ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou práci Funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. 7. ledna 2012 podpis autorky 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Vladimíře Dvořákové a Ing. Ludmile Pohankové za odborné vedení práce a za všechny věcné připomínky. Dále děkuji Mgr. Antonínu Nevolovi SDB, řediteli Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za podporu a věcné připomínky během vytváření závěrečné práce. 3

4 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Statut školské právnické osoby Zřizovatel Rozsah činnosti Personální zabezpečení organizace Hospodaření a financování ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA Otevřený klub Balón Nízkoprahový klub Vzducholoď Projekt Vstup do světa práce Zájmová činnost Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Víkendové a prázdninové akce DOBROVOLNÍK Dobrovolnictví Motivace a odměny Oblasti spojené s dobrovolnictvím Aktéři v dobrovolnictví Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Pojmy METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Úvod Připravenost organizace Vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Náplň práce koordinátora dobrovolníků Získávání dobrovolníků Požadavky na dobrovolníka dle programů Střediska Výběr dobrovolníka Osobní setkání forma pohovoru

5 Typy dobrovolníků dle jejich schopností a postojů Návrh principů práce s dobrovolníky Základní pilíře výchovného systému Dona Bosca: Výcvik dobrovolníka Obecná část Specializovaná část Rozchod s dobrovolníkem předčasné ukončení jeho služby Průběžná práce s dobrovolníkem Supervize Hodnocení Co dobrovolníky odrazuje PR dobrovolnické činnosti Pojištění Veškeré náležitosti k činnosti každého dobrovolníka - souhrn Doporučená literatura pro činnost koordinátora dobrovolníků ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 ÚVOD Téma Metodika práce pro pozici koordinátor dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže Domě dětí a mládeže v Plzni (dále jen Středisku) jsem si vybrala proto, jelikož se touto problematikou v současné době intenzivně zabývám. V červnu letošního roku vedení Střediska rozhodlo, že vznikem této nové pozice velmi zefektivníme práci vedoucích pracovníků zaměřenou na veškeré činnosti směřující k dobrovolnictví. Na základě dvouleté praxe v pozici Koordinátor zájmové činnosti jsem velice ráda tuto novou pracovní pozici přijala. Ve Středisku pracuji jako zaměstnanec na plný úvazek čtvrtým rokem. Předchozí dva roky před úspěšným absolvováním výběrového řízení jsem zde působila jako praktikant při studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V přímém kontaktu se Střediskem jsem tedy více než šest let. Během těchto roků jsem se aktivně zapojovala do všech základních programů organizace. Nejen z tohoto důvodu doufám, že jsem vhodná osoba pro výkon práce Koordinátora dobrovolníků. Obsahem mé závěrečné písemné práce se stala metodika pro výkon výše zmíněné pozice. Nedílnou součástí je Manuál pro vedoucí zájmové činnosti, který je jakousi příručkou či průvodcem aktuálního školního roku Příloha A. Doufám, že má práce bude přínosem a inspirací i pro ostatní pracovníky středisek volného času, kteří se zabývají dobrovolnictvím. 6

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Své poslání realizuje středisko ve čtyřech programech, kterými jsou otevřený klub Balón, NZDM Vzducholoď, zájmové kroužky a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha. Dále zde probíhá dlouhodobý projekt Vstup do světa práce. Salesiánské středisko mládeže navštíví zhruba 500 dětí a mladých návštěvníků týdně. Ve své práci uplatňujeme v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vycházíme z následujících hodnot: laskavost a dobrota - za základní prvek jednání s mladými lidmi se považuje laskavý přístup víra v dobré jádro v každém mladém člověku - snaha objevit v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet integrální péče o mladého člověka - zájem o mladého člověka ve všech rovinách jeho zrání - fyzické, psychické, sociální i spirituální život a víra - výchova k odpovědné svobodě radost, slavení, hra a srdečnost - vytváření a podpora přitažlivé atmosféry osobní vztah - každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami trpělivost - dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé doprovázení vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky 1 1 tyto informace jsou volně dostupné na 7

8 1.1. Zakladatel řádu Salesiánů Jan Bosko Jan Bosko ( ) byl italský kněz, který se věnoval v době nastupující průmyslové revoluce v italském Turíně chlapcům na okraji společnosti a staral se o jejich celostní rozvoj. Jako výchovný styl používal tzv. preventivní systém, který se opírá o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost; nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává rozumových schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Založil tzv. oratoř 2 jako prostředí, kde svou výchovu uskutečňoval. Stojí u zrodu řeholní společnosti salesiánů. V současné době působí na všech pěti kontinentech salesiánů v 89 provinciích celého světa. Největší provincií je oblast Piemont Valle, D Aosta, kde vykonává své poslání 537 salesiánů. Oproti tomu nejmenší oblastí je maďarská provincie s 39 salesiány. Hlavním představeným Salesiánů Dona Bosca je Don Pascual Chávez. V České republice působí 159 salesiánů. Středisek volného času našeho typu je v ČR 10. Funkci provinciála pro Českou republiku v současné době vykonává Petr Vaculík SDB Statut školské právnické osoby Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň bylo zřízeno Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve 2 Oratoř je místo, kde se setkávají mladí. Jde o bezpečný prostor, zpravidla místnost ve Středisku, kde klienti sdílí svůj čas s pracovníky Střediska. Obdobou oratoře jsou otevřené kluby, ale v oratoři je kladen důraz na přátelskou komunikaci s pracovníky a dobrovolníky. 3 Titul SDB čteme Salesián dona Bosca. Tento titul získává salesián po 1. řeholních slibech Salesiánské kongregaci. 8

9 znění pozdějších předpisů, a podle 19 zákona č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních a vyhlášky č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) došlo ke změně právní formy právnické osoby. Středisko jako školská právnická osoba bylo zřízeno dne 25. února 2006 a dne 10. srpna 2006 registrováno v Rejstříku školských právnických osob Zřizovatel Zřizovatelem školské právnické osoby - Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň je Salesiánská provincie Praha, se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaevidována v Rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál Rozsah činnosti Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže. Jedná se zejména o následující činnosti: a. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost b. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c. klubová činnost pro děti a mládež d. táborová činnost a další činnost spojená s pobytem zejména mimo sídlo organizace 4 tyto informace jsou volně dostupné na 5 tyto informace jsou volně dostupné na 9

10 e. osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů f. individuální práce - vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a mládeže na jakékoli úrovni g. spontánní činnost h. vzdělávání především dobrovolných spolupracovníků Střediska z řad mládeže i dospělých i. náboženské vzdělávání a rozvoj osobnosti na základě křesťanské víry, které se rozvíjejí pod metodickým vedením salesiánů j. pomoc dětem, mládeži a rodině při výchovných, sociálních a finančních obtížích a v konfliktech včetně poskytování terapeutické pomoci a krizové intervence Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnosti, které jsou v souladu s jeho posláním. Při těchto činnostech se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro těžko socializovatelné děti a mládež ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem. Kromě aktivit, které jsou určeny mládeži, pořádá Středisko také setkání pro rodiče dětí a mládeže a pro ostatní veřejnost, a to jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměřeni Personální zabezpečení organizace V čele organizace stojí ředitel Mgr. Antonín Nevola SDB. Personál Střediska tvoří pedagogičtí, sociální, administrativní a techničtí zaměstnanci spolu s externími a dobrovolnými spolupracovníky a praktikanty. Grafické znázornění organizační struktury naleznete v Příloze F. Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby přiměřeným 6 např. přednášky, duchovní obnovy, bohoslužby, rekreační pobyty pro rodiny 10

11 způsobem na plnění poslání participovali také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby. Jako pedagogický pracovník může být zaměstnán ten, kdo má pedagogickou způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění, je občansky bezúhonný, morálně vyspělý a má v úctě křesťanské hodnotové dědictví. Rovněž externí a dobrovolní spolupracovníci musí respektovat křesťanské morální principy Hospodaření a financování Školská právnická osoba hospodaří v souladu s ust. 133 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. Školská právnická osoba je financována zejména z následujících zdrojů: a) finanční prostředky ze státního rozpočtu, b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele, e) úplata za vzdělávání a školské služby, f) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, g) dary a dědictví. Středisko rozvíjí potřebnou a nutnou spolupráci se školami a jinými školskými zařízeními, místní samosprávou a dalšími organizacemi, především těmi, které pracují s dětmi, mládeží a rodinou. 2. ČTYŘI ZÁKLADNÍ PROGRAMY STŘEDISKA 2.1. Otevřený klub Balón Od 1. ledna 2011 byl původní nízkoprahový klub přetransformován na otevřený klub. Nenabízí tedy již sociální službu, ale zaměstnanci a animátoři se plně soustředí na realizaci volnočasových aktivit. Stejně jako ostatní programy organizace se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Na chodu tohoto programu 11

12 se značnou mírou podílejí dobrovolníci z řad naší původní klientely, nově příchozí zájemci a studenti VOŠ a VŠ. Cílem klubu je smysluplné využití volného času, učení se a prohlubování vztahů s vrstevníky a dospělými, objevování vlastní identity, získávání nových vědomostí a dovedností, reflexe nad smyslem života, zaměřením životní dráhy a nad duchovními hodnotami a podpora morálního rozvoje autonomním přijetím etických hodnot a norem. Cílovou skupinou otevřeného klubu Balón jsou děti ve věku od 8 do 15 let, jež nemají svůj volný čas organizovaný vůbec nebo jen částečně. Mezi základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup a snaha o dlouhodobé vytváření vazeb. Průměrná návštěvnost klubu je 26 uživatelů (dle statistik za rok 2010) za 1 den. Mezi stálé návštěvníky patří skupina zhruba 70 klientů, kteří jsou zaregistrováni ve Velké bodovací soutěži a minimálně jednou v období kalendářního měsíce klub navštíví a zapojí se do některých z aktivit Nízkoprahový klub Vzducholoď Klub Vzducholoď je nízkoprahovým zařízením Střediska. Řídí se jako ostatní programy křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Jedná se o nízkoprahový klub pro mladé od 15 let, kteří nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi základní charakteristiky klubové práce patří individuální přístup k mladým a snaha o dlouhodobost vytvářených vazeb. Cílem klubu je smysluplné naplnění volného času mladých, výchova zralých, přiměřeně sebevědomých, odpovědných, pozitivně laděných lidí, pomoc při hledání vlastní identity, rozvíjení osobních vztahů a schopnosti komunikace, přejímání pozitivních modelů chování, primární prevence a pomoc mladým při realizaci jejich zájmů a nápadů. 12

13 Mezi hlavní aktivity v klubu patří neformální setkávání, dialogy, diskuse, besedy, společné akce sportovní turnaje, výlety, diskotéky, video, hudba, oslavy, klubovna kulečník, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, hry, tělocvična - breakdance, lezecká stěna, hudebna, reprodukovaná hudba, posilovna a možnost využití nealko baru. Ve Vzducholodi pracovníci poskytují sociální poradenství, situační intervence a krizové intervence Projekt Vstup do světa práce Již třetím školním rokem je v klubu Balón a Vzducholoď realizován projekt Vstup do světa práce. Projekt je převážně financován z Nadace O2. Cílem této aktivity je pomoc a podpora mladých lidí ve věku 11 až 19 let, přednostně klientů výše zmíněných klubů. Jedná se o děti a mladé, kteří nejsou při volbě povolání a přípravě na něj dostatečně podporováni rodiči, ať už při studiu, při volbě povolání nebo hledání zaměstnání. Jedná se převážně o mladé z vyloučených sociálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, kdy není jeden z rodičů vlastní, a z rodin s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou. Dále se jedná o mladé, kteří snadno podléhají negativním vlivům party nebo začínají velmi brzy partnerský život. V rámci otevřeného klubu Balón pro děti od 8 do 15 let se uskutečňují tyto části projektu: 1. Doučování klientů klubu Balón, případně klientů ostatních programů střediska Za velmi krátkou dobu koordinátorka projektu zajistila 14 kvalifikovaných doučujících ze strany zaměstnanců střediska a dobrovolníků. Někteří dobrovolníci poté získali možnost přivýdělku za tuto službu financovanou z projektového rozpočtu. Doučování probíhá formou dlouhodobé spolupráce dítěte a doučujícího a dle reflexí za loňský školní rok je tato část projektu velmi efektivní. 13

14 2. Drobné práce pro děti na opravě a údržbě areálu Střediska Účast v projektu Vstup do světa práce bez obav je pro klienty klubu Balón zcela dobrovolná. Mnozí ale využili šance získat body do Velké bodovací soutěže a společně s kamarády a pracovníky zařízení se zapojují do drobných úprav zevnějšku našeho areálu. Zde sledujeme cíl, aby děti měly zodpovědnější přístup k práci a nějakou tu dovednost si i lépe osvojily. Důležité je, aby děti ve vykonané činnosti nespatřovaly možnost materiální hodnoty, ale práci dělaly s pocitem umístění se v soutěži, která je měsíčně i celoročně vyhodnocována a výsledky odměňovány. Každý týden je připraven seznam prací, které vede a aktualizuje odpovědný dobrovolný pracovník. Děti tak mají možnost za 45 minut výpomoci obdržet 10 bodů. Seznam prací je vyvěšen na nástěnce. Aktivity jsou z pedagogického a výchovného hlediska velmi vhodné. Děti většinou rády společně s dospělými manuálně pracují, jelikož v domácím prostředí jim k tomu rodiče příliš nedávají možnost Zájmová činnost Zájmová činnost je nejrozšířenější program Střediska. Týdně tyto aktivity navštíví 320 klientů. Zájmové kroužky se tematicky dělí do pěti pomyslných skupin jazykové, sportovní, hudební, tvořivé a kroužky pro jiné znalosti a dovednosti. Součástí těchto aktivit jsou i Základy křesťanství. Na činnosti se podílejí převážně dobrovolníci a několik pedagogických pracovníků. V tomto programu participuje převážná většina dobrovolných pracovníků Střediska Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Centrum Střecha nabízí dětem, mladým lidem a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží souvisejících s výchovou dětí. Ve své práci se zaměřuje na 14

15 podporu rodiny, práci s problémovým chováním dítěte prostřednictvím různých programů. Posláním Centra pomoci Střecha je poskytovat kvalifikovanou výchovnou, sociální, terapeutickou a duchovní pomoc dětem a mladým lidem ohroženým sociálně patologickými jevy, a také jejich rodinám, a podílet se na rozvoji pedagogické kultury osvětovou a vzdělávací činností. V naší práci vycházíme z výchovné zkušenosti zakladatele salesiánů Dona Boska, která je osvědčeným zdrojem evropské a křesťanské výchovné kultury, a z nejmodernějších poznatků věd o výchově. Programy Centra jsou určeny pro: chlapce a dívky ve věku 8-26 let z Plzně a blízkého okolí děti s poruchami chování, neschopností soustředit se, neklidem, neposlušností, agresivitou, s problémy ve škole, s obtížemi začlenit se do skupiny vrstevníků, s problémy s porušováním norem chování týrané a zneužívané děti šikanované děti Hlavními formami pomoci jsou: sociálně výchovný program Lano, sociálně výchovné poradenství, aktivní sociální učení, rodičovská skupina, program instrumentálního obohacování R. Feuersteina, pohybové aktivity, arteterapie, dramatická výchova, tábory. Dále zajišťuje Centrum Střecha kursy pro přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů dětí v náhradní rodinné péči. 15

16 3. UPLATNĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V PROGRAMECH STŘEDISKA 3.1. Otevřený klub Balón Na činnosti v klubu Balón se v současné době podílí pět dobrovolníků. Jedná se o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie, českého dobrovolníka z projektu Kagliero 7, pracovníka s ukončeným pedagogickým vzděláním na Západočeské univerzitě v Plzni a nezletilého dobrovolníka asistenta, který je bývalým klientem této aktivity a v současné době se připravuje na dobrovolnickou službu. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Nízkoprahový klub Vzducholoď Na činnosti v klubu Vzducholoď se v současné době podílejí tři dobrovolníci. Jedná o jednoho salesiána žijícího v místní komunitě, dále dobrovolnici Evropské dobrovolné služby z Itálie a českého dobrovolníka z projektu Kagliero. Vzhledem k povaze služby nelze přítomnost odborného pracovníka zastoupit dobrovolníkem bez odborného vzdělání. Příležitostně se na činnosti klubu podílejí i praktikanti z místních VOŠ a VŠ při výkonu své odborné praxe ve Středisku Projekt Vstup do světa práce V rámci tohoto projektu jsou v současné době vzhledem k možnostem financování zapojeni spíše naši současní dobrovolníci, kteří získali možnost přivýdělku. 7 roční dobrovolná služba v ČR zprostředkovaná SADBOU Salesiánskou asociací Dona Boska, o.s. 16

17 Jedná se o kvalifikované doučující. Projekt Vstup do světa práce je místo, kde se nejvíce zapojují studenti VOŠ a VŠ v rámci své praxe při studiu. V současné době zde působí 10 doučujících Zájmová činnost Tento program je možno realizovat jen díky početné skupině dobrovolníků, kteří zde působí jako vedoucí jednotlivých zájmových kroužků. Není výjimkou, že někteří vedou kroužků více. V současné době se na tomto programu podílí 40 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 18 až 68 let Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha Vzhledem k povaze práce Centra pomoci zde není pro odborně nevzdělané dobrovolníky příliš prostor. Aktivita je spíše otevřena spolupráci s praktikanty odborných VOŠ a VŠ. Centrum pomoci má v současné době jednu dlouhodobou dobrovolnici bývalou praktikantku, která se rozhodla pro dlouhodobou spolupráci se Střediskem Víkendové a prázdninové akce Na těchto projektech většinou participují dobrovolníci, kteří se střediskem spolupracují po celý rok v některých z programů. Existuje ale i malá skupina prázdninových dobrovolníků, kteří např. studují v jiném městě a pravidelné činnosti se ve středisku nevěnují. Skupina dobrovolníků v této sekci činí asi 20 osob. 4. DOBROVOLNÍK Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také 17

18 slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu. Časová náročnost dobrovolných činností je různá. Při velké náročnosti může někdy dojít až k syndromu vyhoření Dobrovolnictví O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí ) a nežádá za to žádnou finanční náhradu Motivace a odměny Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná - často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů: Altruismus - dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění. Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. Zpětný zisk - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk. Pozná nové přátele a získá zkušenosti a dovednosti. Středisko poskytuje dobrovolníkovi bezpečné zázemí nejen pro výkon jeho služby. Smysl služby - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou s sebou přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky. 18

19 Náboženské přesvědčení - Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení. Finanční zisk - pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity. Profesionální zkušenost - Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. Společenské důvody - Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit Oblasti spojené s dobrovolnictvím Jedním z výstupů Evropského roku dobrovolnictví, který probíhal v roce 2011, je nově uspořádaný výčet oblastí dobrovolnictví: Dobrovolnictví ve zdravotnictví Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v kultuře Dobrovolnictví ve sportu Dobrovolnictví s dětmi a mládeží Dobrovolnictví v ekologii Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce Dobrovolnictví při mimořádných událostech Dobrovolnictví firem Komunitní dobrovolnictví Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech 8 8 Tyto informace jsou volně dostupné na 19

20 4.4. Aktéři v dobrovolnictví Aktéry v organizaci dobrovolnické služby lze rozdělit podle jejich vztahu k dobrovolníkovi. Vysílající organizace - tato organizace zastupuje dobrovolníka jak vůči státu, tak vůči organizaci přijímající. Její role je významná zejména v případě mezinárodního dobrovolnictví. Přijímající organizace - organizace využívající dobrovolníkovu službu. Většina neziskových organizací v ČR, zabývajících se dobrovolnictvím - včetně mezinárodních dobrovolnických projektů, existuje jako vysílající i přijímající organizace zároveň Zakotvení dobrovolnictví v právním řádu ČR Dobrovolnickou činnost konkrétně vymezuje Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě jako: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcích pro osoby uvedené v písmenu a), nebo pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. 9 9 Zákon č. 198/2002 Sb. 20

21 Činnost naší organizace se řadí pod dobrovolnickou službu ad a). V 3 se uvádí: Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. 10 V současné době připravuje MŠMT 11 nový zákon o dobrovolnictví, který akcentuje dobrovolnictví na tzv. Členském principu, tedy pro svou vlastní organizaci, což dosud není možné. Dobrovolnictví je profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků Pojmy Dobrovolnická činnost jsou aktivity spojené s organizací dobrovolnictví. Dobrovolná činnosti či služba je vlastní výkon dobrovolné pomoci. Pojmu dobrovolná práce se vyhýbáme z důvodu, že slovo práce má úzkou vazbu na činnost vedoucí k výdělku, proto používáme termín dobrovolná služba a dobrovolná činnost. 10 Zákon č. 198/2002 Sb., 3 11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12 Tošner, J., Sozanská, O., Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha, Portál 2002, s

22 5. METODIKA PRÁCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ Následující text je užívaný jako samostatný dokument sloužící pro potřeby pracovníka na pozici koordinátor dobrovolníků Úvod Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň (dále jen Středisko) bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Při práci s dětmi a mládeží jsou nám důležitými ba nenahraditelnými spolupracovníky právě dobrovolníci. Dobrovolníci jsou součásti všech etap programu (příprava, administrativa, realizace, reflexe/hodnocení/zpětné vazby). Získávání nových dobrovolníků, jejich výcvik, odborná příprava, supervize a zapojení do programů je pro všechny naše zaměstnance prioritou, neboť celé Středisko si je vědomo jejich nepostradatelnosti. Do programů vnáší nové podněty, nápady a inspiraci, což nám pomáhá v nabídce zajímavých činností pro děti a mládež. Důležitou složkou práce s problémovými dětmi a mládeží je potřeba individuálního přístupu. Vzhledem k počtu klientů není reálné tuto metodu uplatňovat pouze v několikačlenném týmu pracovníků. Činnost by se tak nedala vykonávat kvalitně a ku prospěchu cílové skupiny. Dobrovolníci jsou ve Středisku v roli pedagogů volného času, kteří vykonávají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci. Dobrovolná činnost není hlavní myšlenkou a cílem Střediska, ale jedná se o jeden ze základních pilířů. Dobrovolníci participují na přípravě a průběhu většiny přímé práce ve Středisku. 22

23 Z hlediska časového vymezení u nás probíhá především dlouhodobá dobrovolná činnost, která je poskytována opakovaně a pravidelně. Jedná se o formu dobrovolného závazku, která je pro dobrovolníka splnitelná a svojí pravidelností užitečná a nepostradatelná pro Středisko Připravenost organizace - vznik nové pozice koordinátor dobrovolníků Počátkem školního roku vznikla nová pracovní pozice koordinátor dobrovolníků. V současné době ji vykonává Koordinátor zájmové činnosti jako 0,6 pracovního úvazku ve Středisku. Hlavním úkolem této pozice je zefektivnit práci s dobrovolníky a praktikanty. Byl nahrazen původní systém, kdy každý vedoucí jednotlivých programů vedl oddělenou agendu svých dobrovolníků a praktikantů. Prvním krokem bylo tedy utvoření jedné společné databáze se složkami všech spolupracovníků. Dobrovolnický management zajišťuje klíčová postava koordinátora dobrovolníků. Koordinátor má v každém programu alespoň jednu kontaktní osobu, která zajišťuje při přímé práci v aktivitách docházky, komunikaci, konzultace a zpětné vazby s dobrovolníky. Koordinátor se pravidelně s kontaktními osobami schází, konzultuje a hodnotí jejich činnost. V případě všech aktivit je kontaktní osoba vedoucí programu, u klubů Balón a Vzducholoď je navíc vždy zvolen klíčový pracovník, který doprovází dobrovolníka v počátcích jeho služby. Aby mohla být dobrovolná činnost ve Středisku pro veškeré zúčastněné přínosem, je důležité její dobré zajištění. Všichni zaměstnanci Střediska musí chápat její smysl a přínos. Důležitá je otevřená atmosféra a dobrá komunikace. Dále nesmí být porušeno pravidlo, že dobrovolník nesmí zastávat práci profesionála. Většinou dobrovolní spolupracovníci fungují jako součást týmu, realizují vlastní nápady a 23

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více