Dobrovolnické centrum o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum o.s."

Transkript

1 Dary poskytnuté v roce stav k Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob ( 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví. V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje dozorčí rada. Obdarovaný Název projektu Popis projektu částka Národní zemědělské muzeum Výstava Co si pamatuje strom a co lidé už zapomněli Sdružení Tereza Program "Les ve škole - škola v lese" Nákup zdravotnického přístoje Digitální RTG přístroj ve variantě Nadace pohyb bez Essenat DR Compakt vč. pomoci instalace Dobrovolnické centrum o.s. Lesy a dobrovolnictví - "Dobrovolnický rok v lese" Výchovně-naučná výstava určená školám a rodinám s dětmi zaměřená na les. Výstava se koná v rámci vyhlášení Mezinárodní rok lesů Kvalitní a ucelený systém vzdělávání o lese na základních školách v ČR, zprostředkování kontaktů se školami, distribude pomůcek, předávaní informací - působnost pro všechny OJ Pomoc zdravotně postiţeným osobám při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek - umoţnění jejich návratu do běţného ţivota Zapojování dobrovolníků do veřejně prospěšných a vzdělávacích akcí, konaných v rámci Mezinárodního roku lesů, zaloţení lesní klubovny pro děti a dobrovolníky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aladin Timšel Štěstí dětem Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Přeprava těţce tělesně postiţených spoluobčanů zejména vozíčkářů Modernizace technických prostředků nutných pro realizaci kurzů Přátelská místa Jak si rozumět s přírodou Rehabilitačně - rekondiční pobyt Chlum Přeprava těţce tělesně postiţených - částečná úhrada leasingu. Pomoc při rozvoji sluţeb aktivizací minoritních skupin; zakoupení přístrojového vybavení. Podpora akce "Pohádkový les" a výtvarné soutěţe "Svět stromů, svět ţivota". Rehabilitačně - rekondiční pobyty pro děti a dospělé pacienty s diagnózou dětská mozková obrna. Kácov, okres Kutná Hora Okresní sdruţení hasičů okresu Rakovník Hluboké Mašůvky, Základné škola a, Sentice, okres Brno - venkov Zoologická zahrada Hodonín, Jihočeští trubači o.s. Toulky přírodou se školní druţinou Vybavení koutku školní druţiny ,00 Kč Podpora činnosti mladých hasičů, neorganizované mládeţe a poţárního Podpora činnosti mladých hasičů, získávání další sportu mládeţe pro účelné vyuţití volného času. Dětské hřiště Realizace dětského hřiště pro sportovní a poznávací vyţití dětí ve volném čase. Pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na základní škole - pořízení pomůcek a digitálních technologií ,00 Kč Inovace a zkvalitnění výuky na ZŠ ,00 Kč Výstavba zábavného environmentálního Rekonstrukce starého dětského hřiště a jeho dětského hříště obohacení o environmentální prvky ,00 Kč Rozvoj talentů a podpora šíření lovecké hudby jako kulturní tradice Nákup mysliveckého oblečení pro členy sboru.

2 Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Cultura Bohemica - nadační fond na podporu české kultury a její integrace ve světě Obec Zlatá Koruna 15/06 ZO ČSOP Šípek Krasec, o.s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postiţením, o.s. Vyšší Brod Město Sezimovo Ústí Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea, K. Štěcha 5, České Budějovice Sdružení obcí Blatenska Občanské sdružení Ve škole i mimo ni Výstava Roţmberkové - Rod českých velmoţů a jeho cesta dějinami Podpora výstavy Roţmberkové - Rod českých velmoţů. Celostátní literární cena a Literární festival 2011 Literární soutěž. Rozšíření kapacity mateřské školy Vybavení mateřské školy. Environmentální výchova na Českokrumlovsku Mezinárodní rok lesů na jihu Čech Podpora aktivizace osob se zdravotním postiţením v centru ARPIDA, o.s. Poznáváme mikrosvět Průvodce památnými stromy okresu Tábor Přírodní zahrada - oáza uprostřed sídliště Podpora EVVO a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; příspěvek bude pouţit na pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících ,00 Kč Podpora jihočeských dnů EVVO a vydávání časopisu Krasec ,00 Kč Vybavení centra pomůckami - elektrický zvedák a chodítko. Zajištění moderní výuky odborných předmětů - pořízení přístrojů. Tvorba a vydání publikace Průvodce památnými stromy okresu Tábor. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO ,00 Kč Být důleţitý pro ţivot dětí, to můţe změnit celý svět Vybavení šaten MŠ moderním nábytkem. Kdyţ neţivé oţívá - Rozšíření nabídky programů a soutěţí v oblasti 8.ročník cyklu o přírodě EVVO. Nákup mikroskopické Tvorba internetové databáze návodů na techniky pro vybavení mikroskopická praktická cvičení pro učitele laboratoře gymnázií, odborných SŠ a ZŠ. Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením LIBÍN S Prachatice Hroznějovická Dobromysl o. s. Zapojení do ţivota Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011 S lesy a Dobromyslí rok 2011 plný dobré mysli Nákup zahradního traktůrku pro zaměstnání osoby se změněnou pracovní schopností. Oživení lesnické tradice regionu, předvádění folkloru, řemesel a povolání spojených s lesem a se dřevem. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v sociálně znevýhodněné oblasti Hroznějovska; nákup vybavení pro realizování volnočasových aktivit. Nadační fond Podpora trubačského lesnických škol v Písku krouţku Nazaret - středisko DM CČSH Jihočeská růže PROUTEK, občanské sdružení Auto pro Nazaret Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci Chráněná dílna Proutek Nákup hudební nástrojů a podpora soutěţí pro mladé trubače. Rozšíření poskytovaní péče osobám s těţším handicapem prostřednictvím nákupu novějšího automobilu. Obnova vybavení Krizového centra po 11 letech fungování. Nabídka zaměstnání lidem s mentálním postiţením, kteří nemohou pracovat na běţném trhu práce, a tím přispět k jejich začlenění do společnosti; příspěvek na provoz chráněné dílny.

3 Ovečka, o.p.s. Pomozte nám ţít mezi Vámi Podpora rodin dětí s Downovým syndromem při procesu integrace dětí do majoritní společnosti a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; např. pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice ZŠ a MŠ Brloh Podané ruce, o. s. Raškovice Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 (Náchod) IdiXep Sbor dobrovolných hasičů Hřibojedy Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1379 Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněţnou, o.s. Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově Hospicové občanské Nové příleţitosti pro osoby se sluchovým postiţením Obnova přírodní zahrady Koordinace dobrovolníků canisterapie Hravé děti Pomoc neslyšícím se účastnit kulturního ţivota jako slyšící, vybavit Poradenské centrum moderními kompenzačními pomůckami pro nedoslýchavé. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO. Canisterapie - léčebné vyuţití psa. Částečná úhrada nákladů na mzdy, pomůcky a propagační materiály. Pořízení ineraktivní tabule pro výuku a přípravu ţáků mateřské školy ,00 Kč 1 2 Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže pořádané plaveckou školou Náchod Zábavně a sportovně - vzdělávací víkendy Poznávání přírody a sportovní pobyt v přírodě. Podpora požárně sportovní a volnočasové Výlet kolektivu mladých hasičů do Hasičského činnosti dětí muzea v Přibyslavi; vybavení materiální základny. Enviromentální výchova "Stromový skřítek" Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta ţáků domova mládeţe v Rychnově nad Kněţnou Vybudování učebny ochrany lesa na ČLA Trutnov Centrum domácí hospicové péče sdružení Duha Občanské sdužení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION DĚTI ORIONU 2011 Vzbuzování zájmu dětí o živou i neživou přírodu a kontakt s ní; pořízení pomůcek. Poznávání přírody formou výletů a her, pořízení pomůcek. Vybudování učebny pro praktická cvičení, získávání odborných znalostí o chorobách a škůdcích lesních dřevin. Poskytování domácí hospicové péče pacientům v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Pomoc při zajištění hipoterapie pro děti a rehabilitačně rekondičního pobytu pro rodiny s dětmi s handicapem ,00 Kč Unie rodičů při Ochrana životního Gymnáziu a Střední prostředí v kontextu odborné škole Jaroměř mezinárodní spolupráce Seznámení našich a polských studentů s ochranou ţivotního prostředí v našem příhraničním regionu ,00 Kč Zdravíčko Vendolí Zeleň pro naši MŠ Zdravíčko Vendolí Osázení školní zahrady okrasnými stromy a keři, péče dětí o zeleň. Rozvíjení pohybových aktivit a zdravého soutěžení - pořízení sportovního vybavení. Sportovně relaxační činnost pro začleňování hendikepovaných občanů; ceny, medaile,náklady na ryby ,00 Kč Oblečení pro florbalový krouţek Oblečení pro florbalový krouţek ,00 Kč Janov Holdujeme pohybu Český rybářský svaz místní Přelouč Handicap Fisch Cup 2011 Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Nasavrky, okres Chrudim Tvoříme se dřevem Nákup polotovarů - dřevo ,00 Kč RSK TEAM Ronov nad Doubravou Doubravský baţant 2011 Lukostřelecká soutěţ - zajištění cen pro účastníky ,00 Kč Třemošnice Třemošnice Slatiňany Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Svět kolem nás Pozvánka v novém Demonstrační obrázky - rozvíjení poznání předškolních dětí. Obrazy z nejstarších českých dějin, dějepis pro 9. ročník - nákup učebnic pro ţáky ZŠ. Zlepšení podmínek pro hry dětí na zahradě - pořízení horolezecká stěny malé ,00 Kč 5 000,00 Kč Horolezecká stěna Taneční soutěţ "Poupata 2011" Věcné ceny do soutěţe.

4 ZŠ a MŠ Horní Bradlo Trhová Kamenice Dřevěné hračky a pomůcky dětem Den Země - zeleň kolem školy Vybavení MŠ didaktickými hračkami - dřevěné hry, puzzle, stepper. Prohlubování ekologické výchovy - zaloţení okrasných záhonů a celoroční péče o ně ,00 Kč 3 000,00 Kč J. Pravečka, Výprachtice Základní umělecká škola Petra Ebena, Ţamberk Damníkov Česká Třebová Moderní školní knihovna Pulty pro orchestry Vybavení školní knihovny moderními encyklopediemi - nákup knih. Zlepšení podmínek práce orchestrů - pulty pro orchestry. V zelené učebně učí se nám příjemně Vybudování přírodní učebny. Vybavení učebny přírodopisu mikroskopovací technikou Smyslové poznávání přírody - digitální mikroskop. Posílení vztahu dětí k přírodě, nový zdroj informací o problematice ochr. ţivotního prostředí, moţnost získávání informací v novém prostředí. Žamberk Výprava za obratlovci celého světa Lichkov Naše tvořivá škola - les Výukové programy, materiály, technika ,00 Kč Poznávání dřevin -vybudování výstavky Lanškroun Poznáváme dřevinu jednotlivých dřevin. Obec Pustá Kamenice Svratouch Sezemice "KUTŘÍN 42" Jedlová Kvalitní výuka Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Stanice Pavlov, o.p.s. Rozšíření zázemí ZŠ a MŠ Pustá Kamenice v oblasti výpočetní techniky. Počítač do ZŠ a MŠ Modernizace rozšíření dětského hřiště při MŠ a Vybudování dřevěného pískoviště a dřevěných ZŠ Svratouch stojanů na kola. Naplnění volnočasových aktivit smysluplnější Výsadba školního arboreta činností, která vede k ochraně přírody a lesů. Sportovní činnost dětí a Zakoupení sportovního vybavení - nákup mládeţe florbalových hokejek a vybavení brankaře. Modernizace počítačové učebny -nová výpočetní technika. Program záchrany Obnova střechy a stropu v objektu Nízkých stájí, architektonického dědictví které jsou národní kulturní památkou. Finanční příspěvek na dopravu handicapovaných Provoz záchranné stanice zvířat. 1 Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Hračkobraní - VI. ročník Festival Hračkobraní veřejně prezentuje nápaditost klasických českých hraček z přírodního materiálu, které navazují na českou hračkářskou tradici. Benediktus Tradiční roubená sušírna ovoce na Modletíně Výstavba sušírny ovoce, která bude slouţit jako pracovní terapie pro lidi s mentálním postiţením. 46.ročník finále seriálu Soutěţe podkovy o.p.s. závodů Zlaté podkovy 46.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy. Sportovně střelecký klub Černovice Obec Lesonice Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. DROSERA, Sdruţení ochrany přírody a krajiny Městský dům dětí a mládeţe Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Oblastní spolek Českého červeného kříţe Jablonec nad Nisou Činnost dětského sportovně střeleckého klubu Černovice Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vzdělávání zaměstnanců Stanice pro záchranu ţivočichů a ochranu přírody - V. etapa Aktivní a smysluplné vyuţití volného času mládeţe trénink a závody ve sportovní maloráţce a ve střelbě ze vzduchové pušky. Příspěvek zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů. Zajištění odborného růstu zaměstnanců - akreditované kurzy. Údrţbové práce ve stanici, zajištění běţného provozu, krmení ,00 Kč Environmentální vzdělávání mládeţe a veřejnosti Podpora Ekocentra MDDM Ostrov. Doktorů se nebojíme! a Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě! Prevence dětských úrazů s výukou první pomoci.

5 Nadace pro záchranu a Podpora ekologické Podpora dětí na školách a jejich pedagogů při obnovu Jizerských hor výchovy dětí realizaci praktické ekologické výchovy. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Ukliďmě Jizerky 2011 Úklid odpadků v Jizerských horách ,00 Kč ZO ČSOP Armillaria D.R.A.K. Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj Oblastní spolek Českého červeného kříţe Liberec Fond ohroţených dětí Klokánek Janovice nad Úhlavou, Základní umělecká škola a Kašperské Hory, okres Klatovy Hrádek u Sušice Nadační fond Plzeňského kraje pro vzdělávání zdravotnických pracovníků 28.základní škola Plzeň, Rodinná 39, Město Plasy Ekologická výchova dětí a mládeţe LK - semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Ekosemináře Hubertka Oprava a rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy pro vozíčkáře III. Rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy - Etapa oprava rampy. Skautská činnost roku 2011 v Libereckém kraji a Jamboree 2011 Zabezpečení humatitární jednotky Zahrada (s hřištěm) v areálu zařízení Podpora činnosti skautských oddílů a jejich akcí v Libereckém kraji v roce 2011 včetně podpory účasti na Jamboree ,00 Kč Materiální vybavení záchranného a humanitárního týmu OS ČČK Liberec. Realizace zahrady a dětského hřiště v objektu Klokánku Janovice nad Úhlavou ,00 Kč Vizualizace učebny informatiky Pořízení výukové pomůcky - dataprojektoru. Poznávání a zkoumání mikrosvěta lesa; vytvoření materiálních podmínek pro realizaci tohoto Mikrosvět lesa projektu. Vzdělávání zdravotnických pracovníků Jezírko - rozšíření zelené školní učebny Edice Tilia Plassensis - Plasy ve fotografii Zajišťování a stabilizace zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Rozšíření stávající zelené učebny Jezírko o další ekoprvky. Vydání publikace o lidech v Plasích při různých činnostech v období let Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj Společnost přátel Ćeských přírodovědných biblioték DHC Plzeň HC Meteor Třemošná Klášter Choděšov Výprava Plzeňského kraje na 22. světové skautské jamboree ve Švédsku Skautské jamboree ve Švédsku - příspěvek na účastnické poplatky. Vyuţití databáze Českých přírodovědných biblioték Vyuţití databáze pro environmetální výchovu pro environmentální výchovu na středních a základních školách Plzeňského kraje. Sportovní vybavení - Pořízení sportovního oblečení pro druţstvo oblečení pro mládeţ mladších ţákyň. Nákup sportovního Zlepšení vybavenosti mládeţnického sportovního oblečení oddílu. Oprava kněţiště v bývalém klášteru Choděšov Dílčí oprava kněţiště. Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany ZO ČSOP Spálené Poříčí Sdruţení Lacerta Prázdninový denní pobyt dětí s výlety do přírody lesní pedagogika. Letní příměstský tábor Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo. Jesenické kamenolomy, vodní plochy a mokřady 2011 Mapování rozšíření vodních ţivočichů v zájmnové oblasti, besedy, přednášky, výstavy.

6 Liga proti rakovině v Šumperku Středisko volného času DUHA Jeseník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník Rekondiční pobyty pro ţeny po operaci prsu pro zhoubný nádor Naučná stezka rostlin a dřevin Bolestná místa jesenicko - nyského pohraničí Ornitologické a přírodovědné exkurze na vybraných lokalitách Olomouckého a Zlínského kraje Rekondiční pobyt pro ţeny v lázeňském kompexu Teplice nad Bečvou. Naučná stezka rostlin a dřevin s tematikou EVVO vyuţívaná zájmovými krouţky. Zhotovení naučných panelů a propagačních materiálů. Environmentální vzdělávání široké veřejnosti - pořádání exkurzí v terénu. Setkávání dětí a mládeže s loveckou hudbou Besedy a koncerty pro školní mládež zaměřené na lovecké a lesnické tradice. Rychlebské stezky Rychleby MTB challenge Uspořádání závodů pro školní mládež a veřejnost se zaměřením na pohyb v lesním prostředí stezek, vybudovaných za účasti LČR. FC Jiskra Králíky - Červená Voda o.s. Jeřáb 1003 Terénní příprava závodů pro školní mládež a veřejnost v lesním prostředí. Česká tábornická unie - Velká rada oblasti jesenické Podej ruku přírodě - Letní tábory a aktivity s dětmi Údržba a provoz dětského letního tábora, zaměřeného na výchvu k odpovědnému chování k přírodě. O.S. Sdruţení rodičů a veřejnosti, při SOŠ Obnova historického sadu Revitalizace arboreta a botanické zahrady.výroba a v areálu SOŠ, Zemědělská instalace informačních tabulí, popisek stromů a Šumperk 3 zařízení pro návštěvníky sadu. Areál Pivoňka, o.p.s. Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu Báječné dny s hipoterapií XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Terapeutické pobyty pro zdravotně handicapované děti na ekofarmě XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu; příspěvek na propagaci a honoráře umělcům. Oprava zázemí dětského tábora na Dračí skále Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení. Dračí skála Šternberk Chapter of People to People International Letní kino trochu JINAK Zajištění letního promítání filmů pro mládež. sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská Učebna v přírodě - botanická zahrada Oprava historické rekreační přírodě blízké stezky mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí Učebna v přírodě - srubové sedáky s přístupovou cestou Město Benešov nad Ploučnicí Obnova stezky a její zpřístupnění pro rekreační vyuţití. Jirkov, Výchova k ochraně ţivotního prostředí - realizace Krušnohorská 1675, projektu od dodavatele, výjezd ţáků na ekologický okres Chomutov Zelená škola pobyt, nákup keřů a stromů ,00 Kč Unie rodičů ČR - sdruţení při ZŠ v Tyršově ulici v Vybudování malého dětského hřiště- vybavení Rumburku Hrou a sportem ke zdraví herními prvky. Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Naše příroda - náš ţivot Pořízení výukových pomůcek ,00 Kč Vejprty Volný čas a sport Zajištění sportovních pomůcek ,00 Kč Most, Jakuba Arbesa 2454, Kola pro nejmenší Pořízení jízdních kol ,00 Kč Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko - geologická fakulta Učebna pro praktickou výuku mineralogie, petrografie a loţiskové geologie Pořízení přístrojů pro zkvalitnění výuky.

7 Městské divadlo Zlín, Inscenační projekt JUAN Muzikál na základech hudby W.A. Mozarta a textu hry Moliéra Don Juan; příspěvek na pořízení kostýmů. Dům dětí a mládeţe Bojkovice, Společně ve volném čase Pozlovice v pohybu TJ Sokol Pozlovice mládeţe III. ročník Vznik nového zájmového krouţku, pořádání letní prázdninové školy, uspořádání víkendového soustředění, aj. Uspořádání sportovních turnajů pro mládeţ, vybavení sportovišť ,00 Kč Luhačovický okrašlovací spolek CALMA, o.s. Barokní slavnost v parku Projekt mapuje Luhačovice jako místo, které bylo součástí rodu Serényiů. Ţáci závěrem projektu předvedou co se za rok o baroku naučili a vytvořili ,00 Kč Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Mimoškolní sportovní činnost mládeţe Obnova krojového Světlovánek vybavení Česká basketbalová federace o. s. Smetanova Litomyšl, o.p.s. Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. 53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Nákup sportovních pomůcek, částečná úhrada nákladů za halu. Obnova krojových součástí (čiţem, krpců), pořízení kroje. Dar bude poskytnut na organizaci, zajištění a propagaci Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. Dar bude využit na organizaci a propagaci 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ţidovský národní fond v České republice, Jáchamova 3, Praha 1 IČ: Český les Organizace charitativního osvětového večera na podporu projektu budování Českého lesa v poušti Negev, Izrael. Čisté Klímkovice, Pod kinem 713, Klimkovice, IČ obec Hudlice Derbianus Czech Society for African Wildlife, o. s. Lesní park bez bariér Rozhledna Máminka na Krušné Hoře Záchranný program ohroženého druhu - antilopy Derbyho Vybudování bezbariérového přírodního okruhu v délce 7 km v rámci lesního parku. Poskytnutá částka bude využita na informační panely, herní prvky, mobiliář ekologických odpočívadel a bezbariérový přístup k jednotlivým odpočívadlům. Stavba celodřevěné rozhledny - propagace dřeva jako přírodního materiálu, ukázka citlivého zasazení dřevěných staveb do krajiny. Relizace projektu záchrany ohoženého druhu - antilopy Derbyho v Senegalu ,00 Kč ,00 Kč Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více