ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne , schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 1) Organizační řád je závaznou normou pro všechny zaměstnance. Upravuje zásady činnosti a řízení muzea, stanovuje základní organizační strukturu, působnost a vztahy jednotlivých oddělení i vystupování muzea navenek. Organizační řád je základem pro tvorbu směrnic nižšího stupně. Podmínky výkonu práce jsou rozvedeny v provozním a pracovním řádu. Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců stanoví zvláštní vnitřní předpisy. Podrobnosti evidence písemností a jejich podepisování upravuje spisový řád a skartační řád. 2) Muzeum je právnickou osobou s postavením příspěvkové organizace, která vystupuje v právních vztazích svým jménem jako samostatný právní subjekt právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. Plní funkci muzea podle 2, odst. 3) a poskytuje veřejné kulturní služby podle 2 odst. 7) a 10a) zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění. Hlavní účel a předmět činnosti je určen čl. IV. Zřizovací listiny v platném znění, včetně písemných dodatků. 3) Ke své činnosti, kterou vykonává v souladu se Zřizovací listinou, muzeum využívá pracoviště: Strakonice - Zámek 1, Strakonice sídlo organizace - Husova ulice č. 380, Strakonice depozitáře Hoslovice - Hoslovice čp. 36, Čestice středověký vodní mlýn - Hoslovice čp. 40, Čestice technické zázemí mlýna II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Čl.2 1) Muzeum tvoří ředitel a zaměstnanci muzea. Základním organizačním stupněm řízení muzea jsou oddělení/pracoviště, která se zřizují podle hlavních druhů činnosti muzea a potřeb efektivního řízení. 1

2 2) Kromě toho mohou být zřizována i samostatná pracoviště nebo úseky, které nejsou na úrovni oddělení a funkce samostatných pracovníků v přímé působnosti ředitele. Vnitřní členění v rámci oddělení/pracoviště je, po projednání s ředitelem, v pravomoci příslušného vedoucího. 3) Koordinaci činnosti jednotlivých oddělení/pracovišť stanoví tento organizační řád. V případě plnění mimořádných úkolů koordinuje činnost ředitel. Každý zaměstnanec muzea má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného. 4) Organizační členění: Oddělení provozně ekonomické - Ekonomická a administrativní činnost - Provoz muzejních expozic a Zámecké galerie - Provoz areálu mlýna Hoslovice pracoviště Hoslovice - Správa majetku, autoprovoz Oddělení programu a propagace - Kulturní a edukační aktivity - Výstavní činnost - Knihovna a badatelna - Propagace, marketingové aktivity - Styk s veřejností Oddělení odborných pracovníků - Novější dějiny - Archeologie - Národopis - Správa sbírek - Konzervátorská dílna Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. 5) Oddělení si v rozsahu své působnosti navzájem poskytují informace o úkolech, které plní a vydávají potřebná stanoviska a odborné posudky pro práci ostatních pracovníků muzea. III. VNITŘNÍ VZTAHY Čl. 3 1) Statutárním orgánem muzea je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. v platném znění. Ředitel zastupuje muzeum navenek a je oprávněn jednat jménem muzea. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jmenovaný zástupce, případně zaměstnanec dočasně pověřený řízením. 2) Poradní orgány ředitele jsou zejména porada vedení, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a další orgány zřízené ředitelem podle aktuální potřeby. 2

3 3) Ředitel zejména: a) ředitel řídí, organizuje a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím vedoucích oddělení b) schvaluje plány činnosti a stanovuje koncepce rozvoje c) plní úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům muzea d) zabezpečuje dodržování všech zákonných norem a předpisů týkajících se hospodaření, správy majetku, odborného a personálního rozvoje a standardů poskytovaných služeb e) jmenuje a odvolává zástupce ředitele muzea a stanovuje rozsah jeho oprávnění f) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance muzea g) jmenuje a odvolává členy poradních orgánů a vydává jejich jednací řády h) stanovuje základní organizační strukturu muzea a její změny i) je oprávněn provádět opatření a změny v rámci platné organizační struktury muzea, rozhoduje o rozmístění a počtu zaměstnanců muzea i jednotlivých oddělení/pracovišť j) při dodržování zásad obecně platných právních předpisů, zejména zákoníku práce, přijímá do pracovního poměru a propouští zaměstnance muzea, určuje jejich zařazení do jednotlivých oddělení/pracovišť, stanovuje nebo schvaluje jejich náplně práce, změny jejich zařazení, převedení na jinou práci, stanovuje principy odměňování a rozhoduje o platovém zařazení jednotlivých zaměstnanců k) je oprávněn pověřit kteréhokoli zaměstnance muzea plněním mimořádných úkolů a činností l) vydává zaměstnancům souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti m) uděluje plnou moc k zastupování muzea v právních úkonech n) zaujímá stanoviska k závěrům kontrol o) koordinuje činnost poradních sborů p) zodpovídá za dodržování pravidel požární ochrany a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci q) vydává navazující vnitřní směrnice upravující provoz a organizaci muzea r) vydává příkazy ředitele pro realizaci konkrétních úkolů nebo činností specificky zaměřených nebo časově omezených 4) Ředitel může, pro zabezpečení dílčích úkolů a činností, ustanovit pracovní skupiny a komise jako např. komise pro inventarizace sbírek či majetku ve správě muzea, pro kontrolu stavu bezpečnosti a zdraví při práci a požární ochrany, do kterých jmenuje jako členy zaměstnance muzea, případně jiné fyzické osoby. Pro jejich činnost vydává ředitel příslušné pokyny a směrnice. 5) Vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto organizačního řádu rozumí zástupce ředitele a vedoucí oddělení/pracoviště, kteří mají odpovědnost za činnost a výsledky řízeného útvaru. Přenesením svých pravomocí a povinností na podřízené se nezbavují své základní odpovědnosti. 6) Vedoucí zaměstnanec je oprávněn jednat jménem muzea pouze ve věcech týkajících se činnosti jím řízeného oddělení/pracoviště. Při nepřítomnosti je vedoucí zaměstnanec zastupován určeným zaměstnancem, obvykle pracovníkem oddělení/pracoviště. 7) Vedoucí zaměstnanec, kromě základních povinností vedoucího zaměstnance podle obecně platných právních předpisů, zejména a) je přímým nadřízeným všech pracovníků oddělení/pracoviště b) řídí a kontroluje činnost všech podřízených pracovníků oddělení /pracoviště a zajišťuje jejich vzájemnou součinnost s cílem dosahování optimálních výsledků při plnění plánovaných úkolů řízeného útvaru 3

4 c) rozpracovává zadané úkoly do podmínek oddělení /pracoviště d) odpovídá za výsledky práce oddělení/pracoviště e) předkládá návrhy koncepcí a plány činností oddělení f) vyjadřuje se k provozním a personální otázkám týkajícím se řízeného útvaru a předkládá řediteli návrhy na zlepšení činnosti g) předkládá řediteli návrhy na výši a úpravy nenárokových složek platu h) zodpovídá za dodržování platných zákonných norem, předpisů a nařízení i) pečuje o udržování a rozvoj kvalifikace pracovníků ve vztahu k oboru vykonávané práce j) pečuje o bezpečnost a ochranu zdraví při práci k) předkládat podklady pro výroční zprávy l) spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů 8) Zaměstnanci jsou oprávněni činit úkony jménem muzea nutné ke splnění pracovních úkolů, pokud to vyplývá z jejich pracovní náplně, vnitřních předpisů nebo obecně platných právních norem. 9) S orgány státní správy a samosprávy mohou jednat jménem muzea zaměstnanci jen s vědomím a předchozím souhlasem ředitele. Čl.4 1) Principy a formy řízení: a) vedení muzea tvoří ředitel, jeho zástupce a vedoucí oddělení b) základním nástrojem řízení je plán činnosti muzea, který vydává ředitel nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku c) základním principem řízení je zásada jediného odpovědného vedoucího. Nedílnou součástí řízení je pravidelná kontrola plnění úkolů a povinností na všech úrovních řízení. Jednotliví zaměstnanci jsou povinni při plnění úkolů efektivně spolupracovat a hospodárně využívat prostředky rozpočtu muzea i další zdroje. d) porada vedení se koná obvykle jednou týdně a slouží k operativnímu řízení. Poradu svolává a řídí ředitel. e) porada všech zaměstnanců se koná jedenkrát měsíčně a slouží k informování o aktuálních otázkách, úkolech a cílech muzea, legislativních změnách a dalších záležitostech týkajících se chodu celého muzea. Poradu svolává a řídí ředitel, zápis je zveřejněn v elektronické podobě a je přístupný všem zaměstnancům. f) porada jednotlivých oddělení se koná dle operativní potřeby. Poradu svolává a řídí vedoucí oddělení a je z ní pořizován zápis, který obdrží v elektronické podobě ředitel. 2) Zastupování: a) ředitel určí svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti v rozsahu práv a povinností, které ředitel vyhradil b) vedoucí oddělení/pracoviště určí se souhlasem ředitele svého zástupce. Zastupovaný i zástupce je povinen se navzájem informovat o průběhu a stavu plnění úkolů. Ustanovení o zastupování platí i pro ostatní pracovníky. 4

5 c) zastupování muzea jinou právnickou nebo fyzickou osobou je možné jen na základě písemného zmocnění ředitele, které musí vždy obsahovat účel zastupování 3) Předání a převzetí funkce: a) předání a převzetí funkce ředitele na dobu delší než tři měsíce se děje písemným protokolem, totéž platí u zástupce ředitele a vedoucích oddělení b) předání a převzetí pracovní pozice zaměstnance, jemuž byly svěřeny hodnoty k vyúčtování, se provádí vždy písemným protokolem c) při změně pracovníků s hmotnou odpovědností musí být provedena mimořádná inventarizace svěřených prostředků, u společné hmotné odpovědnosti i tehdy, jestliže některý ze zaměstnanců od této dohody odstoupí d) ředitel může stanovit i další případy, kdy se předání a převzetí po dobu zastupování provádí písemnou formou 4) Podpisové oprávnění: a) korespondenci v listinné i elektronické formě týkající se činnosti, pracovních smluv a ostatních pracovně právních úkonů, právních ujednání s jinými právnickými a fyzickými osobami a korespondenci se zřizovatelem a ostatními orgány státní správy a samosprávy schvaluje a podepisuje ředitel nebo v rozsahu oprávnění jeho zástupce b) korespondenci v listinné i elektronické formě týkající se odborných vyjádření a odpovědí na badatelské dotazy podepisuje příslušný vedoucí oddělení c) schvalování a podepisování dokladů účetní povahy se řídí vnitřními směrnicemi o oběhu účetních dokladů d) schvalování a podepisování dokladů o nabývání a evidenci sbírek se řídí vnitřními směrnicemi pro evidenci a správu sbírek muzejní povahy e) postup při podepisování a potvrzování písemností upravuje spisový řád Čl. 5 1) Ředitel muzea vydává další vnitřní předpisy, které řídí a zpřesňují činnosti muzea. V písemné podobě jsou k dispozici u ředitele muzea nebo jeho zástupce, jejichž povinností je seznámit s nimi všechny zaměstnance. 2) Vnitřními předpisy jsou : - organizační řád stanoví, jako základní vnitřní organizační norma, organizační strukturu, zásady a formy vnitřního řízení, vnější vztahy a obsah práce oddělení/pracovišť - pracovní řád - upřesňuje ustanovení zákoníku práce v podmínkách práce muzea - provozní řád stanoví zásady provozního režimu muzea - vnitřní směrnice - upravuje okruhy činnosti a stanoví vzájemné vztahy, povinnosti a kompetence zaměstnanců při zabezpečování vybraných činností, např. směrnice pro správu a evidenci sbírek, spisový a skartační řád, směrnice BOZP, směrnice PO a další - vnitřní řády - stanoví povinnosti a pravidla jednání zaměstnanců a dalších osob pobývajících v prostorách muzea, např. návštěvní řád, badatelský řád, depozitární řád, knihovní řád a další 5

6 - jednací řády - stanoví pravidla jednání a rozhodování skupin zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, např. jednací řád poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a další - příkazy ředitele - ukládají splnění úkolů nebo činností konkrétnímu zaměstnanci nebo okruhu zaměstnanců a mají zpravidla omezenou dobou platnosti 3) Jako závazné normy řízení dále platí pracovní a technologické postupy či návody k obsluze, pokud s nimi byl zaměstnanec prokazatelně seznámen. Za seznámení odpovídá ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec muzea, který současně vede jejich evidenci a odpovídá za pravidelné proškolování a dodržování těchto norem. IV. VNĚJŠÍ VZTAHY Čl. 6 1) Komunikace mezi muzeem a jinými subjekty probíhá v listinné formě, tj. klasicky ve formě papírového dokumentu a ve formě elektronické, formou datové zprávy doručované prostřednictvím datové schránky. 2) Badatelské návštěvy a návštěvy za účelem konzultací u odborných pracovníků muzea se evidují. Badatelé, kterým se předkládají ke studiu sbírky, dokumentační materiály a knihy a materiály z knihovny jsou povinni podle badatelského řádu vyplnit badatelský list. Podrobnosti vedení evidence badatelů a čtenářů knihovny upravuje Badatelský a Knihovní řád. 3) Vstup do depozitářů a dalších neveřejných prostor upravují Depozitární řád, Badatelský řád a Knihovní řád. Za dodržování těchto řádů odpovídají jednotliví zaměstnanci podle svých kompetencí a náplně práce. 4) Při realizaci kulturních, edukačních a dalších akcí odpovídají za dodržování příslušných řádů zaměstnanci, které určí pro tyto konkrétní akce ředitel. 5) Návštěvní řád je veřejně přístupný a je vyvěšen ve vstupním prostoru pro návštěvníky muzea Zámek 1, v Hoslovicích čp.40 a čp. 36 a je zveřejněn na internetových stránkách muzea. 6) Kontrolní orgány provádějí kontrolní činnost v muzeu pouze s vědomím ředitele a na základě písemného zmocnění odpovědného představitele příslušného kontrolního orgánu. 7) Stížnosti odborné i laické veřejnosti řeší ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec. 8) Muzeum může spolupracovat s organizacemi a zájmovými sdruženími z oblasti veřejné správy a kultury. Rozsah a podmínky spolupráce upravuje vždy písemná dohoda. 9) O vnitřních záležitostech a vztazích v organizaci je oprávněn informovat pouze ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec. 6

7 1) Oddělení provozně ekonomické V. ODDĚLENÍ/PRACOVIŠTĚ MUZEA Čl. 7 Uplatňuje zásadu hospodárnosti a maximální efektivnosti, plní hospodářskou, plánovací, ekonomickou a rozborovou funkci, řídí a kontroluje finanční hospodaření. Zajišťuje služby pro návštěvníky, provoz, údržbu a zabezpečení objektů. Předkládá podklady pro zpracování výroční zprávy a spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů. a) Na úseku ekonomickém pracovníci zejména: - předkládají vedení muzea roční plán činnosti oddělení - zajišťují a organizují dodržování hospodářské, finanční a rozpočtové kázně - vedou účetní agendu a operativní evidenci, zajišťují oběh účetních dokladů dle vnitřní směrnice - zajišťují správné a včasné vyrovnání vztahů k rozpočtu zřizovatele, ke státnímu rozpočtu a obstarávají styk s bankou - připravují, ve spolupráci s ředitelem, návrh rozpočtu a rozpis schváleného rozpočtu do položek a na jednotlivá oddělení - pravidelně sledují čerpání rozpočtu - zajišťují dodržování platných předpisů na úseku práce a mezd - analyzují čerpání mzdového limitu, ostatních osobních nákladů a dodržování stanoveného počtu zaměstnanců - provádějí měsíční výpočet mezd, srážek podle platných předpisů a ve stanoveném termínu výplatu mezd zaměstnancům muzea - provádějí výpočet a zajišťují odvod zdravotního, sociálního pojištění a daní - vedou operativní evidenci na úseku práce a mezd, důchodového zabezpečení a daní a odpovídají za správné vedení příslušných dokladů - odpovídají za včasné provádění předepsaných hlášení v oblasti mezd, nemocenského, sociálního pojištění a daní - zajišťují pokladní službu při dodržování platných zásad hospodaření s peněžními prostředky a ceninami - zajišťují vyúčtování cestovních výdajů ze služebních cest zaměstnanců - zajišťují agendu spojenou se stravováním zaměstnanců - vedou agendu osobních spisů zaměstnanců - vyhledávají vhodné dotační tituly a zpracovávají návrhy žádostí o dotace b) Na úseku provozním pracovníci zejména: - zajišťují agendu spojenou s pojištěním majetku - zajišťují podle platných předpisů evidenci hmotného a nehmotného majetku, cenin a skladových zásob a jejich pravidelnou inventarizaci - zajišťují podle platných předpisů pravidelné revize hmotného majetku - technického zařízení a dalšího vybavení - zajišťují doplňování skladových zásob, materiálu a objednávky služeb - vedou spisovou agendu dle platného spisového a skartačního řádu 7

8 - přijímají dokumenty prostřednictvím pošty a datové schránky, evidují je v systému elektronické spisové služby a předávají příslušným pracovníkům - odesílají dokumenty prostřednictvím pošty a datové schránky - zabezpečují provozní záležitosti ve veřejně přístupných prostorách muzea - zajišťují provoz pokladen - prodej vstupenek a zboží (vlastního i v komisním prodeji) - zajišťují správu počítačové sítě c) Na úseku průvodců pracovníci zejména: - zajišťují odbornou průvodcovskou službu na pracovišti Strakonice, Zámek 1 a na pracovišti Hoslovice čp. 40 a pravidelně aktualizují, na základě podkladů odborných pracovníků, doprovodné texty a materiály určené pro návštěvníky - předkládají požadavky na potřebu propagačních tiskovin a propagačních předmětů muzea určených pro návštěvníky - pravidelně si zvyšují kvalifikaci v oboru průvodce - dbají na dodržování návštěvního řádu - odpovídají za řádné zabezpečení prostor po ukončení návštěvní doby - spolupracují na zajištění a realizaci kulturních a společenských akcí - spolupracují na zajištění edukačních programů pro školy - pravidelně kontrolují stav výstavního mobiliáře, expozic a veřejně přístupných prostor - vedou evidenci závad a pravidelně informují vedoucího zaměstnance - vedou statistiku návštěvnosti d) Na úseku správy objektů pracovníci zejména: - provádějí nebo zajišťují údržbářské práce směřující k ochraně a uchování svěřeného majetku - zajišťují požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, proškolování zaměstnanců, provádějí pravidelné kontroly a vedou příslušnou dokumentaci - předkládají výsledky kontrol a návrhy na odstranění závad - odpovídají za řádné a včasné provádění revizí elektro a odstraňování případných nedostatků - vyjadřují se k návrhům na budování a vybavení depozitářů - kontrolují provoz ve všech výstavních prostorách a depozitářích, navrhují odstranění závad - kontrolují průběžně termíny revizí hmotného majetku - technického zařízení a dalšího vybavení v prostorách určených pro veřejnost - vedou agendu autoprovozu, zajišťují údržbu služebních vozidel a jejich opravy - podle plánu činnosti zajišťují technické podmínky pro konání akcí 2) Oddělení programu a propagace Zajišťuje poskytování veřejných kulturních služeb v rozsahu a standardech stanovených zákonem č.122/2000 Sb. v platném znění a Zřizovací listinou v platném znění. Předkládá podklady pro zpracování výroční zprávy a spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů. a) Na úseku programu pracovníci zejména: - předkládají vedení muzea roční plán činnosti oddělení - předkládají vedení návrh ročního plánu všech akcí muzea - předkládají vedení návrh plánu přednáškové činnosti (přednášky, semináře,tvůrčí dílny...) 8

9 - průběžně pracují na nabídce edukačních programů pro školy a nabídce školních výletů - předkládají vedení návrh plánu výstavní činnosti s výhledem dva roky (pro prostory muzea a Zámecké galerie) - zodpovídají za zpracování a pravidelnou aktualizaci střednědobé koncepce rozvoje muzejních expozic (ve spolupráci s oddělením odborných pracovníků) - předkládají vedení návrhy na koncepční úpravy stálých expozic muzea včetně rozpočtu - zajišťují přípravu a zodpovídají za realizaci akcí dle schváleného plánu činnosti muzea (kulturní akce, výstavy, přednášky, volnočasové aktivity dětí a mládeže ) - připravují podklady pro tisk výstavních katalogů, publikací a propagačních tiskovin - zajišťují grafické návrhy, tisk plakátů, pozvánek a dalších jednoduchých tiskovin pro výstavní aktivity i pro aktivity ostatních oddělení/pracovišť muzea - spravují sbírku výtvarného umění, provádějí její inventarizaci a zpracovávají střednědobý výhled práce se sbírkou na tři roky - hlásí kurátorovi sbírkových fondů nově získané předměty do sbírkové evidence muzea a předkládají návrhy na zápis do CES - pravidelně pracují s databází DEMUS - zajišťují digitalizaci sbírky výtvarného umění - provádějí digitalizaci video,audio a fotoarchivu muzea - spolupracují se správci podsbírek na digitalizaci, zálohují tato data a zdigitalizovaná data ukládají do depozitáře JČ kraje - připravují požadavky na digitalizaci dokumentů muzea přes JČ kraj - zajišťují opravy a údržbu výstavního mobiliáře a předmětů v majetku organizace - zajišťují krátkodobé výpůjčky výstavního mobiliáře - spolupracují na přípravě a realizaci výstav, přednáškové a publikační činnosti a vzdělávacích programech jiných subjektů - vyhledávají vhodné dotační tituly a zpracovávají návrhy žádostí o dotace b) Na úseku propagace pracovníci zejména: - předkládají vedení návrh marketingového plánu včetně finančního krytí - zodpovídají za realizaci aktivit schváleného marketingového plánu - zpracovávají měsíční kalendáře kulturních a společenských akcí, zodpovídají za jejich zveřejnění - předkládají vedení návrhy na nové propagační materiály a připravují textové a fotografické podklady - připravují audio a video prezentace muzea - zajišťují administraci internetových stránek muzea - zodpovídají za pravidelnou aktualizaci informací na internetových stránkách muzea a na internetových stránkách smluvních partnerů - spolupracují s informačními centry a dalšími subjekty z oblasti cestovního uchu - pravidelně informují o aktivitách muzea prostřednictvím tiskových zpráv a internetových stránek - pravidelně informují o aktivitách muzea distribucí plakátů, pozvánek a dalších tiskovin - vedou aktuální databázi ových adres na média - hledají partnery muzea, zajišťují plnění smluvních závazků a předkládají partnerům dokumentaci o splnění smluvních povinností 9

10 - vedou statistiku k akcím muzea / návštěvnost, náklady, příjmy/ - pořizují dokumentaci ke všem akcím muzea a vedou její archiv c) Na úseku knihovny pracovníci zejména: - zajišťují akviziční činnost, evidenci, odborné zpracování a inventarizaci odborné (příruční) knihovny podle platných předpisů - zajišťují a kontrolují řádné uložení knihovního fondu, organizují a vznášejí požadavky na konzervování a restaurování knihovního fondu - hlásí kurátorovi sbírkových fondů nově získané předměty do sbírkové evidence muzea a předkládají návrhy na zápis do CES - zajišťují nákupy knih do odborné knihovny - poskytují podle platných vnitřních předpisů výpůjční a badatelské služby knihovny - vedou evidenci výpůjček badatelů a čtenářů - spravují podsbírku fotografií - zajišťují digitalizaci knihovního fondu a podsbírky fotografií - pravidelně pracují s databází DEMUS - zpracovávají podklady a podílejí se na přípravách výstav, vydávání tiskovin a propagačních materiálů muzea 3) Oddělení odborných pracovníků Naplňuje základní funkce a poslání muzea - získávat, shromaždovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Předkládá podklady pro zpracování výroční zprávy a spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů. a) Na úseku správy sbírek pracovníci zejména: - předkládají vedení muzea roční plán činnosti a krátkodobé výhledy na tři roky - zajišťují agendu spojenou s evidencí sbírky muzea a hlášením změn do CES podle zák. č. 122/2000 Sb. a dalších předpisů - zajišťují akviziční činnost, evidenci, správu, odborné zpracování a inventarizaci svěřeného sbírkového fondu - zajišťují řádné uložení převzatých podsbírek, organizují a vznášejí požadavky na konzervování, restaurování a preparování podsbírek muzea, které spravují - předkládají vedení muzea návrh sbírkotvorného programu muzea - spolupracují se sbírkotvornou komisí - provádějí kontrolu stavu podsbírek a jejich uložení v depozitářích a výstavních prostorách - vedou evidenci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů a předmětů zapsaných v pomocné evidenci - provádějí kontrolu uzavřených smluv a navrhují jejich případné prodloužení - spolupracují s muzei na území ČR i v zahraničí a s dalšími profesními a zájmovými sdruženími - shromažďují a zpracovávají za muzeum statistický výkaz IPOS na MKČR a data do benchmarkingu - zajišťují a zodpovídají za digitalizaci sbírkového fondu muzea b) Na úseku odborných pracovníků pracovníci zejména: - předkládají vedení muzea plán odborné činnosti a krátkodobé výhledy na tři roky 10

11 - předkládají vedení koncepci a úkoly preventivní péče o sbírku muzea - plní vlastní odborné úkoly nebo se podílejí na zpracování vědecko-výzkumných úkolů v oboru svého působení - provádějí odborné průzkumy, zpracovávají výsledky a uchovávají dokumentaci - v oblasti archeologie vykonávají, za muzeum jako oprávněnou organizaci, výzkum pro investory stavebních prací - hlásí kurátorovi sbírky muzea nově získané předměty do sbírkové evidence muzea a předkládají návrhy na zápis do CES - pravidelně pracují s databází DEMUS - spravují odborný archiv pro oblast dudáctví a zajištují jeho další rozvoj - zajišťují akviziční činnost, evidenci, správu, odborné zpracování a inventarizaci převzatých podsbírek včetně kontroly stavu a uložení v depozitářích a výstavních prostorách - zajišťují konzervování, opravy a základní údržbu sbírkových a dalších předmětů podle plánu činnosti a po dohodě s kurátorem sbírky muzea a správci podsbírek muzea - navrhují sbírkové předměty k restaurování a provádějí jejich restaurování - vykonávají servisní, poradenskou a metodickou činnost v oblasti konzervování-restaurování sbírkových předmětů a jejich uchovávání v rámci muzea - vykonávají pro veřejnost za úplatu servisní, poradenskou a metodickou činnost v oblasti konzervování-restaurování sbírkových předmětů a jejich uchovávání - zpřístupňují badatelům spravované podsbírky muzea v přednáškové, publikační a studijní činnosti i v jiných kulturních a vzdělávacích programech, na jejichž přípravě se podílejí - spolupracují s muzei na území ČR i v zahraničí a s dalšími profesními a zájmovými sdruženími v oboru svého působení - poskytují metodickou pomoc muzeím v regionální působnosti i mimo tuto působnost - v oboru svého působení poskytují informace pro odbornou i laickou veřejnost - připravují a realizují výstavy a expozice v oblasti své působnosti - připravují a zpracovávají katalogy, průvodce a ediční materiály ve svém oboru - spolupracují při přípravě propagačních tiskovin muzea - pravidelně publikují články, rešerše a odborná vyjádření z oblasti své působnosti - vyhledávají vhodné dotační tituly a zpracovávají návrhy žádostí o dotace - připravují, realizují nebo se podílejí na organizaci odborných seminářů a dalších akcích - zapojují se do přednáškové činnosti pro veřejnost ZÁVĚREČNÁ ČÁST Čl.8 1) Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je Organizační struktura příloha č. 1 2) Organizační řád Muzea středního Pootaví Strakonice z , včetně jeho dodatků, pozbývá k platnosti. 3) Tento Organizační řád Muzea středního Pootaví Strakonice je platný a účinný od Ing. Ludmila Koštová pověřený zástupce ředitele Strakonice

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Č.j. 269/12/SŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Informační a poradenské středisko pro místní kulturu bylo zřízeno výnosem

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od: 1. 1. 2007 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Účinnost od 1. 1. 2015 V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihočeského kraje Centra sociálních služeb Jindřichův

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více