Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, Č. Budějovice Město Český Krumlov Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Český Krumlov, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

2

3 Obsah Úvod... 2 Základní informace k sociálním službám... 3 Odborné sociální poradenství ( 37)... 7 Osobní asistence ( 39)... 9 Pečovatelská služba ( 40) Tísňová péče ( 41) Odlehčovací služby ( 44) Domovy pro seniory ( 49) Raná péče ( 54) Tlumočnické služby ( 56) Azylové domy ( 57) Domy na půl cesty ( 58) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Terénní programy ( 69) Sociální rehabilitace ( 70) Seznam poskytovatelů souvisejících služeb Abecední rejstřík poskytovatelů souvisejícíchslužeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 1

4 Úvod Vážení čtenáři, Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov představuje přehled nabídky sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města. Naleznete v něm především základní informace o nabídce sociálních i doprovodných služeb, kontaktní údaje na jejich poskytovatele a informace o možnostech využívání těchto služeb. Materiál je členěn do 3 částí: 1) Úvodní informace (obecné informace o sociálních službách a vysvětlení některých důležitých pojmů) 2) Přehled sociálních služeb poskytovaných v Českém Krumlově (poskytovatelé sociálních služeb působící přímo na území města jsou rozděleni dle poskytované služby jedná se o služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 3) Přehled souvisejících služeb (služby a aktivity, které nejsou sociální službou dle výše uvedeného zákona, ale se sociální oblastí úzce souvisí) Katalog byl pořízen v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb Český Krumlov, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ , a jeho příprava byla spolufinancována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Věříme, že dokument splní svůj hlavní účel, kterým je poskytnutí vstupních informací a souhrnného přehledu o nabídce služeb v sociální oblasti na území města Český Krumlov. Pro více informací o sociálních službách navštivte webové stránky Jihočeské rozvojové o.p.s. (www.jr-spolecnost.cz), města Český Krumlov (www.ckrumlov.cz) nebo stránky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (viz dále v dokumentu). Údaje o poskytovatelích sociálních služeb uvedené v tomto materiálu pochází z Registru poskytovatelů sociálních služeb a jsou platné k Aktuální informace o sociálních službách a jejich poskytovatelích jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Ing. Jiří Čermák město Český Krumlov Mgr. Kateřina Baboučková Jihočeská rozvojová o.p.s 2 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

5 Základní informace k sociálním službám Sociální služby jsou v České republice poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zabezpečuje základní rámec k zajištění potřebné podpory a pomoci. Jedná se o takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob a důstojné podmínky života, které odpovídají současné úrovni rozvoje společnosti. Tento právní předpis vytváří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi a institucemi v případech, kdy je nezbytné zabezpečit podporu a pomoc osobám, které se nalézají v nepříznivé sociální situaci. Zároveň jsou vymezena práva a povinnosti obcí, krajů, státu a poskytovatelů sociálních služeb. Základní zásady a vymezení některých pojmů Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Poskytovatel sociální služby - je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona o sociálních službách, poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Uživatel sociální služby - může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje zákon o sociálních službách. Sociální služba - činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Nepříznivá sociální situace - je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - je nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Přirozené sociální prostředí - rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity, Sociální začleňování - je to proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Sociální vyloučení - je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 3

6 Sociální služby zahrnují: Sociální poradenství je bezplatné, ve své základní formě je nedílnou a povinnou součástí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Sociální poradenství je poskytováno ve dvou rovinách a to jako: Základní sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Druhy: Osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Druhy: Raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace. Formy poskytování sociálních služeb: Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Úhrada nákladů za poskytované služby a příspěvek na péči Pojmem úhrada nákladů za sociální služby se rozumí finanční plnění uživatele sociální služby poskytovateli za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování sociální služby. Při stanovení výše úhrady za základní činnosti je zákonem a prováděcím předpisem omezeno stanovení maximální denní úhrady nebo maximální částky za úkon, případně určitý čas. Sociální služby se poskytují osobám bez 4 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

7 úhrady nákladů nebo za částečnou, případně plnou úhradu nákladů. V právním předpise je taxativně uveden výčet druhů služeb, za které se úhrada nákladů ze strany uživatelů nevyžaduje, včetně výjimek u jednotlivých druhů služeb. Jsou to služby svou povahou řešící krizové situace nebo takové služby, na kterých má společnost zájem z důvodu ochrany před vznikem nežádoucích situací a jevů. Bez úhrady nákladů od osob je poskytováno také sociální poradenství, které má významné postavení nejen jako základní forma pomoci osobám při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Základními finančními zdroji jsou příspěvek na péči, úhrada uživatelů z vlastních příjmů, příspěvky zřizovatelů sociálních služeb, dotace z veřejných rozpočtů a různé další zdroje (např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská činnost). Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách. O příspěvek je možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Základní informaci poskytne rovněž každý poskytovatel sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby Každý poskytovatel sociální služby by s uživatelem měl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby. Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se ustanoveními občanského zákoníku. Obecně platí, že poskytovatel je povinen smlouvu se zájemcem uzavřít, pokud tomu nebrání důvody stanovené právním předpisem. Smlouva se uzavírá v písemné formě s výjimkou některých druhů služeb. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby, d) místo a čas poskytování sociální služby, e) výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, h) dobu platnosti smlouvy. Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy. Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 5

8 Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení, které mají sídlo na území města Český Krumlov a které poskytují své služby pro občany města Český Krumlov Následující Katalog sociálních služeb uvádí základní informace o registrovaných sociálních službách, které mají sídlo na území města Český Krumlov. Katalog je členěn dle jednotlivých druhů sociálních služeb, které jsou zároveň blíže specifikovány. V jeho závěru jsou uvedeny související služby, které jsou na území města Český Krumlov poskytovány. 6 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

9 Odborné sociální poradenství ( 37) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Český Krumlov Kontaktní adresa: Nemocniční 586, Horní Brána, Český Krumlov Kontaktní osoba: Jana Ihnatoliová, DiS. (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: ambulantní, terénní Kapacita: ambulantní 1500 klientů (rok), terénní 500 klientů (rok) Věková struktura uživatelů: od 18 let Cílová skupina uživatelů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři ambulantní formy: pondělí a středa a , úterý terénní formy: Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 7

10 Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (pracoviště ICOS Český Krumlov, o.s., Centrum sociálních služeb) Název sociální služby: Bezplatné právní poradenství Kontaktní adresa: Kontaktní osoby: Náměstí Svornosti 2, Vnitřní Město, Český Krumlov Mgr. Ingrid Jílková (koordinátorka Centra sociálních služeb), Bc. Tereza Lysoňková (vedoucí poradny), Tomáš Zunt (statutární zástupce) Kontaktní telefon: , Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: ambulantní Kapacita: 500 intervencí (min. 30 minutové jednání) Věková struktura uživatelů: bez omezení věku Cílová skupina uživatelů: všichni občané regionu Českokrumlovska (a také lidé z jižních Čech, pokud se nemohou nebo nechtějí obrátit na organizaci v místě svého bydliště) v nepříznivé sociální situaci (např. lidé pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi atd.) pondělí (neobjednaní klienti) a (objednaní klienti), úterý a telefonické, ové konzultace a objednávání, čtvrtek a (objednaní klienti) 8 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

11 Osobní asistence ( 39) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (pracoviště ICOS Český Krumlov, o.s., Centrum sociálních služeb) Název sociální služby: Osobní asistence Český Krumlov Kontaktní adresa: Náměstí Svornosti 2, Vnitřní Město, Český Krumlov (sídlo zřizovatele), Urbinská 184, Český Krumlov (kontaktní kancelář) Kontaktní osoby: Mgr. Ingrid Jílková (koordinátorka Centra sociálních služeb), Hana Čadová (vedoucí služby), Tomáš Zunt (statutární zástupce) Kontaktní telefon: , Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní Kapacita: 25 klientů (rok) Věková struktura uživatelů: od 1 roku Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, senioři pondělí až pátek Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 9

12 Pečovatelská služba ( 40) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Název sociální služby: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Kontaktní adresa: Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, Český Krumlov Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ambrusová (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní Kapacita: 200 klientů Věková struktura uživatelů: od 19 let a děti do 4 let věku při narození trojčat a vícerčat Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři pondělí až neděle Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

13 Tísňová péče ( 41) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, b) sociálně terapeutické činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Název sociální služby: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Kontaktní adresa: Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, Český Krumlov Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ambrusová (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní Kapacita: 200 klientů Věková struktura uživatelů: od 19 let Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři nepřetržitá Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 11

14 Odlehčovací služby ( 44) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Název sociální služby: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Kontaktní adresa: Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, Český Krumlov Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ambrusová (vedoucí) Kontaktní telefon: , Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: pobytová, ambulantní Kapacita: pobytová 9 lůžek, ambulantní 6 klientů (v daný okamžik) Věková struktura uživatelů: od 19 let Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, senioři pobytové formy: nepřetržitá, ambulantní formy: pondělí až pátek Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

15 Hospic sv. Jana N. Neumanna Název sociální služby: Hospic sv. Jana N. Neumanna Kontaktní adresa: Neumannova 144, Prachatice 1 Kontaktní osoba: PhDr. Robert Huneš (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: pobytová, terénní Kapacita: pobytové formy 11 lůžek a terénní formy 5 klientů Věková struktura uživatelů: od 19 let Cílová skupina uživatelů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením pobytové formy: nepřetržitá, terénní formy: pondělí až pátek a sobota a neděle Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 13

16 Domovy pro seniory ( 49) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Czech one Prague, s.r.o. Název sociální služby: Czech one Prague Dům pro seniory Wágnerka Kontaktní adresa: Nad Nemocnicí 153, Horní Brána, Český Krumlov Kontaktní osoba: Hana Spoladore (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: pobytová Kapacita: 73 lůžek Věková struktura uživatelů: od 27 let Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři nepřetržitá 14 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

17 Domov pro seniory Kaplice Název sociální služby: Domov pro seniory Kaplice, detašované pracoviště Český Krumlov Kontaktní adresa: Nemocniční 429, Horní Brána, Český Krumlov Kontaktní osoba: Ivana Štekerová (pověřená vedením detašovaného pracoviště), Bc. Blanka Sedláčková (soc. pracovnice) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: pobytová Kapacita: 27 lůžek Věková struktura uživatelů: od 55 let Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, senioři nepřetržitá Domov důchodců Horní Planá Název sociální služby: Domov důchodců Horní Planá Kontaktní adresa: Komenského 6, Horní Planá Kontaktní osoba: Ing. Bc. Renata Březinová (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: pobytová Kapacita: 110 lůžek Věková struktura uživatelů: od 50 let Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, senioři nepřetržitá Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 15

18 Raná péče ( 54) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Středisko rané péče SPRP České Budějovice Název sociální služby: Středisko rané péče SPRP České Budějovice Kontaktní adresa: Kněžská 410/8, České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Jana Tušlová (vedoucí) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní, ambulantní Kapacita: 70 klientů (počet smluv) Věková struktura uživatelů: 0-7 let Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi terénní formy: pondělí až pátek , ambulantní formy: pondělí až pátek , v dohodnutém termínu, setkávání rodin v určenou sobotu Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

19 I MY Společnost pro podporu lidí s postižením Název sociální služby: Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II Kontaktní osoba: Kateřina Růžičková, DiS. Kontaktní telefon: , Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní Kapacita: 30 klientů (počet smluv) Věková struktura uživatelů: 0 7 let Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi pondělí až pátek Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Název sociální služby: Středisko rané péče Tamtam Praha Kontaktní adresa: Hábova 1571/22, Praha 13 Kontaktní osoba: Mgr. Martina Péčová (vedoucí) Kontaktní telefon: , Kontaktní Internetové stránky: Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní, ambulantní Kapacita: 140 klientů (rok) Věková struktura uživatelů: do 6 let Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi ambulantní formy: čtvrtek , terénní formy: pondělí až pátek Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov 17

20 Tlumočnické služby ( 56) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. STŘEP Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením Název sociální služby: STŘEP Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením Kontaktní adresa: U Černé věže 71/4, České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Brabcová (rada sdružení) Kontaktní telefon: Kontaktní Internetové stránky: neuvedeny Služba poskytována od: Forma poskytování: terénní, ambulantní Kapacita: 10 kontaktů (týden) Věková struktura uživatelů: bez omezení věku Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením pondělí , SMS služby nepřetržitě 18 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více