VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007

2 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 8 1

3 NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU Nadační fond Via Vitae působí čtyři roky v Moravskoslezském kraji. Organizací je nezávislou a nestranickou, která usiluje o zlepšování kvality života v komunitách Moravskoslezského kraje a podporuje odpovědný a udržitelný rozvoj v něm. Cílem je vytvořit silný, trvalý a respektovaný zdroj finančních prostředků v podobě komunitní nadace a vybudovat kredit významného komunitního aktéra v Moravskoslezském kraji. Poslání nadační fond dosahuje prostřednictvím podpory vzdělávání, zvyšováním a posilováním schopností a dovedností jednotlivců i formálních a neformálních skupin podpory rozvoje důvěry, spolupráce a komunikace podpory komunitního rozvoje a filantropie. Nadační fond Via Vitae vznikl v polovině roku 2004 transformací Nadačního fondu alternativní školy, který byl založen v roce Nadační fond Via Vitae rozšířil své poslání a tím i činnost. Podpora waldorfského školství přirozeně přetrvala a do současnosti byly projekty na podporu alternativního vzdělání a výchovy v Ostravě podpořeny celkovou částkou korun. Zdroje financování těchto nadačních příspěvků pocházející k naší velké radosti převážně od jednotlivců. NAŠE ČINNOST Jsme most, který spojuje nápadité a aktivní lidi ochotné poskytnout svůj čas a schopnosti k realizaci dobrých věcí s těmi lidmi, kteří nedisponují časem, ale chtějí, mohou a mají prostředky dobré věci podpořit. Jsme ideální volbou pro všechny, kteří chtějí podpořit veřejněprospěšné projekty, ale nemají čas je sami vyhledávat a realizovat, nechtějí nést břemeno jejich administrace. Jsme tu pro ty, kteří chtějí jít cestou systematického, odpovědného a efektivního darovaní se zárukou Transparentnosti Profesionality řízení dárcovského aktu Znalosti místního neziskového prostředí Synergického efektu daru při spojení s dalšími dary ve prospěch stejného účelu nebo opačně k podpoře vícero potřeb komunity. Svou podporu směřujeme k alternativnímu školství a dalšímu vzdělávání neziskovým organizacím životnímu prostředí nejširší komunitě 2

4 DÁRCI nabízíme poradenství a ve výsledku praktické vyústění jeho vůle darovat do vytvoření specifického nadačního produktu šitého jemu na míru. Využíváme základního členění darovaných prostředků do těchto vnitřních nadačních fondů Dárcovský fond, který nese zpravidla jméno dárce a nejvíce reflektuje filantropické představy dárce. Umožňuje vstupovat aktivně do dárcovských procesů. Účelový fond sleduje podporu konkrétního oblasti, či konkrétního aktivity. Fond je otevřen více dárcům se společným zájmem. Fond dárců alternativní školy Fond OPORA Fond Ivo Kahánek Permanentní fond, u kterého bude mít dárce záruku určité trvalosti a dlouhodobosti své podpory. Ve fondu se shromažďují prostředky, jsou zhodnocovány a jako zdroj podpory veřejnoprospěšných projektů se využívá jeho výnosů. Na druhé straně jsme zde pro ty, kteří mají dobré nápady a také čas uvést je v život. Chybí jim však zdroje k jejich financování či partnerskému zajištění. Nabízíme podporu ve formě Poskytování grantů v otevřených grantových řízeních. Projekty jsou hodnoceny nezávislou grantovou komisí a správní radou nadačního fondu dle veřejně přístupných grantových pravidel. Odborných konzultací k úspěšnému zvládnutí dárcovského procesu, poradíme i v souvisejících oblastech - společenské odpovědnosti firem, vícesektorové spolupráci a dalších obecnějších problematikách neziskového sektoru. Odborných vzdělávacích seminářů ve spolupráci s Vita - občanským sdružením k posilování životaschopnosti a profesionality místního společenství. NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI Ani v roce 2007 by Nadační fond Via Vitae nemohl fungovat bez podpory svých partnerů a řady dárců. Děkujeme všem, kteří nás podpořili ať už finančně, materiálně, svou prací nebo odbornou pomocí a radou. Fond dárců alternativní školy Největší podíl darů v roce 2007 pochází od jednotlivců, příznivců waldorfského školství Bohemia-pro-lan, s. r. o. 3

5 Fondu OPORA Občanské sdružení Poruba Fond Ivo Kahánek Nadace Via Miloslav Vrána Dušan Suchánek Helena Boučková Vita - občanské sdružení Již od roku 2004, vzniku nadačního fondu poskytuje pro bono prostorové, technické, materiálové zázemí a pracovníka. V roce 2007 se stal nadační fond jejím partnerem v projektu Moravskoslezská síť ekoporaden MOSEK financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu. A.K.N. Asociace komunitních nadací v České republice ROK 2007 Rok 2007 byl pro nadační fond úspěšný vznikly dva nové fondy, dva nové zdroje Fond Ivo Kahánek a Fond OPORA nadační podpora se přehoupla přes půl miliónu korun oslavili jsme výročí založení Asociace komunitních nadací ČR FONDY Fond dárců alternativní školy Účelový otevřený fond podporující rozvoj a provoz alternativních škol v ostravském regionu Základní školy waldorfské a Střední odborné školy waldorfské v Ostravě. Z Programu podpory tříd plynula na výuku žáků devíti tříd Základní školy waldorfské Ostrava celková částka Kč. Z Programu podpory škol plynula na rozvoj a vzdělávací akce Základní školy waldorfské Ostrava celková částka Kč; Střední odborné školy waldorfská Ostrava celková částka Kč. Fond OPORA Vznikl v květnu Posláním fondu je trvale podporovat aktivity přispívající k zlepšení života místních komunit s prioritou ochrany a obnovy životního prostředí a sociálního 4

6 kapitálu v Ostravě. V prvním roce byly oceněny čtyři komunitní projekty částkou v celkové hodnotě korun. Tyto prostředky pomohou dostat k občanům více informací o lokálním životním prostředí, problémech které se zde objevují a jejich možných řešeních a zvýšit povědomí o místním životním prostředí u dětí a mládeže. Fond Ivo Kahánek Posláním fondu je podpora moravskoslezského klavíristy Ivo Kahánka v jeho uměleckém rozvoji a kariéře prostřednictvím shromažďování finančních prostředků za účelem jejich následného využití k podpoře rozvoje uměleckých kvalit (talentu) Ivo Kahánka a dalších nejrůznějších aktivit vedoucích k rozvoji jeho umělecké kariéry. DALŠÍ AKTIVITY A.K.N. Asociace komunitních nadací v České republice ve svém první roce činnosti květen 2007, Madrid - A.K.N. byla oficiálně zastoupena na mítinku komunitních nadací a podporujících organizací v Evropském nadačním centru. červen 2007, Praha - workshop Komunitní nadace nástroj strategické filantropie vedený panem Peterem decourcy Hero, dlouholetým presidentem komunitní nadace v Silicon Valley. srpen 2007, Milotice - setkání českých a slovenských komunitních nadací, servisních a podpůrných organizací s laskavým finančním přispěním od US ambasády. Zúčastnilo se ho celkem 12 zástupců z obou států. říjen 2007, Praha ročního výročí A.K.N. jsme oslavili seminářem s Doris Heiser z komunitní nadace Greater Milwailee, USA na téma Komunitní nadace - Budování zdrojů a následná slavnostní recepce v rezidenci velvyslance USA v ČR, pana Richarda W. Grabera za účasti řady neziskových organizací a podnikatelských subjektů. listopad 2007, Praha - dobročinná aukce vín na podporu vznikající Jihomoravské komunitní nadace. 5

7 MOSEK Partnerská spolupráce na projektu MOSEK- Moravskoslezská síť ekoporaden, jehož realizátorem je Vita - občanské sdružení. Rolí nadačního fondu je připravit a realizovat fundraisingové aktivity pro potencionální dárce a následné vytvoření zvláštního fondu po skončení projektu k posílení ekonomické udržitelnosti sítě a životního prostředí kraje. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a realizován do července 2007 do června ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada Bc. Zdeněk Jakubka - předseda Ing. Jana Miklasová - místopředsedkyně Jiří Blecha - člen Jana Tomanová - členka Revizor Ing. Věra Bialková Členové správní rady a revizor pracují pro Nadační fond Via Vitae dobrovolně a nedostávají za tuto činnost žádnou odměnu. Programová manažerka Ing. Markéta Kubáňová Pracovní poměr na poloviční úvazek od července Ostatní mzdové náklady programové manažerky jdou na vrub Vita o.s. Pokladní Fondu dárců alternativní školy Ing. Jaroslav Kraut 6

8 KONTAKTY Nadační fond Via Vitae Nádražní 536/ Moravská Ostrava IČ: Nadační fond Via Vitae je zapsána v nadačním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 121. Bankovní spojení: ebanka v Ostravě č.ú.: /5500 Tel.: internet: 7

9 FINANČNÍ ZPRÁVA Rozvaha k Aktiva (Kč) Pokladna Bankovní účet Termínované účty Předpis darů Fondu dárců alternativní školy roku 2007/ Dohadné účty aktivní Aktiva celkem v Kč Pasiva Vlastní zdroje Vlastní jmění Permanentní fond Výsledek hospodaření Cizí zdroje Dodavatelé Zaměstnanci 7353 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4992 Ostatní závazky 4223 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 6000 Pasiva celkem v Kč Komentář k rozvaze Výdaje příštích období ,- Kč tvoří nevyplacené nadační příspěvky Fondu OPORA v hodnotě korun a Fondu dárců alternativní školy v hodnotě korun. Výnosy příštích období ,- Kč tvoří časové rozlišení přijatého daru Fondu OPORA v hodnotě Kč; časové rozlišení přijatých darů Fondu dárců alternativní školy v hodnotě ,- Kč; časové rozlišení přijatých darů Fondu Ivo Kahánek v hodnotě 90000,- Kč. 8

10 Výkaz zisků a ztrát k Výnosy v Kč Dary jednotlivců Dary firem Přijaté grantové příspěvky Přijaté projektové příspěvky - MOSEK Výnosy z terminovaných vkladů 1384 Ostatní výnosy a úroky 1379 Výnosy celkem Náklady V Kč Kancelářské potřeby 1272 Účetnictví a ostatní služby Bankovní poplatky a ostatní poplatky 3533 Cestovné 647 Mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění Bankovní poplatky a ostatní poplatky 3533 Ostatní náklady 5655 Náklady na správu celkem Poskytnuté nadační příspěvky Náklady celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Komentář k výkazu zisků a ztráty Přijaté dary a grantové přípěvky ,- Kč celková hodnota přijatých darů a grantových příspěvků byla ,- Kč Fond dárců alternativní školy ,- Kč Fond OPORA ,- Kč Fond Ivo Kahánek 90000,- Kč Rozdíl tvoří časové rozlišení výše uvedených dárcovských fondů. Mzdové náklady ,- Kč v roce 2007 se stal Nadační fond Via Vitae partnerem projektu Moravskoslezská síť ekoporaden MOSEK občanského sdružení Vita. Projekt byl v souladu a sledoval cíle statutu nadačního fondu Via Vitae. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. 9

11 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu Statutem nadačního fondu Via Vitae je stanoveno pravidlo pro omezení nákladů na správu nadačního fondu, podle Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, takto: Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nepřevýší 75 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Nadační fond Via Vitae poskytl v účetním roce 2007 nadační příspěvky v celkové výši ,- Kč. Na nadační příspěvky tak bylo použito 71 % finančních prostředků vydaných celkem na činnost nadace. Náklady související se správou nadačního fondu, tj. realizace vlastních programů a režijní náklady nadačního fondu, v roce 2007 činily ,- Kč. Náklady na správu nadačního fondu tak představovaly 41 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Ve výroční zprávě jsou zveřejněny vybrané údaje z účetní závěrky Kompletní účetní závěrka je přístupněna v nadačním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě, oddílu N, vložce

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více