EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH"

Transkript

1 S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna 2010, kterým se upravuje innost pi provádní doprovod nadrozmrných náklad a pi kontrolním vážení

2 8 POKYN editele editelství služby dopravní policie Policejního prezidia R ze dne 27. dubna 2010, kterým se upravuje innost pi provádní doprovod nadrozmrných náklad a pi kontrolním vážení V souladu s l. 73 závazného pokynu policejního prezidenta. 160/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpenosti a plynulosti silniního provozu, s t a n o v í m: ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ l. 1 Pedmt úpravy Tento pokyn upravuje postup píslušník Policie eské republiky (dále jen policista ) pi plnní úkol vyplývajících z právních pedpis 1), zejména pi dohledu na bezpenost a plynulost silniního provozu na pozemních komunikacích v rámci provádní doprovod nadrozmrných náklad a dále pi provádní kontroly vozidel ve vztahu k dodržování pedepsaných rozmr a hmotností. l. 2 Vymezení pojm (1) Pro úely tohoto pokynu se vymezují následující pojmy: a) Nadrozmrný náklad je náklad, který svými rozmry nebo hmotností pekrauje povolené limity pro bžné užívání pozemních komunikací, stanovené zvláštním právním pedpisem 2). 1) zákon. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 13/1997 Sb. ) 2 zákona. 273/2008 Sb., o Policii eské republiky, ve znní pozdjších pedpis 2) 15 až 16 vyhlášky ministerstva dopravy. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis (dále jen vyhláška. 341/2002 Sb. ).

3 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 2 b) Peprava nadrozmrného nákladu na vozidlech, soupravách vozidel nebo na soupravách vozidel v kolon (dále jen vozidla ), je peprava, která podléhá režimu zvláštního užívání pozemních komunikací 3), kdy tato peprava musí mít vydané povolení píslušným silniním úadem 4). c) Policejní doprovod je doprovod nadrozmrného nákladu služebními vozidly Policie eské republiky (dále jen policie ), pípadn služebními motocykly. d) Kontrolní vážení je vážení a mení stanovených rozmr u silniních motorových vozidel kategorie N 2, N 3 a jejich jízdních souprav s pípojnými vozidly kategorie O 2, O 3 a O 4 a dále motorových vozidel kategorie OT 3, OT 4 5). Stanovené rozmry jsou uvedeny v píloze. 1 tohoto pokynu. e) Vážení vozidla je kontrola nejvtší povolené hmotnosti vozidla, nejvtší technicky pípustné hmotnosti na nápravu, nejvtší technicky pípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy 6), maximální pípustné hmotnosti vozidla a maximální pípustné hmotnosti na nápravu vozidla 7), f) Nejvtší povolenou hmotností je hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích 8), g) Nejvtší technicky pípustnou hmotností na nápravu je hmotnost odpovídající nejvtšímu technicky pípustnému statickému svislému zatížení, kterým psobí náprava vozidla na povrch vozovky 9), h) Nejvtší technicky pípustnou hmotností vozidla je nejvtší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údaj výrobce vozidla 10), i) Nejvtší technicky pípustnou hmotností naložené jízdní soupravy je maximální hodnota soutu hmotností naloženého motorového vozidla a 3) 25 odst. 6 písm. a) zákona. 13/1997 Sb. 4) 25 odst. 1) zákona. 13/1997 Sb. 5) 38a odst. 1) zákona. 13/1997 Sb. 6) 5 odst. 1 písm. a) zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon (zákon o silniním provozu), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákona. 361/2000 Sb. ) 7) 52 odst. 2 zákona. 361/2000 Sb. 8) 1 písm. k) vyhlášky. 341/2002 Sb. 9) 1 písm. l) vyhlášky. 341/2002 Sb. 10) 1 písm. m) vyhlášky. 341/2002 Sb.

4 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 3 naloženého taženého pípojného vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem 11). ÁST DRUHÁ PEPRAVA NADROZMRNÝCH NÁKLAD Hlava 1 Úvodní ustanovení l. 3 Pro zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým zpsobem nebo k jiným úelm, než pro které jsou ureny, je nezbytné povolení píslušného silniního správního úadu vydaného formou rozhodnutí s pedchozím souhlasem vlastníka dotené komunikace. V pípadech, že tato peprava ovlivuje bezpenost a plynulost silniního provozu, je ped vydáním povolení také nezbytný pedchozí souhlas Ministerstva vnitra R, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních pípadech se souhlasem píslušného orgánu Policie eské republiky (dále jen orgán policie ). Hlava 2 Souhlas k peprav a provedení policejního doprovodu l. 4 Souhlas dává silninímu správnímu úadu vždy ten orgán policie, v jehož psobnosti se nachází celá trasa pepravy nadrozmrného nákladu. Orgán policie ve svém závazném stanovisku urí podmínky, za kterých lze s ohledem na zajištní bezpenosti a plynulosti silniního provozu jízdu vozidla s nadrozmrným nákladem po celé trase realizovat. Jedná se zejména o následující podmínky: a) zákaz jízdy za snížené viditelnosti zpsobené vlivem povtrnostních podmínek (tj. husté mlhy, silného snžení, zákaz jízdy pi nepíznivé sjízdnosti vozovek atd.), b) peprava by rovnž nemla být provádna v dob omezení jízdy nkterých vozidel 12), c) peprava by nemla být provádna i v dob zvýšeného rekreaního provozu (v odpoledních hodinách posledního pracovního dne ped dnem pracovního volna nebo pracovního klidu a v odpoledních hodinách posledního dne pracovního klidu), 11) 1 písm. n) vyhlášky. 341/2002 Sb. 12) 43 odst. 1 a 2 zákona. 361/2000 Sb.

5 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 4 d) urit, zda je nutný policejní doprovod a pop. kolik policejních vozidel a po jaké trase, zda na celé nebo jenom v uritých úsecích, e) urit minimální poet technických doprovod, a to i v pípadech, že peprava nadrozmrného nákladu nebude doprovázena policií (minimální poty technických doprovod jsou uvedeny v píloze. 2 tohoto pokynu). l. 5 Píslušnost orgán policie (1) Dopravní inspektoráty územních odbor vnjší služby Krajského editelství policie a Dopravní inspektoráty mstských editelství policie, vydávají závazná stanoviska k pepravám v rámci vlastní územní psobnosti. (2) Odbory služby dopravní policie Krajského editelství policie vydávají závazná stanoviska v pípad, že trasa pepravy pekrauje území psobnost dvou a více odbor vnjší služby. (3) editelství služby dopravní policie Policejního prezidia R vydává závazná stanoviska k pepravám v pípad, že peprava pekrauje územní psobnost dvou a více krajských editelství policie. l. 6 Obecné podmínky pro stanovení policejního doprovodu (1) S ohledem na plnní úkol policie v rámci dohledu na bezpenost silniního provozu byly stanoveny následující obecné podmínky pro stanovení policejního doprovodu nadrozmrných náklad. Tyto podmínky obecn vymezují kritéria, kdy dochází k ohrožení bezpenosti silniního provozu, s cílem nezatžovat službu dopravní policie. Pokud nejsou pekroeny urité parametry nákladu nebo jízdní soupravy, není v tchto pípadech nutné ve svém závazném stanovisku vyžadovat povinnost zabezpeit pepravu nadrozmrného nákladu za úasti policejního doprovodu. Pokud by vzhledem k parametrm pepravy nebo navrhované trase mla být ohrožena bezpenost silniního provozu, policejní orgán ve svém závazném stanovisku doprovod policie stanoví. (2) Pokud peprava nadrozmrného nákladu nepekroí: a) šíku 5,50 m na silnicích I., II., a III. tídy, b) šíku 6,00 m na dálnicích a rychlostních silnicích (obousmrn dlených komunikacích), c) výšku 5,50 m, d) délku 50,00 m, e) hmotnost 150,00 t. není zpravidla nutný policejní doprovod.

6 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 5 (3) Pro poteby píslušného silniního správního úadu je možné podle psobnosti orgánu policie, na základ žádosti tohoto úadu, vydat pedbžný souhlas (na uritou dobu zpravidla na kalendání rok), ve kterém se stanoví obecn podmínky. V pípad jejich dodržení nemusí silniní správní úad vyžadovat závazné stanovisko od policejního orgánu v otázce ovlivnní bezpenosti nebo plynulosti silniního provozu pro každou pepravu. V ostatních pípadech musí silniní správní úad vždy požádat orgán policie o individuální souhlas ke konkrétní peprav. (4) V píloze. 3 tohoto pokynu jsou kontaktní adresy na jednotlivé silniní správní úady ministerstva dopravy a jím povených pracovník (pracovníci editelství silnic a dálnic), a krajských úad. l. 7 Policejní doprovod (1) Policie eské republiky zajistí provedení doprovodu nadrozmrného nákladu podle podmínek uvedených v rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen povolení ). Policejní doprovod mže být poskytnut bu po celé trase pepravy nadrozmrného nákladu, nebo jen v uritých úsecích trasy (zejména v pípad nadrozmrného nákladu nap. s šíkou 5,80 m zpravidla nebude s pihlédnutím k l. 6 odst. 2 tohoto pokynu zajištn policejní doprovod na trase, kde bude komunikace smrov dlená nap. po dálnici nebo rychlostní komunikaci apod.). (2) Policejní doprovod se zpravidla zajiš uje jedním vozidlem (v pípad píznivých klimatických podmínek je možné využít i motocykl) a dvoulennou hlídkou. Pokud by peprava nadrozmrného nákladu pedstavovala mimoádné ovlivnní bezpenosti silniního provozu, je nutné policejní doprovod zajistit dostateným potem sil a prostedk policie. S tmito podmínkami je nutné poítat již pi vydávání závazného stanoviska k peprav pro silniní správní úad. Zejména se jedná o pepravu, jejíž šíka pesáhne 6,2 m (na silnici I., II., III. tídy nebo místní komunikaci), nebo pokud je nutné pi pepravách velmi tžkých náklad zastavit silniní provoz v obou smrech na smrov dlené komunikaci apod. (3) S ohledem na organizaci a zabezpeení policejního doprovodu je nezbytné, aby orgán policie ve svém závazném stanovisku k peprav nadrozmrného nákladu stanovil podmínku, že harmonogram a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, obdržel od silniního správního úadu s dostateným pedstihem tak, aby mohl vylenit dostatené síly a prostedky k zajištní policejního doprovodu (zpravidla týden ped uskutenní pepravy nadrozmrného nákladu).

7 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 6 l. 8 Kontrola soupravy ped zapoetím policejního doprovodu (1) V pípad, že bude peprava nadrozmrného nákladu zajiš ována policejním doprovodem, policejní hlídka ped výjezdem provede kontrolu této pepravy. Pi kontrole se zamí zejména: a) zda pepravce vlastní platné povolení, b) zda údaje v povolení se shodují se skuteností, zejména zda: souhlasí údaje k dopravci, souhlasí údaje k vozidlm a registraním znakám, poet náprav a jejich rozvor (zejména u velmi tžkých náklad nad 150 t), rozmry a hmotnostní údaje, c) zda je povolení originál a obsahuje razítka vydávajícího orgánu (faxové nebo jiné kopie nebudou uznávány), d) zda vozidla, která zabezpeují pepravu, splují technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (zejména osvtlení a vyznaení obrys vozidel), podmínky vyznaení obrys a užití výstražných svtel oranžové barvy u vozidel, jsou uvedeny v píloze. 4 tohoto pokynu. e) zda souhlasí poet technických doprovod, f) zda jsou splnny a respektovány stanovené doby ízení, bezpenostních pestávek a dob odpoinku, kdy musí pihlédnout k délce samotné trasy (zejména u doprovod, kde je plánována peprava na 9 hodin ízení, pedpokládaná jízda v osádce, aby nenastal stav, že bhem pepravy s policejním doprovodem dojde k situaci, že idi má již vyerpanou dobu jízdy apod.). (2) Nezapone-li peprava nadrozmrného nákladu v ase stanoveném harmonogramem pepravy (as je rovnž uveden v plánu dopravn bezpenostního opatení 13) ), hlídka policie urená k policejnímu doprovodu tohoto nákladu vyká na míst výjezdu 60 minut. Pokud ani po uplynutí této doby peprava nezane a píslušné operaní stedisko nebo odpovdná osoba nerozhodne jinak, hlídka místo výjezdu opustí. Toto ustanovení se nevztahuje na pepravu nadrozmrného nákladu pes státní hranici eské republiky ve smru do vnitrozemí. (3) Nezapone-li peprava nadrozmrného nákladu pes státní hranici eské republiky do vnitrozemí v ase stanoveném harmonogramem pepravy (as bude 13) l. 24 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta. 160/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpenosti a plynulosti silniního provozu

8 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 7 zpravidla uveden v plánu dopravn bezpenostního opatení 13) ), hlídka policie, urená k policejnímu doprovodu, oví dvod zdržení a pravdpodobný as pejezdu na státní hranice. Získané poznatky oznámí policisté svému nejbližšímu nadízenému, který rozhodne, zda hlídka vyká na státní hranici do píjezdu nadrozmrného nákladu, i zda hlídku zapojí do bžného výkonu služby a na státní hranici ji vyšle až k asu pravdpodobného píjezdu nadrozmrného nákladu. (4) O zapoetí, prbhu a ukonení policejního doprovodu pepravy nadrozmrného nákladu a dalších dležitých skutenostech vzniklých bhem pepravy (zejména nedodržení asového harmonogramu pepravy apod.) informují policejní hlídky zabezpeující tento doprovod píslušná operaní stediska policie po trase pepravy 14). Policejní hlídky zabezpeující doprovod nadrozmrného nákladu mohou pro úely informování operaních stedisek využít technických prostedk 15). Podle tohoto odstavce se postupuje i v pípadech, že k policejnímu doprovodu nedojde z dvodu uvedených v pedchozích odstavcích 2 a 3. (5) Zajiš uje-li policejní doprovod nadrozmrného nákladu na trase pepravy více útvar policie podle své psobnosti, informuje hlídka policie provádjící doprovod neprodlen, cestou operaního stediska, ostatní útvary policie o všech dležitých zmnách, které v prbhu pepravy nastaly. Pokud je v plánu dopravn bezpenostního opatení 13) za policii uvedena odpovdná osoba hlídka o tchto zmnách informuje tuto osobu bu pímo, nebo prostednictvím operaního stediska policie. Hlava 3 Kontrola doprovodu pepravy nadrozmrného nákladu l. 9 V pípad bžné kontroly vozidla pepravujícího nadrozmrný náklad v rámci dohledu na bezpenost a plynulost silniního provozu postupují hlídky policie v souladu s ustanovením l. 8 odst. 1 tohoto pokynu. Pi zjištní závady pikáže hlídka policie jízdu a odstavení vozidla pepravujícího nadrozmrný náklad na bezpené místo a zakáže idii další jízdu, dokud závada nebude odstranna. 14) Závazný pokyn policejního prezidenta. 167/2007, o poskytování dopravních informací, ve znní pozdjších pedpis 15) GPS v návaznosti na integrovaný komunikaní a ídicí systém DISPEER-MAJÁK 158

9 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 8 l. 10 Píslušnost orgán projednat porušení pi peprav nadrozmrného nákladu Závady ze strany dopravce (pepravce) oznámí policista místn píslušnému orgánu k projednání. Zejména jde o pípady, kdy pepravce v rozporu s právním pedpisem 16) užil dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným, než obvyklým zpsobem nebo k jiným úelm, než pro které jsou ureny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení. Píslušným orgánem k projednání jsou: a) obecní úad obce s rozšíenou psobností 17) podle místa spáchání (pípadn, kde správní delikt vyšel najevo) ve vcech dálnic a silnic, b) obecní úad obce 18) podle místa spáchání (pípadn, kde správní delikt vyšel najevo) ve vcech místních komunikací a veejn pístupných úelových komunikací. ÁST TETÍ KONTROLA ROZMR A HMOTNOSTÍ A PEPRAVOVANÉHO NÁKLADU Hlava 1 Úvodní ustanovení l. 11 Ke kontrole rozmr a hmotností vozidel je policista oprávnn vyzvat idie motorového vozidla podle zvláštního pedpisu 19). Policista je oprávnn provést nejenom vážení vozidla, ale i mení rozmr. Policisté pitom postupují bu podle zákona o pozemních komunikacích (kontrolní vážení) ve vztahu ke komunikacím, nebo podle zákona o silniním provozu ve vztahu k pepravovanému nákladu a technickým podmínkám vozidla v provozu na pozemních komunikacích. Hlava 2 Kontrolní vážení podle zákona o pozemních komunikacích 16) 42a odst. 1 písm. b) a 42b odst. 1 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 17) 40 odst. 4 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 18) 40 odst. 5 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 19) 124 odst. 9 písm. i) zákona. 361/2000 Sb.

10 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 9 l. 12 (1) Kontrolní vážení provádí policie samostatn nebo ve spolupráci se správcem komunikace. V praxi se bude jednat pevážn o nízkorychlostní kontrolní vážení, kdy k technickým prostedkm, jimiž bude provádno kontrolní vážení, musí být vozidlo odklonno z provozu. K odklonní vozidla dojde na základ pokynu policisty, který je oprávnn vyzvat idie k podrobení vozidla kontrolnímu vážení. Pi tomto druhu vážení se sleduje dodržování následujících limit 2) : a) kontrola nejvyšší povolené hmotnosti silniního vozidla b) kontrola nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silniního vozidla c) další hmotnostní pomry vozidla d) kontrola nevtších povolených rozmr vozidla a jízdních souprav (2) idi je povinen uposlechnout výzvy policisty k zajížce k technickému zaízení tzn. k místu, kde bude provedeno kontrolní vážení. Zajížka na kontrolní místo nesmí být delší než 16 km, vetn cesty zpt na pozemní komunikaci 20). Policista ped odklonním idie pouí o jeho povinnosti podrobit se kontrolnímu vážení, o dopadech a o následcích, v pípad odmítnutí se podrobit kontrolnímu vážení. V pípad, že se idi odmítne podrobit kontrolnímu vážení, policista projedná toto porušení podle zvláštního právního pedpisu jako pestupek 21) idie. V pípad, že budou splnny podmínky pro uložení pokuty v blokovém ízení, mže za tento pestupek uložit pokutu až do výše ,- K, jinak tento pestupek oznámí píslušnému správnímu orgánu celního úadu podle místa spáchání 22). (3) Policisté pi výbru místa, kde provedou kontrolní vážení, musí pihlédnout k poteb mít dostatený prostor k realizaci kontrolního vážení. Zejména je nutné pihlédnout k požadavkm kladeným na technické zaízení (nap. nájezdové váhy, rohože apod.). Jako vhodná místa lze pedpokládat využití odstavných ploch odpoívek a veejných parkoviš. Nelze vylouit i prostory správce komunikace apod. V pípad realizace vlastního vážení musí být pihlédnuto k povrchu a sklonu stanovišt, aby byly zajištny podmínky pro samotné vážení vozidel (vážení nápravových tlak, nejvtší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy). 20) 38b odst. 1 zákona. 13/1997 Sb. 21) 42a odst. 4 písm. a) zákona. 13/1997 Sb. 22) 40 odst. 8 zákona. 13/1997 Sb.

11 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 10 l. 13 Postup pi kontrolním vážení (1) Kontrolní místo, kde je provádno vážení vozidel se vždy oznaí technickými prostedky, jako jsou kužele apod. Zejména je potebné zajistit pístupové cesty a zabezpeit technické prostedky (váhy) proti poškození, nap. nechtným pejetím kontrolovanými vozidly. Vážení se provede za pítomnosti idie i popípad dalších len osádky v kabin vozidla (tzn. ve vozidle se bude v dob vážení vozidla nacházet celá jeho osádka, která byla pítomna na peprav). (2) Na kontrolním míst, ped samotným provedením kontrolního vážení, policista idie seznámí s tím, zda na jeho vozidle bude provedeno samotné vážení nebo mení jeho rozmr, anebo vážení i mení. Policista nebo obsluha zaízení idie pouí o jeho povinnostech ídit se pokyny osoby obsluhující zaízení 23), souasn si s ním dohodne zpsob komunikace pi vlastním vážení. V pípad, že idi neuposlechne pokynu osoby obsluhující zaízení, policista projedná toto porušení podle zvláštního právního pedpisu jako pestupek 24) idie. V pípad, že budou splnny podmínky pro uložení pokuty v blokovém ízení, mže za tento pestupek uložit pokutu až do výše ,- K, jinak tento pestupek oznámí píslušnému správnímu orgánu celního úadu podle místa spáchání 22). (3) Po provedeném kontrolním vážení policista, idie seznámí s výsledkem a pedá mu doklad o jeho provedení. Doklad o výsledku kontrolního vážení se skládá z vážního lístku a protokolu o provedeném kontrolním vážení (dále jen protokol ), jejichž náležitosti jsou stanoveny zvláštním pedpisem 25). Vzory jsou uvedeny v píloze. 5 tohoto pokynu. Policista vyhotovuje doklad o každém kontrolním vážení, který rovnž zašle provozovateli vozidla 26). V pípad mení rozmr se vážní lístek nevypisuje, ale pouze se uvedou do protokolu namené rozmry vozidla (pop. nákladu). Jednu kopii vážního lístku a protokolu si policista ponechá pro poteby policie. l. 14 Postup po provedeném kontrolním vážení (1) V pípad, že pi kontrolním vážení není zjištno pekroení stanovených limit hmotnosti nebo rozmr, policista pedá idii doklad podle pedchozího odstavce a idi vozidla mže pokraovat dále v jízd. 23) 38b odst. 2 zákona. 13/1997 Sb. 24) 42a odst. 4 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 25) 51c odst. 2 a 3 vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis 26) 38b odst. 3 zákona. 13/1997 Sb.

12 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 11 (2) V pípad, že pi kontrolním vážení je zjištno pekroení stanovených limit hmotnosti nebo rozmr, policista projedná toto porušení podle zvláštního právního pedpisu jako pestupek 27) idie a též jako správní delikt provozovatele vozidla 28). V pípad, že budou splnny podmínky pro uložení pokuty v blokovém ízení, mže za tento pestupek idii uložit pokutu až do výše ,- K, jinak tento pestupek oznámí píslušnému správnímu orgánu celního úadu podle místa spáchání 22). Jiný správní delikt provozovatele vozidla se oznamuje píslušnému správnímu orgánu a to podle místa spáchání: a) krajský úad 29) projednává správní delikty, které byly spáchány na silnicích nacházejících se v územním obvodu kraje b) obecní úad obce s rozšíenou psobností 30) projednává správní delikty, které byly spáchány na dálnicích a silnicích, které nespadají do územního obvodu krajského úadu, c) obecní úad obce 31) projednává správní delikty, které byly spáchány ve vcech místních komunikací a veejn pístupných úelových komunikací, které nespadají do územního obvodu krajského úadu. (3) Zjistí-li policista pi kontrolním vážení, že rozmry vozidla nebo jeho celková hmotnost pesahují stanovené limity, zakáže idii pokraovat v jízd do doby, než si opatí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, souasn za splnní podmínky, že je vozidlo technicky zpsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V pípadech, kdy je zjištno pekroení stanovených limit hmotnosti a idi bude pokraovat v jízd (bez povolení), policista projedná toto porušení podle zvláštního právního pedpisu jako pestupek 32) idie. V pípad, že budou splnny podmínky pro uložení pokuty v blokovém ízení, mže za tento pestupek uložit pokutu až do výše ,- K, jinak tento pestupek oznámí píslušnému správnímu orgánu celního úadu podle místa spáchání 22). (4) Zjistí-li policista pi kontrolním vážení, že nápravový tlak pekrauje míru stanovených limity, nesmí idi pokraovat v jízd 33). V pípad, že by idi pokraoval v jízd, akoliv mu byla další jízda zakázána, dopouští se pestupku 32). Policista pi projednávání pestupku postupuje podle pedchozího odstavce. 27) 42a odst. 4 písm. c) zákona. 13/1997 Sb. 28) 42b odst. 1 písm. r) nebo s) zákona. 13/1997 Sb. 29) 40 odst. 3 písm. h) zákona. 13/1997 Sb. 30) 40 odst. 4 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 31) 40 odst. 5 písm. b) zákona. 13/1997 Sb. 32) 42a odst. 4 písm. d) zákona. 13/1997 Sb. 33) 38c odst. 2 zákona. 13/1997 Sb.

13 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 12 Hlava 3 Kontrola vážením vozidla podle zákona o silniním provozu l. 15 (1) Jedná se o vážení vozidla v souvislosti s jeho provozem na pozemních komunikacích podle zákona o silniním provozu, kdy vozidlo musí splovat technické podmínky podle zvláštního právního pedpisu 6) a pi peprav nákladu nesmí být pekroena maximální pípustná hmotnost vozidla a maximální pípustná hmotnost na nápravu vozidla 7). Pi tomto druhu vážení se sleduje kontrola dodržování následujících hmotností: a) nejvtší povolená hmotnost vozidla, b) nejvtší technicky pípustná hmotnost na nápravu, c) nejvtší technicky pípustná hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy, d) maximální pípustná hmotnost vozidla, e) maximální pípustná hmotnost na nápravu vozidla, na rozdíl od kontrolního vážení (ve smyslu zákona. 13/1997 Sb.), u všech kategorií vozidel (dále jen vážení ). (2) Policisté pi vážení vozidla postupují pimen podle ustanovení l. 12 odst. 3 tohoto pokynu. V pípadech, kdy je zjištno pekroení stanovených limit hmotnosti uvedených l. 15 odst. 1 písm. a) až e) pi vážení vozidla, policista toto porušení projedná jako pestupek 34) idii uložit pokutu až do výše 2.000,- K, jinak tento pestupek oznámí píslušnému správnímu orgánu úadu obce s rozšíenou psobností podle místa spáchání. (3) Policista o vážení vozidla vyplní pouze vážní lístek, který si ponechá pro poteby policie. ÁST TVRTÁ ZMOC OVACÍ A ZÁVRENÁ USTANOVENÍ l. 16 Zrušovací ustanovení Zrušuje se pokyn editele služby dopravní policie Policie R policejního prezidenta. 4 ze dne 21. prosince 2005, kterým se sjednocuje postup policist služby dopravní policie Policie eské republiky pi zajiš ování doprovod civilních vozidel pepravujících nadrozmrné náklady po pozemních komunikacích eské republiky. 34) 22 odst. 1 písm. l) zákona. 200/1990 Sb.

14 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 13 l. 17 Úinnost Tento pokyn nabývá úinnosti dnem svého vydání..j. PPR /J UD Doporuená hesla pro evidenci: - nadmrné náklady - kontrolní vážení editel editelství služby dopravní policie plk. Ing. Leoš T R Ž I L, v.r.

15 Pokyn SDP. 8/2010 Strana 14 OBSAH ÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení l. 1 Pedmt úpravy l. 2 Vymezení pojm ÁST DRUHÁ Peprava nadrozmrných náklad Hlava 1 l. 3 Úvodní ustanovení Hlava 2 l. 4 Souhlas k peprav l. 5 Píslušnost orgán policie l. 6 Obecné podmínky pro stanovení policejního doprovodu l. 7 Policejní doprovod l. 8 Kontrola ped zapoetím policejního doprovodu Hlava 3 l. 9 Kontrola doprovodu pepravy nadrozmrného nákladu l. 10 Píslušnost orgán projednat porušení pepravce pi peprav nadrozmrného nákladu ÁST TETÍ Kontrola rozmr a hmotností a pepravovaného nákladu Hlava 1 l. 11 Úvodní ustanovení Hlava 2 l. 12 Kontrolní vážení podle zákona o pozemních komunikacích l. 13 Postup pi kontrolním vážení l. 14 Postup po provedeném kontrolním vážení Hlava 3 l. 15 Kontrolní vážení podle zákona o silniním provozu ÁST TVRTÁ Zmocovací a závrená ustanovení l. 16 Zrušovací ustanovení l. 17 Úinnost

16 Píloha. 1 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 1 Limitní hodnoty podle vyhlášky. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 15 Nejvtší povolené hmotnosti (limitní) silniních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdlení na nápravy (k 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) (1) Nejvtší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí pekroit a) u jednotlivé nápravy 10,00 t, b) u jednotlivé hnací nápravy 11,50 t, c) u dvojnápravy motorových vozidel souet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí pekroit pi jejich dílím rozvoru 1. do1,0 m 11,50 t, 2. od 1,0 m a mén než 1,3 m 16,00 t, 3. od 1,3 m a mén než 1,8 m 18,00 t, 4. od 1,3 m a mén než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepekroí 9,50 t 19,00 t, d) u dvojnápravy pípojných vozidel souet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí pekroit pi jejím dílím rozvoru 1. do 1,0 m 11,00 t, 2. od 1,0 m a mén než 1,3 m 16,00 t, 3. od 1,3 m a mén než 1,8 m 18,00 t, e) u trojnápravy pípojných vozidel souet zatížení tí náprav trojnápravy nesmí pekroit pi jejich dílím rozvoru jednotlivých náprav 1. do 1,3 m vetn 21,00 t, 2. nad 1,3 m do 1,4 m vetn 24,00 t. Dvojnápravou se rozumí dv za sebou umístné nápravy, jejichž stedy jsou pi pípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílí rozvor) nejvýše 1,8 m. Trojnápravou se rozumí ti za sebou umístné nápravy, jejichž souet dílích rozvor iní nejvýše 2,8 m. Hmotnost pipadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy pípojných vozidel nesmí pekroit 10 t. (2) Nejvtší povolená hmotnost silniních vozidel nesmí pekroit a) u motorových vozidel se dvma nápravami 18,00 t, b) u motorových vozidel se temi nápravami 25,00 t, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné, nebo pokud je každá hnací náprava opatena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepekroí 9,50 t 26,00 t, c) u motorových vozidel se tymi a více nápravami 32,00 t, d) u pívs se dvma nápravami 18,00 t, e) u pívs se temi nápravami 24,00 t, f) u pívs se tymi a více nápravami 32,00 t, g) u dvoulánkových kloubových autobus 28,00 t, h) u tílánkových kloubových autobus 32,00 t, i) u jízdních souprav 48,00 t, j) u pásových vozidel 18,00 t,

17 Píloha. 1 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 2 (3) Nejvtší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí pekroit hodnoty platné pro silniní vozidla a dále a) u traktorových návs a traktorových pívs s nápravami uprosted mže být vyšší než hmotnosti stanovené u pívs uvedené v odstavci 2 písm. d), e) a f) v závislosti na potu náprav o hmotnost pipadající na závsné zaízení (oko oje), a to u traktorových návs maximáln o 3,00 t a u traktorových pívs s nápravami uprosted maximáln o 1,00 t, b) u pracovních stroj pípojných nesmí pesahovat hodnoty stanovené pro traktorové pívsy nebo návsy. (4) Nejvtší povolená hmotnost vozidla nesmí pekroit hodnotu nejvtší technicky pípustné hmotnosti vozidla. Nejvtší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí pekroit hodnotu nejvtší technicky pípustné hmotnosti jízdní soupravy. Nejvtší povolená hmotnost na nápravu nesmí pekroit hodnotu nejvtší technicky pípustné hmotnosti na nápravu. (5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí pekroit nejvtší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V pípad zneištní (nap. bláto, sníh, voda) se pipouští pekroení nejvtší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximáln o 3 %. (6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost pesahuje nejvtší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost pipadající na nápravu pesahuje nejvtší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní pedpisy. 3) (7) Hmotnost pipadající na ízenou nápravu (nápravy) motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu - meno pi stání na vodorovné vozovce - nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobus (s výjimkou autobus tídy I a tídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti. (8) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se pipouští nerovnomrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti pipadající na nápravu. Tato hodnota však mže být pekroena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho uritou hmotnost rozmezí pípustných poloh tžišt nákladu a uvede tyto údaje v píruce pro uživatele vozidla.

18 Píloha. 1 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 3 16 (1) Nejvtší povolené rozmry vozidel a jízdních souprav vetn nákladu jsou a) nejvtší povolená šíka 1. vozidel kategorie M 1 2,50 m, 2. vozidel kategorií M 2, M 3, N, O, OT, T 2,55 m 3. vozidel s tepeln izolovanou nástavbou, u které je tlouška stn vtší než 45 mm 2,60 m, 4. dvoukolových moped 1,00 m, 5. ostatních vozidel kategorie L 2,00 m 6. pípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla 1,00 m 7. samojízdných a pípojných pracovních stroj a nesených pracovních stroj v souprav s nosiem a traktor za podmínek stanovených v 22 odst. 4 3,00 m, 8. tramvají 2,65 m, b) nejvtší povolená výška 1. vozidel (vetn sbra tramvají a trolejbus v nejnižší pracovní poloze) 4,00 m, 2. vozidel kategorie L 2,50 m 3. vozidel kategorií N 3, O 4, urených pro pepravu vozidel 4,20 m 4. souprava tahae s návsem 4,00 m + 2 % výšky, c) nejvtší povolená délka 1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návsu 12,00 m, 2. a) autobusu se dvma nápravami 13,50 m b) autobusu se temi a více nápravami 15,00 m, 3. kloubového dvoulánkového autobusu a trolejbusu 18,75 m 4. kloubového tílánkového autobusu a trolejbusu 22,00 m, do nejvtší povolené délky autobus se zapoítává jakákoliv odnímatelná výbava, napíklad schrána na lyže 5. soupravy tahae s návsem 16,50 m 6. soupravy motorového vozidla s jedním pívsem 18,75 m 7. soupravy motorového vozidla s jedním pívsem kategorie O4 ureným pro pepravu vozidel 20,75 m 8. vozidla kategorie L 4,00 m 9. tramvaje (sólo) vetn spáhel 18,00 m, 10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje vetn spáhel 40,00 m, 11. soupravy traktoru s jedním pívsem (návsem) 18,00 m, 12. soupravy traktoru s pípojným pracovním strojem 18,00 m, 13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro pepravu pracovního zaízení stroje 20,00 m, 14. soupravy se dvma pívsy nebo s návsem a jedním pívsem 22,00 m, Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepoítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v pepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

19 Píloha. 1 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 4 (2) Délka pípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být vtší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m. (3) Délka zadního pevisu vozidla, s výjimkou pívsu s nápravami uprosted, nesmí být vtší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle smrnic 96/53/ES a/ nebo 97/27/ES. (4) Vzdálenost pedního obrysu vozidla kategorie M nebo N (vetn nástaveb) nesmí být vtší než 3,00 m od stedu volantu a u vozidel kategorií T a SS (vetn nástaveb a pracovních stroj nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle smrnic 96/53/ES a/ nebo 97/27/ES. (5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve smrnici 97/27/ES píloze I bodech a pimen. (6) Pro používání vozidel, která vetn nákladu pesahují stanovené rozmry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní pedpisy.

20 Píloha. 2 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 1 Minimální poty vozidel technického doprovodu S ohledem na rozmry, hmotnost a s pihlédnutím k charakteru pepravy nadrozmrného nákladu (trasa, uzavírky apod.) jsou píslušným silniním správním úadem pedepisovány následující minimální poty vozidel technického doprovodu: a) souprava, která nepekroí následující parametry: šíka do 3,2 m, výška do 4,5 m, délka do 22 m, celková hmotnost do 50 t, zpravidla u této soupravy (pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava vozidel) nebude stanovena povinnost vozidla technického doprovodu, b) souprava, která pekroí hodnoty v písmenu a), bude mít pedepsanou povinnost, mít bhem pepravy vozidlo nebo vozidla technického doprovodu a to podle následujících kritérií: šíka do 4,0 m, délka do 26 m, celková hmotnost do 60 t, zpravidla u této soupravy (pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava vozidel) bude stanovena povinnost jednoho vozidla technického doprovodu, c) souprava, která pekroí hodnoty v písmenech b), bude mít pedepsanou povinnost, mít bhem pepravy vozidlo nebo vozidla technického doprovodu a to podle následujících kritérií: šíka do 5,0 m, délka do 45 m, celková hmotnost do 100 t, zpravidla u této soupravy (pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava vozidel) bude stanovena povinnost dv vozidla technického doprovodu, d) souprava, která pekroí hodnoty v písmenech c), bude mít pedepsanou povinnost, mít bhem pepravy vozidlo nebo vozidla technického doprovodu a to podle následujících kritérií: šíka do 5,5 m, délka do 50 m, celková hmotnost do 150 t zpravidla u této soupravy (pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava vozidel) bude stanovena povinnost ti vozidla technického doprovodu,

21 Píloha. 2 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 2 e) souprava, která pekroí hodnoty v písmenech d), bude mít pedepsanou povinnost, mít bhem pepravy vozidlo nebo vozidla technického doprovodu a to podle následujících kritérií: šíka nad 5,5 m, délka nad 50 m, celková hmotnost nad 150 t zpravidla u této soupravy (pokud jede jako jediné vozidlo nebo jediná souprava vozidel) bude stanovena povinnost tyi vozidla technického doprovodu, f) v pípad více souprav v konvoji (max. 3 soupravy v jednom konvoji) pi pekroení šíky 3,5 m bude peprava doprovázena minimáln 2 vozidly technického doprovodu za splnní potu vozidel technického doprovodu v pedchozích písmenech b) až e). Výše uvedené poty vozidel jsou stanoveny silniním správním úadem v podmínkách rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Pro poteby Policie R mají doporuující charakter, kdy v pípad, že orgán policie s pihlédnutím k ohrožení bezpenosti a plynulosti silniního provozu vyhodnotí (nap. uzavírky komunikací, mimoádné opatení na kruhových objezdech apod.), že je nutné, aby peprava byla zabezpeena více doprovodnými, ve svém závazném stanovisku pedepíše podle situace pedpokládaný poet vozidel technického doprovodu. Dále jednotlivé poty jsou uritým vodítkem k možnosti tipování tzv. nelegálních peprav bez povolení, na které se policisté v rámci výkonu službu dohledu nad bezpeností silniního provozu zamují. Doba platnosti povolení pi vnitrostátní doprav: jednorázová peprava max. na 10 pracovních dn od nabytí právní moci povolení opakovaná peprava max. na ti msíce od nabytí právní moci povolení pi mezinárodní doprav: max. na jeden msíc od nabytí právní moci povolení

22 Píloha. 3 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 1 Pracovníci MD poveni k vydávání povolení pro pepravu nadmrných náklad pracovník adresa telefon fax Ing. Zdeka Kováová Zdeka Týrová Jana Fafalová Zdenka Špatenková Jaroslava Benešová Ing. Pavel Zlámal Bc. Václav Vašenda Ministerstvo dopravy náb. L. Svobody Praha 1 SD R správa. Budjovice Lidická 49/ eské Budjovice SD R - správa Plze Hímalého Plze SD R správa Chomutov Elišky Krásnohorské Ústí nad Labem SD R správa Hradec Králové Pouchovská Hradec Králové SD R správa Brno Šumavská Brno MD- pracovišt Ostrava Podbradova 61b Ostrava

23 Píloha. 3 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 2 V pípad, že se jedná o pepravu, jejíž pepravní trasa nepesáhne územní obvod jednoho kraje, povolení vydá píslušný odbor dopravy krajského úadu. kontaktní osoba telefon fax Hlavní msto Praha Ing. Mandysová Jihoeský kraj Ing. ejková Ing. Havlík Marcela Hovorková Ing. Kamišová Mirka Majerová Ing. Janásová Jihomoravský kraj Ing. Masaík Karlovarský kraj Bc. Hornová Josef Vank Kraj Vysoina pí. Hájková Ing. Šedivý Ing. Macura Královéhradecký kraj Ing. Janeek Liberecký kraj Ing. Jakubika Ing. Apková Ing. Slavík Moravskoslezský kraj Bc. Králová Olomoucký kraj Ing. Krpec Pardubický kraj Ing. Kyncl Plzeský kraj Ing. íhová Stedoeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Ing. Ballková Bc.Kuerová Z. Šlapáková Ing.Filípková Ing.Kuerová pí.zatoriová Ing. Hamal Helena Dohnalová

24 Píloha. 4 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 1 23 vyhl.. 341/2002 Sb. Vyznaení obrys vozidel a jejich souprav (K 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) (1) Nákladní automobily a autobusy kapotového nebo polokapotového provedení o celkové hmotnosti nejmén 5,50 t musí mít vpedu v zorném poli idie zaízení (tykadla) pro vyznaení nejvtší šíky vozidla nebo soupravy. Toto zaízení musí být snadno poddajné minimáln ve smru jízdy vozidla nebo musí být na vozidle upevnno poddajn. Poddajností se rozumí možnost vychýlení tohoto zaízení silou 45 N psobící na volný konec tykadla. (2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šíka je vtší než 2,55 m, u vozidel s tepeln izolovanou nástavbou vtší než 2,60 m, pracovní stroje pípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na pedních a zadních elních plochách co nejblíže k dolním a boním obrysm vozidla oznaena ervenými a bílými pruhy, stejn širokými, smujícími od podélné stední roviny vozidla pod úhlem 45 st. dol. Šíka barevného pruhu musí být v rozmezí 70 až 100 mm. Oznaení je provedeno (s výjimkou vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán) z retroreflexního materiálu tídy 2 podle SN a SN EN Minimální plocha tohoto oznaení musí být 0,10 m 2, piemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníka o délce strany nejmén 250 mm. V pípadech, kdy konstrukce vozidla nedovoluje vyznaení výstražných barevných pruh na pevné ásti vozidla, je možno oznaení provést na odnímatelných štítech, které jsou pi peprav na pozemních komunikacích na vozidlo pipevnny. 24 vyhl.. 341/2002 Sb. Zvláštní výstražná svtelná a zvuková zaízení (K 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) (1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými svtelnými zaízeními vyzaujícími svtlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být krom pedepsaných svtelných zaízení vnjšího osvtlení vybaveny a) pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo pi stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici, b) motorová a pípojná vozidla, která svými rozmry nebo hmotností pesahují míru stanovenou v 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou zpsobilost typu vozidla nebo obecní úad obce s rozšíenou psobností v pípad schválení technické zpsobilosti jednotlivého vozidla, c) motorová a pípojná vozidla, která se svým nákladem pesahují limitní hodnoty stanovené v 15 a 16, pokud to urí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního pedpisu 3) d) motorová a pípojná vozidla, pro nž to stanoví ministerstvo schvalující technickou zpsobilost typu vozidla nebo obecní úad obce s rozšíenou psobností v pípad schválení technické zpsobilosti pestavby nebo jednotlivého vozidla, e) pracovní stroje samojízdné a pípojné, jejichž šíka pesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro nž to stanoví ministerstvo schvalující technickou zpsobilost typu vozidla nebo obecní úad obce s rozšíenou psobností v pípad schválení technické zpsobilosti jednotlivého vozidla. (3) innost zvláštního výstražného svtelného zaízení vyzaující svtlo modré nebo oranžové barvy a innost doplkových zvláštních výstražných svítilen vyzaující perušovaný

25 Píloha. 4 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 2 tok svtla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních svtelných zaízeních vnjšího osvtlení vozidla a jsou snadno a spolehliv kontrolovatelná z místa idie sdlovaem žluté barvy, mimo svtel oranžové barvy upevnných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové písavky bez samostatného vypínae. (4) Barvou zvláštního výstražného svtla modré nebo oranžové barvy se vyjaduje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vi všem úastníkm provozu na pozemních komunikacích. (5) Zvláštní výstražné svtelné zaízení je umístno, pokud je to možné, na nejvyšším míst karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to pibližn v podélné stední rovin vozidla nebo pibližn symetricky po obou stranách této roviny. (6) Zvláštní výstražná svtelná zaízení jsou umístna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo pímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovin 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto svtelného zdroje. (8) Zvláštní výstražná svtelná zaízení vyzaující svtlo oranžové barvy mohou být doplnna nejvíce pti kusy doplkových zvláštních výstražných svítilen vyzaujících perušovaný tok svtla oranžové barvy schváleného typu vpedu a vzadu umístných symetricky k podélné svislé rovin. Umísují se svým nejnižším bodem inné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspoádat v jedné ad horizontáln tak, že horní hrana inné svítící plochy svítilen mže pesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny tinácti kusy doplkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzaujících perušovaný tok svtla oranžové barvy vpedu a vzadu umístných symetricky k podélné svislé rovin. Svítilny musí být umístny svým nejnižším bodem inné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspoádání svítilen mže být do tverce s boní a spodní hranou nejvíce se tymi svítilnami. tverec je umístn na vozidle tak, že horní hrana inné svítící plochy horních svítilen nesmí pesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na pípojném vozidle, mže být jejich poet až 24. Zvláštní výstražné svtelné zaízení vyzaující svtlo oranžové barvy nemže být doplnno zvláštním zvukovým výstražným zaízením. (9) Zvláštní výstražná svtelná zaízení musí splovat podmínky stanovené technickým pedpisem EHK. 65 a musí být podle nho homologována. Doplkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zaízením doplnným zvláštním výstražným svtelným zaízením modré barvy, stanoví zvláštní právní pedpis 4). (10) K montáži na vozidlo mže být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zaízení. Na vozidle se umísuje tak, aby pi provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo zmn zvukových vlastností. Spodní úrove hladiny zvuku tchto zaízení je stanovena nejmén na 105 db(a). 3) 4) Zákon. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis. 41 zákona. 31/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon.

26 Píloha. 4 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 3 Správní poplatky položka. 35 zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace pi peprav zvláš tžkých nebo rozmrných pedmt a k užívání vozidel, jejichž rozmry nebo hmotnost pesahují míru stanovenou vyhláškou. 341/2002 Sb. A. Ve vnitrostátní doprav a) pesahuje-li pouze nejvtší pípustné rozmry K b) nejvtší povolenou hmotnosti do 60 t K c) nejvtší povolenou hmotnost na d 60 t a k provedení opakovaných peprav s nejvtší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 msíce od právní moci povolení) K B. V mezinárodní doprav a) pesahuje-li pouze nejvtší pípustné rozmry a šíka nepesáhne 3,5 m K b) v ostatních pípadech nejvtší povolená hmotnost (t) do 60 t vetn nad 60 t nad 80 t nad 100 t nad 120 t nad 150 t I sazba v K K K K K K K pekroení nejvtší povolené hmotnosti na nápravu (v %) nad 30 II sazba v K K K K K celková šíka v mm nad nad nad nad 5000 nad III sazba v K K K K K K IV v pípad tranzitní dopravy K Celkový poplatek: I + II + III + IV Osvobození: Od poplatku podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k doprav zemdlských stroj v souvislosti se sezónními pracemi v zemdlství.

27 Píloha. 5 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 1 Vážní lístek Datum:.. as:.. místo:.. Okamžitá hmotnost pipadající na nápravu Náprava. 1.. kg Náprava... kg Náprava... kg Náprava... kg Náprava... kg Okamžitá hmotnost:.. kg Registraní znaka:.. Jméno, popípad jména a píjmení idie:.. a jeho podpis: Kontrolní vážení provedl:......

28 Píloha. 5 k Pokynu SDP. 8/2010 strana 2 Protokol o provedeném kontrolním vážení Dne...v...hod. bylo provedeno na...(druh pozemní komunikace)...v km.. kontrolní vážení na vahách znaky:... výrobního ísla... Byly zjištny tyto údaje: Jméno, popípad jména a píjmení idie:... datum narození:... Místo trvalého pobytu:... stát:... Registraní znaka:... Tovární znaka a typ vozidla, rozlišovací znaka státu: /... Stav poítadla ujetých kilometr:... Obchodní firma dopravce, sídlo, identifikaní íslo:.. Okamžitá hmotnost Nejvtší povolená hmotnost Petíženo o...,tj. % pipadající na nápravu na nápravu 10) kg... kg... kg kg... kg... kg kg... kg... kg kg... kg... kg kg... kg... kg... Okamžitá hmotnost Nejvtší povolená hmotnost Petíženo o...,tj. % vozidla vozidla 10)... kg... kg... kg... Zjištné rozmry vozidla: Pekroeno: Razítko a podpis osoby vydávající protokol:... Za správce pozemní komunikace:... podpis.. Vyjádení idie k obsahu protokolu:. podpis idie a potvrzení o pevzetí jednoho výtisku protokolu:. Zpsob úhrady náklad spojených s kontrolním vážením:.

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více