Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 Městská charita Výroční zpráva 2004

2 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino ČAS Česká asociace sester ČID částečný invalidní důchod DCHČB Diecézní charita Č. Budějovice DPCHPS Detašované pracoviště CHPS FR fundraising CHOPS Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOS Charitní ošetřovatelská služba CHPS Charitní pečovatelská služba JK Jihočeský kraj KD Kněžský domov MCHČB Městská charita Č. Budějovice MK Ministerstvo kultury MM Magistrát města MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí PID plný invalidní důchod PR Public relations SČKCH Sdružení česká katolická charita TP těžce postižený ÚP Úřad práce ÚSP Ústav sociální péče ZP zdravotní pojiš ovny (VZP, OZP, ZP Ministerstva vnitra, VoZP, ČNZP) ZTP zvláš těžce postižený ZTP/P zvláš těžce postižený s průvodcem 2 Vydala Městská charita Autoři kapitol: Úvodní slovo Mgr. Alois Ambrož Charitní ošetřovatelská služba Zorka Šílená Charitní pečovatelská služba Irma Zemková Azylový dům sv. Pavla Martin Němec Centrum denních služeb Domino Iva Hintermüllerová, DiS. Ekonomika MCHČB Helena Schierová Fotografie v textu archiv Městské charity Grafická úprava, sazba a ilustrační fotografie Jan Flaška / Tisk Josef Posekaný / Neprodejné Městská charita

3 obsah výroční zprávy 2 Seznam zkratek použitých v textu, tiráž 3 Obsah výroční zprávy 4 Úvodní slovo ředitele MCHČB 5 Poslání a cíle městské charity 6 Komplexní domácí péče 6 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 7 Charitní pečovatelská služby (CHPS) 9 Sociální pracovnice CHOPS 9 Kněžský domov 11 Komplex služeb pro lidi bez přístřeší 11 Azylový dům sv. Pavla pro muže (AD) 15 Pomoc zdravotně postiženým lidem 15 Centrum denních služeb Domino 18 Dobrovolníci a vězeňská korespondence 20 Další informace a aktivity 20 Fundraising 21 Public relations (PR) 21 Vzdělávání: Kurz sv. Zdislavy 22 Významné události v roce Souhrnné ekonomické údaje 25 Dárci, sponzoři a podporovatelé Výroční zpráva

4 Když jsem se ohlížel zpátky v čase nad tím, čeho jsme jako organizace do dnešního dne dosáhli, co jsme v průběhu roku 2004 změnili k lepšímu, jak jsme k tomu dospěli a proč vůbec existujeme, zastavil se můj pohled až v období založení organizace v roce 1991, kdy byla MCHČB zřízena biskupem českobudějovickým jako účelové zařízení církve s cílem pomáhat lidem v nouzi na principech křes anské lásky. úvodní slovo ředitele mchčb Nelze opomenout obětavou práci lidí, kteří se v průběhu dosavadních třinácti let podíleli na založení a rozvoji současných stabilních projektů MCHČB (např. CHOPS od roku 1993, AD od roku 1996, CDS Domino od roku 1997). Bez nich by nebylo možné poskytovat kvalitní zdravotní a sociální služby všem potřebným lidem na té úrovni, na jaké se nám to dařilo právě v roce Díky zkušenostem, poptávce a podpoře jsme mohli rozšířit nabízené služby i v roce 2004 např. otevřením Domu na půli cesty při AD, zvýšením kapacity a nabídkou nové péče při CHOPS, zahájením nové služby Osobní asistence v CDS Domino Podrobněji tyto činnosti popisují vedoucí jednotlivých projektů v následujících kapitolách výroční zprávy (CHOPS, AD, CDS Domino a další aktivity). Mým úkolem a úkolem projektových manažerů je řídit organizaci s rozpočtem téměř 12 milionů korun ve čtyřech hlavních projektech s pracovními týmy, čítajícími zhruba 50 zaměstnanců. Musíme se neustále ptát a hledat odpovědi na otázky typu: Co chceme změnit? Co tím chceme dosáhnout? Jak chceme dospět k cíli? Jinými slovy strategicky plánovat. Přesto si myslím, že jsme se především nechali řídit potřebami našich klientů, připomínkami členů rady MCH, reagovali jsme na změny zákonů, předpisů a vyhlášek, přizpůsobovali jsme se novým možnostem a programům financování např. z evropských fondů... Snažili jsme se o to, aby výsledky naší práce byly smysluplné a užitečné pro lidi, jimž jsou naše služby určeny. Uplynulý rok byl pro MCHČB mimo rutinních činností plný nových vizí a plánů (strategických, komunitních). Sbírali jsme např. podklady k novému projektu Tolerance Č.B příprava a zaměstnávání osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exluzí. Věřím, že vznikne odpovídající návazné zařízení a tím i možnost uplatnění pro uživatele služeb AD, CDS Domino a mnoha partnerských organizací včetně uchazečů o práci na ÚP. Jako dobří hospodáři se snažíme, aby strom, který byl zasazen, rostl a nesl i v příštích letech ovoce v podobě kvalitních služeb našim klientům. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nás nejen v roce 2004 podporovali: MPSV, MK, Jihočeskému kraji, Statutárnímu městu České Budějovice, Úřadům práce a mnoha nadacím, dárcům, dobrovolníkům a v neposlední řadě všem zaměstnancům za jejich ochotu, píli, víru, naději a lásku. Děkuji vám. Mgr. Alois Ambrož 4 Městská charita

5 poslání a cíle městské charity Posláním charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Městské charity je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města a okolí a pomoc všem lidem, kteří pomoc potřebují. Jde zejména o pomoc seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí v projektu CHOPS mužům bez domova a všem v nepříznivé sociální situaci v projektu AD lidem se zdravotním handicapem v projektu CDS Domino ostatním lidem v nouzi Naším cílem je poskytovat uživatelům kvalitní a komplexní služby. Naše organizace Městská charita (MCHCB) je samostatným právním subjektem s registrací u Ministerstva kultury ČR datum číslo 8/ /1998. Tvoří jednu ze složek Diecézní charity (DCHCB) a spadá pod Sdružení Česká katolická charita (SČKCH). Městská charita zahájila svoji činnost v roce 1991, jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Jsme nestátní nezisková církevní organizace a naše práce je založena na principech křes anské etiky. Financování projektů je zajiš ováno díky darům a příspěvkům od fyzických osob, právnických osob a nadací sbírkám grantům, dotacím, příspěvkům Magistrátu města, ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, od Jihočeského kraje, Úřadu práce České Budějovice a Úřadu práce Český Krumlov. úhradám zdravotních pojiš oven (VZP, OZP, ZP Ministerstva vnitra, VoZP, ČNZP) Městská charita Sídlo: Boženy Němcové IČO Telefon / fax: Webové stránky: Účet: /5500 u Raiffeisenbank. Výroční zpráva

6 komplexní domácí péče Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) Boženy Němcové Odborný garant a vedoucí projektu: Zorka Šílená Telefon / fax: , Mobil: CHOS je poskytována klientům dlouhodobě nemocným, klientům s chronickým onemocněním a klientům v terminálním stádiu choroby. Tato služba je zcela hrazena zdravotními pojiš- ovnami, u kterých je klient registrován. Poskytujeme ošetřovatelskou péči všem klientům bez ohledu na věk, pohlaví, rasu i náboženství. Ošetřovatelský personál zdravotní sestry splňují kritéria odpovídající praxe ve zdravotnictví i odbornost a dlouholeté zkušenosti v oboru. Snažíme se poskytovat komplexní ošetřovatelskou a paliativní péči klientům v terminálním stádiu chronického onemocnění v domácím prostředí. Co nabízíme: aplikace infúzí aplikace injekcí odběry biologického materiálu ošetření stomií kolostomie, nefrostomie, gastrostomie apod. lokální ošetření kožních defektů dekubitů, bércových vředů a další podávání klyzmat, cévkování, péče o permanentní močový katetr měření krevního tlaku, pulsu a glykémie kondiční ošetřovatelskou rehabilitaci další zdravotní úkony podle potřeb klienta V roce 2004 bylo provedeno ošetření. V ošetřovatelské péči bylo registrováno 98 klientů, jejich věk se většinou pohyboval mezi roky. Třetina těchto klientů byla imobilní, zcela odkázána na pomoc druhé osoby. Od ledna 2004 byla CHOS rozšířena o ošetřovatelskou péči o dítě a od května 2004 o ošetřovatelskou péči u klientů dorozumívajících se znakovou řečí. 6 Městská charita

7 Naše zdravotní sestry jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester), která pořádá po celý rok pro své členy vzdělávací kurzy, odborné semináře a konference. Cílem do roku 2005 je poskytnout ošetřovatelskou péči ještě většímu počtu klientů a přijmout další zdravotní sestru na základě schválení VZP. Ekonomické informace CHOS Zaměstnanci v roce zaměstnanců pracujících na plný úvazek (zdravotní sestry + vrchní sestra). Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby od zdravotních pojiš oven jiné výnosy dotace Úřadu práce Hospodářský výsledek Charitní pečovatelská služba (CHPS) Boženy Němcové Vedoucí projektu: Irma Zemková Telefon / fax: Mobil: Detašované pracoviště CHPS sídliště Vltava Jizerská Vedoucí DPCHPS: Radka Žaloudková Telefon: Mobil: Charitní pečovatelská služba úzce spolupracuje s charitní ošetřovatelskou službou a tvoří s ní jeden celek, který se vzájemně doplňuje a zajiš- uje klientům v domácnosti komplexní péči. Lidé s různými diagnózami, např. skleróza multiplex, cévní mozková příhoda, artróza, zlomenina krčku stehenní kosti, demence, Alzheimerova choroba a různé druhy karcinomů, se tedy mohou léčit v domácnosti se souhlasem ošetřujícího lékaře (ve většině případů je nutná spolupráce rodiny). Někteří pacienti obtížně snášejí hospitalizaci a následné umístění v sociálních zařízeních. Jsou známy případy těžké apatie a následného úmrtí, kdy se klient v pozdním věku nedokázal přizpůsobit novým podmínkám života. Proto mnoho klientů přivítá možnost domácí léčby s velkou radostí. Výroční zpráva

8 Charitní pečovatelská služba napomáhá při aktivizaci psychosociálních schopností klienta a navrací ho k soběstačnosti. Ke splnění tohoto cíle slouží půjčovna kompenzačních pomůcek přímo ve středisku: klientům jsou k dispozici polohovací lůžka, WC židle, invalidní vozíky, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní matrace s elektrickým agregátem a další. Co nabízíme: Služby, které nabízíme, se týkají pečovatelských úkonů dle vyhlášky č. 182/1991 MPSV: celková koupel v domácnosti nebo ve středisku MCH běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC jednoduché ošetřovatelské úkony dovážka obědů doprovod na vyšetření nákupy, nutné pochůzky práce spojené s udržováním domácnosti příprava a uvaření snídaně nebo oběda, případně svačiny nebo večeře praní prádla v domácnosti nebo ve středisku MCH pedikúra dohled nad dospělým občanem Cíl do roku 2005 V roce 2004 CHPS zaznamenala návštěv u 188 klientů ve věkovém rozmezí let. Denně jsme v rámci regionu České Budějovice navštívili průměrně 60 klientů (seniory a nemocné) v domácnosti. Pro velký zájem o pečovatelskou službu v domácnosti vzniklo začátkem prosince detašované pracoviště (DPCHPS) na sídlišti Vltava v Č. Budějovicích, díky němuž se rozšířila naše kapacita služeb. Zaměřuje se především na klienty s bydlištěm na sídlištích Vltava, Máj, Pražské sídliště a čtvr Suché Vrbné. Středisko CHPS má za cíl pravidelnou péčí ulehčit situaci rodinným příslušníkům klienta, kteří jsou většinou v zaměstnání a nebo žijí mimo bydliště klienta, zajistit komplexní péči za pomoci charitního ošetřovatelského týmu, osobních asistentů z CDS DOMINO a dobrovolníků Městské charity. Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 Ke konci roku 2004 došlo k rozšíření péče a tím i k nárůstu zaměstnanců na 19 + vedoucí vrchní sestru, tedy celkem 20 zaměstnanců. 8 Městská charita

9 Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, obědy klientům) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za poskytnuté služby tržby za půjčování pomůcek tržby za obědy jiné výnosy náhrady od pojiš oven Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek postiženým, starším a osamělým. Pomáhá jim při vyřizování úředních záležitostí, zajiš uje doprovod k lékaři, na lékařskou posudkovou komisi apod. Metodicky koordinuje sociální práci v celém projektu CHOPS. V sociální oblasti se jednalo například o vyřizování žádosti o bezmocnost, mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany I., II., III. stupně (průkaz TP, ZTP, ZTP/P), příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, příspěvku na provoz telefonní účastnické stanice, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla nebo příspěvku na individuální dopravu. Pozn.: Informace související s činností soc. pracovnice uvádíme v kapitolách CHOS a CHPS. Podprojekt CHOPS Kněžský domov Želivského Č. Budějovice Sociální pracovnice CHOPS Petra Fleischhackerová, DiS. (do června 2004) Zina Lexová, DiS. Boženy Němcové Telefon / fax: , Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství klientům CHOPS, lidem převážně zdravotně Vedoucí podprojektu KD: Irena Třebínová Telefon: MCHČB byla po dohodě se svým zřizovatelem ve spolupráci s DCH ČB pověřena vedením KD Suché Vrbné k se záměrem předat projekt k SČKCH. Výroční zpráva

10 Kněžský domov v Suchém Vrbném byl založen Otcem biskupem Antonínem Liškou v roce Otec biskup myslel na starší a nemocné kněze, kteří již nemohou vykonávat svou kněžskou činnost samostatně na faře. Záměrem bylo, aby kněží, kteří svůj život zasvětili službě pro naši diecézi, nemuseli na sklonku svého života odejít mimo diecézi, ale mohli se naopak vrátit do jejího centra a zde si v klidném prostředí odpočinout a modlit se, jak za naší diecézi, tak za nový kněžský a řeholní dorost pro ni. Kněžský domov má kapacitu 10 míst a leží uprostřed zahrady vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje. Každý kněz zde má samostatný pokoj, ve kterém je kuchyňská linka a sociální zařízení (sedací vana nebo sprchový kout + WC, umyvadlo). Pokoj si může každý kněz vybavit vlastním nábytkem. V domě je výtah zajiš ující pohyb méně pohyblivých kněží do všech podlaží. V roce 2004 jsme měli možnost sloužit devíti kněžím. Kněží, i když v důchodu, rádi vypomohou v pastoraci diecéze dle potřeb a pokynů biskupství. Radostnou událostí pro všechny kněze jsou návštěvy Otce biskupa. Veselo ale bývá i při slavení narozenin či jmenin. K takovýmto oslavám již tradičně patří píseň P. Klímy, který k přípitku zazpívá vlastní oslavný hymnus. Následuje obvykle výborný dort a neméně dobré pohoštění. Téměř v rodinném kruhu sdílíme každé radosti i starosti každého z nás. Od je Kněžský domov organizačně začleněn přímo k SČKCH jako součást organizační složky Domovy duchovních a řeholnic, která v sobě zahrnuje obdobná zařízení po celé České republice. Věříme, že spolupráce BČB, MCHČB a SČKCH bude i nadále na dobré úrovni a bude ku prospěchu obyvatelům KD. Ekonomické informace Mzdové náklady pracovnic byly hrazeny skrze finanční dar vázaný na tuto službu od biskupství. Naše služba byla ukončena k a předána SČKCH. Pod odborným vedením vrchních sester CHOPS řídila Irena Třebínová od šest zaměstnanců. Tak zajiš ovalo 7 zaměstnanců (z toho 5 z BČB a 2 z MCHČB) nepřetržitý provoz domova. Náklady a výnosy Náklady ošacení zdravotnické mzdy + odvody Výnosy dar KD Hospodářský výsledek 0 10 V průběhu roku 2004 nás na věčnost předešli tito kněží: P. Otto Kamiš, P. Ladislav Daněk a P. Karel Hes. V červenci 2004 jsme se téměř se všemi kněžími vypravili do Kostelního Vydří na kněžskou pou, která se setkala s velkým ohlasem. Městská charita

11 komplex služeb pro lidi bez přístřeší Azylový dům sv. Pavla pro muže (AD) Riegrova Vedoucí projektu: Martin Němec Telefon: Mobil: Cíl a cílová skupina obyvatel Tak jako v letech minulých (od r. 1996) poskytuje AD, dle standardů, komplex odborných služeb lidem v krizové životní situaci, a to nejen lidem bez domova, ale i lidem v situaci související se sociální problematikou (viz níže). Konečným cílem je, za současné motivace individuálním přístupem, opětovné začlenění uživatele služby do společnosti, usnadnění samotné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Azylový dům sv. Pavla poskytuje pomoc v několika úrovních (službách). Nabízené služby jsou propojené, s důrazem na zabezpečení možnosti klienta využít nabízených (následných) služeb. Důležitým prvkem pomoci je snaha vytvářet pocit přijetí, bezpečí a opory, tedy aspektu, který většina uživatelů ani ve svém dětství nepoznala. Poskytujeme komplex služeb pod jednou střechou: Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy (Denní centrum Katka) Charitní poradna Nocležna Ubytovna Dům na půli cesty Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy (Denní centrum Katka) Svým klientům nabízíme zabezpečení základních životních potřeb hygienický servis, poskytnutí stravy, ošacení (Charitní šatník) sebevzdělávání (práce na PC) zprostředkování práce a ubytování (nejen v AD), které mohou uživatelé s pomocí i samostatně vyhledávat na internetu kontakt s psychoterapeutem Výroční zpráva

12 distribuci časopisu Nový prostor, který slouží k pracovní terapii, motivaci a získávání sebedůvěry klientů AD volnočasové aktivity zpestřující pobyt: stolní tenis, šipky, knihovna, společenské hry zprostředkování duchovní péče Z tabulky počtu klientů a kontaktů za rok 2004 je patrný nárůst využití této služby v letním období. Ten je dán tím, že uživatelé této služby, kteří nejsou ubytováni v našem projektu, na zimní období opouštějí metropoli a vyhledávají větší města (Praha, Plzeň, atd.). Charitní poradna zajiš uje sociální poradenství a kontakt se sociálními pracovníky a nabízí využití návazných služeb (azylové domy pro ženy, léčebny, domovy důchodců atd.) Nocležna Nabídka přístřeší (krizového přespání) mužům bez domova. V propojení s Denním centrem Katka se snažíme o individuální sociální práci s uživatelem, jeho motivaci a oporu v návazných službách. Dům na půli cesty (od prosince 2004) Na základě dlouhodobých zkušeností s mladými lidmi v našich zařízeních a naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb města jsme zprovoznili tuto službu. Dům na půli cesty je určen mladým lidem od 18 do 26 let, kteří nejsou schopni samostatné existence a chybí jim základní návyky v otázce chodu domácnosti. Programy na získání a udržení zaměstnání, nabídkou volnočasových aktivit eliminujeme sociální exkluzi uživatele služby a podpoříme jeho soběstačnost. Pracovní tým AD se v průběhu roku 2004 podílel na zkvalitňování péče o klienty a zlepšování prostředí, které jim v jejich tíživé situaci nahrazuje domov. Lidský přístup zaměstnanců ke klientovi zadal příčinu k intenzivnější participaci klienta na projektu. Klienti během roku a v rámci pracovní terapie zvelebovali prostory Azylového domu (malování, příprava prostorů Domu na půli cesty, údržbářské práce). V AD vykonávali praxi také studenti vysokých a vyšších odborných škol se sociálním zaměřením. Jejich pohled na problematiku bezdomovectví byl přínosem pro naši sociální práci, studenti zároveň v praxi poznali úskalí této práce. Lidí bez domova stále přibývá, v roce 2004 však přesto počet ubytovaných oproti roku 2003 klesl o 17 klientů na 183, a to díky zkvalitňování sociální práce s klientem. Ubytovna je určena mužům bez přístřeší. Nabízí vyšší standard ubytování (vybavené dvoulůžkové pokoje). Klienty jsou muži, kteří aktivně spolupracují se sociálními pracovníky na řešení své situace. Práce s klientem začíná již ve chvíli, kdy projeví zájem o ubytování. Při důkladném pohovoru, během nějž je analyzována klientova sociální situace, je nezřídka navrženo optimální řešení situace žadatele (vyřešení problému v rodině, přesměrování na některou z ubytoven ve městě apod.). Z těchto důvodů se nárůst počtu lidí bez přístřeší markantně neprojevuje na počtu klientů ubytovaných v AD. Celkem bylo v roce 2004 ubytováno 183 klientů, sociální poradenství bylo poskytnuto Městská charita

13 Denní centrum Katka navštívilo 342 klientů, kontaktů bylo zaznamenáno Dům na půli cesty využilo 6 mladých lidí. Přehled kontaktů a poskytnutých služeb za rok 2004 Služba Bydlící v AD Nebydlící v AD Telefon Dopis poskytnutí informace sociálně-právní poradenství podpora při hledání zaměstnání podpora při řešení vlastního bydlení krizová intervence doprovod na úřady zprostředkování odborné konzultace (psycholog, psychiatr) duchovní promluva s knězem nebo pastoračním asistentem přímá pomoc: - hygiena ošacení úvěrové jízdné potraviny kontakty klientů do 30 minut kontakty klientů nad 30 minut Klienti ubytovaní v nocležně a ubytovně v roce 2004 Délka pobytu Počet % do 7 dnů do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 4 měsíců 11 6 do 5 měsíců 4 2 do 6 měsíců 5 3 do 7 měsíců 1 0,5 do 8 měsíců 2 1 do 9 měsíců 1 0,5 do 10 měsíců 0 0 nad 10 měsíců 3 2 Celkem Okres Počet % jiný cizinec Celkem Věk v letech Počet % do do do do do nad Celkem Trestán Počet % ano ne Celkem Vzdělání Počet % základní vyučen střední 9 5 vysokoškolské 2 1 Celkem Výroční zpráva

14 Klienti nízkoprahového denního centra Katka v roce 2004 Počet klientů Kontakty leden únor březen duben květen červen červenec srpen záři říjen listopad prosinec Celkem Klienti Domu na půli cesty od prosince 2004 Počet klientů Kontakty prosinec 6 6 Celkem 6 6 Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 Počet zaměstnanců v roce 2004 byl 11 včetně vedoucího. Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, ubytovné od klientů) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za ubytovné, hygienu jiné výnosy přijaté příspěvky - dary Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek Městská charita

15 pomoc zdravotně postiženým lidem Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením (CDS Domino) Jizerská Vedoucí projektu: Jitka Kolářová (do listopadu 2004) Iva Hintermüllerová, DiS. Telefon: Mobil: Služba je určena osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblasti osobní péče, využívání veřejných míst a služeb, využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, uplatňování práv a nároků, kontaktu s komunitou atd. Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení nebo přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace nebo posílení jejich schopností a dovedností. Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost osob, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů sníženy a umožnit jim využívat běžné veřejné nebo komerční služby a další zdroje společnosti. Cíle projektu poskytnout potřebnou podporu lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, aktivizovat (rozvíjet) jejich schopnosti a dovednosti, motivovat je k uplatnění se na otevřeném trhu práce poskytnout podporu rodinným příslušníkům lidí ze zdravotním postižením destigmatizace ( odznačkování ) problematiky zdravotně handicapovaných celkově se podílet na maximálním začlenění zdravotně postižených osob do běžné občanské společnosti Poskytované služby Klub denních aktivit aktivizace schopností a dovedností upevnění a získávání zkušeností péče o domácnost podpora při využívání veřejných zdrojů Výroční zpráva

16 Kontaktní centrum sociálně-právní poradenství case-managment podpora při vyřizování na úřadech kontakt se zájemci o službu Spolupráce s rodinou individuální podpora konzultace krizová intervence Zájmové dílny animační dílna ANIMACB výtvarná, sochařská a keramická dílna Ateliér 04 divadelní dílna kurz ručních prací Osobní asistence prevence pobytu lidí ze zdravotním handicapem v pobytových zařízeních (ÚSP) integrace lidí ze zdravotním handicapem do běžné společnosti prevence sociálního vyloučení lidí se zdravotním handicapem a lidí pečujících o člověka se zdravotním handicapem Integrační setkávání destigmatizační kampaně pořádané ve spolupráci s Jihočeskou unií pro duševní zdraví a Magistrátem města ČB Dny duševního zdraví (říjen 2004) aukce Krásné krásným (prosinec 2004) Celkový počet klientů, kteří využili služby CDS Domino v roce 2004 činil 84 osob. Věkový průměr uživatelů služeb byl 35 let. Klub denních aktivit důvody využívání služby osamělost, nedostatek přátel, nuda, prevence návratu nebo zhoršování obtíží...56% službu vyhledali rodiče (odlehčovací služba, možnost setrvat v zaměstnání)...32% potřeba se sebou něco dělat, rozvíjet své schopnosti a dovednosti...12% Pracovně-rehabilitační příprava podpora návratu lidí se zdravotním postižením na trh práce upevnění či získání pracovních návyků jobkluby (ve spolupráci s o.s. Koník) Kontaktní centrum nejčastější dotazy možnost výdělku při pobírání PID a ČID...65% souběh čerpání služeb osobní asistence a pobírání Příspěvku při péči o osobu blízkou...5% možnosti získání příspěvku na osobní asistenci...14% pracovně-právní vztahy...13% ostatní...3% Zájmové dílny počet lidí, kteří navštěvovali jednotlivé dílny ANIMACB Ateliér Městská charita

17 Divadelní dílna... 8 Kurz ručních prací... 9 Osobní asistence věková hranice uživatelů děti a mládež 0 18 let... 3 dospělí let... 1 senioři nad 60 let... 5 Náklady a výnosy v roce 2004 Náklady materiál + energie služby (opravy, cestovné, nájemné, poplatky, školení, propagace, obědy klientům) mzdy + odvody jiné náklady odpisy Výnosy tržby za vlastní činnost a zboží přijaté příspěvky - dary Tříkrálová sbírka dotace Magistrátu města ČB dotace MPSV dotace JK dotace Úřadu práce ČB Hospodářský výsledek Pracovně-rehabilitační příprava počet klientů, kteří využili jednotlivých služeb Textilní dílna... 4 Keramická dílna... 5 jobkluby... 6 Ekonomické informace Zaměstnanci v roce 2004 V roce 2004 bylo zaměstnáváno 6 pracovníků včetně vedoucí. K hospodářským činnostem CDS Domino patřil také festival nazvaný Dny duševního zdraví, který byl zaměřen na integraci handicapovaných lidí do společnosti. Výroční zpráva

18 dobrovolníci a vězeňská korespondence Riegrova Č. Budějovice Sociální pracovnice a koordinátorka: Petra Fleischhackerová, DiS. Úřední dny: úterý a čtvrtek Telefon: Službu klientům v projektech CHOPS, AD a CDS Domino doplňují dobrovolníci. Kdo je to dobrovolník? dobrovolníkem může být každý, kdo má chu pomáhat a chce věnovat část svého volného času lidem, kteří ho potřebují dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase své znalosti, schopnosti a energii ve prospěch ostatních lidí Dobrovolníci se nejvíce realizují v projektu CHPS, kde navštěvují klienty, doprovází je, promlouvají s nimi, pomáhají při rozvážce obědů do domácností apod. Snaží se taky uspokojovat další potřeby klientů, například potřebu nových informací, náplně volného času, sociálních kontaktů či potřebu emoční podpory. Poslání a cíle dobrovolnictví: zabránit osamělosti seniorů pozitivně seniory motivovat a naslouchat jim pomáhat seniorům s rozšířením možností využití volného času chránit seniory před samotou, kterou trpí obecně se snažit zlepšovat kvalitu života seniorů Působení dobrovolníků v AD a CDS Domino: zprostředkování ošacení pro Charitní šatník práce v Charitním šatníku psychologické poradenství vězeňská korespondence - dobrovolníci si dopisují s uvězněnými lidmi. Toto dopisování je realizováno v anonymitě a pod určitými přezdívkami. Dopisy od vězňů jsou přeposílány z MCH na konkrétní adresy dobrovolníků. Tímto je zaručena naprostá ochrana dobrovolníků. Díky této činnosti neztrácí vězni kontakt s okolním světem pomoc při organizaci akcí Městské charity (Tříkrálová sbírka, Týdny duševního zdraví ) 18 Městská charita

19 aktivní pomoc při pořádání akcí pro klienty (výlety, festivaly, zájmové dílny, činnost v klubu a v ateliéru, práce na PC a další ) V roce 2004 se programu dobrovolnictví účastnilo celkem dvacet dobrovolníků. Cílem do roku 2005 je intenzivní spolupráce s Dobrovolnickým centrem při DCHČB a využívání jeho služeb. Všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, děkujeme. Kontaktní osoby pro dobrovolníky: Pro projekt CHOPS Mgr. Hana Melánová Pro projekt Azylový dům Petra Fleischhackerová, DiS. Pro projekt CDS Domino Jitka Kolářová Výroční zpráva

20 další aktivity a informace Boženy Němcové Fundraiser a koordinátor vzdělávání: Mgr. Helena Kočová (od srpna 2004) Telefon / fax: , Mobil: Fundraising Co je fundraising (FR)? Dosud neexistuje český ekvivalent tohoto termínu. Jinými slovy se dá tento pojem vysvětlit jako různé metody a postupy, jak získat prostředky na činnost nestátních neziskových organizací. Proč je fundraising důležitý? Tato činnost je součástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míře jejího úspěchu. Smyslem fundraisingu je co nejvíce stabilizovat finanční stránku organizace. Co je cílem fundraisingu MCHČB? Oslovit dárce a vytvořit sí dlouhodobých dárců, kterým není naše organizace a její činnost lhostejná. Obeznámit veřejnost s činností MCHČB a tím získat větší podporu pro naše aktivity, které jsou zaměřené na kvalitní poskytování zdravotních a sociálních služeb. V roce 2004 bylo vytvořeno z tohoto důvodu nové pracovní místo fundraisera. Do konce roku 2004 bylo podáno cca 10 žádostí o finanční podporu, převážně nadacím, podporující činnosti nestátních neziskových organizací. Mezi úspěšné žádosti v roce 2004 patří např. Grant Nadace VIA - z programu Fond podpory organizačního rozvoje, podpořeného z prostředků Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Díky této podpoře jsme v naší organizaci v roce 2004 ve spolupráci s poradenskou agenturou G-projekt započali tvorbu Strategického plánu MCHČB pro období s cílem efektivně a profesionálně pracovat v příštích letech. 20 Městská charita

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KONÍČEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sídlo organizace: Adamovská 6, 373 71 Adamov Kancelář: Na Zlaté stoce 14, 370 05 Č. Budějovice IČO: 270 02 527 číslo účtu: 213 321 4001/2400 bankovní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2014 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více