Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)"

Transkript

1 Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) autor: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Lipová 41, Brno 1 Úvod do problému Tento článek je shrnutím přibližně dvouletého průběhu výzkumného projektu GAČR se stejným názvem, tedy Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb. Domnívám se, že třebaže jsou naše závěry stále průběžné a dílčí, mohou být zajímavé a inspirativní pro kolegy zabývající se alternativními způsoby zabezpečování veřejných služeb. Podnětem k tomuto projektu byla obecná absence informací o způsobech, kterými se veřejné služby dostávají ke svým uživatelům, stejně jako převládající neznalost jednotlivých fází této cesty od garanta služby po konečného uživatele. Projekt analyzuje podíl nestátních neziskových organizací (NNO) na poskytování veřejných služeb, a to ve třech rovinách na úrovni celorepublikové, na úrovni krajů a na úrovni obcí. Způsobů zabezpečení té či oné služby je vždy několik variant, dokonce i u služeb národní obrany. Zajímá nás, v jakých případech má stát tendenci poskytovat služby prostřednictvím svých institucí, tedy především příspěvkových organizací a organizačních složek. Zajímá nás také racionalita zapojení soukromého sektoru do tohoto procesu. Stát může své úkoly v této oblasti svěřit i externím subjektům, např. právě nestátním neziskovým organizacím, které nás zajímají především. 2 Cíle výzkumu Řešené problémy jsou významné jak v rovině ekonomické teorie, tak národohospodářské praxe. Leitmotivem je efektivní vynakládání veřejných prostředků při poskytování veřejných služeb, role státu, veřejných institucí a nestátních subjektů při financování a poskytování těchto služeb. 1. Cílem projektu je analyzovat skutečnou podobu poskytování veřejných služeb na různých úrovních veřejné správy. Výchozí hypotézou je, že stále přetrvává v minulém režimu zažitý systém zabezpečování veřejných služeb prostřednictvím vlastních organizací zřízených veřejnou správou, což vede jak k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků, tak k neuspokojivé kvalitě veřejných služeb. Souvisejícím cílem je vytvořit podkladový materiál pro tvorbu standardů veřejných služeb v ČR. 2. Naplnění takto stanovených cílů umožní formulovat konkrétní doporučení odpovědným orgánům veřejné správy ve smyslu jejich postojů a chování vůči nestátním subjektům při zabezpečování veřejných služeb. Tím mám na mysli především zhodnocení nastavení veřejných politik -

2 především odpovědnosti (úrovně), financování veřejných služeb (zdroje), způsobu financování (ohledně toho, kdy např. použít veřejnou zakázku a kdy dotaci) a vztahu státu a soukromých poskytovatelů. Shrnutí: Výsledkem by tedy mělo být nejen vyjádření podílu NNO na poskytování veřejných služeb, ale také analýza příčin konkrétního stavu a doporučení pro orgány státu, krajů i obcí v této oblasti. Doporučení konkrétních změn dotační politiky státu, krajů a obcí vůči neziskovým organizacím na základě formulace racionálního chování těch subjektů, které jsou na dané úrovni garantem kvality i kvantity veřejných služeb Formulace argumentů pro aplikaci systému "contracting-out" při zabezpečování veřejných služeb Přínosem analýzy by také mělo být zhodnocení efektivnosti současného způsobu poskytování veřejných služeb a formulace návrhů vedoucích ke zvýšení efektivnosti tohoto systému, 3 Logika výzkumu Zkoumáme v podstatě následující systém a vztahy uvnitř něj: Zdroje veřejná služba VSTUP Úrovně Poskytovatel VÝSTUP Nástroje Vstup (Co poskytovat, co a kolik chceme poskytnout občanům) Zde se zaměřujeme na zkoumání obsahu a rozsahu veřejné služby, tak jak je definován ve veřejné politice dané veřejné služby, ve formulaci cílů veřejných politik Zdroje (Z čeho a za kolik) Finanční zdroje jsou samozřejmě naprosto klíčovým hybatelem mechanismu poskytování veřejných služeb. Výzkum se zaměřuje na finanční prostředky nutné pro dosažení vstupu. Úrovně (Kdo) Zde se jedná o analýzu odpovědnosti za poskytování dané veřejné služby, a to podle jednotlivých úrovní veřejné správy (centrální úroveň, kraje, obce) a podle linií státní správa, samospráva) Nástroj (Jak) Zde se jedná o analýzu konkrétních využitých instrumentů zabezpečujících poskytnutí veřejné služby:

3 způsoby financování (contracting, dotace, veřejné zakázky) politiky jednotlivých veřejných služeb (sociální politika, zdravotní politika, politika vzdělávání, kulturní politika, politika ochrany životního prostředí) prostředí veřejné služby legislativa, koupěschopná poptávka a nabídka veřejného sektoru, apod. Poskytovatel (Kým je služba produkována, kdo ji ve finále přinese uživatelům) Zde se dostáváme k tomu, kdo produkuje veřejné služby (v úvahu přicházejí nestátní neziskové organizace, veřejné organizace, soukromé obchodní firmy). Výstup (Co je skutečně poskytováno) Analýza konečné podoby veřejných služeb, vyjádření podílu NNO na poskytování veřejných služeb. 4 Přehled jednotlivých okruhů výzkumu Tyto okruhy jsou jednak souběžné, jednak návazné. 1. Analýza finančních prostředků plynoucích z veřejných rozpočtů. Cílem této analýzy je přehled výdajů poskytnutých z různých úrovní veřejných rozpočtů na všechny zkoumané veřejné služby. Navazuje zjištění, ve kterých veřejných službách a jakých specifických aktivitách jsou NNO činné. Nejde přitom jen o aktivity NNO, ale i o obchodních společností a veřejných organizací. Informační zdroje: především ARIS-RARIS. 2. Analýza jednotlivých veřejných politik Cílem tohoto kroku je analýza stanovených cílů, obsahu a rozsahu veřejné služby, legislativního a tržního prostředí veřejné služby, charakteru veřejné služby. Součástí je také rozbor nastavení systému politiky veřejné služby principy systému, rozebrání odpovědnosti na jednotlivých úrovních, z jakých veřejných zdrojů se čerpá a jakých forem financování je použito a také komparace s daty z ARIS RARIS a odvětvových statistik (kromě životního prostředí, kde tyto údaje k dispozici nejsou). Důležité otázky: Je v dané politice vymezen vztah k poskytovatelům zabezpečovaných veřejných služeb? Pokud ano, je formulován zvláštní vztah k NNO? Jak je definován výstup veřejné služby? Jak má být dosaženo kvality VS? Informační zdroje: Politika VS definovaná na úrovni státu, krajů a obcí. Legislativní prostředí, tržní prostředí. Příslušná literatura podle odvětví. Standardy jednotlivých VS.

4 3. Vyjádření podílu na výstupu z odvětvových statistik V tomto případě získáváme data za posledních 5 let za jednotlivé skupiny poskytovatelů, a to na předem připravené ukazatele. Těmi jsou nejrůznější ukazatele výkonu, fyzických jednotek, podílů, apod. Informační zdroje: odvětvové statistiky. Kromě výše uvedených okruhů řešíme i dílčí, resp. doplňkové problémy, zaměřujeme se např. na analýzu vztahů státu a soukromého sektoru při poskytování veřejných služeb. V tomto článku se ovšem zaměřím pouze na část řešených problémů, a tou je jeden z možných zdrojů dat poskytujících údaje o zabezpečování veřejných služeb neziskovými organizacemi; tímto zdrojem jsou odvětvové statistiky. 5 Dosavadní řešení odvětvové statistiky, problém zdrojů dat Odvětvové statistiky jsou pro náš výzkum důležitým informačním zdrojem, jejich předností je, že obsahují řadu relevantních údajů. Jejich spektrum je široké, od celkových výdajů vynaložených na zabezpečení dané veřejné služby, přes počty institucí a zaměstnanců, až po fyzická vyjádření kapacity a produkce. U každého ze jmenovaných ukazatelů lze vyjádřit podíl neziskových organizací jiným způsobem a každý potenciální uživatel zveřejněných údajů bude pravděpodobně preferovat jiný druh ukazatele. V tomto textu není na kompletní přehled místo, nicméně kompletní přehled údajů zkoumaných oborových statistik jsme již zveřejnili 1. A právě kvůli různorodému charakteru možných ukazatelů jsme se rozhodli zveřejnit za každou odvětvovou statistiku co nejširší škálu ukazatelů. Odvětvové statistiky jsou sice cenným zdrojem dat, nicméně jejich využitelnost je omezená. Některé rezorty ve svých statistikách neprezentují údaje za neziskové organizace zvlášť, což vyjádření podílu neziskových organizací na jednotlivých ukazatelích komplikuje. je to ovšem logické, pro garanty veřejných služeb nemusí být takovéto rozlišování jednotlivých poskytovatelů účelné. Některé odvětvové statistiky zařazují zpravodajské jednotky do skupin na základě právní formy jejich zřizovatele a nikoli na základě právní formy zpravodajské jednotky samotné. Protože zřizovatelem neziskových organizací mohou být i veřejní zřizovatelé (stát, kraj, obec) nebo soukromí zřizovatelé (podnikatel, fyzická osoba) 2, vyjádření podílů neziskových organizací na jednotlivých ukazatelích je zkreslené. Stručný přehled údajů vybraných odvětvových statistik Kultura 1 Dílčí studie je dostupná online: <http://www.e-cvns.cz/soubory/podil_no_odvetvove_statistiky_2004.pdf>. Z vybraných zjištění publikace vychází i tento stručný přehled. 2 Z výsledků výzkumného projektu Ekonomika obecně prospěšných společností vyplývá, že v roce 2003 bylo necelých 20 % registrovaných škol a 13,2 % kulturních zařízení mající právní formu obecně prospěšné společnosti založeno neziskovými organizacemi. Více viz ROSENMAYER, T. Kolik OPS je funkčních? Grantis, 2005, roč. XIII, č , str. 9. Právní forma je tedy jako kritérium nedostatečná.

5 Údaje o kultuře jsou získávány z resortního statistického výkaznictví Ministerstva kultury ČR. Údaje o kulturních institucích a jejich výkonech sbírá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) útvar Centrum informací o kultuře (CIK). Zdroji těchto dat jsou statistické výkazy o činnosti jednotlivých kulturních institucí, tedy divadel, hudebních souborů, knihoven, muzeí, galerií a památníků, hvězdáren a planetárií, památkových objektů, v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, vydavatelů neperiodických publikací a periodického tisku a o výrobě a distribuci audiovizuálních děl, které vyplňují jednotlivé zpravodajské jednotky. Údaje o kultuře zveřejňuje NIPOS prostřednictvím publikace Statistika kultury 3 a také Český statistický úřad (ČSÚ) v rámci publikace Kulturní zařízení v ČR 4. V obou jmenovaných zdrojích dat jsou údaje prezentovány za zpravodajské jednotky souhrnně podle tří skupin zřizovatelů: 3. Státní zařízení zařízení zřízená Ministerstvem kultury, obcemi, městy a regiony. 4. Zařízení zřizovaná mimo resort Ministerstva kultury zařízení zřízená ústředními orgány jiných resortů, církvemi, občanskými sdruženími a jinými subjekty. 5. Zařízení zřízená podnikatelskými subjekty. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích byl vypočten z hodnot ukazatelů druhé skupiny, tj. za zařízení zřizovaná mimo resort Ministerstva kultury, a uvádíme jej podle jednotlivých podoblastí kultury 5. Vybraná zjištění Více než jedna pětina divadel je zřizována neziskovými organizacemi. Jedná se o malá divadla, jejichž podíl na počtu sedadel je pouze 3,5 % a počet zaměstnanců nečiní ani 2,5 % z celkového počtu zaměstnanců. Podíl na počtu odehraných představení je 11,3 %. Téměř jedna desetina galerií, muzeí a památníků je zřizována neziskovými organizacemi. Počet jimi uspořádaných výstav představuje přibližně 6 %, počet návštěvníků je téměř 15%. Více než jedna pětina galerií zabývajících se výstavní činností je zřizována neziskovými organizacemi. Jejich podíl na počtu výstav je více než čtvrtinový. Tyto galerie pořádají skoro dvě třetiny všech tvůrčích symposií, která navštíví více než 86 % všech účastníků symposií. Přesně 40 % hudebních souborů je zřizováno neziskovými organizacemi. Necelá jedna pětina hvězdáren a planetárií je zřizována neziskovými organizacemi. Tyto hvězdárny a planetária vynikají především v poskytování dlouhodobých vzdělávacích akcí, kde jejich podíl činí více než 60 % a podíl návštěvnosti těchto akcí je více než 90%. O téměř 15 % památkových objektů se starají organizace, jejichž zřizovatelem jsou neziskové organizace. Pouze 1,75 % subjektů zřízených neziskovými organizacemi se podílí na tvorbě audiovizuálních děl. 3 Údaje za rok 2004 jsou dostupné na www: <http://www.ipos-mk.cz/st_statistika.asp>. 4 Údaje za rok 2004 jsou dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/ >. 5 Ukazatele počty zaměstnanců, výše příjmů či objem nákladů nebyly v uvedeném roce u některých podoblastí kultury sledovány u všech skupin. Podíl neziskových organizací za tyto ukazatele nelze vypočítat.

6 Sociální služby Údaje z oblasti sociálních služeb jsou získávány z resortního statistického výkaznictví Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Údaje sbírá a zpracovává oddělení statistické metodiky a rozborů ekonomického odboru MPSV. Zdroji těchto dat jsou statistické výkazy o sociální péči a o zařízeních sociální péče. Údaje o sociálních službách prezentuje MPSV prostřednictvím publikace Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 6. Údaje o sociální péči zveřejňuje ČSÚ v rámci své ediční činnosti jako publikaci Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů 7. MPSV dále vydává tzv. Adresář zařízení sociální péče. Jedná se o jmenný seznam zařízení sociální péče, který kromě kontaktních údajů jednotlivých zařízení poskytuje i informaci o zřizovateli daného zařízení. V obou jmenovaných zdrojích dat jsou prezentovány údaje celkem a za zpravodajské jednotky souhrnně podle pěti skupin zřizovatelů: 1. státní, 2. krajské, 3. obecní, 4. církevní, 5. ostatní, tj. zřízená občanskými sdruženími, fyzickými osobami, popřípadě jinými právními formami soukromého ziskového i neziskového sektoru 8. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích byl vypočten z hodnot ukazatelů čtvrté a páté skupiny, tj. za církevní a ostatní 9 zařízení, a uvádíme jej podle jednotlivých podoblastí sociálních služeb. Vybraná zjištění I tato vybraná zjištění naznačují zajímavé souvislosti a odkazují na některé teoretické postuláty vymezující postavení neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Neziskové organizace zřizují více než jednu čtvrtinu všech zařízení sociálních služeb. Kapacita těchto zařízení však představuje pouze 11 % 10. Nižší podíl mají zařízení sociálních služeb zřízená neziskovými organizacemi zabývající se péčí o staré občany (do 13 %). Zařízení sociálních služeb zřízená neziskovými organizacemi se především zabývají činnostmi pro specifické skupiny obyvatel 11 (uprchlíci, nezaopatřené matky s dětmi, lidé bez přístřeší apod.). Podíl neziskových organizací je významný především u těchto zařízení: 6 Publikace není dostupná elektronicky, pouze v knižní podobě jako neperiodická účelová publikace, která není určena k prodeji na knižním trhu. Statistickou ročenku lze získat ve vybraných knihovnách či přímo u MPSV. 7 Údaje za rok 2004 jsou dostupné na www: <http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/ >. 8 V oblasti péče o staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce jsou údaje za fyzické osoby uváděny odděleně od údajů za ostatní zařízení. 9 Nejméně 87 % ostatních zařízení je zřizováno občanskými sdruženími (zdroj: Adresáře zařízení sociálních služeb). 10 Je třeba důsledně rozlišovat mezi počty organizací a jejich kapacitou. Z pohledu klientů/uživatelů jde o významný rozdíl. 11 To odpovídá některým teoretickým objasněním rozvoje neziskových organizací. Poukázat lze např. na Weisbrodovy teze o koncentraci státu na potřeby voliče mediána a logickou návaznou koncentraci neziskových organizací na potřeby okrajové, menšinové. Weisbrod se domnívá, že demokratický politický systém má tendenci vyhovět především tzv. voliči mediánovi, což znamená, že stále přetrvává neuspokojená poptávka po veřejných statcích, zejména ze strany různých skupin s minoritními preferencemi. To lze nazvat selháním státu, které je tím pravděpodobnější, čím různorodější je společnost. Viz např. Weisbrod, B.: The Voluntary Nonprofit Sector. Lexington Books, Lexington, Massachusetts 1977

7 o zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče (100 %), o domy na půl cesty (77 %), domovy pro matky s dětmi (70 %), o noclehárny a zařízení pro osoby bez přístřeší (63 %), o zařízení poskytujících služby pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením a vícero vadami (51 %), o azylové domy (50 %). o Z 90 ostatních blíže nespecifikovaných zařízení sociální péče je skoro 85 % zařízení zřízených neziskovými organizacemi. 10 % pracovišť pečovatelské služby je zřízeno neziskovými organizacemi. Podíl na počtu občanů využívajících služeb pečovatelské služby je také téměř 10 %. Jedná se především o samostatná pracoviště bez provozování domovů pečovatelské služby. Podíl na počtu domovů pečovatelské služby nečiní ani čtvrt procenta. Jedním ze zařízení pečovatelské služby je domovinka. Podíl neziskových organizací na počtu domovinek je přesně 10 %, přičemž podíl na kapacitě těchto domovinek je skoro 90 % a služeb domovinek zřízených neziskovými organizacemi využívá přes 97 % klientských rodin. Zdravotnictví Tento rezort je z hlediska využitelnosti odvětvových statistik poněkud komplikovaný. Údaje o zdravotnictví jsou získávány z resortního statistického výkaznictví Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotnické informace sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ÚZIS. Zdroji těchto dat jsou statistické výkazy o činnosti zdravotnických zařízení, o ekonomice zdravotnických zařízení, o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti, o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení, hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení. Údaje o zdravotnických zařízeních zveřejňuje ÚZIS prostřednictvím publikace Síť zdravotnických zařízení a ekonomické údaje prezentuje v publikaci Ekonomické informace ve zdravotnictví 12. ÚZIS také publikuje Adresář zdravotnických zařízení. Jedná se o jmenný seznam zdravotnických zařízení vycházející z údajů obsažených v Registru zdravotnických zařízení 13 České republiky. Adresář je seskupen podle druhu zařízení a podle kraje, kromě kontaktních údajů o jednotlivých zařízeních obsahuje i informaci o zřizovateli daného zařízení. Údaje o zdravotnictví jsou tříděny podle zdrojů dat na základě tří hledisek. 1. V publikaci Ekonomické informace ve zdravotnictví jsou údaje uváděny za celou ČR nebo za jednotlivé skupiny podle zřizovatelů: řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR, krajské, obecní a městské, soukromé a církevní. 2. V publikaci Síť zdravotnických zařízení jsou údaje uváděny za celou ČR nebo třemi dalšími způsoby: 1. Podle resortů 12 Za rok 2004 jsou obě publikace dostupné online na www: <http://www.uzis.cz/article.php?type=1&mnu_id=5000>. 13 Informace o zdravotnických zařízeních obsahují i údaj o IČ zdravotnického zařízení.

8 resort zdravotnictví, tj. zařízení zřízená Ministerstvem zdravotnictví, krajem, městem nebo obcí, fyzickou osobou, církví nebo jinou právnickou osobou; ostatní resorty, tj. zařízení zřízení ostatními ústředními orgány státní správy. 2. Podle druhu vlastnictví státní, tj. zařízení zřízená Ministerstvem zdravotnictví a ostatními ústředními orgány; nestátní, tj. zařízení zřízená krajem, obcí, městem, církví, soukromou nebo jinou právnickou osobou. 3. Podle zřizovatele zřizovatel kraj, dohromady za zřizovatele: město a obec, dohromady za zřizovatele: fyzická osoba, církev a jiná právnická osoba. U žádného z uvedených třídících hledisek v oblasti zdravotnictví nejsou známy bližší informace o počtech či poměrech zastoupení jednotlivých právních forem zdravotnických zařízení či právních forem zřizovatele těchto zdravotnických zařízení. U těchto dvou zdrojů dat nelze ani přibližně zjistit podíl neziskových organizací podle jednotlivých ukazatelů a z tohoto důvodu tyto údaje neprezentujeme. 3. V publikaci Adresář zdravotnických zařízení 14 jsou zařízení tříděna do šesti skupiny podle zřizovatelů: 1. Ministerstvo zdravotnictví, 2. kraj, 3. obec, město, 4. církev, 5. jiná právnická osoba 15, 6. ostatní ústřední orgány. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích byl vypočten z hodnot ukazatelů čtvrté skupiny, tj. za církevní zařízení 16. Vybraná zjištění V případě zdravotnictví jsou zjištění velmi stručná, jak lze na základě předchozího textu očekávat. Pouze 1,13 % všech zdravotnických organizací je zřizováno neziskovými organizacemi. Přes 45 % hospiců je zřizováno neziskovými organizacemi. Pouze 8 % nemocnic s následnou péčí a jen 1 % nemocnic a léčeben pro dlouhodobě nemocné je zřizováno neziskovými organizacemi. Tato zjištění jsou v souladu s tezemi o malém zastoupení neziskových organizacích v těch odvětvích, která byla ještě donedávna doménou komunistického státu a kde je vpád nestátních zřizovatelů pro občany doposud nežádoucí Publikace Adresář zdravotnických zařízení v ČR 1. díl nemocnice, léčebny, ústavy (stav k ) je dostupná online na www: <http://www.uzis.cz/download.php?ctg=10>. 15 Z celkového počtu 579 subjektů jiných právnických osob je 90,7 % soukromých ziskových subjektů, z celkového počtu 716 zařízení jiných právnických osob je 91,6 % soukromých ziskových subjektů. Více než 3 % subjektů a zařízení nebylo možné dohledat, neboť podle názvu zařízení nebylo možné ověřit informace podle Registru ekonomických subjektů. Ostatní subjekty a zařízení mají právní formu o.p.s. a občanských sdružení. 16 Omezení výpočtu podílu neziskových organizací na hodnoty za církevní zařízení vychází z poznatků z předchozí poznámky.

9 Školství Údaje o školství a vzdělávání v ČR jsou získávány z resortního statistického výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT). Údaje sbírá Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Údaje o školství pocházejí z databáze ÚIV. Zdroji dat jsou statistické výkazy, které jsou povinny vyplňovat veškeré školy a školská zařízení v působnosti MŠMT, a dále pak matrika studentů VŠ. Údaje o školství prezentuje ÚIV v publikaci Statistická ročenka školství výkonové ukazatele 18, údaje o školství také prezentuje ČSÚ v rámci své ediční činnosti jako publikaci Školy a školská zařízení 19. Údaje o školství jsou tříděny podle tří hledisek: 1. V obou zdrojích dat jsou údaje prezentovány za zpravodajské jednotky souhrnně ve skupinách podle šesti zřizovatelů: 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2. jiný resort: Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, 3. obec, 4. kraj, 5. soukromý zřizovatel, 6. církev. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích byl vypočten z hodnot ukazatelů páté a šesté skupiny, tj. zařízení zřízená soukromými zřizovateli a církvemi 20, a uvádíme jej podle jednotlivých podoblastí vzdělávání. 2. V podoblasti vysokých škol je použito třídící hledisko zpravodajských jednotek: 1. veřejné vysoké školy, 2. soukromé vysoké školy, 3. státní vysoké školy. Zároveň je možné všechny ukazatele získat za jednotlivé zpravodajské jednotky. Z názvu jsou dohledatelné právní formy zpravodajských jednotek, což nám umožnilo sledovat zvlášť soukromé vysoké školy s právní formou o.p.s. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích 17 Blíže viz např. SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, W., ANHEIER, H., K. (2000). Social Origins of Civil Society: An Overview. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 38. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. ISBN Publikace za školní rok 2004/2005 je dostupná online na www: < 19 Publikace za školní rok 2004/2005 je dostupná online na www: 20 Podle databáze organizací za školní rok 2004/2005 za církev a soukromého zřizovatele je podíl neziskových organizací 30%. Informace byla poskytnuta ÚIV.

10 v podoblasti vysokých škol byl vypočten z hodnot ukazatelů za soukromé vysoké školy (pouze o.p.s.), zvlášť bude sledován také podíl veřejných vysokých škol Podle mezinárodní klasifikace ISCED 97 jsou zpravodajské jednotky tříděny na: 1. veřejné, tj. zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jinými ústředními orgány, obcí, krajem; 2. neveřejné, tj. zřizované soukromou osobou a církví. Podíl neziskových organizací na prezentovaných ukazatelích podle klasifikace ISCED 97 byl vypočten z hodnot ukazatelů neveřejných zpravodajských jednotek. Vybraná zjištění Na předškolní výchově se podílí školská zařízení zřízená neziskovými organizacemi téměř 2 %. U speciálních mateřských škol tento podíl činní téměř 10 % 22. Podíl neziskových organizací na počtu dětí ve speciálních mateřských školách je necelých 8 %. Zatímco podíl pedagogických pracovníků v mateřských školách a speciálních mateřských školách nedosahuje ani 1,5 %. Na základním vzdělávání se podílí školská zařízení zřízená neziskovými organizacemi téměř 3 %. U základního vzdělávání je podíl neziskových organizací vysoký především ve zřizování speciálních základních škol (9 %), přičemž podíl na počtu dětí ve speciálních školách je pouze 2,5 %. U středoškolského vzdělávání se neziskové organizace podílejí na zřizování více než jedné pětiny středních škol. Přes 68 % praktických středisek vyučování je zřizováno neziskovými organizacemi. Vyšší odborné vzdělávání poskytuje přes 33 % vyšších odborných škol zřízených neziskovými organizacemi. Více než polovina vyšších odborných škol poskytujících dálkové studium je zřízena neziskovými organizacemi. Podíl neziskových organizací na počtu vysokých škol je více než 25 %. Avšak podíl na celkovém počtu studentů vysokých škol činní pouze 6 %. Tyto vysoké školy se zabývají hlavně vzděláváním v distanční a kombinované formě (přes 15 %), a to především v bakalářském studiu (25 %). Podíl neziskových organizací na počtu školních družin je menší než 2 %, stejně tak podíl na počtu žáků školních družin nepřesahuje 2 %. Podíl neziskových organizací na počtu školních klubů je více než 5,5 % a podíl žáků ve školních klubech je 4,5 %. Zajímavý je zde počet pracovníků ve školních družinách a klubech, kde podíl na tomto ukazateli je téměř 60 %. 21 Ukazatele o počtech pracovníků nebyly v uvedeném roce u vysokých škol sledovány za všechny skupiny zpravodajských jednotek. Podíl neziskových organizací za tyto ukazatele nelze vypočítat. 22 Opět upozorňuji na relativně vyšší podíl nestátních poskytovatelů u služeb zacílených na skupiny s minoritními preferencemi.

11 Kromě těchto veřejných služeb jsme zkoumali i další, ovšem pouze ty, kde je logický předpoklad participace neziskových organizací. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj a požární ochranu. K nim na tomto místě pouze stručně: Pouze 3,21 % pracovišť výzkumu a vývoje bylo v roce 2004 neziskovými organizacemi. Jedná se především o malá pracoviště do 9 zaměstnanců, která jsou činná hlavně v sociálních a humanitních vědách (podíl neziskových organizací u výzkumných a vývojových pracovišť je přes 10 %). Podíl sborů dobrovolných hasičů na počtu jednotek požární ochrany je 96,12 %. o Tyto sbory dobrovolných hasičů zasahovaly téměř u 18 % všech zásahů (podíl na zásazích u živelných pohrom činní 40,44 %), kde největší podíl měly u činností: doprava pitné vody a potravin k přežití (60,87 %), záloha na místě (59,56 %), čerpání a odčerpávání vody (45,39 %) a požární asistence (40,26 %). Dosavadní dílčí závěry: Prezentuji zde pouze určitý výsek prozatím nekompletního výzkumu, nicméně některé zajímavé skutečnosti jsou zřejmé již nyní. Neziskové organizace se většinou nepodílejí na zabezpečení celého rozsahu veřejné služby, ale pouze na zajištění specifické služby v rámci daného odvětví. Průzkum odvětvových statistik byl prvním krokem ve zkoumání zabezpečování veřejných služeb neziskovými organizacemi, který je nutné podpořit studiem existujících veřejných politik, legislativního rámce a používanými systémy financování v jednotlivých odvětvích. Teprve pak bude možné získat celkový pohled na neziskové organizace při zabezpečování veřejných služeb. Pro vyjádření podílu neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb sloužily údaje z odvětvových statistik. Nejedná se o úplný výčet odvětvových statistik, ani o úplný výčet veřejných služeb: 1. neziskové organizace se nepodílejí na zabezpečování všech veřejných služeb (doprava, obrana, služby technické infrastruktury, spoje); 2. některé odvětvové statistiky neposkytují informace o institucionálním zabezpečení veřejných služeb (životní prostředí, zaměstnanost).

12 Použité zdroje: 1. HYÁNEK, V. - ŠKARABELOVÁ, S. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2006,. od s. 8-20, 13 s. ISBN PROUZOVÁ, Z. Neziskovky a veřejné služby. Grantis, 2006, roč. XIV, č. 04, s PROUZOVÁ, Z. Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004 [online]. Dostupné na www: 4. SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, W., ANHEIER, H., K. (2000). Social Origins of Civil Society: An Overview. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 38. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. ISBN WEISBROD, B. (1977). The Voluntary Nonprofit Sector. Lexington Books, Lexington, Massachusetts 1977.

Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004

Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004 Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004 Zuzana Prouzová ÚVOD... 3 1 VYMEZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 2 KULTURA... 4 2.1 ZDROJE DAT O KULTUŘE... 4 2.2 ÚDAJE O KULTUŘE...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah:

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah: III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2007 Obsah: 1 METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele 4 1.5

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Praha, 7.10.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM PROJEKTU MIKROJESLE Zahájení projektu: 1. 1. 2016 Ukončení projektu: 31. 12. 2018 Projekt se zaměřuje

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e 2017/00174/OŠSK/DSM S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Zastoupený ředitelkou Mgr. Lucií Štěpánkovou IČ: 60609460

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dotační politika ČR vůči NNO

Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dotační politika ČR vůči NNO Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dotační politika ČR vůči NNO Zdroje financování neziskových organizací Zdroje Charakter zdroje : finanční X nefinanční prostředky

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Indikátor Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % Návaznost na strategické dokumenty ČR

Indikátor Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % Návaznost na strategické dokumenty ČR Domácnosti s čistým příjmem pod hranicí životního minima Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima v % náhradní indikátor (nahrazuje indikátor populace žijící pod hranicí chudoby před

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2012 Č. j.: 33 294/2011-27 V Praze dne 29.

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Praha 11. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 hl. město Praha

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Praha 11. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 hl. město Praha Vyhodnocení silných a slabých stránek města Praha 11 na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 hl. město Praha V Praze, 27. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více