Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana Šedová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, 22. dubna

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Drahomíře Pavlíkové za odborné vedení mé absolventské práce, za vřelý přístup, odborné rady a cenné připomínky, za poskytnuté materiály a především za její trpělivost při tvorbě této práce. 3

4 Obsah Úvod Cíle absolventské práce Teoretická část Obecně pojem dobrovolnictví Znaky dobrovolnické činnosti Dělení dobrovolných činností dle typu Dobrovolnická činnost podle doby trvání této činnosti Dělení podle oblasti společenského života ve které dobrovolníci svou činnost vykonávají Dobrovolnická činnost ve světě Mezinárodní dobrovolnické organizace Evropský rok dobrovolnictví Dobrovolnictví v České republice Rezidenční zařízení poskytující sociální služby seniorům Základní druhy a formy sociálních služeb Formy poskytování sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Stáří senioři Závěr teoretické části shrnutí Praktická část První cíl - Zjistit očekávání seniorů od služeb dobrovolníka v rezidenčním zařízení Stanovení souboru - okruh osob Všeobecné informace získané z rozhovorů, statistický rozbor klientů Informace získané formou rozhovoru s klienty Shrnutí informací z provedeného šetření Druhý cíl - Porovnání kulturních a sociálních aktivit seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů v domácím prostředí Empirická zjištění a statistické zpracování Vyhodnocení dat pro skupinu respondentů - seniorů žijících v domácím prostředí Vyhodnocení dat pro skupinu respondentů - seniorů žijících v rezidenčním zařízení Shrnutí informací z provedeného šetření Diskuze Zhodnocení cílů Monografie: Seznam grafů Seznam příloh

5 Úvod Téma své absolventské práce jsem si zvolila vzhledem ke skutečnosti, že se již několik let věnuji dobrovolnické činnosti právě seniorům. Ve své práci představuji dobrovolnickou činnost tak, jak by se měla dostávat do podvědomí veřejnosti, co to vlastně dobrovolnictví je, co zahrnuje a jeho význam. Uvádím dobrovolnictví, jako přirozený projev občanské zralosti, který přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením mezilidských vztahů. Ve své práci popisuji druhy rezidenčních zařízení, včetně služeb a činností, které nabízejí konkrétně pro uživatele-seniory. Dále představuji cílovou skupinu, kterou tvoří senioři, sociální práci a komunikaci s nimi, jejich potřeby a jejich očekávání, v návaznosti na organizované činnosti dobrovolníků v zařízeních poskytujících sociální péči. Porovnávám kulturní a sociální aktivity seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Informace jsem získala především z literatury, webových stránek zabývajících se dobrovolnictvím, především pak z odborných publikací zaměřených na toto téma. 5

6 1 Cíle absolventské práce Prvním výzkumným cílem je zjistit očekávání seniorů od služeb dobrovolníka v rezidenčním zařízení, případně navrhnout doporučení. Druhým výzkumným cílem je porovnat kulturní a sociální aktivity seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů žijících v domácím prostředí. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Obecně pojem dobrovolnictví Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti, která je nedostatečně zajišťována státními institucemi. Je to někdo, kdo neváhá obětovat část svého času pro vyplnění prázdného času druhých anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat. [Šormová, Kléglová, rok 2006] K diskusi nad definicí dobrovolnictví u nás přispívají také Tošner a Sozanská, kteří rozlišují činnost dobrovolnickou (v rámci organizovaných aktivit) a dobrovolnou (která nemusí navázat přímo na dobrovolnické aktivity). Podle jedné z nejaktuálnějších definic je pak na dobrovolnictví nahlíženo jako na vědomou, svobodně zvolenou činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolník dává vědomě část svého času, energie a schopnosti ve prospěch, činnosti, která je časově i obsahově vymezena.tento pohled reflektuje současnou preferenci dobrovolnické činnosti u nás především jako legislativně jednoznačně ohraničené dobrovolnické služby. Například podle Wilsona a Musicka je dobrovolnictví jistou formou altruistického chování člověka, jehož cílem je pomoci druhým bez očekávání případné materiální odměny. Dále pak Matoušek tuto činnost vidí, jako neplacenou a nekariérní činnost, kterou lidé provádějí proto, aby pomohli svým bližním, komunitě nebo společnosti. [periodikum Sociální práce 4/2011, Josef Slowík] 7

8 2.1.1 Znaky dobrovolnické činnosti Hlavní společné znaky dobrovolnické činnosti jsou patrné již z předešlých definic a to, že činnost je neplacená, vědomá a svobodně zvolená, proveditelná v kterékoliv oblasti společenského života. Neplacená znamená neohodnocená finančně jako práce zaměstnanců. V posledních letech se rozšířilo ocenění - poděkování dobrovolníkům za jejich práci např. formou uspořádání slavnostního dne dobrovolníků, předáním odznaku s logem organizace jménem, které vykonává dobrovolnickou činnost, uvedením jména dobrovolníků ve výročních zprávách, pozvání na neformální setkání atd. toto ocenění je rovněž motivací pro dobrovolnické pracovníky. Dobrovolná činnost se může odehrávat v jakékoli oblasti společenského života. Pro mnohé lidi je tato činnost spojena pouze se sociální oblastí a zapomíná se na spolkovou činnost, kulturu, ekologii atd Dělení dobrovolných činností dle typu Dobrovolná občanská výpomoc je dobrovolná činnost v rámci rodiny, příbuzenstva, mezi přáteli a sousedy. Vyznačuje se spontánně, neočekáváním finančního ohodnocení a dále tím, že člověk, který jí vykonává jí považuje za samozřejmou. Dobrovolnictví vzájemně prospěšné se označuje jako činnost v rámci komunity obce, klubu, spolku. Vykonávají jí členové komunity v rámci realizace společenských cílů a zájmů a je k užitku převážně členům komunity. Veřejně prospěšné dobrovolnictví je dobrovolná činnost ve prospěch druhých. 8

9 Dobrovolník má vymezenou činnost, které se věnuje a která musí být vykonávána tak, aby se na ní příjemce pomoci mohl spolehnout. Dobrovolná služba je obvykle dlouhodobý závazek věnovat se dobrovolnické práci často mimo svojí zem Dobrovolnická činnost podle doby trvání této činnosti Dobrovolnou činnost při jednorázových akcích a dlouhodobou dobrovolnickou činnost a dobrovolnou službu Dělení podle oblasti společenského života ve které dobrovolníci svou činnost vykonávají Zdravotnictví a sociální oblast zde je největší prostor pro realizaci dobrovolnických služeb. Je zde kladen důraz na profesionalitu a přípravu. V této oblasti jsou kladeny nejvyšší nároky na celkový osobní postoj dobrovolníka, protože je žádaná spokojenost klienta na které závisí jeho další kvalitní prožití života. Sociální oblast - humanitární organizace (pomoc v neobvyklých krizových situacích např. válečné konflikty, živelné katastrofy) Oblast životního prostředí zde se dobrovolníci věnují řešení ekologických problémů, tak i jejich předcházení formou např. protestů, demonstrací atd. Sportovní oblast - působnost spolkové činnosti, např. Sokol Oblast kultury - je to oblast ve které pracovaly první spolky zaměřující se např. na určitou kulturní památku, o její údržbu, připravovaly různé kulturní akce. [Šormová, Kléglová, rok 2006] 9

10 2.2 Dobrovolnická činnost ve světě Dobrovolnictví zahrnuje nejen činnost na místní a národní úrovni, ale také na mezinárodní úrovni, které představují mezinárodních programy. Dobrovolníci mají nezanedbatelnou roli v humanistických programech OSN, v technické spolupráci, ochraně lidských práv, v procesu demokracie, ale rovněž účasti na podpoře různý kampaní např. podpora zvyšování gramotnosti a ochrany životního prostředí, ty by se bez pomoci dobrovolníků neobešly. Největší rozvoj zaznamenalo organizované dobrovolnictví v posledních třiceti letech v USA. Dobrovolníci se angažují nejen v církevních či jiných spolcích, jak tomu bylo již ve středověku v Evropě, ale tradice dobrovolnictví se rozšířila natolik, že velká část obyvatel Spojených států a Kanady cítí potřebu dělat něco pro druhé, i když nejsou napojeni na konkrétní organizaci. Toto bylo určováno především schopností lidí vzájemně si pomáhat. V roce 1990 vznikla v Americe nadace Point sof Ligt Foundation jejímž hlavním úkolem je zapojení více lidí efektivněji do řešení vážných sociálních problémů. Další organizace je např. United Way, která dnes funguje jako síť lokálních center, na které jsou úzce napojena na dobrovolnická centra i řada dalších organizací. Také evropská tradice dobrovolnictví se odvíjí od práce církevních charitativních organizací a expanze spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. V současné době je tento tradiční model zájmového dobrovolnictví doplněn o systém dobrovolnických center. Mezi jednotlivými centry existují rozdíly jednak v počtu členů, tak z hlediska fungování. Základním posláním dobrovolnických center je propagace a podpora dobrovolnictví, realizace vlastních dobrovolných programů, organizování seminářů a dalších 10

11 vzdělávacích programů pro neziskové organizace, komerční firmy, vládní nebo regionální instituce. V Německu získalo dobrovolnictví charakter nového sociálního hnutí, formování nové občanské společnosti. Dobrovolnictví zaměřené na integraci přistěhovalců, budování mezinárodních vazeb na evropské i světové úrovni přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži. Jiná situace je Francii, která je zemí s tradicí silné centralizované vlády, která stanovila, že žádná organizace nemá dovoleno jednat jako prostředník mezi občany a státem. Tím má dobrovolnictví ve Francii jiné postavení než v ostatních zemích. Dobrovolnictví převážně působí v oblasti sportu, kultuře a rekreačních aktivitách, ale i ve vzdělání a výzkumu, např. v kampaních na podporu gramotnosti, rodičovských sdružení ve školách a mentoringových programech (rozvíjející samostatné a kritické myšlení). Jen malá část dobrovolníků působí v dobročinné péči zaměřené např. na seniory nebo bezdomovce. Zasahuje zde vliv profesionalizace sociálních služeb a klesající význam církve ve společnosti. [Tošner, Sozanská, 2006] Dlouhodobou tradici dobrovolnictví patří Velké Británii, která se vyznačuje svou charitativní činností a vzájemnou pomocí lid v odlehlých oblastech venkova. V sedmdesátých letech 20. století bylo založeno britské dobrovolnické centrum. Konzervatismus příznačný pro tuto zemi klade důraz na soběstačnost občanů a komunit a ponechává státní péči jen na oblasti, kde je to opravdu nutné. Vše probíhá za významné podpory vlády. Mimo národních dobrovolnických center v Anglii, Skotsku, Walsu a Severním Irsku působí na vládní úrovni organizace Aktive Community Unit, která provádí koordinaci dobrovolnictví. Tradiční zemí s rozvinutým smyslem pro vzájemnou pomoc je Nizozemsko, které prošlo v průběhu šedesátých let minulého století k transformaci spolků zejména církevních nahrazením intervencí silného sociálního státu dalo vznik novým druhům dobrovolnictví jako je např. pomoc bezdomovcům nebo pomoc lidem infikovaným HIV vše za vládní podpory. Decentralizace vládní politiky umožnila přenesení působnosti na 11

12 místní úřady a tím umožnění lepšího propojení potřeb komunit a dobrovolníků. [Tošner, Sozanská, 2006] 2.3 Mezinárodní dobrovolnické organizace Ve světě existuje řada asociací, které se snaží propojovat názorově i obsahově shodné organizace a vytvářet tak mezinárodní sítě jejichž vliv převýší lokální charakter. K nejvýznamnějším patří např. Červený kříž a Červený půlměsíc, které se věnují dobrovolnictví v celosvětovém měřítku. IAVE Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (International Association for Volunteer Effort) je celosvětovou organizací, která je zaměřena na podporu a propagaci dobrovolnictví. Organizace podporuje činnost národních i lokálních dobrovolnických center a pomáhá zlepšit komunikaci mezi nimi pořádáním vzdělávacích a výcvikových programů pro dobrovolníky i management dobrovolnických center. Stará se o publicitu dobrovolnictví např. organizováním Mezinárodního dne dobrovolnictví. Organizace IAVE má status konzultanta při OSN. V Evropě dále působí asociace AVE, která je součástí organizace IAVE. Asociace se zaměřuje na výměnu informaci a zkušeností se zaměřením na vytváření společné evropské komunity. Cílem je přispět k informovanosti veřejnosti o tématu dobrovolnické pomoci, vysvětlovat úlohu dobrovolnictví v současném životě společnosti. Pro zlepšení informovanosti a zapojení mládeže do dobrovolnictví v Evropě a ke zvýšení kulturní výměny mezi zeměmi EU a přidruženými zeměmi vytvořila Evropská komise program Evropské dobrovolnické služby (EVS), který dává možnost mladým lidem účastnit se na tomto projektu stáží na dobrovolnickém projektu v jiné zemi. 12

13 V roce 1970 vznik z podnětu Valného shromáždění OSN Dobrovolnický program OSN United Nations Volunteers (UNV), jedná se o mezinárodní dobrovolnickou iniciativu podřízenou Rozvojovému programu OSN (UNDP). Dobrovolníci OSN jsou kvalifikovaní odborníci, kteří plní úkoly v rozvojových zemích v roli dobrovolníků nebo terénních pracovníků. Tedy jedná se o působnost v nejchudších a méně rozvinutých zemích světa. [Tošner, Sozanská, 2006] 2.4 Evropský rok dobrovolnictví Důkazem o tom, že dobrovolnictví je nezbytná věc bylo rozhodnutí Rady ministrů EU, která vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Tímto byl stanoven obecný účel evropského roku, kterým bylo podporovat vyvíjené úsilí Společenství, členských států, místních a regionálních orgánů s výzvou pro občanské společnosti k vytváření podmínek a zviditelnění dobrovolnické činnosti v Evropské unii především výměnou zkušeností. Cílem evropského roku dobrovolnictví bylo především úsilí o vytváření příznivého prostředí pro dobrovolnickou činnost, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí občanské pomoci a zároveň snaha řešit stávající bariéry znemožňující výkon dobrovolných činností. Dalším cílem bylo zlepšení kvality činnosti dobrovolníků, vytváření nových druhů dobrovolnické aktivity, zlepšování podvědomí a významu dobrovolnictví. [www.dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011] Následným cílem ERD je také ocenění a uznání dobrovolnické činnosti. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, Vedle poděkování dobrovolníkům je cílem této ceny také zviditelnění a podpora vhodných pobídek pro jednotlivce, společnosti a organizace k rozvoji dobrovolnictví. Cenu každoročně udílí občanské sdružení Hestia. [periodikum Sociální práce 4/2011 Eliška Barochová] 13

14 2.5 Dobrovolnictví v České republice Tak jako v mnoha zemích prošla dobrovolnická činnost svým historickým vývojem. Rozvoj dobročinnosti se datuje od 19. století a to vznikem řady vlasteneckých, obrozeneckých spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. Některé z nich přervávají v různé podobě do dnes např. spolek Mánes, Sokol. Po vzniku samostatného Československa došlo k dalšímu obohacení dobročinnosti, která představovala především formy: soukromé, obecní, náboženské, národnostní a dále spolky s tzv. charakterem polooficiálním, které zastávaly vysoký status (např. zemské a okresní péče o mládež, Československý červený kříž, Masarykova liga proti TBC a další. Tyto organizace se rozvinuly na úrovni malých poboček, okresních, zemských až po národní ústředí. Vývoj byl přerušen německou okupací a později vznikem socialistického státu. Nejhorším obdobím pro dobrovolnickou činnost bylo období totalitního režimu, kdy byla tradice dobrovolnické práce byla přerušena a který cílně a systematicky redukována nebo zcela podřídil politickému vedení státu a moci komunistické strany. Závan naděje byl v roce 1968, kdy došlo ke krátkému uvolnění. Opravdový rozvoj občanských aktivit se datuje až od roku 1990, kdy došlo k transformaci naší společnosti, která sebou přinesla i rozvoj dobrovolnických aktivit: Zejména přijetím zákonů v této oblasti. Česká republika prošla po roce 1989 po mnoha letech totalitního režimu hledáním vlastní identity. Základem se stala myšlenka občanské společnosti, která je založená na spolupráci a vzájemné solidaritě plnoprávních a svobodných občanů, jejímž hlavním propagátorem se stal prezident Václav Havel. Začíná se objevovat zájem občanů o jiný životní styl a rozvoj tradičních humanistických hodnot. Objevuje se přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním, především těm 14

15 členům společnosti, kteří se z různých důvodů ocitají v obtížných situacích, které nejsou schopni sami řešit. Po roce 1989 dochází k velkému rozvoji neziskového sektoru. Došlo k obnovení spolků a sdružení,které byly potlačeny totalitním režimem např. YMCA (Young Men's Christian Association - křesťanské sdružení mladých mužů), Sokol, Skaut-Junák. Došlo k vytvoření celostátní sítě organizacích, které stojí na základech dobrovolnické činnosti. Mimo tyto organizace dochází ke vzniku nových neziskových organizací, které mají svou činnost postavenou na nadšení lidí a pomoci dobrovolníků např. kulturní,sportovní, kde skupiny občanů dobrovolně, samy pro sebe a své přátele organizují řadu aktivit. Dále vznikají organizace s charitativním, sociálním a zdravotním zaměřením. Přestože v posledních letech dochází k publicitě na toto téma, podvědomí o dobrovolnictví, status dobrovolníků je na okraji zájmu společnosti. V současné době dochází k zakládání dobrovolnických center (např. Hestia, o.s.), jejichž cílem je propagace dobrovolnictví ve společnosti, spolupráce s ostatními organizacemi využívající dobrovolníky a realizace vlastních dobrovolnických programů. Významnou změnu přinesl i Mezinárodní rok dobrovolníků (r.2001), ve kterém byla rozpracována právní úprava dobrovolnictví, byly vypsány granty na dobrovolné programy a svými aktivitami dochází k přiblížení dobrovolnictví veřejnosti. Dobrovolnictví je legislativně upraveno zákonem č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [Tošner, Sozanská, 2006] 15

16 2.6 Rezidenční zařízení poskytující sociální služby seniorům Sociální službou se rozumí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení Základní druhy a formy sociálních služeb sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních sužeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobně poskytovány v jejím přirozeném období. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] 16

17 2.6.3 Sociální poradenství Poradenství je nejzákladnější činností, která je poskytovaná u všech druhů sociálních služeb. Sociální poradenství dělíme na poradenství základní a poradenství odborné. Poradenství základní poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situaci. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto činnost zajistit. Poradenství odborné je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, osob a to v různých poradnách, jako např. manželské, poradna pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením a jiné. Odborné poradenství zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Služby sociální péče Tyto služby napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. S cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Péči o seniory poskytují rezidenční zařízení různých typů. Mohou to být zařízení s celodenní péčí tzn. včetně ubytování a stravování, dále pak zařízení s omezenou péčí např. pečovatelské služby, denní nebo týdenní stacionáře a zdravotnická zařízení. Zřizovateli těchto rezidenčních zařízení jsou např. Krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, soukromé nebo církevní subjekty a nestátní neziskové subjekty a v neposlední řadě je zřizovatelem město. 17

18 Poskytování služeb vzniká uzavřením písemné smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb. Dále bych ráda připomenula, že všechny služby sociální péče nabízené v těchto zařízeních by měly být poskytovány klientům v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, s důrazem na respektování lidské důstojnosti a ochranu práv klientů ve všech životních situacích. Zaměstnanci poskytovatelů sociálních sužeb jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou sociální služby poskytovány a to i po skončení pracovního poměru. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Pečovatelská služba Tato služba může být vykonávána jako terénní nebo ambulantní služba, která se poskytuje seniorům, dále pak dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje jistou míru pomoci jiné osoby. Služba se poskytuje jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v pobytových zařízeních a to vždy v omezené době. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných činností péče o vlastní osobu tj. zajištění hygieny, poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy např. rozvážka nebo donáška jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti např. úklid v domácnosti, nákupy pomoc při zajištění osobních práv a povinností ve vztahu k úřadům, zajištění nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředním jako např. při organizacích pečovatelských služeb jsou často zřizovány tzv. společenské kluby tzv. kluby důchodců, které nabízejí seniorům společenskou činnost (ruční práce, předčitatelské služby..). Tato služba se poskytuje za úplatu. Podpora samostatného bydlení Tato služba je poskytována pro osoby se zdravotním postižením, kdy je nezbytná pomoc jiné osoby. Tato služba se poskytuje v přirozeném domácím prostředí. Služba zahrnuje základní činnosti související s poskytováním podpory samostatného bydlení 18

19 jako je např. klasická pomoc při zajištění chodu domácnosti např. úklid, zajištění stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti např. upevnění vztahů s rodinou, velmi prospěšné se pak dále jeví služba sociálně terapeutické činnosti, nácvik a prohlubování psychických sociální schopností s tendencí začlenění do běžného společenského života. Služba se poskytuje za úplatu. Stacionáře denní a týdenní Denní a týdenní centra poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílení soběstačnosti a samostatnosti osob se zdravotním postižením, seniorům nebo osobám, které se ocitnou v tíživé životní situaci, kdy v případě neřešení situace hrozí možnost sociálního vyloučení. Dále pak osobám ohroženým užíváním návykových látek, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Nabídka služeb zařízení zahrnuje základní pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu, hygiena, poskytnutí stravy. Prospěšná je nabízená terapeutická, výchovně vzdělávací a hlavně aktivizační činnost s cílem zapojení osob zpět do běžného života. Služby zahrnují pomoc při prosazování svých práv a zájmů, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Domovy pro osoby se zdravotním postižením Tato zařízení poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které bez pomoci jiné osoby nejsou schopni zvládnout základní životní činnosti, v souvislosti s jejich zdravotním stavem. Služby v zařízení odpovídají potřebám těchto klientů, zahrnují především ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání základních činností např. osobní hygiena, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti. Služba dále obsahuje zajištění kontaktu s okolním prostředím. Služba se poskytuje za úplatu. 19

20 Domovy pro seniory Tato služba se poskytuje osobám se sníženou soběstačností především z důvodu věku. Služba se poskytuje v pobytových zařízeních, odpovídající potřebám těchto klientů tak, aby bylo navozováno rodinné prostředí, navázání na dřívější zvyklosti klientů. Služba zahrnuje běžnou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, hygienu, poskytnutí stravy, kontakt se společenským prostředím, aktivizační a terapeutické činnosti. Při práci s klienty se vychází z jejich individuálních potřeb a přihlédnutí k jejich věku, s cílem dosažení zlepšení celkového fyzického i psychického stavu. Domovy pro seniory nabízejí také možnost činnosti v denních stacionářích. Služba se poskytuje za úplatu. Chráněné bydlení Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu, která se poskytuje osobám se zdravotním postižením a sníženou soběstačností, osobám s duševní nemocní s psychotickými a afektivními poruchami, kdy tyto osoby v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Chráněné bydlení je poskytováno formou samostatného nebo skupinového bydlení, kdy se osobě dle její potřeby poskytuje podpora osobního asistenta. Služba se skládá z poskytování stravy nebo jejího zajištění, poskytnutí ubytování, zabezpečení domácnosti, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, navazování a udržení přirozených sociálních vztahů, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Domovy se zvláštním režimem V zařízeních se poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále pak osobám, které se ocitli v důsledku svého věku v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni samostatně, ale i za 20

21 pomoci rodiny zvládnout ve svém přirozeném prostředí. Režim při poskytování této sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba zahrnuje poskytování stravy, pomoc při zvládání osobní hygieny a běžné úkony péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. Sociálně zdravotní služby Tyto služby jsou poskytovány ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a jsou určeny osobám, které nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je péče ambulantního rozsahu), ale zároveň jsou natolik nesoběstační a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby při zvládání úkonů o vlastní osobu, kdy tato pomoc jim nemůže být z objektivních důvodů zajištěna v domácím prostředí za pomoci terénních nebo ambulantních služeb. Služba je poskytována v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služba zahrnuje pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy. Služby poskytované v rámci sociálně zdravotnických služeb (včetně základních) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Centra denních služeb V centrech jsou poskytovány ambulantní služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy je nutná pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu s okolím. Poskytnutí služby je přizpůsobeno individuálním potřebám osob. Cílem zařízení je rovněž udržení, rozvíjení soběstačnosti, předcházení sociální izolaci a tím snížení rizika sociálního vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] 21

22 2.6.5 Služby sociální prevence Cílem těchto služeb na zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženi vzhledem k jejich životním návykům, způsobem života nebo osobám, které jsou ohroženy krizovou situací. Pomoc při překonávání těchto tíživých životních situací a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služby jsou poskytovány ambulantně nebo jako terénní služba osobám v seniorském věku, osobám se zdravotním postižením s cílem vyššího zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří a tím předcházení sociálnímu vyloučení seniorů. Služba zahrnuje zajištění kontaktu s okolím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. Sociálně terapeutické dílny Jedná se o nabízené ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které mají problémy s umístěním na otevřeném i chráněném trhu práce. Cílem tohoto zařízení je poskytnutí dlouhodobé pravidelné podpory, zdokonalování pracovních návyků a rozvoj osobních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Dále pak podpora a vedení k samostatnosti, soběstačnosti a tím zvyšování sebevědomí. Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí, zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti k zajištění sociální integrace osob. Podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků. Služba se poskytuje za úplatu. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních sužeb není-li zákonem stanoveno jinak, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. 22

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov pro seniory Skalice STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více