Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana Šedová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, 22. dubna

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Drahomíře Pavlíkové za odborné vedení mé absolventské práce, za vřelý přístup, odborné rady a cenné připomínky, za poskytnuté materiály a především za její trpělivost při tvorbě této práce. 3

4 Obsah Úvod Cíle absolventské práce Teoretická část Obecně pojem dobrovolnictví Znaky dobrovolnické činnosti Dělení dobrovolných činností dle typu Dobrovolnická činnost podle doby trvání této činnosti Dělení podle oblasti společenského života ve které dobrovolníci svou činnost vykonávají Dobrovolnická činnost ve světě Mezinárodní dobrovolnické organizace Evropský rok dobrovolnictví Dobrovolnictví v České republice Rezidenční zařízení poskytující sociální služby seniorům Základní druhy a formy sociálních služeb Formy poskytování sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Stáří senioři Závěr teoretické části shrnutí Praktická část První cíl - Zjistit očekávání seniorů od služeb dobrovolníka v rezidenčním zařízení Stanovení souboru - okruh osob Všeobecné informace získané z rozhovorů, statistický rozbor klientů Informace získané formou rozhovoru s klienty Shrnutí informací z provedeného šetření Druhý cíl - Porovnání kulturních a sociálních aktivit seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů v domácím prostředí Empirická zjištění a statistické zpracování Vyhodnocení dat pro skupinu respondentů - seniorů žijících v domácím prostředí Vyhodnocení dat pro skupinu respondentů - seniorů žijících v rezidenčním zařízení Shrnutí informací z provedeného šetření Diskuze Zhodnocení cílů Monografie: Seznam grafů Seznam příloh

5 Úvod Téma své absolventské práce jsem si zvolila vzhledem ke skutečnosti, že se již několik let věnuji dobrovolnické činnosti právě seniorům. Ve své práci představuji dobrovolnickou činnost tak, jak by se měla dostávat do podvědomí veřejnosti, co to vlastně dobrovolnictví je, co zahrnuje a jeho význam. Uvádím dobrovolnictví, jako přirozený projev občanské zralosti, který přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením mezilidských vztahů. Ve své práci popisuji druhy rezidenčních zařízení, včetně služeb a činností, které nabízejí konkrétně pro uživatele-seniory. Dále představuji cílovou skupinu, kterou tvoří senioři, sociální práci a komunikaci s nimi, jejich potřeby a jejich očekávání, v návaznosti na organizované činnosti dobrovolníků v zařízeních poskytujících sociální péči. Porovnávám kulturní a sociální aktivity seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Informace jsem získala především z literatury, webových stránek zabývajících se dobrovolnictvím, především pak z odborných publikací zaměřených na toto téma. 5

6 1 Cíle absolventské práce Prvním výzkumným cílem je zjistit očekávání seniorů od služeb dobrovolníka v rezidenčním zařízení, případně navrhnout doporučení. Druhým výzkumným cílem je porovnat kulturní a sociální aktivity seniorů umístěných v rezidenčním zařízení a seniorů žijících v domácím prostředí. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Obecně pojem dobrovolnictví Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti, která je nedostatečně zajišťována státními institucemi. Je to někdo, kdo neváhá obětovat část svého času pro vyplnění prázdného času druhých anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat. [Šormová, Kléglová, rok 2006] K diskusi nad definicí dobrovolnictví u nás přispívají také Tošner a Sozanská, kteří rozlišují činnost dobrovolnickou (v rámci organizovaných aktivit) a dobrovolnou (která nemusí navázat přímo na dobrovolnické aktivity). Podle jedné z nejaktuálnějších definic je pak na dobrovolnictví nahlíženo jako na vědomou, svobodně zvolenou činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolník dává vědomě část svého času, energie a schopnosti ve prospěch, činnosti, která je časově i obsahově vymezena.tento pohled reflektuje současnou preferenci dobrovolnické činnosti u nás především jako legislativně jednoznačně ohraničené dobrovolnické služby. Například podle Wilsona a Musicka je dobrovolnictví jistou formou altruistického chování člověka, jehož cílem je pomoci druhým bez očekávání případné materiální odměny. Dále pak Matoušek tuto činnost vidí, jako neplacenou a nekariérní činnost, kterou lidé provádějí proto, aby pomohli svým bližním, komunitě nebo společnosti. [periodikum Sociální práce 4/2011, Josef Slowík] 7

8 2.1.1 Znaky dobrovolnické činnosti Hlavní společné znaky dobrovolnické činnosti jsou patrné již z předešlých definic a to, že činnost je neplacená, vědomá a svobodně zvolená, proveditelná v kterékoliv oblasti společenského života. Neplacená znamená neohodnocená finančně jako práce zaměstnanců. V posledních letech se rozšířilo ocenění - poděkování dobrovolníkům za jejich práci např. formou uspořádání slavnostního dne dobrovolníků, předáním odznaku s logem organizace jménem, které vykonává dobrovolnickou činnost, uvedením jména dobrovolníků ve výročních zprávách, pozvání na neformální setkání atd. toto ocenění je rovněž motivací pro dobrovolnické pracovníky. Dobrovolná činnost se může odehrávat v jakékoli oblasti společenského života. Pro mnohé lidi je tato činnost spojena pouze se sociální oblastí a zapomíná se na spolkovou činnost, kulturu, ekologii atd Dělení dobrovolných činností dle typu Dobrovolná občanská výpomoc je dobrovolná činnost v rámci rodiny, příbuzenstva, mezi přáteli a sousedy. Vyznačuje se spontánně, neočekáváním finančního ohodnocení a dále tím, že člověk, který jí vykonává jí považuje za samozřejmou. Dobrovolnictví vzájemně prospěšné se označuje jako činnost v rámci komunity obce, klubu, spolku. Vykonávají jí členové komunity v rámci realizace společenských cílů a zájmů a je k užitku převážně členům komunity. Veřejně prospěšné dobrovolnictví je dobrovolná činnost ve prospěch druhých. 8

9 Dobrovolník má vymezenou činnost, které se věnuje a která musí být vykonávána tak, aby se na ní příjemce pomoci mohl spolehnout. Dobrovolná služba je obvykle dlouhodobý závazek věnovat se dobrovolnické práci často mimo svojí zem Dobrovolnická činnost podle doby trvání této činnosti Dobrovolnou činnost při jednorázových akcích a dlouhodobou dobrovolnickou činnost a dobrovolnou službu Dělení podle oblasti společenského života ve které dobrovolníci svou činnost vykonávají Zdravotnictví a sociální oblast zde je největší prostor pro realizaci dobrovolnických služeb. Je zde kladen důraz na profesionalitu a přípravu. V této oblasti jsou kladeny nejvyšší nároky na celkový osobní postoj dobrovolníka, protože je žádaná spokojenost klienta na které závisí jeho další kvalitní prožití života. Sociální oblast - humanitární organizace (pomoc v neobvyklých krizových situacích např. válečné konflikty, živelné katastrofy) Oblast životního prostředí zde se dobrovolníci věnují řešení ekologických problémů, tak i jejich předcházení formou např. protestů, demonstrací atd. Sportovní oblast - působnost spolkové činnosti, např. Sokol Oblast kultury - je to oblast ve které pracovaly první spolky zaměřující se např. na určitou kulturní památku, o její údržbu, připravovaly různé kulturní akce. [Šormová, Kléglová, rok 2006] 9

10 2.2 Dobrovolnická činnost ve světě Dobrovolnictví zahrnuje nejen činnost na místní a národní úrovni, ale také na mezinárodní úrovni, které představují mezinárodních programy. Dobrovolníci mají nezanedbatelnou roli v humanistických programech OSN, v technické spolupráci, ochraně lidských práv, v procesu demokracie, ale rovněž účasti na podpoře různý kampaní např. podpora zvyšování gramotnosti a ochrany životního prostředí, ty by se bez pomoci dobrovolníků neobešly. Největší rozvoj zaznamenalo organizované dobrovolnictví v posledních třiceti letech v USA. Dobrovolníci se angažují nejen v církevních či jiných spolcích, jak tomu bylo již ve středověku v Evropě, ale tradice dobrovolnictví se rozšířila natolik, že velká část obyvatel Spojených států a Kanady cítí potřebu dělat něco pro druhé, i když nejsou napojeni na konkrétní organizaci. Toto bylo určováno především schopností lidí vzájemně si pomáhat. V roce 1990 vznikla v Americe nadace Point sof Ligt Foundation jejímž hlavním úkolem je zapojení více lidí efektivněji do řešení vážných sociálních problémů. Další organizace je např. United Way, která dnes funguje jako síť lokálních center, na které jsou úzce napojena na dobrovolnická centra i řada dalších organizací. Také evropská tradice dobrovolnictví se odvíjí od práce církevních charitativních organizací a expanze spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. V současné době je tento tradiční model zájmového dobrovolnictví doplněn o systém dobrovolnických center. Mezi jednotlivými centry existují rozdíly jednak v počtu členů, tak z hlediska fungování. Základním posláním dobrovolnických center je propagace a podpora dobrovolnictví, realizace vlastních dobrovolných programů, organizování seminářů a dalších 10

11 vzdělávacích programů pro neziskové organizace, komerční firmy, vládní nebo regionální instituce. V Německu získalo dobrovolnictví charakter nového sociálního hnutí, formování nové občanské společnosti. Dobrovolnictví zaměřené na integraci přistěhovalců, budování mezinárodních vazeb na evropské i světové úrovni přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži. Jiná situace je Francii, která je zemí s tradicí silné centralizované vlády, která stanovila, že žádná organizace nemá dovoleno jednat jako prostředník mezi občany a státem. Tím má dobrovolnictví ve Francii jiné postavení než v ostatních zemích. Dobrovolnictví převážně působí v oblasti sportu, kultuře a rekreačních aktivitách, ale i ve vzdělání a výzkumu, např. v kampaních na podporu gramotnosti, rodičovských sdružení ve školách a mentoringových programech (rozvíjející samostatné a kritické myšlení). Jen malá část dobrovolníků působí v dobročinné péči zaměřené např. na seniory nebo bezdomovce. Zasahuje zde vliv profesionalizace sociálních služeb a klesající význam církve ve společnosti. [Tošner, Sozanská, 2006] Dlouhodobou tradici dobrovolnictví patří Velké Británii, která se vyznačuje svou charitativní činností a vzájemnou pomocí lid v odlehlých oblastech venkova. V sedmdesátých letech 20. století bylo založeno britské dobrovolnické centrum. Konzervatismus příznačný pro tuto zemi klade důraz na soběstačnost občanů a komunit a ponechává státní péči jen na oblasti, kde je to opravdu nutné. Vše probíhá za významné podpory vlády. Mimo národních dobrovolnických center v Anglii, Skotsku, Walsu a Severním Irsku působí na vládní úrovni organizace Aktive Community Unit, která provádí koordinaci dobrovolnictví. Tradiční zemí s rozvinutým smyslem pro vzájemnou pomoc je Nizozemsko, které prošlo v průběhu šedesátých let minulého století k transformaci spolků zejména církevních nahrazením intervencí silného sociálního státu dalo vznik novým druhům dobrovolnictví jako je např. pomoc bezdomovcům nebo pomoc lidem infikovaným HIV vše za vládní podpory. Decentralizace vládní politiky umožnila přenesení působnosti na 11

12 místní úřady a tím umožnění lepšího propojení potřeb komunit a dobrovolníků. [Tošner, Sozanská, 2006] 2.3 Mezinárodní dobrovolnické organizace Ve světě existuje řada asociací, které se snaží propojovat názorově i obsahově shodné organizace a vytvářet tak mezinárodní sítě jejichž vliv převýší lokální charakter. K nejvýznamnějším patří např. Červený kříž a Červený půlměsíc, které se věnují dobrovolnictví v celosvětovém měřítku. IAVE Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (International Association for Volunteer Effort) je celosvětovou organizací, která je zaměřena na podporu a propagaci dobrovolnictví. Organizace podporuje činnost národních i lokálních dobrovolnických center a pomáhá zlepšit komunikaci mezi nimi pořádáním vzdělávacích a výcvikových programů pro dobrovolníky i management dobrovolnických center. Stará se o publicitu dobrovolnictví např. organizováním Mezinárodního dne dobrovolnictví. Organizace IAVE má status konzultanta při OSN. V Evropě dále působí asociace AVE, která je součástí organizace IAVE. Asociace se zaměřuje na výměnu informaci a zkušeností se zaměřením na vytváření společné evropské komunity. Cílem je přispět k informovanosti veřejnosti o tématu dobrovolnické pomoci, vysvětlovat úlohu dobrovolnictví v současném životě společnosti. Pro zlepšení informovanosti a zapojení mládeže do dobrovolnictví v Evropě a ke zvýšení kulturní výměny mezi zeměmi EU a přidruženými zeměmi vytvořila Evropská komise program Evropské dobrovolnické služby (EVS), který dává možnost mladým lidem účastnit se na tomto projektu stáží na dobrovolnickém projektu v jiné zemi. 12

13 V roce 1970 vznik z podnětu Valného shromáždění OSN Dobrovolnický program OSN United Nations Volunteers (UNV), jedná se o mezinárodní dobrovolnickou iniciativu podřízenou Rozvojovému programu OSN (UNDP). Dobrovolníci OSN jsou kvalifikovaní odborníci, kteří plní úkoly v rozvojových zemích v roli dobrovolníků nebo terénních pracovníků. Tedy jedná se o působnost v nejchudších a méně rozvinutých zemích světa. [Tošner, Sozanská, 2006] 2.4 Evropský rok dobrovolnictví Důkazem o tom, že dobrovolnictví je nezbytná věc bylo rozhodnutí Rady ministrů EU, která vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Tímto byl stanoven obecný účel evropského roku, kterým bylo podporovat vyvíjené úsilí Společenství, členských států, místních a regionálních orgánů s výzvou pro občanské společnosti k vytváření podmínek a zviditelnění dobrovolnické činnosti v Evropské unii především výměnou zkušeností. Cílem evropského roku dobrovolnictví bylo především úsilí o vytváření příznivého prostředí pro dobrovolnickou činnost, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí občanské pomoci a zároveň snaha řešit stávající bariéry znemožňující výkon dobrovolných činností. Dalším cílem bylo zlepšení kvality činnosti dobrovolníků, vytváření nových druhů dobrovolnické aktivity, zlepšování podvědomí a významu dobrovolnictví. [www.dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011] Následným cílem ERD je také ocenění a uznání dobrovolnické činnosti. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, Vedle poděkování dobrovolníkům je cílem této ceny také zviditelnění a podpora vhodných pobídek pro jednotlivce, společnosti a organizace k rozvoji dobrovolnictví. Cenu každoročně udílí občanské sdružení Hestia. [periodikum Sociální práce 4/2011 Eliška Barochová] 13

14 2.5 Dobrovolnictví v České republice Tak jako v mnoha zemích prošla dobrovolnická činnost svým historickým vývojem. Rozvoj dobročinnosti se datuje od 19. století a to vznikem řady vlasteneckých, obrozeneckých spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. Některé z nich přervávají v různé podobě do dnes např. spolek Mánes, Sokol. Po vzniku samostatného Československa došlo k dalšímu obohacení dobročinnosti, která představovala především formy: soukromé, obecní, náboženské, národnostní a dále spolky s tzv. charakterem polooficiálním, které zastávaly vysoký status (např. zemské a okresní péče o mládež, Československý červený kříž, Masarykova liga proti TBC a další. Tyto organizace se rozvinuly na úrovni malých poboček, okresních, zemských až po národní ústředí. Vývoj byl přerušen německou okupací a později vznikem socialistického státu. Nejhorším obdobím pro dobrovolnickou činnost bylo období totalitního režimu, kdy byla tradice dobrovolnické práce byla přerušena a který cílně a systematicky redukována nebo zcela podřídil politickému vedení státu a moci komunistické strany. Závan naděje byl v roce 1968, kdy došlo ke krátkému uvolnění. Opravdový rozvoj občanských aktivit se datuje až od roku 1990, kdy došlo k transformaci naší společnosti, která sebou přinesla i rozvoj dobrovolnických aktivit: Zejména přijetím zákonů v této oblasti. Česká republika prošla po roce 1989 po mnoha letech totalitního režimu hledáním vlastní identity. Základem se stala myšlenka občanské společnosti, která je založená na spolupráci a vzájemné solidaritě plnoprávních a svobodných občanů, jejímž hlavním propagátorem se stal prezident Václav Havel. Začíná se objevovat zájem občanů o jiný životní styl a rozvoj tradičních humanistických hodnot. Objevuje se přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním, především těm 14

15 členům společnosti, kteří se z různých důvodů ocitají v obtížných situacích, které nejsou schopni sami řešit. Po roce 1989 dochází k velkému rozvoji neziskového sektoru. Došlo k obnovení spolků a sdružení,které byly potlačeny totalitním režimem např. YMCA (Young Men's Christian Association - křesťanské sdružení mladých mužů), Sokol, Skaut-Junák. Došlo k vytvoření celostátní sítě organizacích, které stojí na základech dobrovolnické činnosti. Mimo tyto organizace dochází ke vzniku nových neziskových organizací, které mají svou činnost postavenou na nadšení lidí a pomoci dobrovolníků např. kulturní,sportovní, kde skupiny občanů dobrovolně, samy pro sebe a své přátele organizují řadu aktivit. Dále vznikají organizace s charitativním, sociálním a zdravotním zaměřením. Přestože v posledních letech dochází k publicitě na toto téma, podvědomí o dobrovolnictví, status dobrovolníků je na okraji zájmu společnosti. V současné době dochází k zakládání dobrovolnických center (např. Hestia, o.s.), jejichž cílem je propagace dobrovolnictví ve společnosti, spolupráce s ostatními organizacemi využívající dobrovolníky a realizace vlastních dobrovolnických programů. Významnou změnu přinesl i Mezinárodní rok dobrovolníků (r.2001), ve kterém byla rozpracována právní úprava dobrovolnictví, byly vypsány granty na dobrovolné programy a svými aktivitami dochází k přiblížení dobrovolnictví veřejnosti. Dobrovolnictví je legislativně upraveno zákonem č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [Tošner, Sozanská, 2006] 15

16 2.6 Rezidenční zařízení poskytující sociální služby seniorům Sociální službou se rozumí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení Základní druhy a formy sociálních služeb sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních sužeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobně poskytovány v jejím přirozeném období. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] 16

17 2.6.3 Sociální poradenství Poradenství je nejzákladnější činností, která je poskytovaná u všech druhů sociálních služeb. Sociální poradenství dělíme na poradenství základní a poradenství odborné. Poradenství základní poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situaci. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto činnost zajistit. Poradenství odborné je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, osob a to v různých poradnách, jako např. manželské, poradna pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením a jiné. Odborné poradenství zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Služby sociální péče Tyto služby napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. S cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Péči o seniory poskytují rezidenční zařízení různých typů. Mohou to být zařízení s celodenní péčí tzn. včetně ubytování a stravování, dále pak zařízení s omezenou péčí např. pečovatelské služby, denní nebo týdenní stacionáře a zdravotnická zařízení. Zřizovateli těchto rezidenčních zařízení jsou např. Krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, soukromé nebo církevní subjekty a nestátní neziskové subjekty a v neposlední řadě je zřizovatelem město. 17

18 Poskytování služeb vzniká uzavřením písemné smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb. Dále bych ráda připomenula, že všechny služby sociální péče nabízené v těchto zařízeních by měly být poskytovány klientům v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, s důrazem na respektování lidské důstojnosti a ochranu práv klientů ve všech životních situacích. Zaměstnanci poskytovatelů sociálních sužeb jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou sociální služby poskytovány a to i po skončení pracovního poměru. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Pečovatelská služba Tato služba může být vykonávána jako terénní nebo ambulantní služba, která se poskytuje seniorům, dále pak dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje jistou míru pomoci jiné osoby. Služba se poskytuje jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v pobytových zařízeních a to vždy v omezené době. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných činností péče o vlastní osobu tj. zajištění hygieny, poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy např. rozvážka nebo donáška jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti např. úklid v domácnosti, nákupy pomoc při zajištění osobních práv a povinností ve vztahu k úřadům, zajištění nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředním jako např. při organizacích pečovatelských služeb jsou často zřizovány tzv. společenské kluby tzv. kluby důchodců, které nabízejí seniorům společenskou činnost (ruční práce, předčitatelské služby..). Tato služba se poskytuje za úplatu. Podpora samostatného bydlení Tato služba je poskytována pro osoby se zdravotním postižením, kdy je nezbytná pomoc jiné osoby. Tato služba se poskytuje v přirozeném domácím prostředí. Služba zahrnuje základní činnosti související s poskytováním podpory samostatného bydlení 18

19 jako je např. klasická pomoc při zajištění chodu domácnosti např. úklid, zajištění stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti např. upevnění vztahů s rodinou, velmi prospěšné se pak dále jeví služba sociálně terapeutické činnosti, nácvik a prohlubování psychických sociální schopností s tendencí začlenění do běžného společenského života. Služba se poskytuje za úplatu. Stacionáře denní a týdenní Denní a týdenní centra poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílení soběstačnosti a samostatnosti osob se zdravotním postižením, seniorům nebo osobám, které se ocitnou v tíživé životní situaci, kdy v případě neřešení situace hrozí možnost sociálního vyloučení. Dále pak osobám ohroženým užíváním návykových látek, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Nabídka služeb zařízení zahrnuje základní pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu, hygiena, poskytnutí stravy. Prospěšná je nabízená terapeutická, výchovně vzdělávací a hlavně aktivizační činnost s cílem zapojení osob zpět do běžného života. Služby zahrnují pomoc při prosazování svých práv a zájmů, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Domovy pro osoby se zdravotním postižením Tato zařízení poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které bez pomoci jiné osoby nejsou schopni zvládnout základní životní činnosti, v souvislosti s jejich zdravotním stavem. Služby v zařízení odpovídají potřebám těchto klientů, zahrnují především ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání základních činností např. osobní hygiena, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti. Služba dále obsahuje zajištění kontaktu s okolním prostředím. Služba se poskytuje za úplatu. 19

20 Domovy pro seniory Tato služba se poskytuje osobám se sníženou soběstačností především z důvodu věku. Služba se poskytuje v pobytových zařízeních, odpovídající potřebám těchto klientů tak, aby bylo navozováno rodinné prostředí, navázání na dřívější zvyklosti klientů. Služba zahrnuje běžnou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, hygienu, poskytnutí stravy, kontakt se společenským prostředím, aktivizační a terapeutické činnosti. Při práci s klienty se vychází z jejich individuálních potřeb a přihlédnutí k jejich věku, s cílem dosažení zlepšení celkového fyzického i psychického stavu. Domovy pro seniory nabízejí také možnost činnosti v denních stacionářích. Služba se poskytuje za úplatu. Chráněné bydlení Jedná se o dlouhodobou pobytovou službu, která se poskytuje osobám se zdravotním postižením a sníženou soběstačností, osobám s duševní nemocní s psychotickými a afektivními poruchami, kdy tyto osoby v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Chráněné bydlení je poskytováno formou samostatného nebo skupinového bydlení, kdy se osobě dle její potřeby poskytuje podpora osobního asistenta. Služba se skládá z poskytování stravy nebo jejího zajištění, poskytnutí ubytování, zabezpečení domácnosti, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, navazování a udržení přirozených sociálních vztahů, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] Domovy se zvláštním režimem V zařízeních se poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále pak osobám, které se ocitli v důsledku svého věku v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopni samostatně, ale i za 20

21 pomoci rodiny zvládnout ve svém přirozeném prostředí. Režim při poskytování této sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba zahrnuje poskytování stravy, pomoc při zvládání osobní hygieny a běžné úkony péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. Sociálně zdravotní služby Tyto služby jsou poskytovány ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a jsou určeny osobám, které nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je péče ambulantního rozsahu), ale zároveň jsou natolik nesoběstační a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby při zvládání úkonů o vlastní osobu, kdy tato pomoc jim nemůže být z objektivních důvodů zajištěna v domácím prostředí za pomoci terénních nebo ambulantních služeb. Služba je poskytována v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služba zahrnuje pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy. Služby poskytované v rámci sociálně zdravotnických služeb (včetně základních) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Centra denních služeb V centrech jsou poskytovány ambulantní služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy je nutná pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu s okolím. Poskytnutí služby je přizpůsobeno individuálním potřebám osob. Cílem zařízení je rovněž udržení, rozvíjení soběstačnosti, předcházení sociální izolaci a tím snížení rizika sociálního vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. [z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ] 21

22 2.6.5 Služby sociální prevence Cílem těchto služeb na zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženi vzhledem k jejich životním návykům, způsobem života nebo osobám, které jsou ohroženy krizovou situací. Pomoc při překonávání těchto tíživých životních situací a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služby jsou poskytovány ambulantně nebo jako terénní služba osobám v seniorském věku, osobám se zdravotním postižením s cílem vyššího zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří a tím předcházení sociálnímu vyloučení seniorů. Služba zahrnuje zajištění kontaktu s okolím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování svých práv. Služba se poskytuje za úplatu. Sociálně terapeutické dílny Jedná se o nabízené ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které mají problémy s umístěním na otevřeném i chráněném trhu práce. Cílem tohoto zařízení je poskytnutí dlouhodobé pravidelné podpory, zdokonalování pracovních návyků a rozvoj osobních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Dále pak podpora a vedení k samostatnosti, soběstačnosti a tím zvyšování sebevědomí. Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí, zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti k zajištění sociální integrace osob. Podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků. Služba se poskytuje za úplatu. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních sužeb není-li zákonem stanoveno jinak, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. 22

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování Citace: ZATLOUKAL, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (rukopis

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více