ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve Ždánicích:

2 2 O B S A H : strana I. Zpracování vlastního hodnocení 2 II. Koncepční záměry školy 3 III. Podmínky ke vzdělávání 4 IV. Průběh a výsledky vzdělávání 8 V. Řízení školy 15 VI. Alternativy zlepšení činnosti školy pro další hodnocené období 16 VII. Seznam příloh 17 Úvodní údaje Vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou dne Vlastní hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno dle 8 a 9 vyhlášky č. 15, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Podklady pro zpracování vlastního hodnocení a) pedagogická dokumentace (učební plán školy, přidělení předmětů, úvazky učitelů apod.) a dokumentace žáků b) výroční zpráva o činnosti školy c) záznamy z pedagogických rad, předmětových komisí a metodického sdružení d) závěry z hospitací a kontrol e) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, rodičům, žákům f) výsledky evaluačních testování (Scio, Kalibro, Cermat) g) záznamy kontrolních orgánů h) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěchy žáků na olympiádách a soutěžích, výsledky přijímacího řízení) i) personální a mzdová dokumentace j) hospodářská dokumentace I. Zpracování vlastního hodnocení Na pedagogické radě byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení. Bylo rozhodnuto, že se na něm budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Pro zvýšení objektivity hodnocení, především průběhu vzdělávání, byly použity testy odborných firem. Zjištěné výsledky jsme mohli porovnávat s jinými školami v regionu i v celé ČR.

3 3 Harmonogram vlastního hodnocení školy: Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada, srpen 2005 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd a CERMAT, únor 2006, únor 2007 víceletých gymnázií Srovnávací testování pro žáky ZŠ a Scio, květen 2006 víceletých gymnázií v 5. a 8.ročníku Projekt Škola a já dotazník pro žáky a Kalibro, listopad 2006 rodiče Celostátní testování Klíčové kompetence Scio, květen 2007 v 8. ročníku Dotazník o šikanování na naší škole ve Květen 2007 ročníku Vlastní hodnocení školy učitelé, žáci, výchovná poradkyně, třídní učitelé Listy pro sebehodnocení, Zdeněk Souček květen 2007 Shromáždění materiálů a diskuse nad Seminář obsahem VHŠ Závěrečná redakce za účasti všech Pedagogická rada pedagogických pracovníků Schválení VHŠ Pedagogická rada II. Koncepční záměry školy Našim základním cílem je: Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil důraz na: a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče věrohodné zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na vebových stránkách školy, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, informace o uplatnění absolventů školy v dalším studiu. V této oblasti jsme začali využívat i méně tradiční způsoby propagace otevřená výuka pro rodiče. b) Vstřícnost vůči rodičům po celo dobu docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování příznivého dojmu, že poskytovaná služba je na potřebné úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je vstřícná. c) Škola neuplatňuje alternativní vzdělávací programy, výuka probíhá klasickými postupy. Koncepce rozvoje školy má formu písemného strukturovaného dokumentu, jehož obsah zřetelně vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci s rodiči, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru, respektuje osobnost dítěte a požadavky jeho rodičů. Zřizovatel je o koncepčních záměrech a počínání školy informován prostřednictvím školské rady, veřejnost získává informace z městských novin Ždánický zpravodaj. K propagaci školy slouží i školní časopis Kuliočko, vycházející jako čtvrtletník. Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek, za příznivého počasí umožnila pobyt žáků

4 4 o přestávce mimo budovu školy. Problematika zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch byla zařazována pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a provozních porad. Výchovná poradkyně evidovala všechny integrované žáky, sledovala, zda jsou prováděna následná vyšetření. Pro každého integrovaného žáka byl sestaven individuální výukový plán, který byl konzultován s odborným pedagogicko psychologickým pracovištěm. Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikace chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, ne vždy důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali se žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování jsme využívali spolupráce s rodiči, policií, orgány sociálně právní ochrany dítěte. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost vůči veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. Při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole. Osvědčily se konzultační dny, které pořádáme pravidelně každý měsíc. V těchto dnech jsou k dispozici rodičům všichni vyučující. Při kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na postižení celkového charakteru výuky zda se vyučující omezují jen na odbornou výuku, nebo zda dokáží vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáží respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usilují o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků. III. Podmínky ke vzdělávání 1. Personální podmínky vzdělávání Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Počet pedagogických pracovníků vzhledem k téměř konstantnímu stavu žáků (kolem 320) zůstává ve škole tři roky beze změny 20 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 odborný pracovník na dohodu (5 hodin týdně). Základní kádr 10 učitelů působí ve škole více než 10 let, 4 učitelé více než 8 let. Fluktuace dosahuje v průměru 2 učitelů za jeden školní rok. Věkový průměr pedagogického sboru činil k let. Všichni členové sboru mají předepsanou klasifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. Pro výuku každého předmětu jsou ve škole aprobovaní učitelé, včetně výuky cizích jazyků. 2. Materiálně technické podmínky vzdělávání Učebny, herny Budova č. 23 Každá třída má svou vlastní učebnu, která má dostatečnou prostorovou kapacitu. Přestože výuka probíhá ve 3 starších budovách (postaveny v roce 1885, 1930, 1965) jsou podmínky pro vyučování velmi dobré. Ve všech objektech byly zrekonstruována sociální zařízení, vyměněno osvětlení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebylo zatím zahájeno pořizování stavitelného žákovského nábytku Je zde umístěn 1. až 4. ročník, každá třída má svůj počítač. Učebny jsou opatřeny žaluziemi, k dispozici je učebna s audiovizuální technikou a kopírkou. Ve školním roce 2006/07sem bylo pořízeno digitální piáno.

5 5 Budova č. 18 Odborné pracovny Jedná se o hlavní školní budovu z roku 1930, která byla rozšířena o přístavbu v roce 1990 v ní jsou 2 třídy, gymnastický sál, 2 odborné učebny, žákovská knihovna, menší počítačová učebna, šatny. Ve staré části tohoto objektu jsou k dispozici kromě učeben odborné pracovny. Škola má k dispozici pracovny pro výuku fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, vedení domácnosti, výpočetní techniky a školní dílnu. Ve školním roce 2006/07 jsme pořídili vypalovací pec do učebny Vv, kterou jsme současně opatřili novým nábytkem. Na začátku školního roku jsme z prostředků SIPVZ vybavili jednu z učeben interaktivní tabulí, včetně sekundární video, audio, PC techniky. V jejím využívání mají pedagogové značné rezervy zaměříme na zlepšení v této oblasti v příštím školním roce. Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Každá školní budova má k dispozici travnatou plochu vybavenou lavičkami pro relaxaci žáků. Areál školní družiny je opatřený jednoduchými sportovními prvky prolézačky, houpačky, skluzavky, stoly pro stolní tenis. V jeho prostorách jsme na podzim 2006 otevřeli hřiště s umělým povrchem o hrací ploše 16 x 9 m vybudované z grantu MND Hodonín, v němž naše škola uspěla. Náklady na vybudování hřiště, včetně ozelenění, činily Kč. Sportovní zařízení V roce 2002 byla zrekonstruována tělocvična nákladem 8 milionů Kč. Je vybavena tělovýchovným nářadím, má dostatečné podmínky pro všechny sálové sporty. V roce 2004 bylo postaveno školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletickou drahou, doskočištěm, travnatou relaxační plochou a dvěma sportovišti o rozměrech 30 x 60 m. Stavba si vyžádala náklady 8,5 milionů Kč. Z hodnotících listů žáků ročníku, zpracovaných k vlastnímu hodnocení školy, vyplývají požadavky na zřízení relaxačních zařízení uvnitř školních budov pro odreagování během přestávek. Budovy ovšem neposkytují dostatečný prostor pro jejich umístění. Jako sponzorský dar jsme získali veslařský trenažér do vestibulu před gymnastickým sálem. Chceme ho doplnit o rotoped a další posilovací zařízení. Dílny a pozemky Školní dílna má potřebné nářadí a nástroje pro výuku technických prací. Během prázdnin 2007 zde byla vyměněna podlahová krytina. Materiál pro práci žáků zajišťujeme od zdejších podnikatelů BMB Ždánice, AZ Plastik Ždánice. V sousedství školního hřiště se postupně dobudovává okrasná zahrada, která umožňuje žákům jednotlivých ročníků sledovat vývoj vegetace během celé sezony. Žáci se zde učí pěstebním zásahům, stejné možnosti se nabízejí i při práci na travnatých plochách a péči o okrasné dřeviny kolem školních budov. Jsou zde postupně vytvářeny dobré podmínky k rozvoji EVVO.

6 6 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Studovna Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Veškerý byl opraven v přecházejících letech ( ). Byly vyměněny plochy lavic, sedáky a opěradla židlí. Není stavitelný, do budoucna je třeba počítat s jeho inovací. Novým nábytkem byla vybavena žákovská studovna v roce K dispozici je 145 židlí, které využíváme pro koncerty, besedy, divadelní improvizace v gymnastickém sále. Je na potřebné úrovni. Problémem zůstává jejich reálné využívání v samotné výuce. Pro ilustraci uvádíme finanční prostředky na učební pomůcky v posledních letech: Kč Kč Kč Žákům jsou učebnice zapůjčovány. Na jejich pořízení vynakládáme značnou část prostředků z ONIV. Pracovní sešity hradí rodiče jejich souhlas získáváme na plenárních shromážděních v předcházejícím školním roce. Pro žáky 1. ročníku připravujeme kompletní vybavení učebními pomůckami v roce 2006 v ceně 735 Kč, pro rok 2007 jsou připraveny pomůcky za 780 Kč. Je žákům k dispozici od roku Jsou zde soustředěny odborné publikace, audio a videotechnika, 2 počítače, kancelářská technika pro přípravu odborných žákovských prací. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny. 1. učebna 13 žákovských počítačů, 1 učitelský, řídící server, 2 tiskárny, notebook, dataprojektor 2. učebna 9 žákovských počítačů + tiskárna Žáci mohou využívat celkem 30 počítačů. Dle požadavků ICT standardu vybavení na základě usnesení vlády ČR z roku 2005 jsou hodnoty ICT indikátorů ve školách do roku 2010 následující: PC/100 žáků PC mladší 5 let Rychlost připojení Projekč. tech./100 žáků ,5 8 8, kb/s 512 kb/s 1 MB/s 1 MB/s 2 MB/s 1,5 2 2,5 3 3,5 Parametry MZŠ Ždánice: Počet PC/100 žáků 10,63 PC mladší 5 let 29 Rychlost připojení 512 kb/s Projekční technika/100 žáků 0,63

7 7 3. Finanční podmínky vzdělávání Přímé neinvestiční výdaje školy (prostředky ze státního rozpočtu přidělované KÚ JMK) Platy OPPP Zákonné odvody ONIV celkem - učebnice a učební pomůcky - ochranné pracovní pomůcky - další vzdělávání PP Tvorba FKSP CELKEM Provozní finanční prostředky z rozpočtu města Hospodářský rok Schválený rozpočet Vlastní příjmy Hospodářský výsledek Kč ,34 Kč ,83 Kč Kč ,90 Kč ,45Kč Kč 4. Vzdělávací program školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola čj.: 16847/ K jsme zpracovali Školní vzdělávací program MZŠ Ždánice. Byl předán k připomínkování Školské radě ve Ždánicích na jednání dne Členové rady k němu nevznesli žádná doplnění. Ve školním roce 2007/2008 bude podle něho zahájena výuka v I. a VI. ročníku. Učební plán školy je doplněn o výuku volitelných předmětů v VI. IX. ročníku. Od VII. ročníku je v jejich rámci nabízena výuka druhého cizího jazyka. Na I. stupni je v zájmu zkvalitnění výuky dělena výuka matematiky, českého jazyka a angličtiny. V IX. ročníku je pro lepší přípravu k přijímacím zkouškám doplněna výuka Čj a M o seminář z Čj a praktika z matematiky. V každém školním roce jsou pro žáky zřízeny zájmové kroužky v počtu kolem 20, které vedou učitelé školy. 5. Počty žáků Průměrná naplněnost třídy činila 24 žáků na I. stupni, 22 žáků na II. stupni. Vyšší počet žáků ve třídách je kompenzován dělením výuky. V daném období se počet žáků příliš neměnil, přestože do I. ročníku nastupovalo méně žáků, než kolik končilo povinnou školní docházku. Pokles počtu žáků byl nahrazen příchodem dětí z okolních nespádových obcí. Těch navštěvovalo naši školu 32, resp. 34, což představuje cca 10% žáků školy. Skladbu žákovských kolektivů nepříznivě ovlivňují na II. stupni odchody nadaných žáků na víceletá gymnázia ( žáků, žáků). Školu navštěvují také žáci se specifickými poruchami učení (25 žáků, 23 žáci) a dílčím oslabením výkonu (28 žáků). Celkově se ve škole vzdělává v průměru 13% žáků, kteří vykazují slabší dispozice pro duševní činnost.

8 8 6. Hodnocení žáků Výsledky celkového hodnocení žáků ve sledovaném období jsou velmi dobré, jak vyplývá z následující tabulky. Na žádost rodičů mohou být žáci hodnoceni slovně nebo kombinací slovního hodnocení a klasifikací. Škola má pověst zařízení s přísnou klasifikací, učitelé jsou nároční na vědomosti žáků. Současně však naši absolventi dosahují vysoké úspěšnosti v dalším studiu v I. ročnících si udržují známky na úrovni IX. ročníku, nekončí se studiem z důvodu neprospěchu. 2005/ /2007 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. Prospěli s vyznamenáním na I.stupni Z vyznamenaných výtečný prospěch Prospěli s vyznamenáním na II. stupni Z vyznamenaných výtečný prospěch II. stupeň z chování III. stupeň z chování Důtky ředitele školy Důtky třídního učitele Pochvaly Zameškané omluvené hodiny průměr na žáka 35,21 47,47 33,35 42,6 Zameškané neomluvené hodiny Počet snížených známek z chování je nízký. Příznivě se zde projevuje preventivní působení pedagogických pracovníků na žákovské kolektivy, důsledné řešení kázeňských přestupků v třídních kolektivech, okamžitá spolupráce s rodiči a orgány státní správy. Negativním jevem je zvyšující se počet zameškaných omluvených hodin. Zde se projevuje jistá benevolence rodičů, kteří tolerují krátkodobé absence při náznacích nemocí a potíží. Využívají tak možnosti, kdy škola nemůže vyžadovat doklad o nemoci od lékaře. Ve sledovaném období se na počtu zameškaných hodin projevovaly i opakované chřipkové epidemie v únoru. Počet zameškaných hodin v tomto období představoval zhruba 20% všech absencí. 7. Prevence sociálně negativních jevů V plánu školy a ve ŠVP jsou zastoupeny z této oblasti především výchova ke zdravému životnímu stylu a etika a právní výchova. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. V něm jsou uvedeny formy a metody působení na žáky. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj a sociální chování formou projektové výuky, skupinové práce, přednášek, besed. Výchovu doplňujeme dalšími aktivitami školy nabídka zájmových kroužků, akce se žáky v době mimo vyučování. Škola má zpracovaný postup pro řešení případů zjištěného požívání omamných a psychotropních látek, případně jejich distribuce bylo projednáno na pedagogické radě, s postupem byli seznámeni rodiče na plenárním shromáždění. Škola má k dispozici soupravu pro detekci návykových látek. 8. Environmentální výchova

9 9 Základním nástrojem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) je zpracovaný program pro tuto oblast. V něm se snažíme vycházet především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a města (třídění odpadů, organizování sběru). Málo je zatím využívané enviromentální vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Spolupráce školy s městem je na dobré úrovni, chybí zatím spolupráce se soukromými objekty. Dobré podmínky pro tuto oblast působení školy nabízí školní okrasná zahrada. Účinnou formou EVVO jsou projekty organizované školou. Ve sledovaném období to byly: Putování Ždánickým lesem a mikroregionem Politaví září 2005 Cross Country Tour září 2005 Den Země duben 2006 Ekoden s deváťáky duben 2007 IV. Průběh a výsledky vzdělávání 1. Učebně vzdělávací proces Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán školy je zpracován v relaci s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka a výchovně vzdělávací práce probíhají v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tématických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích. Plánování a bezprostřední příprava na výuku jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají. Forma provedení odpovídá danému tématu. V řadě hodin byla patrná skupinová i individuální práce s dětmi. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce však nenechávají dostatek prostoru pro svobodné rozhodování dětí a možnost volby. Zřejmá byla snaha zaměřit se na problémové učení a experimentování. Na I. stupni příznivě ovlivňuje kvalitu výchovně vzdělávací práce vstřícný přístup učitelek. Pro zjišťování výsledků vzdělávání využíváme testy odborných firem Scio, Kalibro, Cermat. Jejich přehled uvádíme v Příloze. Umožňují nám srovnání úrovně výuky se školami v ČR. V posledních letech dosahují naši žáci výsledků nad celostátním průměrem. V některých sledovaných oblastech se blíží úrovni studentů víceletých gymnázií kupř. Cermat v roce Zdokumentované hodnocení odborných firem poskytuje objektivní přehled o úrovni výuky. Další poznatky získáváme také z výsledků žáků na olympiádách a soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností se pravidelně uskutečňuje na jednání předmětových komisí a na závěrečné pedagogické radě. Analýza je pak následně využívána při tvorbě plánu práce na příští školní rok. Plnění závěrů analýzy je kontrolováno při hospitacích. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Klasifikace případného ústního zkoušení byla objektivní a vyučujícími zdůvodněná. Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků, které však probíhaly v časové tísni.

10 10 Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele. Žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s učiteli. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formami samostatné práce. Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají v ročníku čtyři kontrolní slohové práce v průběhu školního roku. Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit. Z didaktických principů nebyly vždy dostatečně respektovány zásady názornosti. Lépe se dalo využívat také vlastní aktivity žáků. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání. Problémy činí samostatné vyjadřování žáků, čtení textu s porozuměním a interpretace přečteného textu. Zde vidíme největší prostor pro zlepšování v následujícím hodnoceném období. 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kromě individuálního vzdělávání pedagogů v odborných a metodických kurzech jejich aprobací byly posíleny formy společného vzdělávání pedagogického týmu přímo ve škole v tématech: a) ŠVP a vzdělávací program b) interaktivní tabule ve školní výuce c) vyučovací metody v návaznosti na klíčové kompetence a průřezová témata d) klíč ke klíčovým kompetencím e) tvorba ŠVP autoevaluace školy f) prevence šikany Ve sledovaném období se dlouhodobého vzdělávání ve studiu k prohlubování odborné kvalifikace zúčastnili zástupkyně ředitele školy koordinátor tvorby ŠVP a výchovná poradkyně výchovné poradenství. Přehled kurzů a vzdělávacích akcí uvádíme vždy ve výroční zprávě o činnosti školy. 3. ICT standard a plán Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci SIPVZ modul úrovně Z. 16 z nich (69,5%) prošlo úvodním modulem P 0, 8 pak absolvovalo volitelný modul PV I, 3 učitelé mají kompletní vzdělání v oblasti SIPVZ: Z + 3 volitelné moduly. Koordinátor ICT absolvoval i třetí volitelný modul pro pokročilé uživatele. Vybavení ICT: - stav k uvádíme v oddíle III/2. 36 školních počítačů z celkových 38 je mladší než 5 let. Nejdůležitější úkoly ve výuce: 1. Zvýšit podíl výuky v interaktivní učebně. 2. Zřídit zájmový kroužek se zaměřením na počítačové technologie. 3. Rozšířit výuku v počítačových učebnách do tříd I. stupně. 4. Změnit systém umísťování informací na www stránky školy. 4. Zájmové vzdělávání školní družina Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena. Zejména rodiče I. IV. ročníku oceňují práci školní družiny, stejně jako dojíždějící žáci, kteří zde mají možnost pobytu.

11 11 Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost docházky žáků (příchody a odchody ze ŠD), které brání pravidelné a koncepční práci. Materiální podmínky činnosti školní družiny jsou na potřebné úrovni. Venkovní areál nabízí dostatek prostoru pro sportovní aktivity žáků hřiště s umělým povrchem o rozměrech 16 x 8 m, zahradní nábytek, jednoduchá sportoviště, venkovní stoly pro stolní tenis, pískoviště. Kromě pravidelné výchovně-vzdělávací činnosti organizují vychovatelky soutěže a společné akce: sportovní odpoledne, soutěže ve školních hrách, lehkoatletický trojboj, drakiáda, Mladý vynálezce, atd. 5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci a) integrovaní žáci Trvale platná opatření: se souhlasem rodičů jsou žáci vysíláni na odborná vyšetření do PPP nebo SPC pro každého integrovaného žáka je sestaven individuální výukový plán, který je konzultován s odborným pracovištěm, následně je pak odsouhlasen rodiči integrovaného žáka na I. stupni jsou zřízeny dyslektický a logopedický zájmový útvar, které vedou učitelky se speciálním kurzem individuální péče v odpoledních hodinách vedou výuku učitelé jednotlivých předmětů pro integrované žáky dle zvláštního rozpisu speciální a kompenzační pomůcky jsou hrazeny z finančních prostředků ONIV, které jsou pořizovány dle doporučení PPP nebo SPC Další péče: Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, např. místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu. V jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s pedagogicko- psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků. Účinná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů, konzultace směrem k účelnému využívání speciálních pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. b) nadaní žáci Trvale platná opatření: nabídka volitelných předmětů, umožňující specializaci dle jednotlivých oborů zapojení do olympiád a soutěží úspěšná reprezentace na okresní a regionální úrovni především v matematice, fyzice a chemii rozšíření práce na PC výukové programy, specifické úlohy účast v projektech Scio, Kalibro, Cermat možnosti srovnání úrovně vzdělávání v ČR Další péče:

12 12 Velmi nadaní žáci se zapojují do olympiád a soutěží. Ve školním roce 2005/2006 se školních kol zúčastnilo 85 žáků, do okresních kol postoupilo 18 žáků. Ve školním roce 2006/2007 to bylo 73 žáků, resp. 20 žáků. V přehledu v Příloze uvádíme žáky, kteří se umístili v okresních kolech do 5. místa. Příprava na okresní kola probíhá v odpoledních hodinách, je časově značně náročná. Vzhledem k odchodu žáků na víceletá gymnázia (v roce 2005/2006 odešlo 5 žáků = 11,6% žáků daného ročníku, v roce 2006/ žáků = 13,5% žáků daného ročníku) bývá velkým problémem najít skutečné talenty pro zapojení do olympiád a soutěží. Chceme-li uspět v okresním měřítku, jsme nuceni využívat schopné jedince ve více kategoriích. Speciální péče je věnována rovněž žákům, kteří se hlásí k maturitnímu studiu. Jsou pro ně zřízeny volitelné předměty Seminář z Čj a Praktika z matematiky a zájmové kroužky, Cvičení z Čj a Cvičení z M. Dobrou průpravou pro budoucí studenty je i zapojení do testování odborných firem a využívání těchto materiálů z předcházejících let ve vyučovacích hodinách. 6. Přijímání žáků Probíhá standardním postupem dle legislativních norem zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon) a zákon č.500/2004 Sb. (správní řád). Počty přijatých žáků do I. ročníku: Školní rok Ždánice Okolní nespádové obce 2005/ / Počty žáků v dalších ročnících: Školní rok Ždánice Lovčice Nechvalín Okolní nespádové obce 2005/ / Nespádové obce: Archlebov, Dražůvky, Strážovice, Uhřice, Větěřov, Žarošice 7. Spolupráce školy s rodiči a institucemi Ve sledovaném období nebyla na školu podána žádná oficiální stížnost. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátily na vedení školy. V případech vážného porušení školního řádu byli k projednávání zváni rodiče do školy. Výchovná komise ve sledovaném období nezasedala. V květnu 2007 jsme předali k šetření Policii ČR krádež mobilního telefonu dvěma žáky naší školy. Názory rodičů na činnost školy jsme monitorovali prostřednictvím projektu firmy Kalibro Škola a já listopad 2006 (příloha č. 1). a) Školská rada Je zřízena od roku 1997 jako 9-členná, v dubnu 2007 proběhla volba na další 3-leté období. Funkci předsedy rady školy vykonával p. Zdeněk Punčochář, Ždánice 847 zvolený z řad zákonných zástupců žáků. Školská rada nevznesla v daném období závažné připomínky k činnosti školy. Během každého školního roku proběhlo 2x jednání ve škole, na nich byli

13 13 zástupci školské rady informováni o výsledcích školy a jejich záměrech pro následující období. b) Poskytování informací rodičům Rodičovské schůzky jsou svolávány 2x ročně. Jejich náplní jsou především informace o životě třídy, organizační věci, projednání aktuálních záležitostí týkající se třídy jako kolektivu, informace o průběhu vzdělávání jejich dětí Rodiče jsou průběžně seznamováni s Pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků. O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče seznamováni na konzultacích, které se konaly vždy první čtvrtek v měsíci. Postupně se zvyšuje účast rodičů na konzultacích (listopad rodičů, březen rodičů). V listopadu a dubnu se koná plenární shromáždění rodičů. Na něm jsou podávány zásadní informace o činnosti školy. Rodiče se vyjadřují k základním dokumentům školy ŠVP, Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Směrnice k zajištění k BOZ žáků. Rodičům jsou předkládány návrhy na pořízení nadstandardních učebních pomůcek, opatření v oblasti prevence negativních jevů. c) Školní časopis Pod názvem Kuliočko vychází od roku 1997 čtyřikrát ročně. Na jeho vydávání se podílí redakční rada, kterou tvoří žáci vyšších ročníků. Radu řídí p.uč. Lungová. Časopis se vyjadřuje k dění ve škole, informuje o akcích, které připravili pro žáky učitelé mimo vyučování, otiskují se zde literární pokusy školáků. d) Prezentace školy na veřejnosti Pravidelné akce pro veřejnost: Školní akademie od roku 1992, 1x ročně Miss Poupě od roku 2002, 1x za dva roky Nacvičení a předvedení Polonézy od roku 1997 Den otevřené výuky na I. stupni Informace ve Ždánickém zpravodaji: Časopis vychází 1x za měsíc. Informace o dění ve škole zde zveřejňujeme v průměru 8x ročně. Dobročinné akce: Zapojení do Adventních televizních koncertů od roku 1999, průměrně zasíláme Kč na podporu aktivit majících vztah k dětem Běh Terryho Foxe zasílaná částka v průměru kolem Kč Kulturní pořady pro ústav sociální péče v Kyjově e) Péče školy o volný čas žáků Zájmové kroužky: Vedou je učitelé školy, jejich počet činil ve šk. roce 2005/ , 2006/ Zapojení žáků do zájmových kroužků: 2005/ % žáků školy 2006/ % žáků školy

14 14 Organizace akcí v době vyučování: Probíhaly průběžně v celém sledovaném období, jejich počet během školního roku se pohyboval kolem 30. Jednalo se především o besedy, kulturní představení, návštěvy výstav. Jejich přehled uvádíme vždy ve Výroční zprávě o činnosti školy. 8. Výsledky vzdělávání žáků a) Použité evaluační metody testování odborných firem Školní rok 2005/2006 Cermat celostátní hodnocení výsledků vzdělávání. Scio srovnávací testování pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií Scio srovnávací testy pro žáky 6. tříd ZŠ KEA IX. ročník V. a VIII. Ročník VI. ročník Školní rok 2006/2007 Kalibro projekt Škola a já rodiče Kalibro projekt Škola a já žáci Cermat Scio klíčové kompetence Scio klíčové kompetence VI. IX. ročník VI. IX. ročník IX. ročník VII. ročník VIII. ročník b) Srovnávací prověrky Probíhají vždy na závěr školního roku. Ve školním roce 2005/2006 se uskutečnily v I. VII. ročníku, v následujícím roce v I. VI. ročníku. Výsledky jsou uvedeny ve Výročních zprávách o činnosti školy. c) Poznatky z hospitační a kontrolní činnosti Jsou pravidelně zařazovány na jednání pedagogických rad a následně zveřejňovány jako příloha týdenních úkolů. Závěry jsou využívány při sestavování analýzy výsledků vzdělávání za daný školní rok. 2005/ /2007 Počet hospitací Počet kontrol d) Žákovské práce, písemnosti žáků Během školního roku kontrolujeme čtvrtletní slohové práce z Čj a čtvrtletní písemné práce z M v VI.- IX. ročníku, dále zápisy laboratorních prací z Ch, F, Př. Práce jsou učiteli opraveny, žáci následně písemně opravují chyby. Laboratorní práce jsou hodnoceny známkou v těch případech, kdy žáci odevzdají protokoly ve vyučovací hodině. Dlouhodobým problémem se ukazuje grafická úroveň žákovských písemností, stejně jako množství gramatických chyb v nich obsažených.

15 15 Třídní učitelé kontrolují každý týden podpisy rodičů v žákovských knížkách. Samotný obsah zápisů od vyučujících je námětem kontrol vedení školy četnost známek, jejich soulad s výslednou známkou, úplnost zápisů. Ve školním roce 2006/2007 nastal kvalitativní posun v úrovni záznamů v žákovských knížkách i v dílčím známkování žáků v průběhu školního roku. Tyto změny se příznivě odrazily v minimu stížností z důvodu objektivnosti známkování. e) Umístění žáků na olympiádách a soutěžích V této oblasti dosahuje škola dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Jedná se především o M, Ch, F, Z, zde jsme úspěšní i na regionální úrovni. Zapojení školy do soutěží považujeme za významnou součást profilace školy. Souhrnné výsledky žáků školy uvádíme v příloze. f) Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků Školní rok Studijní obory Učební obory Víceletá gymn. Vycházející žáci 2005/ (72%) 12 (28%) 7 (všichni přihlášení) / (68%) 13 (32%) 5 (všichni přihl.) Ve školním roce 2005/2006 všichni žáci hlásící se na studijní obory uspěli už v I. kole na daný typ školy. V následujícím roce musela zvolit po I. kole jinou školu jedna žákyně. V. Řízení školy 1. Organizační struktura Je uvedena v Příloze 2. Systém vnitřních směrnic a pokynů ŘŠ Škola má zpracovaný soubor základních dokumentů, který administrativně postihuje všechny školní činnosti. Při zpracování jsme vyházeli ze školských legislativních norem a vzorů nabízených odbornými firmami Atre Nový Bydžov, Kartotéka Jan Mikač. Operativní řízení probíhá formou jednání na provozních poradách 1x za měsíc. Pedagogické záležitosti jsou řešeny nejčastěji na jednání metodických orgánů předmětová komise přírodních věd, PK humanitních věd a metodické sdružení. Týdenní úkoly jsou rozepisovány na jednotlivá pracoviště vždy v pátek ráno. Informace, které přišly elektronickou poštou, jsou distribuovány okamžitě do sboroven. Jejich týdenní souhrn přehledně řadíme do týdenních úkolů. 3. Žákovská samospráva

16 16 Je zřízena od roku 2000, schází se 1x za měsíc. Tvoří ji dva zástupci třídy od IV. do IX. ročníku. Na jednání s vedením školy se řeší návrhy a připomínky žáků k dění ve škole, kterým předchází projednání záležitosti na třídnických hodinách. Zasedání žákovské samosprávy se mohou zúčastnit i pedagogičtí pracovníci. Jedenkrát ročně zveme na zasedání vedoucí školních stravovacích služeb Ždánice. Z každého jednání se pořizuje zápis, který se zveřejňuje ve třídách a v týdenních úkolech. 4. Reflexe názorů žáků Jedenkrát za měsíc se konají třídnické hodiny. Během nich se diskutují záležitosti života třídního kolektivu. Žáci zde mohou vznášet náměty k činnosti školy jako celku. Dle závažnosti je třídní učitelé předávají vedení školy. Akutní problémy mohou třídní učitelé řešit každé pondělí první vyučovací hodinu, kdy učí ve svých třídách. Na konci I. pololetí každého školního roku žáci IX. ročníku sdělují své názory na výuku v anketě (viz Příloha). Ve sledovaném období jsme pohled žáků na školu monitorovali dotazníky firmy Kalibro a hodnotícími listy žáků obojí uvádíme v Příloze. VI. Alternativy zlepšení činnosti školy pro další hodnocené období a) oblast vzdělávání 1. samostatné vyjadřování žáků, čtení textu s porozuměním, interpretace přečteného textu. 2. vytváření přirozené autority učitelů, zorganizovat výuku tak, aby nebyla rušena nekázní žáků. 3. zlepšení názornosti výuky výukové programy, pokusy, elektronické záznamy, zajímavosti. 4. vytvořit časový prostor pro finální fázi vyučovacích hodin závěrečné shrnutí a upevnění učiva, celkové hodnocení práce žáků, sebehodnocení žáků. 5. grafická úroveň žákovských písemností + množství gramatických chyb v ní obsažených. 6. umožnit dětem svobodné rozhodování, dát jim možnost volby samostatném při řešení problémů b) materiální vybavení 1. vybavení učeben stavitelným žákovským nábytkem. 2. pořízení dalších interaktivních tabulí. 3. relaxační zařízení pro aktivity během přestávek v objektech školy. c) málo ovlivnitelné negativní faktory 1. 13% žáků školy je integrovaných nebo s dílčím oslabením výkonu omezené dispozice pro duševní činnost 2. odchody žáků na víceletá gymnázia, problém zapojování skutečně talentovaných žáků do olympiád a soutěží 3. benevolence rodičů při omlouvání krátkodobých absencí 4. časová nepravidelnost docházky žáků do školní družiny nekoordinované příchody a odchody žáků během zaměstnání

17 17 VII. Seznam příloh 1. Koncepce MZŠ Ždánice 2. Analýza výsledků vzdělávání ve školním roce 2005/2006 a 2006/ Projekt firmy Kalibro: Škola a já hodnocení rodičů 4. Projekt firmy Kalibro: Škola a já hodnocení žáků 5. Cermat hodnocení výsledků vzdělávání žáků IX. ročníků Cermat Scio klíčové kompetence VII. ročník 8. Scio klíčové kompetence VIII. ročník 9. Umístění žáků na olympiádách a soutěžích ve školním roce 2005/ Umístění žáků na olympiádách a soutěžích ve školním roce 2006/ Dotazník o šikanování na naší škole 12. Názory žáků IX. ročníku na učební program školy 13. List sebehodnocení učitele 14. List hodnocení žáka + hodnocení žákovského kolektivu 15. List hodnocení výchovného poradce 16. Vzdělávání v rámci SIPVZ 17. Účast rodičů na třídních schůzkách a konzultačních hodinách 18. Organizační schéma

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více