DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny"

Transkript

1 DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Pro koho je domácí vzdlávání? / [Who is home education for?] / [ást] 2. Ludmila Prokešová. -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 1 (2005), s Domácí vzdlávání z pohledu dtí - dostatek asu na plnní úkol, individuální pée, klid, pozornost vyuujícího podle poteby. Program závazný pro rodie vyuující doma, spolupráce s povenou školou, hodnocení znalostí a dovedností dtí a jejich pipravenosti pro druhý stupe ZŠ. Otázky dostatené socializace dítte, jeho bezproblémové zapojení do kolektivu vrstevník. Administrativní podmínky pro zaazení dítte do domácího vzdlávání. Vymezení možnosti domácího vzdlávání podle zákona. 561/2004 Sb. (platí od ) jako jiný zpsob plnní povinné školní docházky - individuální vzdlávání. domácí vzdlávání ; rodie ; rodiovská úast ; základní škola ; první stupe ; organizace výuky ; vztah rodie-škola ; spolupráce ve výchov ; individuální pístup ; individuální výuka 2. Škola hrou, domov hernou / [School as a play, home as a playground] / Kateina Havránková -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 1, 8. Nový školský zákon umožuje od ledna 2005 rodim uit své dít (od 1. do 5. tídy) doma. Povolit to mže editel kterékoli základní školy. Dvodem rodi, kteí povolení k domácímu vyuování (v zákon nov individuálnímu vzdlávání) žádají, nemusejí být už jenom zdravotní problémy dítte, ale nap. jen touha vzdlávat své 1

2 dít doma. eeno zákonem - k povolení staí závažný dvod a splnní zákonem daných podmínek. domácí vzdlávání ; forma výuky ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 3. Kudy pišlo domácí vzdlávání : [Where did home education come from: labour pains of Czech home education similar to those in the USA back in the 1960s] / porodní bolesti, které prožívá eské domácí vzdlávání, jsou podobné tm ve Spojených státech, kde domácí vzdlávání v šedesátých letech obživlo: neznalost plodí nedvru / Daniela Nitschová -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 9. Poátky a rozvoj moderního domácího vzdlávání (kdy výuka probíhá v rodin a uiteli dítte jsou rodie) v zemi pvodu USA a pozdji v Evrop (2. polovina 20. století). Píiny vzniku této formy základního vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; vzdlávání ; povinné vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; historické hledisko ; komparace ; USA ; Evropa 4. Kde se uí jinak / [Schools that teach in a different way...] / [Míla Palánová] -- eština In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Struná charakteristika nkolika nejznámjších alternativních vzdlávacích systém a vyuovacích metod: waldorfská, montessori a daltonská škola, domácí vzdlávání, projektové vyuování a angažované uení. Na konci každé ásti je uveden odkaz na píslušný web, kde jsou další informace. výchovný systém ; vyuovací metoda ; reformní pedagogika ; alternativní škola ; waldorfská pedagogika ; montessoriovský systém ; daltonský plán ; domácí vzdlávání ; projektová metoda ; aktivní metoda ; angažované uení 5. Domácí vzdlávání - jedna z alternativ? / [Home education - one of the options?] / Jaroslava Simonová -- eština 2

3 In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Ped sedmi lety zaalo pokusné ovování domácího vzdlávání, do kterého se zapojilo jen nkolik základních škol s hrstkou rodi - nadšenc. Dodnes prošlo tímto zpsobem vzdlávání už zhruba 300 dtí (od tídy). S domácím vzdláváním (jako alternativou ke školnímu) je poítáno i v novém školním zákonu. Aktuální situaci pibližuje v lánku zakladatelka Asociace domácího vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 6. Domácí vyuování : [Home education: legitimate possibility or facultative experiment] / legitimní možnost, nebo trpný experiment / Josef Gabriel -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 8 (2005), s Problematika domácího vzdlávání (také domácí škola nebo individuální vzdlávání), pro se dti uí doma. Tradice domácí školy u nás, pokusné ovování od r. 1998, zakotvení možnosti domácího vyuování v novém školském zákon jako legální alternativy ke školní docházce. Individuální vzdlávání je omezeno na první stupe (od první do páté tídy) základní školy. Radosti a strasti, pednosti a rizika domácí školy - zkušenosti z jedné rodiny. Postoj ministerstva školství. domácí vzdlávání ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; historické hledisko ; djiny školství ; školský zákon ; školská legislativa 7. Legislativní úprava domácího vzdlávání v zahranií a její komparace se situací v eské republice / [Legal regulation of home education abroad in comparison with the situation in the Czech Republic] / Yvona Kostelecká -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN [CZ] - - Ro. 55,. 4 (2005), s Umožnní domácího vzdlávání dtí na 1. stupni povinné školní docházky od 1. záí Od 1. ledna 2005 domácí vzdlávání upravuje zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším a jiném vzdlávání (školský zákon). lánek porovnává legislativní úpravu a z ní vycházející praxi domácího vzdlávání v R se situací v zahranií. eskou republiku mžeme adit tém ve všech 3

4 sledovaných parametrech mezi státy s nejpísnjší formou regulace. Domácí vzdlávání mže být povoleno jen za splnní celé ady omezujících požadavk. domácí vzdlávání ; povinné vzdlávání ; povinná školní docházka ; školská legislativa ; kvalita vzdlání ; základní škola ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; eská republika 8. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 9. Vzdlávání a školy pro sluchov postižené v Rusku / [Education and schools for aurally handicapped in Russia] / ást 1. Karina Chupina ; [Pekladatel] Martin Novák. -- eština In: Unie : asopis eské unie neslyšících -- [CZ] -- Ro. 15,. 3-4 (2006), s Vzdlávání neslyšících dtí zaíná ve speciálních mateských školách, které jsou všechny státní a jsou tém zdarma. Podle stupn nedoslýchavosti jsou žáci pozdji rozmisováni do rzných škol. Jen malý poet neslyšících žák dokoní studium na bžných školách. V poslední dob je rozšíené tzv. domácí vzdlávání a je možné ho uskutenit na pání rodi. neslyšící ; sluchov postižený ; vzdlávání ; dít ; žák ; mateská škola ; pedškolní výchova ; speciální škola ; domácí vzdlávání ; Rusko 4

5 10. Vzdlávání dosplých a rodinné vzdlávání ve Velké Británii / [Adult and family education in Great Britain] / Miroslava Strakatá -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 109,. 34 (2006), s Autorka sdluje své zkušenosti ze studijní návštvy Essexu ve Velké Británii, kde mla možnost seznámit se s anglickým školským systémem. Zajímala se pedevším o vzdlávání dosplých a rodinné (domácí) vzdlávání, které je v Anglii pokroilejší než v ostatních ástech Evropy. školství ; domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; vzdlávání ; výuka ; rodina ; rodiovská úast ; vzdlávání dosplých ; výmna uitel ; studijní cesta ; Essex ; Velká Británie 11. Kritická úvaha : [Critical contemplation: on what we have or don't have at home, and what we think about it...] / o tom, co doma máme nebo nemáme a co si o tom doma myslíme... Michaela Nmcová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Kritické listy : tvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN [CZ] -- Ro. 2006,. 23 (2006), s Úvaha o domácím vzdlávání (DV) a o jeho pínosu moderní pedagogice. Pesvdení autorky o sociální izolovanosti školy i izolovanosti od reálného svta (proto žáci neumí své vdomosti dávat do širších souvislostí). Rzné dvody, pro rodie 350 dtí v R zvolili DV. Postavení rodi, kteí se nechtjí vzdát osobní odpovdnosti za vzdlávání svých dtí. domácí vzdlávání ; vzdlávání ; rodie ; odpovdnost ; rodiovská úast ; forma výuky 12. Do domácí školy chodí stále více dtí / [The number of children attending home school has been growing] / Jana Machálková -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 255 (2.XI.) (2006), s. 5. Dtí, které jsou vzdlávány rodii, stále pibývá. Loni jich bylo 338, letos už 546. Jde jak o dti talentované, tak o dti, které mají problémy se zvládáním uiva. Domácí vzdlávání se prozatím týká jen dtí od 1. do 5. tídy. Asociace pro domácí 5

6 vzdlávání chce prosadit, aby domácí uení bylo umožnno i na 2. stupni ZŠ. Ministerstvu školství i ad uitel se tato myšlenka nelíbí. Pedagogové tvrdí, že doma vzdlávané dti mohou mít pozdji rzné problémy, pedevším v kolektivu. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; první stupe ; základní škola ; názor 13. Pomoc, moje dít se neumí uit! / [Help, my child doesn't know how to learn!] / Jana Morsteinová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 3 (2007), s Kdy a kde se uit. Školní a domácí uení, domácí píprava na vyuování. Osobní systém uení. ešení úloh. Význam opakování. Odpoinek. Hry na trénování pamti. domácí píprava ; uení ; strategie uení ; psychologie uení ; efektivnost vzdlávání ; hra ; pam ; organizace asu 14. Tlak rodi nebo uvážený krok? : [Stress of parents, or a well advised step?: family education will be introduced since september also for 6-9 grade pupils] / domácí výuka bude zavedena experimentáln od záí i pro žáky druhého stupn / [Odpovdný redaktor] Olga Šedivá -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 11 (2007), s. 3. Povinná školní docházka v eských zemích od r do r Podle nového školského zákona platí od místo povinné školní docházky povinné vzdlávání; povoluje také individuální vzdlávání žák. Námitky kompetentních initel z MŠMT a uitel a editel hlavních škol proti domácí výuce na 2. stupni ZŠ. Riziko diletantizace domácí výuky. Porovnání kompetencí domácího uitele a pedagoga s vysokoškolským vzdláním. Zatím je zákon ve fázi pokusného ovování. povinná školní docházka ; povinné vzdlávání ; historické hledisko ; domácí vzdlávání ; individuální výuka ; školská legislativa ; druhý stupe ; základní škola ; Rakousko-Uhersko ; SR ; SSR ; SFR ; R ; Doma koníme, dál musíš do školy : [We end teaching at home, further you have to go to school: will we allow home education for elder children as well?] / dovolíme 6

7 domácí vzdlávání i starším dtem? / Lucie Suchochlebová Ryntová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Aperio -- ISSN [CZ] -- Ro. 6,. 2 (2007), s Domácí vzdlávání (DV) má své koeny v USA. Dnes je legální ve všech amerických státech po celou dobu školní docházky, vetn stední školy. V Británii má DV nkolik smr a podob. Existuje i kompromis mezi školou a domovem v podob tzv. flexi-schooling. U nás je vzdlávání dtí rodii uzákonno na prvním stupni základní školy (od r. 2005). Stejn jako v jiných zemích, i u nás první doma vzdlané dti odrostly a navzdory nkterým pesimistickým odhadm bez problém pešly na druhý stupe. Nyní v R probíhá jednání, zda umožnit pokusné ovování DV i dtem na druhém stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; pechod z prvního na druhý stupe základní školy ; kvalita vzdlání ; první stupe ; základní škola ; školská politika ; USA ; Velká Británie ; eská republika 16. Radši tam necho : [Better don't go there: why so many parents resolve their reservations against school by teaching their children at home] / pro tolik rodi eší výhrady vi školám tím, že své dti uí sami / Kateina Mahdalová -- eština In: Respekt -- ISSN [CZ] -- Ro. 18,. 10 (2007), s. 4. V R neexistují žebíky kvality základních škol. Proto rodim dá nkdy hodn práce najít pro své dít tu správnou školu. Ne vždy se to však povede. To bývá motivací pro stále více rodi, aby uili dít doma. I pes ohromnou náronost, zájem o domácí výuku rok od roku stoupá (pro orientaci: v r bylo doma vyuováno 60 dtí, pedloni 300, letos 500). Domácí výuka je povolena pouze pro 1. stupe základní školy. Své zkušenosti s domácí školou sdluje v lánku nkolik rodi. domácí vzdlávání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; základní škola ; rodie ; názor 17. Není škola jako škola / [Schools are not the same] / Lenka Brdková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 37,. 3 (2007), s Informace o tzv. alternativních školách; waldorfská škola, Montessori, Zaít spolu a domácí vzdlávání, jejich struná charakteristika. Srovnání alternativních škol - 7

8 slovní hodnocení, stupn vzdlávání (MŠ, ZŠ, SŠ), poet škol v R, formy práce, ranní kruh aj. výchovný systém ; alternativní škola ; montessoriovský systém ; waldorfská pedagogika ; domácí vzdlávání ; vyuovací metoda ; mateská škola ; základní škola ; stední škola ; komparace ; Zaít spolu 18. Domácí vzdlávání na rozhraní / [Home education under closer scrutiny] / Jiina Tichá ; [Redaktor] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 110, (2007), s Shrnutí šestiletých zkušeností s domácím vzdláváním (tj. vzdlávání dtí doma rodii), které je v souasnosti povoleno pouze na 1. stupni základní školy (tedy od 1. do 5. tídy). Informace o pipravovaném pilotním ovování domácí výuky na 2. stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; pilotní projekt ; školská politika 19. Žák, majetek státu : [Pupil - the property of the state: home education is in its infancy in the Czech Republic] / pestože je co zlepšovat, patíme v tomto ohledu k nejliberálnjším zemím EU / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 20,. 210 (8.-9.IX.) (2007), s. 1-2 pílohy Orientace. Prosadit v eských zemích domácí školu jako alternativní cestu k dosažení základního vzdlání alespo na prvním stupni nebylo zdaleka tak jednoduché. První republika po roce 1918 pevzala v podstat školský systém Rakouska - Uherska (vetn jeho dsledné centralizace a byrokracie). Domácí škole nepál ani protektorát, ani komunistický režim. Byla uzákonna až na konci 90. let 20. století. Nyní (po pijetí zákonné normy v r. 2005) mže vzdlávat své dít tém každý rodi, ovšem za jasn daných podmínek. Vzdlávání dtí svými rodii je povoleno prozatím na 1. stupni ZŠ, na druhém stupni prochází experimentálním ovováním. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; vzdlávání ; rodiovská úast ; žák ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; školská politika ; djiny školství ; historické hledisko 8

9 20. Šesák v domácí škole? Pro ne! / [Twelve years old pupil at home school? Why not?] / Marie Tthalová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 10 (2007), s Školní rok 2007/08 pinesl pokusné ovování domácího vyuování na 2. stupni ZŠ. Zkušenosti Jany Kubínové, která uí doma své dti již 6 let a letos má šesáka. Popisuje školní den v domácí škole, kde nesmí chybt motivace, pevná vle, plánování a ád. Ke kladm i záporm domácího vyuování se vyjadují i její dti. Problém adaptace na RVP. domácí vzdlávání ; rodinné prostedí ; motivace uení ; rámcový vzdlávací program ; druhý stupe ; plánování ; základní škola 21. Máme šest dtí. A je to paráda! / [We have got six children. And it's great!] / Lenka Brdková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 38,. 1 (2008), s Píbh dvou rodin, kde vychovávají šest dtí. Jak žijí, pracují, jaké mají mimoškolní aktivity. Domácí výuka, pevný ád pro všechny. dít ; sourozenec ; domácí vzdlávání ; motivace uení ; velikost rodiny ; rodinné prostedí ; rodina ; rodinný život 22. Dti doma vyuované nemusí mít horší vdomosti / [Children educated at home needn't have worse knowledge] / Zdeka La Sala -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 11 (2008), s. 5. Argumenty pro a proti domácímu vzdlávání na prvním stupni základní školy. Srovnání výsledk dtí vzdlávaných doma a ve škole. Pro které dti (a rodie) mže a pro které nemusí být domácí vzdlávání pínosem. domácí vzdlávání ; prospch ; komparace ; školní vzdlávání ; první stupe ; základní škola ; efektivnost vzdlávání 9

10 23. Domácí vzdlávání na 2. stupni základní školy / [Home education in the lower secondary school] / Ivo Mlejnecký ; [Dotazovatel] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 12 (2008), s. 8. V roce 2007 bylo na pti základních školách zahájeno experimentální ovování domácího vzdlávání na 2. stupni. K podmínkám individuálního vzdlávání patí zdravotní dvody, mimoádný talent dítte nebo astá zmna pobytu celé rodiny. Protože jde o druhý stupe, uí dti širší rodina nebo i kamarádi rodi. O tom, jak se experiment po pl roce vyvíjí, svdí uvedený rozhovor s editelem jedné ze zúastnných pražských škol. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; druhý stupe ; základní škola ; experiment ; pilotní projekt ; školská politika ; názor ; Praha 24. Sporné body domácího vzdlávání / [Disputed points of home education] / Jií Tma ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 13 (2008), s. 10. Rozhovor s prezidentem Asociace pro domácí vzdlávání (jehož dti jsou už vysokoškoláci, ale domácí školou prošly všechny) o námitkách asociace k pipravované novele zákona, která podmínky domácího vzdlávání zpísuje. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; základní škola ; návrh zákona ; školská legislativa ; školská politika ; názor ; Asociace pro domácí vzdlávání ; novelizace 25. Velké srdce pro všechny : [Great heart for everybody: family from South Bohemia fosters five handicapped children] / rodina z jižních ech vychovává pt dtí s postižením / Jan Nouza ; [Foto] Jan Vobrek -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Píbh pstoun, manžel Zajfertových, kteí se rozhodli pro náhradní rodinnou péi a starají se o pt handicapovaných dtí. Aby mohli pijímat pomoc sponzor, vytvoili obanské sdružení. Mstský úad ve Vodanech jim povolil založit ve vlastním dom minitídu pro 6-8 handicapovaných dtí. 10

11 pstounská pée ; náhradní rodina ; mentáln postižený ; handicap ; retardované dít ; poetná rodina ; obanské sdružení ; domácí vzdlávání 26. Do školy jsem šla v patnácti / [I went to school at the age of fifteen] / Radka Kvaková -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 21,. 275 (24.XI.) (2008), s. I-II pílohy Akademie. Zajímavé zkušenosti patnáctileté Veroniky z Prahy, která celou základní školu absolvovala doma. První i druhý stupe ji uili rodie, do spádové ZŠ chodila jenom na povinné pezkoušení. Nyní úspšn studuje na stední škole. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; názor 27. Druhá vlna novelizace školského zákona se bude týkat i odvolávání editel škol / [The second phase of School Act amendment will also include recalls of headteachers] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 39 (2008), s. 3. Plánované úpravy nkterých ustanovení školského zákona v oblasti jmenování a odvolávání editel škol, financování poradenských a volnoasových zaízení a individualizovaného vzdlávání (vetn domácího), které by mly být novelizovány bhem roku školský zákon ; návrh ; editel školy ; odvolání ; jmenování ; financování ; poradenská služba ; stedisko mládeže ; individualizovaná výuka ; domácí vzdlávání ; novelizace 28. Když je domov zárove škola / [When home is at the same time school] / Jana Tržilová -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 22,. 155 (4.-6.VII.) (2009), s. i-ii pílohy Relax. Praktický píklad domácí školy, kdy jsou dti vyuovány (místo docházky do základní školy) v domácím prostedí svými rodii. domácí vzdlávání ; základní škola ; dít ; rodie ; výuka ; vzdlávání ; participace ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; píklad 11

12 29. Jaké uení je dležité pro život? / [What education is important for life?] / Zuzana Klofátová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 57,. 6 (2010), s. 9. Rodie se mohou a mají sami rozhodnout, kde a jakým zpsobem bude jejich dít vzdláváno. Autorka textu propaguje domácí vzdlávání a uvádí argumenty proti obavám z tohoto typu vzdlávání. Rodim, kteí o domácím vzdlávání uvažují, doporuuje píruku Škola doma a webové stránky skoladoma.ic.cz. Jsou zde uvedeny informace, jak probíhá spolupráce se školou, rámcový vzdlávací program pro tídu a postehy a nápady pro domácí vzdlávání. domácí vzdlávání ; individuální výuka ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; rodiovská odpovdnost Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání

Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání květen 2012 Zpracovala: PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jitka Altmanová, Mgr. Petr Koubek Odpovídá: Mgr. Jitka Jarníková 1 Domácí (individuální) vzdělávání

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Studie o právech dítěte

Studie o právech dítěte Studie o právech dítěte Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. JUDr. Jana Zezulová,

Více