ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou práci Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. 7. ledna 2012 podpis autorky 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Vladimíře Dvořákové a Ing. Ludmile Pohankové za odborné vedení práce a za všechny věcné připomínky. Dále děkuji Mgr. Antonínu Nevolovi SDB, řediteli Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za podporu a věcné připomínky během vytváření závěrečné práce. 3

4 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Statut školské právnické osoby Zřizovatel Rozsah činnosti Personální zabezpečení organizace Hospodaření a financování ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Víkendové a prázdninové akce DOBROVOLNÍK Dobrovolnictví Motivace a odměny Oblasti spojené s dobrovolnictvím Aktéři v dobrovolnictví Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Pojmy METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Úvod Připravenost organizace Vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Náplň práce koordinátora dobrovolníků Získávání dobrovolníků Požadavky na dobrovolníka dle programů Střediska Výběr dobrovolníka Osobní setkání forma pohovoru

5 Typy dobrovolníků dle jejich schopností a postojů Návrh principů práce s dobrovolníky Základní pilíře výchovného systému Dona Bosca: Výcvik dobrovolníka Obecná část Specializovaná část Rozchod s dobrovolníkem předčasné ukončení jeho služby Průběžná práce s dobrovolníkem Supervize Hodnocení Co dobrovolníky odrazuje PR dobrovolnické činnosti Pojištění Veškeré náležitosti k činnosti každého dobrovolníka - souhrn Doporučená literatura pro činnost koordinátora dobrovolníků ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 ÚVOD Téma Metodika práce pro pozici koordinátor dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže Domě dětí a mládeže v Plzni (dále jen Středisku) jsem si vybrala proto, jelikož se touto problematikou v současné době intenzivně zabývám. V červnu letošního roku vedení Střediska rozhodlo, že vznikem této nové pozice velmi zefektivníme práci vedoucích pracovníků zaměřenou na veškeré činnosti směřující k dobrovolnictví. Na základě dvouleté praxe v pozici Koordinátor zájmové činnosti jsem velice ráda tuto novou pracovní pozici přijala. Ve Středisku pracuji jako zaměstnanec na plný úvazek čtvrtým rokem. Předchozí dva roky před úspěšným absolvováním výběrového řízení jsem zde působila jako praktikant při studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V přímém kontaktu se Střediskem jsem tedy více než šest let. Během těchto roků jsem se aktivně zapojovala do všech základních programů organizace. Nejen z tohoto důvodu doufám, že jsem vhodná osoba pro výkon práce Koordinátora dobrovolníků. Obsahem mé závěrečné písemné práce se stala metodika pro výkon výše zmíněné pozice. Nedílnou součástí je Manuál pro vedoucí zájmové činnosti, který je jakousi příručkou či průvodcem aktuálního školního roku Příloha A. Doufám, že má práce bude přínosem a inspirací i pro ostatní pracovníky středisek volného času, kteří se zabývají dobrovolnictvím. 6

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Své poslání realizuje středisko ve čtyřech programech, kterými jsou otevřený klub Balón, NZDM Vzducholoď, zájmové kroužky a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha. Dále zde probíhá dlouhodobý projekt Vstup do světa práce. Salesiánské středisko mládeže navštíví zhruba 500 dětí a mladých návštěvníků týdně. Ve své práci uplatňujeme v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vycházíme z následujících hodnot: laskavost a dobrota - za základní prvek jednání s mladými lidmi se považuje laskavý přístup víra v dobré jádro v každém mladém člověku - snaha objevit v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet integrální péče o mladého člověka - zájem o mladého člověka ve všech rovinách jeho zrání - fyzické, psychické, sociální i spirituální život a víra - výchova k odpovědné svobodě radost, slavení, hra a srdečnost - vytváření a podpora přitažlivé atmosféry osobní vztah - každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami trpělivost - dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé doprovázení vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky 1 1 tyto informace jsou volně dostupné na 7

8 1.1. Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Jan Bosko ( ) byl italský kněz, který se věnoval v době nastupující průmyslové revoluce v italském Turíně chlapcům na okraji společnosti a staral se o jejich celostní rozvoj. Jako výchovný styl používal tzv. preventivní systém, který se opírá o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost; nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává rozumových schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Založil tzv. oratoř 2 jako prostředí, kde svou výchovu uskutečňoval. Stojí u zrodu řeholní společnosti salesiánů. V současné době působí na všech pěti kontinentech salesiánů v 89 provinciích celého světa. Největší provincií je oblast Piemont Valle, D Aosta, kde vykonává své poslání 537 salesiánů. Oproti tomu nejmenší oblastí je maďarská provincie s 39 salesiány. Hlavním představeným Salesiánů Dona Bosca je Don Pascual Chávez. V České republice působí 159 salesiánů. Středisek volného času našeho typu je v ČR 10. Funkci provinciála pro Českou republiku v současné době vykonává Petr Vaculík SDB Statut školské právnické osoby Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo zřízeno Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve 2 Oratoř je místo, kde se setkávají mladí. Jde o bezpečný prostor, zpravidla místnost ve Středisku, kde klienti sdílí svůj čas s pracovníky Střediska. Obdobou oratoře jsou otevřené kluby, ale v oratoři je kladen důraz na přátelskou komunikaci s pracovníky a dobrovolníky. 3 Titul SDB čteme Salesián dona Bosca. Tento titul získává salesián po 1. řeholních slibech Salesiánské kongregaci. 8

9 znění pozdějších předpisů, a podle 19 zákona č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních a vyhlášky č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) došlo ke změně právní formy právnické osoby. Středisko jako školská právnická osoba bylo zřízeno dne 25. února 2006 a dne 10. srpna 2006 registrováno v Rejstříku školských právnických osob Zřizovatel Zřizovatelem školské právnické osoby - Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň je Salesiánská provincie Praha, se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaevidována v Rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál Rozsah činnosti Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost b. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c. klubová činnost pro děti a mládež d. táborová činnost a další činnost spojená s pobytem zejména mimo sídlo organizace 4 tyto informace jsou volně dostupné na 5 tyto informace jsou volně dostupné na 9

10 e. osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů f. individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže na jakékoli úrovni g. spontánní činnost h. vzdělávání především dobrovolných spolupracovníků Střediska z řad mládeže i dospělých i. náboženské vzdělávání a rozvoj osobnosti na základě křesťanské víry, které se rozvíjejí pod metodickým vedením salesiánů j. pomoc dětem, mládeži a rodině při výchovných, sociálních a finančních obtížích a v konfliktech včetně poskytování terapeutické pomoci a krizové intervence Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnosti, které jsou v souladu s jeho posláním. Při těchto činnostech se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro těžko socializovatelné děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny mládeži, pořádá Středisko také setkání pro rodiče dětí a mládeže a pro ostatní veřejnost, a to jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměřeni Personální zabezpečení organizace V čele organizace stojí ředitel Mgr. Antonín Nevola SDB. Personál Střediska tvoří pedagogičtí, sociální, administrativní a techničtí zaměstnanci spolu s externími a dobrovolnými spolupracovníky a praktikanty. Grafické znázornění organizační struktury naleznete v Příloze F. Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným 6 např. přednášky, duchovní obnovy, bohoslužby, rekreační pobyty pro rodiny 10

11 způsobem na plnění poslání participovali také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. Jako pedagogický pracovník může být zaměstnán ten, kdo má pedagogickou způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění, je občansky bezúhonný, morálně vyspělý a má v úctě křesťanské hodnotové dědictví. Rovněž externí a dobrovolní spolupracovníci musí respektovat křesťanské morální principy Hospodaření a financování Školská právnická osoba hospodaří v souladu s ust. 133 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. Školská právnická osoba je financována zejména z následujících zdrojů: a) finanční prostředky ze státního rozpočtu, b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele, e) úplata za vzdělávání a školské služby, f) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, g) dary a dědictví. Středisko rozvíjí potřebnou a nutnou spolupráci se školami a jinými školskými zařízeními, místní samosprávou a dalšími organizacemi, především těmi, které pracují s dětmi, mládeží a rodinou. 2. ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA 2.1. Otevřený klub Balón Od 1. ledna 2011 byl původní nízkoprahový klub přetransformován na otevřený klub. Nenabízí tedy již sociální službu, ale zaměstnanci a animátoři se plně soustředí na realizaci volnočasových aktivit. Stejně jako ostatní programy organizace se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Na chodu tohoto programu 11

12 se značnou mírou podílejí dobrovolníci z řad naší původní klientely, nově příchozí zájemci a studenti VOŠ a VŠ. Cílem klubu je smysluplné využití volného času, učení se a prohlubování vztahů s vrstevníky a dospělými, objevování vlastní identity, získávání nových vědomostí a dovedností, reflexe nad smyslem života, zaměřením životní dráhy a nad duchovními hodnotami a podpora morálního rozvoje autonomním přijetím etických hodnot a norem. Cílovou skupinou otevřeného klubu Balón jsou děti ve věku od 8 do 15 let, jež nemají svůj volný čas organizovaný vůbec nebo jen částečně. Mezi základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup a snaha o dlouhodobé vytváření vazeb. Průměrná návštěvnost klubu je 26 uživatelů (dle statistik za rok 2010) za 1 den. Mezi stálé návštěvníky patří skupina zhruba 70 klientů, kteří jsou zaregistrováni ve Velké bodovací soutěži a minimálně jednou v období kalendářního měsíce klub navštíví a zapojí se do některých z aktivit Nízkoprahový klub Vzducholoď Klub Vzducholoď je nízkoprahovým zařízením Střediska. Řídí se jako ostatní programy křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Jedná se o nízkoprahový klub pro mladé od 15 let, kteří nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi základní charakteristiky klubové práce patří individuální přístup k mladým a snaha o dlouhodobost vytvářených vazeb. Cílem klubu je smysluplné naplnění volného času mladých, výchova zralých, přiměřeně sebevědomých, odpovědných, pozitivně laděných lidí, pomoc při hledání vlastní identity, rozvíjení osobních vztahů a schopnosti komunikace, přejímání pozitivních modelů chování, primární prevence a pomoc mladým při realizaci jejich zájmů a nápadů. 12

13 Mezi hlavní aktivity v klubu patří neformální setkávání, dialogy, diskuse, besedy, společné akce sportovní turnaje, výlety, diskotéky, video, hudba, oslavy, klubovna kulečník, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, hry, tělocvična - breakdance, lezecká stěna, hudebna, reprodukovaná hudba, posilovna a možnost využití nealko baru. Ve Vzducholodi pracovníci poskytují sociální poradenství, situační intervence a krizové intervence Projekt Vstup do světa práce Již třetím školním rokem je v klubu Balón a Vzducholoď realizován projekt Vstup do světa práce. Projekt je převážně financován z Nadace O2. Cílem této aktivity je pomoc a podpora mladých lidí ve věku 11 až 19 let, přednostně klientů výše zmíněných klubů. Jedná se o děti a mladé, kteří nejsou při volbě povolání a přípravě na něj dostatečně podporováni rodiči, ať už při studiu, při volbě povolání nebo hledání zaměstnání. Jedná se převážně o mladé z vyloučených sociálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, kdy není jeden z rodičů vlastní, a z rodin s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou. Dále se jedná o mladé, kteří snadno podléhají negativním vlivům party nebo začínají velmi brzy partnerský život. V rámci otevřeného klubu Balón pro děti od 8 do 15 let se uskutečňují tyto části projektu: 1. Doučování klientů klubu Balón, případně klientů ostatních programů střediska Za velmi krátkou dobu koordinátorka projektu zajistila 14 kvalifikovaných doučujících ze strany zaměstnanců střediska a dobrovolníků. Někteří dobrovolníci poté získali možnost přivýdělku za tuto službu financovanou z projektového rozpočtu. Doučování probíhá formou dlouhodobé spolupráce dítěte a doučujícího a dle reflexí za loňský školní rok je tato část projektu velmi efektivní. 13

14 2. Drobné práce pro děti na opravě a údržbě areálu Střediska Účast v projektu Vstup do světa práce bez obav je pro klienty klubu Balón zcela dobrovolná. Mnozí ale využili šance získat body do Velké bodovací soutěže a společně s kamarády a pracovníky zařízení se zapojují do drobných úprav zevnějšku našeho areálu. Zde sledujeme cíl, aby děti měly zodpovědnější přístup k práci a nějakou tu dovednost si i lépe osvojily. Důležité je, aby děti ve vykonané činnosti nespatřovaly možnost materiální hodnoty, ale práci dělaly s pocitem umístění se v soutěži, která je měsíčně i celoročně vyhodnocována a výsledky odměňovány. Každý týden je připraven seznam prací, které vede a aktualizuje odpovědný dobrovolný pracovník. Děti tak mají možnost za 45 minut výpomoci obdržet 10 bodů. Seznam prací je vyvěšen na nástěnce. Aktivity jsou z pedagogického a výchovného hlediska velmi vhodné. Děti většinou rády společně s dospělými manuálně pracují, jelikož v domácím prostředí jim k tomu rodiče příliš nedávají možnost Zájmová činnost Zájmová činnost je nejrozšířenější program Střediska. Týdně tyto aktivity navštíví 320 klientů. Zájmové kroužky se tematicky dělí do pěti pomyslných skupin jazykové, sportovní, hudební, tvořivé a kroužky pro jiné znalosti a dovednosti. Součástí těchto aktivit jsou i Základy křesťanství. Na činnosti se podílejí převážně dobrovolníci a několik pedagogických pracovníků. V tomto programu participuje převážná většina dobrovolných pracovníků Střediska Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Centrum Střecha nabízí dětem, mladým lidem a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží souvisejících s výchovou dětí. Ve své práci se zaměřuje na 14

15 podporu rodiny, práci s problémovým chováním dítěte prostřednictvím různých programů. Posláním Centra pomoci Střecha je poskytovat kvalifikovanou výchovnou, sociální, terapeutickou a duchovní pomoc dětem a mladým lidem ohroženým sociálně patologickými jevy, a také jejich rodinám, a podílet se na rozvoji pedagogické kultury osvětovou a vzdělávací činností. V naší práci vycházíme z výchovné zkušenosti zakladatele salesiánů Dona Boska, která je osvědčeným zdrojem evropské a křesťanské výchovné kultury, a z nejmodernějších poznatků věd o výchově. Programy Centra jsou určeny pro: chlapce a dívky ve věku 8-26 let z Plzně a blízkého okolí děti s poruchami chování, neschopností soustředit se, neklidem, neposlušností, agresivitou, s problémy ve škole, s obtížemi začlenit se do skupiny vrstevníků, s problémy s porušováním norem chování týrané a zneužívané děti šikanované děti Hlavními formami pomoci jsou: sociálně výchovný program Lano, sociálně výchovné poradenství, aktivní sociální učení, rodičovská skupina, program instrumentálního obohacování R. Feuersteina, pohybové aktivity, arteterapie, dramatická výchova, tábory. Dále zajišťuje Centrum Střecha kursy pro přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů dětí v náhradní rodinné péči. 15

16 3. UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA 3.1. Otevřený klub Balón Na činnosti v klubu Balón se v současné době podílí pět dobrovolníků. Jedná se o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie, českého dobrovolníka z projektu Kagliero 7, pracovníka s ukončeným pedagogickým vzděláním na Západočeské univerzitě v Plzni a nezletilého dobrovolníka asistenta, který je bývalým klientem této aktivity a v současné době se připravuje na dobrovolnickou službu. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Nízkoprahový klub Vzducholoď Na činnosti v klubu Vzducholoď se v současné době podílejí tři dobrovolníci. Jedná o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie a českého dobrovolníka z projektu Kagliero. Vzhledem k povaze služby nelze přítomnost odborného pracovníka zastoupit dobrovolníkem bez odborného vzdělání. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Projekt Vstup do světa práce V rámci tohoto projektu jsou v současné době vzhledem k možnostem financování zapojeni spíše naši současní dobrovolníci, kteří získali možnost přivýdělku. 7 roční dobrovolná služba v ČR zprostředkovaná SADBOU Salesiánskou asociací Dona Boska, o.s. 16

17 Jedná se o kvalifikované doučující. Projekt Vstup do světa práce je místo, kde se nejvíce zapojují studenti VOŠ a VŠ v rámci své praxe při studiu. V současné době zde působí 10 doučujících Zájmová činnost Tento program je možno realizovat jen díky početné skupině dobrovolníků, kteří zde působí jako vedoucí jednotlivých zájmových kroužků. Není výjimkou, že někteří vedou kroužků více. V současné době se na tomto programu podílí 40 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 18 až 68 let Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Vzhledem k povaze práce Centra pomoci zde není pro odborně nevzdělané dobrovolníky příliš prostor. Aktivita je spíše otevřena spolupráci s praktikanty odborných VOŠ a VŠ. Centrum pomoci má v současné době jednu dlouhodobou dobrovolnici bývalou praktikantku, která se rozhodla pro dlouhodobou spolupráci se Střediskem Víkendové a prázdninové akce Na těchto projektech většinou participují dobrovolníci, kteří se střediskem spolupracují po celý rok v některých z programů. Existuje ale i malá skupina prázdninových dobrovolníků, kteří např. studují v jiném městě a pravidelné činnosti se ve středisku nevěnují. Skupina dobrovolníků v této sekci činí asi 20 osob. 4. DOBROVOLNÍK Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také 17

18 slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu. Časová náročnost dobrovolných činností je různá. Při velké náročnosti může někdy dojít až k syndromu vyhoření Dobrovolnictví O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí ) a nežádá za to žádnou finanční náhradu Motivace a odměny Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná - často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů: Altruismus - dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění. Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. Zpětný zisk - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk. Pozná nové přátele a získá zkušenosti a dovednosti. Středisko poskytuje dobrovolníkovi bezpečné zázemí nejen pro výkon jeho služby. Smysl služby - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou s sebou přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky. 18

19 Náboženské přesvědčení - Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení. Finanční zisk - pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity. Profesionální zkušenost - Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. Společenské důvody - Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit Oblasti spojené s dobrovolnictvím Jedním z výstupů Evropského roku dobrovolnictví, který probíhal v roce 2011, je nově uspořádaný výčet oblastí dobrovolnictví: Dobrovolnictví ve zdravotnictví Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v kultuře Dobrovolnictví ve sportu Dobrovolnictví s dětmi a mládeží Dobrovolnictví v ekologii Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce Dobrovolnictví při mimořádných událostech Dobrovolnictví firem Komunitní dobrovolnictví Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech 8 8 Tyto informace jsou volně dostupné na 19

20 4.4. Aktéři v dobrovolnictví Aktéry v organizaci dobrovolnické služby lze rozdělit podle jejich vztahu k dobrovolníkovi. Vysílající organizace - tato organizace zastupuje dobrovolníka jak vůči státu, tak vůči organizaci přijímající. Její role je významná zejména v případě mezinárodního dobrovolnictví. Přijímající organizace - organizace využívající dobrovolníkovu službu. Většina neziskových organizací v ČR, zabývajících se dobrovolnictvím - včetně mezinárodních dobrovolnických projektů, existuje jako vysílající i přijímající organizace zároveň Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Dobrovolnickou činnost konkrétně vymezuje Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě jako: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcích pro osoby uvedené v písmenu a), nebo pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. 9 9 Zákon č. 198/2002 Sb. 20

21 Činnost naší organizace se řadí pod dobrovolnickou službu ad a). V 3 se uvádí: Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. 10 V současné době připravuje MŠMT 11 nový zákon o dobrovolnictví, který akcentuje dobrovolnictví na tzv. Členském principu, tedy pro svou vlastní organizaci, což dosud není možné. Dobrovolnictví je profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků Pojmy Dobrovolnická činnost jsou aktivity spojené s organizací dobrovolnictví. Dobrovolná činnosti či služba je vlastní výkon dobrovolné pomoci. Pojmu dobrovolná práce se vyhýbáme z důvodu, že slovo práce má úzkou vazbu na činnost vedoucí k výdělku, proto používáme termín dobrovolná služba a dobrovolná činnost. 10 Zákon č. 198/2002 Sb., 3 11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12 Tošner, J., Sozanská, O., Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha, Portál 2002, s

22 5. METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Následující text je užívaný jako samostatný dokument sloužící pro potřeby pracovníka na pozici koordinátor dobrovolníků Úvod Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň (dále jen Středisko) bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Při práci s dětmi a mládeží jsou nám důležitými ba nenahraditelnými spolupracovníky právě dobrovolníci. Dobrovolníci jsou součásti všech etap programu (příprava, administrativa, realizace, reflexe/hodnocení/zpětné vazby). Získávání nových dobrovolníků, jejich výcvik, odborná příprava, supervize a zapojení do programů je pro všechny naše zaměstnance prioritou, neboť celé Středisko si je vědomo jejich nepostradatelnosti. Do programů vnáší nové podněty, nápady a inspiraci, což nám pomáhá v nabídce zajímavých činností pro děti a mládež. Důležitou složkou práce s problémovými dětmi a mládeží je potřeba individuálního přístupu. Vzhledem k počtu klientů není reálné tuto metodu uplatňovat pouze v několikačlenném týmu pracovníků. Činnost by se tak nedala vykonávat kvalitně a ku prospěchu cílové skupiny. Dobrovolníci jsou ve Středisku v roli pedagogů volného času, kteří vykonávají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci. Dobrovolná činnost není hlavní myšlenkou a cílem Střediska, ale jedná se o jeden ze základních pilířů. Dobrovolníci participují na přípravě a průběhu většiny přímé práce ve Středisku. 22

23 Z hlediska časového vymezení u nás probíhá především dlouhodobá dobrovolná činnost, která je poskytována opakovaně a pravidelně. Jedná se o formu dobrovolného závazku, která je pro dobrovolníka splnitelná a svojí pravidelností užitečná a nepostradatelná pro Středisko Připravenost organizace - vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Počátkem školního roku vznikla nová pracovní pozice koordinátor dobrovolníků. V současné době ji vykonává Koordinátor zájmové činnosti jako 0,6 pracovního úvazku ve Středisku. Hlavním úkolem této pozice je zefektivnit práci s dobrovolníky a praktikanty. Byl nahrazen původní systém, kdy každý vedoucí jednotlivých programů vedl oddělenou agendu svých dobrovolníků a praktikantů. Prvním krokem bylo tedy utvoření jedné společné databáze se složkami všech spolupracovníků. Dobrovolnický management zajišťuje klíčová postava koordinátora dobrovolníků. Koordinátor má v každém programu alespoň jednu kontaktní osobu, která zajišťuje při přímé práci v aktivitách docházky, komunikaci, konzultace a zpětné vazby s dobrovolníky. Koordinátor se pravidelně s kontaktními osobami schází, konzultuje a hodnotí jejich činnost. V případě všech aktivit je kontaktní osoba vedoucí programu, u klubů Balón a Vzducholoď je navíc vždy zvolen klíčový pracovník, který doprovází dobrovolníka v počátcích jeho služby. Aby mohla být dobrovolná činnost ve Středisku pro veškeré zúčastněné přínosem, je důležité její dobré zajištění. Všichni zaměstnanci Střediska musí chápat její smysl a přínos. Důležitá je otevřená atmosféra a dobrá komunikace. Dále nesmí být porušeno pravidlo, že dobrovolník nesmí zastávat práci profesionála. Většinou dobrovolní spolupracovníci fungují jako součást týmu, realizují vlastní nápady a 23

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Štěpánka Peychlová Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více