Dobrovolnické centrum o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum o.s."

Transkript

1 Dary poskytnuté v roce stav k Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob ( 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví. V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje dozorčí rada. Obdarovaný Název projektu Popis projektu částka Národní zemědělské muzeum Výstava Co si pamatuje strom a co lidé už zapomněli Sdružení Tereza Program "Les ve škole - škola v lese" Nákup zdravotnického přístoje Digitální RTG přístroj ve variantě Nadace pohyb bez Essenat DR Compakt vč. pomoci instalace Dobrovolnické centrum o.s. Lesy a dobrovolnictví - "Dobrovolnický rok v lese" Výchovně-naučná výstava určená školám a rodinám s dětmi zaměřená na les. Výstava se koná v rámci vyhlášení Mezinárodní rok lesů Kvalitní a ucelený systém vzdělávání o lese na základních školách v ČR, zprostředkování kontaktů se školami, distribude pomůcek, předávaní informací - působnost pro všechny OJ Pomoc zdravotně postiţeným osobám při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek - umoţnění jejich návratu do běţného ţivota Zapojování dobrovolníků do veřejně prospěšných a vzdělávacích akcí, konaných v rámci Mezinárodního roku lesů, zaloţení lesní klubovny pro děti a dobrovolníky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aladin Timšel Štěstí dětem Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Přeprava těţce tělesně postiţených spoluobčanů zejména vozíčkářů Modernizace technických prostředků nutných pro realizaci kurzů Přátelská místa Jak si rozumět s přírodou Rehabilitačně - rekondiční pobyt Chlum Přeprava těţce tělesně postiţených - částečná úhrada leasingu. Pomoc při rozvoji sluţeb aktivizací minoritních skupin; zakoupení přístrojového vybavení. Podpora akce "Pohádkový les" a výtvarné soutěţe "Svět stromů, svět ţivota". Rehabilitačně - rekondiční pobyty pro děti a dospělé pacienty s diagnózou dětská mozková obrna. Kácov, okres Kutná Hora Okresní sdruţení hasičů okresu Rakovník Hluboké Mašůvky, Základné škola a, Sentice, okres Brno - venkov Zoologická zahrada Hodonín, Jihočeští trubači o.s. Toulky přírodou se školní druţinou Vybavení koutku školní druţiny ,00 Kč Podpora činnosti mladých hasičů, neorganizované mládeţe a poţárního Podpora činnosti mladých hasičů, získávání další sportu mládeţe pro účelné vyuţití volného času. Dětské hřiště Realizace dětského hřiště pro sportovní a poznávací vyţití dětí ve volném čase. Pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na základní škole - pořízení pomůcek a digitálních technologií ,00 Kč Inovace a zkvalitnění výuky na ZŠ ,00 Kč Výstavba zábavného environmentálního Rekonstrukce starého dětského hřiště a jeho dětského hříště obohacení o environmentální prvky ,00 Kč Rozvoj talentů a podpora šíření lovecké hudby jako kulturní tradice Nákup mysliveckého oblečení pro členy sboru.

2 Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Cultura Bohemica - nadační fond na podporu české kultury a její integrace ve světě Obec Zlatá Koruna 15/06 ZO ČSOP Šípek Krasec, o.s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postiţením, o.s. Vyšší Brod Město Sezimovo Ústí Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea, K. Štěcha 5, České Budějovice Sdružení obcí Blatenska Občanské sdružení Ve škole i mimo ni Výstava Roţmberkové - Rod českých velmoţů a jeho cesta dějinami Podpora výstavy Roţmberkové - Rod českých velmoţů. Celostátní literární cena a Literární festival 2011 Literární soutěž. Rozšíření kapacity mateřské školy Vybavení mateřské školy. Environmentální výchova na Českokrumlovsku Mezinárodní rok lesů na jihu Čech Podpora aktivizace osob se zdravotním postiţením v centru ARPIDA, o.s. Poznáváme mikrosvět Průvodce památnými stromy okresu Tábor Přírodní zahrada - oáza uprostřed sídliště Podpora EVVO a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; příspěvek bude pouţit na pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících ,00 Kč Podpora jihočeských dnů EVVO a vydávání časopisu Krasec ,00 Kč Vybavení centra pomůckami - elektrický zvedák a chodítko. Zajištění moderní výuky odborných předmětů - pořízení přístrojů. Tvorba a vydání publikace Průvodce památnými stromy okresu Tábor. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO ,00 Kč Být důleţitý pro ţivot dětí, to můţe změnit celý svět Vybavení šaten MŠ moderním nábytkem. Kdyţ neţivé oţívá - Rozšíření nabídky programů a soutěţí v oblasti 8.ročník cyklu o přírodě EVVO. Nákup mikroskopické Tvorba internetové databáze návodů na techniky pro vybavení mikroskopická praktická cvičení pro učitele laboratoře gymnázií, odborných SŠ a ZŠ. Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením LIBÍN S Prachatice Hroznějovická Dobromysl o. s. Zapojení do ţivota Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011 S lesy a Dobromyslí rok 2011 plný dobré mysli Nákup zahradního traktůrku pro zaměstnání osoby se změněnou pracovní schopností. Oživení lesnické tradice regionu, předvádění folkloru, řemesel a povolání spojených s lesem a se dřevem. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v sociálně znevýhodněné oblasti Hroznějovska; nákup vybavení pro realizování volnočasových aktivit. Nadační fond Podpora trubačského lesnických škol v Písku krouţku Nazaret - středisko DM CČSH Jihočeská růže PROUTEK, občanské sdružení Auto pro Nazaret Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci Chráněná dílna Proutek Nákup hudební nástrojů a podpora soutěţí pro mladé trubače. Rozšíření poskytovaní péče osobám s těţším handicapem prostřednictvím nákupu novějšího automobilu. Obnova vybavení Krizového centra po 11 letech fungování. Nabídka zaměstnání lidem s mentálním postiţením, kteří nemohou pracovat na běţném trhu práce, a tím přispět k jejich začlenění do společnosti; příspěvek na provoz chráněné dílny.

3 Ovečka, o.p.s. Pomozte nám ţít mezi Vámi Podpora rodin dětí s Downovým syndromem při procesu integrace dětí do majoritní společnosti a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; např. pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice ZŠ a MŠ Brloh Podané ruce, o. s. Raškovice Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 (Náchod) IdiXep Sbor dobrovolných hasičů Hřibojedy Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1379 Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněţnou, o.s. Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově Hospicové občanské Nové příleţitosti pro osoby se sluchovým postiţením Obnova přírodní zahrady Koordinace dobrovolníků canisterapie Hravé děti Pomoc neslyšícím se účastnit kulturního ţivota jako slyšící, vybavit Poradenské centrum moderními kompenzačními pomůckami pro nedoslýchavé. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO. Canisterapie - léčebné vyuţití psa. Částečná úhrada nákladů na mzdy, pomůcky a propagační materiály. Pořízení ineraktivní tabule pro výuku a přípravu ţáků mateřské školy ,00 Kč 1 2 Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže pořádané plaveckou školou Náchod Zábavně a sportovně - vzdělávací víkendy Poznávání přírody a sportovní pobyt v přírodě. Podpora požárně sportovní a volnočasové Výlet kolektivu mladých hasičů do Hasičského činnosti dětí muzea v Přibyslavi; vybavení materiální základny. Enviromentální výchova "Stromový skřítek" Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta ţáků domova mládeţe v Rychnově nad Kněţnou Vybudování učebny ochrany lesa na ČLA Trutnov Centrum domácí hospicové péče sdružení Duha Občanské sdužení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION DĚTI ORIONU 2011 Vzbuzování zájmu dětí o živou i neživou přírodu a kontakt s ní; pořízení pomůcek. Poznávání přírody formou výletů a her, pořízení pomůcek. Vybudování učebny pro praktická cvičení, získávání odborných znalostí o chorobách a škůdcích lesních dřevin. Poskytování domácí hospicové péče pacientům v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Pomoc při zajištění hipoterapie pro děti a rehabilitačně rekondičního pobytu pro rodiny s dětmi s handicapem ,00 Kč Unie rodičů při Ochrana životního Gymnáziu a Střední prostředí v kontextu odborné škole Jaroměř mezinárodní spolupráce Seznámení našich a polských studentů s ochranou ţivotního prostředí v našem příhraničním regionu ,00 Kč Zdravíčko Vendolí Zeleň pro naši MŠ Zdravíčko Vendolí Osázení školní zahrady okrasnými stromy a keři, péče dětí o zeleň. Rozvíjení pohybových aktivit a zdravého soutěžení - pořízení sportovního vybavení. Sportovně relaxační činnost pro začleňování hendikepovaných občanů; ceny, medaile,náklady na ryby ,00 Kč Oblečení pro florbalový krouţek Oblečení pro florbalový krouţek ,00 Kč Janov Holdujeme pohybu Český rybářský svaz místní Přelouč Handicap Fisch Cup 2011 Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Nasavrky, okres Chrudim Tvoříme se dřevem Nákup polotovarů - dřevo ,00 Kč RSK TEAM Ronov nad Doubravou Doubravský baţant 2011 Lukostřelecká soutěţ - zajištění cen pro účastníky ,00 Kč Třemošnice Třemošnice Slatiňany Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Svět kolem nás Pozvánka v novém Demonstrační obrázky - rozvíjení poznání předškolních dětí. Obrazy z nejstarších českých dějin, dějepis pro 9. ročník - nákup učebnic pro ţáky ZŠ. Zlepšení podmínek pro hry dětí na zahradě - pořízení horolezecká stěny malé ,00 Kč 5 000,00 Kč Horolezecká stěna Taneční soutěţ "Poupata 2011" Věcné ceny do soutěţe.

4 ZŠ a MŠ Horní Bradlo Trhová Kamenice Dřevěné hračky a pomůcky dětem Den Země - zeleň kolem školy Vybavení MŠ didaktickými hračkami - dřevěné hry, puzzle, stepper. Prohlubování ekologické výchovy - zaloţení okrasných záhonů a celoroční péče o ně ,00 Kč 3 000,00 Kč J. Pravečka, Výprachtice Základní umělecká škola Petra Ebena, Ţamberk Damníkov Česká Třebová Moderní školní knihovna Pulty pro orchestry Vybavení školní knihovny moderními encyklopediemi - nákup knih. Zlepšení podmínek práce orchestrů - pulty pro orchestry. V zelené učebně učí se nám příjemně Vybudování přírodní učebny. Vybavení učebny přírodopisu mikroskopovací technikou Smyslové poznávání přírody - digitální mikroskop. Posílení vztahu dětí k přírodě, nový zdroj informací o problematice ochr. ţivotního prostředí, moţnost získávání informací v novém prostředí. Žamberk Výprava za obratlovci celého světa Lichkov Naše tvořivá škola - les Výukové programy, materiály, technika ,00 Kč Poznávání dřevin -vybudování výstavky Lanškroun Poznáváme dřevinu jednotlivých dřevin. Obec Pustá Kamenice Svratouch Sezemice "KUTŘÍN 42" Jedlová Kvalitní výuka Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Stanice Pavlov, o.p.s. Rozšíření zázemí ZŠ a MŠ Pustá Kamenice v oblasti výpočetní techniky. Počítač do ZŠ a MŠ Modernizace rozšíření dětského hřiště při MŠ a Vybudování dřevěného pískoviště a dřevěných ZŠ Svratouch stojanů na kola. Naplnění volnočasových aktivit smysluplnější Výsadba školního arboreta činností, která vede k ochraně přírody a lesů. Sportovní činnost dětí a Zakoupení sportovního vybavení - nákup mládeţe florbalových hokejek a vybavení brankaře. Modernizace počítačové učebny -nová výpočetní technika. Program záchrany Obnova střechy a stropu v objektu Nízkých stájí, architektonického dědictví které jsou národní kulturní památkou. Finanční příspěvek na dopravu handicapovaných Provoz záchranné stanice zvířat. 1 Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Hračkobraní - VI. ročník Festival Hračkobraní veřejně prezentuje nápaditost klasických českých hraček z přírodního materiálu, které navazují na českou hračkářskou tradici. Benediktus Tradiční roubená sušírna ovoce na Modletíně Výstavba sušírny ovoce, která bude slouţit jako pracovní terapie pro lidi s mentálním postiţením. 46.ročník finále seriálu Soutěţe podkovy o.p.s. závodů Zlaté podkovy 46.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy. Sportovně střelecký klub Černovice Obec Lesonice Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. DROSERA, Sdruţení ochrany přírody a krajiny Městský dům dětí a mládeţe Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Oblastní spolek Českého červeného kříţe Jablonec nad Nisou Činnost dětského sportovně střeleckého klubu Černovice Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vzdělávání zaměstnanců Stanice pro záchranu ţivočichů a ochranu přírody - V. etapa Aktivní a smysluplné vyuţití volného času mládeţe trénink a závody ve sportovní maloráţce a ve střelbě ze vzduchové pušky. Příspěvek zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů. Zajištění odborného růstu zaměstnanců - akreditované kurzy. Údrţbové práce ve stanici, zajištění běţného provozu, krmení ,00 Kč Environmentální vzdělávání mládeţe a veřejnosti Podpora Ekocentra MDDM Ostrov. Doktorů se nebojíme! a Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě! Prevence dětských úrazů s výukou první pomoci.

5 Nadace pro záchranu a Podpora ekologické Podpora dětí na školách a jejich pedagogů při obnovu Jizerských hor výchovy dětí realizaci praktické ekologické výchovy. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Ukliďmě Jizerky 2011 Úklid odpadků v Jizerských horách ,00 Kč ZO ČSOP Armillaria D.R.A.K. Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj Oblastní spolek Českého červeného kříţe Liberec Fond ohroţených dětí Klokánek Janovice nad Úhlavou, Základní umělecká škola a Kašperské Hory, okres Klatovy Hrádek u Sušice Nadační fond Plzeňského kraje pro vzdělávání zdravotnických pracovníků 28.základní škola Plzeň, Rodinná 39, Město Plasy Ekologická výchova dětí a mládeţe LK - semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Ekosemináře Hubertka Oprava a rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy pro vozíčkáře III. Rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy - Etapa oprava rampy. Skautská činnost roku 2011 v Libereckém kraji a Jamboree 2011 Zabezpečení humatitární jednotky Zahrada (s hřištěm) v areálu zařízení Podpora činnosti skautských oddílů a jejich akcí v Libereckém kraji v roce 2011 včetně podpory účasti na Jamboree ,00 Kč Materiální vybavení záchranného a humanitárního týmu OS ČČK Liberec. Realizace zahrady a dětského hřiště v objektu Klokánku Janovice nad Úhlavou ,00 Kč Vizualizace učebny informatiky Pořízení výukové pomůcky - dataprojektoru. Poznávání a zkoumání mikrosvěta lesa; vytvoření materiálních podmínek pro realizaci tohoto Mikrosvět lesa projektu. Vzdělávání zdravotnických pracovníků Jezírko - rozšíření zelené školní učebny Edice Tilia Plassensis - Plasy ve fotografii Zajišťování a stabilizace zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Rozšíření stávající zelené učebny Jezírko o další ekoprvky. Vydání publikace o lidech v Plasích při různých činnostech v období let Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj Společnost přátel Ćeských přírodovědných biblioték DHC Plzeň HC Meteor Třemošná Klášter Choděšov Výprava Plzeňského kraje na 22. světové skautské jamboree ve Švédsku Skautské jamboree ve Švédsku - příspěvek na účastnické poplatky. Vyuţití databáze Českých přírodovědných biblioték Vyuţití databáze pro environmetální výchovu pro environmentální výchovu na středních a základních školách Plzeňského kraje. Sportovní vybavení - Pořízení sportovního oblečení pro druţstvo oblečení pro mládeţ mladších ţákyň. Nákup sportovního Zlepšení vybavenosti mládeţnického sportovního oblečení oddílu. Oprava kněţiště v bývalém klášteru Choděšov Dílčí oprava kněţiště. Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany ZO ČSOP Spálené Poříčí Sdruţení Lacerta Prázdninový denní pobyt dětí s výlety do přírody lesní pedagogika. Letní příměstský tábor Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo. Jesenické kamenolomy, vodní plochy a mokřady 2011 Mapování rozšíření vodních ţivočichů v zájmnové oblasti, besedy, přednášky, výstavy.

6 Liga proti rakovině v Šumperku Středisko volného času DUHA Jeseník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník Rekondiční pobyty pro ţeny po operaci prsu pro zhoubný nádor Naučná stezka rostlin a dřevin Bolestná místa jesenicko - nyského pohraničí Ornitologické a přírodovědné exkurze na vybraných lokalitách Olomouckého a Zlínského kraje Rekondiční pobyt pro ţeny v lázeňském kompexu Teplice nad Bečvou. Naučná stezka rostlin a dřevin s tematikou EVVO vyuţívaná zájmovými krouţky. Zhotovení naučných panelů a propagačních materiálů. Environmentální vzdělávání široké veřejnosti - pořádání exkurzí v terénu. Setkávání dětí a mládeže s loveckou hudbou Besedy a koncerty pro školní mládež zaměřené na lovecké a lesnické tradice. Rychlebské stezky Rychleby MTB challenge Uspořádání závodů pro školní mládež a veřejnost se zaměřením na pohyb v lesním prostředí stezek, vybudovaných za účasti LČR. FC Jiskra Králíky - Červená Voda o.s. Jeřáb 1003 Terénní příprava závodů pro školní mládež a veřejnost v lesním prostředí. Česká tábornická unie - Velká rada oblasti jesenické Podej ruku přírodě - Letní tábory a aktivity s dětmi Údržba a provoz dětského letního tábora, zaměřeného na výchvu k odpovědnému chování k přírodě. O.S. Sdruţení rodičů a veřejnosti, při SOŠ Obnova historického sadu Revitalizace arboreta a botanické zahrady.výroba a v areálu SOŠ, Zemědělská instalace informačních tabulí, popisek stromů a Šumperk 3 zařízení pro návštěvníky sadu. Areál Pivoňka, o.p.s. Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu Báječné dny s hipoterapií XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Terapeutické pobyty pro zdravotně handicapované děti na ekofarmě XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu; příspěvek na propagaci a honoráře umělcům. Oprava zázemí dětského tábora na Dračí skále Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení. Dračí skála Šternberk Chapter of People to People International Letní kino trochu JINAK Zajištění letního promítání filmů pro mládež. sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská Učebna v přírodě - botanická zahrada Oprava historické rekreační přírodě blízké stezky mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí Učebna v přírodě - srubové sedáky s přístupovou cestou Město Benešov nad Ploučnicí Obnova stezky a její zpřístupnění pro rekreační vyuţití. Jirkov, Výchova k ochraně ţivotního prostředí - realizace Krušnohorská 1675, projektu od dodavatele, výjezd ţáků na ekologický okres Chomutov Zelená škola pobyt, nákup keřů a stromů ,00 Kč Unie rodičů ČR - sdruţení při ZŠ v Tyršově ulici v Vybudování malého dětského hřiště- vybavení Rumburku Hrou a sportem ke zdraví herními prvky. Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Naše příroda - náš ţivot Pořízení výukových pomůcek ,00 Kč Vejprty Volný čas a sport Zajištění sportovních pomůcek ,00 Kč Most, Jakuba Arbesa 2454, Kola pro nejmenší Pořízení jízdních kol ,00 Kč Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko - geologická fakulta Učebna pro praktickou výuku mineralogie, petrografie a loţiskové geologie Pořízení přístrojů pro zkvalitnění výuky.

7 Městské divadlo Zlín, Inscenační projekt JUAN Muzikál na základech hudby W.A. Mozarta a textu hry Moliéra Don Juan; příspěvek na pořízení kostýmů. Dům dětí a mládeţe Bojkovice, Společně ve volném čase Pozlovice v pohybu TJ Sokol Pozlovice mládeţe III. ročník Vznik nového zájmového krouţku, pořádání letní prázdninové školy, uspořádání víkendového soustředění, aj. Uspořádání sportovních turnajů pro mládeţ, vybavení sportovišť ,00 Kč Luhačovický okrašlovací spolek CALMA, o.s. Barokní slavnost v parku Projekt mapuje Luhačovice jako místo, které bylo součástí rodu Serényiů. Ţáci závěrem projektu předvedou co se za rok o baroku naučili a vytvořili ,00 Kč Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Mimoškolní sportovní činnost mládeţe Obnova krojového Světlovánek vybavení Česká basketbalová federace o. s. Smetanova Litomyšl, o.p.s. Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. 53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Nákup sportovních pomůcek, částečná úhrada nákladů za halu. Obnova krojových součástí (čiţem, krpců), pořízení kroje. Dar bude poskytnut na organizaci, zajištění a propagaci Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. Dar bude využit na organizaci a propagaci 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ţidovský národní fond v České republice, Jáchamova 3, Praha 1 IČ: Český les Organizace charitativního osvětového večera na podporu projektu budování Českého lesa v poušti Negev, Izrael. Čisté Klímkovice, Pod kinem 713, Klimkovice, IČ obec Hudlice Derbianus Czech Society for African Wildlife, o. s. Lesní park bez bariér Rozhledna Máminka na Krušné Hoře Záchranný program ohroženého druhu - antilopy Derbyho Vybudování bezbariérového přírodního okruhu v délce 7 km v rámci lesního parku. Poskytnutá částka bude využita na informační panely, herní prvky, mobiliář ekologických odpočívadel a bezbariérový přístup k jednotlivým odpočívadlům. Stavba celodřevěné rozhledny - propagace dřeva jako přírodního materiálu, ukázka citlivého zasazení dřevěných staveb do krajiny. Relizace projektu záchrany ohoženého druhu - antilopy Derbyho v Senegalu ,00 Kč ,00 Kč Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava Dary poskytnuté v roce 2012 - stav k 19. 4. 2012 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Název DP Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Schválená alokace 601 178 Kč Počet í celkem 49 Celkové náklady 4 278 943,00 Kč Celkové požadované prost. 2

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Oblast: SOCIÁLNÍ Tab. č. 34 Evidenční číslo Žadatel Tab. č. 34 GSO-001/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc ANO Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 00 IČ: 75095009 Registrovaná sociální služba raná péče 264 978 60 000 22,64 0 204 978 15 000 35 000 GSO-002/15

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2015 Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 215 Evidenční číslo GSO-1/15 Středisko rané péče SPRP Olomouc Střední novosadská 356/52, Olomouc, 779 : 75959 Registrovaná

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC,

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, Sídlo žadatele Celkový Schváleno IČ v r. 2016 počet DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. Ano Větrná 106/3, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov IČ: 22709240 Pohybové aktivity 58 000 29 000 50,00 29 000 0 5 000

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2017

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2017 Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 217 poř. č. 1 HOROLEZCI, z.s. 49 2 Basketbal, spolek 36 3 Bikros klub, p.s. 81 4 AC Gamaspol, Česká Ves 223 5 La Pirouette, z.s. Mikulovice

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více