Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE"

Transkript

1 PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? ( ) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana Jiho eského kraje Mgr. Ji ího Zimoly a primátora statutárního m sta eské Bud jovice Mgr. Juraje Thomy

2 1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ Místo: Datum a as: ídí: Sál zastupitelstva Krajského ú adu JK , h doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Slavnostní zahájení konference, p ivítání host h Úvodní slovo prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr. h. c., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice h Pozdravení ú astník jménem Jiho eského kraje Mgr. Ji í Zimola, hejtman Jiho eského kraje h Pozdravení ú astník jménem Vysoké školy v Sládkovi ove prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr. h. c., rektor, Vysoká škola Sládkovi ovo h Nová témata pro udržitelný rozvoj z pohledu t etího sektoru doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Univerzita Karlova v Praze h Štúdia krízového manažmentu vo verejnej správe na úseku obrany štátu v kontexte Strategického hodnotenia obrany Slovenska doc. Ing., Miroslav Kelemen, PhD., brigádny generál v záloze, Vysoká škola bezpe nostného manažérstva v Košiciach h Evaluation of current attidute to the problems of sustainable development in Ukraine Prof. Valentina V. Pidlisnyuk, Dr.Sc., Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University h Diskuse k p ísp vk m z Plenárního zasedání doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., kvestor VŠERS h Ob d na Krajském ú adu Jiho eského kraje (p ízemí) 2

3 2. JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH SOCIOEKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Místo: Datum a as: Organizuje: ídí: Sál zastupitelstva Krajského ú adu JK , , h Ing. Ji í DUŠEK, Ph.D. doc. Ing. Aleš HES, CSc h Bude i ve ejný sektor virtuální? doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií Integration of science a education as a necessary condition of balanced of a labour market docent Viktoriia Druzhynina, Ph.D., Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University, Management Sociální stát v krizi? - možné alternativy doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a ve ejných vztah, Katedra politických a spole enských v d TBL concept - perspective for sustainable construction waste management. prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v eských Bud jovících, Katedra stavební Innovative potential of industrial enterprise as constituent of his competitiveness Associate Professor Department of Management Elena Zagoryanskaya, Ph.D. in Economics, Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University, Chair of Management Dopad krízy na obce a mestá v Slovenskej republike Dr.h.c doc. JUDr. Alena Pauli ková, PhD., Vysoká škola v Sládkovi ove, Fakulta práva Janka Jesenského Modern aspects for regional sustainable development docent Ievgen Buriak, kandidat ekonomicheskih nauk, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Faculty of Economics and Management (Management department) Význam vysokoškolského vzd lávání pro ekonomický r st PhDr. Jana Marková, PhD., Vysoká škola mezinárodních a ve ejných vztah Praha, katedra politologie a spole enských v d 3

4 Fiskální konsolidace - kdy je udržitelnou? Ing. Barbara Kubešová, Vysoká škola mezinárodních a ve ejných vztah Praha, Katedra politologie a spole enských v d Analýza sú asného stavu hospodárskej kriminality v echách a na Slovensku Ing. Jana Fabianová, PhD., Vysoká škola bezpe nostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpe nosti Etika, podvody a psychologické nátlaky zam stnavatel p i zpracování etních dat v rámci udržitelného ekonomického rozvoje Ing., Miroslava Vl ková, Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, Ekonomická fakulta Triple helix a akté i regionálního rozvoje Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Ústav spole enských v d Vývoj trhu práce a lidské zdroje v eské republice Ing. Libuše M rtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ve ejné správy a regionálního rozvoje Budoucnost energetické bezpe nosti eské republiky Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Radka Dušková, eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Ob anská aktivita jako jeden z prvk regionálního rozvoje Ing. Pavla Varvažovská, eská zem lská univerzita v Praze, Provozn ekonomická fakulta, Katedra humanitních v d Analýza vhodnosti implementace systém podpory mobility Ing. Ji í Alina, Ph.D., Jiho eská univerzita, Ekonomická fakulta Determinanty kvality života specifické skupiny spot ebitel. Determinants of duality of life specific performance groups of consumers Ing. Marta Regnerova, CSc., eská zem lská univerzita v Praze, PEF Maloobchodní sí s regionálními potravinami doc. Ing. Aleš Hes, CSc., eská zem lská univerzita v Praze, Provozn ekonomická fakulta, Katedra obchodu a financí h Zakon ení 1. dne konference h Spole enský ve er na Malé scén DK Metropol v eských Bud jovicích 4

5 POLITOLOGICKÉ A BEZPE NOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Místo: Datum a as: Organizuje: ídí: Presscentrum Krajského ú adu JK , , h Mgr. Št pán STRNAD; Mgr. et Bc. Josef K ÍHA doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D.; mjr. Mgr. Št pán KAVAN, Ph.D. PODSEKCE I. bezpe nostní aspekty udržitelného rozvoje ídí mjr. Mgr. Št pán Kavan, Ph.D) h Institut ochrany obyvatelstva G HZS R v p íprav odborník ve ejné správy doc. Ing. Josef Janošec, CSc., Institut ochrany obyvatelstva Lázn Bohdane Demonopolizacia bezpe nostného sektora štátu v individualizovane spole nosti doc. Karol Murdza, PhD., Katedra spole enských v d, Inžinierska podpora pre archeologický výskum k trvalému regionálnímu rozvoju Východného Slovenska prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpe nostného manažérstva v Košiciach, Ústav ob ianskej bezpe nosti Úvaha o ekonomizaci bezpe nostního diskursu PhDr. Ing. Ji í Zlámal, Ph.D., MBA, Mgr. Bc. Ji í S va, Vyšší policejní škola ministerstva vnitra v Praze Co je t eba pro zajišt ní udržitelného rozvoje doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., VUT v Praze, Fakulta dopravní, ústav bezpe nostních technologií a inženýrství, Katedra právních obor a bezpe nostních studií VŠERS, o.p.s. Dobrovolnictví p i mimo ádných událostech a spolupráce s Hasi ským záchranným sborem Jiho eského kraje Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., Mgr. Št pán Kavan, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických v d; Katedra právních obor a bezpe nostních studií, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice Infoma né technologie efektivní nástroj odhalování podvod JUDr. Stanislav Križovský PhD., Vysoká škola bezpe nostného manažérstva v Košiciach, Ústav ob ianskej bezpe nosti 5

6 h estávka Výro ní mezinárodní v decká konference Metamorfózy organizovaného zlo inu v eské republice PhDr. Milan Lupták, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha Sdílení suverenity v EU v bezpe nostní oblasti. Ing. Zbyn k Dubský, Ph.D., VŠMVV Praha, Katedra mezinárodních vztah a diplomacie Bezpe ný rozvoj regionu a jeho ízení Ing. Aleš Hor ka, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav podnikové ekonomiky a managementu Kontrola ako faktor politologických a bezpe nostých otázok udržate ného rozvoja Mgr. Martina Litterová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov PODSEKCE II. politologické aspekty udržitelného rozvoje ídí doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.) Problém udržitelnosti demokracie v kontextu náhlých civiliza ních zm n Ing. Jan Svoboda, M.A., Akademie v d R, Filosofický ústav Politika a management ve sfé e kultury v sou asném Rusku doc. Dmitry Moskvin, CSc., Ekateriburgskaya Akademia Sovremennogo Iskusstva, R&D Regionálne a globalne aspekty etnických konfliktov v sú asnosti PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov UMB Problematika latinskoamerické imigrace do Špan lska a zemí EU PhDr. Vít Rou, Ph.D., Katedra mezinárodních vztah a diplomacie. VŠMVV Praha, o.p.s. Zkušenosti s využitím elektrokola jako alternativního dopravního prost edku v stském prost edí Ing. Jan Pe man, Vysoká škola technická a ekonomická v eských Bud jovicích, Katedra stavebnictví Štátna suverenita v modernom a postmodernom vnímaní štátu Mgr. Lenka Štefánková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov Kritická evaluácia zamestnaneckej participácie ako nástroja upev ovania politickej angažovanosti ob anov Bc. Marián Sekerák, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov 6

7 Silný nebo slabý stát pro 21. století? Aneb hospodá ská politika moderního státu Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Katedra spole enských v d, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice h Zakon ení 1. dne konference h Spole enský ve er na Malé scén DK Metropol v eských Bud jovicích PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Místo: Datum a as: Organizuje: ídí: Sál zastupitelstva Krajského ú adu JK , h Mgr. Ludmila P balová, Bc. Alena Kundrátová Mgr. Ludmila P balová 09:00 h Zahájení a úvodní slovo prof. PaedDr. Gabriel ŠVEJDA, CSc., dr. h. c., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice 09:15 10:00 h 1. blok p ednášek 10:00 10:15 h estávka Stratégia vysokoškolského vzd lávania prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr. h. c., Dr.h.c., doc. JUDr. Alena Pauli ková, PhD., Vysoká škola v Sládkovi ove, Fakulta práva Janka Jesenského Nad ím se zamyslet p i zpracování projektové žádosti Mgr. Lucie Karešová, Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy R Prezentace projektu zam eného na projektové manažery PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Mgr. Lucie Holacká, NIDV Plze Zvýšení odborných kompetencí u itel v profilových zem lských p edm tech PhDr. Aleš Hrade ný, Asociace vzd lávacích za ízení pro rozvoj venkovského prostoru 7

8 10:15 11:45 h 2. blok p ednášek Nastavení podpory projektového ízení pro výuku na st edních školách Zlínského kraje Ing. Kate ina Rubišarová, AutoCont CZ, a.s. Ostrava Sociální projekty na Diecézní charit eské Bud jovice Bc. Iveta Sou ková, Diecézní charita eské Bud jovice Realizace projektu - od p íležitosti k cíli Ing. Milena Smržová, Ú ad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, ROP Jihozápad Využívání cizích jazyk s dopadem na participace v mezinárodních projektech Mgr. Ludmila P balová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice ízení projekt celoživotního vzd lávání Mgr. Tomáš Herda, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice Teorie a praxe projektového managementu na Vysoké škole evropských a regionálních studií doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice 11:45 12:30 h Ob d na Krajském ú adu Jiho eského kraje 12:30 15: 00 h Kulatý st l neformální diskusní fórum (Presscentrum Krajského ú adu JK) moderátor diskuze Mgr. Ludmila P balová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, eské Bud jovice 8

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava Česká asociace sester SBORNÍK z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Tato konference je organizována v rámci

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více