Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika."

Transkript

1 Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika didaktika andragogika

2

3 Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová

4 text Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová grafická úprava Kameel Machart ISBN

5 Děkujeme lektorkám doc. PhDr. Evě Opravilové CSc., předsedkyni Asociace předškolní výchovy a PhDr. Zdeňce Kutínové, předsedkyni Asociace ředitelů SPgŠ, jejichž cenné připomínky a doporučení významně přispěly ke zkvalitnění této učebnice a PhDr. Kláře Beránkové a Ing. Liborovi Stodůlkovi za ochotu a pomoc při technickém zpracování učebnice. Věnováno našim dětem Jirkovi, Liborovi, Klárce a Markovi.

6 Obsah Předmluva 7 1 Pedagogika a výchova Význam výchovy a její znaky Vztah výchovy, vzdělávání, vzdělání a vyučování Úloha výchovy ve vývoji jedince z pohledu historie a současnosti Význam výchovy a vzdělávání pro společnost Pedagogika jako věda a učební předmět Obory pedagogiky Vztah pedagogiky k jiným vědám Informační zdroje při studiu pedagogiky Cíle a prostředky výchovy Problematika cíle, obsahu výchovy a vzdělávání Klasifikace prostředků výchovy Materiální a nemateriální prostředky výchovy Metody vzdělávání a výchovy Organizační formy vyučování Zásady výchovného procesu Hromadné sdělovací prostředky a jejich vliv na sociální chování, hodnotovou orientaci a životní styl Soustava výchovy a vzdělávání v České republice Předškolní vzdělávání Základní školství Střední školství Vyšší odborné školy Vysoké školy Přehled zařízení pro výchovu mimo vyučování Speciální školství a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Práva dítěte Úmluva o právech dítěte Instituce zajišťující práva dětí a jejich ochranu Děti se specifickými poruchami učení a chování a sociálně znevýhodněné děti Rizikové skupiny dětí a mládeže...116

7 6 Rodina a rodinná výchova Rodina a její význam pro rozvoj člověka Vývoj rodiny a její typy Funkce rodiny Charakteristika rodinné výchovy Klasifikace rodin z pedagogického hlediska Styly rodinné výchovy Náhradní rodinná péče Formy náhradní rodinné péče Ústavní péče Didaktika a její předmět Základní didaktické pojmy a vztahy mezi nimi Typy vyučování Motivace žáka ve vyučování Kontrola, hodnocení a klasifikace ve vyučování Osobnost učitele a vychovatele Sebevzdělávání a celoživotní vzdělávání Výchova a vzdělávání z pohledu dějin pedagogiky Počátky výchovy Výchova a vzdělávání ve starověku a středověku Pedagogický a filozofický systém Jana Ámose Komenského Významní pedagogové století Vznik a vývoj veřejného školství v českých zemích od počátku 18. století do konce 19. století Reformní pedagogika ve světě a u nás Veřejné školství v Československu a jeho proměny ve 20. století Srovnávací pedagogika Alternativní školy Alternativní školství v České republice Vybrané školské systémy v zahraničí Přílohy Použitá a doporučená literatura...209

8 Sokratova přísaha učitele Sokratova přísaha učitele Jako učitel se zavazuji: respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte a v případě potřeby je bránit, odpovídat za nepoškození jeho tělesného a duševního vývoje, dbát na jeho vývoj, naslouchat mu, brát ho vážně, hledat jeho souhlas ke všemu, co činím s jeho osobou tak, jak bych to dělal v případě dospělých, vysvětlovat zákonitosti vývoje dítěte v jeho prospěch rozvíjet a podporovat jeho vlohy, akceptovat jeho slabosti a být mu oporou při překonávání strachu a viny, zloby a lži, pochyb a nedůvěry, nedůtklivosti a sobectví, tedy všude tam, kde to potřebuje, nepodlamovat dítěti vůli ani tehdy, když se zdá jeho jednání nesmyslné, ale pomoct mu ovládnout vůli rozumem, připravit dítě pro převzetí zodpovědnosti ve společnosti, nechat mu poznat jaký je svět bez toho, že by ho podrobil, umožnit dítěti, aby se dozvědělo, co je dobrý život, dát mu vizi lepšího světa a jistotu, že je ji možné dosáhnout, učit ho pravdomluvnosti. Hentig, H.: Die Schule neu denken. München, Carl Hanser S. 250

9 Předmluva Předmluva Učebnice je určena jako základní literatura pro výuku pedagogiky na středních školách, především pro obor pedagogické lyceum. Podle potřeby bude využívána na středních pedagogických školách, na gymnáziích, na vyšších odborných školách i v různých formách rekvalifikačního studia v rámci celoživotního vzdělávání. Kniha také pomůže zájemcům o studium na vysokých školách v přípravě k příjímacím zkouškám. Kromě teoretických informací učební text zpřístupňuje u některých kapitol i praktické zkušenosti z výchovné problematiky v běžném životě. Je vhodným studijním materiálem nejen pro žáky, ale i pro všechny výchovné pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží. Učebnice zprostředkovává studujícím učitelství a vychovatelství základní informace o pedagogice jako vědní disciplíně, o výchově jako významné sociálně komplexní činnosti a pedagogických prostředcích využívaných ve škole, mimo školu i v rodině. Základní orientace studujících v pedagogické teorii umožňuje do větší šíře a hloubky pochopit pedagogické zákonitosti a jevy každodenního života. Kniha využívá bohatých, dlouholetých, teoretických i praktických zkušeností autorek z hodin pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie i z vedení pedagogické praxe studentů v různých výchovně vzdělávacích zařízeních předškolních, školních i ve výchově mimo vyučování. V učebnici nebylo možné podat vyčerpávající přehled poznatků, a proto se předkládá řada námětů k samostatné práci, k hlubšímu zamyšlení nad tématy a k doplňkovému studiu. Kniha neobsahuje učivo z jednotlivých oborů speciální pedagogiky, protože relevantní informace si každý může vyhledat v doporučených publikacích. Učební text představuje obsahovou náplň vyučovacího předmětu pedagogika pro střední vzdělávání a je vhodným výukovým materiálem pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Učebnice poskytuje i konkrétní informace vhodné pro využití v praxi a tím se stává univerzálně použitelnou. 7

10 1. Pedagogika a výchova 1 Pedagogika a výchova Pedagogika je nauka o osobnostním a sociálním rozvoji dětí, mládeže a dospělých. Předmětem studia pedagogiky je výchova, která se na tomto rozvoji podílí. Název oboru pochází ze starověkého Řecka, kde paidagogos byl vzdělaný otrok starající se o děti svých pánů, které doprovázel do školy. Chránil je tak, aby se nesetkávaly se špatnostmi tehdejší doby. V řečtině pais znamená dítě a agein vésti nebo doprovázeti. Výraz z řečtiny později převzala i latina. Pedagogické názory na výchovu a vzdělání byly součástí filozofie již od dob antiky. Jako samostatný vědní obor se pedagogika vyčlenila z filozofie na počátku 19. století vlivem německého pedagoga J. F. Herbarta. V našich zemích však bývá považován za zakladatele pedagogiky Jan Ámos Komenský, který žil v 17. století. Pedagogika je však také vyučovacím předmětem, který je součástí výuky na mnoha středních, vyšších odborných a vysokých školách. Vzhledem k důležitosti celoživotního vzdělávání se pedagogická teorie stala součástí obsahu vzdělávání i v rekvalifikačním studiu. Významnou roli ve všech formách vzdělávání má pedagog. Ten bývá tradičně chápán jako vysoce erudovaný odborník (teoretik). Naopak ten, kdo nás vzdělává a vychovává, je učitel a vychovatel (praktik). Našimi nejbližšími vychovateli jsou rodiče a prarodiče. V odborné literatuře se často setkáváme s volnějším výkladem těchto pojmů. 1.1 Význam výchovy a její znaky Jaký je význam výchovy při utváření osobnosti člověka? V zásadě existují dva krajní názory. Zastánci prvního názoru jsou přesvědčeni, že výchova je určující, že zcela člověka ovlivní. Tím myslíme výchovné vlivy nejen rodinné, ale také ze širšího společenského prostředí. Druhý názor zdůrazňuje vlivy biologické, tedy dědičné a vrozené. V případě dědičnosti se do dalších generací promítají vlastnosti předků, zatímco vrozené vlastnosti se vytvářejí v relativně krátkém období života dítěte od početí do narození. Pedagogové, sociologové a psychologové hledají argumenty pro zdůraznění vlivů prostředí, kterých na nás působí celá řada. Nejvýraznější vlivy jsou přisuzovány rodině a dalším institucím. Z nich na první místo řadíme školu. 8

11 1. Pedagogika a výchova Abychom lépe porozuměli společenskému jevu, který nazýváme výchova, vysvětlíme si jeho znaky: 1. Výchova je záměrná a vědomá. Výchovou se vždy snažíme dítě, ale může to být i dospělý člověk, třeba pacient, kterého lékař přesvědčuje, aby více pozornosti věnoval své životosprávě k něčemu dovést. Od počátku lidského života můžeme pozorovat, jak rodiče usilují o to, aby dítě k něčemu dospělo: umělo se samostatně obléknout, pozdravit, snažilo se splnit, co slíbilo. Později v tomto úsilí pokračují i další lidé. Velmi často k tomu dochází ve výchovněvzdělávacích institucích a později i v zaměstnání. 2. Výchova je cílevědomá. To znamená, že dítě bezprostředně něčemu učíme, ale význam takového učení je dlouhodobý. Dítě formou hry například seznamujeme s barvami. Konečným cílem je znalost barev a jejich dobré rozlišování, což je možné využít v různých činnostech. Cíle mohou být vzdálené, ale i blízké. Určitými kroky k jejich dosažení jsou jednotlivé úkoly a je na vychovatelích, aby tyto úkoly vybírali a trvali důsledně na jejich splnění. Za obecný cíl výchovy bývá považován člověk harmonicky rozvinutý po všech stránkách po stránce tělesné, duševní i sociální. 3. Výchovné působení je komplexní. To znamená, že výchovou působíme na celou osobnost člověka. 4. Výchova je typicky lidská činnost. Člověk je schopen se zamýšlet nejen nad výchovou svých dětí, ale i nad výchovou sebe sama. Dovede uvažovat o výchově celých generací v minulosti a zamýšlet se nad smyslem výchovy v budoucnosti. 5. Výchova je dlouhodobý proces. Člověk je vychováván po celý život. Je nutno říci, že ochota nechat se vychovávat se během života mění. Nesporným vyvrcholením výchovy je sebevýchova a sebevzdělávání. I když projde mladý člověk soustavným výchovným působením, v praxi se setkáváme s tím, že si prosazuje své vlastní cíle a nechce vždy přijmout společenská pravidla, konvence a zvyklosti. 6. Výchova je společensky podmíněna. Problémy vzniklé ve společnosti, např. nezaměstnanost, kriminalita, alkoholismus, krize mezilidských vztahů, zhoršující se životní prostředí, je nutné řešit. Jednou z oblastí, ve které se o to můžeme pokusit, je výchova, i když víme, že ne všechny společenské problémy lze vyřešit výchovným působením. Na odstranění společenských problémů se podílejí ekonomové, sociologové, politici, právníci, lékaři, pedagogové, psychologové a další. Výsledkem studia pedagogiky je také aktivní podíl na prevenci a řešení společenských problémů. 9

12 1. Pedagogika a výchova 1.2 Vztah výchovy, vzdělávání, vzdělání a vyučování Výchova je v odborné literatuře považována za pojem obecnější než vzdělání. Vzděláváme-li jedince, současně ho i vychováváme. V nejširším slova smyslu je výchova působením na celou osobnost. V užším slova smyslu zdůrazňujeme především kultivaci mravní stránky člověka, tedy rozvoj toho, co považujeme v dané době pro společnost za dobré. Jedná se především o výchovu k prosociálnímu chování (zkráceně k prosociálnosti). Výchovné působení nejbližších (rodičů, prarodičů, vychovatelů a učitelů) směřuje ve většině případů u dětí k vytváření pozitivního vztahu k lidem, a to už od útlého věku. Důraz je kladen na tolerantní jednání s lidmi různé rasy, věku, náboženského vyznání, sexuální orientace, zdravotního stavu a sociálního postavení. Chování a jednání je zaměřeno na pomoc druhým a na slušné, vstřícné, přátelské a ohleduplné chování. Komplexní rozvoj jedince předpokládá orientovat ho v základních kulturních oblastech: n v oblasti vědy, techniky a umění, n v oblasti morálky, práva a politiky, n v oblasti fyzické i duševní práce, n v oblasti tělesné výchovy a sportu, n v oblasti filozofie a náboženství. Nejorganizovanější formou výchovy je vyučování. V průběhu vyučovacího procesu se žáci vzdělávají a získávají pod vedením učitele určité vzdělání. A výsledkem vzdělávání je tedy vzdělání. Díky němu člověk získává určité socioekonomické postavení. Výchova a vzdělání ve svém výsledku člověka kultivují a socializují. Stupně vzdělávání a vzdělání V současné době řadíme předškolní vzdělávání, které děti získávají v mateřských školách a speciálních mateřských školách, za předstupeň k základnímu vzdělávání. Předškolní vzdělávání není povinné. Další stupeň představuje základní vzdělávání. Je všeobecné, určené veškeré populaci a realizuje se v insti- 10

13 1. Pedagogika a výchova tucích základního školství. V České republice jej poskytují základní školy populaci ve věku od 6 do 15 let v rámci povinné školní docházky. Na základní vzdělávání navazuje vzdělávání střední, které se získává na některém typu střední školy. Do soustavy škol poskytujících toto vzdělání patří gymnázia, konzervatoře, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu se dosahuje těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od roku 1995 získávají studenti vyšší odborné vzdělání na vyšších odborných školách, kde studium trvá tři roky. Nejvyšší stupeň vzdělávání poskytují vysoké školy. Vysokoškolské vzdělání je výsledkem vzdělávacího procesu na jednotlivých fakultách vysokých škol, kde vyučují profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři (např. cizích jazyků), instruktoři (např. tělesné výchovy). Po třech letech studia na vysoké škole většina studentů získává titul bakalář (Bc.). Na bakalářské studium navazuje studium magisterské, které je dvouleté a po jeho ukončení získávají absolventi například titul magistr (Mgr.). Jen malá část studentů s předpoklady samostatné vědecké práce pokračuje ve studiu doktorském. Některé obory lze studovat pouze v magisterských studijních programech (všeobecné lékařství, farmacie, psychologie, právo a právní vědy či veterinární lékařství). Počáteční vzdělávání Počáteční vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách, která se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a soustavné přípravy na budoucí povolání (viz. 5 písmeno d, zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) před prvním vstupem jednotlivce na trh práce. Počáteční vzdělávání vede k získání určitého stupně vzdělání a zahrnuje vzdělávání základní, střední a terciární. 11

14 1. Pedagogika a výchova Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED, přijaté na zasedání UNESCO v r. 1978): Úroveň vzdělání podle ISCED v České republice preprimární primární nižší sekundární vyšší sekundární terciární neuniverzitní terciární univerzitní terciární postgraduální mateřská škola ročník základní školy ročník základní školy a nižší ročníky 6-8 letých gymnázií čtyřletá gymnázia, vyšší ročníky 6-8 letých gymnázií, střední odborné školy a střední odborná učiliště vyšší odborné školy a jiné pomaturitní studium bakalářské a magisterské vzdělávání na vysokých školách doktorské studium Druhy vzdělání Všeobecné vzdělání nás připravuje pro život ve společnosti, získáváme ho na základních a středních školách, v určité míře i na ostatních typech a stupních škol a v mimoškolním vzdělávání. Plní funkci socializační, osobnostně rozvojovou a informační. Jeho obsah vychází z vědy, kultury a umění. Pro výkon určité profese připravuje odborné vzdělání. V České republice se realizuje v institucích odborného školství. Střední odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu. Ukončuje se závěrečnou zkouškou ve studijních a učebních oborech. Úplné střední odborné vzdělání zahrnuje všeobecně vzdělávací a odbornou přípravu diferencovanou podle druhu střední školy. Ukončuje se maturitou. Vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání a vyšší odbornou, teoretickou a praktickou přípravu. Ukončuje se absolutoriem. Vysokoškolské vzdělání vysoké školy připravují vysoce kvalifikované odborníky pro různé oblasti společenské činnosti a poskytují nejvyšší možné vzdělání. 12

15 1. Pedagogika a výchova Podle zaměření se odborné vzdělání rozděluje na pedagogické, technické, ekonomické, umělecké, zdravotnické atp. Proces vzdělávání není v dospívání a rané dospělosti ukončen, ale probíhá po celý život. (více v kapitolách 4 a 8) 1.3 Úloha výchovy ve vývoji jedince z pohledu historie a současnosti Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.1, vztah mezi vnějšími a vnitřními vlivy, podílejícími se na utváření osobnosti, není úplně jednoznačný. Často se nemůžeme rozhodnout, zda určité lidské vlastnosti byly utvářeny výchovou nebo mají svůj biologický základ. Anglický filozof a pedagog John Locke ( ) uvádí, že ze všech lidí, se kterými se setkáváme, devět z deseti jsou tím, čím jsou, dobří či zlí, prospěšní či neprospěšní, jen vychováním. S rozšiřováním školských a především ústavních institucí od konce 18. století se objevily snahy takové myšlenky realizovat. S vírou v mocný vliv výchovy se objevila otázka, které období v životě člověka je k jeho ovlivňování nejpříznivější. Zda se jedná pouze o prvních několik let nebo se to týká i dalších etap v životě člověka. To může být výzvou pro nejrůznější převýchovné programy. Klademe-li důraz na víru ve všemocnost výchovy, mluvíme o pedagogickém optimismu, jeho opakem je pedagogický pesimismus. Krajně pesimistický pohled na možnost výchovy zastává německý filozof Arthur Schopenhauer ( ) svým názorem, že člověk se rodí jako dobrý nebo zlý, chytrý nebo hloupý a nic na světě to nezmění. Pedagogický realismus přichází s myšlenkou, že lidské vlohy lze za příznivých okolností úspěšně rozvíjet. Myšlenka o významu vrozených vlastností pochází z díla J. J. Rousseaua ( ). Podle jeho představy se člověk rodí jako dobrý. Rousseau sice také zdůrazňuje ve vývoji jedince vliv vnitřních faktorů, ale výchovu nepodceňuje, pouze zdůrazňuje požadavek, aby výchova nepředbíhala přirozený vývoj dítěte. Dnes již víme, že značnou roli hraje v životě člověka také zrání. Je to proces, který probíhá podle vnitřních zákonitostí rozvoje organismu. Zrání je spontánní vývoj, který se odehrává v čase a přináší změny. Dochází při něm k rozvoji těch možností jedince, které jsou dané, vrozené. Jde především o biologické, organické a tělesné změny (hmotnost, výška, růst a funkce orgánů atd.). Zrání probíhá spolu se vzájemným působením jedince a prostředí. Vnější prostředí 13

16 1. Pedagogika a výchova může proces zrání urychlovat, nebo také tlumit. Je ale vhodné urychlovat vývoj? Na tuto otázku není možné jednoznačně odpovědět. Cílevědomé učení a stimulace (podněcování) jako prostředky zintenzivnění vývoje musí vycházet z dobrého a důkladného poznání věkových a individuálních zvláštností. Značný význam má také motivace dítěte, jeho postoje k učení a ochota něco nového se učit, radost z intelektové činnosti, zvídavost i úroveň citového prožívání, které s učením souvisejí. Není možné opomíjet věkové zvláštnosti a snažit se intenzivním učením požadovat v krátkém časovém úseku co nejvyšší výkony. To může mít za následek přetěžování dítěte, které může negativně ovlivnit vývoj osobnosti a vést až k neurotizaci dítěte. Na vývoj člověka významně působí především sociální prostředí, které ho obklopuje a v němž jedinec vyrůstá (rodina, kamarádi i širší společenské okolí). Vlivy prostředí mohou být jak nezáměrné, nahodilé, tak záměrné a cílevědomé taková je především výchova. Vzájemné působení jedince a prostředí se uskutečňuje v různých činnostech zájmových, rekreačních, pracovních, herních. K rozvíjení předpokladů pro úspěšné vykonávání činnosti dochází pomocí učení, při kterém se získávají zkušenosti a zdokonaluje se chování jedince. Co tedy rozhoduje o vztahu vývoje a učení a konec konců o člověku samotném? Rozhodující je především jeho vlastní činnost. Výchova, učení a vlastní činnost jsou významnými činiteli ve vývoji osobnosti člověka. Vývoj je nutný a zákonitý proces, který se děje u všeho živého a spěje k nějakému cíli. Tělesný vývoj znamená postupné zdokonalování (rozvoj) tělesných funkcí. Vyvíjejí se jednotlivé orgány a tělo jako celek. Duševní vývoj znamená postupné změny psychických jevů a funkcí. K nim patří rozvoj a změny psychických procesů např. vnímání, představivosti, fantazie, paměti, myšlení, řeči a cítění, ale i stavů a vlastností. Duševní vývoj vyvolává změny v chování a prožívání člověka. Tělesný a duševní vývoj spolu navzájem těsně souvisejí. Cílem lidského vývoje je rozvoj osobnosti. Osobnost je jednota tělesného a psychického, typická pro určitého jedince a projevující se v jeho jednání a chování. Každý člověk je osobnost. Stát se osobností znamená plně rozvinout lidské kvality. Najít své místo ve společnosti ostatních lidí, stát se zodpovědným, samostatným a charakterním, být sám sebou. 14

17 1. Pedagogika a výchova Osobnost člověka se vyvíjí a utváří po celý život, a to především působením výchovy a nabýváním nových zkušeností. Člověk je schopen zaměřit svůj život k určitému cíli. Dokáže si stanovit vlastní plán a ten sledovat, případně pozměňovat. Dokáže naplňovat své životní plány. 1.4 Význam výchovy a vzdělávání pro společnost Posuzujeme-li význam výchovy a vzdělávání ve společnosti, můžeme se setkat s různými názory. Mají výchova a vzdělání podstatný vliv na společnost? O tom není pochyb. Dobrý vzdělávací systém a zodpovědná výchova vytvářejí klidnou a rozvíjející se společnost. Ale platí to i naopak. Hospodářsky rozvinutá a demokratická společnost vytváří příznivé podmínky pro výchovu a vzdělání. Výchovné prostředí lze zlepšit úpravou sociálního prostředí, tj. větším množstvím volného času, dostupným bydlením, odstraňováním zločinnosti či alkoholismu a přímo v oblasti výchovy zřizováním předškolních, školních a mimoškolních zařízení. V současné době je úroveň vzdělání jedním z ukazatelů rozvoje společnosti. Jednotlivé země tedy můžeme posuzovat podle toho, kolik procent obyvatel dosáhlo určitého stupně vzdělání nebo popřípadě kolik obyvatel v současné době přímo studuje. Do jaké míry se ve společnosti realizuje princip celoživotního vzdělávání. Mezinárodní výzkumy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) srovnávají úroveň žáků základních škol v přírodovědných a společenských vědách a v matematice. O potřebě zlepšit kvalitu vzdělávání se hovoří nejen v rozvojových zemích, ale také v těch nejvyspělejších. Především se diskutuje o délce povinné školní docházky a o vztahu mezi všeobecným a odborným vzděláváním. Vzdělání jedince se promítá do života člověka celá další desetiletí. A to nejen jeho samotného, ale také jeho rodiny i celé společnosti. Může ovlivnit výběr životního partnera, spoluurčuje životní styl vlastní i druhých lidí, dále může mít vliv na přátelské i pracovní vztahy. Vzdělání je jedním z nejdůležitějších znaků pro určení statusu (výše postavení člověka na společenském žebříčku). Toto všechno si uvědomují také děti a jejich rodiče při výběru dalšího studia. Zjišťují informace o tom, jací učitelé budou na škole učit i jak je škola vybavena. 15

18 1. Pedagogika a výchova K zamyšlení _ Zamyslete se nad současnými problémy v oblasti výchovy a vzdělávání a přemýšlejte, jak by se daly vyřešit? Kontrolní otázky a úkoly Které znáte knihy, filmy nebo divadelní představení ze života žáků a učitelů? Vyhledejte v beletrii názory na školu nebo učitele. Pokuste se rozlišit blízké a vzdálené cíle. Setkali jste se již s tím, že by dospělí naplánovali svým dětem velmi vzdálené cíle? Jaké to byly cíle? Uveďte, co by mohlo být příčinou neprospěchu žáka při studiu. Pokuste se vymyslet, jaké úkoly stojí před výchovou v následujících dvou desetiletích? Jak si představujete systematické vzdělávání? Zdůvodněte, proč je vzdělávání ekonomicky náročné. Na základě učení se cizímu jazyku vysvětlete jeho informační, socializační a osobnostně rozvojový význam. Kteří činitelé se podílejí na vývoji jedince a co je jeho cílem? Co je to sociální prostředí a jaké mohou být jeho vlivy? Jakou má podle vás úlohu výchova ve vývoji jedince? Projevují se u vás zájmy odlišné od zájmů vašich rodičů a sourozenců? Uveďte vlastnosti, které jste podle vás zdědili po svých rodičích a prarodičích. 16

19 1. Pedagogika a výchova Je užitečné vědět, že... Pedagogika je nauka o osobnostním a sociálním rozvoji dětí, mládeže a dospělých. Jako samostatný vědní obor se vydělila z filozofie v průběhu 19. století. Výchova je lidská činnost, která je záměrná, cílevědomá, komplexní, dlouhodobá a je společensky podmíněna. Vlivy prostředí mohou být jak nezáměrné, nahodilé, tak záměrné a cílevědomé (výchova). Na utváření osobnosti člověka se podílejí jak jeho předpoklady vrozené a zděděné, tak i získané vlivem prostředí a výchovy. Výchova, učení a vlastní činnost jsou významnými činiteli ve vývoji člověka. Cílem vývoje člověka je rozvoj jeho osobnosti. Výchova a vzdělání mají zásadní vliv na rozvoj společnosti. 17

20 2. Pedagogika jako věda a učební předmět 2 Pedagogika jako věda a učební předmět Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener Pedagogika jako společenská věda (nauka, teorie), která zkoumá výchovu, vzdělávání a vyučování se velmi intenzívně rozvíjí. V průběhu 19. a 20. století byla úzce vnímána převážně jako věda o výchově mladé generace. V současnosti, kdy se výchova a vzdělávání stále více chápou jako celoživotní proces, se její zaměření rozšiřuje prakticky na všechny vrstvy obyvatelstva. Vznikly a rozvíjejí se nové obory pedagogiky jako je andragogika a gerontopedagogika (vědy o výchově a vzdělávání dospělých). Význam studia pedagogiky Každý na sobě zažil a zažívá přímé zkušenosti s výchovou anebo se určitým způsobem na výchově podílí. S výchovným působením se tudíž setkáváme na každém kroku. Jedná se o významnou sociální činnost. Uskutečňuje se v rodině, ve školách i v mimoškolních zařízeních. Výchova má své místo i v občanských sdruženích, zájmových organizacích a na pracovištích. Proto má mnoho lidí pocit, že výchova je činnost snadná, které se není třeba zvlášť učit. Někdy se setkáváme s pochybnostmi, zda je třeba studovat základy pedagogiky na střední škole. Vždyť v běžném životě se můžeme setkat s lidmi, kteří dobře a s přehledem řeší výchovné situace, aniž by předtím pedagogiku studovali. Naopak ověřené pedagogické teorie samy o sobě nemusí být zárukou, že budeme úspěšnými vychovateli či učiteli. Na střední škole poskytuje studium tohoto předmětu základní informace o pedagogice jako vědní disciplíně, která zkoumá zákonitosti výchovy a vzdělávání a současně vede k porozumění mezilidským vztahům. Vyučovací předmět pedagogika v sobě zahrnuje stručný přehled o vývoji názorů na výchovu a vzdělávání z hlediska historie. Seznamuje také se základními zákonitostmi vyučovacího procesu a blíže informuje o současných vzdělávacích trendech v Evropě. Studium pedagogiky by mělo motivovat k hlubšímu, celoživotnímu zájmu o problematiku jak výchovy a vzdělávání, tak sebevýchovy a sebevzdělávání. 18

21 2. Pedagogika jako věda a učební předmět Získané znalosti, zkušenosti, dovednosti i postoje pozitivně ovlivňují osobnost žáka střední školy. Vedou ho k hlubšímu zamyšlení nad sebou samým, kultivují jej a rozvíjejí jeho pedagogické myšlení a cítění. Pedagogika se v současné době studuje na vysokých školách jako vědní obor, který zahrnuje teorii i výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. Teorie je vyšším stádiem poznání, neboť ve své zobecnělé podobě vysvětluje vztahy mezi příčinami a důsledky. Poukazuje na podstatné souvislosti, zprostředkovává a systematizuje poznatky. Naopak praxe je činnost, která přináší přímé poznání, protože se opírá o bezprostřední zkušenost člověka. Každý, kdo působí na lidi, konkrétní věci a jevy, vykonává praktickou činnost. Činnost učitele, rodiče, vychovatele, lektora či trenéra jsou dobrými příklady výchovné a vzdělávací praxe. Mezi pedagogickou teorií a její praxí je úzký vztah. Výchova existuje od pradávna, je stará jako lidstvo samo. Úvahy o výchově vedly od dob antického Řecka ke vzniku pedagogické teorie, která pomáhala a pomáhá zdokonalovat výchovnou praxi. V současné době se stále přesvědčujeme, že založit výchovné působení na teorii není zdaleka tak jednoduché. Nestačí jen znát poučky, principy, metody a formy výchovy a vzdělávání, ale je třeba pochopit jejich podstatu a umět je samostatně a tvořivě použít v konkrétních životních situacích. 2.1 Obory pedagogiky Rozsah a obsah pedagogických problémů a otázek nelze řešit v rámci jednoho vědního oboru. Za dobu svého rozvoje se pedagogika natolik strukturovala, že dnes se běžně užívá označení pedagogické vědy (pedagogické disciplíny). Základní pedagogické obory: Obecná pedagogika zkoumá obecné kategorie a zákonitosti výchovných procesů. Formuluje výchovné cíle, funkce výchovy při rozvoji jedince, činitele výchovného procesu, dále výchovné principy, metody a formy výchovy a její organizaci ve společnosti. Obecná didaktika je teorie vzdělávání a vyučování. Zkoumá zákonitosti vyučovacího procesu. Řeší problematiku modernizace výuky po stránce obsahové i metodické za využití didaktické techniky. 19

22 2. Pedagogika jako věda a učební předmět Speciální didaktika se zaměřuje na problematiku vyučování jednotlivému předmětu. Hovoříme tedy o didaktice matematiky, dějepisu a tělesné výchovy. Oborové didaktiky řeší otázky vyučování jednotlivých skupin předmětů (např. didaktika společenskovědních předmětů). Teorie výchovy se zabývá rozvíjením jedince v různých oblastech kultury a sociálních vztahů. Zkoumají se cíle, obsah, metody a formy výchovy morální a právní, občanské, estetické, pracovní, tělesné, ekologické, dopravní, sexuální a další. Sociální pedagogika zkoumá sociální vztahy v procesu výchovy, vzdělávání a vyučování. Zabývá se i výchovnými vlivy na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny dětí, mládeže i dospělých. Dějiny pedagogiky se zaměřují na historický vývoj pedagogických názorů, vychovatelské praxe a vzdělávacích institucí. Důležité postavení v dějinách pedagogiky mají filozofové a pedagogové, kteří svými myšlenkami ovlivnili pedagogickou teorii i praxi v minulosti i současnosti. Srovnávací pedagogika analyzuje a porovnává výchovně vzdělávací systémy a školské soustavy v různých státech. Speciální pedagogika studuje problémy výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z různých druhů postižení. Dílčí obory speciální pedagogiky: psychopedie je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s mentálním postižením a psychickými poruchami; somatopedie se orientuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s tělesným postižením a zdravotním oslabením vlivem dlouhodobého onemocnění; etopedie se zabývá různými formami výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s poruchami chování; surdopedie se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se sluchovým postižením; tyflopedie (oftalmopedie) se orientuje na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zrakovým postižením; logopedie je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s vadami řeči či poruchami řeči. Jedná se o cílené působení na osoby s narušenou komunikační schopností. 20

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBECNÁ PEDAGOGIKA část B Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBSAH: co jsou výchovně vzdělávací koncepce? přehled nejvýznamnějších koncepcí příklad: dogmatická koncepce, slovně názorná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více