ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit. Věříme, že tato zpráva bude pro Vás i pro nás důvodem k vděčnému a radostnému ohlédnutí. Podařilo se nám zahájit nový projekt a stávající projekty zkvalitnit. Pokročily též projekty v investiční fázi a rozvíjí se diakonická služba jednotlivých sborů Církve bratrské. O tom všem se dočtete na následujících stránkách. Velmi nás rozesmutnil závěr roku, kdy naši zákonodárci schválili nový církevní zákon, který nebude již umožňovat církvím poskytovat služby v sociální a zdravotní oblasti. Pravděpodobně nás čeká transformace do organizace s jinou právní formou. Přesto chceme i nadále setrvat v této práci, protože věříme, že je nedílnou součástí naší osobní víry i úkolem církve. Věříme, že křesťanská sociální pomoc má v dnešní době své nezastupitelné místo ve společnosti, a proto chceme tuto práci i nadále rozvíjet a prohlubovat. Tuto změnu, vynucenou novým zákonem, chceme brát jako výzvu k novým začátkům, jako možnost ke zkvalitnění naší práce a posunutí zase o kousek dál. Při pohledu zpět si uvědomujeme, že bez Vaší pomoci bychom mohli jen stěží sloužit v takovém rozsahu. Chceme tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhají sloužit našim bližním. Děkujeme jednotlivcům, firmám, sponzorům, dobrovolníkům, modlitebníkům, nadacím, státní správě a samosprávě, církvi a klientům. Děkujeme i kritikům naší práce, díky jimž můžeme vidět naše chyby a nedostatky a snažit se o jejich nápravu. Jsme si vědomi, že naše práce nesmí být pouze dílem lidským, aby neztratila svůj význam. Děkujeme Bohu za jeho pomoc při naší práci a chceme, aby i nadále služba potřebným byla konána především k jeho slávě. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která poskytuje charitativní a sociální pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. V jejím čele stojí sedmičlenná správní rada, statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociální pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, že péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součástí života křesťana. Tato křesťanská služba diakonia - je společně se zvěstováním evangelia základním posláním a úkolem církve a tedy i každého sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkrétního sboru naší církve, který se na práci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ředitel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČO Kancelář Praha 3 Žižkov, , Koněvova 24 tel., fax.: Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Základní informace Denní stacionář funguje již od roku Základním cílem stacionáře je poskytnutí péče dětem, které vzhledem ke své diagnóze nezvládají pobyt ve větším kolektivu dětí a potřebují speciální způsob výchovy. Pobyt ve stacionáři by měl z dlouhodobého hlediska vést k co největšímu zapojení do běžného života tedy alespoň částečné zařazení do školní docházky a do života rodiny. Provoz v roce 2001 Služba ve stacionáři byla v roce 2001 poskytována po dobu školního roku denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. S dětmi přijatými do stacionáře jsme pracovali na základě behaviorální terapie. Pro každé dítě byl vypracován individuální výchovný plán podle Portage programu, kde byly stanoveny konkrétní úkoly v oblasti vědomostí, soběstačnosti a sebeobsluhy, motoriky a socializace. Rutinní opakování těchto aktivit vedlo u dětí k vytváření návyků, které zvyšují jejich samostatnost. Dávají jim také možnost později navštěvovat např. speciální školu s perspektivou dalšího vzdělávání. Denně bylo plnění úkolů a chování dítěte zaznamenáváno do tabulek, které byly 1x za 3 6 měsíců hodnoceny (podle schopností dítěte). V každé oblasti programu se pak stanovovala další navazující aktivita. Závěry byly konzultovány s rodiči dítěte. Minimálně 2x ročně byla předávána písemná zpráva pediatrovi, dětskému neurologovi a psychiatrovi. Během roku 2001 navštěvovalo stacionář šest dětí. Do stacionáře se úspěšně zařadily čtyři nové děti. U dvou dětí, které chodí do našeho zařízení již několik let, se začalo objevovat zlepšení, a to ve většině bodů Portage programu i v možnostech využití alternativní komunikace. Obě děti také pokračovaly ve školní docházce. Pracovníci Pracovní tým tvoří tři pracovníci na plný úvazek a jedna civilní služba. Příležitostně dětem poskytlo svůj čas několik dobrovolníků. Podařilo se navázat spolupráci se dvěma stálými dobrovolníky, kteří dochází pravidelně každé úterý a čtvrtek. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro všechny pracovníky zajišťovala 1x měsíčně Mgr. Noemi Komrsková, speciální pedagog s kurzem vedení supervize. Podle potřeb pracovníků zajišťovala individuální supervizi bývalá ředitelka stacionáře Galina Hřídelová. Spolupráce Pro práci ve stacionáři se ukázala nezbytná spolupráce s ostatními organizacemi pracujícími v sociálních službách a s dalšími neziskovými organizacemi z Prahy 3. V Informačním centru Remedium Praha probíhala setkávání neziskových organizací Prahy 3. Dále jsme spolupracovali s oddělením dětské psychiatrie v Praze 3, oddělením dětské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Pobyt V době prázdnin byly organizovány 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi v Bedřichově a na Valašsku. Viz část Pobyty. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Věra Weilová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady ,10 MPSV ,00 energie ,00 HLMP Praha ,00 služby ,10 Sbor CB Praha ,00 mzdy a odvody ,00 příjmy od klientů ,00 ostatní ,00 úroky a dary ,12 celkem ,20 celkem ,12 Dárci a sponzoři: Allianz, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Synergie, Sbor CB Praha 3, Berouskovi, Dudušovi, Faltýnovi, Hřídelová, Košťáková, Královi, Krumlovský, Machulíková, Nováková, Pieros, Pospíšilová, Ševčíková, Tylová, Vodičková, Weilová strana 4

5 Chráněné bydlení na Xaverově Chráněné bydlení na Xaverově vzniklo v roce Jedná se o zařízení rodinného typu. Obyvatelé V domácnosti žijí čtyři muži s mentálním a psychickým postižením ve věku od 23 do 56 let. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci V chráněném bydlení pracovali tři asistenti a vedoucí domu, vypomáhal také pracovník na civilní službě. Na organizaci projektu se podílela koordinátorka projektů Diakonie. Asistence byla poskytována 24 hodin denně vzhledem k potřebám klientů. Asistenti prošli během roku několika odbornými kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích. Podařilo se navázat kontakt s několika dobrovolníky z řad studentů i obyvatel Horních Počernic. Život v domě Pracovníci Diakonie se snaží, aby život v chráněném bydlení vytvářel pocit rodinného prostředí a zároveň umožňoval maximální osamostatnění obyvatel. Asistenti spolu s obyvateli tráví často více času, než je v běžném zaměstnání zvykem, jezdí společně na výlety, slaví narozeniny apod. Rodinnému charakteru odpovídá i denní rytmus domu. Obyvatelé podle svých možností odcházejí za prací nebo jinou činností mimo domov. Při hledání zaměstnání a činností volného času spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími služby lidem s postižením. V tomto roce se např. podařilo navázat kontakt s občanským sdružením Villa Vallila, které nabídlo možnost krátkodobých pobytů pro obyvatele našeho domu. Mimo běžné činnosti jsou s obyvateli vytvářeny plány osobního rozvoje, které by jim měly pomoci samostatně se rozhodovat a přebírat zodpovědnost za sebe a prostředí, ve kterém žijí. (V domě např. funguje pravidelné rozdělení domácích prací.) Úpravy domu Diakonie zrekonstruovala v létě sociální zařízení v domě a nechala si vypracovat architektonický projekt na celkovou rekonstrukci domu. Zároveň byla navázána spolupráce s Ateliérem keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně. Studenti této školy vytvářejí studie na vnitřní úpravu domu. strana 5

6 Supervize Během roku se rozvinula pravidelná setkání s ředitelkou Pomocné školy v Rooseveltově ulici v Praze 6, paní Evou Klípovou, která poskytuje zpětnou vazbu pracovníkům chráněného bydlení. Spolupráce v obci V rámci projektu jsme uskutečnili několik akcí, které měly za cíl lepší spolupráci s dalšími subjekty v Horních Počernicích: Březen beseda o Komunitní péči v Čechách a ve Švédsku. Červen tradiční Xaverovský fotbálek spojený s koncertem na zahradě domu obdoba dne otevřených dveří. Prosinec benefiční akce ve prospěch chráněného bydlení loutkové představení Žabák Valentýn souboru Buchty a Loutky. V rámci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o podporu projektu. Dárci byli zveřejněni na billboardu v Horních Počernicích. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu spolu s koordinátorkou projektů přispívaly do Hornopočernického zpravodaje. Projekt byl prezentován na veletrhu For Arch. Koordinátorka projektů a jeden z asistentů poskytli rozhovor Českému Rozhlasu 1 Radiožurnál v rámci pořadu Třetí tisíciletí. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově Ve žlíbku Praha Horní Počernice tel.: Markéta Kirschnerová Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,20 MPSV ,00 energie ,80 Hl. město Praha ,00 opravy a údržba ,80 MČ Pha H. Počernice ,00 služby ,50 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,40 dary ,00 ostatní 5.413,00 úroky 1,81 celkem ,70 celkem ,81 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. města Prahy, Úřad městské části Praha - Horní Počernice, A.I.T. s.r.o., Alena Štěpánová, Anna Králová, Art Print Studio, Atelier Spektrum, Autodoprava Hotěk, Běchovické uhelné sklady s.r.o., Betis s.r.o., BIOFAKTORY Praha, COINCO M. Koštel, Dagmar Grešlová, Divadelní soubor Buchty a Loutky, Elektroprodejna BOM, Europlakat, Globus, Hotel Čertousy, ICLA Import, Incoma, J + Z Elektro, Jan Luhan, Jaroslav Plachý, Josef Červenka, JUNÁK - Středisko Oheň, Keramika Horní Bříza, KMS Architects, Kone a.s., Libuše Kirschnerová, Linde - chladicí technika, Lucie Lounová, M.A.G. galvanochemie, MOBILSERVIS M. Šmídl, Pínová, Šimánková, Vinčálková, Pekařství Moravec, RINGFOTO s.r.o., Rothlehner pracovní plošiny s.r.o., Sbor Církve bratrské v Horních Počernicích, Spokna, Továrna Design, Whirlpool Centrum Slunečnice Projekt Centrum Slunečnice vznikl na základě potřeby účastníků pobytových akcí Diakonie. Projekt umožňuje dospělým osobám s tělesným a kombinovaným postižením zapojit se do celoročního programu. Činnost byla zahájena na začátku roku Cíle projektu Cílem projektu je maximální možné zapojování osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Realizace nabízených programů Terapeutické programy obsahovaly část pohybovou a pracovně výtvarnou a probíhaly v zapůjčených prostorech Domova pro zrakově postižené Palata. Pohybový program podporoval kladný vztah k pohybu a zaměřoval se na uvolňování svalového napětí. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli a osvojovali různé výtvarné techniky, samostatně se výtvarně vyjadřovali. Výtvarná činnost měla i teoretickou část návštěva kulturních zařízení a výstav (Muzeum Alfonse Muchy, stálé expozice v UMPRUM muzeu, výstavu umělců malujících ústy a nohama a výstavy fotografií). V oblasti poradenství jsme vycházeli z individuálních potřeb strana 7

8 a přání klienta. Nabízeli jsme pomoc formou osobních kontaktů i formou telefonických rozhovorů, konzultací a návštěv. U specifických problémů jsme zprostředkovávali kontakt se specialistou. Opět proběhla pobytová akce určena pro větší skupinu zájemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v srpnu, v areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích u Strakonic. Program letního pobytu byl složen z programu duchovního (dopolední část), sportovního, výtvarného (odpolední část) a společenského (večerní část). Duchovní program O lidském srdci byl rozdělen do několika částí a zaměřen na zapojení samotných účastníků. Po úvodním slově se pracovalo s předneseným tématem ve skupinách formou workshopu. V rámci výtvarného programu jsme se věnovali malbě na porcelán. Sportovní program byl přizpůsoben všem typům postižení. Proběhly soutěže jednotlivců i družstev. V rámci pohybové aktivity jsme také podnikli celodenní výlet do povodí řeky Vydry. Na tvorbě večerních programů, které měly převážně zábavnou formu, se podíleli samotní účastníci. Počet osob zapojených do programu Počet účastníků terapeutických aktivit vrostl na 8, z toho 5 se účastnilo pravidelně, dva ve volném čase s ohledem na své zaměstnání a jedna klientka podle aktuálního zdravotního stavu. Do poradenského programu se osobně zapojilo pět klientů z toho jeden mimopražský. Letního pobytu se zúčastnilo 72 účastníků, z toho 32 s postižením, 29 asistentů, 5 pomocných asistentů z řad lehce postižených, 3 zajišťující organizaci a vedení, 3 rodinní příslušníci. Ostatní akce V květnu jsme uspořádali benefiční koncert, jehož cílem bylo prezentovat projekt, získat příznivce a prostředky na nákup terapeutických pomůcek. Na koncertě vystoupila skupina univerzity z Chicaga Wheaton College strana 8

9 Conservatory a pěvecký soubor hudebního gymnázia z Prahy 10. Koncert doplnila výstava prací klientů a fotodokumentace zachycující činnost Centra Slunečnice. V červenci proběhl výlet na Č. Šternberk a Konopiště, v prosinci tradiční předvánoční setkání účastníků pobytů. Personální zajištění Vedení a realizace projektu byla zabezpečována jedním pracovníkem na hlavní pracovní poměr, skupinou dobrovolníků a z části mužem na civilní službě. Administrativní a finanční práce jsou zajišťovány ve spolupráci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Všem dobrovolníkům velice děkujeme za jejich trpělivou a obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně, bez nároku na odměnu. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Lucie Kádnerová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady 8.805,10 úřad práce ,00 služby ,40 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,00 dary ,20 ostatní 240,00 úroky 7,29 celkem ,50 celkem ,49 Dárci a sponzoři: J. P. Brooks, S. Filip, Z. Havlíčková, J. Heřmanová, International Church of Prague, Z. Kmoníčková, P. Kolman, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, J. Richter RM Gastro, T. Zelinka, Sbory Církve bratrské: Chrudim, Č. Budějovice, Č. Skalice, Chýnov, Kolín, Náchod, Plzeň, Praha 2, mládež CB Vinohrady, Praha 5, Ústí nad Labem. Materiální pomoc: VDV Nadace O. Havlové, Český porcelán a.s. Dubí, Karlovarský porcelán a.s. Klášterec nad Ohří strana 9

10 Most Pobočka v Mostě se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Pobočka zaměstnávala dva zaměstnance a měla 10 dobrovolných pracovníků. Volný čas dětí a mládeže Během léta 2001 se podařilo ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky z řad mládeže Sboru Církve bratrské v Mostě zahájit pravidelnou práci s dětmi na sídlišti Liščí vrch v Mostě. Během letních měsíců šlo o pravidelná setkávání v přírodě. Od listopadu 2001 jsme si pro potřeby setkávání pronajali tělocvičnu na 17. ZŠ v Mostě. Klubová setkání probíhají každou sobotu od 15:00 17:00 hod. Počet účastníků klubových setkání se pohybuje v rozmezí dětí a má vzrůstající tendenci. Věk dětí je 8-12 let a pozitivním faktem je skutečnost, že většina dětí navštěvuje klub pravidelně. Vzdělávání a osvětová činnost Přednášky V průběhu roku 2001 jsme uskutečnili osvětové přednášky na téma Sex, AIDS a vztahy a dále přednášky na téma Sekty, náboženské a destruktivní kulty. Přednášky jsme uskutečnili na 20 základních a středních školách. Celkem je vyslechlo více než 1700 žáků v 67 třídách. Na přednášky týkající se rizikového chování navazovaly tzv. diskusní setkání určená pro zájemce z řad posluchačů. Konala se po vyučování a většinou na škole, kde probíhaly přednášky. Žáci měli možnost klást dotazy k přednášce. Tématem setkání byly partnerské vztahy a volba partnera. Postupně jsme setkání obohatili o hry. Z našich zkušeností vyplývá, že na základních školách je zájem výrazně vyšší (až 26 žáků), oproti školám středním (max. 6 studentů/učňů). Během letních prázdnin jsme připravili a žákům z kontaktovaných škol nabídli možnost, jak strávit některé prázdninové dny v prostorách Klubu Bridge, které nám poskytla Církev Československá Husitská. Další akcí byl dvoutýdenní program ( ) pro Dětský domov v ul. K. H. Borovského v Mostě. První týden byl orientován na děti z 2. st. ZŠ. Program obsahoval výše zmiňovanou přednášku upravenou tak, aby odpovídala věku posluchačů a byl doplněn hrami a soutěžemi. Druhý týden byl zaměřen na studenty na SŠ. Světový den boje proti AIDS Dne jsme uspořádali v kulturním domě Repre besedu ke světovému dni boje proti AIDS. Besedy se zúčastnilo celkem 43 posluchačů ze 14 škol. Hostem byl MUDr. Jan Kočí z OHS Most. Kromě zástupců škol přijali pozvání na besedu okresní protidrogoví koordinátoři, ředitel K-centra, strana 10

11 pracovnice Linky Duševní tísně, pracovník Pedagogicko-psychologické poradny. Konkrétním výsledkem této besedy je nabídka spolupráce od Pedagogicko psychologické poradny v Mostě při realizaci projektu Hrou proti AIDS. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě Táboritů 2122/ Most tel.: Roman Kysela Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,00 úřad práce Most ,00 služby ,00 Církev bratrská ,00 mzdy a odvody ,00 celkem ,00 ostatní ,00 celkem ,00 POBYTY Letní pobyty rodin s handicapovanými dětmi V roce 2001 se uskutečnily 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. První byl v termínu od v Bedřichově v Jizerských horách, zúčastnilo se ho 40 osob. Tématem večerních programů byl vztah Boha k člověku a naopak, vztah k majetku, penězům, vztah rodičů a dětí, vztah k přátelům, k práci a odpočinku. Během tohoto týdne bylo velmi hezké počasí, takže jsme mohli každý den využít blízkou přehradu v Jablonci nad Nisou nebo koupaliště v Liberci. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívání, ranní a večerní povídání pro děti na biblické téma. S dospělými jsme strana 11

12 se učili malovat na hedvábí, všechny maminky a dívky si odvážely vlastnoručně malovanou hedvábnou šálu. Druhý pobyt byl od na Valašsku, zúčastnilo se ho 38 osob. Ubytování i stravování bylo zajištěno v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Vzhledem k méně příznivému počasí (déšť a chladno) bylo náročnější připravit každý den odpovídající program, ale i s tím si vedoucí pobytu a pomocníci poradili. Tyto letní rekreace finančně podporuje Holandská diakonie, firma Synergie-Gedos a drobní sponzoři. Je proto možné všem účastníkům zaplatit ubytování, každý si platí cestu a jídlo. Každoročně je o tuto rekreaci zájem mezi věřícími i nevěřícími lidmi. Letní pobyt pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Již tradičně se uskutečnily dva turnusy těchto pobytů. První Rybništi ve dnech , kterého se zúčastnilo 16 seniorů. Vedení tohoto pobytu měl na starosti kazatel Hofman s manželkou. Společným tématem pobytu bylo Kázání na hoře. Druhý pobyt se uskutečnil ve Velké Lhotě ve dnech Pobyt vedl kazatel Paluchník ve spolupráci s místními kazateli Šrámkem a Škrobákem. O tělesnou stravu se výborně postarala sestra Řepová. Tohoto pobytu se zúčastnilo 29 seniorů. Na obou pobytech byl program zaměřen na studium Bible, vzájemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ každého účastníka. PROJEKTY V INVESTIČNÍ FÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrádek nad Olší Práce pobočky Diakonie CB v Hrádku se soustředila na výstavbu Domu s pečovatelskou službou (čtyřposchoďová budova situovaná jako přístavba sborového domu). Práce jsou prováděny svépomocně. Za rok 2001 bylo strana 12

13 odpracováno brigádnických hodin. Stavba byla zasklena, byly dokončeny střešní úpravy, částečně provedeny vnitřní a venkovní omítky a elektrická instalace. Byla zahájena výstavba příjezdové komunikace a s tím související kanalizace. Podařilo se dokončit výstavbu vodojemu a položit trubní vedení pitné a požární vody. 30. října proběhla kolaudace vodojemu. Termín dokončení stavebních prací je závislý na finančních prostředcích, které na stavbu získáme. Orientačně plánujeme dokončení cca za dva roky. V roce 2001 bylo proinvestováno ,- Kč. Dům s pečovatelskou službou bude sloužit seniorům, kteří se kvůli nemoci a stáří již nemohou o sebe plně postarat a nemají nikoho z blízkých, kdo by chtěl nebo mohl jejich potřeby zabezpečit. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrádek č Hrádek na Olší Vladimír Lipus Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem V roce 2001 pokračovaly stavební práce v celkovém rozsahu 6,694 mil. Kč. Byly provedeny rozvody vody, kanalizace, elektřiny a částečně topení. Dokončeny jsou též sádrokartonové podhledy, omítky a štuky. Částečně je realizováno obložení koupelen, zábradlí balkónů a výtahy byly zadány do výroby. Dotace MPSV činila 6,614 mil Kč. Dárci a sponzoři: Andrš, Baloun, Bašková, Bishof, Borovičková, Buchta, Crkal, Cvrčková, Čenkovičová, Čepička, Česenkovi, ČCE Braník, ČCE Kolín, Dejmek, Dočekalová, Drahokoupil, Drvotová, Dvorská, Exner, Ferenc, Fiala, Havlíčková, Hejzlar, Hejzlarovi, strana 13

14 Herlesová, Hlubučková, Hrdličková, Hurtová, Chrásková, Janečková, Jányšová, Javornická, Javornický, Jech, Jetleb, Jetleb, Ježdinská, Jirkovská, Kaiserovi, Kaletovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kejř, Klement, Klementová, Kliment, Kolman, Košťáková, Košťál, Kotrbatý, Kotrbatý, Krauz, Kubínová, Kubový, Maňásek, Maňásková, Mannová, Mareček, Marešová, Matulík, Mednanská, Michalko, Mitisková, Mohr, Musilová M., Musilová O., Najbertová, Nobilis, Novum s.r.o, Nývltová, Pánková, Páral, Pařízkovi, Peterková, Poklop, Pospíšil, Procházková, Prokešová, Raisiglová, Raisová, Ratajová, Richterovi, Řepová, Skoupá, Skrbkovi, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Stára, Šíma, Šmuková, Šrytrová, Tošovská E., Tošovská R., Tydlitát, Valešová L., Valešová M., Valová, Vintera, Vlachová, Vlček, Vodička, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Sbory Církve bratrské: České Budějovice, Chýnov, Kolín, Litomyšl, Písek, Praha 1 HUMANITÁRNÍ POMOC V své humanitární činnosti Diakonie zaměřuje svou pomoc na Ukrajinu. Kromě pomoci při zprostředkování finanční podpory od našich partnerů z Holandska jsme připravili vánoční akci. Děti ze sborů Církve bratrské připravili dárky pro děti na Ukrajině Podkarpatské Rusi. S touto pomocí jsme navštívili Tjačivský rajón a dětský domov ve Vinogradovu. Do této akce se zapojilo 30 sborů. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST V rámci vzdělávací činnosti jsme uspořádali seminář na téma Lidé s mentálním a psychickým postižením v církvi, který proběhl v Praze dne strana 14

15 POBOČKY - VÝPOMOC POTŘEBNÝM LIDEM Kromě větších projektů sociálních služeb zajišťovala Diakonie CB již tradičně drobnou sociální výpomoc potřebným lidem. Práce byla vykonávána dobrovolníky z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvářely dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Snažily se objevit v okolí potřebné lidi - nemocné, osamělé, handicapované, seniory či rodiny v sociální nouzi. Činnost spočívala především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidech, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. K dalším aktivitám tradičně patřily návštěvy a korespondence s lidmi v nemocnicích a ve věznicích. V loňském roce probíhala také práce s dětmi, někde šlo jen o organizování různých jednorázových setkání, jinde až o vznik terénní práce s dětmi na sídlišti formou volnočasových programů. Na některých akcích spolupracuje místní Diakonie s dalšími organizacemi. Například pobočka v Třinci spolupracovala s organizací International Messengers při pořádání dvou týdenních kempů s výukou angličtiny. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Královská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, vedoucí pobočky: Věra Urminská Most, Táboritů 2122, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Římská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koněvova 24, vedoucí pobočky: Věra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelář Diakonie CB se v průběhu roku snažila zabezpečit projekty Diakonie ve všech směrech. V praxi to znamenalo získávání finančních prostředků, vedení mzdové a personální agendy, kontakt s veřejností a státní správou, organizaci a realizaci různých setkání, hledání nových možností a způsobů práce s klienty, zavádění minimálních standardů sociálních služeb apod. Dále se zabývala budováním kontaktů a spolupráce s organizacemi v rámci ČR i v zahraničí. Díky velkému pochopení sboru CB Praha 3, se kancelář mohla přestěhovat do samostatných prostor jejich sborového domu. Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,30 vlastní činnost ,00 služby ,22 dary ,27 mzdy a odvody ,00 úroky 3.981,94 ostatní ,29 celkem ,21 celkem ,81 Sponzoři a dárci: Allianz, Bischof, Brož, Dejmek, Dejmková, Havlová, Janečková, Jányšová, Luhan, Mimberg, Musilova M., Musilova O., Naděje Vysoke Myto, OMV, Pánek, Pařízkovi, Pitterva, Plchot, Prokešová, Průša, Rada CB, Satke, ST Zending, Sulek, Rotary Prague International, Secar Bohemia, OMV, Sbory Církve bratrské:?,?, Bystré, Česká Skalice, České Budějovice, Havířov, Horní Krupá, Hradec Králové, Husinec, Chrudim, Chýnov, Kladno, Kutná Hora, Kyjov, Letovice, Liberec, Litomyšl, Náchod, Olomouc, Plzeň, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 9, Tábor, Trhové Sviny, Velká Lhota, Veselí, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která nám vede účetnictví, J. Černému, který nám vybudoval a udržuje počítačovou síť, Z. Weilovi za montáž telefonní ústředny, J. Průšovi za pomoc všeho druhu. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2001 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Xaverov, Slunečnice, pobytové akce dospělých, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva Samostatné movité věci a soubory mov ,00 Drobný hmotný invest. majetek ,00 Pořízení hmotných investic ,48 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,00 Pokladny ,90 Bankovní účty ,50 Poskytnuté provozní zálohy ,00 Aktiva celkem ,88 Pasiva Dodavatele ,90 Ostatní závazky ,00 soc. a zdr. poj. zaměstnanců ,00 Ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,10 Vlastni jmění ,38 Vlastni jmění - dotace MF ,80 Vlastni jmění darovaný HIM ,00 Fondy ,93 Pasiva celkem ,11 Rozdíl celkem ,77 strana 17

18 Výsledovka Výdaje spotřeba materiálu ,10 spotřeba potravin 9 571,90 spotřeba PHM ,60 materiál, vybavení ,00 energie ,00 opravy a údržba ,80 cestovné ,92 poštovné, telefon ,80 služby nájem 1 706,00 služby ostatní ,20 pobyty ,00 školení 6 381,00 mzdové náklady ,40 zákonné soc. zdrav pojištění ,00 daně ,90 ostatní náklady ,88 poskytnuté dary ,00 celkem ,50 Příjmy tržby provoz ,00 úroky 4 319,80 dary ,47 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy 77,00 celkem ,27 Rozdíl ,77 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební práce a stavební dozor ,30 úhrada faktur za r ,00 celkem ,30 Příjmy dotace MPSV ,81 dary ,40 celkem ,21 Rozdíl ,91 Výrok auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se Zákonem ČNR č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR, Auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Výrok auditora určený pro statutární orgán. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, věrně a pravdivě zobrazuje stav majetku a výsledky hospodaření roku Ing. Ludmila Dvorská dekret č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 19

20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Všem Vám, kteří jste přispěli na naši práci i jednotlivé projekty, ať již to bylo přímo na účet, složenkou, skrze sbírku nebo jiným způsobem. Děkujeme i Všem Vám, které jsme nezaregistrovali, v našem seznamu a kterým se tímto omlouváme. Děkujeme i Vám, kteří jste si nepřáli být v tomto materiálu uvedeni. Děkujeme za Vámi věnovaný čas, Vaši osobní pomoc, modlitbu a slovo povzbuzení. strana 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více