Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika."

Transkript

1 Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika didaktika andragogika

2

3 Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová

4 text Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová grafická úprava Kameel Machart ISBN

5 Děkujeme lektorkám doc. PhDr. Evě Opravilové CSc., předsedkyni Asociace předškolní výchovy a PhDr. Zdeňce Kutínové, předsedkyni Asociace ředitelů SPgŠ, jejichž cenné připomínky a doporučení významně přispěly ke zkvalitnění této učebnice a PhDr. Kláře Beránkové a Ing. Liborovi Stodůlkovi za ochotu a pomoc při technickém zpracování učebnice. Věnováno našim dětem Jirkovi, Liborovi, Klárce a Markovi.

6 Obsah Předmluva 7 1 Pedagogika a výchova Význam výchovy a její znaky Vztah výchovy, vzdělávání, vzdělání a vyučování Úloha výchovy ve vývoji jedince z pohledu historie a současnosti Význam výchovy a vzdělávání pro společnost Pedagogika jako věda a učební předmět Obory pedagogiky Vztah pedagogiky k jiným vědám Informační zdroje při studiu pedagogiky Cíle a prostředky výchovy Problematika cíle, obsahu výchovy a vzdělávání Klasifikace prostředků výchovy Materiální a nemateriální prostředky výchovy Metody vzdělávání a výchovy Organizační formy vyučování Zásady výchovného procesu Hromadné sdělovací prostředky a jejich vliv na sociální chování, hodnotovou orientaci a životní styl Soustava výchovy a vzdělávání v České republice Předškolní vzdělávání Základní školství Střední školství Vyšší odborné školy Vysoké školy Přehled zařízení pro výchovu mimo vyučování Speciální školství a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Práva dítěte Úmluva o právech dítěte Instituce zajišťující práva dětí a jejich ochranu Děti se specifickými poruchami učení a chování a sociálně znevýhodněné děti Rizikové skupiny dětí a mládeže...116

7 6 Rodina a rodinná výchova Rodina a její význam pro rozvoj člověka Vývoj rodiny a její typy Funkce rodiny Charakteristika rodinné výchovy Klasifikace rodin z pedagogického hlediska Styly rodinné výchovy Náhradní rodinná péče Formy náhradní rodinné péče Ústavní péče Didaktika a její předmět Základní didaktické pojmy a vztahy mezi nimi Typy vyučování Motivace žáka ve vyučování Kontrola, hodnocení a klasifikace ve vyučování Osobnost učitele a vychovatele Sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání Výchova a vzdělávání z pohledu dějin pedagogiky Počátky výchovy Výchova a vzdělávání ve starověku a středověku Pedagogický a filozofický systém Jana Ámose Komenského Významní pedagogové století Vznik a vývoj veřejného školství v českých zemích od počátku 18. století do konce 19. století Reformní pedagogika ve světě a u nás Veřejné školství v Československu a jeho proměny ve 20. století Srovnávací pedagogika Alternativní školy Alternativní školství v České republice Vybrané školské systémy v zahraničí Přílohy Použitá a doporučená literatura...209

8 Sokratova přísaha učitele Sokratova přísaha učitele Jako učitel se zavazuji: respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte a v případě potřeby je bránit, odpovídat za nepoškození jeho tělesného a duševního vývoje, dbát na jeho vývoj, naslouchat mu, brát ho vážně, hledat jeho souhlas ke všemu, co činím s jeho osobou tak, jak bych to dělal v případě dospělých, vysvětlovat zákonitosti vývoje dítěte v jeho prospěch rozvíjet a podporovat jeho vlohy, akceptovat jeho slabosti a být mu oporou při překonávání strachu a viny, zloby a lži, pochyb a nedůvěry, nedůtklivosti a sobectví, tedy všude tam, kde to potřebuje, nepodlamovat dítěti vůli ani tehdy, když se zdá jeho jednání nesmyslné, ale pomoct mu ovládnout vůli rozumem, připravit dítě pro převzetí zodpovědnosti ve společnosti, nechat mu poznat jaký je svět bez toho, že by ho podrobil, umožnit dítěti, aby se dozvědělo, co je dobrý život, dát mu vizi lepšího světa a jistotu, že je ji možné dosáhnout, učit ho pravdomluvnosti. Hentig, H.: Die Schule neu denken. München, Carl Hanser S. 250

9 Předmluva Předmluva Učebnice je určena jako základní literatura pro výuku pedagogiky na středních školách, především pro obor pedagogické lyceum. Podle potřeby bude využívána na středních pedagogických školách, na gymnáziích, na vyšších odborných školách i v různých formách rekvalifikačního studia v rámci celoživotního vzdělávání. Kniha také pomůže zájemcům o studium na vysokých školách v přípravě k příjímacím zkouškám. Kromě teoretických informací učební text zpřístupňuje u některých kapitol i praktické zkušenosti z výchovné problematiky v běžném životě. Je vhodným studijním materiálem nejen pro žáky, ale i pro všechny výchovné pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží. Učebnice zprostředkovává studujícím učitelství a vychovatelství základní informace o pedagogice jako vědní disciplíně, o výchově jako významné sociálně komplexní činnosti a pedagogických prostředcích využívaných ve škole, mimo školu i v rodině. Základní orientace studujících v pedagogické teorii umožňuje do větší šíře a hloubky pochopit pedagogické zákonitosti a jevy každodenního života. Kniha využívá bohatých, dlouholetých, teoretických i praktických zkušeností autorek z hodin pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie i z vedení pedagogické praxe studentů v různých výchovně vzdělávacích zařízeních předškolních, školních i ve výchově mimo vyučování. V učebnici nebylo možné podat vyčerpávající přehled poznatků, a proto se předkládá řada námětů k samostatné práci, k hlubšímu zamyšlení nad tématy a k doplňkovému studiu. Kniha neobsahuje učivo z jednotlivých oborů speciální pedagogiky, protože relevantní informace si každý může vyhledat v doporučených publikacích. Učební text představuje obsahovou náplň vyučovacího předmětu pedagogika pro střední vzdělávání a je vhodným výukovým materiálem pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Učebnice poskytuje i konkrétní informace vhodné pro využití v praxi a tím se stává univerzálně použitelnou. 7

10 1. Pedagogika a výchova 1 Pedagogika a výchova Pedagogika je nauka o osobnostním a sociálním rozvoji dětí, mládeže a dospělých. Předmětem studia pedagogiky je výchova, která se na tomto rozvoji podílí. Název oboru pochází ze starověkého Řecka, kde paidagogos byl vzdělaný otrok starající se o děti svých pánů, které doprovázel do školy. Chránil je tak, aby se nesetkávaly se špatnostmi tehdejší doby. V řečtině pais znamená dítě a agein vésti nebo doprovázeti. Výraz z řečtiny později převzala i latina. Pedagogické názory na výchovu a vzdělání byly součástí filozofie již od dob antiky. Jako samostatný vědní obor se pedagogika vyčlenila z filozofie na počátku 19. století vlivem německého pedagoga J. F. Herbarta. V našich zemích však bývá považován za zakladatele pedagogiky Jan Ámos Komenský, který žil v 17. století. Pedagogika je však také vyučovacím předmětem, který je součástí výuky na mnoha středních, vyšších odborných a vysokých školách. Vzhledem k důležitosti celoživotního vzdělávání se pedagogická teorie stala součástí obsahu vzdělávání i v rekvalifikačním studiu. Významnou roli ve všech formách vzdělávání má pedagog. Ten bývá tradičně chápán jako vysoce erudovaný odborník (teoretik). Naopak ten, kdo nás vzdělává a vychovává, je učitel a vychovatel (praktik). Našimi nejbližšími vychovateli jsou rodiče a prarodiče. V odborné literatuře se často setkáváme s volnějším výkladem těchto pojmů. 1.1 Význam výchovy a její znaky Jaký je význam výchovy při utváření osobnosti člověka? V zásadě existují dva krajní názory. Zastánci prvního názoru jsou přesvědčeni, že výchova je určující, že zcela člověka ovlivní. Tím myslíme výchovné vlivy nejen rodinné, ale také ze širšího společenského prostředí. Druhý názor zdůrazňuje vlivy biologické, tedy dědičné a vrozené. V případě dědičnosti se do dalších generací promítají vlastnosti předků, zatímco vrozené vlastnosti se vytvářejí v relativně krátkém období života dítěte od početí do narození. Pedagogové, sociologové a psychologové hledají argumenty pro zdůraznění vlivů prostředí, kterých na nás působí celá řada. Nejvýraznější vlivy jsou přisuzovány rodině a dalším institucím. Z nich na první místo řadíme školu. 8

11 1. Pedagogika a výchova Abychom lépe porozuměli společenskému jevu, který nazýváme výchova, vysvětlíme si jeho znaky: 1. Výchova je záměrná a vědomá. Výchovou se vždy snažíme dítě, ale může to být i dospělý člověk, třeba pacient, kterého lékař přesvědčuje, aby více pozornosti věnoval své životosprávě k něčemu dovést. Od počátku lidského života můžeme pozorovat, jak rodiče usilují o to, aby dítě k něčemu dospělo: umělo se samostatně obléknout, pozdravit, snažilo se splnit, co slíbilo. Později v tomto úsilí pokračují i další lidé. Velmi často k tomu dochází ve výchovněvzdělávacích institucích a později i v zaměstnání. 2. Výchova je cílevědomá. To znamená, že dítě bezprostředně něčemu učíme, ale význam takového učení je dlouhodobý. Dítě formou hry například seznamujeme s barvami. Konečným cílem je znalost barev a jejich dobré rozlišování, což je možné využít v různých činnostech. Cíle mohou být vzdálené, ale i blízké. Určitými kroky k jejich dosažení jsou jednotlivé úkoly a je na vychovatelích, aby tyto úkoly vybírali a trvali důsledně na jejich splnění. Za obecný cíl výchovy bývá považován člověk harmonicky rozvinutý po všech stránkách po stránce tělesné, duševní i sociální. 3. Výchovné působení je komplexní. To znamená, že výchovou působíme na celou osobnost člověka. 4. Výchova je typicky lidská činnost. Člověk je schopen se zamýšlet nejen nad výchovou svých dětí, ale i nad výchovou sebe sama. Dovede uvažovat o výchově celých generací v minulosti a zamýšlet se nad smyslem výchovy v budoucnosti. 5. Výchova je dlouhodobý proces. Člověk je vychováván po celý život. Je nutno říci, že ochota nechat se vychovávat se během života mění. Nesporným vyvrcholením výchovy je sebevýchova a sebevzdělávání. I když projde mladý člověk soustavným výchovným působením, v praxi se setkáváme s tím, že si prosazuje své vlastní cíle a nechce vždy přijmout společenská pravidla, konvence a zvyklosti. 6. Výchova je společensky podmíněna. Problémy vzniklé ve společnosti, např. nezaměstnanost, kriminalita, alkoholismus, krize mezilidských vztahů, zhoršující se životní prostředí, je nutné řešit. Jednou z oblastí, ve které se o to můžeme pokusit, je výchova, i když víme, že ne všechny společenské problémy lze vyřešit výchovným působením. Na odstranění společenských problémů se podílejí ekonomové, sociologové, politici, právníci, lékaři, pedagogové, psychologové a další. Výsledkem studia pedagogiky je také aktivní podíl na prevenci a řešení společenských problémů. 9

12 1. Pedagogika a výchova 1.2 Vztah výchovy, vzdělávání, vzdělání a vyučování Výchova je v odborné literatuře považována za pojem obecnější než vzdělání. Vzděláváme-li jedince, současně ho i vychováváme. V nejširším slova smyslu je výchova působením na celou osobnost. V užším slova smyslu zdůrazňujeme především kultivaci mravní stránky člověka, tedy rozvoj toho, co považujeme v dané době pro společnost za dobré. Jedná se především o výchovu k prosociálnímu chování (zkráceně k prosociálnosti). Výchovné působení nejbližších (rodičů, prarodičů, vychovatelů a učitelů) směřuje ve většině případů u dětí k vytváření pozitivního vztahu k lidem, a to už od útlého věku. Důraz je kladen na tolerantní jednání s lidmi různé rasy, věku, náboženského vyznání, sexuální orientace, zdravotního stavu a sociálního postavení. Chování a jednání je zaměřeno na pomoc druhým a na slušné, vstřícné, přátelské a ohleduplné chování. Komplexní rozvoj jedince předpokládá orientovat ho v základních kulturních oblastech: n v oblasti vědy, techniky a umění, n v oblasti morálky, práva a politiky, n v oblasti fyzické i duševní práce, n v oblasti tělesné výchovy a sportu, n v oblasti filozofie a náboženství. Nejorganizovanější formou výchovy je vyučování. V průběhu vyučovacího procesu se žáci vzdělávají a získávají pod vedením učitele určité vzdělání. A výsledkem vzdělávání je tedy vzdělání. Díky němu člověk získává určité socioekonomické postavení. Výchova a vzdělání ve svém výsledku člověka kultivují a socializují. Stupně vzdělávání a vzdělání V současné době řadíme předškolní vzdělávání, které děti získávají v mateřských školách a speciálních mateřských školách, za předstupeň k základnímu vzdělávání. Předškolní vzdělávání není povinné. Další stupeň představuje základní vzdělávání. Je všeobecné, určené veškeré populaci a realizuje se v insti- 10

13 1. Pedagogika a výchova tucích základního školství. V České republice jej poskytují základní školy populaci ve věku od 6 do 15 let v rámci povinné školní docházky. Na základní vzdělávání navazuje vzdělávání střední, které se získává na některém typu střední školy. Do soustavy škol poskytujících toto vzdělání patří gymnázia, konzervatoře, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu se dosahuje těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od roku 1995 získávají studenti vyšší odborné vzdělání na vyšších odborných školách, kde studium trvá tři roky. Nejvyšší stupeň vzdělávání poskytují vysoké školy. Vysokoškolské vzdělání je výsledkem vzdělávacího procesu na jednotlivých fakultách vysokých škol, kde vyučují profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři (např. cizích jazyků), instruktoři (např. tělesné výchovy). Po třech letech studia na vysoké škole většina studentů získává titul bakalář (Bc.). Na bakalářské studium navazuje studium magisterské, které je dvouleté a po jeho ukončení získávají absolventi například titul magistr (Mgr.). Jen malá část studentů s předpoklady samostatné vědecké práce pokračuje ve studiu doktorském. Některé obory lze studovat pouze v magisterských studijních programech (všeobecné lékařství, farmacie, psychologie, právo a právní vědy či veterinární lékařství). Počáteční vzdělávání Počáteční vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách, která se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a soustavné přípravy na budoucí povolání (viz. 5 písmeno d, zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) před prvním vstupem jednotlivce na trh práce. Počáteční vzdělávání vede k získání určitého stupně vzdělání a zahrnuje vzdělávání základní, střední a terciární. 11

14 1. Pedagogika a výchova Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED, přijaté na zasedání UNESCO v r. 1978): Úroveň vzdělání podle ISCED v České republice preprimární primární nižší sekundární vyšší sekundární terciární neuniverzitní terciární univerzitní terciární postgraduální mateřská škola ročník základní školy ročník základní školy a nižší ročníky 6-8 letých gymnázií čtyřletá gymnázia, vyšší ročníky 6-8 letých gymnázií, střední odborné školy a střední odborná učiliště vyšší odborné školy a jiné pomaturitní studium bakalářské a magisterské vzdělávání na vysokých školách doktorské studium Druhy vzdělání Všeobecné vzdělání nás připravuje pro život ve společnosti, získáváme ho na základních a středních školách, v určité míře i na ostatních typech a stupních škol a v mimoškolním vzdělávání. Plní funkci socializační, osobnostně rozvojovou a informační. Jeho obsah vychází z vědy, kultury a umění. Pro výkon určité profese připravuje odborné vzdělání. V České republice se realizuje v institucích odborného školství. Střední odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu. Ukončuje se závěrečnou zkouškou ve studijních a učebních oborech. Úplné střední odborné vzdělání zahrnuje všeobecně vzdělávací a odbornou přípravu diferencovanou podle druhu střední školy. Ukončuje se maturitou. Vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání a vyšší odbornou, teoretickou a praktickou přípravu. Ukončuje se absolutoriem. Vysokoškolské vzdělání vysoké školy připravují vysoce kvalifikované odborníky pro různé oblasti společenské činnosti a poskytují nejvyšší možné vzdělání. 12

15 1. Pedagogika a výchova Podle zaměření se odborné vzdělání rozděluje na pedagogické, technické, ekonomické, umělecké, zdravotnické atp. Proces vzdělávání není v dospívání a rané dospělosti ukončen, ale probíhá po celý život. (více v kapitolách 4 a 8) 1.3 Úloha výchovy ve vývoji jedince z pohledu historie a současnosti Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.1, vztah mezi vnějšími a vnitřními vlivy, podílejícími se na utváření osobnosti, není úplně jednoznačný. Často se nemůžeme rozhodnout, zda určité lidské vlastnosti byly utvářeny výchovou nebo mají svůj biologický základ. Anglický filozof a pedagog John Locke ( ) uvádí, že ze všech lidí, se kterými se setkáváme, devět z deseti jsou tím, čím jsou, dobří či zlí, prospěšní či neprospěšní, jen vychováním. S rozšiřováním školských a především ústavních institucí od konce 18. století se objevily snahy takové myšlenky realizovat. S vírou v mocný vliv výchovy se objevila otázka, které období v životě člověka je k jeho ovlivňování nejpříznivější. Zda se jedná pouze o prvních několik let nebo se to týká i dalších etap v životě člověka. To může být výzvou pro nejrůznější převýchovné programy. Klademe-li důraz na víru ve všemocnost výchovy, mluvíme o pedagogickém optimismu, jeho opakem je pedagogický pesimismus. Krajně pesimistický pohled na možnost výchovy zastává německý filozof Arthur Schopenhauer ( ) svým názorem, že člověk se rodí jako dobrý nebo zlý, chytrý nebo hloupý a nic na světě to nezmění. Pedagogický realismus přichází s myšlenkou, že lidské vlohy lze za příznivých okolností úspěšně rozvíjet. Myšlenka o významu vrozených vlastností pochází z díla J. J. Rousseaua ( ). Podle jeho představy se člověk rodí jako dobrý. Rousseau sice také zdůrazňuje ve vývoji jedince vliv vnitřních faktorů, ale výchovu nepodceňuje, pouze zdůrazňuje požadavek, aby výchova nepředbíhala přirozený vývoj dítěte. Dnes již víme, že značnou roli hraje v životě člověka také zrání. Je to proces, který probíhá podle vnitřních zákonitostí rozvoje organismu. Zrání je spontánní vývoj, který se odehrává v čase a přináší změny. Dochází při něm k rozvoji těch možností jedince, které jsou dané, vrozené. Jde především o biologické, organické a tělesné změny (hmotnost, výška, růst a funkce orgánů atd.). Zrání probíhá spolu se vzájemným působením jedince a prostředí. Vnější prostředí 13

16 1. Pedagogika a výchova může proces zrání urychlovat, nebo také tlumit. Je ale vhodné urychlovat vývoj? Na tuto otázku není možné jednoznačně odpovědět. Cílevědomé učení a stimulace (podněcování) jako prostředky zintenzivnění vývoje musí vycházet z dobrého a důkladného poznání věkových a individuálních zvláštností. Značný význam má také motivace dítěte, jeho postoje k učení a ochota něco nového se učit, radost z intelektové činnosti, zvídavost i úroveň citového prožívání, které s učením souvisejí. Není možné opomíjet věkové zvláštnosti a snažit se intenzivním učením požadovat v krátkém časovém úseku co nejvyšší výkony. To může mít za následek přetěžování dítěte, které může negativně ovlivnit vývoj osobnosti a vést až k neurotizaci dítěte. Na vývoj člověka významně působí především sociální prostředí, které ho obklopuje a v němž jedinec vyrůstá (rodina, kamarádi i širší společenské okolí). Vlivy prostředí mohou být jak nezáměrné, nahodilé, tak záměrné a cílevědomé taková je především výchova. Vzájemné působení jedince a prostředí se uskutečňuje v různých činnostech zájmových, rekreačních, pracovních, herních. K rozvíjení předpokladů pro úspěšné vykonávání činnosti dochází pomocí učení, při kterém se získávají zkušenosti a zdokonaluje se chování jedince. Co tedy rozhoduje o vztahu vývoje a učení a konec konců o člověku samotném? Rozhodující je především jeho vlastní činnost. Výchova, učení a vlastní činnost jsou významnými činiteli ve vývoji osobnosti člověka. Vývoj je nutný a zákonitý proces, který se děje u všeho živého a spěje k nějakému cíli. Tělesný vývoj znamená postupné zdokonalování (rozvoj) tělesných funkcí. Vyvíjejí se jednotlivé orgány a tělo jako celek. Duševní vývoj znamená postupné změny psychických jevů a funkcí. K nim patří rozvoj a změny psychických procesů např. vnímání, představivosti, fantazie, paměti, myšlení, řeči a cítění, ale i stavů a vlastností. Duševní vývoj vyvolává změny v chování a prožívání člověka. Tělesný a duševní vývoj spolu navzájem těsně souvisejí. Cílem lidského vývoje je rozvoj osobnosti. Osobnost je jednota tělesného a psychického, typická pro určitého jedince a projevující se v jeho jednání a chování. Každý člověk je osobnost. Stát se osobností znamená plně rozvinout lidské kvality. Najít své místo ve společnosti ostatních lidí, stát se zodpovědným, samostatným a charakterním, být sám sebou. 14

17 1. Pedagogika a výchova Osobnost člověka se vyvíjí a utváří po celý život, a to především působením výchovy a nabýváním nových zkušeností. Člověk je schopen zaměřit svůj život k určitému cíli. Dokáže si stanovit vlastní plán a ten sledovat, případně pozměňovat. Dokáže naplňovat své životní plány. 1.4 Význam výchovy a vzdělávání pro společnost Posuzujeme-li význam výchovy a vzdělávání ve společnosti, můžeme se setkat s různými názory. Mají výchova a vzdělání podstatný vliv na společnost? O tom není pochyb. Dobrý vzdělávací systém a zodpovědná výchova vytvářejí klidnou a rozvíjející se společnost. Ale platí to i naopak. Hospodářsky rozvinutá a demokratická společnost vytváří příznivé podmínky pro výchovu a vzdělání. Výchovné prostředí lze zlepšit úpravou sociálního prostředí, tj. větším množstvím volného času, dostupným bydlením, odstraňováním zločinnosti či alkoholismu a přímo v oblasti výchovy zřizováním předškolních, školních a mimoškolních zařízení. V současné době je úroveň vzdělání jedním z ukazatelů rozvoje společnosti. Jednotlivé země tedy můžeme posuzovat podle toho, kolik procent obyvatel dosáhlo určitého stupně vzdělání nebo popřípadě kolik obyvatel v současné době přímo studuje. Do jaké míry se ve společnosti realizuje princip celoživotního vzdělávání. Mezinárodní výzkumy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) srovnávají úroveň žáků základních škol v přírodovědných a společenských vědách a v matematice. O potřebě zlepšit kvalitu vzdělávání se hovoří nejen v rozvojových zemích, ale také v těch nejvyspělejších. Především se diskutuje o délce povinné školní docházky a o vztahu mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Vzdělání jedince se promítá do života člověka celá další desetiletí. A to nejen jeho samotného, ale také jeho rodiny i celé společnosti. Může ovlivnit výběr životního partnera, spoluurčuje životní styl vlastní i druhých lidí, dále může mít vliv na přátelské i pracovní vztahy. Vzdělání je jedním z nejdůležitějších znaků pro určení statusu (výše postavení člověka na společenském žebříčku). Toto všechno si uvědomují také děti a jejich rodiče při výběru dalšího studia. Zjišťují informace o tom, jací učitelé budou na škole učit i jak je škola vybavena. 15

18 1. Pedagogika a výchova K zamyšlení _ Zamyslete se nad současnými problémy v oblasti výchovy a vzdělávání a přemýšlejte, jak by se daly vyřešit? Kontrolní otázky a úkoly Které znáte knihy, filmy nebo divadelní představení ze života žáků a učitelů? Vyhledejte v beletrii názory na školu nebo učitele. Pokuste se rozlišit blízké a vzdálené cíle. Setkali jste se již s tím, že by dospělí naplánovali svým dětem velmi vzdálené cíle? Jaké to byly cíle? Uveďte, co by mohlo být příčinou neprospěchu žáka při studiu. Pokuste se vymyslet, jaké úkoly stojí před výchovou v následujících dvou desetiletích? Jak si představujete systematické vzdělávání? Zdůvodněte, proč je vzdělávání ekonomicky náročné. Na základě učení se cizímu jazyku vysvětlete jeho informační, socializační a osobnostně rozvojový význam. Kteří činitelé se podílejí na vývoji jedince a co je jeho cílem? Co je to sociální prostředí a jaké mohou být jeho vlivy? Jakou má podle vás úlohu výchova ve vývoji jedince? Projevují se u vás zájmy odlišné od zájmů vašich rodičů a sourozenců? Uveďte vlastnosti, které jste podle vás zdědili po svých rodičích a prarodičích. 16

19 1. Pedagogika a výchova Je užitečné vědět, že... Pedagogika je nauka o osobnostním a sociálním rozvoji dětí, mládeže a dospělých. Jako samostatný vědní obor se vydělila z filozofie v průběhu 19. století. Výchova je lidská činnost, která je záměrná, cílevědomá, komplexní, dlouhodobá a je společensky podmíněna. Vlivy prostředí mohou být jak nezáměrné, nahodilé, tak záměrné a cílevědomé (výchova). Na utváření osobnosti člověka se podílejí jak jeho předpoklady vrozené a zděděné, tak i získané vlivem prostředí a výchovy. Výchova, učení a vlastní činnost jsou významnými činiteli ve vývoji člověka. Cílem vývoje člověka je rozvoj jeho osobnosti. Výchova a vzdělání mají zásadní vliv na rozvoj společnosti. 17

20 2. Pedagogika jako věda a učební předmět 2 Pedagogika jako věda a učební předmět Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener Pedagogika jako společenská věda (nauka, teorie), která zkoumá výchovu, vzdělávání a vyučování se velmi intenzívně rozvíjí. V průběhu 19. a 20. století byla úzce vnímána převážně jako věda o výchově mladé generace. V současnosti, kdy se výchova a vzdělávání stále více chápou jako celoživotní proces, se její zaměření rozšiřuje prakticky na všechny vrstvy obyvatelstva. Vznikly a rozvíjejí se nové obory pedagogiky jako je andragogika a gerontopedagogika (vědy o výchově a vzdělávání dospělých). Význam studia pedagogiky Každý na sobě zažil a zažívá přímé zkušenosti s výchovou anebo se určitým způsobem na výchově podílí. S výchovným působením se tudíž setkáváme na každém kroku. Jedná se o významnou sociální činnost. Uskutečňuje se v rodině, ve školách i v mimoškolních zařízeních. Výchova má své místo i v občanských sdruženích, zájmových organizacích a na pracovištích. Proto má mnoho lidí pocit, že výchova je činnost snadná, které se není třeba zvlášť učit. Někdy se setkáváme s pochybnostmi, zda je třeba studovat základy pedagogiky na střední škole. Vždyť v běžném životě se můžeme setkat s lidmi, kteří dobře a s přehledem řeší výchovné situace, aniž by předtím pedagogiku studovali. Naopak ověřené pedagogické teorie samy o sobě nemusí být zárukou, že budeme úspěšnými vychovateli či učiteli. Na střední škole poskytuje studium tohoto předmětu základní informace o pedagogice jako vědní disciplíně, která zkoumá zákonitosti výchovy a vzdělávání a současně vede k porozumění mezilidským vztahům. Vyučovací předmět pedagogika v sobě zahrnuje stručný přehled o vývoji názorů na výchovu a vzdělávání z hlediska historie. Seznamuje také se základními zákonitostmi vyučovacího procesu a blíže informuje o současných vzdělávacích trendech v Evropě. Studium pedagogiky by mělo motivovat k hlubšímu, celoživotnímu zájmu o problematiku jak výchovy a vzdělávání, tak sebevýchovy a sebevzdělávání. 18

21 2. Pedagogika jako věda a učební předmět Získané znalosti, zkušenosti, dovednosti i postoje pozitivně ovlivňují osobnost žáka střední školy. Vedou ho k hlubšímu zamyšlení nad sebou samým, kultivují jej a rozvíjejí jeho pedagogické myšlení a cítění. Pedagogika se v současné době studuje na vysokých školách jako vědní obor, který zahrnuje teorii i výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. Teorie je vyšším stádiem poznání, neboť ve své zobecnělé podobě vysvětluje vztahy mezi příčinami a důsledky. Poukazuje na podstatné souvislosti, zprostředkovává a systematizuje poznatky. Naopak praxe je činnost, která přináší přímé poznání, protože se opírá o bezprostřední zkušenost člověka. Každý, kdo působí na lidi, konkrétní věci a jevy, vykonává praktickou činnost. Činnost učitele, rodiče, vychovatele, lektora či trenéra jsou dobrými příklady výchovné a vzdělávací praxe. Mezi pedagogickou teorií a její praxí je úzký vztah. Výchova existuje od pradávna, je stará jako lidstvo samo. Úvahy o výchově vedly od dob antického Řecka ke vzniku pedagogické teorie, která pomáhala a pomáhá zdokonalovat výchovnou praxi. V současné době se stále přesvědčujeme, že založit výchovné působení na teorii není zdaleka tak jednoduché. Nestačí jen znát poučky, principy, metody a formy výchovy a vzdělávání, ale je třeba pochopit jejich podstatu a umět je samostatně a tvořivě použít v konkrétních životních situacích. 2.1 Obory pedagogiky Rozsah a obsah pedagogických problémů a otázek nelze řešit v rámci jednoho vědního oboru. Za dobu svého rozvoje se pedagogika natolik strukturovala, že dnes se běžně užívá označení pedagogické vědy (pedagogické disciplíny). Základní pedagogické obory: Obecná pedagogika zkoumá obecné kategorie a zákonitosti výchovných procesů. Formuluje výchovné cíle, funkce výchovy při rozvoji jedince, činitele výchovného procesu, dále výchovné principy, metody a formy výchovy a její organizaci ve společnosti. Obecná didaktika je teorie vzdělávání a vyučování. Zkoumá zákonitosti vyučovacího procesu. Řeší problematiku modernizace výuky po stránce obsahové i metodické za využití didaktické techniky. 19

22 2. Pedagogika jako věda a učební předmět Speciální didaktika se zaměřuje na problematiku vyučování jednotlivému předmětu. Hovoříme tedy o didaktice matematiky, dějepisu a tělesné výchovy. Oborové didaktiky řeší otázky vyučování jednotlivých skupin předmětů (např. didaktika společenskovědních předmětů). Teorie výchovy se zabývá rozvíjením jedince v různých oblastech kultury a sociálních vztahů. Zkoumají se cíle, obsah, metody a formy výchovy morální a právní, občanské, estetické, pracovní, tělesné, ekologické, dopravní, sexuální a další. Sociální pedagogika zkoumá sociální vztahy v procesu výchovy, vzdělávání a vyučování. Zabývá se i výchovnými vlivy na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny dětí, mládeže i dospělých. Dějiny pedagogiky se zaměřují na historický vývoj pedagogických názorů, vychovatelské praxe a vzdělávacích institucí. Důležité postavení v dějinách pedagogiky mají filozofové a pedagogové, kteří svými myšlenkami ovlivnili pedagogickou teorii i praxi v minulosti i současnosti. Srovnávací pedagogika analyzuje a porovnává výchovně vzdělávací systémy a školské soustavy v různých státech. Speciální pedagogika studuje problémy výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z různých druhů postižení. Dílčí obory speciální pedagogiky: psychopedie je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s mentálním postižením a psychickými poruchami; somatopedie se orientuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s tělesným postižením a zdravotním oslabením vlivem dlouhodobého onemocnění; etopedie se zabývá různými formami výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s poruchami chování; surdopedie se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se sluchovým postižením; tyflopedie (oftalmopedie) se orientuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zrakovým postižením; logopedie je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s vadami řeči či poruchami řeči. Jedná se o cílené působení na osoby s narušenou komunikační schopností. 20

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více