ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit. Věříme, že tato zpráva bude pro Vás i pro nás důvodem k vděčnému a radostnému ohlédnutí. Podařilo se nám zahájit nový projekt a stávající projekty zkvalitnit. Pokročily též projekty v investiční fázi a rozvíjí se diakonická služba jednotlivých sborů Církve bratrské. O tom všem se dočtete na následujících stránkách. Velmi nás rozesmutnil závěr roku, kdy naši zákonodárci schválili nový církevní zákon, který nebude již umožňovat církvím poskytovat služby v sociální a zdravotní oblasti. Pravděpodobně nás čeká transformace do organizace s jinou právní formou. Přesto chceme i nadále setrvat v této práci, protože věříme, že je nedílnou součástí naší osobní víry i úkolem církve. Věříme, že křesťanská sociální pomoc má v dnešní době své nezastupitelné místo ve společnosti, a proto chceme tuto práci i nadále rozvíjet a prohlubovat. Tuto změnu, vynucenou novým zákonem, chceme brát jako výzvu k novým začátkům, jako možnost ke zkvalitnění naší práce a posunutí zase o kousek dál. Při pohledu zpět si uvědomujeme, že bez Vaší pomoci bychom mohli jen stěží sloužit v takovém rozsahu. Chceme tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhají sloužit našim bližním. Děkujeme jednotlivcům, firmám, sponzorům, dobrovolníkům, modlitebníkům, nadacím, státní správě a samosprávě, církvi a klientům. Děkujeme i kritikům naší práce, díky jimž můžeme vidět naše chyby a nedostatky a snažit se o jejich nápravu. Jsme si vědomi, že naše práce nesmí být pouze dílem lidským, aby neztratila svůj význam. Děkujeme Bohu za jeho pomoc při naší práci a chceme, aby i nadále služba potřebným byla konána především k jeho slávě. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která poskytuje charitativní a sociální pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. V jejím čele stojí sedmičlenná správní rada, statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociální pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, že péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součástí života křesťana. Tato křesťanská služba diakonia - je společně se zvěstováním evangelia základním posláním a úkolem církve a tedy i každého sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkrétního sboru naší církve, který se na práci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ředitel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČO Kancelář Praha 3 Žižkov, , Koněvova 24 tel., fax.: Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Základní informace Denní stacionář funguje již od roku Základním cílem stacionáře je poskytnutí péče dětem, které vzhledem ke své diagnóze nezvládají pobyt ve větším kolektivu dětí a potřebují speciální způsob výchovy. Pobyt ve stacionáři by měl z dlouhodobého hlediska vést k co největšímu zapojení do běžného života tedy alespoň částečné zařazení do školní docházky a do života rodiny. Provoz v roce 2001 Služba ve stacionáři byla v roce 2001 poskytována po dobu školního roku denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. S dětmi přijatými do stacionáře jsme pracovali na základě behaviorální terapie. Pro každé dítě byl vypracován individuální výchovný plán podle Portage programu, kde byly stanoveny konkrétní úkoly v oblasti vědomostí, soběstačnosti a sebeobsluhy, motoriky a socializace. Rutinní opakování těchto aktivit vedlo u dětí k vytváření návyků, které zvyšují jejich samostatnost. Dávají jim také možnost později navštěvovat např. speciální školu s perspektivou dalšího vzdělávání. Denně bylo plnění úkolů a chování dítěte zaznamenáváno do tabulek, které byly 1x za 3 6 měsíců hodnoceny (podle schopností dítěte). V každé oblasti programu se pak stanovovala další navazující aktivita. Závěry byly konzultovány s rodiči dítěte. Minimálně 2x ročně byla předávána písemná zpráva pediatrovi, dětskému neurologovi a psychiatrovi. Během roku 2001 navštěvovalo stacionář šest dětí. Do stacionáře se úspěšně zařadily čtyři nové děti. U dvou dětí, které chodí do našeho zařízení již několik let, se začalo objevovat zlepšení, a to ve většině bodů Portage programu i v možnostech využití alternativní komunikace. Obě děti také pokračovaly ve školní docházce. Pracovníci Pracovní tým tvoří tři pracovníci na plný úvazek a jedna civilní služba. Příležitostně dětem poskytlo svůj čas několik dobrovolníků. Podařilo se navázat spolupráci se dvěma stálými dobrovolníky, kteří dochází pravidelně každé úterý a čtvrtek. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro všechny pracovníky zajišťovala 1x měsíčně Mgr. Noemi Komrsková, speciální pedagog s kurzem vedení supervize. Podle potřeb pracovníků zajišťovala individuální supervizi bývalá ředitelka stacionáře Galina Hřídelová. Spolupráce Pro práci ve stacionáři se ukázala nezbytná spolupráce s ostatními organizacemi pracujícími v sociálních službách a s dalšími neziskovými organizacemi z Prahy 3. V Informačním centru Remedium Praha probíhala setkávání neziskových organizací Prahy 3. Dále jsme spolupracovali s oddělením dětské psychiatrie v Praze 3, oddělením dětské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Pobyt V době prázdnin byly organizovány 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi v Bedřichově a na Valašsku. Viz část Pobyty. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Věra Weilová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady ,10 MPSV ,00 energie ,00 HLMP Praha ,00 služby ,10 Sbor CB Praha ,00 mzdy a odvody ,00 příjmy od klientů ,00 ostatní ,00 úroky a dary ,12 celkem ,20 celkem ,12 Dárci a sponzoři: Allianz, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Synergie, Sbor CB Praha 3, Berouskovi, Dudušovi, Faltýnovi, Hřídelová, Košťáková, Královi, Krumlovský, Machulíková, Nováková, Pieros, Pospíšilová, Ševčíková, Tylová, Vodičková, Weilová strana 4

5 Chráněné bydlení na Xaverově Chráněné bydlení na Xaverově vzniklo v roce Jedná se o zařízení rodinného typu. Obyvatelé V domácnosti žijí čtyři muži s mentálním a psychickým postižením ve věku od 23 do 56 let. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci V chráněném bydlení pracovali tři asistenti a vedoucí domu, vypomáhal také pracovník na civilní službě. Na organizaci projektu se podílela koordinátorka projektů Diakonie. Asistence byla poskytována 24 hodin denně vzhledem k potřebám klientů. Asistenti prošli během roku několika odbornými kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích. Podařilo se navázat kontakt s několika dobrovolníky z řad studentů i obyvatel Horních Počernic. Život v domě Pracovníci Diakonie se snaží, aby život v chráněném bydlení vytvářel pocit rodinného prostředí a zároveň umožňoval maximální osamostatnění obyvatel. Asistenti spolu s obyvateli tráví často více času, než je v běžném zaměstnání zvykem, jezdí společně na výlety, slaví narozeniny apod. Rodinnému charakteru odpovídá i denní rytmus domu. Obyvatelé podle svých možností odcházejí za prací nebo jinou činností mimo domov. Při hledání zaměstnání a činností volného času spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími služby lidem s postižením. V tomto roce se např. podařilo navázat kontakt s občanským sdružením Villa Vallila, které nabídlo možnost krátkodobých pobytů pro obyvatele našeho domu. Mimo běžné činnosti jsou s obyvateli vytvářeny plány osobního rozvoje, které by jim měly pomoci samostatně se rozhodovat a přebírat zodpovědnost za sebe a prostředí, ve kterém žijí. (V domě např. funguje pravidelné rozdělení domácích prací.) Úpravy domu Diakonie zrekonstruovala v létě sociální zařízení v domě a nechala si vypracovat architektonický projekt na celkovou rekonstrukci domu. Zároveň byla navázána spolupráce s Ateliérem keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně. Studenti této školy vytvářejí studie na vnitřní úpravu domu. strana 5

6 Supervize Během roku se rozvinula pravidelná setkání s ředitelkou Pomocné školy v Rooseveltově ulici v Praze 6, paní Evou Klípovou, která poskytuje zpětnou vazbu pracovníkům chráněného bydlení. Spolupráce v obci V rámci projektu jsme uskutečnili několik akcí, které měly za cíl lepší spolupráci s dalšími subjekty v Horních Počernicích: Březen beseda o Komunitní péči v Čechách a ve Švédsku. Červen tradiční Xaverovský fotbálek spojený s koncertem na zahradě domu obdoba dne otevřených dveří. Prosinec benefiční akce ve prospěch chráněného bydlení loutkové představení Žabák Valentýn souboru Buchty a Loutky. V rámci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o podporu projektu. Dárci byli zveřejněni na billboardu v Horních Počernicích. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu spolu s koordinátorkou projektů přispívaly do Hornopočernického zpravodaje. Projekt byl prezentován na veletrhu For Arch. Koordinátorka projektů a jeden z asistentů poskytli rozhovor Českému Rozhlasu 1 Radiožurnál v rámci pořadu Třetí tisíciletí. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově Ve žlíbku Praha Horní Počernice tel.: Markéta Kirschnerová Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,20 MPSV ,00 energie ,80 Hl. město Praha ,00 opravy a údržba ,80 MČ Pha H. Počernice ,00 služby ,50 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,40 dary ,00 ostatní 5.413,00 úroky 1,81 celkem ,70 celkem ,81 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. města Prahy, Úřad městské části Praha - Horní Počernice, A.I.T. s.r.o., Alena Štěpánová, Anna Králová, Art Print Studio, Atelier Spektrum, Autodoprava Hotěk, Běchovické uhelné sklady s.r.o., Betis s.r.o., BIOFAKTORY Praha, COINCO M. Koštel, Dagmar Grešlová, Divadelní soubor Buchty a Loutky, Elektroprodejna BOM, Europlakat, Globus, Hotel Čertousy, ICLA Import, Incoma, J + Z Elektro, Jan Luhan, Jaroslav Plachý, Josef Červenka, JUNÁK - Středisko Oheň, Keramika Horní Bříza, KMS Architects, Kone a.s., Libuše Kirschnerová, Linde - chladicí technika, Lucie Lounová, M.A.G. galvanochemie, MOBILSERVIS M. Šmídl, Pínová, Šimánková, Vinčálková, Pekařství Moravec, RINGFOTO s.r.o., Rothlehner pracovní plošiny s.r.o., Sbor Církve bratrské v Horních Počernicích, Spokna, Továrna Design, Whirlpool Centrum Slunečnice Projekt Centrum Slunečnice vznikl na základě potřeby účastníků pobytových akcí Diakonie. Projekt umožňuje dospělým osobám s tělesným a kombinovaným postižením zapojit se do celoročního programu. Činnost byla zahájena na začátku roku Cíle projektu Cílem projektu je maximální možné zapojování osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Realizace nabízených programů Terapeutické programy obsahovaly část pohybovou a pracovně výtvarnou a probíhaly v zapůjčených prostorech Domova pro zrakově postižené Palata. Pohybový program podporoval kladný vztah k pohybu a zaměřoval se na uvolňování svalového napětí. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli a osvojovali různé výtvarné techniky, samostatně se výtvarně vyjadřovali. Výtvarná činnost měla i teoretickou část návštěva kulturních zařízení a výstav (Muzeum Alfonse Muchy, stálé expozice v UMPRUM muzeu, výstavu umělců malujících ústy a nohama a výstavy fotografií). V oblasti poradenství jsme vycházeli z individuálních potřeb strana 7

8 a přání klienta. Nabízeli jsme pomoc formou osobních kontaktů i formou telefonických rozhovorů, konzultací a návštěv. U specifických problémů jsme zprostředkovávali kontakt se specialistou. Opět proběhla pobytová akce určena pro větší skupinu zájemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v srpnu, v areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích u Strakonic. Program letního pobytu byl složen z programu duchovního (dopolední část), sportovního, výtvarného (odpolední část) a společenského (večerní část). Duchovní program O lidském srdci byl rozdělen do několika částí a zaměřen na zapojení samotných účastníků. Po úvodním slově se pracovalo s předneseným tématem ve skupinách formou workshopu. V rámci výtvarného programu jsme se věnovali malbě na porcelán. Sportovní program byl přizpůsoben všem typům postižení. Proběhly soutěže jednotlivců i družstev. V rámci pohybové aktivity jsme také podnikli celodenní výlet do povodí řeky Vydry. Na tvorbě večerních programů, které měly převážně zábavnou formu, se podíleli samotní účastníci. Počet osob zapojených do programu Počet účastníků terapeutických aktivit vrostl na 8, z toho 5 se účastnilo pravidelně, dva ve volném čase s ohledem na své zaměstnání a jedna klientka podle aktuálního zdravotního stavu. Do poradenského programu se osobně zapojilo pět klientů z toho jeden mimopražský. Letního pobytu se zúčastnilo 72 účastníků, z toho 32 s postižením, 29 asistentů, 5 pomocných asistentů z řad lehce postižených, 3 zajišťující organizaci a vedení, 3 rodinní příslušníci. Ostatní akce V květnu jsme uspořádali benefiční koncert, jehož cílem bylo prezentovat projekt, získat příznivce a prostředky na nákup terapeutických pomůcek. Na koncertě vystoupila skupina univerzity z Chicaga Wheaton College strana 8

9 Conservatory a pěvecký soubor hudebního gymnázia z Prahy 10. Koncert doplnila výstava prací klientů a fotodokumentace zachycující činnost Centra Slunečnice. V červenci proběhl výlet na Č. Šternberk a Konopiště, v prosinci tradiční předvánoční setkání účastníků pobytů. Personální zajištění Vedení a realizace projektu byla zabezpečována jedním pracovníkem na hlavní pracovní poměr, skupinou dobrovolníků a z části mužem na civilní službě. Administrativní a finanční práce jsou zajišťovány ve spolupráci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Všem dobrovolníkům velice děkujeme za jejich trpělivou a obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně, bez nároku na odměnu. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Lucie Kádnerová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady 8.805,10 úřad práce ,00 služby ,40 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,00 dary ,20 ostatní 240,00 úroky 7,29 celkem ,50 celkem ,49 Dárci a sponzoři: J. P. Brooks, S. Filip, Z. Havlíčková, J. Heřmanová, International Church of Prague, Z. Kmoníčková, P. Kolman, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, J. Richter RM Gastro, T. Zelinka, Sbory Církve bratrské: Chrudim, Č. Budějovice, Č. Skalice, Chýnov, Kolín, Náchod, Plzeň, Praha 2, mládež CB Vinohrady, Praha 5, Ústí nad Labem. Materiální pomoc: VDV Nadace O. Havlové, Český porcelán a.s. Dubí, Karlovarský porcelán a.s. Klášterec nad Ohří strana 9

10 Most Pobočka v Mostě se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Pobočka zaměstnávala dva zaměstnance a měla 10 dobrovolných pracovníků. Volný čas dětí a mládeže Během léta 2001 se podařilo ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky z řad mládeže Sboru Církve bratrské v Mostě zahájit pravidelnou práci s dětmi na sídlišti Liščí vrch v Mostě. Během letních měsíců šlo o pravidelná setkávání v přírodě. Od listopadu 2001 jsme si pro potřeby setkávání pronajali tělocvičnu na 17. ZŠ v Mostě. Klubová setkání probíhají každou sobotu od 15:00 17:00 hod. Počet účastníků klubových setkání se pohybuje v rozmezí dětí a má vzrůstající tendenci. Věk dětí je 8-12 let a pozitivním faktem je skutečnost, že většina dětí navštěvuje klub pravidelně. Vzdělávání a osvětová činnost Přednášky V průběhu roku 2001 jsme uskutečnili osvětové přednášky na téma Sex, AIDS a vztahy a dále přednášky na téma Sekty, náboženské a destruktivní kulty. Přednášky jsme uskutečnili na 20 základních a středních školách. Celkem je vyslechlo více než 1700 žáků v 67 třídách. Na přednášky týkající se rizikového chování navazovaly tzv. diskusní setkání určená pro zájemce z řad posluchačů. Konala se po vyučování a většinou na škole, kde probíhaly přednášky. Žáci měli možnost klást dotazy k přednášce. Tématem setkání byly partnerské vztahy a volba partnera. Postupně jsme setkání obohatili o hry. Z našich zkušeností vyplývá, že na základních školách je zájem výrazně vyšší (až 26 žáků), oproti školám středním (max. 6 studentů/učňů). Během letních prázdnin jsme připravili a žákům z kontaktovaných škol nabídli možnost, jak strávit některé prázdninové dny v prostorách Klubu Bridge, které nám poskytla Církev Československá Husitská. Další akcí byl dvoutýdenní program ( ) pro Dětský domov v ul. K. H. Borovského v Mostě. První týden byl orientován na děti z 2. st. ZŠ. Program obsahoval výše zmiňovanou přednášku upravenou tak, aby odpovídala věku posluchačů a byl doplněn hrami a soutěžemi. Druhý týden byl zaměřen na studenty na SŠ. Světový den boje proti AIDS Dne jsme uspořádali v kulturním domě Repre besedu ke světovému dni boje proti AIDS. Besedy se zúčastnilo celkem 43 posluchačů ze 14 škol. Hostem byl MUDr. Jan Kočí z OHS Most. Kromě zástupců škol přijali pozvání na besedu okresní protidrogoví koordinátoři, ředitel K-centra, strana 10

11 pracovnice Linky Duševní tísně, pracovník Pedagogicko-psychologické poradny. Konkrétním výsledkem této besedy je nabídka spolupráce od Pedagogicko psychologické poradny v Mostě při realizaci projektu Hrou proti AIDS. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě Táboritů 2122/ Most tel.: Roman Kysela Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,00 úřad práce Most ,00 služby ,00 Církev bratrská ,00 mzdy a odvody ,00 celkem ,00 ostatní ,00 celkem ,00 POBYTY Letní pobyty rodin s handicapovanými dětmi V roce 2001 se uskutečnily 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. První byl v termínu od v Bedřichově v Jizerských horách, zúčastnilo se ho 40 osob. Tématem večerních programů byl vztah Boha k člověku a naopak, vztah k majetku, penězům, vztah rodičů a dětí, vztah k přátelům, k práci a odpočinku. Během tohoto týdne bylo velmi hezké počasí, takže jsme mohli každý den využít blízkou přehradu v Jablonci nad Nisou nebo koupaliště v Liberci. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívání, ranní a večerní povídání pro děti na biblické téma. S dospělými jsme strana 11

12 se učili malovat na hedvábí, všechny maminky a dívky si odvážely vlastnoručně malovanou hedvábnou šálu. Druhý pobyt byl od na Valašsku, zúčastnilo se ho 38 osob. Ubytování i stravování bylo zajištěno v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Vzhledem k méně příznivému počasí (déšť a chladno) bylo náročnější připravit každý den odpovídající program, ale i s tím si vedoucí pobytu a pomocníci poradili. Tyto letní rekreace finančně podporuje Holandská diakonie, firma Synergie-Gedos a drobní sponzoři. Je proto možné všem účastníkům zaplatit ubytování, každý si platí cestu a jídlo. Každoročně je o tuto rekreaci zájem mezi věřícími i nevěřícími lidmi. Letní pobyt pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Již tradičně se uskutečnily dva turnusy těchto pobytů. První Rybništi ve dnech , kterého se zúčastnilo 16 seniorů. Vedení tohoto pobytu měl na starosti kazatel Hofman s manželkou. Společným tématem pobytu bylo Kázání na hoře. Druhý pobyt se uskutečnil ve Velké Lhotě ve dnech Pobyt vedl kazatel Paluchník ve spolupráci s místními kazateli Šrámkem a Škrobákem. O tělesnou stravu se výborně postarala sestra Řepová. Tohoto pobytu se zúčastnilo 29 seniorů. Na obou pobytech byl program zaměřen na studium Bible, vzájemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ každého účastníka. PROJEKTY V INVESTIČNÍ FÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrádek nad Olší Práce pobočky Diakonie CB v Hrádku se soustředila na výstavbu Domu s pečovatelskou službou (čtyřposchoďová budova situovaná jako přístavba sborového domu). Práce jsou prováděny svépomocně. Za rok 2001 bylo strana 12

13 odpracováno brigádnických hodin. Stavba byla zasklena, byly dokončeny střešní úpravy, částečně provedeny vnitřní a venkovní omítky a elektrická instalace. Byla zahájena výstavba příjezdové komunikace a s tím související kanalizace. Podařilo se dokončit výstavbu vodojemu a položit trubní vedení pitné a požární vody. 30. října proběhla kolaudace vodojemu. Termín dokončení stavebních prací je závislý na finančních prostředcích, které na stavbu získáme. Orientačně plánujeme dokončení cca za dva roky. V roce 2001 bylo proinvestováno ,- Kč. Dům s pečovatelskou službou bude sloužit seniorům, kteří se kvůli nemoci a stáří již nemohou o sebe plně postarat a nemají nikoho z blízkých, kdo by chtěl nebo mohl jejich potřeby zabezpečit. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrádek č Hrádek na Olší Vladimír Lipus Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem V roce 2001 pokračovaly stavební práce v celkovém rozsahu 6,694 mil. Kč. Byly provedeny rozvody vody, kanalizace, elektřiny a částečně topení. Dokončeny jsou též sádrokartonové podhledy, omítky a štuky. Částečně je realizováno obložení koupelen, zábradlí balkónů a výtahy byly zadány do výroby. Dotace MPSV činila 6,614 mil Kč. Dárci a sponzoři: Andrš, Baloun, Bašková, Bishof, Borovičková, Buchta, Crkal, Cvrčková, Čenkovičová, Čepička, Česenkovi, ČCE Braník, ČCE Kolín, Dejmek, Dočekalová, Drahokoupil, Drvotová, Dvorská, Exner, Ferenc, Fiala, Havlíčková, Hejzlar, Hejzlarovi, strana 13

14 Herlesová, Hlubučková, Hrdličková, Hurtová, Chrásková, Janečková, Jányšová, Javornická, Javornický, Jech, Jetleb, Jetleb, Ježdinská, Jirkovská, Kaiserovi, Kaletovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kejř, Klement, Klementová, Kliment, Kolman, Košťáková, Košťál, Kotrbatý, Kotrbatý, Krauz, Kubínová, Kubový, Maňásek, Maňásková, Mannová, Mareček, Marešová, Matulík, Mednanská, Michalko, Mitisková, Mohr, Musilová M., Musilová O., Najbertová, Nobilis, Novum s.r.o, Nývltová, Pánková, Páral, Pařízkovi, Peterková, Poklop, Pospíšil, Procházková, Prokešová, Raisiglová, Raisová, Ratajová, Richterovi, Řepová, Skoupá, Skrbkovi, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Stára, Šíma, Šmuková, Šrytrová, Tošovská E., Tošovská R., Tydlitát, Valešová L., Valešová M., Valová, Vintera, Vlachová, Vlček, Vodička, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Sbory Církve bratrské: České Budějovice, Chýnov, Kolín, Litomyšl, Písek, Praha 1 HUMANITÁRNÍ POMOC V své humanitární činnosti Diakonie zaměřuje svou pomoc na Ukrajinu. Kromě pomoci při zprostředkování finanční podpory od našich partnerů z Holandska jsme připravili vánoční akci. Děti ze sborů Církve bratrské připravili dárky pro děti na Ukrajině Podkarpatské Rusi. S touto pomocí jsme navštívili Tjačivský rajón a dětský domov ve Vinogradovu. Do této akce se zapojilo 30 sborů. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST V rámci vzdělávací činnosti jsme uspořádali seminář na téma Lidé s mentálním a psychickým postižením v církvi, který proběhl v Praze dne strana 14

15 POBOČKY - VÝPOMOC POTŘEBNÝM LIDEM Kromě větších projektů sociálních služeb zajišťovala Diakonie CB již tradičně drobnou sociální výpomoc potřebným lidem. Práce byla vykonávána dobrovolníky z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvářely dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Snažily se objevit v okolí potřebné lidi - nemocné, osamělé, handicapované, seniory či rodiny v sociální nouzi. Činnost spočívala především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidech, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. K dalším aktivitám tradičně patřily návštěvy a korespondence s lidmi v nemocnicích a ve věznicích. V loňském roce probíhala také práce s dětmi, někde šlo jen o organizování různých jednorázových setkání, jinde až o vznik terénní práce s dětmi na sídlišti formou volnočasových programů. Na některých akcích spolupracuje místní Diakonie s dalšími organizacemi. Například pobočka v Třinci spolupracovala s organizací International Messengers při pořádání dvou týdenních kempů s výukou angličtiny. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Královská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, vedoucí pobočky: Věra Urminská Most, Táboritů 2122, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Římská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koněvova 24, vedoucí pobočky: Věra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelář Diakonie CB se v průběhu roku snažila zabezpečit projekty Diakonie ve všech směrech. V praxi to znamenalo získávání finančních prostředků, vedení mzdové a personální agendy, kontakt s veřejností a státní správou, organizaci a realizaci různých setkání, hledání nových možností a způsobů práce s klienty, zavádění minimálních standardů sociálních služeb apod. Dále se zabývala budováním kontaktů a spolupráce s organizacemi v rámci ČR i v zahraničí. Díky velkému pochopení sboru CB Praha 3, se kancelář mohla přestěhovat do samostatných prostor jejich sborového domu. Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,30 vlastní činnost ,00 služby ,22 dary ,27 mzdy a odvody ,00 úroky 3.981,94 ostatní ,29 celkem ,21 celkem ,81 Sponzoři a dárci: Allianz, Bischof, Brož, Dejmek, Dejmková, Havlová, Janečková, Jányšová, Luhan, Mimberg, Musilova M., Musilova O., Naděje Vysoke Myto, OMV, Pánek, Pařízkovi, Pitterva, Plchot, Prokešová, Průša, Rada CB, Satke, ST Zending, Sulek, Rotary Prague International, Secar Bohemia, OMV, Sbory Církve bratrské:?,?, Bystré, Česká Skalice, České Budějovice, Havířov, Horní Krupá, Hradec Králové, Husinec, Chrudim, Chýnov, Kladno, Kutná Hora, Kyjov, Letovice, Liberec, Litomyšl, Náchod, Olomouc, Plzeň, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 9, Tábor, Trhové Sviny, Velká Lhota, Veselí, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která nám vede účetnictví, J. Černému, který nám vybudoval a udržuje počítačovou síť, Z. Weilovi za montáž telefonní ústředny, J. Průšovi za pomoc všeho druhu. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2001 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Xaverov, Slunečnice, pobytové akce dospělých, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva Samostatné movité věci a soubory mov ,00 Drobný hmotný invest. majetek ,00 Pořízení hmotných investic ,48 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,00 Pokladny ,90 Bankovní účty ,50 Poskytnuté provozní zálohy ,00 Aktiva celkem ,88 Pasiva Dodavatele ,90 Ostatní závazky ,00 soc. a zdr. poj. zaměstnanců ,00 Ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,10 Vlastni jmění ,38 Vlastni jmění - dotace MF ,80 Vlastni jmění darovaný HIM ,00 Fondy ,93 Pasiva celkem ,11 Rozdíl celkem ,77 strana 17

18 Výsledovka Výdaje spotřeba materiálu ,10 spotřeba potravin 9 571,90 spotřeba PHM ,60 materiál, vybavení ,00 energie ,00 opravy a údržba ,80 cestovné ,92 poštovné, telefon ,80 služby nájem 1 706,00 služby ostatní ,20 pobyty ,00 školení 6 381,00 mzdové náklady ,40 zákonné soc. zdrav pojištění ,00 daně ,90 ostatní náklady ,88 poskytnuté dary ,00 celkem ,50 Příjmy tržby provoz ,00 úroky 4 319,80 dary ,47 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy 77,00 celkem ,27 Rozdíl ,77 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební práce a stavební dozor ,30 úhrada faktur za r ,00 celkem ,30 Příjmy dotace MPSV ,81 dary ,40 celkem ,21 Rozdíl ,91 Výrok auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se Zákonem ČNR č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR, Auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Výrok auditora určený pro statutární orgán. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, věrně a pravdivě zobrazuje stav majetku a výsledky hospodaření roku Ing. Ludmila Dvorská dekret č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 19

20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Všem Vám, kteří jste přispěli na naši práci i jednotlivé projekty, ať již to bylo přímo na účet, složenkou, skrze sbírku nebo jiným způsobem. Děkujeme i Všem Vám, které jsme nezaregistrovali, v našem seznamu a kterým se tímto omlouváme. Děkujeme i Vám, kteří jste si nepřáli být v tomto materiálu uvedeni. Děkujeme za Vámi věnovaný čas, Vaši osobní pomoc, modlitbu a slovo povzbuzení. strana 20

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více