Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3."

Transkript

1 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/ etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence veřejného sektoru Definice veřejné ekonomie, veřejná ekonomie a aplikované vědní disciplíny, základní ekonomické otázky v pojetí veřejné ekonomie (Co produkovat? Jak produkovat? Pro koho produkovat? Jak přijímat rozhodnutí o produkci?), příčiny existence veřejného sektoru (mikroekonomické, makroekonomické, mimoekonomické). 2. Veřejný sektor jako klíčový prvek národního hospodářství Národní hospodářství a kritéria členění národního hospodářství (kritérium odvětví, sektorů, prostoru, vlastnictví, financování), trojúhelníkový model národního hospodářství, definice veřejného sektoru a charakteristické znaky veřejného sektoru. 3. Veřejný sektor a teorie potřeb Definice potřeby a členění potřeb, teorie potřeb a veřejný sektor (blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů, blok odvětví existenčních jistot), rozsah a struktura veřejného sektoru + faktory, které je ovlivňují (faktory ekonomické, geopolitické, politické, historické, demografické, kulturně-náboženské, vnitřní faktory). 4. Organizace a podniky působící ve veřejném sektoru ČR Právní úprava, charakteristika a hospodaření organizační složky (organizační složky státu + organizační složky územních samosprávných celků), právní úprava, charakteristika a hospodaření příspěvkové organizace (příspěvkové organizace státu + příspěvkové organizace územních samosprávných celků), právní úprava a charakteristika státních a komunálních podniků. 5. Veřejné zakázky a koncesní smlouvy Vymezení veřejné zakázky (právní úprava + základní charakteristika typy zadavatelů, druhy veřejných zakázek, zadávací řízení, hodnotící kritéria, dohled), vymezení koncesních smluv (právní úprava + základní charakteristika veřejný zadavatel, koncesionář, koncesní řízení, hodnotící kritéria, rejstřík koncesních smluv, dohled nad dodržováním koncesního zákona). 6. Veřejná informatika a veřejná kontrola Informační systémy veřejné správy, informační politika, základní registry veřejné správy (ROB, ROS, RPP, RUIAN), Portál veřejné správy, Czech POINT, datové schránky; veřejná kontrola a její pojetí, členění veřejné kontroly, občanská vs. profesionální kontrola, státní kontrola, instituce kontrolního systému v ČR (Parlament, Vláda, NKÚ, ČNB, Ombudsman apod.). 7. Teoretická východiska neziskového sektoru Vymezení neziskového sektoru podle principu financování a podle Pestoffa. Opodstatněnost existence neziskových organizací. Teorie neziskových organizací. Definice neziskových organizací podle Salamona a Anheiera. Členění neziskových organizací. 8. Neziskové organizace občanského sektoru Občanská sdružení. Zákon o sdružování občanů úvodní ustanovení, registrace, orgány občanského sdružení. Obecně prospěšné společnosti. Zákon o obecně prospěšných společnostech 1

2 definice, registrace, orgány obecně prospěšných společností. Nadace a nadační fondy. Zákon o nadacích a nadačních fondech definice, registrace, orgány nadací a nadačních fondů. Církve a náboženské společnosti. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností definice, registrace, zvláštní práva církví a náboženských společností. 9. Dobrovolnictví, fundraising a financování nestátních neziskových organizací Dobrovolnictví. Historie dobrovolnictví. Druhy a podpora dobrovolnictví. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví. Dobrovolníci, dobrovolnická centra a organizace. Dobrovolnická služba v ČR. Fundraising. Definice a základní pravidla fundraisingu. Důležitost definování poslání v NNO. Typologie a motivace dárců. Fundraiser. Financování nestátních neziskových organizací. Veřejné zdroje financování. Neveřejné zdroje financování. 10. Ekonomika bezpečnosti a obrany Policie (bezpečnost občanů a státu), její úlohy a povinnosti. Ekonomika bezpečnosti. Požární ochrana. Armáda (obrana), její institucionální zabezpečení a členění. Ekonomika obrany. 11. Ekonomika školství, vědy a výzkumu Školský systém ČR, druhy a typy škol. Veřejná správa ve školství. Vzdělání jako veřejný statek. Veřejné, soukromé a církevní školy. Regionální a terciární vzdělávání. Řízení a financování školství v ČR. Základní pojmy a instituce vědy a výzkumu. Financování vědy a výzkumu v ČR. 12. Odvětví rozvoje člověka Zdravotnictví. Základní pojmy, produkční funkce zdraví. Poptávka po zdravotnických službách a nabídka zdravotnických služeb. Sociální služby. Sociální služby jako forma pomoci, cíl sociálních služeb, jejich subjekty a objekty. Kultura. Teoretická východiska odvětví kultury, její základní ekonomické prvky. 13. Veřejné finance a fiskální politika Základní principy veřejných financí, subjekty a specifika veřejných financí. Fiskální funkce státu a využití veřejných finance při jejich realizaci, nástroje fiskální politiky, multiplikátory a hodnocení účinnosti fiskální politiky. 14. Veřejné příjmy Charakteristika příjmů veřejných rozpočtů, podrobná analýza daňových příjmů. Kvazidaně, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace. Rozpočtové určení výnosu jednotlivých daní (čím je dáno). 15. Veřejné výdaje Charakteristika veřejných výdajů, jejich struktura a tendence vývoje. Příčiny růstu veřejných výdajů. Základní metody měření efektivnosti veřejných výdajů. 16. Fiskální federalismus Charakteristika fiskálního federalismu a rozpočtového určení daní. Funkce jednotlivých stupňů vlád. Pozitiva a negativa základních modelů fiskálního federalismu (centralizovaný, decentralizovaný a kombinovaný model). 17. Rozpočtový deficit a veřejný dluh Definice pojmů rozpočtový deficit, státní dluh, veřejný dluh. Charakteristika příčin rozpočtového deficitu a veřejného dluhu, možnosti jejich financování a důsledky. Maastrichtská fiskální kritéria. 2

3 18. Soustava veřejných rozpočtů České republiky Charakteristika soustavy veřejných rozpočtů ČR, zejména státního rozpočtu ČR, státních účelových fondů, Národního fondu a územních samosprávných celků. 19. Činnost a organizace veřejné správy Principy organizace a činnost státní správy a samosprávy. Organizace ústředních orgánů státní správy (ministerstev a jiných ústředních správních úřadů). Územní členění státu za účelem výkonu státní správy. Vymezení základních pojmů veřejné správy v kontextu právního státu. Charakter státní moci a samosprávy, jejich vzájemný vztah. Postavení občana v systému veřejné správy. Ústavní základ moci zákonodárné, výkonné a soudní v České republice. Formy činnosti, zejména normativní správní akty, individuální správní akty, veřejnoprávní smlouvy ve veřejné správě. 20. Subjekty správního práva Správní orgány, dotčené orgány, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem státní správy. Definice účastníků řízení. Zastupování účastníků. Procesní způsobilost. Opatrovník. Práva a povinnosti účastníků řízení. Úkony účastníků řízení. 21. Rozhodování ve správním řízení, opravné prostředky Průběh správního řízení v prvním stupni. Rozhodnutí a jeho náležitosti. Řádné opravné prostředky, odvolání, rozklad a odpor. Mimořádné opravné prostředky, obnova řízení, přezkumné řízení, nové rozhodnutí. Orgány veřejné správy oprávněné rozhodovat o opravných prostředcích. 22. Obecní zřízení a krajské zřízení Základní charakteristika obecního a krajského zřízení. Prameny právní úpravy. Územní, personální a samosprávný základ obce. Výkon samostatné a přenesené působnosti. Pravomoc vydávat normativní správní akty. Orgány obce a kraje, jejich pravomoci při výkonu samostatné a přenesené působnosti. Starosta obce, tajemník a obecní úřad. Hejtman, ředitel krajského úřadu a krajský úřad. Zvláštní orgány obce, kraje. 23. Hospodaření ve veřejné správě Právní úprava hospodaření ve veřejné správě. Státní rozpočet a jeho vztah k rozpočtům územních samosprávných celků. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Územní rozpočet a jeho skladba, rozpočtový výhled, peněžní fondy. Proces schvalování územních rozpočtů. Závěrečný účet. Porušení rozpočtové kázně. 24. Úředníci ve veřejné správě, jejich postavení a odpovědnost Úředníci územních samosprávných celků, právní úprava jejich postavení. Práva a povinnosti úředníků územních samosprávných celků. Vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání úředníků, zvláštní odborná způsobilost. Vzdělávání vedoucích úředníků. Státní zaměstnanci a jejich služební poměr. Kodex etiky pracovníků ve veřejné správě. Obecně o správně právní odpovědnosti. Správní trestání. 25. Sociální stát a typy, oblasti, funkce a principy sociální politiky Vznik sociálního státu. Historické souvislosti vzniku sociálního státu. Typy sociálního státu. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s určitým typem sociálního státu. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby. Funkce a principy sociální politiky. 3

4 26. Sociální zabezpečení v České republice jako nástroj prevence chudoby a sociálního vyloučení Sociální zabezpečení v ČR tři pilíře sociálního zabezpečení a jejich charakteristika. Cílové skupiny obyvatel v rámci jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení. Životní a existenční minimum. Prevence chudoby a sociální exkluze. 27. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmat a teorie organizačního chování Pojetí organizace z hlediska teorie konfliktu. Organizace ve světle interpretativní sociologie. H. Simon a teorie omezené racionality. Olsonova koncepce kolektivního jednání. K. Arrow a cena placená za organizaci lidských aktivit. 28. Byrokracie jako základ organizace Fenomén byrokracie. Weberovo pojetí byrokracie. Typologie byrokracie. Crozierův přístup. Byrokracie a demokracie. 29. Personální plánování v podmínkách veřejné správy Vymezení, cíle a úkoly personálního plánování. Specifika personálního plánování ve veřejné správě. Zdroje informací pro personální plánování (externí, interní). Analýza pracovních míst. Získávání a výběr pracovníků ve veřejné správě. 30. Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě Vymezení pojmu motivace pracovníků a souvisejících pojmů. Formy motivace, motivační nástroje a jejich příklady na úrovni územních samosprávných celků. Hodnocení pracovníků. Vztah hodnocení pracovníků k dalším personálním činnostem a úkolům. Struktura systému odměňování. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a ve veřejné správě. Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Literatura: [1] BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování. Olomouc: Rubico. ISBN [2] HALÁSEK, D., Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: Optys. ISBN [3] HALÁSEK, D., Veřejná ekonomika. 3. vyd. Dolní Životice: Optys. ISBN [4] KELLER, J., Soumrak sociálního státu. Praha: SLON. ISBN [5] KELLER, J., Sociologie organizace a byrokracie. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN [6] KREBS V., DURDISOVÁ, J., POLÁKOVÁ, O. a J. ŽIŽKOVÁ, Sociální politika. Praha: CODEX Bohemia. ISBN [7] KREBS, V., Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN [8] LACINA, K. a V. ČECHÁK, Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional Publishing. ISBN [9] MOLEK, J., Personalistika ve veřejné správě. České Budějovice. [10] NOVOTNÝ, J., Ekonomika a řízení neziskových organizací : (zejména nevládních organizací. Praha: VŠE. ISBN [11] PEKOVÁ, J., Veřejné finance - teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer. ISBN [12] REKTOŘÍK, J. a KOL., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress. ISBN [13] REKTOŘÍK, J. a KOL., Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress. ISBN [14] SIROVÁTKA, T. (ed), Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: FSS MU. ISBN

5 [15] STIGLITZ, J. E., Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing. ISBN [16] ŠKARABELOVÁ, S. a KOL., Když se řekne nezisková organizace. Brno: ESF MU. ISBN [17] TETŘEVOVÁ, L., Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing. ISBN [18] SCISKALOVÁ, M. a T. GONGOL, Správní právo. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN [19] SCISKALOVÁ, M. a T. GONGOL, Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná: SU OPF. [20] SCISKALOVÁ, M., Veřejná správa. Karviná: SU OPF. ISBN [21] SZAROWSKÁ, I., Veřejné finance A - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF. ISBN [22] WRIGHT, G. a J. NEMEC, Management veřejné správy, teorie a praxe - zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. Praha: Ekopress. ISBN X. [23] Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších předpisů). [24] Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (ve znění pozdějších předpisů). [25] Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů). [26] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. [27] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V Karviné dne Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. garant oboru VES 5

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Sociální správa. Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe

Sociální správa. Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe Sociální správa Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Tomeš, Igor Sociální správa : úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš a kol. -- Vyd. 2., rozš. a přeprac.

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU Iris Šimíková Klíčová slova: vize, poslání, cíle, nevýdělečný sektor, státní nevýdělečná organizace, nestátní nevýdělečná organizace, právnická osoba,

Více

Odpověď na dotaz: Fungování příspěvkových organizací v České republice a vybraných zemích Evropy

Odpověď na dotaz: Fungování příspěvkových organizací v České republice a vybraných zemích Evropy Odpověď na dotaz: Fungování příspěvkových organizací v České republice a vybraných zemích Evropy Zpracovali: Parlamentní institut Vojtěch Lovětínský Mgr. Petra Mylková Duben 2011 Obsah: ČESKÁ REPUBLIKA...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více