DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS"

Transkript

1 VÝVOJ OVĚŘOVÁNÍ VLSTNOSTÍ KONSTRUKČNÍH OELÍ SE ZVÝŠENOU OOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU EVELOPMENT N VERIFITION OF MTERIL PROPERTIES OF FIRE RESISTNT STEELS Zdeněk Kuboň, Šárka Stejskalová, Ladislav Kander Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava-Vítkovice, ČR, bstrakt Požární odolnost budov, jejichž nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky, může být zvýšena několika různými způsoby, mezi které patří zejména návrh konstrukce a použití konstrukčních prvků tak, aby byly vystaveny účinkům požáru pouze částečně (ochranné požární nástřiky, apod.), dále pak použití větších nosných průřezů konstrukčních prvků a konečně použití ocelí se zvýšenou pevností za vysokých teplot ve srovnání s klasickými konstrukčními ocelemi. Základní požadavky na nové typy konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru jsou: optimalizované chemické složení oceli a minimalizovaná cena, výrobky dodávané ve stavu po řízeném válcování nebo normalizačním žíhání, zaručená svařitelnost, nejlépe bez předehřevu a tepelného zpracování po svařování, dostupnými technologiemi a přídavnými materiály, garance zvýšené odolnosti proti deformaci za zvýšených teplot, resp. ztrátě tvarové stability konstrukce. Příspěvek jednak shrnuje požadavky kladené na konstrukční oceli, vyznačující se zvýšenou odolností proti požáru, jednak uvádí výsledky ověřování vlastností nově vyvíjených typů těchto ocelí spolu se srovnáním materiálových charakteristik s již zavedenou ocelí FRS 3 vyráběnou konsorciem Thyssen-Krupp. Summary Fire resistance of buildings made of steel beams can be increased either by specified design so that the structural elements are exposed to the fire only in the limited extent (protective fire coatings, etc.) or by using bigger bearing members. Last but not least it can be done by using the steel with higher strength at elevated temperature. The basic requirements of the new structural steels with higher fire resistance are: optimized chemical composition and minimized price of the steel, products delivered in the control rolled or normalized state, good weldability, the steel should be welded without preheat and post weld heat treatment, by using common welding technology and filler materials, the resistance of the steel against high temperature deformation and lost of size stability of the structure. The paper summarizes the requirements towards the structural steel with higher fire resistance and presents the results of materials properties of newly developed fire resistant steels in comparison to the steel grade FRS 3 produced by Thyssen-Krupp. 1

2 1. ÚVO Rostoucí nebezpečí teroristických útoků a zkušenosti s požárem a následným zřícením budov World Trade enter v New Yorku v září 21 obrátily pozornost i laické veřejnosti k problematice požární únosnosti staveb a možnostem jejího zvyšování. Renesance výstavby obřích mrakodrapů a výškových budov zejména v sii pak celé problematice dodává stále aktuální rozměr. Tento příspěvek shrnuje požadavky kladené na konstrukční oceli, vyznačující se zvýšenou pevností v intervalu teplot, kterým mohou být vystaveny právě během požáru a uvádí výsledky užitných vlastností dvou laboratorních taveb tohoto typu oceli spolu se srovnáním materiálových charakteristik s již zavedenou ocelí FRS 3 vyráběnou konsorciem Thyssen Krupp. 2. MTERIÁLOVÁ PROLEMTIK OOLNOSTI KONSTRUKÍ PROTI POŽÁRU Nosné ocelové konstrukce obytných a občanských budov nebo konstrukce průmyslových staveb mohou být při požáru vystaveny účinkům velmi vysokých teplot. S tímto faktem se pracuje již ve fázi návrhu konstrukce, která musí zaručit, že se ocelové nosné prvky při požáru neporuší v čase, potřebném především pro evakuaci a záchranu osob. To je možné zajistit jednak návrhem konstrukce tak, aby nosné prvky byly vystaveny účinkům požáru pouze částečně (stínění, ochranné požární nástřiky, apod.), použitím větších nosných průřezů konstrukčních prvků anebo právě použitím značek ocelí odolných proti požáru, tedy ocelí se zvýšenou pevností za vysokých teplot ve srovnání s klasickými konstrukčními ocelemi. 1.1 Materiály v normách pro stavební konstrukce Požární odolnost stavebních konstrukcí se určuje podle ČSN EN [1] a souvisejících ČSN a vyjadřuje se časem, po který je garantováno zachování stability a únosnosti konstrukce. Tento čas se pohybuje podle typu, složitosti a důležitosti objektu v intervalu od 15 minut až do 3 hodin. Stavební konstrukce se pak podle požární odolnosti zařazují do stupnice 15, 3, 45, 6, 9, 12 a 18 minut. ěhem požáru dochází k intenzivnímu ohřevu ocelového konstrukčního prvku, což s sebou přináší pokles jeho pevnostních charakteristik, zejména pak meze kluzu, meze pevnosti a také Youngova modulu E. Pokud je pokles meze kluzu v důsledku požáru tak vysoký, že jeho hodnota podkročí okamžité pracovní napětí, konstrukční element se zdeformuje nebo poruší. Teplota, při níž k tomu dojde, se udává jako kritická teplota, dosahuje u běžných typů konstrukčních ocelí asi 55, ale může kolísat i v závislosti na velikosti konstrukčního prvku. Při této teplotě si ocel zachovává pouze asi 6% své původní meze kluzu za normální teploty. Pro výpočet únosnosti konstrukcí vystavených účinkům požáru jsou jednotlivé materiálové charakteristiky (X d, fi ) v EN [2] definovány následujícím způsobem: kθ X k X d, fi = (1), γ M, fi kde X k je příslušná materiálová charakteristika při normální teplotě, k θ je redukční faktor platný pro tuto charakteristiku a teplotu materiálu při požáru a γ je pak faktor bezpečnosti pro danou materiálovou charakteristiku a požární situaci. Pro jednotlivé pevnostní charakteristiky při zvýšených teplotách jsou v EN k dispozici redukční faktory, které charakterizují pokles příslušné materiálové charakteristiky s teplotou, konkrétně: M, fi 2

3 redukční faktor pro mez kluzu redukční faktor pro mez úměrnosti redukční faktor pro Youngův modul k k y, θ = p, θ = E, θ = Hodnoty výše uvedených součinitelů uvedené v normě ČSN EN a platné pro uhlíkovou ocel jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1: Redukční součinitele k y θ, k p θ a k E θ uhlíkové oceli podle EN T, k y θ k p θ k E θ Tyto parametry představují také minimální rozsah zkoušení a prokazování vlastností, který musí každý nový materiál splňovat, aby mohl být zahrnut do skupiny konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru. Materiálová problematika je ovšem v normě EN omezena pouze na uvedení dvou skupin materiálů, a to jedné uhlíkové konstrukční oceli a tří značek austenitických ocelí. Navíc v normě uvedená uhlíková konstrukční ocel P 235 je ocel s minimální mezí kluzu, což způsobuje, že výpočty jsou značně konzervativní a naprosto ignorují různé materiálové charakteristiky a pevnostní úroveň ocelí. Například, při výpočtu je použita ocel P 235 s charakteristickou mezí kluzu při pokojové teplotě 235 MPa, avšak skutečná mez kluzu reálného výrobku může dosahovat (a také zpravidla dosahuje) hodnoty až 3 MPa. Toto zvýšení pevnosti s sebou přináší rovněž zvýšení kritické teploty až o 75. Pro zavedení nového materiálu do skupiny ocelí se zvýšenou odolností proti požáru (oceli označované jako oceli typu FRS Fire Resistant Steels) je ovšem vhodné a do značné míry i nezbytné provést ověření i další charakteristik, jako jsou charakteristiky únavové pevnosti, mikrostruktury, apod., v případě materiálů určených pro vysoké teploty pak také odolnost proti creepové deformaci. Je sice pravdou, že stále značná část konstrukcí je spojována nýtováním, avšak ověření svařitelnosti musí být nedílnou součástí vývoje nové konstrukční oceli, a to spolu s výběrem vhodných přídavných materiálů, technologií svařování a následným prověřením jakosti vyrobených svarových spojů. 1.2 Stručná patentová rešerše Nejvíce pozornosti je ocelím se zvýšenou odolností proti požáru věnováno hlavně v Japonsku [3-5], ale také obecněji v sii. Je to dáno zejména překotným vývojem v této k f f E y, θ p, θ a, θ f f y E p a (2) (3) (4) 3

4 oblasti, masivními investicemi i ze strany vyspělých zemí a stále rostoucím průmyslovým potenciálem těchto ekonomik (Čína, Indie, Malajsie). V Evropě pak přihlásily své oceli k patentové ochraně přední výrobci jako je Mannesmann [6], Thyssen-Krupp [7], či orus [8] nebo ILV [9]. V tabulce 2 jsou uvedeny některé z patentovaných ocelí typu FRS. Tabulka 2: hemické složení ocelí typu FRS podle jednotlivých patentů Patent EP EP EP 4755 EP G JP JP EP Výrobce Nippon Steel [3] ILV [9] Thyssen [7] orus [8] NIPPON [4] TOPY IN [5] M&V [6] Název ocel 1 ocel 2 - FR 275 N PYROVN Si max..6 max..6 max..2 max..3 max Mn max Mo r max Ni u max..2 max V Nb max l max..1 max..1 max max Ti max..4 max Zr N max max Pozn. Ti, Zr, V volitelně V:N min O.4.7 W Na základě provedené patentové rešerše [1] lze konstatovat, že požadovaných vlastností ocelí se zvýšenou odolností proti požáru se dosahuje jednak optimalizovaným chemickým složením oceli a jednak cestou termomechanického zpracování. Z hlediska fyzikálně metalurgického je zřejmé, že většina výrobců vsadila na kombinaci zpevnění tuhého roztoku molybdenem v kombinaci se zpevněním precipitačním, za tímto účelem jsou jednotlivé značky legovány vanadem, resp. niobem, bór je pak přidáván s cílem zvýšit prokalitelnost oceli. ílem termomechanického zpracování je pak podpořit vznik jemných částic precipitátů, které jsou významným přínosem k precipitačnímu zpevnění. Z uvedených skutečností pak vyplývají požadavky na nový typ konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti požáru, a to: minimalizovaná cena oceli, optimalizované chemické složení oceli, výrobky dodávané ve stavu po řízeném válcování nebo normalizačním žíhání, zaručená svařitelnost, nejlépe bez předehřevu a tepelného zpracování po svařování, dostupnými technologiemi a přídavnými materiály, garance zvýšené odolnosti proti deformaci za zvýšených teplot, resp. ztrátě tvarové stability konstrukce. K výrobcům nových značek ocelí se zvýšenou odolností proti požáru se v poslední době zařadily také dvě přední české hutnické společnosti. V další části příspěvku budou proto srovnány vlastnosti těchto ocelí a oceli FR 275 N (obchodní značka FRS 3) výrobce Thyssen-Krupp. 4

5 3. SROVNÁNÍ VLSTNOSTÍ OELÍ TYPU FRS Srovnání užitných vlastností ocelí typu FR tak bylo provedeno u celkem 5 zkušebních sérií, které reprezentovaly čtyři tavby (série a byly vyrobeny z jedné tavby) zpracované do několika hutních polotovarů. Použitá označení, druh a rozměry výrobků včetně příslušné legující báze oceli jsou uvedeny v tabulce 3. Ve všech případech byly oceli podrobeny normalizačnímu žíhání bez následného popouštění. Tabulka 3: Materiály pro ověřování vlastností ocelí typu FRS Značení Polotovar Rozměry Legující báze Tyč 2x2 mm -Mn-r-Ti- Plech tl. 12 mm -Mn-r-Ti- Tyč 2x2 mm -Mn-r-Ti- Plech tl. 9.6 mm -Mn-Mo-V FRS 3 Plech tl. 25 mm -Mn-r-Mo-V Jednotliví výrobci použili u svých ocelí rozdílné legující báze. Zatímco v případě oceli FRS 3 je legování založeno na kombinaci -Mn-r-Mo-V, u ocelí - byla využita kombinace legur -Mn-r-Ti- a tavba je založena na kombinaci legur -Mn-Mo-V, nevyužívá tedy vůbec legování chrómem. Ve všech případech je však použito mikrolegování buď vanadem nebo niobem. U taveb - byla zvolena ekonomicky úsporná legující báze bez molybdenu. Skutečný přínos použití mikrolegur se projeví až při řízeném válcování, kdy jsou vytvořeny podmínky pro precipitaci extrémně jemných částic karbidů, resp. karbonitridů vanadu a niobu a významné zvýšení precipitačního zpevnění Mechanické a křehkolomové vlastnosti sledovaných ocelí Nejdůležitější materiálovou charakteristikou ocelí odolných proti požáru je teplotní závislost meze kluzu, resp. meze pevnosti. Při hodnocení mechanických vlastností se vycházelo z požadavků, které jsou uvedeny v materiálové sekci normy ČSN EN , a proto byly prováděny zkoušky jednoosým tahem v teplotním rozmezí +2 až 8. Výsledky zkoušek mechanických vlastností jsou uvedeny v grafické podobě na obrázcích 1 až 3, kde jsou srovnány právě teplotní závislosti jednotlivých materiálových charakteristik včetně meze kluzu a meze pevnosti všech hodnocených ocelí. Na základě hodnocení mechanických vlastností sledovaných typů ocelí odolných proti požáru s vlastnostmi oceli FRS 3 lze vyvodit, že v celém sledovaném teplotním intervalu se největší pevností vyznačuje ocel FRS 3, následovaná tavbou a ostatními tavbami, přičemž maximální rozdíl na mezi kluzu činí až 1 MPa a u meze pevnosti až 2 MPa. Jak ocel, tak i ocel FRS 3 se tak vyznačují větším deformačním zpevněním v oblasti teplot 2 až 5, přičemž v obou případech se jedná o oceli legované molybdenem a vanadem. Křehkolomové charakteristiky byly ověřovány zkouškou rázem v ohybu na zkušebních tyčích s V-vrubem v takovém teplotním rozmezí, které umožňovalo stanovit celou Vidalovu křivku. U tyčí byla zkušební tělesa orientována v podélném směru, u plechů pak byla použita přednostně orientace ve směru příčném. V těch případech, kdy tloušťka plechu neumožnila použít klasické rozměry zkušebních těles, byla použita tělesa o rozměrech 5x8x55 mm a výsledky pak byly přepočteny na normalizované hodnoty. Ve všech případech byly určeny také přechodové teploty houževnatý-křehký lom FTT (charakterizované 5% podílem obou typů lomu na lomové ploše) a přechodové teploty, které odpovídají velikosti vrubové 5

6 houževnatosti 35, resp. 5 J. cm -2. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4 a ukazují, že u tohoto typu ocelí není problémem dosáhnout velmi dobré úrovně vrubové houževnatosti Rp,1 [MPa] FRS 3 E [MPa] FRS [%] FRS Z [%] Obr. 1: Teplotní závislost meze úměrnosti (Rp.1), Youngova modulu pružnosti (E), lomové tažnosti (5) a kontrakce (Z) sledovaných taveb a oceli FRS 3 FRS Rp,2 [MPa] FRS Obr. 2: Teplotní závislost meze kluzu (R p.2) u sledovaných taveb a oceli FRS 3 6

7 7 6 5 Rm [MPa] FRS Obr. 3: Teplotní závislost meze pevnosti (R m ) pro sledované tavby a ocel FRS 3 Tabulka 4: Hodnoty KV, T -2 35Jcm, T -2 5Jcm a FTT pro sledované oceli harakteristika FRS 3 KV ( ), Jcm T -2 35Jcm, T -2 5Jcm, FTT (T 5%,) Redukční součinitel k y,θ Nejdůležitější užitnou vlastností tohoto typu materiálu je bezesporu teplotní závislost pevnostních charakteristik, zejména pak meze kluzu a z pohledu standardu EN také příslušné minimální hodnoty jednotlivých redukčních faktorů (viz rovnice (2) až (4)), které charakterizují poměr dané veličiny při sledované teplotě vzhledem k hodnotě téže veličiny při teplotě laboratorní. Hodnoty redukčního faktoru pro mez kluzu k y θ podle EN jsou uvedeny v tabulce 5. V této tabulce jsou barevně vyznačeny ty hodnoty redukčního faktoru k y θ, které u sledovaných ocelí leží pod příslušným požadavkem daným normou EN (hodnota v levém sloupci tabulky V). Je patrné, že ani jedna ze sledovaných ocelí nedosahuje v celém teplotním intervalu standardem požadované velikosti redukčního faktoru k y θ, a to ani tehdy, když jsou porovnávány hodnoty meze kluzu za zvýšených teplot se standardizovanou hodnotou této veličiny při 2 platnou pro ocel typu S 275, tedy 275 MPa. Takový přístup není v rozporu s požární bezpečností, protože při návrhu konstrukce se nutně musí vycházet z hodnoty minimální požadované meze kluzu a všechny další výpočty z této hodnoty vycházejí. 7

8 Tabulka 5: Redukční faktor k y θ podle EN a sledovaných ocelí T, k y θ dle EN k y θ, k y θ, k y θ, k y θ, k y θ, FRS_ Skutečnost, že hodnot požadovaného parametru plně nedosahuje ani komerčně velmi úspěšná ocel FRS 3 však není příliš překvapující. Nároky na vysokoteplotní odolnost jsou totiž takové, že jejich splnění naráží (minimálně u variant finálně tepelně zpracovaných normalizačním žíháním) na limity dané chemickým složením, resp. cenou oceli a požadavky na její svařitelnost. Experimenty pak potvrdily jinou, velice důležitou skutečnost, a to že všechny sledované tavby v kritickém teplotním rozmezí 55 až 8 přesahují požadovanou minimální hodnotu korekčního faktoru na mez kluzu. Toto rozmezí teplot lze totiž považovat za kritické z hlediska únosnosti konstrukce během požáru. Ocel FRS 3 a ostatní experimentální tavby se pak v tomto teplotním intervalu jeví jako téměř zcela rovnocenné Ověření svařitelnosti Na plechu z oceli (tl. 9.6 mm) byl vyroben tupý svarový spoj metodou ručního obloukového svařování (111) na podložce v poloze P za použití elektrody OK (výrobce ES Vamberk, s.r.o.) o φ 4 a 5mm. Elektroda OK je představitelkou přídavných materiálů pro svařování nízkolegovaných ocelí pro výrobu tlakových nádob a obsahuje.5% Mo. Je klasifikována podle EN 1599 jako E Mo 32 H5. Svařování bylo v souladu s výše uvedenými požadavky provedeno bez předehřevu, s mezihousenkovou teplotou max. 15. Po svařování nebylo zařazeno relaxační žíhání, neboť charakter použití oceli a skutečnost, že se v naprosté většině případů bude jednat o montážní svarové spoje na stavbách, vyžaduje maximální možné zjednodušení zpracovávání plechu po svaření. Provedené svarové spoje byly podrobeny nedestruktivní kontrole utrazvukem podle EN 1714, tř., stupeň přísnosti EN 1712 stupeň 2, rozsah zkoušení 1% a magnetickou práškovou metodou podle EN 129, stupeň přísnosti EN X, rozsah zkoušení 1%. U vyrobených svarových spojů byly dále provedeny tahové zkoušky svarového spoje, zkouška lámavosti svarového spoje bočním ohybem, zkouška rázem v ohybu a měření profilu tvrdosti přes svarový spoj. Výsledky potvrdily v celém rozsahu dobrou svařitelnost i plně vyhovující vlastnosti svarového spoje. Na obrázku 4 je ukázána makrostruktura svarového spoje, na obr. 5 pak profil tvrdosti přes svarový spoj zjišťovaný jak v kořenové, tak i povrchové housence. Je evidentní, že rozdíly v tvrdosti mezi základním materiálem, tepelně ovlivněnou 8

9 METL 28 zónou a svarovým kovem jsou zejména v kořeni svaru v důsledku přežíhání výplňovou housenkou minimální a ani rozdíl 1 jednotek HV 1 v podpovrchové oblasti svaru nepředstavuje potenciální nebezpečí z hlediska použití těchto svarových spojů v konstrukcích. Obr. 4: Makrostruktura svarového spoje oceli 1.8x zv. 3 TOO 28 ZM TOO ZM SK HV 1 26 povrch 24 kořen 22 2 SK ZM ZM 18 TOO TOO vzdálenost v mm a b 35 4 Obr. 5: Profil tvrdosti přes svarový spoj oceli c d Obr. 6: Mikrostruktura svarového kovu (a 1x), hrubozrnné TOZ (b 1 x), interkritické oblasti TOZ (c 1x) a detail interkritické oblasti TOZ (d 1x) Mikrostruktura svarového spoje byla hrubá, licí, tvořená bainitem a feritem vyloučeným po hranicích licích zrn (obr. 6a), u hranice ztavení byla tepelně ovlivněná zóna (TOZ) 9

10 hrubozrnná bainitická (obr. 6b), v tzv. interkritické oblasti TOZ, tedy oblasti, v níž dochází během svařování k ohřátí na teplotu v okolí teploty c1 a k největšímu poklesu pevnosti a tvrdosti, je struktura bainiticko-feritická (obr. 6c) s lokálním výskytem malého množství drobných ostrůvků martenzitu (obr. 6d), které vznikají u svarových spojů svařovaných bez předehřevu v důsledku vysoké rychlosti ochlazování. Lze tedy konstatovat, že použitá technologie svařování i přídavný materiál jsou schopny garantovat odpovídající užitné vlastnosti svarových spojů tohoto typu oceli. 4. ISKUZE VÝSLEKŮ ZÁVĚR Provedené šetření komplexu užitných vlastností několika taveb ocelí se zvýšenou odolností proti požáru ukázalo, že ani legování oceli prvky, které významně přispívají ke zpevnění oceli (molybden, vanad) nedokáže v plném rozsahu zaručit požadované pevnostní charakteristiky v celém teplotním rozmezí. Největší rozdíly mezi požadavky standardu a reálně dosahovanými vlastnostmi byly zjištěny v teplotní oblasti 3-4, kdy je redukční faktor meze kluzu k y θ v ČSN EN stále roven jedné, avšak reálné hodnoty meze kluzu již klesají. V této teplotní oblasti také, na rozdíl od teplot vyšších, ještě nejsou vytvořeny podmínky pro vytvrzení oceli vznikem sekundárních fází na bázi těchto legujících prvků. Vzhledem k charakteru použití těchto ocelí jako běžných konstrukčních ocelí s požadavky na zvýšenou pevnost, odpovídající plasticitu a houževnatost při zachování relativně nízké ceny a dobré svařitelnosti je však rozsah legování oceli, který by dokázal zbrzdit pokles pevnosti do vysokých teplot, významně omezen. Konvenční přístup pro zvýšení pevnosti do teploty cca. 35 zvýšením koncentrace uhlíku není u tohoto typu oceli použitelný. Mangan sice zvyšuje zpevnění tuhého roztoku, zároveň je však jeho maximální koncentrace v nízkolegovaných ocelích omezena tendencí snižovat koncentraci uhlíku eutektoidního bodu, podporovat vznik horního bainitu a segregace v oceli. Maximální koncentrace manganu tedy u ocelí typu FRS dosahují asi 1.5%. Křemík je dalším z prvků, které účinně zpevňují tuhý roztok a zejména křemík brzdí změkčení při vyšších teplotách [11]. Problémem je však tendence ocelí obsahujících křemík ke zvyšování přechodové teploty křehký-houževnatý stav. Na rozdíl od křemíku je zpevnění tuhého roztoku chrómem zanedbatelné, zejména z důvodu jeho silné afinity k uhlíku a tvorbě karbidů. hróm se však v ocelích pro zvýšené teploty používá v kombinaci s molybdenem. molybden je právě tím prvkem, který zvyšuje vysokoteplotní pevnost, a to i při relativně nízkých obsazích okolo.2% [12]. Molybden má jednak větší atomový poloměr oproti železu, jednak vyšší modul pružnosti, proto silně ovlivňuje substituční zpevnění oceli. Mimoto molybden v tuhém roztoku snižuje rychlost difúze železa, a tím omezuje rekrystalizaci, a tedy i snižování pevnosti při vysokých teplotách. Při zvyšování pevnosti oceli se s výhodo využívá potenciál vanadu, niobu nebo i titanu přidávaných do oceli v nízkých koncentracích jako mikrolegury. Specifikou působení mikrolegujících prvků je totiž vznik sekundárních fází, zejména karbidů, resp. karbonitridů vyvolaný plastickou deformací během tváření finálních hutních výrobků. Částice vzniklé tímto způsobem mají totiž až řádově menší rozměry než částice vzniklé při obvyklém tepelném zpracování, a dokážou tak blokovat rozvoj plastické deformace až do vysokých teplot. Při srovnání výsledků získaných na experimentálních ocelích s publikovanými výsledky vlastností ocelí odolných proti požáru se ukazuje, že pro to, aby ocel dosahovala asi až 2/3 své výchozí meze kluzu i při teplotě 6, je nezbytné provádět termomechanické zpracování [13]. Z hlediska mikrostruktury je optimální kombinace bainitu s malým podílem feritu, následovaná feriticko-bainitickou strukturou, nejmenší schopnost udržet požadovaný poměr meze kluzu při teplotě 6 a meze kluzu při teplotě pokojové pak vykazuje mikrostruktura tvořená feriticko-perlitickou směsí [14]. 1

11 Zachování vysokého poměru meze kluzu při zvýšené teplotě se ukazuje jako principiální vlastnost ocelí se zvýšenou odolností proti požáru. Ostatní užitné vlastnosti těchto ocelí jsou za předpokladu optimální kombinace legujících prvků a mikrostrukturních parametrů velmi dobře srovnatelné a vyhovují v celém rozsahu požadavkům, které jsou na oceli této specifikace kladeny. Poděkování utoři této práce by rádi vyjádřili poděkování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční podporu výzkumného záměru MSM Výzkum a ověření nových netradičních postupů výroby kovových materiálů, v jehož rámci byly získány zde uvedené výsledky. Literatura [1] ČSN Ocel 12 22, účinnost od [2] pr EN Eurocode 3 esign of steel structures Part 1-2: General rules Structural fire design. 23 [3] European Patent pplication EP Process for manufacturing building construction steel having excellent fire resistance and low yield ratio, and construction steel material, NIPPON STEEL ORPORTION, Tokyo, Japan, 1989 [4] JP fire resistant rolled shape steel and its production, NIPPON STEEL ORPORTION, Tokyo, Japan, 1998 [5] JP Fire resistant steel for shape steel, TOPY IN, 1996 [6] EP Feuerresistenter Stahl für den Stahlbau und Verfahren zur Herstellung von Warmgewalzten Hohlprofilen, Trägern, Formstahl oder Grobblech daraus, Mannesmann-Vallourec eutschland GmbH, üsseldorf, Germany, 23 [7] EP Verfahren zur Herstellung feuerresistenter, Thyssen-Krupp Stahl G, uisburg, Germany, 2 [8] G Fire resistant steel, orus UK Limited, London, 23 (britský patent) [9] European Patent pplication EP 4755 Process for the production of fire resistant structural steel, ILV S.p.., Roma, Italy, 1992 [1] KUOŇ, Z., aj. Vývoj nových typů ocelí se zvýšenou pevností za tečení při teplotách vyšších než 5, dílčí zpráva, VÍTKOVIE-Výzkum a vývoj, Ostrava, č. zprávy - 17/4, prosinec 24 [11] GLEN, J. Effect of lloying Elements on the High-temperature Tensile Strength of Normalized Low-carbon Steel. JISI, 1957, Vol. 186,, s. 21 [12] HONEYOME, R. W. K. Steels: Microstructure and Properties. 2. vydání, Londýn: Edward rnold, s. [13] PNIGRHI,. K. Microstructures and properties of low-alloy fire resistant steel. ull. Mater. Sci., Vol. 29, 26, s [14] MIZUTNI, Y., aj. 59MPa lass Fire-Resistant Steel for uilding Structural Use. Nippon Steel technical Report No. 9. Nippon Steel o., July 24 11

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Autor Český svářečský ústav s.r.o., e-mail: jaroslav.koukal@csuostrava.eu Annotation Post weld

Více

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011 Vliv teplotního režimu svařování na vlastnosti svarových spojů I Vladislav OCHODEK Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Obsah Definice teplotního režimu svařování.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

ϑ 0 čas [ s, min, h ] TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm] zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody Testování provozovaných svarových spojů ocelových konstrukcí Testing of the Exploited Weld Joints of Steel Structures Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., MATERIÁLOVÝ

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH

PŘÍSPĚVEK K URČOVÁNÍ NÁVRHOVÝCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKČNÍCH OCELÍ V EVROPSKÝCH NORMÁCH II. ročník celosttní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům technik Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn?

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Když jsme měli s ing. Stránským v Dobřanech kolektivní schůzku kvůli novým TP, byl jsem Jardou Nikodémem veřejně upozorněn, že mnou použitá

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy Odborný seminář RIB Požární odolnost železobetonových konstrukcí se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů 25.6. 2008 Praha, 26.6.2008 Bratislava Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX Ing. Jaromír Pavlíček 1 Obsah Úvod :... 4 1 Použité jednotky, zkratky a veličiny, označení... 6 2 Označování ocelí základního materiálu dle EN

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového

Více

Vliv vybraných parametrů zušlechťování na mechanické a metalografické charakteristiky oceli A4T při výrobě železničních náprav v Bonatrans Group a.s.

Vliv vybraných parametrů zušlechťování na mechanické a metalografické charakteristiky oceli A4T při výrobě železničních náprav v Bonatrans Group a.s. Vliv vybraných parametrů zušlechťování na mechanické a metalografické charakteristiky oceli A4T při výrobě železničních náprav v Bonatrans Group a.s. Bc. Lucie Jurková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt

Více

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ K INOVACI TECHNICKÝCH SMĚRNIC PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝROBU A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ 1. ÚVOD Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., Ing. Vít Křivý, Ph.D., IOK s.r.o. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Ing.

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více