Vzdělávací soustava v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací soustava v ČR"

Transkript

1 Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách. Šklský systém nelze snadn charakterizvat, nebť dchází průběhem k různým změnám v záknech a vyhláškách MŠMT ČR. Záknem jsu rzlišeny druhy škl: Mateřské škly, základní škly, střední škly, vyšší dbrné škly a vyské škly. Všechny škly uskutečňují vzdělávání dle vzdělávacích prgramů. Vyské škly mají zvláštní zákn, určující bsah vzdělání. Šklská zařízení Pskytují služby, vzdělávání a dplňují vzdělávání ve šklách, zajišťují ústavní a chranu výchvu a preventivně výchvnu péči. Máme šklská zařízení různých druhů. Jídelny, škly, Internáty a další. Vzdělávání zajišťují pedaggičtí pracvníci. V Českém šklství existují 2 specifické dlišnsti prti statním státům. Zavedení víceletých gymnázií p rce Důsledkem jejich zavedení dšl k dlišení dětí již v raném stádiu. Dchází k dčerpávání nejlepších žáků ze základních škl. Vyšší dbrné škly. Jsu neuniverzitní Předšklní vzdělávání (MŠ) Je nepvinné. Prbíhá v instituci Mateřských škl (MŠ). Pskytuje se ve věku d 3 d 7 let. Síť Mateřských škl se neustále zvětšuje. Vyskytují se zde děti ze sciálně znevýhdněných rdin, etnicky dlišných, děti c nemají jak mateřský jazyk Češtinu, děti s pruchami chvání. Úkl MŠ: Základy scializace, příprava na základní vzdělávání, rzvíjení sbnsti. Čím dříve začínají děti chdit d MŠ, tím dříve si začínají uvědmvat rzdíly. MŠMT ČR stanvuje určité výchvné dkumenty, rámcvý prgram pr MŠ. Prgram RVP frmuje 5 blastí: Dítě a jeh těl, Dítě a jeh psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a splečnst, Dítě a jeh svět. V jedné třídě bývá 25 dětí. MŠ je tevřená Učitelé v MŠ musí být vystudváni v bru předšklní pedaggika. Základní vzdělávání (ZŠ) Je pvinné. Prbíhá v instituci Základních škl (ZŠ). Pskytuje se ve věku d 6 d 15 let. Pdle OSN se základnímu vzdělávání nedstává 115 miliónů dětí jsu negramtní. Rámcvý vzdělávací prgram (RVP) je nvý. Byl schválen v rce Je t nyní nejdůležitější šklský dkument. Každá škla na jeh základě zpracvává vlastní Šklní vzdělávací prgram (ŠVP). Vzdělávání v základní škle trvá 9. let. 1. Stupeň ZŠ: Je d 1 d 5 třídy. Osvjují se zde základní návyky a dvednsti. Hlavními předměty jsu zde Matematika a Český jazyk. Od 3 třídy jsu také důležité tyt předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvuka a Přírdvěda. Dále také předměty na rzvj rzvinutsti Hudební výchva, Tělesná výchva a Výtvarná výchva. Učitel musí být magistr, s dbrnstí 1. Stupně. 2. Stupeň ZŠ: Je d 5 d 9 třídy. Prhlubuje vědmsti a rzvj vzdělansti žáka. Většina předmětů je pvinná. Učitel musí být magistr. Učitel učí ve více třídách, někteří vyknávají funkci třídních učitelů.

2 Zřizvatelé základních škl jsu bce, sukrmé sby a církve. V čele škl je ředitel, ten má zástupce. Každá škla má výchvnéh pradce a šklníh psychlga. Výchvný pradce: Vystudval pstgraduální studium, řeší šikanu a prevenci šikany. Musí t řešit s rdiči, pracvníky Pedaggick-Psychlgické pradny a statními učiteli. Také radí s výběrem střední škly. Celé vzdělávání prbíhá v Českém jazyce. Menšiny mají nárk se vzdělávat ve svém rdném jazyce. Neslyšící a nevidmí mhu využít speciální škly. Základní vzdělávání směřuje k tmu, aby se žáci naučili a získaly předpklady k celživtnímu vzdělávání, aby se učily samstatně myslet, řešit prblémy, kmunikvat a splupracvat, chránit své zdraví, živtní prstředí, aby byli citlivý a snášenlivý k lidem ve svém klí, uměli dhadnut své schpnsti a díky tmu rzhdnut svém prfesinálním uplatnění. RVP pr ZV: Obsahuje dluhdbé cíle, subr klíčvých kmpetencí. Vymezuje jedntlivé blasti základníh vzdělávání, jejich cíle a bsah, stanvuje čekávané výsledky; blasti: Jazyk a jazykvé kmunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Člvěk a splečnst (Dějepis, Výchva k Občanství) Člvěk a přírda (Fyzika, Chemie, Přírdvěda, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchva, Výtvarná výchva, Dramatická výchva) Člvěk a zdraví (Výchva ke zdraví, Tělesná výchva) Člvěk a svět práce Hdncení: Využívá se číselné, v rzsahu 1 5. Existuje také slvní hdncení. Ve slvním hdncení zjistíme, kde děláme chyby. Většinu je slvní hdncení praktikván na alternativních šklách P 5. třídě lze přestupit na 8letá gymnázia, p 7. třídě na 6letá gymnázia. P úspěšném uknčení základní škly, lze nastupit na SŠ neb jít pracvat. Každý může pdat 2 přihlášky na státní škly. Některé škly také přihlíží při přijímacím řízení na výsledky z 8 a 9 třídy. Alternativní škly Vznikly na našem území p rce Jsu t škly, které se snaží překnávat nedstatky tradičních škl. Hledají nvé metdy, principy jak učit děti, aby je t více bavil. Jejich ŠVP schvaluje MŠMT ČR. Máme sukrmé i státní, ale převyšuje pčet sukrmých škl. Máme 3 významné typy: Waldrfská, Mntessrivská a Daltnská (+ prgram Začít splu, Zdravá škla, Integrvaná tematická výuka). 1) Waldrfská P světě jich je více jak 870, v České republice je jich nyní 9. Výuka prbíhá nrmálně, v lavicích čelem k tabuli. 2) Mntessri V České republice d rku 1998, v sučasné dbě jich je 6. Výuka prbíhá v blcích. Žák si vlí vzdělávání sám.

3 3) Daltnská Vznikly v USA v rce Nyní jich je v ČR 6. Výuka prbíhá v blcích. V každém blku je knihvna s daným tématem. Žák si vlí sám, c bude nyní studvat.

4 Splupráce rdičů se šklu: Uplatňují se 2 hlavní mdely 1. Rdiče jak klient Rdiče jsu závislý na infrmacích učitele. Rdič nezasahuje d výuky učitelů. 2. Rdiče jak partner Rdiče jsu aktivní, pdílí se na přípravě a realizaci šklních akcí. Je t pkrkvý mdel, značen jak demkratický. Je především uplatňván v alternativních šklách. Způsby splupráce: Dpisy (tj. písemně, em), pmcí třídních schůzek, individuální jednání. Škly se prezentují: Různými způsby, webem, dny tevřených dveří. Rdiče se zapjují d prezentace, zařizují výlety atd. Ve škle je demkracie, rdiče jsu vleni d šklské rady. Je t samstatný rgán, slžený rdiči nezletilých, zletilými žáky, pedaggů a zřizvatelů. Bývají na ZŠ, SŠ i VOŠ. Osby ve ŠR se pdílí na správě škly, vyjadřují se k ŠVP, schvaluje pravidla k hdncení. Funkční bdbí jsu 3 rky. Středšklské vzdělávání (SŠ) Pskytuje se abslventům základní škly, pskytuje dbrné vzdělávání spjené se všebecným vzděláváním. Upevňuje hdntvu rientaci, vytváří předpklady pr plnprávný sbní a bčanský živt. Typy SŠ: Určují se pdle zaměření (např. gymnázia, průmyslvé, zemědělské, zdravtnické, pedaggické, umělecké, bchdní akademie, dbrné škly, dbrná učiliště, praktické škly) Gymnázia Pskytují středšklské vzdělání s maturitu Připravují na další studium, na vyské škle Máme tyt typy: 4letá (p uknčení ZŠ), 6letá (p 7. třídě), 8letá (p 5. třídě) Střední dbrné škly Jsu minimálně 4letá Pskytují středšklské vzdělání s maturitu Připravují studenta na výkn určité prfese, dbrné činnsti Rzvíjí také všebecné vzdělání Knzervatře Je t speciální typ střední škly Připravuje žáky na výkn nárčných uměleckých neb uměleck pedaggických činnstech v bru hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění Střední dbrná učiliště Máme 2 typy: 3 rky studia zaknčené výučním listem; 4 rky studia zaknčené maturitu Připravují studenta na výkn služeb Výuka je rzdělena na teretické a praktické vyučvání (22 týdnů terie, 22 týdnů praxe rčně) Lyceum Zvyšvání úrvně zejména všebecnéh vzdělávání

5 Je becně dbrné, s vyšším důrazem na všebecné vzdělávání Pskytují středšklské vzdělání s maturitu Nástavba Nástavbvé studium pr abslventy střední škly bez maturitní zkušky Většinu má délku 2 rky RVP pr SV: Zaměřuje se především na: 1. Rzšíření všebecnéh a becně dbrnéh vzdělávání 2. Rzvj klíčvých kmpetencí (= suhrn vědmstí, dvednstí, schpnstí, pstjů a hdnt důležitých pr rzvj uplatnění každéh člena splečnsti Maturitní zkuška: Nvé pjetí maturit se začal plánvat kncem 90. let minuléh stletí, ale byl dlžen. Máme 2 části: 1) Splečná část má 3 pvinné zkušky Český jazyk (Písemná část, ústní část) Cizí jazyk (Písemná část, ústní část) Vlitelná zkuška (Písemná část) Např. Matematika, Občanská výchva, Přírdvědné-technický základ, infrmačně-technlgický základ 2) Prfilvá část má 3 pvinné zkušky Tvrbu jejíh průběhu určuje ředitel škly, dle RVP pr SV. Vypracvání maturitní práce a bhajba. Ústní zkuška Písemná zkuška Praktická zkuška Význam úřadu práce pr abslventy: Může pradit s vlbu pvlání, neb pradit s výběrem a pstupem rekvalifikace. Měl by nabídnut příspěvek na pdnikání, nabízí vlná pracvní místa. Práci lze hledat na internetu, v denním tisku atd. Vyšší dbrné škly (VOŠ) Je t terciární vzdělávání. Není univerzitní vyskšklské, nezískává se vyskšklský titul. Získává se diplm v bru, splu s diplmem DiS. Připravuje pr kvalifikvanu, dbrnu činnsti, je zde pvinná dbrná praxe. Denní frma vzdělávání trvá 3 rky, dálkvá frma trvá až 4 rky. Zaknčuje se bhajbu abslventské práce a závěrečnu zkušku.

6 Platí se zde šklné. Některé z VOŠ se snaží získat akreditaci, pr udělvání titulů. Vyskšklské vzdělávání (VŠ) Je t nejvyšší článek, vzdělávací sustavy. Je t centrum vzdělansti, činnsti a pznání, vědeckéh bádání. Připravuje pr dbrnu činnst, výzkumnu práci a umžňuje získat prfesní kvalifikaci. Pdílejí se na celživtním vzdělávání. Je zde mžná mezinárdní splupráce škl. Vyučují se zde prfesři, dcenti, asistenti, lektři atd. Začátek škly je zahájen imatrikulací (slavnstní slib) V 1 šklním rce jsu 2 semestry Prbíhá výuka pmcí přednášky, semináře, praktická cvičení, praxe, sustředění, atd. Jsu zde zkušky, zápčty Vzdělávání je zaknčen státní závěrečnu zkušku, s bhajbu práce (bakalářské, magisterské) Škla knčí prmcí, kde se bdrží titul Akademické tituly smí udělvat puze vyské škly. Univerzity vede REKTOR pd univerzitami jsu fakulty, které vede DĚKAN. Pdle zákna t jsu jediné škly, které smějí pskytvat vyskšklské vzdělání. Měli by pskytvat infrmační a pradenské služby. 3 druhy studijních prgramů: Nižší úrveň VŠ vzdělání Bakalářské studium Základní znalsti, příprava pr praxi Trvá prezenčně 3 rky Titul p vystudvání Bc. Úplné VŠ vzdělání Magisterské studium Následuje p Bakalářském studiu Existují i škly i bez bakalářskéh studia Titul p vystudvání Mgr., Ing. a jiné Pstgraduální VŠ vzdělání Dktrské studium Navazuje na Magisterské studium Realizují h vyské škly Získávají se zde titul Ph. D., který je za jménem Trvá většinu 3 rky Univerzity dělíme pdle zřizvatele: Veřejné Nejznámější typ u nás je Univerzita Karlva (zalž. 1348), Univerzita Palackéh (zalž. 1573) Mladší Vyské škly jsu reginální

7 Více druhů VŠ např. uměleckéh typu, technické (ČVUT, VŠCHT), atd. Sukrmé Platí se zde šklné Je zde malá annymita Uputávají pmcí alternativních brů Na některých se vyučuje v cizím jazyce Státní Jsu t vyské škly plicejní (Plicejní akademie v Praze) a vjenské (Univerzita brany) Stanvují si rganizaci přijímacíh řízení: Určují pčet přijatých Pdmínky přijetí Pplatek spjených se zápisem Způsbem pdávaní přihlášek Rzhdují přijetí a nepřijetí studenta

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více