6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR"

Transkript

1 6) ŠKOLSKÁ POLITIKA ČR A) VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ČR, JEJÍ PRINCIPY A FUNKCE, ORGANIZACE ŠKOLSKÉ SOUSTAVY V ČR VZDĚLÁVACÍ POLITIKA V ČR - Je souhrn konkrétních činností a opatření, kterými zejména stát, ale i další subjekty ovlivňují celou vzdělávací oblast. - Jejím hlavním úkolem je zabezpečovat osobní rozvoj jedince, šíření kulturních hodnot, podněcovat růst ekonomiky a zajišťovat přijatelnou úroveň zaměstnanosti. - Působí na školské instituce: státní, soukromé a církevní školy i mimoškolské: podnikové vzdělávání, výchova v rodině, atd. FUNKCE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1) Preventivní funkce spojuje se s významem vzdělávání pro profesní uplatnění a výkon dalších společenských úloh. 2) Ekonomická funkce tato funkce je plněna především znalostí a kvalifikací, znalosti jsou brány jako jeden z výrobních faktorů. 3) Socio-kulturní funkce vazby a vztahy mezi rozvojem vzdělání a dalšími oblastmi života společnosti. Vzdělání ovlivňuje člověka, má význam pro univerzální lidské hodnoty (tolerance, spolupráce, úcta k druhým, atd.). ZÁKLADNÍ PRINCIPY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1) Princip celoživotního vzdělávání dáno potřebami pracovně-profesního uplatnění. Vlivem vědeckotechnického rozvoje je třeba se stále vzdělávat, protože nové postupy a metody jsou rychle překonány. 2) Princip nových šancí přístupu ke vzdělání zakotveno v Chartě lidských práv. vzdělání by mělo být dostupné všem, každý ho využije podle svých vloh, intelektu, píle a zájmů. 3) Princip individualizace původním posláním školy bylo individuální vzdělání vzdělávací proces je třeba přizpůsobit vzdělávaným. 4) Princip internacionalizace umožňuje porozumění a soužití různých národností. Vzdělání chápeme jako nadnárodní. 1

2 ORGANIZACE ŠKOLSKÉ SOUSTAVY V ČR Mateřské školy, speciální mateřské školy - Pro děti 3-6 let, docházka je nepovinná, záleží na rodičích. - Státní MŠ jsou hrazeny státem. - Slouží jako doplněk rodinné výchovy, podílí se na socializaci dítěte. Základní školy, speciální základní školy, zvláštní školy - Od 6 let 9tiletá povinná školní docházka. Poslední 4 roky mohou být absolvovány na 8miletém gymnáziu. - Tvoří základ vzdělávání občanů. Střední školy, speciální střední školy - Většinou od 15 let, po ukončení povinné školní docházky, trvá podle druhu studia 1-5 let. - Poskytují vědomosti a dovednosti potřebné pro profesní uplatnění (příprava na budoucí povolání) nebo další studium. - Je diferencováno podle cíle, obsahu a oboru studia. - Typy středních škol: Gymnázia 4 roky (případně 8miletá gymnázia), studium zakončené maturitou, příprava na VŠ, student získá plné střední vzdělání. Střední odborné školy 4 roky, zakončené maturitou, příprava na budoucí profesi, úplné střední vzdělávání. Střední odborná učiliště a odborné školy minimálně 2 roky, zakončené odbornou zkouškou, poskytují střední odborné vzdělávání. Praktické školy 1-2 roky, připravují pro výkon jednoduchých činností. Vyšší odborné školy - Poskytují specificky prohloubené vyšší odborné vzdělání a přípravu. - Zpravidla 3-4 roky (min. 2 roky). - Zakončené absolutoriem (titul Dis.). - Podmínkou přijetí je maturita na SŠ. Vysoké školy - Umožňují získat vysokoškolské vzdělání a akademický titul (Bc., Mgr., Ing., Dr.). - Existuje také vysokoškolský institut, který poskytuje prakticky orientované profesní vzdělání. Národnostní školství - Od mateřských škol až po střední školy. - U nás je zřízeno pro polskou a slovenskou menšinu, ostatní menšiny jsou příliš rozptýlené, proto pro ně nejsou vhodné národnostní školy. 2

3 B) ALTERNATIVNOST A PLURALISMUS V PEDAGOGICE (REFORMNÍ PEDAGOGIKA, KLASICKÉ A MODERNÍ ALTERNATIVNÍ ŠKOLY) Alternativní škola je taková vzdělávací instituce, která se vyznačuje nějakou pedagogickou specifičností, na rozdíl od standardní, běžné školy. Standardní školy se řídí podle většinou státem stanovené určité normy X alternativní školy z této normy vybočují. Alternativní škola má své vlastní normy: zvláštní vzdělávací program. Kritériem je tedy odlišnost od standardního vzdělávacího systému, ne to, zda je státní, soukromá nebo církevní. Historie alternativních škol sahá až do konce 19. století reformní pedagogická hnutí. Odlišnost alternativních škol spočívá v jiných způsobech organizace výuky nebo života dětí ve škole, v jiných kurikulárních strukturách (změny v obsahu vzdělávání), v jiných parametrech edukačního prostředí (např. jiné architektonické řešení učeben nebo budovy), v jiných způsobech hodnocení žáků, v jiných vztazích mezi školou, místní komunitou a rodiči, atd. DRUHY ŠKOL PODLE JEJICH ALTERNATIVNOSTI ŠKOLY STANDARDNÍ ALTERNATIVNÍ (NESTANDARDNÍ) Státní (veřejně vlastněné) Nestátní školy Státní nebo soukromé školy Klasické reformní Waldorfská Montessori ovská Freinetovsk á Jenská Daltonská Církevní (konfesní) Katolické Protestantské Židovské Jiné konfesní Moderní alternativní školy Školy s otevřeným s vyučováním Školy s volnou s architekturou Magnetové školy Přesahující školy Školy století Školy bez bez ročníků Školy s alternativním s programem Školy s imersním s programem Nezávislé školy Cestující školy Mezinárodní školy Odenwaldské školy Hiberniánské školy Gesamtschule (jednotná škola kolegiální školy Brémská školní centra Obecná a občanská a škola Zdravá škola Škola s angažovaným s učením Integrovaná škola Škola hrou hrou a jiné a jiné 3

4 REFORMNÍ PEDAGOGIKA (VZNIK A VÝVOJ ALTERNATIVNÍCH ŠKOL) - Rozvíjela se od počátku 20. století, zvláště ve 20. a 30. letech 20. století. - Je spojována s teoriemi významných pedagogických myslitelů: J. Dewey, M. Montessoriová, P. Petersen, O. Decroly, R. Steiner, H. Parkhurstová a jejich následovníci. - Důvod vzniku alternativních škol byl v tom, že standardní způsoby vzdělávání se v určitou chvíli staly konzervativními, tudíž se objevovaly tendence tento stav změnit. - Na základě reformní pedagogiky se postupně vyvíjela produktivní opozice vůči stávajícímu školskému systému, řízenému státem. U nás - Ve 20. a 30. letech bylo Československo jednou z nejprogresivnějších zemí, co se týče rozvíjení alternativního školství inspirace se získávala ze zahraničních pedagogických teorií a praxe. - Nejvýznamnější tehdejší představitel byl Václav Příhoda inspiroval se v USA. - U nás byla reformní pedagogika do roku 1989 kritizována i odmítána z ideologických důvodů. - Dnes je i Alternativní vysoká škola pro učitele Škola vysokých studií pedagogických. ZÁKLADNÍ RYSY ALTERNATIVNÍCH ŠKOL Pedocentrické zaměření (na osobu dítěte), aktivnost, komplexní výchova, živé společenství (spolupráce žáků, učitelů i rodičů), učení z života pro život (zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy). KTERÉ FUNKCE ALTERNATIVNÍ ŠKOLY PLNÍ Kompenzační funkce náhrada určitých nedostatků ve standardním školství. Diversifikační funkce zajištění nezbytné plurality vzdělání. Inovační funkce vytvářejí prostor, v němž se realizuje experimentování a různé inovace vzdělání (inovace v organizaci vzdělávacího procesu a v obsahu vzdělávání). KLASICKÉ REFORMNÍ ŠKOLY Waldorfská škola - V současnosti u nás nejznámějším typem reformní školy. - Zakladatelem rakouský filosof a pedagog Rudolf Steiner ( ). - 12tiletá škola integrovaného typu. Předchází jí MŠ a navazuje na ni 13. ročník, připravující žáky k maturitě, možnost přijetí i na státní vysoké školy. - Plně podněcuje a rozvíjí aktivitu dítěte, jeho zájmy a potřeby. - Žáci nejsou hodnoceni známkami, ale jejich výkony se oceňují charakteristikami, včetně doporučení pro další rozvoj. - Učitelé jsou svobodní nejsou vázáni osnovami tradičního typu, plánují výuku ve spolupráci s žáky i s rodiči. - Za vedení školy neodpovídá ředitel, ale celý učitelský sbor včetně sdružení rodičů, učitelů a přátel waldorfského hnutí. Montessoriovská škola - Zakladatelka italská lékař, pedagožka a organizátorka boje za práva dětí a žen Marie Montessoriová ( ). - Pracuje na základě toho, že každé dítě je individuum a vyvíjí se jinak, pracuje samo na sobě. okolí edukačního prostředí odpovídá vnitřním potřebám dítěte. - Zásadní roli hrají speciální pomůcky, které jsou klíčem k poznání světa. - Pomoz mi, abych to mohl udělat sám. - Byla rozvinuta velká řada didaktických materiálů, které žákům umožňují volit učivo a osvojovat si je podle individuálního učebního tempa. - Slučování dětí různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků. 4

5 Freinetovská škola - Zakladatel Francouzský učitel Célestin Freinet ( ) představitel myšlenky pracovní školy. - Třída jako mnohostranně rozčleněný pracovní prostor pro získávání zkušeností; individuální týdenní pracovní plán žáka; pracovní knihovna; pokusná kartotéka s návody pro experimentování; akustické učební programy (jazyková výuka); neanonymní nástěnka pro zveřejňování kritik, pochval, přání a pracovních výsledků žáků; třídní rada; svoboda vyjadřování. Jenská škola - Zakladatelem německý pedagog Peter Petersen ( ) průkopník snah o novou výchovu. - Vytváří bohaté, podnětné a volné edukační prostředí pro děti. - Žáci nejsou sdružováni mechanicky podle jednotlivých ročníků, ale podle věkových skupin. - Rytmický týdenní pracovní plán skupiny. - Školní obytný pokoj na jeho vytváření se podílejí samy děti. - Není tradiční vysvědčení. - V ČR zatím tento systém uplatňován není. Daltonská škola - Iniciativa americké učitelky Helen Parkhurstové ( ) inspirace u Montessoriové, vlastní experimentální škola v Daltonu v USA (SŠ pro chlapce a dívky). - Svoboda žáka a jeho vlastní zodpovědnost každý žák má svůj vlastní program práce na jeden měsíc pro každý předmět, v němž má dosáhnout určitých výsledků. 5

6 C)PRÁVNÍ ÚPRAVA ZŘIZOVÁNÍ A FUNGOVÁNÍ ŠKOL A PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŠKOLY - Státní zřizovatelem je obec, kraj (SŠ, VOŠ), ministerstvo (školy pro cizince či s převahou výuky cizích jazyků). - Soukromé zřizuje je právnická osoba, zpravidla to jsou s.r.o., nadace, veřejně prospěšné organizace. Berou menší procento dotací na žáka pokud je zapsána u MŠMT. - Všechny tyto školy musí být registrovány u MŠMT. - Jsou v rejstříku sítě škol a mimoškolních zařízení. - V zákoně je sepsáno, co je nutné předložit při zápisu do sítě škol: sídlo, adresa, ředitel, atd. - MŠMT zkoumá potřebnost typu této školy. - Důvod zápisu do sítě škol škola dostává dotace na žáka. Pokud škola není zapsána v rejstříku, tak nedostává dotace na žáky a nemá nárok realizovat maturity, může pouze vydávat osvědčení o absolvování. - Výchova a vzdělávání se uskutečňuje v jazyce českém, menšinám se zabezpečuje právo na vzdělání v jejich jazyce, neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči a Braillova písma - Výchova je bezplatná, žákům se poskytují bezplatně učebnice a učební texty, v soukromých a církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu. Na VOŠ lze poskytovat vzdělání za úhradu do doby, kdy její výši a způsob vláda stanoví nařízením. STÁTNÍ ŠKOLY (2 PROVEDENÍ) 1) Státní příspěvkové organizace (např. naše VOŠ) starý systém. Musí fungovat podle zákona o státních příspěvkových organizacích. Finanční investice dle kolonek. 2) Školské právnické osoby nový systém. Mají větší garantovanost v disponování s finančními prostředky co se rozpočtu týká. Peníze zde nejsou natolik limitované. Spadají sem vysoké školy a jejich fakulty. SOUKROMÉ ŠKOLY - Nedostatečně plní požadavky školského zákona pro provozování škol. - Nemají dostatečný program, dostatečné množství doktorů a profesorů. ZÁNIK ŠKOL - Z moci úřední stát školu zruší. - Když soukromé školy mají nedostatky dle školského zákona (nemají dostatečný program, dostatečnou kvalifikaci učitelů, nedodržení programu, atd.). 6

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9.

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. PRŮCHA, Jan Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. Téma alternativních škol a inovativních koncepcí nelze nahlížet izolovaně, nýbrž v existujícím širším kontextu

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Alternativní školy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Alternativní školy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Alternativní školy Alternativní školy jsou někdy nazývány jako školy hrou, protože jde o školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více