatník práce v Charitním šatníku psychologické poradenství vězeňská korespondence - dobrovolníci si dopisují s uvězněnými lidmi. Toto dopisování je realizováno v anonymitě a pod určitými přezdívkami. Dopisy od vězňů jsou přeposílány z MCH na konkrétní adresy dobrovolníků. Tímto je zaručena naprostá ochrana dobrovolníků. Díky této činnosti neztrácí vězni kontakt s okolním světem pomoc při organizaci akcí Městské charity (Tříkrálová sbírka, Týdny duševního zdraví ) 18 Městská charita

19 aktivní pomoc při pořádání akcí pro klienty (výlety, festivaly, zájmové dílny, činnost v klubu a v ateliéru, práce na PC a další ) V roce 2004 se programu dobrovolnictví účastnilo celkem dvacet dobrovolníků. Cílem do roku 2005 je intenzivní spolupráce s Dobrovolnickým centrem při DCHČB a využívání jeho služeb. Všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, děkujeme. Kontaktní osoby pro dobrovolníky: Pro projekt CHOPS Mgr. Hana Melánová Pro projekt Azylový dům Petra Fleischhackerová, DiS. Pro projekt CDS Domino Jitka Kolářová Výroční zpráva

20 další aktivity a informace Boženy Němcové Fundraiser a koordinátor vzdělávání: Mgr. Helena Kočová (od srpna 2004) Telefon / fax: , Mobil: Fundraising Co je fundraising (FR)? Dosud neexistuje český ekvivalent tohoto termínu. Jinými slovy se dá tento pojem vysvětlit jako různé metody a postupy, jak získat prostředky na činnost nestátních neziskových organizací. Proč je fundraising důležitý? Tato činnost je součástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míře jejího úspěchu. Smyslem fundraisingu je co nejvíce stabilizovat finanční stránku organizace. Co je cílem fundraisingu MCHČB? Oslovit dárce a vytvořit sí dlouhodobých dárců, kterým není naše organizace a její činnost lhostejná. Obeznámit veřejnost s činností MCHČB a tím získat větší podporu pro naše aktivity, které jsou zaměřené na kvalitní poskytování zdravotních a sociálních služeb. V roce 2004 bylo vytvořeno z tohoto důvodu nové pracovní místo fundraisera. Do konce roku 2004 bylo podáno cca 10 žádostí o finanční podporu, převážně nadacím, podporující činnosti nestátních neziskových organizací. Mezi úspěšné žádosti v roce 2004 patří např. Grant Nadace VIA - z programu Fond podpory organizačního rozvoje, podpořeného z prostředků Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Díky této podpoře jsme v naší organizaci v roce 2004 ve spolupráci s poradenskou agenturou G-projekt započali tvorbu Strategického plánu MCHČB pro období s cílem efektivně a profesionálně pracovat v příštích letech. 20 Městská charita

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více