DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny"

Transkript

1 DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Pro koho je domácí vzdlávání? / [Who is home education for?] / [ást] 2. Ludmila Prokešová. -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 1 (2005), s Domácí vzdlávání z pohledu dtí - dostatek asu na plnní úkol, individuální pée, klid, pozornost vyuujícího podle poteby. Program závazný pro rodie vyuující doma, spolupráce s povenou školou, hodnocení znalostí a dovedností dtí a jejich pipravenosti pro druhý stupe ZŠ. Otázky dostatené socializace dítte, jeho bezproblémové zapojení do kolektivu vrstevník. Administrativní podmínky pro zaazení dítte do domácího vzdlávání. Vymezení možnosti domácího vzdlávání podle zákona. 561/2004 Sb. (platí od ) jako jiný zpsob plnní povinné školní docházky - individuální vzdlávání. domácí vzdlávání ; rodie ; rodiovská úast ; základní škola ; první stupe ; organizace výuky ; vztah rodie-škola ; spolupráce ve výchov ; individuální pístup ; individuální výuka 2. Škola hrou, domov hernou / [School as a play, home as a playground] / Kateina Havránková -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 1, 8. Nový školský zákon umožuje od ledna 2005 rodim uit své dít (od 1. do 5. tídy) doma. Povolit to mže editel kterékoli základní školy. Dvodem rodi, kteí povolení k domácímu vyuování (v zákon nov individuálnímu vzdlávání) žádají, nemusejí být už jenom zdravotní problémy dítte, ale nap. jen touha vzdlávat své 1

2 dít doma. eeno zákonem - k povolení staí závažný dvod a splnní zákonem daných podmínek. domácí vzdlávání ; forma výuky ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 3. Kudy pišlo domácí vzdlávání : [Where did home education come from: labour pains of Czech home education similar to those in the USA back in the 1960s] / porodní bolesti, které prožívá eské domácí vzdlávání, jsou podobné tm ve Spojených státech, kde domácí vzdlávání v šedesátých letech obživlo: neznalost plodí nedvru / Daniela Nitschová -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 9. Poátky a rozvoj moderního domácího vzdlávání (kdy výuka probíhá v rodin a uiteli dítte jsou rodie) v zemi pvodu USA a pozdji v Evrop (2. polovina 20. století). Píiny vzniku této formy základního vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; vzdlávání ; povinné vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; historické hledisko ; komparace ; USA ; Evropa 4. Kde se uí jinak / [Schools that teach in a different way...] / [Míla Palánová] -- eština In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Struná charakteristika nkolika nejznámjších alternativních vzdlávacích systém a vyuovacích metod: waldorfská, montessori a daltonská škola, domácí vzdlávání, projektové vyuování a angažované uení. Na konci každé ásti je uveden odkaz na píslušný web, kde jsou další informace. výchovný systém ; vyuovací metoda ; reformní pedagogika ; alternativní škola ; waldorfská pedagogika ; montessoriovský systém ; daltonský plán ; domácí vzdlávání ; projektová metoda ; aktivní metoda ; angažované uení 5. Domácí vzdlávání - jedna z alternativ? / [Home education - one of the options?] / Jaroslava Simonová -- eština 2

3 In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Ped sedmi lety zaalo pokusné ovování domácího vzdlávání, do kterého se zapojilo jen nkolik základních škol s hrstkou rodi - nadšenc. Dodnes prošlo tímto zpsobem vzdlávání už zhruba 300 dtí (od tídy). S domácím vzdláváním (jako alternativou ke školnímu) je poítáno i v novém školním zákonu. Aktuální situaci pibližuje v lánku zakladatelka Asociace domácího vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 6. Domácí vyuování : [Home education: legitimate possibility or facultative experiment] / legitimní možnost, nebo trpný experiment / Josef Gabriel -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 8 (2005), s Problematika domácího vzdlávání (také domácí škola nebo individuální vzdlávání), pro se dti uí doma. Tradice domácí školy u nás, pokusné ovování od r. 1998, zakotvení možnosti domácího vyuování v novém školském zákon jako legální alternativy ke školní docházce. Individuální vzdlávání je omezeno na první stupe (od první do páté tídy) základní školy. Radosti a strasti, pednosti a rizika domácí školy - zkušenosti z jedné rodiny. Postoj ministerstva školství. domácí vzdlávání ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; historické hledisko ; djiny školství ; školský zákon ; školská legislativa 7. Legislativní úprava domácího vzdlávání v zahranií a její komparace se situací v eské republice / [Legal regulation of home education abroad in comparison with the situation in the Czech Republic] / Yvona Kostelecká -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN [CZ] - - Ro. 55,. 4 (2005), s Umožnní domácího vzdlávání dtí na 1. stupni povinné školní docházky od 1. záí Od 1. ledna 2005 domácí vzdlávání upravuje zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším a jiném vzdlávání (školský zákon). lánek porovnává legislativní úpravu a z ní vycházející praxi domácího vzdlávání v R se situací v zahranií. eskou republiku mžeme adit tém ve všech 3

4 sledovaných parametrech mezi státy s nejpísnjší formou regulace. Domácí vzdlávání mže být povoleno jen za splnní celé ady omezujících požadavk. domácí vzdlávání ; povinné vzdlávání ; povinná školní docházka ; školská legislativa ; kvalita vzdlání ; základní škola ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; eská republika 8. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 9. Vzdlávání a školy pro sluchov postižené v Rusku / [Education and schools for aurally handicapped in Russia] / ást 1. Karina Chupina ; [Pekladatel] Martin Novák. -- eština In: Unie : asopis eské unie neslyšících -- [CZ] -- Ro. 15,. 3-4 (2006), s Vzdlávání neslyšících dtí zaíná ve speciálních mateských školách, které jsou všechny státní a jsou tém zdarma. Podle stupn nedoslýchavosti jsou žáci pozdji rozmisováni do rzných škol. Jen malý poet neslyšících žák dokoní studium na bžných školách. V poslední dob je rozšíené tzv. domácí vzdlávání a je možné ho uskutenit na pání rodi. neslyšící ; sluchov postižený ; vzdlávání ; dít ; žák ; mateská škola ; pedškolní výchova ; speciální škola ; domácí vzdlávání ; Rusko 4

5 10. Vzdlávání dosplých a rodinné vzdlávání ve Velké Británii / [Adult and family education in Great Britain] / Miroslava Strakatá -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 109,. 34 (2006), s Autorka sdluje své zkušenosti ze studijní návštvy Essexu ve Velké Británii, kde mla možnost seznámit se s anglickým školským systémem. Zajímala se pedevším o vzdlávání dosplých a rodinné (domácí) vzdlávání, které je v Anglii pokroilejší než v ostatních ástech Evropy. školství ; domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; vzdlávání ; výuka ; rodina ; rodiovská úast ; vzdlávání dosplých ; výmna uitel ; studijní cesta ; Essex ; Velká Británie 11. Kritická úvaha : [Critical contemplation: on what we have or don't have at home, and what we think about it...] / o tom, co doma máme nebo nemáme a co si o tom doma myslíme... Michaela Nmcová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Kritické listy : tvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN [CZ] -- Ro. 2006,. 23 (2006), s Úvaha o domácím vzdlávání (DV) a o jeho pínosu moderní pedagogice. Pesvdení autorky o sociální izolovanosti školy i izolovanosti od reálného svta (proto žáci neumí své vdomosti dávat do širších souvislostí). Rzné dvody, pro rodie 350 dtí v R zvolili DV. Postavení rodi, kteí se nechtjí vzdát osobní odpovdnosti za vzdlávání svých dtí. domácí vzdlávání ; vzdlávání ; rodie ; odpovdnost ; rodiovská úast ; forma výuky 12. Do domácí školy chodí stále více dtí / [The number of children attending home school has been growing] / Jana Machálková -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 255 (2.XI.) (2006), s. 5. Dtí, které jsou vzdlávány rodii, stále pibývá. Loni jich bylo 338, letos už 546. Jde jak o dti talentované, tak o dti, které mají problémy se zvládáním uiva. Domácí vzdlávání se prozatím týká jen dtí od 1. do 5. tídy. Asociace pro domácí 5

6 vzdlávání chce prosadit, aby domácí uení bylo umožnno i na 2. stupni ZŠ. Ministerstvu školství i ad uitel se tato myšlenka nelíbí. Pedagogové tvrdí, že doma vzdlávané dti mohou mít pozdji rzné problémy, pedevším v kolektivu. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; první stupe ; základní škola ; názor 13. Pomoc, moje dít se neumí uit! / [Help, my child doesn't know how to learn!] / Jana Morsteinová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 3 (2007), s Kdy a kde se uit. Školní a domácí uení, domácí píprava na vyuování. Osobní systém uení. ešení úloh. Význam opakování. Odpoinek. Hry na trénování pamti. domácí píprava ; uení ; strategie uení ; psychologie uení ; efektivnost vzdlávání ; hra ; pam ; organizace asu 14. Tlak rodi nebo uvážený krok? : [Stress of parents, or a well advised step?: family education will be introduced since september also for 6-9 grade pupils] / domácí výuka bude zavedena experimentáln od záí i pro žáky druhého stupn / [Odpovdný redaktor] Olga Šedivá -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 11 (2007), s. 3. Povinná školní docházka v eských zemích od r do r Podle nového školského zákona platí od místo povinné školní docházky povinné vzdlávání; povoluje také individuální vzdlávání žák. Námitky kompetentních initel z MŠMT a uitel a editel hlavních škol proti domácí výuce na 2. stupni ZŠ. Riziko diletantizace domácí výuky. Porovnání kompetencí domácího uitele a pedagoga s vysokoškolským vzdláním. Zatím je zákon ve fázi pokusného ovování. povinná školní docházka ; povinné vzdlávání ; historické hledisko ; domácí vzdlávání ; individuální výuka ; školská legislativa ; druhý stupe ; základní škola ; Rakousko-Uhersko ; SR ; SSR ; SFR ; R ; Doma koníme, dál musíš do školy : [We end teaching at home, further you have to go to school: will we allow home education for elder children as well?] / dovolíme 6

7 domácí vzdlávání i starším dtem? / Lucie Suchochlebová Ryntová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Aperio -- ISSN [CZ] -- Ro. 6,. 2 (2007), s Domácí vzdlávání (DV) má své koeny v USA. Dnes je legální ve všech amerických státech po celou dobu školní docházky, vetn stední školy. V Británii má DV nkolik smr a podob. Existuje i kompromis mezi školou a domovem v podob tzv. flexi-schooling. U nás je vzdlávání dtí rodii uzákonno na prvním stupni základní školy (od r. 2005). Stejn jako v jiných zemích, i u nás první doma vzdlané dti odrostly a navzdory nkterým pesimistickým odhadm bez problém pešly na druhý stupe. Nyní v R probíhá jednání, zda umožnit pokusné ovování DV i dtem na druhém stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; pechod z prvního na druhý stupe základní školy ; kvalita vzdlání ; první stupe ; základní škola ; školská politika ; USA ; Velká Británie ; eská republika 16. Radši tam necho : [Better don't go there: why so many parents resolve their reservations against school by teaching their children at home] / pro tolik rodi eší výhrady vi školám tím, že své dti uí sami / Kateina Mahdalová -- eština In: Respekt -- ISSN [CZ] -- Ro. 18,. 10 (2007), s. 4. V R neexistují žebíky kvality základních škol. Proto rodim dá nkdy hodn práce najít pro své dít tu správnou školu. Ne vždy se to však povede. To bývá motivací pro stále více rodi, aby uili dít doma. I pes ohromnou náronost, zájem o domácí výuku rok od roku stoupá (pro orientaci: v r bylo doma vyuováno 60 dtí, pedloni 300, letos 500). Domácí výuka je povolena pouze pro 1. stupe základní školy. Své zkušenosti s domácí školou sdluje v lánku nkolik rodi. domácí vzdlávání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; základní škola ; rodie ; názor 17. Není škola jako škola / [Schools are not the same] / Lenka Brdková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 37,. 3 (2007), s Informace o tzv. alternativních školách; waldorfská škola, Montessori, Zaít spolu a domácí vzdlávání, jejich struná charakteristika. Srovnání alternativních škol - 7

8 slovní hodnocení, stupn vzdlávání (MŠ, ZŠ, SŠ), poet škol v R, formy práce, ranní kruh aj. výchovný systém ; alternativní škola ; montessoriovský systém ; waldorfská pedagogika ; domácí vzdlávání ; vyuovací metoda ; mateská škola ; základní škola ; stední škola ; komparace ; Zaít spolu 18. Domácí vzdlávání na rozhraní / [Home education under closer scrutiny] / Jiina Tichá ; [Redaktor] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 110, (2007), s Shrnutí šestiletých zkušeností s domácím vzdláváním (tj. vzdlávání dtí doma rodii), které je v souasnosti povoleno pouze na 1. stupni základní školy (tedy od 1. do 5. tídy). Informace o pipravovaném pilotním ovování domácí výuky na 2. stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; pilotní projekt ; školská politika 19. Žák, majetek státu : [Pupil - the property of the state: home education is in its infancy in the Czech Republic] / pestože je co zlepšovat, patíme v tomto ohledu k nejliberálnjším zemím EU / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 20,. 210 (8.-9.IX.) (2007), s. 1-2 pílohy Orientace. Prosadit v eských zemích domácí školu jako alternativní cestu k dosažení základního vzdlání alespo na prvním stupni nebylo zdaleka tak jednoduché. První republika po roce 1918 pevzala v podstat školský systém Rakouska - Uherska (vetn jeho dsledné centralizace a byrokracie). Domácí škole nepál ani protektorát, ani komunistický režim. Byla uzákonna až na konci 90. let 20. století. Nyní (po pijetí zákonné normy v r. 2005) mže vzdlávat své dít tém každý rodi, ovšem za jasn daných podmínek. Vzdlávání dtí svými rodii je povoleno prozatím na 1. stupni ZŠ, na druhém stupni prochází experimentálním ovováním. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; vzdlávání ; rodiovská úast ; žák ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; školská politika ; djiny školství ; historické hledisko 8

9 20. Šesák v domácí škole? Pro ne! / [Twelve years old pupil at home school? Why not?] / Marie Tthalová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 10 (2007), s Školní rok 2007/08 pinesl pokusné ovování domácího vyuování na 2. stupni ZŠ. Zkušenosti Jany Kubínové, která uí doma své dti již 6 let a letos má šesáka. Popisuje školní den v domácí škole, kde nesmí chybt motivace, pevná vle, plánování a ád. Ke kladm i záporm domácího vyuování se vyjadují i její dti. Problém adaptace na RVP. domácí vzdlávání ; rodinné prostedí ; motivace uení ; rámcový vzdlávací program ; druhý stupe ; plánování ; základní škola 21. Máme šest dtí. A je to paráda! / [We have got six children. And it's great!] / Lenka Brdková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 38,. 1 (2008), s Píbh dvou rodin, kde vychovávají šest dtí. Jak žijí, pracují, jaké mají mimoškolní aktivity. Domácí výuka, pevný ád pro všechny. dít ; sourozenec ; domácí vzdlávání ; motivace uení ; velikost rodiny ; rodinné prostedí ; rodina ; rodinný život 22. Dti doma vyuované nemusí mít horší vdomosti / [Children educated at home needn't have worse knowledge] / Zdeka La Sala -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 11 (2008), s. 5. Argumenty pro a proti domácímu vzdlávání na prvním stupni základní školy. Srovnání výsledk dtí vzdlávaných doma a ve škole. Pro které dti (a rodie) mže a pro které nemusí být domácí vzdlávání pínosem. domácí vzdlávání ; prospch ; komparace ; školní vzdlávání ; první stupe ; základní škola ; efektivnost vzdlávání 9

10 23. Domácí vzdlávání na 2. stupni základní školy / [Home education in the lower secondary school] / Ivo Mlejnecký ; [Dotazovatel] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 12 (2008), s. 8. V roce 2007 bylo na pti základních školách zahájeno experimentální ovování domácího vzdlávání na 2. stupni. K podmínkám individuálního vzdlávání patí zdravotní dvody, mimoádný talent dítte nebo astá zmna pobytu celé rodiny. Protože jde o druhý stupe, uí dti širší rodina nebo i kamarádi rodi. O tom, jak se experiment po pl roce vyvíjí, svdí uvedený rozhovor s editelem jedné ze zúastnných pražských škol. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; druhý stupe ; základní škola ; experiment ; pilotní projekt ; školská politika ; názor ; Praha 24. Sporné body domácího vzdlávání / [Disputed points of home education] / Jií Tma ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 13 (2008), s. 10. Rozhovor s prezidentem Asociace pro domácí vzdlávání (jehož dti jsou už vysokoškoláci, ale domácí školou prošly všechny) o námitkách asociace k pipravované novele zákona, která podmínky domácího vzdlávání zpísuje. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; základní škola ; návrh zákona ; školská legislativa ; školská politika ; názor ; Asociace pro domácí vzdlávání ; novelizace 25. Velké srdce pro všechny : [Great heart for everybody: family from South Bohemia fosters five handicapped children] / rodina z jižních ech vychovává pt dtí s postižením / Jan Nouza ; [Foto] Jan Vobrek -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Píbh pstoun, manžel Zajfertových, kteí se rozhodli pro náhradní rodinnou péi a starají se o pt handicapovaných dtí. Aby mohli pijímat pomoc sponzor, vytvoili obanské sdružení. Mstský úad ve Vodanech jim povolil založit ve vlastním dom minitídu pro 6-8 handicapovaných dtí. 10

11 pstounská pée ; náhradní rodina ; mentáln postižený ; handicap ; retardované dít ; poetná rodina ; obanské sdružení ; domácí vzdlávání 26. Do školy jsem šla v patnácti / [I went to school at the age of fifteen] / Radka Kvaková -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 21,. 275 (24.XI.) (2008), s. I-II pílohy Akademie. Zajímavé zkušenosti patnáctileté Veroniky z Prahy, která celou základní školu absolvovala doma. První i druhý stupe ji uili rodie, do spádové ZŠ chodila jenom na povinné pezkoušení. Nyní úspšn studuje na stední škole. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; názor 27. Druhá vlna novelizace školského zákona se bude týkat i odvolávání editel škol / [The second phase of School Act amendment will also include recalls of headteachers] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 39 (2008), s. 3. Plánované úpravy nkterých ustanovení školského zákona v oblasti jmenování a odvolávání editel škol, financování poradenských a volnoasových zaízení a individualizovaného vzdlávání (vetn domácího), které by mly být novelizovány bhem roku školský zákon ; návrh ; editel školy ; odvolání ; jmenování ; financování ; poradenská služba ; stedisko mládeže ; individualizovaná výuka ; domácí vzdlávání ; novelizace 28. Když je domov zárove škola / [When home is at the same time school] / Jana Tržilová -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 22,. 155 (4.-6.VII.) (2009), s. i-ii pílohy Relax. Praktický píklad domácí školy, kdy jsou dti vyuovány (místo docházky do základní školy) v domácím prostedí svými rodii. domácí vzdlávání ; základní škola ; dít ; rodie ; výuka ; vzdlávání ; participace ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; píklad 11

12 29. Jaké uení je dležité pro život? / [What education is important for life?] / Zuzana Klofátová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 57,. 6 (2010), s. 9. Rodie se mohou a mají sami rozhodnout, kde a jakým zpsobem bude jejich dít vzdláváno. Autorka textu propaguje domácí vzdlávání a uvádí argumenty proti obavám z tohoto typu vzdlávání. Rodim, kteí o domácím vzdlávání uvažují, doporuuje píruku Škola doma a webové stránky skoladoma.ic.cz. Jsou zde uvedeny informace, jak probíhá spolupráce se školou, rámcový vzdlávací program pro tídu a postehy a nápady pro domácí vzdlávání. domácí vzdlávání ; individuální výuka ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; rodiovská odpovdnost Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Experiment domácího vzdlávání v R

Experiment domácího vzdlávání v R Masarykova univerzita v Brn Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Experiment domácího vzdlávání v R Diplomová práce Brno 2001 Vedoucí diplomové práce : PhDr. Jarmila Svobodová, CSc. Vypracovala: Gabriela

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více