SPSKS. Pro dobývání ložisek z velkých hloubek povrchovým dobýváním jsou používány speciální metody hloubení a zajišťování vrtů pro těžbu ropy a plynu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS. Pro dobývání ložisek z velkých hloubek povrchovým dobýváním jsou používány speciální metody hloubení a zajišťování vrtů pro těžbu ropy a plynu."

Transkript

1

2 Obsah Úvod do technologie těžby...4 Význam a náplň předmětu...4 Surovinová základna...4 Vztah těžby a úpravy surovin k životnímu prostředí...6 Základní technologické postupy a metody rozpojování hornin...7 Vrtání hornin...9 Základní pojmy vrtání, vrtatelnost hornin...10 Metody vrtání...12 Rozbor druhů vrtacích metod na mechanickém principu...14 Vrtání vrtacími soupravami...19 Vrtací práce v lomech pro výrobu kameniva...19 Vynášení vrtné drtě...26 Fyzikální způsoby rozpojování kamene...28 Rozpojování termické...28 Vysokotlaký vodní paprsek...29 Chemické procesy či fyzikálně chemické možností rozrušování hornin...29 Trhací práce...30 Chemická výbuchová přeměna...30 Stálost výbušnin a citlivost k vodě...31 Výskyt výbuchových zplodin...32 Výbušinové sloučeniny...33 Přehled trhavin...33 Rozněcovadla...35 Zápalnice...37 Bleskovice...37 Pomůcky elektrického roznětu...38 Pomůcky pro nabíjení a ucpávání vývrtů...41 Právní podmínky dobývání...43 Rozsah trhacích prací...46 Trhací práce malého rozsahu TPMR ( 34, neúplné znění)...46 Trhací práce velkého rozsahu TPVR...46 Střelmistr...46 Technický vedoucí odstřelů - TVO...47 Chráněné ložiskové území...47 Dobývací prostor...47 Úhrady...48 Státní báňská správa...48 Lomové dobývání ložisek...48 Lom...49 Lomové dobývání...49 Ložiska názvosloví...50 Přípravné práce při dobývání...56 Otvírka ložiska...58 Skrývky...60 Charakter skrývkového tělesa...62 Přehledné zatřídění hornin podle vzhledu, charakteristických vlastností a podle obtížnosti rozpojování (ČSN )...63 Ochrana půdní vrstvy - ornice...63 Skrývkové práce

3 Nakládání skrývkového materiálu...65 Způsoby práce rýpacích strojů...66 Doprava skrývkových materiálů u povrchové těžby...68 Uložení skrývkových hmot...70 Projektování výsypek...72 Kapacita výsypky...73 Stabilita výsypek...73 Organizace provádění skrývek...74 Příloha : Skrývkové práce...74 Odborná literatura...79 Prospektový materiál firem...79 Seznam obrázků Obr.1 Diagram vrtacího kladiva VK-24, dosažené výkony za různých tlaků...13 Obr.2 Vliv otáček nástroje na parametry vrtání...13 Obr.3 Proces rozpojování nárazem...14 Obr.4 Charakter rotačně řezného (A) a rotačně příklepného vrtání (B)...14 Obr.5 Valivá dláta pro měkké horniny...15 Obr.6 Mechanismus tvorby třísky u příklepného vrtání...15 Obr.7 Jednobřitá korunka s kanálky v řezu a křížová korunka...16 Obr.8 Přehled principů rozpojování hornin vrtáním...17 Obr.9 Vrtací souprava pro vrtání clonových odstřelů...17 Obr.10 Vrtací souprava Atlas Copco pro vrtání CO...18 Obr. 11 Vyznačení základních funkcí vrtací soupravy s horním sáňovým kladivem...19 Obr.12 Nastavení vertikálních parametrů pro vrtací soupravu...20 Obr.13 Nastavení horizontálních parametrů pro vrtací soupravu...21 Obr. 14 Přehled vrtacích korunek pro řadu evropských výrobců vrtacích souprav...22 Obr. 15 Jednotlivé díly ve vybavení vrtací soupravy...23 Obr. 16 Možnosti sestavy vrtacího soutyčí...24 Obr. 17 Diagram efektivnosti pro sledování různých způsobů vrtacích metod...25 Obr.18 Vrtací sloupy pro těžbu kamenických bloků...26 Obr.19 Vrtací kladivo s centrálním výplachem...27 Obr.20 Vrtací kladivo s bočním výplachem...27 Obr.21 Ruční vrtací souprava s podpěrou a vynášení vrtné měli vodou...28 Obr.22 Propalování drážky v lomové lavici...29 Obr.23 Průběh výbuchového hoření (vlevo) a detonace (vpravo)...30 Obr.24 Řez elektrickou milisekundovou rozbuškou...35 Obr.25a Konstrukce zápalnice...37 Obr.25b Konstrukce bleskovice

4 Obr. 26 Diagram pro výpočet odporu pro kondenzátorovou roznětnici RKC Obr.27 Schéma adjustace trhaviny ve vývrtu clonového odstřelu...40 Obr.28 Elektrické rozbušky u jednotlivých vrtů v řadě do série...40 Obr.29 Různé typy el.milisekundových rozbušek s nízkou, střední a vysokou odolností vůči elektrickému proudu a kondenzátorová roznětnice. Barevné označení dvojice vodičů určuje časové zpoždění a určení pracoviště...41 Obr.30 Nový systém neelektrického roznětu používají se různé typy mžikových, milisekundových a délečasujících rozbušek s T konektorem...41 Obr.31 Mobilní vozidlo připravuje trhavinu na lomové etáži a plní ji do vrtů pro clonový odstřel...42 Obr.32 Clonový odstřel...42 Obr.33 Druhy ložisek podle polohy v horizontu, A stěnový lom na svahu, B polojámový lom, C jámový lom...50 Obr.34 Jámový lom opuka Přibylov...51 Obr.35 Druhy ložisek podle úklonu; 1 nerost, 2 hlušina, 3 - skrývka...52 Obr.36 Skrývkové hmoty a pozice nerostu...52 Obr.38 Řez etážovým lomem...54 Obr.39 Schéma postupů porubních front. A paralelní, B vějířovitý...55 Obr.40 Zobrazení hloubkového řezu (A) a výškového řezu (B)...56 Obr.41 Zobrazení postupu dobývání při těžbě sypkých a plastických nerostů...57 Obr.42 Příčné profily hlavních zářezů...58 Obr.43 Prvky hlavního zářezu...59 Obr.44 Otvírka plochého ložiska hruškou (kolej označena šipkou)...59 Obr.45 Grafické vyjádření předstihu skrývky a těžby...61 Obr.48 Harmonogram práce rýpadla při nakládání na dopravní prostředek...67 Obr.49 Ukázka harmonogramu dopravy...67 Obr.50 Způsoby zakládaných výsypek podle typů; A převýšené, B svahové Obr. 51 Využití dozeru na shrnování vyklopené skrývky z planiny...71 Obr.52 Půdorys třístranného navážení skrývek auty na výsypku...72 Obr.53 Základní parametry výsypky...72 Obr.54 Schéma výpočtu kapacity výsypky; Av roční postup, Vs roční objem skrývek, Vv objem výsypky, Lv délka tělesa výsypky, hv výška výsypky, f koeficient nakypření skrývky

5 Úvod do technologie těžby Studijní materiál je zaměřen na popis dobývacích metod těžby surovin uskutečňovaných na tenké vrstvě zemské kůry. Pro potřeby průmyslové výroby bude studium předmětu přehledně orientováno na povrchovou hromadnou těžbu surovin, základní metody vrtání hornin a trhacích prací pro povrchové dobývání. Právní podmínky dobývání a státní organizace pro povolování a dohled nad těmito pracemi objasní pozici dobývacích organizací. Lomové dobývání má různé fáze přípravy, odlišují se při dobývání nezpevněných, plastických či pevných surovin včetně rozpojování, nakládání a technologické dopravy prováděné na povrchu. Význam a náplň předmětu Technologie těžby je nauka s cílem vysvětlit postup nebo více možností řešení při provádění vyhledávání, přípravy a postupu dobývání surovin. Surovinová základna v České republice je využívaná několik staletí, ale intenzivní těžba byla rozvinuta až v posledních stopadesáti letech. Všechny hornické činnosti v České republice podléhají přísnému dozoru Státní báňské správy. Od právních podmínek dobývání se odvíjí veškeré povolování, projekční, přípravné, dobývací i rekultivační činnosti. K základním dobývacím metodám patří uvolňování svrchních vrstev hrnutím a rýpáním. Pro materiály s vyšší pevností jsou postupy dobývání komplikovanější. Surovinu je nutné rozpojovat. Při rozpojování jsou využívány různé metody provádění vrtů. Trhací práce slouží k uvolňování a současnému zdrobňování suroviny před další úpravou. Surovinová základna Pro dobývání ložisek z velkých hloubek povrchovým dobýváním jsou používány speciální metody hloubení a zajišťování vrtů pro těžbu ropy a plynu. Česká republika má pestré zastoupení nerostů. Jejich využívání se řídí možnostmi ložisek, tzv. kondicemi. Nerosty vymezuje Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a ve znění mnoha navazujících pozdějších předpisů (16. znění je z roku 2007). Nerosty jsou jím rozděleny na vyhrazené a na nevyhrazené. Nerosty vyhrazené, nahromaděné v přírodě, v odpovídajícím množství a jakosti tvoří výhradní ložiska. Nerostné bohatství státu tvoří vyhrazené nerosty, dále jen výhradní ložiska a jsou ve vlastnictví České republiky. Na nevyhrazená ložiska se váže spojení s pozemkem, jsou jeho součástí. Ložiska, která jsou ložisky výhradními, zůstávají ve vlastnictví státu a jsou oddělena od pozemku. Pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů jsou organizace (i jednotlivé osoby) vázány Zákonem ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Organizace musí požádat Ministerstvo životního prostředí ČR o stanovení průzkumného území. U ložisek nevyhrazených nerostů stačí sjednat dohodu s vlastníkem pozemku. Zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (21.znění k ) jsou dobývací činnosti výhradních ložisek hornickou činností. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů je činností prováděnou hornickým způsobem na povrchu. 4

6 Naše republika má dost dobře prozkoumané území, ale stav současných znalostí je neustále doplňován, aby odpovídal potřebám těžby. Stav surovinové základny ČR je průběžně sledován našimi i zahraničními experty a roční statistiky sledují těžbu i spotřebu nerostů u nás v porovnání se světem. Náš podíl těžby na světovém trhu se stále mění a odpovídá jeho měnícím se podmínkám. V období posledních deseti let došlo k přehodnocení stavu zásob. Původní klasifikaci prováděla Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin a další navazující komise. Dnes hodnotí a schvaluje zásoby Komise pro projekty a závěrečné zprávy MŽP (eventuálně zadavatelé geologických prací). Přehled těžených nerostných surovin v ČR udávají informace MŽP o skupině základních materiálů pro snadnější orientaci v problematice spotřeby různých těžených surovin. Energetické suroviny: uran, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, ropa, zemní plyn. Nerudní suroviny: grafit, pyroponosná hornina, vltavínonosná hornina, kaolin, jíly, bentonit, diatomit, živec, náhrady živců, písky sklářské, písky slévárenské, vápence a cementářské suroviny, dolomit, sádrovec. Stavební suroviny: dekorační kámen, stavební kámen, štěrkopísky, cihlářské suroviny. Statistiky z roku 2006 nabízejí údaje o stavebních surovinách, štěrkopíscích a dekoračním kameni. Ve výkazu těžených surovin k danému roku 2006 představují čísla úbytek objemu v porovnání s rokem Surovina Jednotka Dekorační kámen tis.m Stavební kámen tis.m Štěrkopísky tis.m V roce 2006 bylo v České republice registrováno výhradních a 728 nevýhradních ložisek nerostných surovin. Naproti tomu skutečný počet těžených ložisek byl jen 508 výhradních a 219 nevýhradních. Na území naší republiky je zaznamenán výskyt prakticky všech druhů běžných hornin. Pokud jde o geologický vývoj, je značně pestrý, protože se zde nalézají všechny geologické útvary. Všechny nerosty, vzhledem k zájmové skupině povrchového dobývání nazývané horninami, členíme na tři základní skupiny podle vzniku: 5

7 Magmatické horniny: hlubinné (granit - žula, syenit, diorit, gabro, granodiorit, gabrodiorit, peridotit aj.), podpovrchové (žilné, žulový porfyr, porfyr, aplit ), výlevné horniny ( trachyt, andezit, melafyr, ryolit, diabas, spilit, bazalt - čedič, znělec, tuf,..). Sedimentární horniny: mechanické (nezpevněné a zpevněné), klastické (písek, štěrk, slepenec, brekcie, pískovec, arkóza, droba, sádrovec, jílové horniny), organogenní (vápenec,křída, břidlice buližník, křemelina, fosfority, grafit, ropa a kaustobiolity), chemické sedimenty (halit, sádrovec, aragonit, travertin a onyx). Metamorfované horniny vzniklé přeměnou již existujících hornin obou předchozích skupin mohou mít pestré složení, zajímavé textury i struktury, některé vynikají barevností oproti původním horninám: břidlice, fylit, rula ortoruly a pararuly, migmatit, eklogit, granulit, amfibolit, mramor, rohovec, metakvarcit, skarn a řada dalších. Po připojení České republiky k Evropské unii se sjednocují původní normy ČSN ze všech oborů pod unijním dohledem. Proto platí nová Česká technická norma Přírodní kámen Terminologie ČSN EN (duben 2003). Výčet názvů hornin je v evropské normě upraven a vysvětluje se pomocí schémat. Řada hornin má proměnlivé podíly základního minerálního složení, které mají vliv na zpřesněný petrografický popis hornin. Vztah těžby a úpravy surovin k životnímu prostředí Těžba i úprava nerostů probíhá na celém území České republiky. Podmínky povolování těžby se liší podle stupně ochrany na dané lokalitě nerostu, nejbližšího okolí i širšího pohledu na krajinu. Na chráněných územích přírody v ČR se dobývalo v roce jen 42 výhradních a 17 nevýhradních ložisek. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny upravuje činnost v těchto oblastech. Do zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ČR jsou počítány: národní parky (NP) chráněné krajinné oblasti (CHKO) národní rezervace (NR) přírodní rezervace (PR) 6

8 národní přírodní památky (NPP) přírodní památky (PR). Celkem se jedná o plochu km 2, tj. 15,83 % území republiky. V roce 2006 bylo registrováno celkem CHKO z toho 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. Oblast Českého krasu je nejvíce zatížená těžbou výhradních ložisek. Další oblasti v pořadí zatíženosti těžbou jsou Litovelské Pomoraví, Blanský les, Moravský kras, Třeboňsko a České středohoří, mají méně než polovinu zátěže Českého krasu vyjádřenou v t/km 2 za rok. Zákon zakazuje těžbu v národních parcích, přesto je možnost vytěžovat stavební kámen a písky pro potřebu staveb na jejich území. V ostatních chráněných oblastech těžbu zákon přímo nezakazuje, ale získat povolení těžby je dost komplikované. K hlavním důvodům omezení patří stavy místa před těžbou a po těžbě. Dochází k nevratným poškozením půdního povrchu. Rozsáhlejší změny reliéfu krajiny jsou rovněž nenapravitelné. Svoji roli hraje občanská aktivita, protože na těžbu navazuje úprava a transport vytěžených surovin. Hluk, prach, otřesy, vyšší dopravní zatížení a poškozování dopravních cest v okolí těžených lokalit jsou hlavní důvody zvýšené občanské aktivity. Pro povolování těžby jsou směrodatné i další vyhlášky. Vyhláška Ministerstva Poznámka: Automobilová doprava ve statistice z roku 2002 vykazuje průměrné hodnoty za EU 26,5 kg oxidu dusíku na obyvatele. Německo vykázalo pouhých 20 kg oxidu dusíku. Česká republika dosáhla 32,5 kg oxidu dusíku na obyvatele. (Zdroj Ročenka HN 2003/225). životního prostředí č. 175/2006 Sb., podle které se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., na povolení průzkumu a těžby je zásadní vliv zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Horní zákon ukládá těžebním organizacím povinnost zajistit rekultivaci území dotčené těžbou a vytvářet pro tuto činnost finanční rezervy. Základní technologické postupy a metody rozpojování hornin Pojem rozpojování ze širšího pohledu posuzuje stupeň rozpojování do pěti tříd. Každá třída vyhovuje omezenému množství horninového materiálu a technika, která se uplatní při rozpojování, je v praktickém použití omezená. Pět tříd nabízí jednoduché popisy, nejsou ovšem dost adresné: a) horniny velmi dobře rozpojitelné b) horniny dobře rozpojitelné c) horniny středně rozpojitelné d) horniny obtížně rozpojitelné e) horniny velmi obtížně rozpojitelné 7

9 Zatřídění hornin podle ČSN nabízí podrobnější členění. Do jednotlivých skupin zatřídí materiály s různým stupněm konzistence a soudržnosti: 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída 7.třída a) rypné soudržné b) neulehlé nesoudržné (hlína, písek, štěrkovitý písek) a) lehce rozpojitelné soudržné b) nesoudržné, středně ulehlé, (písčitý štěrk, střední štěrk, stavební odpad) a) středně rozpojitelné soudržné b) nesoudržné ulehlé (písčitý štěrk, hrubý štěrk, rozložené skalní horniny, uhlí a) těžce rozpojitelné soudržné b) silně rozpukané a zvětralé c) kašovité konzistence (hrubý štěrk s malým množstvím kamenů, zvětralé horniny) a) snadno trhatelné b) silně rozpukané a zvětralé c) nesoudržné s kameny (hrubý štěrk s neomezeným množstvím kamenů, opuka, jílovitá a písčitá břidlice, zmrzlá zemina) a) nesnadno trhatelné (horniny z 5.třídy, avšak v mohutných lavicích) a) velmi nesnadno trhatelné (křemenec, rohovec, žilný křemen, žula, čedič, rula, rudy) Těžební metody pro rozpojování hornin jsou podle způsobu rozpojování: a) těžební metody se strojním dobýváním dozerem, skrejprem, rýpadlem, lopatovým nakladačem b) těžební metody rozpojování s použitím trhavin c) rozpojování impaktorem d) hydraulicky hydromonitory, sací bagry e) kombinované rýpání nebo rozrývání s nátřasnými odstřely f) výlom bloků pro kamenickou výrobu metodou odvrtávání, vyřezávání propalování, tedy postupy zajišťující celistvost vytěžené suroviny. 8

10 Vrtání hornin Vrtání je jedním ze způsobů jak vniknout do nerostu. Vrtání provádíme vrtačkou, vrtacím strojem nebo vrtací soupravou. Těmito stroji je v nerostu - hornině - vytvořen kruhový vrt nebo řady vrtů, které umožní hmotu masivu rozlomit na požadované rozměry usměrněným tlakem nebo rozpojit masiv na drobné části pomocí trhavin. Geologický průzkum zajišťuje informace z různých vrtů. Provozně průzkumné vrty pomohou doplnit informace o ložisku i v průběhu těžby. Vrty pro dobývání nerostů členíme do tří skupin: 1 Vrty průzkumné a) vrtáním na jádro (získáme hmotné vzorky ze zkoumaného území speciální vrtací technikou) b) vrty pro geofyzikální měření 2 Vrty v lomech a) vrty pro trhací práce hlavní činnost pro hromadnou těžbu pevných hornin. b) vrty k vyhledávání dutin c) vrty pro geologickou dorozvědku d) vrty odvodňovací e) vrty pozorovací 3 Pro hlubinnou těžbu a) vrty pro trhací práce b) vrty zavlažovací c) vrty degazační d) vrty odvodňovací e) vrty ke snížení nebezpečí horských otřesů Na povrchových lomech jsou vrty uplatněny pro geologickou dorozvědku. Na velkolomech při těžbě uhlí zjišťujeme dutiny z historické hlubinné těžby. Podobná situace je na vápencových lomech s výskytem skrytých krasových útvarů. Odvodňovací vrty jsou nutné při nebezpečí průvalu vod. Odvodňujeme stará důlní díla, zvodnělé horizonty a detrity. Odvodňujeme lomy na povrchu k udržení hladiny povrchových vod na počvě nebo pod úrovní těžby. Při ražení štol u hlubinné těžby jsou soustředěny prostředky na vyražení chodeb pro bezpečné dopravní cesty. Na povrchu jsou další inženýrské stavby připravované vrtáním, ražením tunelů, vrtáním základových sond pro novostavby a vrtáním studní. Každý druh vrtacích prací má speciální postupy práce i vyzkoušené průměry vrtů. Od maloprůměrových vrtáků s korunkami průměrů 22 mm, mm, středních velikostí s průměry mm až po velkoprůměrové vrty např. od 190 do 1500 mm pro speciální účely. 9

11 Základní pojmy vrtání, vrtatelnost hornin Horniny, které budeme vrtat, jsou složené z relativně malého množství minerálů, z tzv. hlavních minerálů. V té části tenké vrstvy pevné zemské kůry jsou zastoupeny silikátové minerály (křemen, živce, pyroxeny, amfiboly, slídy, granáty s foidy a mnoha dalšími) a menší společenství karbonátových minerálů. Představují pestrý společný základ pro magmatické i metamorfované horniny. Jednoduché horniny, např. vápenec, dolomit, křemenec, pískovec jsou tvořené převážně jedním hlavním minerálem,. Složené horniny jsou směsí různých minerálů. Pak označujeme přítomnost hlavních a vedlejších minerálů, které specifikují horninu a ovlivňují některé vlastnosti hornin, např. vrtatelnost. Zajímavá je přítomnost akcesorií, tj. zcela zanedbatelného množství některého minerálu, které naopak neovlivňují proces vrtání. Struktura hornin slohu je okem pozorovatelná na povrchu horniny. Struktury jsou hrubozrnné, středně zrnité, jemnozrnné až celistvé. Horniny s vysokými hodnotami pevnosti v tlaku, houževnaté, odolnější proti opotřebení, jsou obtížněji vrtatelné, oproti jiným méně pevným horninám. Textura horniny stavba ovlivní rychlost vrtání, tzv. vrtatelnost. V hornině, i při stejném minerálním složení, je stavba horniny výrazně ovlivněna místem vzniku. Místo vzniku počítáme podle utuhnutí horniny, stabilizace sedimentu nebo ukončení metamorfózy. Rozdílnosti jsou ve struktuře i v textuře. Jsou odlišné u hlubinného tělesa, v mohutných nepravých žilách, v malých tělesech pod povrchem nebo ve výronu magmatu. Proudová textura ovlivní opracovatelnost, protože vnitřní struktury jsou uspořádány Všesměrná textura dává záruku vysoké kvality suroviny. Tělesa značných rozměrů mají také rovnoměrnou strukturu, nemění se fyzikálně mechanické vlastnosti horniny. proudem chladnoucích hmot. Ovlivní hodnoty pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu, trvanlivost, štípatelnost, ale hlavně vrtatelnost horniny. Při následném rozpojování horniny trhavinami je v projektu zohledněna orientace textury. Vrtatelnost horniny je hodnotou, která vyjadřuje obtížnost vrtání konkrétní horniny. Je souhrnem fyzikálně mechanických vlastností hornin, které ovlivňují základním způsobem rychlost vrtání. Snahu vyjádřit pomocí nejrůznějších hodnot vrtatelnost pro konkrétní materiály nemůžeme definitivně uzavřít. 10

12 Tabulka pro hodnocení vrtatelnosti dle Protoďjakonova. 11

13 Faktory ovlivňující vrtatelnost jsou: geologické pevnosti v tlaku, tahu, smyku, soudržnost, vlastnosti přítomných minerálů, smočitelnost technické vlastnosti nástroje typ nástroje, geometrie, materiál, způsob opracování materiálu technologický režim otáčky, přítlak současné vnější podmínky teplota, napěťový stav masivu, chemismus (horniny, vody, plynů). Některé hodnoty jsou neměnné, dále jsou převážně neovlivnitelné a jen u některého jsou možnosti regulovat nebo dokonce volit jiný postup. Pro objektivní klasifikaci vrtatelnosti se dá spoléhat na vrtací zkoušky. Používal se základní typ pneumatického vrtacího kladiva VK-21-3, pro srovnání výsledků bylo použito průměru z nejméně pěti vrtů s jednobřitou korunkou o průměru 36 mm a tlaku vzduchu 0,5 MPa. Nejstarší užívaná klasifikace je od Protodˇjakonova M.M st. (1908) a po úpravě od Protodˇjakonova mladšího. Tuto souhrnnou charakteristiku obtížnosti vrtání rozdělenou do deseti tříd vyjadřuje součinitelem pevnosti f p. Tento součinitel poměřuje vztah velikosti práce pro rozpojení k pevnostem horniny v tlaku a v tahu a k dalším mechanickým vlastnostem. Rozdílnosti v hodnocení vrtatelnosti podle rychlosti vrtání a podle součinitele pevnosti f p je uvedeno v předchozí tabulce 1. zákon pro rozpojování předpokládá, že energie potřebná k rozpojení je úměrná povrchu nově Množství práce, kterou chceme zjistit při vrtání, se může přirovnat odpovídající přeměně nově vzniklých povrchů uvolněných zrn. Podle Rittingera definovaný energetický vzniklých zrn. U hornin s vyšší pevností v tlaku nad 200 MPa jsou rozdíly vypočtených výkonů výrazně odlišné. Vrtáním vytváříme kruhové díry, při použití mechanismů jsou přibližně válcového tvaru a přímé. Pokud dochází k vrtání, které směřuje v těžišti souběžně s gravitační silou, je tato přímost dodržena. Výjimka v přímosti nastane při zvýšeném přítlaku na vrták a odchylování vrtu do bočních měkčích poloh. Metody vrtání Metody vrtání využívají mechanický nebo fyzikální princip. První skupina pro mechanické metody využívá nárazu, řezání a vybrušování horniny. Mechanické postupy byly v praxi využité jednotlivě i v kombinacích. Druhou skupinou vrtacích metod jsou fyzikální metody. Patří k nim využití tepla, vodního paprsku a aplikace laseru. I zde jde stále o vytvoření vrtu do horniny. Právě aplikace fyzikálního procesu je již dobře využita na vyřezávání drážek v horninách pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Pro lomové dobývání pevných hornin, hornin málo zpevněných, pro vytváření přístupů k ložiskům a vytváření lomových komunikací je nezbytné vrtacími pracemi připravit dobré podmínky pro trhací práce. Tomu musí odpovídat zvolené průměry vrtů, potřebné hloubky vrtů i odpovídající schémata vrtů pro plošné trhací práce. 12

14 Rozhodující vliv mají mechanické principy vrtání. U nich bereme v úvahu podmínky daného provozu: 1 surovina se všemi způsoby hodnocení vyhovuje (struktura, textura, pevnost v tlaku a tahu, pevnost ve smyku, pružnost a plastičnost ). 2 výběr vrtného nástroje (průměr, typ, počet břitů, úhel břitů, řezný úhel ). 3 technologie vrtání (počet otáček, přítlačná síla, způsoby chlazení nástroje, vynášení vrtné drtě, polohy vrtání, úklon vrtu ). Obr.1 Diagram vrtacího kladiva VK-24, dosažené výkony za různých tlaků Obr.2 Vliv otáček nástroje na parametry vrtání Křivky 1 až 3 zobrazují závislost tloušťky třísky s na otáčkách n. Křivky 1 až 3 zobrazují závislost čisté rychlosti vrtání v n na otáčkách n. 13

15 Rozbor druhů vrtacích metod na mechanickém principu 1 Nárazové vrtání využívá k rozrušování horniny údery dláta o veliké hmotnosti. Dláto se spouští z výložníku lanem a opakovaně se zvedá do doby vytvoření dostatečného množství kalu. Do vrtu je přidána voda, která postupně zahoustne kalem. Dláto se musí občas vyzvednou z vrtu a speciální nádobou kalovkou, se drť s kalem odstraní. Výkony vrtání jsou velmi malé. Metoda se využívala na velmi tvrdých a křehkých horninách, např. na bazaltech. Obr.3 Proces rozpojování nárazem 2 Rotačně řezné vrtání vrták má břity, které vnikají do horniny. Tvar břitů a úhly řezných hran jsou nastaveny k odřezávání třísky. Její tloušťka odpovídá druhu dobývané horniny, obvykle menší pevnosti. Přítlak na nástroj je volen podle průměru korunky a druhu horniny. A Obr.4 Charakter rotačně řezného (A) a rotačně příklepného vrtání (B) B 14

16 3 Valivé vrtání nástrojem je valivé dláto, které se otáčí ve vrtu. Valivé dláto má několik ozubených kotoučů kuželového tvaru. Aktivní části valivého dláta má nasazené roubíky kulovitého tvaru nebo hroty a výstupky ze slinutých karbidů. Valivá dláta mají větší průměry. Využívají se na vrtání větších profilů na měkkých až středně tvrdých horninách. Obr.5 Valivá dláta pro měkké horniny 4 Příklepné vrtání vrták po každém příklepu pístu na hlavu vrtáku vytvoří vrub do horniny. Kinetická energie způsobí odskočení vrtáku ode dna a současným pootočením při tomto zpětném odskoku je vrták připraven dopadnout na jiné místo. Postupným rozrušování dna vruby vrtáku je dosaženo velké rychlosti vrtání. Obr.6 Mechanismus tvorby třísky u příklepného vrtání Obrázek ukazuje zóny rozrušení horniny po nárazu břitu, vznik primárních a sekundárních trhlin. Tato metoda má dvojí řešení. Může pracovat s vrtacím kladivem vnějším nebo ponorným vrtacím kladivem. U příklepného vrtacího kladiva vnějšího je těžké sáňové kladivo stále na povrchu. Po každém prohlubování vrtů je nastavením dalšího dílu soutyčí energie příklepu tlumena. 15

17 Pro příklepné kladivo ponorné je na dno soutyčí namontováno ponorné kladivo. Má shodný průměr s vrtacími tyčemi a vrtací korunkou. Předávaná energie z kladiva na vrtací korunku vykazuje jen malé ztráty tlaku i rázové energie. Obr.7 Jednobřitá korunka s kanálky v řezu a křížová korunka Rotačně příklepné vrtání je kombinací vrtání příklepného a rotačně řezného. Nástroj se otáčí, na vrtací korunku účinně působí příklep. Řezné hrany vrtáku jsou stálým přítlakem schopny odřezávat třísku horniny. Příklepy vyšší frekvence nahrazují přítlak, současně se prohlubuje hloubka třísky a to vše v kontinuálním procesu vrtání zajistí vyšší výkon vrtání. Ve srovnání s rotačně řezným vrtáním je na vrták přítlak nižší, ale je vyšší než u vrtání příklepného. Otáčky nástroje jsou rovněž trochu nižší, kroutící moment je v úrovni potřebné pro rotačně řezné vrtání. Vrtání probíhá kontinuálně. Dráha hrany břitu po každém příklepu mění počáteční hodnoty o vytvořený vrub s přechodem do šroubovicové plochy. 16

18 Obr.8 Přehled principů rozpojování hornin vrtáním Obr.9 Vrtací souprava pro vrtání clonových odstřelů Vrtací práce v lomových provozech provozujeme: 1) vrtacími soupravami 2) vrtacími sloupy nebo vrtacími agregáty 3) ručními vrtacími kladivy Vrtací soupravy jsou vrtací stroje umístěné na podvozku. Mají kolový nebo housenicový podvozek. Všechny pracovní úkony jsou značně zmechanizované. 17

19 Podle způsobu práce vrtací jednotky jsou používány převážně vrtací soupravy příklepné. Pracují buď s vnějším nebo ponorným kladivem. Průměry vrtacích korunek jsou v rozsahu mm. Plně mechanizovaný zásobník pro 8 vrtacích tyčí Odlučovač prachu a další zařízení Ocelový bezp.rám brání vypadnutí vrt.tyčí 24V baterie Hydraulické motory pojezdu Sací hubice řízená z kabiny, snadná kontrola vynášení prachu Pásový řetěz s prodlouženou životností Hydraulické ovladače pro bezpečnou obsluhu i kontrolu Obr.10 Vrtací souprava Atlas Copco pro vrtání CO Soupravy používáme pro přípravu hromadných odstřelů. Běžné hloubky vrtání jsou určovány projekty trhacích prací. Běžně se v dobývání používají clonové odstřely (CO), pro které musíme provádět řady vrtů o hloubkách od 15 do 25 m. Soupravy mohou vrtat i do větších hloubek. S rostoucí hloubkou se výkon vrtání snižuje. Rostou problémy s vynášením vrtné drti k ústí vrtu. Drť se navíc dále zmenšuje (druhotné zmenšování). Při vrtání se na vrtáku otupují hrany. Jejich pravidelná kontrola před začátkem vrtání a po určitých ověřených intervalech je nezbytná. Míra přípustného otupení má vycházet na celé násobky vrtu. Ztrátám zamezíme při včasné výměně vrtacích korunek. Během vrtání do vrtu je postupně prodlužováno soutyčí o standartní délky dílců náhradních soutyčí. 18

20 Vrtání vrtacími soupravami Pracovní využití horního sáňového kladiva (TH Top Hammer): používají se tyče menšího průměru kladivo přiklepává shora na soutyčí s rostoucí vzdáleností klesá účinnost příklepu směrová odchylka je přijatelná i při hloubce přes 25 m odchýlení vrtu způsobí neúměrný přítlak soupravy na vrtací korunku a soutyčí. Pracovní využití ponorného kladiva (DTH Down The Hole): dosahuje se větší hloubky vrtu kladivo přiklepává u čelby vrtu, má tedy stálou účinnost vrtání dosahujeme konstantní rychlost vrtání používá vrtací tyče většího průměru s rostoucím průměrem soutyčí roste jejich tuhost snižuje se odchylka vrtu z přímého směru lépe je vynášena vrtná drť snižuje se riziko uvíznutí nářadí ve vrtu relativně nízká produktivita vrtání vysoká měrná spotřeba paliva Obr. 11 Vyznačení základních funkcí vrtací soupravy s horním sáňovým kladivem Vrtací práce v lomech pro výrobu kameniva Vrtání hornin zahrnuje kolem 10 % celkových nákladů na těžbu surovin. Dalším nákladem jsou trhací práce, které představí rovněž 10 % nákladů. Nakládání, přeprava do úpravny jsou v rozsahu 30 %, na zpracování drceného kameniva zbývá kolem 50 %. Ačkoliv 19

21 trhací práce nejsou objemem převažujícím, bude každá chyba při vrtání zvyšovat náklady výroby. Obr.12 Nastavení vertikálních parametrů pro vrtací soupravu Chyby při vrtání vznikají: 1) Když na etáži je šikmá plošina, když vrtáme nestejné délky vrtů (výška etáže se výrazně mění). Předchozí vrty neměly stejnou hloubku, protože se nedodržovala projektovaná výška. Výsledkem špatného vrtání jsou nerovnoměrné etáže, nestejné výšky. 2) Když je nedostatečně ukotvená vrtací souprava v ústí vrtu nelze zaručit předepsaný sklon vrtů. 3) Když je nevhodně zavrtán vrt bez ohledu na směr a úklon vrstev horniny. 4) Když korunka kopíruje přirozené odlučné plochy v hornině. 20

22 5) Když není dodržen předepsaný průměr vrtací korunky. S rostoucím průměrem se zvyšuje přesnost vrtání. Odhaduje se odklon vývrtu při vysoké etáži nad 15 m o 5 až 7 (při výšce 15 m to činí 1,3. 1,8 m). Obr.13 Nastavení horizontálních parametrů pro vrtací soupravu Dobré postupy vrtání ovlivní náklady těžby. Zkušenosti shrneme do několika bodů: 1) Přesné vrtání souvisí se správnou volbou záběru a ovlivní měrnou spotřebu trhavin. 2) Správné rozmístění vývrtů ovlivní fragmentaci rozvalu. 3) Dojde ke zvýšení produktivity primárního drcení. 4) Sníží se opotřebení nakládacích a přepravních prostředků. 5) Omezí se seismický účinek tzv. utopených náloží. 21

23 Obr. 14 Přehled vrtacích korunek pro řadu evropských výrobců vrtacích souprav 22

24 Obr. 15 Jednotlivé díly ve vybavení vrtací soupravy 23

25 Obr. 16 Možnosti sestavy vrtacího soutyčí 24

26 Obr. 17 Diagram efektivnosti pro sledování různých způsobů vrtacích metod Vrtací sloupy nesou podle typu konstrukce lehká, středně těžká až těžká vrtací kladiva. Jednoduchý rám slouží pro stabilizací ležení stroje a je zakotven na horninovém masivu v horizontální poloze. Lafeta nese posuvový motor s řetězem a saně s vrtacím kladivem. Existují vrtací sloupy pro dva i více vrtacích kladiv na jednom rámu. Vrtací sloupy se používají pro rychlé a přesné vedení vývrtů v požadovaném sklonu. Přednostně jsou využívané v lomech pro těžbu celistvých bloků k dalšímu kamenickému zpracování. Vrtací korunky jsou malých průměrů o rozměrech mm. Průměry používaných korunek jsou závislé na zvoleném způsobu rozpojování navrtaného masivu. Hloubka vrtů je běžně do 3 m, max. do 6 m. Pro těžbu bloků užíváme pro trhací práce černý trhací prach. Dále rozpojujeme hydroklíny nebo Cevamitem. 25

27 Obr.18 Vrtací sloupy pro těžbu kamenických bloků Ruční vrtací kladiva jsou na povrchu dosud používána pro zakládání vývrtů při těžbě bloků a uvolňování málo přístupných partií v lomech sekundárními trhacími pracemi. V podzemí jsou vrtány díry pro ražení štol při přípravě komorových odstřelů a ražení štol malých profilů. Jde o fyzicky velice náročné vrtací práce. Vrtací kladiva se podporují pneumatickými podpěrami. kamenickou výrobu navrtáváním a rozlomem pomocí pérových klínů nebo hydraulických Vrtací korunky pro ruční vrtací kladiva mají průměry od 22 do 42 mm. Tato lehká ruční pneumatická kladiva jsou použitelná i pro přípravu dělení suroviny pro hrubou klínů. Hloubka odvrtávaných bloků je prováděna do 2 m, výjimečně do 3 m. Vynášení vrtné drtě Vrtáním rozrušená hornina podle charakteristické struktury uvolňuje zrna různé velikosti. Zrna nepotřebujeme opakovaně zmenšovat a rozmělňovat. Prodlužování pohybu přiklepávaného nástroje, případně zmenšování zabírané třísky je nežádoucí. Zvyšuje se podíl spotřebované energie na jednotku vývrtu. Objem vrtné moučky na dně vývrtu by se zvětšoval. Způsoby vynášení drti: a) volným pádem b) šnekovým vrtákem c) výplachem kapalinou d) odsáváním e) výfukem vzduchem f) výfukem vzduchem g) výplachem vodní mlhovinou 26

28 Vynášení prachu volným pádem se uplatní jen při dovrchních vývrtech. S ohledem na zdraví je vrtání v úklonech nad +60 a s volně padající prachem zdraví škodlivé. Používalo se při vrtání kladivem s pneumatickou podpěrou nebo mobilní vrtací soupravou pro ražení. Obr.19 Vrtací kladivo s centrálním výplachem Vynášení drti šnekovým vrtákem bylo vhodné u rotačního vrtání ručními nebo stojanovými vrtačkami. Uplatnilo pro vrtání velmi měkkých materiálů. Obr.20 Vrtací kladivo s bočním výplachem a) Centrální výplach vodou je efektivní a bezporuchový. Mimo přivádění vody byl Používání výplachu kapalinou představuje způsob, který je velmi hygienický. Způsob přivádění kapaliny je snadný, voda protéká kanálkem ve vrtné tyči až na dno k vrtací korunce. U korunek byly boční kanálky pro protékání vody nebo vzduch. Pro hlubší vrty jsou soutyčí vybavena podobně. Voda se snadno dostane až na dno. Vrták i kámen je omýván a po obvodu vývrtu vodní sloupec vynáší vrtnou měl i hrubší zrna. Pro vrtací kladiva bylo upraveno přivádění vody dvěma způsoby: úspěšný také systém vzduchovodní výplach. Přes dvě koncentricky uložené trubičky se samostatně přiváděl vzduch i voda. Oproti centrálnímu výplachu se tlak výplachové vody musel udržovat nižší než tlak vzduchu. Pro dovrchní vrty byl lepší boční výplach. b) Boční nebo spodní výplach, kde je voda přiváděná výplachovou hlavou. Objímka s těsnícími vložkami a mezikružím, zeslabuje konstrukci. Připojení objímky bylo zdrojem poruch a výměna tyčí byla komplikovanější. Drť s prachem odsáváme od kladiv přímo nebo nepřímo. Přímé odsávání je centrální, vyžaduje větší průměry vnitřního kanálku v tyčích. Přes kladivo je vedena odsávací trubička. Při použití metody nepřímého odsávání se zakrývá ústí vrtu krytkou (zátkou, čapkou). Od ústí se musí dále všechen prach odsávat. Pro malá kladiva s manuální obsluhou není odsávání používáno. Je vhodná pro dobře vybavené vrtací soupravy s filtrací, kde je prach odsáván již od ústí vrtu. Výplach vodní mlhovinou je vhodný pro vrtací soupravy pracující s ponorným kladivem. Stlačený vzduch v soutyčí je doplněn malým množstvím vody (0,15 až 0,3 % objemu vzduchu). Mlhovina odchází výfukem z kladiva. Řídké bláto zanáší okolí vrtání a sedimentuje. Lepší výsledky byly v cizině dosaženy používáním pěnotvorného smáčedla. Vynášený zvlhčený prach na povrchu pění, tvoří s prachem shluky. 27

29 1 centrální odsávání 2 vrtací podpěra 3 přívod vzduchu do kladiva 4 odsávací hadice 5 filtrační skříň 6 přívod vzduchu po ejektor 7 olejovač 8 hlavní přívod vzduchu Obr.21 Ruční vrtací souprava s podpěrou a vynášení vrtné měli vodou Výfuk prachu stlačeným vzduchem je používán na individuálních vrtacích pracích malými vrtacími kladivy. Při práci v hlubině je tento postup zakázán. Na povrchu jsou doporučené postupy vynášení drti zanedbávány či přímo ignorovány. Používaná vrtací kladiva pro individuální práci jsou vybavena pro vodní výplach. Týká se to hlavně tradiční blokové těžby. Fyzikální způsoby rozpojování kamene Zvláštní případ vynášení se uplatnil u nárazového vrtání. Vrták byl upevněn a spouštěn na laně a do vrtu se přilévala voda. Po určitém čase bylo na dně vývrtu dostatek kalu s drtí a prachem. Vrták se vyzvedl z vrtu a pak byla do vrtu spouštěna kalovka, kterou se vynášel kal. Rozpojování termické Působením ohně na kámen se v minulosti těžil kámen. Nová metoda uplatňuje působení plamene na kámen. Kámen je plamenem narušován při teplotách do 1500 C. Jednotlivé minerály zvětšují svůj objem a vzniká mezi nimi napětí. Nejvýraznější zvětšení vykazuje křemen, proto byla tato metoda úspěšně uplatněna na granitech a horninách s vyšším obsahem křemene (křemence, rohovce). Při vrtání dochází k odštěpování zrn po ploškách. Mimo vrtání byla tato metoda úspěšně použita při uvolňování těžební hlavy v lomech pro těžbu bloků. Místo vrtů vytváří trysková termická souprava souvislé řezy prakticky neomezené délky a hloubky dané konstrukcí tyče s hořákem (cca až 6 m). Při hoření je palivo (kerosin, nafta, benzin) obohacováno stlačeným vzduchem nebo přídavným kyslíkem. Některé soupravy byly konstruovány na spalování paliva s technickým kyslíkem. Firma Union Carbide přišla na trh s prvními soupravami systému kerosin + kyslík + voda (na chlazení systému hořáku). Firma Browning prosadila systém nafta + stlačený vzduch (bez vody). Méně náročný systém, bez kyslíku, podává o něco nižší výkony. 28

30 Vysokotlaký vodní paprsek V současné době je zájem využít tento fenomén v nejširší možné míře. Vysokotlaký vodní paprsek umožní velmi přesné dělení nejrůznějších materiálů (od papíru, textilu, potravin až po pevné oceli a litiny). Termické vrtání hornin je při těžbě bloků kamene doplněno širokými vertikálními i horizontálními řezy. Tlak vody vyvinutý multiplikátorem dosahuje hodnot přes 200 MPa. Před mnoha desítkami let prokázali francouzští vědci, že při dosažení tlaku přesahující 50 procent hodnoty pevnosti v tlaku horniny dochází k jejímu narušování. Obr.22 Propalování drážky v lomové lavici Hydraulické procesy v primitivní formě se uplatnily na těžbě málo zpevněných sklářských písků tryskači. Moderní tryskače pracující s vyšším tlakem se uplatnily při narušení těžené uhelné sloje. Jiné fyzikální způsoby vrtání a jiné narušování materiálů jsou: 1) vrtání laserem (zatím ve stádiu intenzivního zkoumání) 2) vrtání ultrazvukem (dosud malá účinnost 3) koncentrovaným elektromagnetickým zářením (jde o působení velmi krátkých vln: je založeno na tepelném účinku těchto vln v dielektrickém prostředí. Došlo i na pokusy rozpojení nadměrných kusů i na vrtání, výsledky mají hodnotu experimentů) 4) explozivní vrtání (malými usměrněnými náložemi podávanými postupně do vrtu dosáhnout prohlubování vrtu) 5) zkoumána účinnost vody ve vrtu, se dvěma elektrodami, mezi nimiž vznikají elektrické oblouky. Jejich praktické výsledky nemají v současné době průmyslové využití. Chemické procesy či fyzikálně chemické možností rozrušování hornin Patří k nim prosté rozpouštění, změna skupenství, loužení. Prosté rozpouštění uplatňujeme při těžbě soli. Přivedená voda se z ložiska opět odejme, vyčerpává se solanka. 29

31 Příkladem využití procesu změny skupenství pro těžbu je síra. Zahříváním se mění ve skupenství kapalné až plynné. Loužení se používá při získání kovů z rud (příkladně měď) nebo uranu. Ložisko se musí vhodně rozrušit, k snadnějšímu pronikání roztoků do masivu, aby se proces loužení urychlil. Loužící roztoky obsahují vybrané mikroorganismy, které mají urychlit loužící proces. Trhací práce Úvodem krátký výčet ze základních pojmů z trhací techniky. Výbuch je fyzikální nebo chemický děj, který náhle uvolní velké množství energie. Výbuchy se podle různých zdrojů rozdělují: a) mechanický (stlačený vzduch) b) elektrický (elektrický výboj) c) jaderný (nukleární štěpení) d) chemický (chemická výbuchová přeměna) Chemická výbuchová přeměna Proces výbuchové přeměny je reálný za určitých podmínek ve dvou stádiích jako: výbuchové hoření - Proces hoření je pomalý, rychlost je menší 1000 m/s, charakterizuje se značným vývinem plynných zplodin. detonace Proces výbuchové přeměny je rychlý, detonační rychlosti jsou od 1000 do 9000 m/s. Výbuchová teplota se pohybuje mezi 2000 až 5000 C, hodnota detonačního tlaku dosahuje až 10 5 MPa. Obr.23 Průběh výbuchového hoření (vlevo) a detonace (vpravo) Látky schopné chemické přeměny mají velice různé složení a vlastnosti. Trhací práce vyžadují vysokou míru bezpečnosti při přípravě, manipulaci a používání. Výběr chemikálií musí splňovat všechny požadavky bezpečnostních předpisů. Pro průmyslovou potřebu jsou předpisy vydávány Českým báňským úřadem. Chemické látky použité k trhacím činnostem dělíme na: střeliviny třaskaviny trhaviny 30

32 Střeliviny jsou charakteristické explozivním výbuchovým hořením, jsou citlivé na přímý oheň, na tření aj., využívají se pro nejrůznější náboje pušek, dělostřeleckých nábojů, raket. Příklady látek: střelné prachy, pyrotech.směsi, černý trhací prach (obch. název Vesuvit TN, využívá se pro těžbu bloků kamene). Třaskaviny mají velikou schopnost přejít z výbuchové přeměny na detonaci, stačí minimální podnět. Označují se jako výbušniny přímé. Jsou charakteristické velkou detonační rychlostí a vysokou brizancí. Používají se k přípravě rozněcovadel a k iniciaci náloží. Příklady látek: azid olovnatý, azid stříbrný, třaskavá rtuť. Trhaviny jsou průmyslově vyráběné látky odolné proti podnětům k výbuchu. K detonaci jsou uvedeny jen velmi silným podnětem (rozněcovadlem). Všechny trhací prostředky před uvedením do průmyslového používání jsou opakovaně a velmi důkladně zkoumány. Výsledky zkoušek ovlivní budoucí užívání podle povolení udělené Českým báňským úřadem. V následujícím přehledu jsou bez podrobného popisu uvedeny některé známější charakteristické zkoušky: výbuchové teplo výbuchová teplota pracovní schopnost (podle Trauzla, v balistickém hmoždíři) brizance výbušnin (podle Hessa, podle Kasta) detonační rychlost přenos detonace detonační schopnost citlivost k iniciaci kompresní vlnou stanovení dolního mezního průměru nálože citlivost trhavin k nárazu teplota vzbuchu odolnost výbušniny vůči teplotě bezpečnost trhavin pro použití ve výbušném prostředí odolnost trhavin vůči vodě hustotu výbušnin (absolutní, relativní, gravimetrickou, náložovou) Pro průmyslové využití jsou vlastnosti trhaviny upravovány 1. flegmatizací (pro snížení citlivosti výbušnin vosky, oleje, parafin, vazelina), 2. senzibilizací (pro zvýšení citlivosti, pro úpravu bodu tání nad C, tvrdé prášky síran barnatý, sklo, pentrit, hexogen ). Stálost výbušnin a citlivost k vodě Balení trhavin je upraveno tak, aby odolávalo běžné vlhkosti. 31

33 U plastických a poloplastických trhavin je závadou vypocování nitroesterů, projevují se mastné kapky na povrchu náložek (nutno odlišit od kapek vody, protože nitroestery se nemísí s vodou!). S takovými trhavinami manipulovat opatrně, nepoužívat k další trhací práci, ale urychleně likvidovat výbuchem. U sypkých trhavin je složka, která snadno přijímá vzdušnou vlhkost, dusičnan amonný. Na povrchu otevřených obalů mohou být kapky vody. Trhavina je celkem bezpečná, ale přesto se musí přednostně spotřebovat. Odolnost proti vodě mají elektrické rozbušky a plastické trhaviny. Rovněž určité druhy sypkých trhavin jsou přímo označeny za vodovzdorné. Menší odolnost mají střeliviny a některá rozněcovadla. Malou odolnost má černý trhací prach Vesuvit TN používaný při těžbě bloků kamene. Výskyt výbuchových zplodin Výbuch je produkt chemické reakce. Plynné zplodiny obsahují především vodní páry, oxid uhličitý a dusík. Méně jsou zastoupeny další zplodiny a tuhé zbytky. Plyny po trhací práci jsou nedýchatelné a vždy jedovaté. Zvlášť jedovaté jsou zplodiny s obsahem CO a s podíly oxidů dusíku! Pro trhací práce v podzemí platí velmi přísné podmínky. Zásadně jsou povoleny jenom trhaviny důlně bezpečné. Tyto trhaviny musí navíc vykazovat poměrnou bezpečnost vůči zapálení výbušného prostředí uhelného prachu a vzbuchu plynu (metan nebo hybridní směsi). Trhaviny mají vždy vyrovnanou kyslíkovou bilanci. Použití důlně bezpečných trhavin je schvalováno podle konkrétního stavu podzemních pracovišť. Průmyslové trhaviny rozdělujeme podle několika kriterií: A) podle tvárnosti 1 trhaviny plastické, jsou tvárné, těstovité, (obsahují přes 15 % trhací želatiny) 2 poloplastické (obsahují od 5 do 15 % trhací želatiny) 3 sypké práškové, zrněné (obsahují ledek amonný) 4 tuhé některé speciální náloživo (lisované nebo lité) 5 tekuté trhaviny označované slurry (mobilní zařízení pro přípravu na lomové etáži, naplní se přímo do vývrtů). B) podle místa spotřeby: 1 povrchové trhaviny pro CO, KO, PO, sekundární práce, 2 důlní skalní trhaviny v dolech bez nebezpečí výbuchu prachu, plynů, důlní otřesů a průtrží, 3 důlně bezpečné trhaviny v dolech s výskytem rizik, a) protiprachové, b) protiplynové I. kategorie, c) protiplynové II. kategorie, resp. III. kategorie. C) podle druhu náložek a) volně sypané - pro CO, KO, PO, b) pytlované trhaviny pro KO, 32

34 c) velkoprůměrové náložky - přes průměr 50 mm, d) maloprůměrové náložky od 23 do 48 mm, e) příložné náložky destičky, f) lisovaná trhavinová tělíska (pro zvýšení počinu nálože) Složení trhavin mají tyto základní části: a) výbušinové sloučeniny b) okysličovadla c) paliva d) pomocné směsi Přítomnost dalších přísad ve směsi není nezbytná, ale u průmyslových trhavin jsou přísadami upravovány některé vlastnosti (snížení teploty výbuchu, vodovzdornost aj.). Výbušinové sloučeniny Skupina organických látek nitrolátky (např. tritol, dinitrotoluen), nitroestery (např. nitroglycerin, nitroglykol, nitrocelulóza), nitraminy (např. hexogen, oktogen). Okysličovadla K vyrovnání kyslíkové bilance mimo nitroglycerinu a nitroglykolu jsou potřebné u všech dalších trhavin, zejména pro hlubinu. Vhodné jsou dusičnany: dusičnan amonný, dusičnan draselný, dusičnan sodný. Paliva Vyhovují jakékoli organické látky: dřevní moučka, olej, nafta, saze, vosky, celulóza, uhlí. Obsah paliv působí na hodnotu výbuchového tepla. K palivům patří také práškové kovy a jejich slitiny. Přísady Jsou to látky pro úpravu některé vlastnosti trhaviny. Některé trhaviny jsou upravené na vyšší vodovzdornost. K tomu nás nutí drsné provozní podmínky v lomech. Přidává se zvýšený obsah trhací želatiny. U sypkých trhavin jsou přidány DNT, vosky a stearany. Pro úpravu konzistence jsou přidány mletý vápenec, mletá křída a také látky již dříve uvedené jako paliva uhlí, dřevní moučka, celulóza. Barviv je použito pro lepší vyznačení druhu trhavin (skalní trhaviny jsou červené od oxidu železa). Přehled trhavin Průmyslové trhaviny plastické (starší užívaný název želatinované) obsahují trhací želatinu % (v mezích od 15 do 60 %). Toto množství trhací želatiny zajistí trvale tvárný stav náložek. Trhaviny s názvem Perunit 20, Danubit 1 a 2, Danubit Geofex, Poladyn, Obrysit, Semtex 10, Semtex 1 H, Dynamit skalny 5 G 1 (POL), Gelamon 30 (SRN), trhaviny tuzemské i dovezené (Istrochem, Slovensko). 33

35 Průmyslové trhaviny sypké (starší užívaný název amonoledkové) mají sypkou konzistenci. Sypká směs obsahuje dusičnan amonný s výbušnými přísadami např. trhací želatinu (do 5 %). Podle přísad jsou dvě skupiny sypkých trhavin: Skupina amonitů (hmotnostní podíl ledku ku tritolu je 78:22). Skupina amonalů (shodně s amonity je navíc příměs hliníku). Jsou to trhaviny s názvy Permonex V 19, Permon 10, Syntesit V 18, Karpatit, Polonit V. Trhaviny typu DAP (dusičnan amonný a palivo), jsou rovněž sypké. Původně se připravovaly na místě před odstřelem. V současnosti jsou DAPy dodávány po průmyslové přípravě. Balená sypká trhavina DAP 1 je dodávána v náložkách o průměru 65 mm/1,5 kg, průměru 90 mm/2,8 kg a pytlovaná. Trhaviny DAP 2 a DAP 3 jsou jen pytlované nebo v lepenkových krabicích po 30 kg. Trhaviny poloplastické obsahují trhací želatinu jako plastifikační přísadu v množství od 5 do 15 %, ale nezaručuje trhavině trvalou plastičnost. Trhaviny plastifikované vodou či emulzní trhaviny. Typ Permon Extra 9 je z dusičnanu amonného (krystalického, hydrofobního), tritolu (šupiny), vody, roztoku dusičnanu amonného a želatinátoru. Po smíšení na speciálním voze, přímo v lomu, se trhavina tzv. slurry adjustuje do vrtů pro clonové odstřely. Moderní trhavina Emsit je v prvé fázi vyrobena z nevýbušných látek dusičnanu amonného a sodného, emulgátoru (olein a louh sodný), vody, paliva (oleje, vosky). Ve druhé fázi se vytvoří výbušná emulze přidáním fyzikálního senzibilizátoru (exp.perlit). Nevýhodou těchto trhavin je jejich použitelnost hlavně pro velkoprůměrové nálože a potřeba brizantního počinu. Speciální náložky jsou uplatněny na zvláštní druhy trhacích prací. Jde o lité nebo lisované náloživo s vysokou brizancí. Dále to jsou plastické trhaviny zvláštní povahy např. pro těžbu ropy jsou použité pro tzv. perforační vrty. Pro geofyzikální výzkum použijí trhavinu pro měření rychlosti vln v horninovém masivu. Výbuchem můžeme formovat kovový materiál, pro tzv. tváření kovů jsou potřebné limitované náložky lisovaných trhavin. Lisovaná tělíska, pentrit Np 10 ve tvaru válečků, se navlékaly na bleskovici ke zvýšení primárního podnětu. Kumulativní náložky tvarů kužele, jehlanu, polokoule, usměrňovaly intenzitu působení výbuchu, např. pro hloubení jam, vytváření otvorů, odpichy v ocelářských pecí aj. Černý trhací prach Vesuvit TN je směs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry v poměru 75:15:10. Je na hranici mezi střelivinami a trhavinami. Pro roznět nálože Vesuvitu postačí zápalnice nebo el.palník. Sypká trhavina je citlivá na tření, otevřený oheň, statickou elektřinu. Snadno vlhne a tím se znehodnotí tak, že nedojde k detonaci. Při malém podnětu, od zápalky nebo zápalnice, dochází k výbušné přeměně pouze explozivním hořením. Je používán výhradně k trhací práci při těžbě kamenných bloků. Použitelnost Vezuvitu je 1 rok, je nemrznoucí. Základní údaje o trhavině: výbuchová teplota hustota sypná hmotnost citlivost k nárazu kladivem 2 kg K 75 až 100 cm 1,50 1,85 kg. dm³ 0,90 až 0,98 kg. dm³ 34

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

Návrh výkopů stavební jámy

Návrh výkopů stavební jámy Návrh výkopů stavební jámy Hloubka založení Rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu u objektu Stanovuje se s ohledem na: stabilitu a sedání stavby klimatické vlivy (promrzání,

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.3 3. Přednáška Hromadné odstřely v povrchových lomech Systematika Trhací práce v povrchových dolech a lomech rozdělujeme na: - Primární (hlavní, prvotní),

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.6 6. Přednáška Trhací práce na stavbách Jsou ve většině případů originální v projektu i provedení, protože vycházejí z konkrétních místních podmínek co do

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. TRHAVINY Historie SINCE 1920 Explosia a. s. Explosia a. s. je tradiční a nejvýznamnější český výrobce výbušnin, jehož historie sahá do roku 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Pracovní list č. 4: Stavební stroje STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE. Lopatová rypadla. předmět GZS

Pracovní list č. 4: Stavební stroje STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE. Lopatová rypadla. předmět GZS STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE Rypadla, dozery a rozrývače Skrejpry Grejdry Meliorační stroje Zhutňovací technika Kompaktory 1 Lopatová rypadla rozpojování, nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam,

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.2 2. Přednáška Technické odstřely Při rozpojování pevných hornin, ale i zpevněných zemin a stavebních hmot, zůstávají trhací práce stále jediným efektivním

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.4 Inovace studijního oboru Geotechnika 4. Přednáška Nátřasný odstřel Nátřasné odstřely patří počtem řad vrtů (>3) mezi odstřely plošné. Typické plošné (kobercové)

Více

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Alkalická reakce Situace v ČR do roku 1998 Identifikace alkalické reakce TP 137 stručný přehled Revize TP 137 Alkalická reakce Alkalicko-křemičitá

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část 1/2009 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. ROZDĚLENÍ PODZEMNÍCH STAVEB Podle dispozičního uspořádání Stavby liniové -

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů 1) Průzkum přírodních stavebních surovin metodika ložiskové geologie do ig se nezařazuje provádění: specializovaná průzkumná pracoviště úkoly:

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava Příloha č.: 1 ze dne:..01 osvědčení o akreditaci č.: 80/01 ze dne:..01 List 1 z 18 Těšínská 96/79B, 746 41 Opava 1 * Textilní lana speciální a vázací 13.94.11, * Textilní výrobky pro technické účely -

Více

MORATH Víceúčelová vrtací souprava

MORATH Víceúčelová vrtací souprava THE EARTH. UNDER CONTROL. TECHNICKÝ LIST MORATH Víceúčelová vrtací souprava Charakteristika Víceúčelová vrtací souprava MORATH je jednoduchá, hydraulicky nebo pneumaticky poháněná a ovládaná vrtací souprava.

Více

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Zaměření a význam předmětu... 3 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy... 3 1.3 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 4 1.4 Odpovědnost za dodržování

Více

Zakládání staveb. 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu

Zakládání staveb. 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 06. Vlastnosti hornin, vytýčení objektu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Návrh trhací práce podzemního díla

Návrh trhací práce podzemního díla 4. cvičení Návrh trhací práce podemního díla Trhací práce na lomech SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Ronět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů Romístění náloží Základním parametrem při ropojováni

Více

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1 MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Pruška, J. (2002): Geomechanika Mechanika hornin. ČVUT

Více

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty) Hmotné produkty 1.1 * Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky (jen osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a záchranné prostředky) 1.2 * Ostatní

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Plazmový řezací systém TransCut 300

Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmové řezání s kapalným provozním médiem Jméno přednášejícího Pobočka Firma Ulice Místo Vysoká mobilita s plazmovým řezacím systémem TransCut 300 Kompaktní, přenosný

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE CZ POKOSOVÉ PILY ELEKTRO maschinen pokosové pily jsou přesné a flexibilní s mnoha praktickými detaily. Jsou rozděleny do 3 skupin: základní pokosové pily, posuvné pokosové pily a s

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech 9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech Demolice Demolice Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m]

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lamač (kód: 36-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Lamač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Trhací práce. Ing. Lukáš ĎURIŠ. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství lukas.duris@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/duris tel.

Trhací práce. Ing. Lukáš ĎURIŠ. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství lukas.duris@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/duris tel. Trhací práce Ing. Lukáš ĎURIŠ Katedra geotechniky a podzemního stavitelství lukas.duris@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/duris tel. 596 99 1948 ZÁKLADNÍ POJMY V TP VÝBUCH je přeměna, která proběhne za velmi

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Ivana Ženatá Seminář pro držitele povolení (měření a hodnocení obsahu PŘRN ve stavebním

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více