ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit. Věříme, že tato zpráva bude pro Vás i pro nás důvodem k vděčnému a radostnému ohlédnutí. Podařilo se nám zahájit nový projekt a stávající projekty zkvalitnit. Pokročily též projekty v investiční fázi a rozvíjí se diakonická služba jednotlivých sborů Církve bratrské. O tom všem se dočtete na následujících stránkách. Velmi nás rozesmutnil závěr roku, kdy naši zákonodárci schválili nový církevní zákon, který nebude již umožňovat církvím poskytovat služby v sociální a zdravotní oblasti. Pravděpodobně nás čeká transformace do organizace s jinou právní formou. Přesto chceme i nadále setrvat v této práci, protože věříme, že je nedílnou součástí naší osobní víry i úkolem církve. Věříme, že křesťanská sociální pomoc má v dnešní době své nezastupitelné místo ve společnosti, a proto chceme tuto práci i nadále rozvíjet a prohlubovat. Tuto změnu, vynucenou novým zákonem, chceme brát jako výzvu k novým začátkům, jako možnost ke zkvalitnění naší práce a posunutí zase o kousek dál. Při pohledu zpět si uvědomujeme, že bez Vaší pomoci bychom mohli jen stěží sloužit v takovém rozsahu. Chceme tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhají sloužit našim bližním. Děkujeme jednotlivcům, firmám, sponzorům, dobrovolníkům, modlitebníkům, nadacím, státní správě a samosprávě, církvi a klientům. Děkujeme i kritikům naší práce, díky jimž můžeme vidět naše chyby a nedostatky a snažit se o jejich nápravu. Jsme si vědomi, že naše práce nesmí být pouze dílem lidským, aby neztratila svůj význam. Děkujeme Bohu za jeho pomoc při naší práci a chceme, aby i nadále služba potřebným byla konána především k jeho slávě. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 Základní údaje Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která poskytuje charitativní a sociální pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je registrována u Ministerstva kultury ČR. V jejím čele stojí sedmičlenná správní rada, statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociální pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, že péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součástí života křesťana. Tato křesťanská služba diakonia - je společně se zvěstováním evangelia základním posláním a úkolem církve a tedy i každého sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkrétního sboru naší církve, který se na práci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ředitel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČO Kancelář Praha 3 Žižkov, , Koněvova 24 tel., fax.: Bankovní spojení ČSOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Základní informace Denní stacionář funguje již od roku Základním cílem stacionáře je poskytnutí péče dětem, které vzhledem ke své diagnóze nezvládají pobyt ve větším kolektivu dětí a potřebují speciální způsob výchovy. Pobyt ve stacionáři by měl z dlouhodobého hlediska vést k co největšímu zapojení do běžného života tedy alespoň částečné zařazení do školní docházky a do života rodiny. Provoz v roce 2001 Služba ve stacionáři byla v roce 2001 poskytována po dobu školního roku denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. S dětmi přijatými do stacionáře jsme pracovali na základě behaviorální terapie. Pro každé dítě byl vypracován individuální výchovný plán podle Portage programu, kde byly stanoveny konkrétní úkoly v oblasti vědomostí, soběstačnosti a sebeobsluhy, motoriky a socializace. Rutinní opakování těchto aktivit vedlo u dětí k vytváření návyků, které zvyšují jejich samostatnost. Dávají jim také možnost později navštěvovat např. speciální školu s perspektivou dalšího vzdělávání. Denně bylo plnění úkolů a chování dítěte zaznamenáváno do tabulek, které byly 1x za 3 6 měsíců hodnoceny (podle schopností dítěte). V každé oblasti programu se pak stanovovala další navazující aktivita. Závěry byly konzultovány s rodiči dítěte. Minimálně 2x ročně byla předávána písemná zpráva pediatrovi, dětskému neurologovi a psychiatrovi. Během roku 2001 navštěvovalo stacionář šest dětí. Do stacionáře se úspěšně zařadily čtyři nové děti. U dvou dětí, které chodí do našeho zařízení již několik let, se začalo objevovat zlepšení, a to ve většině bodů Portage programu i v možnostech využití alternativní komunikace. Obě děti také pokračovaly ve školní docházce. Pracovníci Pracovní tým tvoří tři pracovníci na plný úvazek a jedna civilní služba. Příležitostně dětem poskytlo svůj čas několik dobrovolníků. Podařilo se navázat spolupráci se dvěma stálými dobrovolníky, kteří dochází pravidelně každé úterý a čtvrtek. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro všechny pracovníky zajišťovala 1x měsíčně Mgr. Noemi Komrsková, speciální pedagog s kurzem vedení supervize. Podle potřeb pracovníků zajišťovala individuální supervizi bývalá ředitelka stacionáře Galina Hřídelová. Spolupráce Pro práci ve stacionáři se ukázala nezbytná spolupráce s ostatními organizacemi pracujícími v sociálních službách a s dalšími neziskovými organizacemi z Prahy 3. V Informačním centru Remedium Praha probíhala setkávání neziskových organizací Prahy 3. Dále jsme spolupracovali s oddělením dětské psychiatrie v Praze 3, oddělením dětské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Pobyt V době prázdnin byly organizovány 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi v Bedřichově a na Valašsku. Viz část Pobyty. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Věra Weilová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady ,10 MPSV ,00 energie ,00 HLMP Praha ,00 služby ,10 Sbor CB Praha ,00 mzdy a odvody ,00 příjmy od klientů ,00 ostatní ,00 úroky a dary ,12 celkem ,20 celkem ,12 Dárci a sponzoři: Allianz, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Synergie, Sbor CB Praha 3, Berouskovi, Dudušovi, Faltýnovi, Hřídelová, Košťáková, Královi, Krumlovský, Machulíková, Nováková, Pieros, Pospíšilová, Ševčíková, Tylová, Vodičková, Weilová strana 4

5 Chráněné bydlení na Xaverově Chráněné bydlení na Xaverově vzniklo v roce Jedná se o zařízení rodinného typu. Obyvatelé V domácnosti žijí čtyři muži s mentálním a psychickým postižením ve věku od 23 do 56 let. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci V chráněném bydlení pracovali tři asistenti a vedoucí domu, vypomáhal také pracovník na civilní službě. Na organizaci projektu se podílela koordinátorka projektů Diakonie. Asistence byla poskytována 24 hodin denně vzhledem k potřebám klientů. Asistenti prošli během roku několika odbornými kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích. Podařilo se navázat kontakt s několika dobrovolníky z řad studentů i obyvatel Horních Počernic. Život v domě Pracovníci Diakonie se snaží, aby život v chráněném bydlení vytvářel pocit rodinného prostředí a zároveň umožňoval maximální osamostatnění obyvatel. Asistenti spolu s obyvateli tráví často více času, než je v běžném zaměstnání zvykem, jezdí společně na výlety, slaví narozeniny apod. Rodinnému charakteru odpovídá i denní rytmus domu. Obyvatelé podle svých možností odcházejí za prací nebo jinou činností mimo domov. Při hledání zaměstnání a činností volného času spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími služby lidem s postižením. V tomto roce se např. podařilo navázat kontakt s občanským sdružením Villa Vallila, které nabídlo možnost krátkodobých pobytů pro obyvatele našeho domu. Mimo běžné činnosti jsou s obyvateli vytvářeny plány osobního rozvoje, které by jim měly pomoci samostatně se rozhodovat a přebírat zodpovědnost za sebe a prostředí, ve kterém žijí. (V domě např. funguje pravidelné rozdělení domácích prací.) Úpravy domu Diakonie zrekonstruovala v létě sociální zařízení v domě a nechala si vypracovat architektonický projekt na celkovou rekonstrukci domu. Zároveň byla navázána spolupráce s Ateliérem keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně. Studenti této školy vytvářejí studie na vnitřní úpravu domu. strana 5

6 Supervize Během roku se rozvinula pravidelná setkání s ředitelkou Pomocné školy v Rooseveltově ulici v Praze 6, paní Evou Klípovou, která poskytuje zpětnou vazbu pracovníkům chráněného bydlení. Spolupráce v obci V rámci projektu jsme uskutečnili několik akcí, které měly za cíl lepší spolupráci s dalšími subjekty v Horních Počernicích: Březen beseda o Komunitní péči v Čechách a ve Švédsku. Červen tradiční Xaverovský fotbálek spojený s koncertem na zahradě domu obdoba dne otevřených dveří. Prosinec benefiční akce ve prospěch chráněného bydlení loutkové představení Žabák Valentýn souboru Buchty a Loutky. V rámci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o podporu projektu. Dárci byli zveřejněni na billboardu v Horních Počernicích. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu spolu s koordinátorkou projektů přispívaly do Hornopočernického zpravodaje. Projekt byl prezentován na veletrhu For Arch. Koordinátorka projektů a jeden z asistentů poskytli rozhovor Českému Rozhlasu 1 Radiožurnál v rámci pořadu Třetí tisíciletí. Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově Ve žlíbku Praha Horní Počernice tel.: Markéta Kirschnerová Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,20 MPSV ,00 energie ,80 Hl. město Praha ,00 opravy a údržba ,80 MČ Pha H. Počernice ,00 služby ,50 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,40 dary ,00 ostatní 5.413,00 úroky 1,81 celkem ,70 celkem ,81 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. města Prahy, Úřad městské části Praha - Horní Počernice, A.I.T. s.r.o., Alena Štěpánová, Anna Králová, Art Print Studio, Atelier Spektrum, Autodoprava Hotěk, Běchovické uhelné sklady s.r.o., Betis s.r.o., BIOFAKTORY Praha, COINCO M. Koštel, Dagmar Grešlová, Divadelní soubor Buchty a Loutky, Elektroprodejna BOM, Europlakat, Globus, Hotel Čertousy, ICLA Import, Incoma, J + Z Elektro, Jan Luhan, Jaroslav Plachý, Josef Červenka, JUNÁK - Středisko Oheň, Keramika Horní Bříza, KMS Architects, Kone a.s., Libuše Kirschnerová, Linde - chladicí technika, Lucie Lounová, M.A.G. galvanochemie, MOBILSERVIS M. Šmídl, Pínová, Šimánková, Vinčálková, Pekařství Moravec, RINGFOTO s.r.o., Rothlehner pracovní plošiny s.r.o., Sbor Církve bratrské v Horních Počernicích, Spokna, Továrna Design, Whirlpool Centrum Slunečnice Projekt Centrum Slunečnice vznikl na základě potřeby účastníků pobytových akcí Diakonie. Projekt umožňuje dospělým osobám s tělesným a kombinovaným postižením zapojit se do celoročního programu. Činnost byla zahájena na začátku roku Cíle projektu Cílem projektu je maximální možné zapojování osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Realizace nabízených programů Terapeutické programy obsahovaly část pohybovou a pracovně výtvarnou a probíhaly v zapůjčených prostorech Domova pro zrakově postižené Palata. Pohybový program podporoval kladný vztah k pohybu a zaměřoval se na uvolňování svalového napětí. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli a osvojovali různé výtvarné techniky, samostatně se výtvarně vyjadřovali. Výtvarná činnost měla i teoretickou část návštěva kulturních zařízení a výstav (Muzeum Alfonse Muchy, stálé expozice v UMPRUM muzeu, výstavu umělců malujících ústy a nohama a výstavy fotografií). V oblasti poradenství jsme vycházeli z individuálních potřeb strana 7

8 a přání klienta. Nabízeli jsme pomoc formou osobních kontaktů i formou telefonických rozhovorů, konzultací a návštěv. U specifických problémů jsme zprostředkovávali kontakt se specialistou. Opět proběhla pobytová akce určena pro větší skupinu zájemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v srpnu, v areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích u Strakonic. Program letního pobytu byl složen z programu duchovního (dopolední část), sportovního, výtvarného (odpolední část) a společenského (večerní část). Duchovní program O lidském srdci byl rozdělen do několika částí a zaměřen na zapojení samotných účastníků. Po úvodním slově se pracovalo s předneseným tématem ve skupinách formou workshopu. V rámci výtvarného programu jsme se věnovali malbě na porcelán. Sportovní program byl přizpůsoben všem typům postižení. Proběhly soutěže jednotlivců i družstev. V rámci pohybové aktivity jsme také podnikli celodenní výlet do povodí řeky Vydry. Na tvorbě večerních programů, které měly převážně zábavnou formu, se podíleli samotní účastníci. Počet osob zapojených do programu Počet účastníků terapeutických aktivit vrostl na 8, z toho 5 se účastnilo pravidelně, dva ve volném čase s ohledem na své zaměstnání a jedna klientka podle aktuálního zdravotního stavu. Do poradenského programu se osobně zapojilo pět klientů z toho jeden mimopražský. Letního pobytu se zúčastnilo 72 účastníků, z toho 32 s postižením, 29 asistentů, 5 pomocných asistentů z řad lehce postižených, 3 zajišťující organizaci a vedení, 3 rodinní příslušníci. Ostatní akce V květnu jsme uspořádali benefiční koncert, jehož cílem bylo prezentovat projekt, získat příznivce a prostředky na nákup terapeutických pomůcek. Na koncertě vystoupila skupina univerzity z Chicaga Wheaton College strana 8

9 Conservatory a pěvecký soubor hudebního gymnázia z Prahy 10. Koncert doplnila výstava prací klientů a fotodokumentace zachycující činnost Centra Slunečnice. V červenci proběhl výlet na Č. Šternberk a Konopiště, v prosinci tradiční předvánoční setkání účastníků pobytů. Personální zajištění Vedení a realizace projektu byla zabezpečována jedním pracovníkem na hlavní pracovní poměr, skupinou dobrovolníků a z části mužem na civilní službě. Administrativní a finanční práce jsou zajišťovány ve spolupráci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Všem dobrovolníkům velice děkujeme za jejich trpělivou a obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně, bez nároku na odměnu. Kontakt Koněvova Praha 3 tel.: Lucie Kádnerová Přehled hospodaření včetně pobytové akce Výdaje Příjmy materiálové náklady 8.805,10 úřad práce ,00 služby ,40 příjmy od klientů ,00 mzdy a odvody ,00 dary ,20 ostatní 240,00 úroky 7,29 celkem ,50 celkem ,49 Dárci a sponzoři: J. P. Brooks, S. Filip, Z. Havlíčková, J. Heřmanová, International Church of Prague, Z. Kmoníčková, P. Kolman, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, J. Richter RM Gastro, T. Zelinka, Sbory Církve bratrské: Chrudim, Č. Budějovice, Č. Skalice, Chýnov, Kolín, Náchod, Plzeň, Praha 2, mládež CB Vinohrady, Praha 5, Ústí nad Labem. Materiální pomoc: VDV Nadace O. Havlové, Český porcelán a.s. Dubí, Karlovarský porcelán a.s. Klášterec nad Ohří strana 9

10 Most Pobočka v Mostě se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Pobočka zaměstnávala dva zaměstnance a měla 10 dobrovolných pracovníků. Volný čas dětí a mládeže Během léta 2001 se podařilo ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky z řad mládeže Sboru Církve bratrské v Mostě zahájit pravidelnou práci s dětmi na sídlišti Liščí vrch v Mostě. Během letních měsíců šlo o pravidelná setkávání v přírodě. Od listopadu 2001 jsme si pro potřeby setkávání pronajali tělocvičnu na 17. ZŠ v Mostě. Klubová setkání probíhají každou sobotu od 15:00 17:00 hod. Počet účastníků klubových setkání se pohybuje v rozmezí dětí a má vzrůstající tendenci. Věk dětí je 8-12 let a pozitivním faktem je skutečnost, že většina dětí navštěvuje klub pravidelně. Vzdělávání a osvětová činnost Přednášky V průběhu roku 2001 jsme uskutečnili osvětové přednášky na téma Sex, AIDS a vztahy a dále přednášky na téma Sekty, náboženské a destruktivní kulty. Přednášky jsme uskutečnili na 20 základních a středních školách. Celkem je vyslechlo více než 1700 žáků v 67 třídách. Na přednášky týkající se rizikového chování navazovaly tzv. diskusní setkání určená pro zájemce z řad posluchačů. Konala se po vyučování a většinou na škole, kde probíhaly přednášky. Žáci měli možnost klást dotazy k přednášce. Tématem setkání byly partnerské vztahy a volba partnera. Postupně jsme setkání obohatili o hry. Z našich zkušeností vyplývá, že na základních školách je zájem výrazně vyšší (až 26 žáků), oproti školám středním (max. 6 studentů/učňů). Během letních prázdnin jsme připravili a žákům z kontaktovaných škol nabídli možnost, jak strávit některé prázdninové dny v prostorách Klubu Bridge, které nám poskytla Církev Československá Husitská. Další akcí byl dvoutýdenní program ( ) pro Dětský domov v ul. K. H. Borovského v Mostě. První týden byl orientován na děti z 2. st. ZŠ. Program obsahoval výše zmiňovanou přednášku upravenou tak, aby odpovídala věku posluchačů a byl doplněn hrami a soutěžemi. Druhý týden byl zaměřen na studenty na SŠ. Světový den boje proti AIDS Dne jsme uspořádali v kulturním domě Repre besedu ke světovému dni boje proti AIDS. Besedy se zúčastnilo celkem 43 posluchačů ze 14 škol. Hostem byl MUDr. Jan Kočí z OHS Most. Kromě zástupců škol přijali pozvání na besedu okresní protidrogoví koordinátoři, ředitel K-centra, strana 10

11 pracovnice Linky Duševní tísně, pracovník Pedagogicko-psychologické poradny. Konkrétním výsledkem této besedy je nabídka spolupráce od Pedagogicko psychologické poradny v Mostě při realizaci projektu Hrou proti AIDS. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě Táboritů 2122/ Most tel.: Roman Kysela Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,00 úřad práce Most ,00 služby ,00 Církev bratrská ,00 mzdy a odvody ,00 celkem ,00 ostatní ,00 celkem ,00 POBYTY Letní pobyty rodin s handicapovanými dětmi V roce 2001 se uskutečnily 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. První byl v termínu od v Bedřichově v Jizerských horách, zúčastnilo se ho 40 osob. Tématem večerních programů byl vztah Boha k člověku a naopak, vztah k majetku, penězům, vztah rodičů a dětí, vztah k přátelům, k práci a odpočinku. Během tohoto týdne bylo velmi hezké počasí, takže jsme mohli každý den využít blízkou přehradu v Jablonci nad Nisou nebo koupaliště v Liberci. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívání, ranní a večerní povídání pro děti na biblické téma. S dospělými jsme strana 11

12 se učili malovat na hedvábí, všechny maminky a dívky si odvážely vlastnoručně malovanou hedvábnou šálu. Druhý pobyt byl od na Valašsku, zúčastnilo se ho 38 osob. Ubytování i stravování bylo zajištěno v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Vzhledem k méně příznivému počasí (déšť a chladno) bylo náročnější připravit každý den odpovídající program, ale i s tím si vedoucí pobytu a pomocníci poradili. Tyto letní rekreace finančně podporuje Holandská diakonie, firma Synergie-Gedos a drobní sponzoři. Je proto možné všem účastníkům zaplatit ubytování, každý si platí cestu a jídlo. Každoročně je o tuto rekreaci zájem mezi věřícími i nevěřícími lidmi. Letní pobyt pro dospělé s tělesným a kombinovaným postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Již tradičně se uskutečnily dva turnusy těchto pobytů. První Rybništi ve dnech , kterého se zúčastnilo 16 seniorů. Vedení tohoto pobytu měl na starosti kazatel Hofman s manželkou. Společným tématem pobytu bylo Kázání na hoře. Druhý pobyt se uskutečnil ve Velké Lhotě ve dnech Pobyt vedl kazatel Paluchník ve spolupráci s místními kazateli Šrámkem a Škrobákem. O tělesnou stravu se výborně postarala sestra Řepová. Tohoto pobytu se zúčastnilo 29 seniorů. Na obou pobytech byl program zaměřen na studium Bible, vzájemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ každého účastníka. PROJEKTY V INVESTIČNÍ FÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrádek nad Olší Práce pobočky Diakonie CB v Hrádku se soustředila na výstavbu Domu s pečovatelskou službou (čtyřposchoďová budova situovaná jako přístavba sborového domu). Práce jsou prováděny svépomocně. Za rok 2001 bylo strana 12

13 odpracováno brigádnických hodin. Stavba byla zasklena, byly dokončeny střešní úpravy, částečně provedeny vnitřní a venkovní omítky a elektrická instalace. Byla zahájena výstavba příjezdové komunikace a s tím související kanalizace. Podařilo se dokončit výstavbu vodojemu a položit trubní vedení pitné a požární vody. 30. října proběhla kolaudace vodojemu. Termín dokončení stavebních prací je závislý na finančních prostředcích, které na stavbu získáme. Orientačně plánujeme dokončení cca za dva roky. V roce 2001 bylo proinvestováno ,- Kč. Dům s pečovatelskou službou bude sloužit seniorům, kteří se kvůli nemoci a stáří již nemohou o sebe plně postarat a nemají nikoho z blízkých, kdo by chtěl nebo mohl jejich potřeby zabezpečit. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrádek č Hrádek na Olší Vladimír Lipus Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem V roce 2001 pokračovaly stavební práce v celkovém rozsahu 6,694 mil. Kč. Byly provedeny rozvody vody, kanalizace, elektřiny a částečně topení. Dokončeny jsou též sádrokartonové podhledy, omítky a štuky. Částečně je realizováno obložení koupelen, zábradlí balkónů a výtahy byly zadány do výroby. Dotace MPSV činila 6,614 mil Kč. Dárci a sponzoři: Andrš, Baloun, Bašková, Bishof, Borovičková, Buchta, Crkal, Cvrčková, Čenkovičová, Čepička, Česenkovi, ČCE Braník, ČCE Kolín, Dejmek, Dočekalová, Drahokoupil, Drvotová, Dvorská, Exner, Ferenc, Fiala, Havlíčková, Hejzlar, Hejzlarovi, strana 13

14 Herlesová, Hlubučková, Hrdličková, Hurtová, Chrásková, Janečková, Jányšová, Javornická, Javornický, Jech, Jetleb, Jetleb, Ježdinská, Jirkovská, Kaiserovi, Kaletovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kejř, Klement, Klementová, Kliment, Kolman, Košťáková, Košťál, Kotrbatý, Kotrbatý, Krauz, Kubínová, Kubový, Maňásek, Maňásková, Mannová, Mareček, Marešová, Matulík, Mednanská, Michalko, Mitisková, Mohr, Musilová M., Musilová O., Najbertová, Nobilis, Novum s.r.o, Nývltová, Pánková, Páral, Pařízkovi, Peterková, Poklop, Pospíšil, Procházková, Prokešová, Raisiglová, Raisová, Ratajová, Richterovi, Řepová, Skoupá, Skrbkovi, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Stára, Šíma, Šmuková, Šrytrová, Tošovská E., Tošovská R., Tydlitát, Valešová L., Valešová M., Valová, Vintera, Vlachová, Vlček, Vodička, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Sbory Církve bratrské: České Budějovice, Chýnov, Kolín, Litomyšl, Písek, Praha 1 HUMANITÁRNÍ POMOC V své humanitární činnosti Diakonie zaměřuje svou pomoc na Ukrajinu. Kromě pomoci při zprostředkování finanční podpory od našich partnerů z Holandska jsme připravili vánoční akci. Děti ze sborů Církve bratrské připravili dárky pro děti na Ukrajině Podkarpatské Rusi. S touto pomocí jsme navštívili Tjačivský rajón a dětský domov ve Vinogradovu. Do této akce se zapojilo 30 sborů. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST V rámci vzdělávací činnosti jsme uspořádali seminář na téma Lidé s mentálním a psychickým postižením v církvi, který proběhl v Praze dne strana 14

15 POBOČKY - VÝPOMOC POTŘEBNÝM LIDEM Kromě větších projektů sociálních služeb zajišťovala Diakonie CB již tradičně drobnou sociální výpomoc potřebným lidem. Práce byla vykonávána dobrovolníky z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvářely dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Snažily se objevit v okolí potřebné lidi - nemocné, osamělé, handicapované, seniory či rodiny v sociální nouzi. Činnost spočívala především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidech, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. K dalším aktivitám tradičně patřily návštěvy a korespondence s lidmi v nemocnicích a ve věznicích. V loňském roce probíhala také práce s dětmi, někde šlo jen o organizování různých jednorázových setkání, jinde až o vznik terénní práce s dětmi na sídlišti formou volnočasových programů. Na některých akcích spolupracuje místní Diakonie s dalšími organizacemi. Například pobočka v Třinci spolupracovala s organizací International Messengers při pořádání dvou týdenních kempů s výukou angličtiny. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Královská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, vedoucí pobočky: Věra Urminská Most, Táboritů 2122, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Římská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koněvova 24, vedoucí pobočky: Věra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelář Diakonie CB se v průběhu roku snažila zabezpečit projekty Diakonie ve všech směrech. V praxi to znamenalo získávání finančních prostředků, vedení mzdové a personální agendy, kontakt s veřejností a státní správou, organizaci a realizaci různých setkání, hledání nových možností a způsobů práce s klienty, zavádění minimálních standardů sociálních služeb apod. Dále se zabývala budováním kontaktů a spolupráce s organizacemi v rámci ČR i v zahraničí. Díky velkému pochopení sboru CB Praha 3, se kancelář mohla přestěhovat do samostatných prostor jejich sborového domu. Přehled hospodaření Výdaje Příjmy materiálové náklady ,30 vlastní činnost ,00 služby ,22 dary ,27 mzdy a odvody ,00 úroky 3.981,94 ostatní ,29 celkem ,21 celkem ,81 Sponzoři a dárci: Allianz, Bischof, Brož, Dejmek, Dejmková, Havlová, Janečková, Jányšová, Luhan, Mimberg, Musilova M., Musilova O., Naděje Vysoke Myto, OMV, Pánek, Pařízkovi, Pitterva, Plchot, Prokešová, Průša, Rada CB, Satke, ST Zending, Sulek, Rotary Prague International, Secar Bohemia, OMV, Sbory Církve bratrské:?,?, Bystré, Česká Skalice, České Budějovice, Havířov, Horní Krupá, Hradec Králové, Husinec, Chrudim, Chýnov, Kladno, Kutná Hora, Kyjov, Letovice, Liberec, Litomyšl, Náchod, Olomouc, Plzeň, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 9, Tábor, Trhové Sviny, Velká Lhota, Veselí, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která nám vede účetnictví, J. Černému, který nám vybudoval a udržuje počítačovou síť, Z. Weilovi za montáž telefonní ústředny, J. Průšovi za pomoc všeho druhu. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2001 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Xaverov, Slunečnice, pobytové akce dospělých, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva Samostatné movité věci a soubory mov ,00 Drobný hmotný invest. majetek ,00 Pořízení hmotných investic ,48 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,00 Pokladny ,90 Bankovní účty ,50 Poskytnuté provozní zálohy ,00 Aktiva celkem ,88 Pasiva Dodavatele ,90 Ostatní závazky ,00 soc. a zdr. poj. zaměstnanců ,00 Ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,10 Vlastni jmění ,38 Vlastni jmění - dotace MF ,80 Vlastni jmění darovaný HIM ,00 Fondy ,93 Pasiva celkem ,11 Rozdíl celkem ,77 strana 17

18 Výsledovka Výdaje spotřeba materiálu ,10 spotřeba potravin 9 571,90 spotřeba PHM ,60 materiál, vybavení ,00 energie ,00 opravy a údržba ,80 cestovné ,92 poštovné, telefon ,80 služby nájem 1 706,00 služby ostatní ,20 pobyty ,00 školení 6 381,00 mzdové náklady ,40 zákonné soc. zdrav pojištění ,00 daně ,90 ostatní náklady ,88 poskytnuté dary ,00 celkem ,50 Příjmy tržby provoz ,00 úroky 4 319,80 dary ,47 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy 77,00 celkem ,27 Rozdíl ,77 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební práce a stavební dozor ,30 úhrada faktur za r ,00 celkem ,30 Příjmy dotace MPSV ,81 dary ,40 celkem ,21 Rozdíl ,91 Výrok auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se Zákonem ČNR č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR, Auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Výrok auditora určený pro statutární orgán. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, věrně a pravdivě zobrazuje stav majetku a výsledky hospodaření roku Ing. Ludmila Dvorská dekret č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 19

20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Všem Vám, kteří jste přispěli na naši práci i jednotlivé projekty, ať již to bylo přímo na účet, složenkou, skrze sbírku nebo jiným způsobem. Děkujeme i Všem Vám, které jsme nezaregistrovali, v našem seznamu a kterým se tímto omlouváme. Děkujeme i Vám, kteří jste si nepřáli být v tomto materiálu uvedeni. Děkujeme za Vámi věnovaný čas, Vaši osobní pomoc, modlitbu a slovo povzbuzení. strana 20

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Vítej o.p.s. v roce 2007 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pobočka

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali, jak

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více