ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)"

Transkript

1 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) MELICHAR ONDŘEJ 1 Abstract Partnerství veřejného a soukromého sektoru představuje jednu z moţností, jak překonat rozpor mezi dostupnými veřejnými prostředky a náklady na realizaci zvoleného projektu. Podstatou partnerství veřejného a soukromého sektoru je zapojení soukromých prostředků, respektive subjektů do financování veřejných projektů. Počátky partnerství veřejného a soukromého sektoru je moţné najít v 80. letech 20. století ve Velké Británii. Postupně se myšlenka partnerství veřejného a soukromého sektoru rozšířila do celého světa. Dnes jsou v rámci PPP projektů budovány například státní střední školy (Velká Británie) nebo dálnice (Polsko, Finsko). JEL klasifikace H40 1 ÚVOD Partnerství veřejného a soukromého sektoru se uplatňuje v těch případech, kdy dostupné veřejné prostředky neodpovídají nákladům na realizaci daného projektu. Nedostatek finančních zdrojů je překonán zapojením soukromých subjektů do financování veřejných projektů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru umoţňuje realizaci potřebných projektů i v dobách zhoršené hospodářské situace a přestavuje tak alternativu k vydávání speciálních dluhopisů. Počátky PPP je moţné najít ve Velké Británii v 80. letech 20. století. V té době byla ministerskou předsedkyní Margaret Thatcherová, která se musela vypořádat s celou řadou problémů, např. s rostoucí inflací, strukturálními potíţemi a celkovým poklesem 1 Ing. Ondřej Melichar, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno,

2 ekonomické úrovně. V rámci řady přijatých a provedených reforem došlo k vytvoření konceptu PPP. K výraznému rozšíření PPP však v 80. letech nedošlo. Změna nastala ve Velké Británii aţ v roce 1992, kdy vznikl program Public Finance Initiative (PFI). Public Finance Initiative představuje vládní program zaměřený na vyuţívání soukromých zdrojů při poskytování veřejných investic a sluţeb. V roce 1992 s tímto programem přišli britští konzervativci. Cílem bylo vyřešit nedostatek investic v řadě oborů britské ekonomiky. Program byl reálně spuštěn v roce 1997 a je moţné jej povaţovat za úspěšný. V letech se PFI projekty podílely na celkových investicích do veřejných sluţeb z %. Partnerství veřejného a soukromého sektoru je jedním z nástrojů hospodářské politiky a jeho pouţití je závislé na politické a ekonomické orientaci vlády, které mohou podstatně ovlivnit úspěšnost realizace konkrétního PPP projektu. Politická a ekonomická orientace vlády je zvláště výrazným faktorem ovlivňujícím partnerství veřejného a soukromého sektoru, protoţe délka realizace PPP projektů se pohybuje v řádu desítek let, naproti tomu politický cyklus trvá jen několik let. Dalším nezbytným předpokladem úspěšné realizace je stabilní, detailní a jasná právní úprava PPP projektů. Tento poţadavek je moţné opět zdůvodnit délkou trvání PPP projektů. 2 DEFINICE PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU Přesto, ţe je partnerství veřejného a soukromého sektoru relativně nový a v České republice neznámy pojem, existuje celá řada definic tohoto vztahu. Jak uvádí Ostříţek 2, společným rysem nejrůznějších definic partnerství veřejného a soukromého sektoru je, ţe se jedná o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která byla navázána za účelem výstavby, renovace, údrţby a správy veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejných sluţeb. Jako projekty, které je moţné a vhodné realizovat v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, jsou uváděny například 3 : provoz nemocnic, provoz škol, provoz vodovodů a kanalizací, výstavba a provoz obecních bytů, výstavba a provoz plaveckých bazénů. Účastníky PPP projektů jsou zadavatelé a konsorcia, která projekty realizují. Zadavateli jsou subjekty, které jsou odpovědní za nakládání s veřejnými prostředky. K zadavatelům patří 4 : 2 OSTŘÍŢEK, J. Public Private Partnership: příležitosti a výzva vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str Internetové stránky PFI [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.pfi.cz/ppp/index.php/>. 4 STŘELIČKA, J. PPP projekty v ČR zatím ztěžuje legislativa i další překážky [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ppp-projekty-v-cr-zatim-ztezuje-legislativa-i-dalsi-

3 stát, organizační sloţky státu, příspěvkové organizace, kraje, města. Za účelem realizace PPP projektů vznikají konsorcia, která jsou tvořena poskytovateli sluţeb. Poskytovateli sluţeb mohou být developerské společnosti, investoři nebo stavební společnosti. Tato konsorcia financují, budují a provozují příslušná zařízení na základě dlouhodobé smlouvy s konkrétním subjektem veřejného sektoru. Sloţení konsorcia musí odpovídat nejen finančním poţadavkům projektu, ale také poţadavkům na odbornost. 3 Výhody a nevýhody PPP Mezi výhody, které můţe spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinést, patří především 5 : mobilizace soukromého kapitálu. Tato výhodou je podstatou PPP projektů a spočívá v zapojení soukromého kapitálu. rychlejší realizace. Vzhledem k tomu, ţe konsorcium realizují PPP projekt dostává platbu aţ za poskytované sluţby, je v PPP projektu implicitně obsaţen poţadavek rychlé realizace. snížení nákladů po dobu životnosti projektu. snížení nákladů po dobu životnosti projektu. Tato výhoda je principiálně obdobná rychlosti realizace a souvisí se snahou konsorcia maximalizovat svůj zisk. lepší rozložení rizika. V PPP projektech je riziko přenášeno na tu stranu, které je schopná riziko zvládnout lépe. Za tuto stranu bývá povaţován soukromý sektor, který má s realizací velkých projektů. Na soukromý sektor však nejsou přenášena všechna rizika, některá lépe zvládne veřejný sektor (např. inflační riziko). motivace ke zvýšení/zlepšení výkonů. K plné úhradě plateb dochází aţ v okamţiku, kdy jsou sluţby poskytovány průběţně a bezezbytku. zvyšování výkonů. Kvalita sluţeb poskytovaných v rámci PPP projektů je často vyšší neţ v případě sluţeb poskytovaných pouze veřejným sektorem. posilování veřejného řízení. Pokud je zodpovědnost za poskytování veřejných sluţeb přenesena na konsorcium, dochází k intenzivnějšímu zapojení dodavatele do procesu poskytování veřejných sluţeb. prekazky>. 5 OSTŘÍŢEK, J. Public Private Partnership: příležitosti a výzva vyd. Praha: C. H. Beck. 284 s. ISBN , str

4 umožnění kreativních a inovativních řešení. V PPP projektech jsou detailně definovány poţadované výstupy, naproti tomu vstupy a technologie nejsou tak precizně vymezeny. To vede k tomu, ţe konsorcium má dostatečný prostor pro vytvoření a pouţití nových řešení. přilákání většího počtu zájemců o realizaci projektu. S růstem počtu a velikosti projektů dochází k nárůstu zájmu ze strany soukromých investorů. Nárůst počtu zájemců o realizaci vede k intenzivnější konkurenci na straně nabídky a veřejný sektor díky tomu získá lepší podmínky. přístup k dovednostem, zkušenostem a technologiím. Předpokládá se, ţe soukromý sektor má k dispozici adekvátní dovednosti, zkušenosti a moderní technologie. S PPP projekty však souvisí také celá řada nevýhod 6 : vyšší cena PPP projektů. Vyšší cena PPP projektů je dána tím, ţe soukromý sektor se snaţí dosáhnout zisku, o který je nutné zvýšit cenu PPP projektů. konflikt kvality a zisku. Tato nevýhoda je zaloţena na předpokladu, ţe snaha o dosaţení zisku povede soukromý sektor ke snaze sníţit kvalitu sluţeb a tím ušetřit náklady. Řešením je smluvně přesně upravit poţadovanou kvalitu a stanovit sankce za její nedodrţení. morální hazard. Morální hazard souvisí se vztahem principál-agent a snahou obou subjektů získat mimořádné výhody. U PPP projektů je moţné setkat se s morálním hazardem především u politiků, kteří jsou k tomuto chování zvláště ochotní. privátní sektor nemá odpovědnost vůči veřejnosti. V souvislosti s touto nevýhodou je třeba opět připomenout smluvní základ PPP projektů a smluvně danou specifikaci výstupů. omezená dispozice s majetkem. Veřejný sektor má po dobu platnosti smlouvy omezené moţnosti jak disponovat s vybudovanými kapacitami. 6 OSTŘÍŢEK, J. Public Private Partnership: příležitosti a výzva vyd. Praha: C. H. Beck,. 284 s. ISBN , str

5 4 ZÁVĚR PPP projekty představují zajímavou alternativu získávání finančních prostředků na financování veřejných potřeb. Jejich podstatou je vytvoření spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Přesto, ţe oba tyto subjekty vstupují do projektu s rozdílnou motivací, je moţné dosáhnout díky smluvnímu zajištění parametrů projektu odpovídajících výsledků. Kromě toho, ţe PPP projekty umoţňují financovat projekty, na které veřejný sektor nemá dostatek prostředků, souvisí s realizací projektů celá řada nevýhod. K základním nevýhodám je třeba přiřadit velké poţadavky na odbornost, a to jak na straně zadavatele, tak na straně realizátora projektu. Vzhledem k tomu, ţe PPP projekty jsou koncipovány na dobu řádově desítek let, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost kaţdému detailu, především pak cash-flow na straně zadavatele. V podmínkách České republiky je pouţití PPP projektů teprve v počátcích a jeho dosavadní vývojové tendence se ubírají jiným směrem neţ je tomu ve světě, kde většina PPP projektů souvisí s budováním infrastruktury. Pokud jde o právní úpravu PPP projektů, je moţné ji povaţovat (i přes některé výše uvedené nedostatky) za dostatečnou a vhodnou. Jinými slovy- právní úprava PPP projektů není překáţkou jejich rozvoji. Význam PPP projektů pro Českou republiku dokládá usnesení vlády České republiky, ve kterém vláda deklaruje zájem na rozvoji PPP projektů. V návaznosti na usnesení vlády České republiky bylo zaloţeno PPP Centrum, které se zabývá implementací PPP projektů. LITERATURA [1] Internetové stránky Ministertva financí České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pub_priv_part.html>. [2] Internetové stránky PFI [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.pfi.cz/ppp/index.php/>. [3] Internetové stránky PPP Centra [online]. [cit ]. Dostupné z <http:/http://www.pppcentrum.cz/>. [4] OSTŘÍŢEK, J. Public Private Partnership: příležitosti a výzva vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] STŘELIČKA, J. PPP projekty v ČR zatím ztěžuje legislativa i další překážky [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ppp-projekty-v-cr-

6 zatim-ztezuje-legislativa-i-dalsi-prekazky>.

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Regionální disparity v dostupnosti bydlení Abstrakt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Ing. Vladimír Koudela, CSc; Doc. Ing. František Kuda, CSc. Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům III. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 1 Důvod předložení návrhu Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů se předkládá na základě Programového

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více