ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou práci Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. 7. ledna 2012 podpis autorky 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Vladimíře Dvořákové a Ing. Ludmile Pohankové za odborné vedení práce a za všechny věcné připomínky. Dále děkuji Mgr. Antonínu Nevolovi SDB, řediteli Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za podporu a věcné připomínky během vytváření závěrečné práce. 3

4 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Statut školské právnické osoby Zřizovatel Rozsah činnosti Personální zabezpečení organizace Hospodaření a financování ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Víkendové a prázdninové akce DOBROVOLNÍK Dobrovolnictví Motivace a odměny Oblasti spojené s dobrovolnictvím Aktéři v dobrovolnictví Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Pojmy METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Úvod Připravenost organizace Vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Náplň práce koordinátora dobrovolníků Získávání dobrovolníků Požadavky na dobrovolníka dle programů Střediska Výběr dobrovolníka Osobní setkání forma pohovoru

5 Typy dobrovolníků dle jejich schopností a postojů Návrh principů práce s dobrovolníky Základní pilíře výchovného systému Dona Bosca: Výcvik dobrovolníka Obecná část Specializovaná část Rozchod s dobrovolníkem předčasné ukončení jeho služby Průběžná práce s dobrovolníkem Supervize Hodnocení Co dobrovolníky odrazuje PR dobrovolnické činnosti Pojištění Veškeré náležitosti k činnosti každého dobrovolníka - souhrn Doporučená literatura pro činnost koordinátora dobrovolníků ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 ÚVOD Téma Metodika práce pro pozici koordinátor dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže Domě dětí a mládeže v Plzni (dále jen Středisku) jsem si vybrala proto, jelikož se touto problematikou v současné době intenzivně zabývám. V červnu letošního roku vedení Střediska rozhodlo, že vznikem této nové pozice velmi zefektivníme práci vedoucích pracovníků zaměřenou na veškeré činnosti směřující k dobrovolnictví. Na základě dvouleté praxe v pozici Koordinátor zájmové činnosti jsem velice ráda tuto novou pracovní pozici přijala. Ve Středisku pracuji jako zaměstnanec na plný úvazek čtvrtým rokem. Předchozí dva roky před úspěšným absolvováním výběrového řízení jsem zde působila jako praktikant při studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V přímém kontaktu se Střediskem jsem tedy více než šest let. Během těchto roků jsem se aktivně zapojovala do všech základních programů organizace. Nejen z tohoto důvodu doufám, že jsem vhodná osoba pro výkon práce Koordinátora dobrovolníků. Obsahem mé závěrečné písemné práce se stala metodika pro výkon výše zmíněné pozice. Nedílnou součástí je Manuál pro vedoucí zájmové činnosti, který je jakousi příručkou či průvodcem aktuálního školního roku Příloha A. Doufám, že má práce bude přínosem a inspirací i pro ostatní pracovníky středisek volného času, kteří se zabývají dobrovolnictvím. 6

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Své poslání realizuje středisko ve čtyřech programech, kterými jsou otevřený klub Balón, NZDM Vzducholoď, zájmové kroužky a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha. Dále zde probíhá dlouhodobý projekt Vstup do světa práce. Salesiánské středisko mládeže navštíví zhruba 500 dětí a mladých návštěvníků týdně. Ve své práci uplatňujeme v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vycházíme z následujících hodnot: laskavost a dobrota - za základní prvek jednání s mladými lidmi se považuje laskavý přístup víra v dobré jádro v každém mladém člověku - snaha objevit v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet integrální péče o mladého člověka - zájem o mladého člověka ve všech rovinách jeho zrání - fyzické, psychické, sociální i spirituální život a víra - výchova k odpovědné svobodě radost, slavení, hra a srdečnost - vytváření a podpora přitažlivé atmosféry osobní vztah - každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami trpělivost - dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé doprovázení vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky 1 1 tyto informace jsou volně dostupné na 7

8 1.1. Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Jan Bosko ( ) byl italský kněz, který se věnoval v době nastupující průmyslové revoluce v italském Turíně chlapcům na okraji společnosti a staral se o jejich celostní rozvoj. Jako výchovný styl používal tzv. preventivní systém, který se opírá o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost; nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává rozumových schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Založil tzv. oratoř 2 jako prostředí, kde svou výchovu uskutečňoval. Stojí u zrodu řeholní společnosti salesiánů. V současné době působí na všech pěti kontinentech salesiánů v 89 provinciích celého světa. Největší provincií je oblast Piemont Valle, D Aosta, kde vykonává své poslání 537 salesiánů. Oproti tomu nejmenší oblastí je maďarská provincie s 39 salesiány. Hlavním představeným Salesiánů Dona Bosca je Don Pascual Chávez. V České republice působí 159 salesiánů. Středisek volného času našeho typu je v ČR 10. Funkci provinciála pro Českou republiku v současné době vykonává Petr Vaculík SDB Statut školské právnické osoby Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo zřízeno Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve 2 Oratoř je místo, kde se setkávají mladí. Jde o bezpečný prostor, zpravidla místnost ve Středisku, kde klienti sdílí svůj čas s pracovníky Střediska. Obdobou oratoře jsou otevřené kluby, ale v oratoři je kladen důraz na přátelskou komunikaci s pracovníky a dobrovolníky. 3 Titul SDB čteme Salesián dona Bosca. Tento titul získává salesián po 1. řeholních slibech Salesiánské kongregaci. 8

9 znění pozdějších předpisů, a podle 19 zákona č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních a vyhlášky č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) došlo ke změně právní formy právnické osoby. Středisko jako školská právnická osoba bylo zřízeno dne 25. února 2006 a dne 10. srpna 2006 registrováno v Rejstříku školských právnických osob Zřizovatel Zřizovatelem školské právnické osoby - Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň je Salesiánská provincie Praha, se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaevidována v Rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál Rozsah činnosti Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost b. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c. klubová činnost pro děti a mládež d. táborová činnost a další činnost spojená s pobytem zejména mimo sídlo organizace 4 tyto informace jsou volně dostupné na 5 tyto informace jsou volně dostupné na 9

10 e. osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů f. individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže na jakékoli úrovni g. spontánní činnost h. vzdělávání především dobrovolných spolupracovníků Střediska z řad mládeže i dospělých i. náboženské vzdělávání a rozvoj osobnosti na základě křesťanské víry, které se rozvíjejí pod metodickým vedením salesiánů j. pomoc dětem, mládeži a rodině při výchovných, sociálních a finančních obtížích a v konfliktech včetně poskytování terapeutické pomoci a krizové intervence Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnosti, které jsou v souladu s jeho posláním. Při těchto činnostech se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro těžko socializovatelné děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny mládeži, pořádá Středisko také setkání pro rodiče dětí a mládeže a pro ostatní veřejnost, a to jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměřeni Personální zabezpečení organizace V čele organizace stojí ředitel Mgr. Antonín Nevola SDB. Personál Střediska tvoří pedagogičtí, sociální, administrativní a techničtí zaměstnanci spolu s externími a dobrovolnými spolupracovníky a praktikanty. Grafické znázornění organizační struktury naleznete v Příloze F. Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným 6 např. přednášky, duchovní obnovy, bohoslužby, rekreační pobyty pro rodiny 10

11 způsobem na plnění poslání participovali také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. Jako pedagogický pracovník může být zaměstnán ten, kdo má pedagogickou způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění, je občansky bezúhonný, morálně vyspělý a má v úctě křesťanské hodnotové dědictví. Rovněž externí a dobrovolní spolupracovníci musí respektovat křesťanské morální principy Hospodaření a financování Školská právnická osoba hospodaří v souladu s ust. 133 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. Školská právnická osoba je financována zejména z následujících zdrojů: a) finanční prostředky ze státního rozpočtu, b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele, e) úplata za vzdělávání a školské služby, f) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, g) dary a dědictví. Středisko rozvíjí potřebnou a nutnou spolupráci se školami a jinými školskými zařízeními, místní samosprávou a dalšími organizacemi, především těmi, které pracují s dětmi, mládeží a rodinou. 2. ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA 2.1. Otevřený klub Balón Od 1. ledna 2011 byl původní nízkoprahový klub přetransformován na otevřený klub. Nenabízí tedy již sociální službu, ale zaměstnanci a animátoři se plně soustředí na realizaci volnočasových aktivit. Stejně jako ostatní programy organizace se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Na chodu tohoto programu 11

12 se značnou mírou podílejí dobrovolníci z řad naší původní klientely, nově příchozí zájemci a studenti VOŠ a VŠ. Cílem klubu je smysluplné využití volného času, učení se a prohlubování vztahů s vrstevníky a dospělými, objevování vlastní identity, získávání nových vědomostí a dovedností, reflexe nad smyslem života, zaměřením životní dráhy a nad duchovními hodnotami a podpora morálního rozvoje autonomním přijetím etických hodnot a norem. Cílovou skupinou otevřeného klubu Balón jsou děti ve věku od 8 do 15 let, jež nemají svůj volný čas organizovaný vůbec nebo jen částečně. Mezi základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup a snaha o dlouhodobé vytváření vazeb. Průměrná návštěvnost klubu je 26 uživatelů (dle statistik za rok 2010) za 1 den. Mezi stálé návštěvníky patří skupina zhruba 70 klientů, kteří jsou zaregistrováni ve Velké bodovací soutěži a minimálně jednou v období kalendářního měsíce klub navštíví a zapojí se do některých z aktivit Nízkoprahový klub Vzducholoď Klub Vzducholoď je nízkoprahovým zařízením Střediska. Řídí se jako ostatní programy křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Jedná se o nízkoprahový klub pro mladé od 15 let, kteří nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi základní charakteristiky klubové práce patří individuální přístup k mladým a snaha o dlouhodobost vytvářených vazeb. Cílem klubu je smysluplné naplnění volného času mladých, výchova zralých, přiměřeně sebevědomých, odpovědných, pozitivně laděných lidí, pomoc při hledání vlastní identity, rozvíjení osobních vztahů a schopnosti komunikace, přejímání pozitivních modelů chování, primární prevence a pomoc mladým při realizaci jejich zájmů a nápadů. 12

13 Mezi hlavní aktivity v klubu patří neformální setkávání, dialogy, diskuse, besedy, společné akce sportovní turnaje, výlety, diskotéky, video, hudba, oslavy, klubovna kulečník, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, hry, tělocvična - breakdance, lezecká stěna, hudebna, reprodukovaná hudba, posilovna a možnost využití nealko baru. Ve Vzducholodi pracovníci poskytují sociální poradenství, situační intervence a krizové intervence Projekt Vstup do světa práce Již třetím školním rokem je v klubu Balón a Vzducholoď realizován projekt Vstup do světa práce. Projekt je převážně financován z Nadace O2. Cílem této aktivity je pomoc a podpora mladých lidí ve věku 11 až 19 let, přednostně klientů výše zmíněných klubů. Jedná se o děti a mladé, kteří nejsou při volbě povolání a přípravě na něj dostatečně podporováni rodiči, ať už při studiu, při volbě povolání nebo hledání zaměstnání. Jedná se převážně o mladé z vyloučených sociálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, kdy není jeden z rodičů vlastní, a z rodin s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou. Dále se jedná o mladé, kteří snadno podléhají negativním vlivům party nebo začínají velmi brzy partnerský život. V rámci otevřeného klubu Balón pro děti od 8 do 15 let se uskutečňují tyto části projektu: 1. Doučování klientů klubu Balón, případně klientů ostatních programů střediska Za velmi krátkou dobu koordinátorka projektu zajistila 14 kvalifikovaných doučujících ze strany zaměstnanců střediska a dobrovolníků. Někteří dobrovolníci poté získali možnost přivýdělku za tuto službu financovanou z projektového rozpočtu. Doučování probíhá formou dlouhodobé spolupráce dítěte a doučujícího a dle reflexí za loňský školní rok je tato část projektu velmi efektivní. 13

14 2. Drobné práce pro děti na opravě a údržbě areálu Střediska Účast v projektu Vstup do světa práce bez obav je pro klienty klubu Balón zcela dobrovolná. Mnozí ale využili šance získat body do Velké bodovací soutěže a společně s kamarády a pracovníky zařízení se zapojují do drobných úprav zevnějšku našeho areálu. Zde sledujeme cíl, aby děti měly zodpovědnější přístup k práci a nějakou tu dovednost si i lépe osvojily. Důležité je, aby děti ve vykonané činnosti nespatřovaly možnost materiální hodnoty, ale práci dělaly s pocitem umístění se v soutěži, která je měsíčně i celoročně vyhodnocována a výsledky odměňovány. Každý týden je připraven seznam prací, které vede a aktualizuje odpovědný dobrovolný pracovník. Děti tak mají možnost za 45 minut výpomoci obdržet 10 bodů. Seznam prací je vyvěšen na nástěnce. Aktivity jsou z pedagogického a výchovného hlediska velmi vhodné. Děti většinou rády společně s dospělými manuálně pracují, jelikož v domácím prostředí jim k tomu rodiče příliš nedávají možnost Zájmová činnost Zájmová činnost je nejrozšířenější program Střediska. Týdně tyto aktivity navštíví 320 klientů. Zájmové kroužky se tematicky dělí do pěti pomyslných skupin jazykové, sportovní, hudební, tvořivé a kroužky pro jiné znalosti a dovednosti. Součástí těchto aktivit jsou i Základy křesťanství. Na činnosti se podílejí převážně dobrovolníci a několik pedagogických pracovníků. V tomto programu participuje převážná většina dobrovolných pracovníků Střediska Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Centrum Střecha nabízí dětem, mladým lidem a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží souvisejících s výchovou dětí. Ve své práci se zaměřuje na 14

15 podporu rodiny, práci s problémovým chováním dítěte prostřednictvím různých programů. Posláním Centra pomoci Střecha je poskytovat kvalifikovanou výchovnou, sociální, terapeutickou a duchovní pomoc dětem a mladým lidem ohroženým sociálně patologickými jevy, a také jejich rodinám, a podílet se na rozvoji pedagogické kultury osvětovou a vzdělávací činností. V naší práci vycházíme z výchovné zkušenosti zakladatele salesiánů Dona Boska, která je osvědčeným zdrojem evropské a křesťanské výchovné kultury, a z nejmodernějších poznatků věd o výchově. Programy Centra jsou určeny pro: chlapce a dívky ve věku 8-26 let z Plzně a blízkého okolí děti s poruchami chování, neschopností soustředit se, neklidem, neposlušností, agresivitou, s problémy ve škole, s obtížemi začlenit se do skupiny vrstevníků, s problémy s porušováním norem chování týrané a zneužívané děti šikanované děti Hlavními formami pomoci jsou: sociálně výchovný program Lano, sociálně výchovné poradenství, aktivní sociální učení, rodičovská skupina, program instrumentálního obohacování R. Feuersteina, pohybové aktivity, arteterapie, dramatická výchova, tábory. Dále zajišťuje Centrum Střecha kursy pro přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů dětí v náhradní rodinné péči. 15

16 3. UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA 3.1. Otevřený klub Balón Na činnosti v klubu Balón se v současné době podílí pět dobrovolníků. Jedná se o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie, českého dobrovolníka z projektu Kagliero 7, pracovníka s ukončeným pedagogickým vzděláním na Západočeské univerzitě v Plzni a nezletilého dobrovolníka asistenta, který je bývalým klientem této aktivity a v současné době se připravuje na dobrovolnickou službu. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Nízkoprahový klub Vzducholoď Na činnosti v klubu Vzducholoď se v současné době podílejí tři dobrovolníci. Jedná o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie a českého dobrovolníka z projektu Kagliero. Vzhledem k povaze služby nelze přítomnost odborného pracovníka zastoupit dobrovolníkem bez odborného vzdělání. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Projekt Vstup do světa práce V rámci tohoto projektu jsou v současné době vzhledem k možnostem financování zapojeni spíše naši současní dobrovolníci, kteří získali možnost přivýdělku. 7 roční dobrovolná služba v ČR zprostředkovaná SADBOU Salesiánskou asociací Dona Boska, o.s. 16

17 Jedná se o kvalifikované doučující. Projekt Vstup do světa práce je místo, kde se nejvíce zapojují studenti VOŠ a VŠ v rámci své praxe při studiu. V současné době zde působí 10 doučujících Zájmová činnost Tento program je možno realizovat jen díky početné skupině dobrovolníků, kteří zde působí jako vedoucí jednotlivých zájmových kroužků. Není výjimkou, že někteří vedou kroužků více. V současné době se na tomto programu podílí 40 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 18 až 68 let Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Vzhledem k povaze práce Centra pomoci zde není pro odborně nevzdělané dobrovolníky příliš prostor. Aktivita je spíše otevřena spolupráci s praktikanty odborných VOŠ a VŠ. Centrum pomoci má v současné době jednu dlouhodobou dobrovolnici bývalou praktikantku, která se rozhodla pro dlouhodobou spolupráci se Střediskem Víkendové a prázdninové akce Na těchto projektech většinou participují dobrovolníci, kteří se střediskem spolupracují po celý rok v některých z programů. Existuje ale i malá skupina prázdninových dobrovolníků, kteří např. studují v jiném městě a pravidelné činnosti se ve středisku nevěnují. Skupina dobrovolníků v této sekci činí asi 20 osob. 4. DOBROVOLNÍK Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také 17

18 slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu. Časová náročnost dobrovolných činností je různá. Při velké náročnosti může někdy dojít až k syndromu vyhoření Dobrovolnictví O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí ) a nežádá za to žádnou finanční náhradu Motivace a odměny Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná - často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů: Altruismus - dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění. Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. Zpětný zisk - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk. Pozná nové přátele a získá zkušenosti a dovednosti. Středisko poskytuje dobrovolníkovi bezpečné zázemí nejen pro výkon jeho služby. Smysl služby - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou s sebou přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky. 18

19 Náboženské přesvědčení - Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení. Finanční zisk - pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity. Profesionální zkušenost - Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. Společenské důvody - Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit Oblasti spojené s dobrovolnictvím Jedním z výstupů Evropského roku dobrovolnictví, který probíhal v roce 2011, je nově uspořádaný výčet oblastí dobrovolnictví: Dobrovolnictví ve zdravotnictví Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v kultuře Dobrovolnictví ve sportu Dobrovolnictví s dětmi a mládeží Dobrovolnictví v ekologii Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce Dobrovolnictví při mimořádných událostech Dobrovolnictví firem Komunitní dobrovolnictví Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech 8 8 Tyto informace jsou volně dostupné na 19

20 4.4. Aktéři v dobrovolnictví Aktéry v organizaci dobrovolnické služby lze rozdělit podle jejich vztahu k dobrovolníkovi. Vysílající organizace - tato organizace zastupuje dobrovolníka jak vůči státu, tak vůči organizaci přijímající. Její role je významná zejména v případě mezinárodního dobrovolnictví. Přijímající organizace - organizace využívající dobrovolníkovu službu. Většina neziskových organizací v ČR, zabývajících se dobrovolnictvím - včetně mezinárodních dobrovolnických projektů, existuje jako vysílající i přijímající organizace zároveň Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Dobrovolnickou činnost konkrétně vymezuje Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě jako: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcích pro osoby uvedené v písmenu a), nebo pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. 9 9 Zákon č. 198/2002 Sb. 20

21 Činnost naší organizace se řadí pod dobrovolnickou službu ad a). V 3 se uvádí: Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. 10 V současné době připravuje MŠMT 11 nový zákon o dobrovolnictví, který akcentuje dobrovolnictví na tzv. Členském principu, tedy pro svou vlastní organizaci, což dosud není možné. Dobrovolnictví je profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků Pojmy Dobrovolnická činnost jsou aktivity spojené s organizací dobrovolnictví. Dobrovolná činnosti či služba je vlastní výkon dobrovolné pomoci. Pojmu dobrovolná práce se vyhýbáme z důvodu, že slovo práce má úzkou vazbu na činnost vedoucí k výdělku, proto používáme termín dobrovolná služba a dobrovolná činnost. 10 Zákon č. 198/2002 Sb., 3 11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12 Tošner, J., Sozanská, O., Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha, Portál 2002, s

22 5. METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Následující text je užívaný jako samostatný dokument sloužící pro potřeby pracovníka na pozici koordinátor dobrovolníků Úvod Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň (dále jen Středisko) bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Při práci s dětmi a mládeží jsou nám důležitými ba nenahraditelnými spolupracovníky právě dobrovolníci. Dobrovolníci jsou součásti všech etap programu (příprava, administrativa, realizace, reflexe/hodnocení/zpětné vazby). Získávání nových dobrovolníků, jejich výcvik, odborná příprava, supervize a zapojení do programů je pro všechny naše zaměstnance prioritou, neboť celé Středisko si je vědomo jejich nepostradatelnosti. Do programů vnáší nové podněty, nápady a inspiraci, což nám pomáhá v nabídce zajímavých činností pro děti a mládež. Důležitou složkou práce s problémovými dětmi a mládeží je potřeba individuálního přístupu. Vzhledem k počtu klientů není reálné tuto metodu uplatňovat pouze v několikačlenném týmu pracovníků. Činnost by se tak nedala vykonávat kvalitně a ku prospěchu cílové skupiny. Dobrovolníci jsou ve Středisku v roli pedagogů volného času, kteří vykonávají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci. Dobrovolná činnost není hlavní myšlenkou a cílem Střediska, ale jedná se o jeden ze základních pilířů. Dobrovolníci participují na přípravě a průběhu většiny přímé práce ve Středisku. 22

23 Z hlediska časového vymezení u nás probíhá především dlouhodobá dobrovolná činnost, která je poskytována opakovaně a pravidelně. Jedná se o formu dobrovolného závazku, která je pro dobrovolníka splnitelná a svojí pravidelností užitečná a nepostradatelná pro Středisko Připravenost organizace - vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Počátkem školního roku vznikla nová pracovní pozice koordinátor dobrovolníků. V současné době ji vykonává Koordinátor zájmové činnosti jako 0,6 pracovního úvazku ve Středisku. Hlavním úkolem této pozice je zefektivnit práci s dobrovolníky a praktikanty. Byl nahrazen původní systém, kdy každý vedoucí jednotlivých programů vedl oddělenou agendu svých dobrovolníků a praktikantů. Prvním krokem bylo tedy utvoření jedné společné databáze se složkami všech spolupracovníků. Dobrovolnický management zajišťuje klíčová postava koordinátora dobrovolníků. Koordinátor má v každém programu alespoň jednu kontaktní osobu, která zajišťuje při přímé práci v aktivitách docházky, komunikaci, konzultace a zpětné vazby s dobrovolníky. Koordinátor se pravidelně s kontaktními osobami schází, konzultuje a hodnotí jejich činnost. V případě všech aktivit je kontaktní osoba vedoucí programu, u klubů Balón a Vzducholoď je navíc vždy zvolen klíčový pracovník, který doprovází dobrovolníka v počátcích jeho služby. Aby mohla být dobrovolná činnost ve Středisku pro veškeré zúčastněné přínosem, je důležité její dobré zajištění. Všichni zaměstnanci Střediska musí chápat její smysl a přínos. Důležitá je otevřená atmosféra a dobrá komunikace. Dále nesmí být porušeno pravidlo, že dobrovolník nesmí zastávat práci profesionála. Většinou dobrovolní spolupracovníci fungují jako součást týmu, realizují vlastní nápady a 23

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více