DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny"

Transkript

1 DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Pro koho je domácí vzdlávání? / [Who is home education for?] / [ást] 2. Ludmila Prokešová. -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 1 (2005), s Domácí vzdlávání z pohledu dtí - dostatek asu na plnní úkol, individuální pée, klid, pozornost vyuujícího podle poteby. Program závazný pro rodie vyuující doma, spolupráce s povenou školou, hodnocení znalostí a dovedností dtí a jejich pipravenosti pro druhý stupe ZŠ. Otázky dostatené socializace dítte, jeho bezproblémové zapojení do kolektivu vrstevník. Administrativní podmínky pro zaazení dítte do domácího vzdlávání. Vymezení možnosti domácího vzdlávání podle zákona. 561/2004 Sb. (platí od ) jako jiný zpsob plnní povinné školní docházky - individuální vzdlávání. domácí vzdlávání ; rodie ; rodiovská úast ; základní škola ; první stupe ; organizace výuky ; vztah rodie-škola ; spolupráce ve výchov ; individuální pístup ; individuální výuka 2. Škola hrou, domov hernou / [School as a play, home as a playground] / Kateina Havránková -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 1, 8. Nový školský zákon umožuje od ledna 2005 rodim uit své dít (od 1. do 5. tídy) doma. Povolit to mže editel kterékoli základní školy. Dvodem rodi, kteí povolení k domácímu vyuování (v zákon nov individuálnímu vzdlávání) žádají, nemusejí být už jenom zdravotní problémy dítte, ale nap. jen touha vzdlávat své 1

2 dít doma. eeno zákonem - k povolení staí závažný dvod a splnní zákonem daných podmínek. domácí vzdlávání ; forma výuky ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 3. Kudy pišlo domácí vzdlávání : [Where did home education come from: labour pains of Czech home education similar to those in the USA back in the 1960s] / porodní bolesti, které prožívá eské domácí vzdlávání, jsou podobné tm ve Spojených státech, kde domácí vzdlávání v šedesátých letech obživlo: neznalost plodí nedvru / Daniela Nitschová -- eština In: Literární noviny -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 39 (2005), s. 9. Poátky a rozvoj moderního domácího vzdlávání (kdy výuka probíhá v rodin a uiteli dítte jsou rodie) v zemi pvodu USA a pozdji v Evrop (2. polovina 20. století). Píiny vzniku této formy základního vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; vzdlávání ; povinné vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; historické hledisko ; komparace ; USA ; Evropa 4. Kde se uí jinak / [Schools that teach in a different way...] / [Míla Palánová] -- eština In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Struná charakteristika nkolika nejznámjších alternativních vzdlávacích systém a vyuovacích metod: waldorfská, montessori a daltonská škola, domácí vzdlávání, projektové vyuování a angažované uení. Na konci každé ásti je uveden odkaz na píslušný web, kde jsou další informace. výchovný systém ; vyuovací metoda ; reformní pedagogika ; alternativní škola ; waldorfská pedagogika ; montessoriovský systém ; daltonský plán ; domácí vzdlávání ; projektová metoda ; aktivní metoda ; angažované uení 5. Domácí vzdlávání - jedna z alternativ? / [Home education - one of the options?] / Jaroslava Simonová -- eština 2

3 In: Sedmá generace : spoleensko-ekologický msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2005), s Ped sedmi lety zaalo pokusné ovování domácího vzdlávání, do kterého se zapojilo jen nkolik základních škol s hrstkou rodi - nadšenc. Dodnes prošlo tímto zpsobem vzdlávání už zhruba 300 dtí (od tídy). S domácím vzdláváním (jako alternativou ke školnímu) je poítáno i v novém školním zákonu. Aktuální situaci pibližuje v lánku zakladatelka Asociace domácího vzdlávání. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; školský zákon ; školská legislativa 6. Domácí vyuování : [Home education: legitimate possibility or facultative experiment] / legitimní možnost, nebo trpný experiment / Josef Gabriel -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 8 (2005), s Problematika domácího vzdlávání (také domácí škola nebo individuální vzdlávání), pro se dti uí doma. Tradice domácí školy u nás, pokusné ovování od r. 1998, zakotvení možnosti domácího vyuování v novém školském zákon jako legální alternativy ke školní docházce. Individuální vzdlávání je omezeno na první stupe (od první do páté tídy) základní školy. Radosti a strasti, pednosti a rizika domácí školy - zkušenosti z jedné rodiny. Postoj ministerstva školství. domácí vzdlávání ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; individuální výuka ; základní škola ; první stupe ; historické hledisko ; djiny školství ; školský zákon ; školská legislativa 7. Legislativní úprava domácího vzdlávání v zahranií a její komparace se situací v eské republice / [Legal regulation of home education abroad in comparison with the situation in the Czech Republic] / Yvona Kostelecká -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN [CZ] - - Ro. 55,. 4 (2005), s Umožnní domácího vzdlávání dtí na 1. stupni povinné školní docházky od 1. záí Od 1. ledna 2005 domácí vzdlávání upravuje zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším a jiném vzdlávání (školský zákon). lánek porovnává legislativní úpravu a z ní vycházející praxi domácího vzdlávání v R se situací v zahranií. eskou republiku mžeme adit tém ve všech 3

4 sledovaných parametrech mezi státy s nejpísnjší formou regulace. Domácí vzdlávání mže být povoleno jen za splnní celé ady omezujících požadavk. domácí vzdlávání ; povinné vzdlávání ; povinná školní docházka ; školská legislativa ; kvalita vzdlání ; základní škola ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; eská republika 8. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 9. Vzdlávání a školy pro sluchov postižené v Rusku / [Education and schools for aurally handicapped in Russia] / ást 1. Karina Chupina ; [Pekladatel] Martin Novák. -- eština In: Unie : asopis eské unie neslyšících -- [CZ] -- Ro. 15,. 3-4 (2006), s Vzdlávání neslyšících dtí zaíná ve speciálních mateských školách, které jsou všechny státní a jsou tém zdarma. Podle stupn nedoslýchavosti jsou žáci pozdji rozmisováni do rzných škol. Jen malý poet neslyšících žák dokoní studium na bžných školách. V poslední dob je rozšíené tzv. domácí vzdlávání a je možné ho uskutenit na pání rodi. neslyšící ; sluchov postižený ; vzdlávání ; dít ; žák ; mateská škola ; pedškolní výchova ; speciální škola ; domácí vzdlávání ; Rusko 4

5 10. Vzdlávání dosplých a rodinné vzdlávání ve Velké Británii / [Adult and family education in Great Britain] / Miroslava Strakatá -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 109,. 34 (2006), s Autorka sdluje své zkušenosti ze studijní návštvy Essexu ve Velké Británii, kde mla možnost seznámit se s anglickým školským systémem. Zajímala se pedevším o vzdlávání dosplých a rodinné (domácí) vzdlávání, které je v Anglii pokroilejší než v ostatních ástech Evropy. školství ; domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; vzdlávání ; výuka ; rodina ; rodiovská úast ; vzdlávání dosplých ; výmna uitel ; studijní cesta ; Essex ; Velká Británie 11. Kritická úvaha : [Critical contemplation: on what we have or don't have at home, and what we think about it...] / o tom, co doma máme nebo nemáme a co si o tom doma myslíme... Michaela Nmcová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Kritické listy : tvrtletník pro kritické myšlení ve školách -- ISSN [CZ] -- Ro. 2006,. 23 (2006), s Úvaha o domácím vzdlávání (DV) a o jeho pínosu moderní pedagogice. Pesvdení autorky o sociální izolovanosti školy i izolovanosti od reálného svta (proto žáci neumí své vdomosti dávat do širších souvislostí). Rzné dvody, pro rodie 350 dtí v R zvolili DV. Postavení rodi, kteí se nechtjí vzdát osobní odpovdnosti za vzdlávání svých dtí. domácí vzdlávání ; vzdlávání ; rodie ; odpovdnost ; rodiovská úast ; forma výuky 12. Do domácí školy chodí stále více dtí / [The number of children attending home school has been growing] / Jana Machálková -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 19,. 255 (2.XI.) (2006), s. 5. Dtí, které jsou vzdlávány rodii, stále pibývá. Loni jich bylo 338, letos už 546. Jde jak o dti talentované, tak o dti, které mají problémy se zvládáním uiva. Domácí vzdlávání se prozatím týká jen dtí od 1. do 5. tídy. Asociace pro domácí 5

6 vzdlávání chce prosadit, aby domácí uení bylo umožnno i na 2. stupni ZŠ. Ministerstvu školství i ad uitel se tato myšlenka nelíbí. Pedagogové tvrdí, že doma vzdlávané dti mohou mít pozdji rzné problémy, pedevším v kolektivu. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; první stupe ; základní škola ; názor 13. Pomoc, moje dít se neumí uit! / [Help, my child doesn't know how to learn!] / Jana Morsteinová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 3 (2007), s Kdy a kde se uit. Školní a domácí uení, domácí píprava na vyuování. Osobní systém uení. ešení úloh. Význam opakování. Odpoinek. Hry na trénování pamti. domácí píprava ; uení ; strategie uení ; psychologie uení ; efektivnost vzdlávání ; hra ; pam ; organizace asu 14. Tlak rodi nebo uvážený krok? : [Stress of parents, or a well advised step?: family education will be introduced since september also for 6-9 grade pupils] / domácí výuka bude zavedena experimentáln od záí i pro žáky druhého stupn / [Odpovdný redaktor] Olga Šedivá -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 11 (2007), s. 3. Povinná školní docházka v eských zemích od r do r Podle nového školského zákona platí od místo povinné školní docházky povinné vzdlávání; povoluje také individuální vzdlávání žák. Námitky kompetentních initel z MŠMT a uitel a editel hlavních škol proti domácí výuce na 2. stupni ZŠ. Riziko diletantizace domácí výuky. Porovnání kompetencí domácího uitele a pedagoga s vysokoškolským vzdláním. Zatím je zákon ve fázi pokusného ovování. povinná školní docházka ; povinné vzdlávání ; historické hledisko ; domácí vzdlávání ; individuální výuka ; školská legislativa ; druhý stupe ; základní škola ; Rakousko-Uhersko ; SR ; SSR ; SFR ; R ; Doma koníme, dál musíš do školy : [We end teaching at home, further you have to go to school: will we allow home education for elder children as well?] / dovolíme 6

7 domácí vzdlávání i starším dtem? / Lucie Suchochlebová Ryntová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Aperio -- ISSN [CZ] -- Ro. 6,. 2 (2007), s Domácí vzdlávání (DV) má své koeny v USA. Dnes je legální ve všech amerických státech po celou dobu školní docházky, vetn stední školy. V Británii má DV nkolik smr a podob. Existuje i kompromis mezi školou a domovem v podob tzv. flexi-schooling. U nás je vzdlávání dtí rodii uzákonno na prvním stupni základní školy (od r. 2005). Stejn jako v jiných zemích, i u nás první doma vzdlané dti odrostly a navzdory nkterým pesimistickým odhadm bez problém pešly na druhý stupe. Nyní v R probíhá jednání, zda umožnit pokusné ovování DV i dtem na druhém stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; pechod z prvního na druhý stupe základní školy ; kvalita vzdlání ; první stupe ; základní škola ; školská politika ; USA ; Velká Británie ; eská republika 16. Radši tam necho : [Better don't go there: why so many parents resolve their reservations against school by teaching their children at home] / pro tolik rodi eší výhrady vi školám tím, že své dti uí sami / Kateina Mahdalová -- eština In: Respekt -- ISSN [CZ] -- Ro. 18,. 10 (2007), s. 4. V R neexistují žebíky kvality základních škol. Proto rodim dá nkdy hodn práce najít pro své dít tu správnou školu. Ne vždy se to však povede. To bývá motivací pro stále více rodi, aby uili dít doma. I pes ohromnou náronost, zájem o domácí výuku rok od roku stoupá (pro orientaci: v r bylo doma vyuováno 60 dtí, pedloni 300, letos 500). Domácí výuka je povolena pouze pro 1. stupe základní školy. Své zkušenosti s domácí školou sdluje v lánku nkolik rodi. domácí vzdlávání ; výuka ; forma výuky ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; první stupe ; základní škola ; rodie ; názor 17. Není škola jako škola / [Schools are not the same] / Lenka Brdková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 37,. 3 (2007), s Informace o tzv. alternativních školách; waldorfská škola, Montessori, Zaít spolu a domácí vzdlávání, jejich struná charakteristika. Srovnání alternativních škol - 7

8 slovní hodnocení, stupn vzdlávání (MŠ, ZŠ, SŠ), poet škol v R, formy práce, ranní kruh aj. výchovný systém ; alternativní škola ; montessoriovský systém ; waldorfská pedagogika ; domácí vzdlávání ; vyuovací metoda ; mateská škola ; základní škola ; stední škola ; komparace ; Zaít spolu 18. Domácí vzdlávání na rozhraní / [Home education under closer scrutiny] / Jiina Tichá ; [Redaktor] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 110, (2007), s Shrnutí šestiletých zkušeností s domácím vzdláváním (tj. vzdlávání dtí doma rodii), které je v souasnosti povoleno pouze na 1. stupni základní školy (tedy od 1. do 5. tídy). Informace o pipravovaném pilotním ovování domácí výuky na 2. stupni ZŠ. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; pilotní projekt ; školská politika 19. Žák, majetek státu : [Pupil - the property of the state: home education is in its infancy in the Czech Republic] / pestože je co zlepšovat, patíme v tomto ohledu k nejliberálnjším zemím EU / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 20,. 210 (8.-9.IX.) (2007), s. 1-2 pílohy Orientace. Prosadit v eských zemích domácí školu jako alternativní cestu k dosažení základního vzdlání alespo na prvním stupni nebylo zdaleka tak jednoduché. První republika po roce 1918 pevzala v podstat školský systém Rakouska - Uherska (vetn jeho dsledné centralizace a byrokracie). Domácí škole nepál ani protektorát, ani komunistický režim. Byla uzákonna až na konci 90. let 20. století. Nyní (po pijetí zákonné normy v r. 2005) mže vzdlávat své dít tém každý rodi, ovšem za jasn daných podmínek. Vzdlávání dtí svými rodii je povoleno prozatím na 1. stupni ZŠ, na druhém stupni prochází experimentálním ovováním. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; vzdlávání ; rodiovská úast ; žák ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; školská politika ; djiny školství ; historické hledisko 8

9 20. Šesák v domácí škole? Pro ne! / [Twelve years old pupil at home school? Why not?] / Marie Tthalová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 10 (2007), s Školní rok 2007/08 pinesl pokusné ovování domácího vyuování na 2. stupni ZŠ. Zkušenosti Jany Kubínové, která uí doma své dti již 6 let a letos má šesáka. Popisuje školní den v domácí škole, kde nesmí chybt motivace, pevná vle, plánování a ád. Ke kladm i záporm domácího vyuování se vyjadují i její dti. Problém adaptace na RVP. domácí vzdlávání ; rodinné prostedí ; motivace uení ; rámcový vzdlávací program ; druhý stupe ; plánování ; základní škola 21. Máme šest dtí. A je to paráda! / [We have got six children. And it's great!] / Lenka Brdková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 38,. 1 (2008), s Píbh dvou rodin, kde vychovávají šest dtí. Jak žijí, pracují, jaké mají mimoškolní aktivity. Domácí výuka, pevný ád pro všechny. dít ; sourozenec ; domácí vzdlávání ; motivace uení ; velikost rodiny ; rodinné prostedí ; rodina ; rodinný život 22. Dti doma vyuované nemusí mít horší vdomosti / [Children educated at home needn't have worse knowledge] / Zdeka La Sala -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 11 (2008), s. 5. Argumenty pro a proti domácímu vzdlávání na prvním stupni základní školy. Srovnání výsledk dtí vzdlávaných doma a ve škole. Pro které dti (a rodie) mže a pro které nemusí být domácí vzdlávání pínosem. domácí vzdlávání ; prospch ; komparace ; školní vzdlávání ; první stupe ; základní škola ; efektivnost vzdlávání 9

10 23. Domácí vzdlávání na 2. stupni základní školy / [Home education in the lower secondary school] / Ivo Mlejnecký ; [Dotazovatel] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 12 (2008), s. 8. V roce 2007 bylo na pti základních školách zahájeno experimentální ovování domácího vzdlávání na 2. stupni. K podmínkám individuálního vzdlávání patí zdravotní dvody, mimoádný talent dítte nebo astá zmna pobytu celé rodiny. Protože jde o druhý stupe, uí dti širší rodina nebo i kamarádi rodi. O tom, jak se experiment po pl roce vyvíjí, svdí uvedený rozhovor s editelem jedné ze zúastnných pražských škol. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; druhý stupe ; základní škola ; experiment ; pilotní projekt ; školská politika ; názor ; Praha 24. Sporné body domácího vzdlávání / [Disputed points of home education] / Jií Tma ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 13 (2008), s. 10. Rozhovor s prezidentem Asociace pro domácí vzdlávání (jehož dti jsou už vysokoškoláci, ale domácí školou prošly všechny) o námitkách asociace k pipravované novele zákona, která podmínky domácího vzdlávání zpísuje. domácí vzdlávání ; odškolštní vzdlání ; výuka ; rodiovská úast ; základní škola ; návrh zákona ; školská legislativa ; školská politika ; názor ; Asociace pro domácí vzdlávání ; novelizace 25. Velké srdce pro všechny : [Great heart for everybody: family from South Bohemia fosters five handicapped children] / rodina z jižních ech vychovává pt dtí s postižením / Jan Nouza ; [Foto] Jan Vobrek -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Píbh pstoun, manžel Zajfertových, kteí se rozhodli pro náhradní rodinnou péi a starají se o pt handicapovaných dtí. Aby mohli pijímat pomoc sponzor, vytvoili obanské sdružení. Mstský úad ve Vodanech jim povolil založit ve vlastním dom minitídu pro 6-8 handicapovaných dtí. 10

11 pstounská pée ; náhradní rodina ; mentáln postižený ; handicap ; retardované dít ; poetná rodina ; obanské sdružení ; domácí vzdlávání 26. Do školy jsem šla v patnácti / [I went to school at the age of fifteen] / Radka Kvaková -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 21,. 275 (24.XI.) (2008), s. I-II pílohy Akademie. Zajímavé zkušenosti patnáctileté Veroniky z Prahy, která celou základní školu absolvovala doma. První i druhý stupe ji uili rodie, do spádové ZŠ chodila jenom na povinné pezkoušení. Nyní úspšn studuje na stední škole. domácí vzdlávání ; výuka ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; druhý stupe ; názor 27. Druhá vlna novelizace školského zákona se bude týkat i odvolávání editel škol / [The second phase of School Act amendment will also include recalls of headteachers] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 39 (2008), s. 3. Plánované úpravy nkterých ustanovení školského zákona v oblasti jmenování a odvolávání editel škol, financování poradenských a volnoasových zaízení a individualizovaného vzdlávání (vetn domácího), které by mly být novelizovány bhem roku školský zákon ; návrh ; editel školy ; odvolání ; jmenování ; financování ; poradenská služba ; stedisko mládeže ; individualizovaná výuka ; domácí vzdlávání ; novelizace 28. Když je domov zárove škola / [When home is at the same time school] / Jana Tržilová -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 22,. 155 (4.-6.VII.) (2009), s. i-ii pílohy Relax. Praktický píklad domácí školy, kdy jsou dti vyuovány (místo docházky do základní školy) v domácím prostedí svými rodii. domácí vzdlávání ; základní škola ; dít ; rodie ; výuka ; vzdlávání ; participace ; rodiovská úast ; odškolštní vzdlání ; píklad 11

12 29. Jaké uení je dležité pro život? / [What education is important for life?] / Zuzana Klofátová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 57,. 6 (2010), s. 9. Rodie se mohou a mají sami rozhodnout, kde a jakým zpsobem bude jejich dít vzdláváno. Autorka textu propaguje domácí vzdlávání a uvádí argumenty proti obavám z tohoto typu vzdlávání. Rodim, kteí o domácím vzdlávání uvažují, doporuuje píruku Škola doma a webové stránky skoladoma.ic.cz. Jsou zde uvedeny informace, jak probíhá spolupráce se školou, rámcový vzdlávací program pro tídu a postehy a nápady pro domácí vzdlávání. domácí vzdlávání ; individuální výuka ; forma výuky ; odškolštní vzdlání ; základní škola ; první stupe ; rodiovská odpovdnost Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 6/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami

Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Download: Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF ebook Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF - Are you searching for Využití ICT u d?tí se

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Domácí vzdělávání, domácí vyučování, domácí škola.

Domácí vzdělávání, domácí vyučování, domácí škola. R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Domácí vzdělávání, domácí vyučování, domácí škola. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více