ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve Ždánicích:

2 2 O B S A H : strana I. Zpracování vlastního hodnocení 2 II. Koncepční záměry školy 3 III. Podmínky ke vzdělávání 4 IV. Průběh a výsledky vzdělávání 8 V. Řízení školy 15 VI. Alternativy zlepšení činnosti školy pro další hodnocené období 16 VII. Seznam příloh 17 Úvodní údaje Vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou dne Vlastní hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno dle 8 a 9 vyhlášky č. 15, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podklady pro zpracování vlastního hodnocení a) pedagogická dokumentace (učební plán školy, přidělení předmětů, úvazky učitelů apod.) a dokumentace žáků b) výroční zpráva o činnosti školy c) záznamy z pedagogických rad, předmětových komisí a metodického sdružení d) závěry z hospitací a kontrol e) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, rodičům, žákům f) výsledky evaluačních testování (Scio, Kalibro, Cermat) g) záznamy kontrolních orgánů h) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěchy žáků na olympiádách a soutěžích, výsledky přijímacího řízení) i) personální a mzdová dokumentace j) hospodářská dokumentace I. Zpracování vlastního hodnocení Na pedagogické radě byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení. Bylo rozhodnuto, že se na něm budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Pro zvýšení objektivity hodnocení, především průběhu vzdělávání, byly použity testy odborných firem. Zjištěné výsledky jsme mohli porovnávat s jinými školami v regionu i v celé ČR.

3 3 Harmonogram vlastního hodnocení školy: Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada, srpen 2005 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd a CERMAT, únor 2006, únor 2007 víceletých gymnázií Srovnávací testování pro žáky ZŠ a Scio, květen 2006 víceletých gymnázií v 5. a 8.ročníku Projekt Škola a já dotazník pro žáky a Kalibro, listopad 2006 rodiče Celostátní testování Klíčové kompetence Scio, květen 2007 v 8. ročníku Dotazník o šikanování na naší škole ve Květen 2007 ročníku Vlastní hodnocení školy učitelé, žáci, výchovná poradkyně, třídní učitelé Listy pro sebehodnocení, Zdeněk Souček květen 2007 Shromáždění materiálů a diskuse nad Seminář obsahem VHŠ Závěrečná redakce za účasti všech Pedagogická rada pedagogických pracovníků Schválení VHŠ Pedagogická rada II. Koncepční záměry školy Našim základním cílem je: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil důraz na: a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče věrohodné zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na vebových stránkách školy, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, informace o uplatnění absolventů školy v dalším studiu. V této oblasti jsme začali využívat i méně tradiční způsoby propagace otevřená výuka pro rodiče. b) Vstřícnost vůči rodičům po celo dobu docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování příznivého dojmu, že poskytovaná služba je na potřebné úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je vstřícná. c) Škola neuplatňuje alternativní vzdělávací programy, výuka probíhá klasickými postupy. Koncepce rozvoje školy má formu písemného strukturovaného dokumentu, jehož obsah zřetelně vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci s rodiči, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru, respektuje osobnost dítěte a požadavky jeho rodičů. Zřizovatel je o koncepčních záměrech a počínání školy informován prostřednictvím školské rady, veřejnost získává informace z městských novin Ždánický zpravodaj. K propagaci školy slouží i školní časopis Kuliočko, vycházející jako čtvrtletník. Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek, za příznivého počasí umožnila pobyt žáků

4 4 o přestávce mimo budovu školy. Problematika zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch byla zařazována pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a provozních porad. Výchovná poradkyně evidovala všechny integrované žáky, sledovala, zda jsou prováděna následná vyšetření. Pro každého integrovaného žáka byl sestaven individuální výukový plán, který byl konzultován s odborným pedagogicko psychologickým pracovištěm. Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikace chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, ne vždy důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali se žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování jsme využívali spolupráce s rodiči, policií, orgány sociálně právní ochrany dítěte. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost vůči veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. Při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole. Osvědčily se konzultační dny, které pořádáme pravidelně každý měsíc. V těchto dnech jsou k dispozici rodičům všichni vyučující. Při kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na postižení celkového charakteru výuky zda se vyučující omezují jen na odbornou výuku, nebo zda dokáží vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáží respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usilují o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků. III. Podmínky ke vzdělávání 1. Personální podmínky vzdělávání Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Počet pedagogických pracovníků vzhledem k téměř konstantnímu stavu žáků (kolem 320) zůstává ve škole tři roky beze změny 20 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 odborný pracovník na dohodu (5 hodin týdně). Základní kádr 10 učitelů působí ve škole více než 10 let, 4 učitelé více než 8 let. Fluktuace dosahuje v průměru 2 učitelů za jeden školní rok. Věkový průměr pedagogického sboru činil k let. Všichni členové sboru mají předepsanou klasifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. Pro výuku každého předmětu jsou ve škole aprobovaní učitelé, včetně výuky cizích jazyků. 2. Materiálně technické podmínky vzdělávání Učebny, herny Budova č. 23 Každá třída má svou vlastní učebnu, která má dostatečnou prostorovou kapacitu. Přestože výuka probíhá ve 3 starších budovách (postaveny v roce 1885, 1930, 1965) jsou podmínky pro vyučování velmi dobré. Ve všech objektech byly zrekonstruována sociální zařízení, vyměněno osvětlení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebylo zatím zahájeno pořizování stavitelného žákovského nábytku Je zde umístěn 1. až 4. ročník, každá třída má svůj počítač. Učebny jsou opatřeny žaluziemi, k dispozici je učebna s audiovizuální technikou a kopírkou. Ve školním roce 2006/07sem bylo pořízeno digitální piáno.

5 5 Budova č. 18 Odborné pracovny Jedná se o hlavní školní budovu z roku 1930, která byla rozšířena o přístavbu v roce 1990 v ní jsou 2 třídy, gymnastický sál, 2 odborné učebny, žákovská knihovna, menší počítačová učebna, šatny. Ve staré části tohoto objektu jsou k dispozici kromě učeben odborné pracovny. Škola má k dispozici pracovny pro výuku fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, vedení domácnosti, výpočetní techniky a školní dílnu. Ve školním roce 2006/07 jsme pořídili vypalovací pec do učebny Vv, kterou jsme současně opatřili novým nábytkem. Na začátku školního roku jsme z prostředků SIPVZ vybavili jednu z učeben interaktivní tabulí, včetně sekundární video, audio, PC techniky. V jejím využívání mají pedagogové značné rezervy zaměříme na zlepšení v této oblasti v příštím školním roce. Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Každá školní budova má k dispozici travnatou plochu vybavenou lavičkami pro relaxaci žáků. Areál školní družiny je opatřený jednoduchými sportovními prvky prolézačky, houpačky, skluzavky, stoly pro stolní tenis. V jeho prostorách jsme na podzim 2006 otevřeli hřiště s umělým povrchem o hrací ploše 16 x 9 m vybudované z grantu MND Hodonín, v němž naše škola uspěla. Náklady na vybudování hřiště, včetně ozelenění, činily Kč. Sportovní zařízení V roce 2002 byla zrekonstruována tělocvična nákladem 8 milionů Kč. Je vybavena tělovýchovným nářadím, má dostatečné podmínky pro všechny sálové sporty. V roce 2004 bylo postaveno školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletickou drahou, doskočištěm, travnatou relaxační plochou a dvěma sportovišti o rozměrech 30 x 60 m. Stavba si vyžádala náklady 8,5 milionů Kč. Z hodnotících listů žáků ročníku, zpracovaných k vlastnímu hodnocení školy, vyplývají požadavky na zřízení relaxačních zařízení uvnitř školních budov pro odreagování během přestávek. Budovy ovšem neposkytují dostatečný prostor pro jejich umístění. Jako sponzorský dar jsme získali veslařský trenažér do vestibulu před gymnastickým sálem. Chceme ho doplnit o rotoped a další posilovací zařízení. Dílny a pozemky Školní dílna má potřebné nářadí a nástroje pro výuku technických prací. Během prázdnin 2007 zde byla vyměněna podlahová krytina. Materiál pro práci žáků zajišťujeme od zdejších podnikatelů BMB Ždánice, AZ Plastik Ždánice. V sousedství školního hřiště se postupně dobudovává okrasná zahrada, která umožňuje žákům jednotlivých ročníků sledovat vývoj vegetace během celé sezony. Žáci se zde učí pěstebním zásahům, stejné možnosti se nabízejí i při práci na travnatých plochách a péči o okrasné dřeviny kolem školních budov. Jsou zde postupně vytvářeny dobré podmínky k rozvoji EVVO.

6 6 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Studovna Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Veškerý byl opraven v přecházejících letech ( ). Byly vyměněny plochy lavic, sedáky a opěradla židlí. Není stavitelný, do budoucna je třeba počítat s jeho inovací. Novým nábytkem byla vybavena žákovská studovna v roce K dispozici je 145 židlí, které využíváme pro koncerty, besedy, divadelní improvizace v gymnastickém sále. Je na potřebné úrovni. Problémem zůstává jejich reálné využívání v samotné výuce. Pro ilustraci uvádíme finanční prostředky na učební pomůcky v posledních letech: Kč Kč Kč Žákům jsou učebnice zapůjčovány. Na jejich pořízení vynakládáme značnou část prostředků z ONIV. Pracovní sešity hradí rodiče jejich souhlas získáváme na plenárních shromážděních v předcházejícím školním roce. Pro žáky 1. ročníku připravujeme kompletní vybavení učebními pomůckami v roce 2006 v ceně 735 Kč, pro rok 2007 jsou připraveny pomůcky za 780 Kč. Je žákům k dispozici od roku Jsou zde soustředěny odborné publikace, audio a videotechnika, 2 počítače, kancelářská technika pro přípravu odborných žákovských prací. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny. 1. učebna 13 žákovských počítačů, 1 učitelský, řídící server, 2 tiskárny, notebook, dataprojektor 2. učebna 9 žákovských počítačů + tiskárna Žáci mohou využívat celkem 30 počítačů. Dle požadavků ICT standardu vybavení na základě usnesení vlády ČR z roku 2005 jsou hodnoty ICT indikátorů ve školách do roku 2010 následující: PC/100 žáků PC mladší 5 let Rychlost připojení Projekč. tech./100 žáků ,5 8 8, kb/s 512 kb/s 1 MB/s 1 MB/s 2 MB/s 1,5 2 2,5 3 3,5 Parametry MZŠ Ždánice: Počet PC/100 žáků 10,63 PC mladší 5 let 29 Rychlost připojení 512 kb/s Projekční technika/100 žáků 0,63

7 7 3. Finanční podmínky vzdělávání Přímé neinvestiční výdaje školy (prostředky ze státního rozpočtu přidělované KÚ JMK) Platy OPPP Zákonné odvody ONIV celkem - učebnice a učební pomůcky - ochranné pracovní pomůcky - další vzdělávání PP Tvorba FKSP CELKEM Provozní finanční prostředky z rozpočtu města Hospodářský rok Schválený rozpočet Vlastní příjmy Hospodářský výsledek Kč ,34 Kč ,83 Kč Kč ,90 Kč ,45Kč Kč 4. Vzdělávací program školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola čj.: 16847/ K jsme zpracovali Školní vzdělávací program MZŠ Ždánice. Byl předán k připomínkování Školské radě ve Ždánicích na jednání dne Členové rady k němu nevznesli žádná doplnění. Ve školním roce 2007/2008 bude podle něho zahájena výuka v I. a VI. ročníku. Učební plán školy je doplněn o výuku volitelných předmětů v VI. IX. ročníku. Od VII. ročníku je v jejich rámci nabízena výuka druhého cizího jazyka. Na I. stupni je v zájmu zkvalitnění výuky dělena výuka matematiky, českého jazyka a angličtiny. V IX. ročníku je pro lepší přípravu k přijímacím zkouškám doplněna výuka Čj a M o seminář z Čj a praktika z matematiky. V každém školním roce jsou pro žáky zřízeny zájmové kroužky v počtu kolem 20, které vedou učitelé školy. 5. Počty žáků Průměrná naplněnost třídy činila 24 žáků na I. stupni, 22 žáků na II. stupni. Vyšší počet žáků ve třídách je kompenzován dělením výuky. V daném období se počet žáků příliš neměnil, přestože do I. ročníku nastupovalo méně žáků, než kolik končilo povinnou školní docházku. Pokles počtu žáků byl nahrazen příchodem dětí z okolních nespádových obcí. Těch navštěvovalo naši školu 32, resp. 34, což představuje cca 10% žáků školy. Skladbu žákovských kolektivů nepříznivě ovlivňují na II. stupni odchody nadaných žáků na víceletá gymnázia ( žáků, žáků). Školu navštěvují také žáci se specifickými poruchami učení (25 žáků, 23 žáci) a dílčím oslabením výkonu (28 žáků). Celkově se ve škole vzdělává v průměru 13% žáků, kteří vykazují slabší dispozice pro duševní činnost.

8 8 6. Hodnocení žáků Výsledky celkového hodnocení žáků ve sledovaném období jsou velmi dobré, jak vyplývá z následující tabulky. Na žádost rodičů mohou být žáci hodnoceni slovně nebo kombinací slovního hodnocení a klasifikací. Škola má pověst zařízení s přísnou klasifikací, učitelé jsou nároční na vědomosti žáků. Současně však naši absolventi dosahují vysoké úspěšnosti v dalším studiu v I. ročnících si udržují známky na úrovni IX. ročníku, nekončí se studiem z důvodu neprospěchu. 2005/ /2007 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. Prospěli s vyznamenáním na I.stupni Z vyznamenaných výtečný prospěch Prospěli s vyznamenáním na II. stupni Z vyznamenaných výtečný prospěch II. stupeň z chování III. stupeň z chování Důtky ředitele školy Důtky třídního učitele Pochvaly Zameškané omluvené hodiny průměr na žáka 35,21 47,47 33,35 42,6 Zameškané neomluvené hodiny Počet snížených známek z chování je nízký. Příznivě se zde projevuje preventivní působení pedagogických pracovníků na žákovské kolektivy, důsledné řešení kázeňských přestupků v třídních kolektivech, okamžitá spolupráce s rodiči a orgány státní správy. Negativním jevem je zvyšující se počet zameškaných omluvených hodin. Zde se projevuje jistá benevolence rodičů, kteří tolerují krátkodobé absence při náznacích nemocí a potíží. Využívají tak možnosti, kdy škola nemůže vyžadovat doklad o nemoci od lékaře. Ve sledovaném období se na počtu zameškaných hodin projevovaly i opakované chřipkové epidemie v únoru. Počet zameškaných hodin v tomto období představoval zhruba 20% všech absencí. 7. Prevence sociálně negativních jevů V plánu školy a ve ŠVP jsou zastoupeny z této oblasti především výchova ke zdravému životnímu stylu a etika a právní výchova. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. V něm jsou uvedeny formy a metody působení na žáky. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj a sociální chování formou projektové výuky, skupinové práce, přednášek, besed. Výchovu doplňujeme dalšími aktivitami školy nabídka zájmových kroužků, akce se žáky v době mimo vyučování. Škola má zpracovaný postup pro řešení případů zjištěného požívání omamných a psychotropních látek, případně jejich distribuce bylo projednáno na pedagogické radě, s postupem byli seznámeni rodiče na plenárním shromáždění. Škola má k dispozici soupravu pro detekci návykových látek. 8. Environmentální výchova

9 9 Základním nástrojem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) je zpracovaný program pro tuto oblast. V něm se snažíme vycházet především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a města (třídění odpadů, organizování sběru). Málo je zatím využívané enviromentální vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Spolupráce školy s městem je na dobré úrovni, chybí zatím spolupráce se soukromými objekty. Dobré podmínky pro tuto oblast působení školy nabízí školní okrasná zahrada. Účinnou formou EVVO jsou projekty organizované školou. Ve sledovaném období to byly: Putování Ždánickým lesem a mikroregionem Politaví září 2005 Cross Country Tour září 2005 Den Země duben 2006 Ekoden s deváťáky duben 2007 IV. Průběh a výsledky vzdělávání 1. Učebně vzdělávací proces Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán školy je zpracován v relaci s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka a výchovně vzdělávací práce probíhají v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tématických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích. Plánování a bezprostřední příprava na výuku jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají. Forma provedení odpovídá danému tématu. V řadě hodin byla patrná skupinová i individuální práce s dětmi. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce však nenechávají dostatek prostoru pro svobodné rozhodování dětí a možnost volby. Zřejmá byla snaha zaměřit se na problémové učení a experimentování. Na I. stupni příznivě ovlivňuje kvalitu výchovně vzdělávací práce vstřícný přístup učitelek. Pro zjišťování výsledků vzdělávání využíváme testy odborných firem Scio, Kalibro, Cermat. Jejich přehled uvádíme v Příloze. Umožňují nám srovnání úrovně výuky se školami v ČR. V posledních letech dosahují naši žáci výsledků nad celostátním průměrem. V některých sledovaných oblastech se blíží úrovni studentů víceletých gymnázií kupř. Cermat v roce Zdokumentované hodnocení odborných firem poskytuje objektivní přehled o úrovni výuky. Další poznatky získáváme také z výsledků žáků na olympiádách a soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností se pravidelně uskutečňuje na jednání předmětových komisí a na závěrečné pedagogické radě. Analýza je pak následně využívána při tvorbě plánu práce na příští školní rok. Plnění závěrů analýzy je kontrolováno při hospitacích. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Klasifikace případného ústního zkoušení byla objektivní a vyučujícími zdůvodněná. Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků, které však probíhaly v časové tísni.

10 10 Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele. Žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s učiteli. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formami samostatné práce. Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají v ročníku čtyři kontrolní slohové práce v průběhu školního roku. Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit. Z didaktických principů nebyly vždy dostatečně respektovány zásady názornosti. Lépe se dalo využívat také vlastní aktivity žáků. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání. Problémy činí samostatné vyjadřování žáků, čtení textu s porozuměním a interpretace přečteného textu. Zde vidíme největší prostor pro zlepšování v následujícím hodnoceném období. 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kromě individuálního vzdělávání pedagogů v odborných a metodických kurzech jejich aprobací byly posíleny formy společného vzdělávání pedagogického týmu přímo ve škole v tématech: a) ŠVP a vzdělávací program b) interaktivní tabule ve školní výuce c) vyučovací metody v návaznosti na klíčové kompetence a průřezová témata d) klíč ke klíčovým kompetencím e) tvorba ŠVP autoevaluace školy f) prevence šikany Ve sledovaném období se dlouhodobého vzdělávání ve studiu k prohlubování odborné kvalifikace zúčastnili zástupkyně ředitele školy koordinátor tvorby ŠVP a výchovná poradkyně výchovné poradenství. Přehled kurzů a vzdělávacích akcí uvádíme vždy ve výroční zprávě o činnosti školy. 3. ICT standard a plán Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci SIPVZ modul úrovně Z. 16 z nich (69,5%) prošlo úvodním modulem P 0, 8 pak absolvovalo volitelný modul PV I, 3 učitelé mají kompletní vzdělání v oblasti SIPVZ: Z + 3 volitelné moduly. Koordinátor ICT absolvoval i třetí volitelný modul pro pokročilé uživatele. Vybavení ICT: - stav k uvádíme v oddíle III/2. 36 školních počítačů z celkových 38 je mladší než 5 let. Nejdůležitější úkoly ve výuce: 1. Zvýšit podíl výuky v interaktivní učebně. 2. Zřídit zájmový kroužek se zaměřením na počítačové technologie. 3. Rozšířit výuku v počítačových učebnách do tříd I. stupně. 4. Změnit systém umísťování informací na www stránky školy. 4. Zájmové vzdělávání školní družina Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena. Zejména rodiče I. IV. ročníku oceňují práci školní družiny, stejně jako dojíždějící žáci, kteří zde mají možnost pobytu.

11 11 Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost docházky žáků (příchody a odchody ze ŠD), které brání pravidelné a koncepční práci. Materiální podmínky činnosti školní družiny jsou na potřebné úrovni. Venkovní areál nabízí dostatek prostoru pro sportovní aktivity žáků hřiště s umělým povrchem o rozměrech 16 x 8 m, zahradní nábytek, jednoduchá sportoviště, venkovní stoly pro stolní tenis, pískoviště. Kromě pravidelné výchovně-vzdělávací činnosti organizují vychovatelky soutěže a společné akce: sportovní odpoledne, soutěže ve školních hrách, lehkoatletický trojboj, drakiáda, Mladý vynálezce, atd. 5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci a) integrovaní žáci Trvale platná opatření: se souhlasem rodičů jsou žáci vysíláni na odborná vyšetření do PPP nebo SPC pro každého integrovaného žáka je sestaven individuální výukový plán, který je konzultován s odborným pracovištěm, následně je pak odsouhlasen rodiči integrovaného žáka na I. stupni jsou zřízeny dyslektický a logopedický zájmový útvar, které vedou učitelky se speciálním kurzem individuální péče v odpoledních hodinách vedou výuku učitelé jednotlivých předmětů pro integrované žáky dle zvláštního rozpisu speciální a kompenzační pomůcky jsou hrazeny z finančních prostředků ONIV, které jsou pořizovány dle doporučení PPP nebo SPC Další péče: Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, např. místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu. V jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s pedagogicko- psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků. Účinná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů, konzultace směrem k účelnému využívání speciálních pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. b) nadaní žáci Trvale platná opatření: nabídka volitelných předmětů, umožňující specializaci dle jednotlivých oborů zapojení do olympiád a soutěží úspěšná reprezentace na okresní a regionální úrovni především v matematice, fyzice a chemii rozšíření práce na PC výukové programy, specifické úlohy účast v projektech Scio, Kalibro, Cermat možnosti srovnání úrovně vzdělávání v ČR Další péče:

12 12 Velmi nadaní žáci se zapojují do olympiád a soutěží. Ve školním roce 2005/2006 se školních kol zúčastnilo 85 žáků, do okresních kol postoupilo 18 žáků. Ve školním roce 2006/2007 to bylo 73 žáků, resp. 20 žáků. V přehledu v Příloze uvádíme žáky, kteří se umístili v okresních kolech do 5. místa. Příprava na okresní kola probíhá v odpoledních hodinách, je časově značně náročná. Vzhledem k odchodu žáků na víceletá gymnázia (v roce 2005/2006 odešlo 5 žáků = 11,6% žáků daného ročníku, v roce 2006/ žáků = 13,5% žáků daného ročníku) bývá velkým problémem najít skutečné talenty pro zapojení do olympiád a soutěží. Chceme-li uspět v okresním měřítku, jsme nuceni využívat schopné jedince ve více kategoriích. Speciální péče je věnována rovněž žákům, kteří se hlásí k maturitnímu studiu. Jsou pro ně zřízeny volitelné předměty Seminář z Čj a Praktika z matematiky a zájmové kroužky, Cvičení z Čj a Cvičení z M. Dobrou průpravou pro budoucí studenty je i zapojení do testování odborných firem a využívání těchto materiálů z předcházejících let ve vyučovacích hodinách. 6. Přijímání žáků Probíhá standardním postupem dle legislativních norem zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon) a zákon č.500/2004 Sb. (správní řád). Počty přijatých žáků do I. ročníku: Školní rok Ždánice Okolní nespádové obce 2005/ / Počty žáků v dalších ročnících: Školní rok Ždánice Lovčice Nechvalín Okolní nespádové obce 2005/ / Nespádové obce: Archlebov, Dražůvky, Strážovice, Uhřice, Větěřov, Žarošice 7. Spolupráce školy s rodiči a institucemi Ve sledovaném období nebyla na školu podána žádná oficiální stížnost. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátily na vedení školy. V případech vážného porušení školního řádu byli k projednávání zváni rodiče do školy. Výchovná komise ve sledovaném období nezasedala. V květnu 2007 jsme předali k šetření Policii ČR krádež mobilního telefonu dvěma žáky naší školy. Názory rodičů na činnost školy jsme monitorovali prostřednictvím projektu firmy Kalibro Škola a já listopad 2006 (příloha č. 1). a) Školská rada Je zřízena od roku 1997 jako 9-členná, v dubnu 2007 proběhla volba na další 3-leté období. Funkci předsedy rady školy vykonával p. Zdeněk Punčochář, Ždánice 847 zvolený z řad zákonných zástupců žáků. Školská rada nevznesla v daném období závažné připomínky k činnosti školy. Během každého školního roku proběhlo 2x jednání ve škole, na nich byli

13 13 zástupci školské rady informováni o výsledcích školy a jejich záměrech pro následující období. b) Poskytování informací rodičům Rodičovské schůzky jsou svolávány 2x ročně. Jejich náplní jsou především informace o životě třídy, organizační věci, projednání aktuálních záležitostí týkající se třídy jako kolektivu, informace o průběhu vzdělávání jejich dětí Rodiče jsou průběžně seznamováni s Pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků. O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče seznamováni na konzultacích, které se konaly vždy první čtvrtek v měsíci. Postupně se zvyšuje účast rodičů na konzultacích (listopad rodičů, březen rodičů). V listopadu a dubnu se koná plenární shromáždění rodičů. Na něm jsou podávány zásadní informace o činnosti školy. Rodiče se vyjadřují k základním dokumentům školy ŠVP, Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Směrnice k zajištění k BOZ žáků. Rodičům jsou předkládány návrhy na pořízení nadstandardních učebních pomůcek, opatření v oblasti prevence negativních jevů. c) Školní časopis Pod názvem Kuliočko vychází od roku 1997 čtyřikrát ročně. Na jeho vydávání se podílí redakční rada, kterou tvoří žáci vyšších ročníků. Radu řídí p.uč. Lungová. Časopis se vyjadřuje k dění ve škole, informuje o akcích, které připravili pro žáky učitelé mimo vyučování, otiskují se zde literární pokusy školáků. d) Prezentace školy na veřejnosti Pravidelné akce pro veřejnost: Školní akademie od roku 1992, 1x ročně Miss Poupě od roku 2002, 1x za dva roky Nacvičení a předvedení Polonézy od roku 1997 Den otevřené výuky na I. stupni Informace ve Ždánickém zpravodaji: Časopis vychází 1x za měsíc. Informace o dění ve škole zde zveřejňujeme v průměru 8x ročně. Dobročinné akce: Zapojení do Adventních televizních koncertů od roku 1999, průměrně zasíláme Kč na podporu aktivit majících vztah k dětem Běh Terryho Foxe zasílaná částka v průměru kolem Kč Kulturní pořady pro ústav sociální péče v Kyjově e) Péče školy o volný čas žáků Zájmové kroužky: Vedou je učitelé školy, jejich počet činil ve šk. roce 2005/ , 2006/ Zapojení žáků do zájmových kroužků: 2005/ % žáků školy 2006/ % žáků školy

14 14 Organizace akcí v době vyučování: Probíhaly průběžně v celém sledovaném období, jejich počet během školního roku se pohyboval kolem 30. Jednalo se především o besedy, kulturní představení, návštěvy výstav. Jejich přehled uvádíme vždy ve Výroční zprávě o činnosti školy. 8. Výsledky vzdělávání žáků a) Použité evaluační metody testování odborných firem Školní rok 2005/2006 Cermat celostátní hodnocení výsledků vzdělávání. Scio srovnávací testování pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií Scio srovnávací testy pro žáky 6. tříd ZŠ KEA IX. ročník V. a VIII. Ročník VI. ročník Školní rok 2006/2007 Kalibro projekt Škola a já rodiče Kalibro projekt Škola a já žáci Cermat Scio klíčové kompetence Scio klíčové kompetence VI. IX. ročník VI. IX. ročník IX. ročník VII. ročník VIII. ročník b) Srovnávací prověrky Probíhají vždy na závěr školního roku. Ve školním roce 2005/2006 se uskutečnily v I. VII. ročníku, v následujícím roce v I. VI. ročníku. Výsledky jsou uvedeny ve Výročních zprávách o činnosti školy. c) Poznatky z hospitační a kontrolní činnosti Jsou pravidelně zařazovány na jednání pedagogických rad a následně zveřejňovány jako příloha týdenních úkolů. Závěry jsou využívány při sestavování analýzy výsledků vzdělávání za daný školní rok. 2005/ /2007 Počet hospitací Počet kontrol d) Žákovské práce, písemnosti žáků Během školního roku kontrolujeme čtvrtletní slohové práce z Čj a čtvrtletní písemné práce z M v VI.- IX. ročníku, dále zápisy laboratorních prací z Ch, F, Př. Práce jsou učiteli opraveny, žáci následně písemně opravují chyby. Laboratorní práce jsou hodnoceny známkou v těch případech, kdy žáci odevzdají protokoly ve vyučovací hodině. Dlouhodobým problémem se ukazuje grafická úroveň žákovských písemností, stejně jako množství gramatických chyb v nich obsažených.

15 15 Třídní učitelé kontrolují každý týden podpisy rodičů v žákovských knížkách. Samotný obsah zápisů od vyučujících je námětem kontrol vedení školy četnost známek, jejich soulad s výslednou známkou, úplnost zápisů. Ve školním roce 2006/2007 nastal kvalitativní posun v úrovni záznamů v žákovských knížkách i v dílčím známkování žáků v průběhu školního roku. Tyto změny se příznivě odrazily v minimu stížností z důvodu objektivnosti známkování. e) Umístění žáků na olympiádách a soutěžích V této oblasti dosahuje škola dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Jedná se především o M, Ch, F, Z, zde jsme úspěšní i na regionální úrovni. Zapojení školy do soutěží považujeme za významnou součást profilace školy. Souhrnné výsledky žáků školy uvádíme v příloze. f) Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků Školní rok Studijní obory Učební obory Víceletá gymn. Vycházející žáci 2005/ (72%) 12 (28%) 7 (všichni přihlášení) / (68%) 13 (32%) 5 (všichni přihl.) Ve školním roce 2005/2006 všichni žáci hlásící se na studijní obory uspěli už v I. kole na daný typ školy. V následujícím roce musela zvolit po I. kole jinou školu jedna žákyně. V. Řízení školy 1. Organizační struktura Je uvedena v Příloze 2. Systém vnitřních směrnic a pokynů ŘŠ Škola má zpracovaný soubor základních dokumentů, který administrativně postihuje všechny školní činnosti. Při zpracování jsme vyházeli ze školských legislativních norem a vzorů nabízených odbornými firmami Atre Nový Bydžov, Kartotéka Jan Mikač. Operativní řízení probíhá formou jednání na provozních poradách 1x za měsíc. Pedagogické záležitosti jsou řešeny nejčastěji na jednání metodických orgánů předmětová komise přírodních věd, PK humanitních věd a metodické sdružení. Týdenní úkoly jsou rozepisovány na jednotlivá pracoviště vždy v pátek ráno. Informace, které přišly elektronickou poštou, jsou distribuovány okamžitě do sboroven. Jejich týdenní souhrn přehledně řadíme do týdenních úkolů. 3. Žákovská samospráva

16 16 Je zřízena od roku 2000, schází se 1x za měsíc. Tvoří ji dva zástupci třídy od IV. do IX. ročníku. Na jednání s vedením školy se řeší návrhy a připomínky žáků k dění ve škole, kterým předchází projednání záležitosti na třídnických hodinách. Zasedání žákovské samosprávy se mohou zúčastnit i pedagogičtí pracovníci. Jedenkrát ročně zveme na zasedání vedoucí školních stravovacích služeb Ždánice. Z každého jednání se pořizuje zápis, který se zveřejňuje ve třídách a v týdenních úkolech. 4. Reflexe názorů žáků Jedenkrát za měsíc se konají třídnické hodiny. Během nich se diskutují záležitosti života třídního kolektivu. Žáci zde mohou vznášet náměty k činnosti školy jako celku. Dle závažnosti je třídní učitelé předávají vedení školy. Akutní problémy mohou třídní učitelé řešit každé pondělí první vyučovací hodinu, kdy učí ve svých třídách. Na konci I. pololetí každého školního roku žáci IX. ročníku sdělují své názory na výuku v anketě (viz Příloha). Ve sledovaném období jsme pohled žáků na školu monitorovali dotazníky firmy Kalibro a hodnotícími listy žáků obojí uvádíme v Příloze. VI. Alternativy zlepšení činnosti školy pro další hodnocené období a) oblast vzdělávání 1. samostatné vyjadřování žáků, čtení textu s porozuměním, interpretace přečteného textu. 2. vytváření přirozené autority učitelů, zorganizovat výuku tak, aby nebyla rušena nekázní žáků. 3. zlepšení názornosti výuky výukové programy, pokusy, elektronické záznamy, zajímavosti. 4. vytvořit časový prostor pro finální fázi vyučovacích hodin závěrečné shrnutí a upevnění učiva, celkové hodnocení práce žáků, sebehodnocení žáků. 5. grafická úroveň žákovských písemností + množství gramatických chyb v ní obsažených. 6. umožnit dětem svobodné rozhodování, dát jim možnost volby samostatném při řešení problémů b) materiální vybavení 1. vybavení učeben stavitelným žákovským nábytkem. 2. pořízení dalších interaktivních tabulí. 3. relaxační zařízení pro aktivity během přestávek v objektech školy. c) málo ovlivnitelné negativní faktory 1. 13% žáků školy je integrovaných nebo s dílčím oslabením výkonu omezené dispozice pro duševní činnost 2. odchody žáků na víceletá gymnázia, problém zapojování skutečně talentovaných žáků do olympiád a soutěží 3. benevolence rodičů při omlouvání krátkodobých absencí 4. časová nepravidelnost docházky žáků do školní družiny nekoordinované příchody a odchody žáků během zaměstnání

17 17 VII. Seznam příloh 1. Koncepce MZŠ Ždánice 2. Analýza výsledků vzdělávání ve školním roce 2005/2006 a 2006/ Projekt firmy Kalibro: Škola a já hodnocení rodičů 4. Projekt firmy Kalibro: Škola a já hodnocení žáků 5. Cermat hodnocení výsledků vzdělávání žáků IX. ročníků Cermat Scio klíčové kompetence VII. ročník 8. Scio klíčové kompetence VIII. ročník 9. Umístění žáků na olympiádách a soutěžích ve školním roce 2005/ Umístění žáků na olympiádách a soutěžích ve školním roce 2006/ Dotazník o šikanování na naší škole 12. Názory žáků IX. ročníku na učební program školy 13. List sebehodnocení učitele 14. List hodnocení žáka + hodnocení žákovského kolektivu 15. List hodnocení výchovného poradce 16. Vzdělávání v rámci SIPVZ 17. Účast rodičů na třídních schůzkách a konzultačních hodinách 18. Organizační schéma

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves Identifikátor: 600 041 328 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 120/98 11070 Inspektorát č.12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 120/98 11070 Inspektorát č.12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 120/98 11070 Inspektorát č.12 Signatura: vl3cs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: ZŠ Mokrá, okres Brno-venkov

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více