Dobrovolnické centrum o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnické centrum o.s."

Transkript

1 Dary poskytnuté v roce stav k Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických osob ( 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví. V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje dozorčí rada. Obdarovaný Název projektu Popis projektu částka Národní zemědělské muzeum Výstava Co si pamatuje strom a co lidé už zapomněli Sdružení Tereza Program "Les ve škole - škola v lese" Nákup zdravotnického přístoje Digitální RTG přístroj ve variantě Nadace pohyb bez Essenat DR Compakt vč. pomoci instalace Dobrovolnické centrum o.s. Lesy a dobrovolnictví - "Dobrovolnický rok v lese" Výchovně-naučná výstava určená školám a rodinám s dětmi zaměřená na les. Výstava se koná v rámci vyhlášení Mezinárodní rok lesů Kvalitní a ucelený systém vzdělávání o lese na základních školách v ČR, zprostředkování kontaktů se školami, distribude pomůcek, předávaní informací - působnost pro všechny OJ Pomoc zdravotně postiţeným osobám při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek - umoţnění jejich návratu do běţného ţivota Zapojování dobrovolníků do veřejně prospěšných a vzdělávacích akcí, konaných v rámci Mezinárodního roku lesů, zaloţení lesní klubovny pro děti a dobrovolníky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Aladin Timšel Štěstí dětem Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Přeprava těţce tělesně postiţených spoluobčanů zejména vozíčkářů Modernizace technických prostředků nutných pro realizaci kurzů Přátelská místa Jak si rozumět s přírodou Rehabilitačně - rekondiční pobyt Chlum Přeprava těţce tělesně postiţených - částečná úhrada leasingu. Pomoc při rozvoji sluţeb aktivizací minoritních skupin; zakoupení přístrojového vybavení. Podpora akce "Pohádkový les" a výtvarné soutěţe "Svět stromů, svět ţivota". Rehabilitačně - rekondiční pobyty pro děti a dospělé pacienty s diagnózou dětská mozková obrna. Kácov, okres Kutná Hora Okresní sdruţení hasičů okresu Rakovník Hluboké Mašůvky, Základné škola a, Sentice, okres Brno - venkov Zoologická zahrada Hodonín, Jihočeští trubači o.s. Toulky přírodou se školní druţinou Vybavení koutku školní druţiny ,00 Kč Podpora činnosti mladých hasičů, neorganizované mládeţe a poţárního Podpora činnosti mladých hasičů, získávání další sportu mládeţe pro účelné vyuţití volného času. Dětské hřiště Realizace dětského hřiště pro sportovní a poznávací vyţití dětí ve volném čase. Pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na základní škole - pořízení pomůcek a digitálních technologií ,00 Kč Inovace a zkvalitnění výuky na ZŠ ,00 Kč Výstavba zábavného environmentálního Rekonstrukce starého dětského hřiště a jeho dětského hříště obohacení o environmentální prvky ,00 Kč Rozvoj talentů a podpora šíření lovecké hudby jako kulturní tradice Nákup mysliveckého oblečení pro členy sboru.

2 Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Cultura Bohemica - nadační fond na podporu české kultury a její integrace ve světě Obec Zlatá Koruna 15/06 ZO ČSOP Šípek Krasec, o.s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postiţením, o.s. Vyšší Brod Město Sezimovo Ústí Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea, K. Štěcha 5, České Budějovice Sdružení obcí Blatenska Občanské sdružení Ve škole i mimo ni Výstava Roţmberkové - Rod českých velmoţů a jeho cesta dějinami Podpora výstavy Roţmberkové - Rod českých velmoţů. Celostátní literární cena a Literární festival 2011 Literární soutěž. Rozšíření kapacity mateřské školy Vybavení mateřské školy. Environmentální výchova na Českokrumlovsku Mezinárodní rok lesů na jihu Čech Podpora aktivizace osob se zdravotním postiţením v centru ARPIDA, o.s. Poznáváme mikrosvět Průvodce památnými stromy okresu Tábor Přírodní zahrada - oáza uprostřed sídliště Podpora EVVO a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; příspěvek bude pouţit na pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících ,00 Kč Podpora jihočeských dnů EVVO a vydávání časopisu Krasec ,00 Kč Vybavení centra pomůckami - elektrický zvedák a chodítko. Zajištění moderní výuky odborných předmětů - pořízení přístrojů. Tvorba a vydání publikace Průvodce památnými stromy okresu Tábor. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO ,00 Kč Být důleţitý pro ţivot dětí, to můţe změnit celý svět Vybavení šaten MŠ moderním nábytkem. Kdyţ neţivé oţívá - Rozšíření nabídky programů a soutěţí v oblasti 8.ročník cyklu o přírodě EVVO. Nákup mikroskopické Tvorba internetové databáze návodů na techniky pro vybavení mikroskopická praktická cvičení pro učitele laboratoře gymnázií, odborných SŠ a ZŠ. Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením LIBÍN S Prachatice Hroznějovická Dobromysl o. s. Zapojení do ţivota Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011 S lesy a Dobromyslí rok 2011 plný dobré mysli Nákup zahradního traktůrku pro zaměstnání osoby se změněnou pracovní schopností. Oživení lesnické tradice regionu, předvádění folkloru, řemesel a povolání spojených s lesem a se dřevem. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v sociálně znevýhodněné oblasti Hroznějovska; nákup vybavení pro realizování volnočasových aktivit. Nadační fond Podpora trubačského lesnických škol v Písku krouţku Nazaret - středisko DM CČSH Jihočeská růže PROUTEK, občanské sdružení Auto pro Nazaret Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci Chráněná dílna Proutek Nákup hudební nástrojů a podpora soutěţí pro mladé trubače. Rozšíření poskytovaní péče osobám s těţším handicapem prostřednictvím nákupu novějšího automobilu. Obnova vybavení Krizového centra po 11 letech fungování. Nabídka zaměstnání lidem s mentálním postiţením, kteří nemohou pracovat na běţném trhu práce, a tím přispět k jejich začlenění do společnosti; příspěvek na provoz chráněné dílny.

3 Ovečka, o.p.s. Pomozte nám ţít mezi Vámi Podpora rodin dětí s Downovým syndromem při procesu integrace dětí do majoritní společnosti a osvěta široké veřejnosti v této oblasti; např. pomůcky, vybavení centa, mzdy pracovníků a přednášejících. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice ZŠ a MŠ Brloh Podané ruce, o. s. Raškovice Místní skupina Českého červeného kříže č. 1 (Náchod) IdiXep Sbor dobrovolných hasičů Hřibojedy Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1379 Klub rodičů při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněţnou, o.s. Nadační fond Střední lesnické školy a VOŠL v Trutnově Hospicové občanské Nové příleţitosti pro osoby se sluchovým postiţením Obnova přírodní zahrady Koordinace dobrovolníků canisterapie Hravé děti Pomoc neslyšícím se účastnit kulturního ţivota jako slyšící, vybavit Poradenské centrum moderními kompenzačními pomůckami pro nedoslýchavé. Obnova přírodní zahrady pro potřeby provádění EVVO. Canisterapie - léčebné vyuţití psa. Částečná úhrada nákladů na mzdy, pomůcky a propagační materiály. Pořízení ineraktivní tabule pro výuku a přípravu ţáků mateřské školy ,00 Kč 1 2 Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže Nákup věcných darů pro vítěze plavecké soutěže pořádané plaveckou školou Náchod Zábavně a sportovně - vzdělávací víkendy Poznávání přírody a sportovní pobyt v přírodě. Podpora požárně sportovní a volnočasové Výlet kolektivu mladých hasičů do Hasičského činnosti dětí muzea v Přibyslavi; vybavení materiální základny. Enviromentální výchova "Stromový skřítek" Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta ţáků domova mládeţe v Rychnově nad Kněţnou Vybudování učebny ochrany lesa na ČLA Trutnov Centrum domácí hospicové péče sdružení Duha Občanské sdužení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION DĚTI ORIONU 2011 Vzbuzování zájmu dětí o živou i neživou přírodu a kontakt s ní; pořízení pomůcek. Poznávání přírody formou výletů a her, pořízení pomůcek. Vybudování učebny pro praktická cvičení, získávání odborných znalostí o chorobách a škůdcích lesních dřevin. Poskytování domácí hospicové péče pacientům v terminálním stadiu nádorového onemocnění. Pomoc při zajištění hipoterapie pro děti a rehabilitačně rekondičního pobytu pro rodiny s dětmi s handicapem ,00 Kč Unie rodičů při Ochrana životního Gymnáziu a Střední prostředí v kontextu odborné škole Jaroměř mezinárodní spolupráce Seznámení našich a polských studentů s ochranou ţivotního prostředí v našem příhraničním regionu ,00 Kč Zdravíčko Vendolí Zeleň pro naši MŠ Zdravíčko Vendolí Osázení školní zahrady okrasnými stromy a keři, péče dětí o zeleň. Rozvíjení pohybových aktivit a zdravého soutěžení - pořízení sportovního vybavení. Sportovně relaxační činnost pro začleňování hendikepovaných občanů; ceny, medaile,náklady na ryby ,00 Kč Oblečení pro florbalový krouţek Oblečení pro florbalový krouţek ,00 Kč Janov Holdujeme pohybu Český rybářský svaz místní Přelouč Handicap Fisch Cup 2011 Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Nasavrky, okres Chrudim Tvoříme se dřevem Nákup polotovarů - dřevo ,00 Kč RSK TEAM Ronov nad Doubravou Doubravský baţant 2011 Lukostřelecká soutěţ - zajištění cen pro účastníky ,00 Kč Třemošnice Třemošnice Slatiňany Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec Svět kolem nás Pozvánka v novém Demonstrační obrázky - rozvíjení poznání předškolních dětí. Obrazy z nejstarších českých dějin, dějepis pro 9. ročník - nákup učebnic pro ţáky ZŠ. Zlepšení podmínek pro hry dětí na zahradě - pořízení horolezecká stěny malé ,00 Kč 5 000,00 Kč Horolezecká stěna Taneční soutěţ "Poupata 2011" Věcné ceny do soutěţe.

4 ZŠ a MŠ Horní Bradlo Trhová Kamenice Dřevěné hračky a pomůcky dětem Den Země - zeleň kolem školy Vybavení MŠ didaktickými hračkami - dřevěné hry, puzzle, stepper. Prohlubování ekologické výchovy - zaloţení okrasných záhonů a celoroční péče o ně ,00 Kč 3 000,00 Kč J. Pravečka, Výprachtice Základní umělecká škola Petra Ebena, Ţamberk Damníkov Česká Třebová Moderní školní knihovna Pulty pro orchestry Vybavení školní knihovny moderními encyklopediemi - nákup knih. Zlepšení podmínek práce orchestrů - pulty pro orchestry. V zelené učebně učí se nám příjemně Vybudování přírodní učebny. Vybavení učebny přírodopisu mikroskopovací technikou Smyslové poznávání přírody - digitální mikroskop. Posílení vztahu dětí k přírodě, nový zdroj informací o problematice ochr. ţivotního prostředí, moţnost získávání informací v novém prostředí. Žamberk Výprava za obratlovci celého světa Lichkov Naše tvořivá škola - les Výukové programy, materiály, technika ,00 Kč Poznávání dřevin -vybudování výstavky Lanškroun Poznáváme dřevinu jednotlivých dřevin. Obec Pustá Kamenice Svratouch Sezemice "KUTŘÍN 42" Jedlová Kvalitní výuka Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Stanice Pavlov, o.p.s. Rozšíření zázemí ZŠ a MŠ Pustá Kamenice v oblasti výpočetní techniky. Počítač do ZŠ a MŠ Modernizace rozšíření dětského hřiště při MŠ a Vybudování dřevěného pískoviště a dřevěných ZŠ Svratouch stojanů na kola. Naplnění volnočasových aktivit smysluplnější Výsadba školního arboreta činností, která vede k ochraně přírody a lesů. Sportovní činnost dětí a Zakoupení sportovního vybavení - nákup mládeţe florbalových hokejek a vybavení brankaře. Modernizace počítačové učebny -nová výpočetní technika. Program záchrany Obnova střechy a stropu v objektu Nízkých stájí, architektonického dědictví které jsou národní kulturní památkou. Finanční příspěvek na dopravu handicapovaných Provoz záchranné stanice zvířat. 1 Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Hračkobraní - VI. ročník Festival Hračkobraní veřejně prezentuje nápaditost klasických českých hraček z přírodního materiálu, které navazují na českou hračkářskou tradici. Benediktus Tradiční roubená sušírna ovoce na Modletíně Výstavba sušírny ovoce, která bude slouţit jako pracovní terapie pro lidi s mentálním postiţením. 46.ročník finále seriálu Soutěţe podkovy o.p.s. závodů Zlaté podkovy 46.ročník finále seriálu závodů Zlaté podkovy. Sportovně střelecký klub Černovice Obec Lesonice Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. DROSERA, Sdruţení ochrany přírody a krajiny Městský dům dětí a mládeţe Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Oblastní spolek Českého červeného kříţe Jablonec nad Nisou Činnost dětského sportovně střeleckého klubu Černovice Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vzdělávání zaměstnanců Stanice pro záchranu ţivočichů a ochranu přírody - V. etapa Aktivní a smysluplné vyuţití volného času mládeţe trénink a závody ve sportovní maloráţce a ve střelbě ze vzduchové pušky. Příspěvek zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů. Zajištění odborného růstu zaměstnanců - akreditované kurzy. Údrţbové práce ve stanici, zajištění běţného provozu, krmení ,00 Kč Environmentální vzdělávání mládeţe a veřejnosti Podpora Ekocentra MDDM Ostrov. Doktorů se nebojíme! a Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě! Prevence dětských úrazů s výukou první pomoci.

5 Nadace pro záchranu a Podpora ekologické Podpora dětí na školách a jejich pedagogů při obnovu Jizerských hor výchovy dětí realizaci praktické ekologické výchovy. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Ukliďmě Jizerky 2011 Úklid odpadků v Jizerských horách ,00 Kč ZO ČSOP Armillaria D.R.A.K. Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj Oblastní spolek Českého červeného kříţe Liberec Fond ohroţených dětí Klokánek Janovice nad Úhlavou, Základní umělecká škola a Kašperské Hory, okres Klatovy Hrádek u Sušice Nadační fond Plzeňského kraje pro vzdělávání zdravotnických pracovníků 28.základní škola Plzeň, Rodinná 39, Město Plasy Ekologická výchova dětí a mládeţe LK - semináře na chatě Hubertka v Jizerských horách. Ekosemináře Hubertka Oprava a rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy pro vozíčkáře III. Rekonstrukce bezbariérové přístupové trasy - Etapa oprava rampy. Skautská činnost roku 2011 v Libereckém kraji a Jamboree 2011 Zabezpečení humatitární jednotky Zahrada (s hřištěm) v areálu zařízení Podpora činnosti skautských oddílů a jejich akcí v Libereckém kraji v roce 2011 včetně podpory účasti na Jamboree ,00 Kč Materiální vybavení záchranného a humanitárního týmu OS ČČK Liberec. Realizace zahrady a dětského hřiště v objektu Klokánku Janovice nad Úhlavou ,00 Kč Vizualizace učebny informatiky Pořízení výukové pomůcky - dataprojektoru. Poznávání a zkoumání mikrosvěta lesa; vytvoření materiálních podmínek pro realizaci tohoto Mikrosvět lesa projektu. Vzdělávání zdravotnických pracovníků Jezírko - rozšíření zelené školní učebny Edice Tilia Plassensis - Plasy ve fotografii Zajišťování a stabilizace zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Rozšíření stávající zelené učebny Jezírko o další ekoprvky. Vydání publikace o lidech v Plasích při různých činnostech v období let Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj Společnost přátel Ćeských přírodovědných biblioték DHC Plzeň HC Meteor Třemošná Klášter Choděšov Výprava Plzeňského kraje na 22. světové skautské jamboree ve Švédsku Skautské jamboree ve Švédsku - příspěvek na účastnické poplatky. Vyuţití databáze Českých přírodovědných biblioték Vyuţití databáze pro environmetální výchovu pro environmentální výchovu na středních a základních školách Plzeňského kraje. Sportovní vybavení - Pořízení sportovního oblečení pro druţstvo oblečení pro mládeţ mladších ţákyň. Nákup sportovního Zlepšení vybavenosti mládeţnického sportovního oblečení oddílu. Oprava kněţiště v bývalém klášteru Choděšov Dílčí oprava kněţiště. Statutární město Plzeň - MO Plzeň 2 - Slovany ZO ČSOP Spálené Poříčí Sdruţení Lacerta Prázdninový denní pobyt dětí s výlety do přírody lesní pedagogika. Letní příměstský tábor Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo Ekologická olympiáda studentů SŠ - národní kolo. Jesenické kamenolomy, vodní plochy a mokřady 2011 Mapování rozšíření vodních ţivočichů v zájmnové oblasti, besedy, přednášky, výstavy.

6 Liga proti rakovině v Šumperku Středisko volného času DUHA Jeseník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník Rekondiční pobyty pro ţeny po operaci prsu pro zhoubný nádor Naučná stezka rostlin a dřevin Bolestná místa jesenicko - nyského pohraničí Ornitologické a přírodovědné exkurze na vybraných lokalitách Olomouckého a Zlínského kraje Rekondiční pobyt pro ţeny v lázeňském kompexu Teplice nad Bečvou. Naučná stezka rostlin a dřevin s tematikou EVVO vyuţívaná zájmovými krouţky. Zhotovení naučných panelů a propagačních materiálů. Environmentální vzdělávání široké veřejnosti - pořádání exkurzí v terénu. Setkávání dětí a mládeže s loveckou hudbou Besedy a koncerty pro školní mládež zaměřené na lovecké a lesnické tradice. Rychlebské stezky Rychleby MTB challenge Uspořádání závodů pro školní mládež a veřejnost se zaměřením na pohyb v lesním prostředí stezek, vybudovaných za účasti LČR. FC Jiskra Králíky - Červená Voda o.s. Jeřáb 1003 Terénní příprava závodů pro školní mládež a veřejnost v lesním prostředí. Česká tábornická unie - Velká rada oblasti jesenické Podej ruku přírodě - Letní tábory a aktivity s dětmi Údržba a provoz dětského letního tábora, zaměřeného na výchvu k odpovědnému chování k přírodě. O.S. Sdruţení rodičů a veřejnosti, při SOŠ Obnova historického sadu Revitalizace arboreta a botanické zahrady.výroba a v areálu SOŠ, Zemědělská instalace informačních tabulí, popisek stromů a Šumperk 3 zařízení pro návštěvníky sadu. Areál Pivoňka, o.p.s. Sdruţení Karla Ditterse z Dittersdorfu Báječné dny s hipoterapií XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu Terapeutické pobyty pro zdravotně handicapované děti na ekofarmě XIX.ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu; příspěvek na propagaci a honoráře umělcům. Oprava zázemí dětského tábora na Dračí skále Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení. Dračí skála Šternberk Chapter of People to People International Letní kino trochu JINAK Zajištění letního promítání filmů pro mládež. sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská Učebna v přírodě - botanická zahrada Oprava historické rekreační přírodě blízké stezky mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí Učebna v přírodě - srubové sedáky s přístupovou cestou Město Benešov nad Ploučnicí Obnova stezky a její zpřístupnění pro rekreační vyuţití. Jirkov, Výchova k ochraně ţivotního prostředí - realizace Krušnohorská 1675, projektu od dodavatele, výjezd ţáků na ekologický okres Chomutov Zelená škola pobyt, nákup keřů a stromů ,00 Kč Unie rodičů ČR - sdruţení při ZŠ v Tyršově ulici v Vybudování malého dětského hřiště- vybavení Rumburku Hrou a sportem ke zdraví herními prvky. Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Naše příroda - náš ţivot Pořízení výukových pomůcek ,00 Kč Vejprty Volný čas a sport Zajištění sportovních pomůcek ,00 Kč Most, Jakuba Arbesa 2454, Kola pro nejmenší Pořízení jízdních kol ,00 Kč Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko - geologická fakulta Učebna pro praktickou výuku mineralogie, petrografie a loţiskové geologie Pořízení přístrojů pro zkvalitnění výuky.

7 Městské divadlo Zlín, Inscenační projekt JUAN Muzikál na základech hudby W.A. Mozarta a textu hry Moliéra Don Juan; příspěvek na pořízení kostýmů. Dům dětí a mládeţe Bojkovice, Společně ve volném čase Pozlovice v pohybu TJ Sokol Pozlovice mládeţe III. ročník Vznik nového zájmového krouţku, pořádání letní prázdninové školy, uspořádání víkendového soustředění, aj. Uspořádání sportovních turnajů pro mládeţ, vybavení sportovišť ,00 Kč Luhačovický okrašlovací spolek CALMA, o.s. Barokní slavnost v parku Projekt mapuje Luhačovice jako místo, které bylo součástí rodu Serényiů. Ţáci závěrem projektu předvedou co se za rok o baroku naučili a vytvořili ,00 Kč Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Mimoškolní sportovní činnost mládeţe Obnova krojového Světlovánek vybavení Česká basketbalová federace o. s. Smetanova Litomyšl, o.p.s. Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. 53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Nákup sportovních pomůcek, částečná úhrada nákladů za halu. Obnova krojových součástí (čiţem, krpců), pořízení kroje. Dar bude poskytnut na organizaci, zajištění a propagaci Mistrovství Evropy juniorů U 16 v basketbalu. Dar bude využit na organizaci a propagaci 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ţidovský národní fond v České republice, Jáchamova 3, Praha 1 IČ: Český les Organizace charitativního osvětového večera na podporu projektu budování Českého lesa v poušti Negev, Izrael. Čisté Klímkovice, Pod kinem 713, Klimkovice, IČ obec Hudlice Derbianus Czech Society for African Wildlife, o. s. Lesní park bez bariér Rozhledna Máminka na Krušné Hoře Záchranný program ohroženého druhu - antilopy Derbyho Vybudování bezbariérového přírodního okruhu v délce 7 km v rámci lesního parku. Poskytnutá částka bude využita na informační panely, herní prvky, mobiliář ekologických odpočívadel a bezbariérový přístup k jednotlivým odpočívadlům. Stavba celodřevěné rozhledny - propagace dřeva jako přírodního materiálu, ukázka citlivého zasazení dřevěných staveb do krajiny. Relizace projektu záchrany ohoženého druhu - antilopy Derbyho v Senegalu ,00 Kč ,00 Kč Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava Dary poskytnuté v roce 2012 - stav k 19. 4. 2012 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní pedagogika u LČR v Karlovarském kraji Trocha historie.. 2007 - první aktivity Lesní pedagogiky prováděné dvěma vyškolenými lesními pedagogy rozbíhá se spolupráce ze školami

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Centrum LADA, o.s. pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením Žadatel: Jaroslav Tichý Projekt: Nákup keramické pece pro pracovní terapii.

Centrum LADA, o.s. pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením Žadatel: Jaroslav Tichý Projekt: Nákup keramické pece pro pracovní terapii. Grantový fond 2011 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION Žadatel: Martina Kubišová Projekt: Hipoterapie a letní tábor pro děti s handicapem.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více