Podrobná pravidla Tipligy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná pravidla Tipligy"

Transkript

1 Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly v plném rzsahu a je řádně registrván k sázení či věrnstnímu prgramu u některé ze splečnstí uvedených v bdě 8.1. těcht pravidel (dále také prvzvatelé ) Z TL jsu vylučeny sby v pracvním neb bdbném vztahu k některému z prvzvatelů či k dalším sbám pvěřeným zajištěním TL a sby, které jsu ke kterékliv z takvých sb ve vztahu sb blízkých. V případě, že se výhercem TL stane sba, která je vylučena z účasti na TL, výhra není platně získána a takvé sbě nebude předána Pravidla TL jsu, není-li v příslušných bdech stanven jinak, splečná pr Sázející u všech prvzvatelů. Tt znění v českém jazyce upravuje průběh TL pr Sázející u splečnstí TIPSPORT a.s., Tipsprt.net a.s a CHANCE a.s. Pravidla jsu vždy dstupná v sídle přadatele, v sídlech všech zúčastněných prvzvatelů a na internetvých stránkách a Pjmy pužívané v těcht pravidlech jsu, není-li stanven jinak, shdné s pjmy pužívanými v herních plánech a všebecných pdmínkách jedntlivých prvzvatelů. 2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY 2.1. Výhrami v TL a vlžených sutěžích mhu být finanční částky, bdvé dtace Netknta, bdvé dtace Tipknta, bdvé dtace knta Glden Clubu aneb věcné ceny. Přehled vypsaných dměn pr jedntlivá kla jedntlivých lig musí být na internetvých stránkách příslušnéh prvzvatele zveřejněn vždy nejpzději 1. den danéh Hracíh kla (dále jen kl ), většinu tedy vždy k 1. dni v měsíci Pr vylučení jakýchkliv pchybnstí se uvádí, že výhra v TL je pr dané umístění v sutěži splečná pr všechny prvzvatele, u kterých se lze TL zúčastnit, tedy všichni účastníci TL bez hledu na t, kteréh z prvzvatelů jsu klienty, splečně sutěží jedinu výhru pr dané umístění, přičemž tat výhra může být vyplacena v Netech, bdech Tipknta neb Gldenech, ne-li uveden jinak Přadatel si vyhrazuje práv nahradit deklarvané výhry výhrami bdbnéh typu a dpvídající hdnty Sázející se stává účastníkem TL v případě, že: Označí své internetvé sázky příznakem Tipliga pr účast ve hře, a t je TL. Uzavřením Sázky s značením TL se sázející stává autmaticky účastníkem sutěže TL Neznámí před přijetím sázky prstřednictvím Tipkarty neb karty Glden Clubu bsluze pbčky svůj nezájem účast v TL. V tmt případě jsu mu d TL autmaticky zapčteny vždy první tikety v rámci danéh dne d výše denníh limitu vkladu d TL Aktivuje svu účast v TL na kterékli pbčce jedntlivých prvzvatelů, a t suhlasem s aktivací vyjádřeným bsluze pbčky. 3. PRŮBĚH TIPLIGY

2 3.1. TL prbíhá p jedntlivých hracích klech (dále také kla ). Za běžné kl je pvažván časvé bdbí pčínaje d mmentu vyhdncení předchzíh kla (přibližně v dbě d 6:00 d 07:00 hdin) v 1. den kalendářníh měsíce až d 23:59 hdin psledníh dne kalendářníh měsíce, pkud není stanven jinak. V prvních dnech jedntlivých kl nelze v čase d 0:00 hdin až d vyhdncení předchzíh kla uzavírat sázky d TL. Tikety, které se vyhdntí p vyhdncení předchzíh kla nejsu zapčteny d žádnéh kla TL 3.2. Sutěž se dělí d jedntlivých úrvní (dále také lig ), které jsu uvedeny v bdě 3.3. Pr každu jedntlivu úrveň je Sázejícím stanvena výše maximálních denních Vkladů na sázky (dále také denní limit), které lze zařadit d TL Zařazení Sázejícíh d jedntlivých lig je prveden na základě vyhdncení předcházejícíh kla Každý nvě registrvaný Sázející je autmaticky zařazen d nejvyšší právě nebsazené sutěže Jedntlivé ligy s výjimku 1. ligy jsu dále dle pčtu účastníků děleny na skupiny (např. 3. liga Skupina 1, 3. liga Skupina 2 atd., dále také skupiny.) Pčty pstupujících a sestupujících jsu dány celkvým pčtem Sázejících, kteří budu v daném kle sutěžit. Tyt pčty se mhu v jedntlivých úrvních lišit Pstup i sestup je mžný vždy puze jedinu úrveň směrem nahru či dlů. Z nejvyšší sutěže již nelze pstupit. Z nejnižší sutěže již nelze sestupit, avšak v případě, že Sázející v daném kle nezařadí žádnu Sázku d TL, nebude pté zbrazván v žebříčku. Jeh pětvné zařazení d žebříčku TL nastane p zařazení další Sázky d sutěže Dle rzhdnutí přadatele je mžné pčet jedntlivých lig upravvat Úrvně sutěže a denní limity Vkladů jsu stanveny takt: Úrveň sutěže Denní limit vkladů 1. liga 1000 Kč 2. liga 800 Kč Nárdní liga 500 Kč Divize 200 Kč Krajský přebr 100 Kč A třída 100 Kč B třída 70 Kč Okresní přebr 70 Kč 3. třída 50 Kč 4. třída 50 Kč 5. třída 30 Kč 6. třída 30 Kč Prales 30 Kč

3 3.4. D TL lze zařadit všechny typy jedntlivými prvzvateli přijímaných kurzvých sázek s výjimku LIVE sázek D TL lze dále zařadit puze událsti s datem uzávěrky d knce aktuálníh hracíh kla Zařazení sázky d TL nemůže Sázející ddatečně změnit či zrušit s výjimku běžnéh strnvání tiketu se sázku zařazenu d TL Pčet sázek zařazených Sázejícím d TL není mezen pčtem tiketů, ale je mezen stanveným denním limitem Vkladů Sázející má mžnst uzavřít Sázky d TL v předstihu až na něklik dní (maximálně na 6 dní), přičemž není pdmínku, aby tyt vsazené tikety na Sázejícím vybrané dny byly určeny pr dny přím p sbě jducí (tj. např. ve středu je mžné vsadit tikety d TL na následující čtvrtek až neděli ale také např. jen na čtvrtek a na sbtu) V případě, že Sázející sází na některý den dpředu, tak žádná z událstí bsažená na těcht tiketech nesmí mít uzávěrku dříve, nežli v den, na který je limit využíván. Opět platí pravidl, že tiket nesmí bsahvat událsti s datem uzávěrky p knci kla. 4. VYHODNOCENÍ 4.1. TL je vyhdncvána na základě bdvéh stavu (dále také bdy ) dsaženéh v daném hracím kle. Bdy jsu rvny čisté výhře, cž je dsažená výhra p dečtení Vkladu bez případnéh manipulačníh pplatku (dále jen čistá výhra ), v krunách. Příklad: Sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 = výhra 500 Kč, čistá výhra 400 Kč. D žebříčku je zapčten 400 bdů rvnajících se čisté výhře v krunách Bdy získané na tiketech slžených z více Sázenek (např. tikety Kmbinátr) se vypčítávají z čistých výher dsažených na jedntlivých Sázenkách tht tiketu Pkud se Sázejícímu d sutěže zapčítává jen pměrná část vkladu na tiketu (tak, aby byl naplněn max. denní limit vkladu), bude mu připsána také jen stejná pměrná část bdvé výhry na tiketu Tikety s kurzvým zvýhdněním a sázky bsahující kurzvý bnifikátr (Gradace a Sázka p uknčení seance) se d TL zapčítávají bez kurzvéh zvýhdnění a bnifikace. Např. sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 a 10% kurzvým zvýhdněním = čistá výhra 450 Kč. D žebříčku je však zapčten puze 400 bdů Pkud Sázející v rámci jedntlivéh kla TL vsadí d tét sutěže sázky na 6 dní vždy za stanvený denní limit, získává pr sázky v dalším (tj. 7. ) dni tzv. Kapříka. Výjimku je situace, pkud by ke splnění pdmínky dšl u sázek, které byly vsazeny na limit některéh buducíh dne. V takvém případě je Kapřík přidělen až v dalším dni, ve kterém Sázející uzavře sázky přím pr limit aktuálníh dne Kapřík je bnifikátr, který umžní v případě výherní sázky zdvjnásbení pčtu získaných bdů d žebříčku TL. Např. Sázející vsadí sázku s Kapříkem za 100 Kč v kurzu 5:1. Finanční hdnta čisté výhry je 400 Kč, avšak pčet bdů zapčtených d žebříčku v TL nebude 400, ale 800 bdů Kapřík bude pužit v den, ve kterém Sázející značí tiket d TL p splnění pdmínky dle bdu 4.5. Kapřík není přensný d dalšíh kla TL. Kapříka lze využít pr více sázek, avšak v sučtu maximálně d výše denníh finančníh limitu TL.

4 Tiket s Kapříkem bude vždy graficky dlišen d jiných tiketů vsazených v TL Sázky s Kapříkem se nezapčítávají d kumulace splněných denních limitů pr další bdbí v daném sutěžním kle V rámci jedntlivéh kla může Sázející získat Kapříka vícekrát. Dny, ve kterých Sázející vsadí sázky za stanvený finanční denní limit d TL, na sebe nemusí přím navazvat D dalšíh kla TL se nepřevádí kumulace pčtu dní, ve kterých sázející splnil pdmínku maximálníh limitu denníh vkladu v uplynulém kle a nevzniknul mu z nich nárk na Kapříka Pr zařazení hdnty výhry d výpčtu bdů získaných v daném kle je rzhdující kamžik, ve kterém jsu výsledky prmítnuty d jedntlivých Sázek. V případě, že z jakýchkliv důvdů nebude vyhdncen tiket, který byl vsazen v uplynulém kle, d 5:59 hdin prvníh dne následujícíh p jeh uplynutí, bdy z tht tiketu nebudu zapčítány d bdvéh zisku Sázejícíh v žádném kle. Za vyhdncený tiket je v rámci TL pvažván puze tiket, na němž jsu vyhdnceny všechny bsažené příležitsti. Případná změna vyhdncení událsti neb příležitsti zařazené d TL, která bude prvedena až p uzavření kla, již nemá vliv na pstupy d následujícíh kla Na základě vyhdncení kla je sestaven přadí Sázejících v jedntlivých skupinách d nejvyššíh k nejnižšímu pčtu získaných bdů a jsu určeni Sázející pstupující d vyšší úrvně a sestupující d nižší úrvně V případě, že dva a více Sázejících dsáhne p vyhdncení kla stejnéh sučtu bdů, lepším umístění Sázejícíh rzhdne vyšší pčet tiketů zařazených d TL Sázející není pvinen uzavírat sázky ve všech dnech jedntlivých hracích kl. Avšak v případě, že v rámci kla dsáhne 0 bdů, následuje autmaticky sestup d nižší sutěže Pkud je v rámci skupiny vyšší pčet sestupujících než 6 z důvdu dsažení 0 bdů, pak jsu tit Sázející nahrazeni účastníky z nižší sutěže, kteří se sice umístili na nepstupvých pzicích, ale mají nejvyšší pčet dsažených bdů. 5. VLOŽENÉ SOUTĚŽE TIPLIGY 5.1. Měsíční Král sázek pbčky (dále jen Měsíční Král ) je vlžená sutěž TL určená výhradně pr Sázející na pbčkách splečnstí TIPSPORT a.s. a CHANCE a.s Měsíční Král bude vyhdncen na základě sázek, které Sázející zařadili d TL výhradně na kamenných pbčkách prvzvatele. Měsíčním Králem bude vyhdncen ten sázkař, který dsáhl nejvyššíh pdílu bdů získaných v rámci TL a denníh limitu vkladů dané úrvně TL (dále také skóre ) v rámci jednh kla Sázející získává bdy d žebříčku pdle th, na jaké pbčce vsadí tiket d TL Pr vyhlášení a dměnění výherců na každé pbčce během jednh kla je pdmínku, že minimálně 10 jakýchkli sázkařů vsadí na dané pbčce alespň jeden tiket bsahující bnifikátr Kapřík. V případě nesplnění tét pdmínky nemají sázkaři na dměňvaných pzicích na čerpání výhry nárk.

5 Měsíčním Králem se může každý sázkař u příslušnéh prvzvatele stát nejvýše ve 2 kamenných pbčkách. Výhry jsu mu pté připsány za dvě nejvýše dsažená umístění Djde-li v průběhu rku k uknčení prvzu pbčky, bude sutěž Měsíční Král v tét pbčce uknčena a vyhdncena dle bdu 5.1.1, a t k datu uknčení prvzu pbčky. V případě splnění pdmínek pr přiznání dměny dle platných pravidel sutěže bude výhercům připsána pměrná část dměny dle data uknčení prvzu pbčky vzhledem k běžnému měsíci, avšak puze v případě, že sutěž na dané pbčce prbíhala minimálně 10 dnů v rámci kla, v němž byl prvz pbčky uknčen Měsíční Král sázek internetu je vlžená sutěž TL určená výhradně pr Sázející u splečnstí Tipsprt.net a.s. a CHANCE a.s Měsíční Král sázek internetu bude vyhdncen na základě sázek, které sázkaři zařadili d TL výhradně prstřednictvím internetvé kursvé sázky na neb Měsíčním Králem sázek internetu bude vyhdncen ten sázkař, který dsáhl nejvyššíh skóre v rámci jednh kla D tét vlžené sutěže bude zařazen každý sázkař, který během jednh sutěžníh kla zařadil d TL nejméně jeden tiket, a t prstřednictvím internetu Rční Král sázek pbčky (dále jen Rční Král ) je vlžená sutěž TL určená výhradně pr Sázející na pbčkách splečnstí TIPSPORT a.s. CHANCE a.s Rční Král bude vyhdncen na základě sázek, které Sázející zařadili d TL výhradně na kamenných pbčkách prvzvatele. Rčním Králem bude vyhdncen ten sázkař, který dsáhl nejvyššíh skóre v rámci kalendářníh rku Výherci tét vlžené sutěže budu vyhdnceni a dměněni puze v případě, že Měsíční Král bude v bdbí kalendářníh rku na dané pbčce vyhlášen a dměněn minimálně sedmkrát Rční Král sázek internetu je vlžená sutěž TL určená výhradně pr Sázející u splečnstí Tipsprt.net a.s. a CHANCE a.s Rční Král sázek internetu bude vyhdncen na základě sázek, které Sázející zařadili d TL výhradně prstřednictvím internetvé kursvé sázky na neb Rčním Králem sázek internetu bude vyhdncen ten sázkař, který dsáhl nejvyššíh skóre v rámci kalendářníh rku V případě shdnéh skóre u více sutěžících rzhduje přadí vlžených sutěží TL pčet vsazených tiketů Pr ptřeby vyhdncení sutěží Měsíční Král a Rční Král bude na základě skóre sestaven a zveřejněn pbčkvý žebříček. V případě měsíčních sutěží průběžně, v případě rčních sutěží vždy d 5 dnů následujících p psledním dni předchzíh rku. 6. URČENÍ VÝHERCŮ TIPLIGY A PŘEDÁNÍ VÝHRY 6.1. Výherci TL a vlžených sutěží se stanu ti Sázející, kteří se v jedntlivých ligách, skupinách a žebříčcích umístí na přadí, k němuž byla vypsána dměna v suladu s bdem Výhry jsu Sázejícím připsány vždy nejpzději k 3. dni v měsíci následujícím p měsíci, ve kterém Sázejícímu vznikl nárk na výhru

6 s výjimku vlžené sutěže Rční Král, v níž je výhra připsána nejpzději d 10 pracvních dní p sknčení předchzíh kalendářníh rku Věcné výhry z jedntlivých kl, jsu-li vypsány, budu výhercům d 10 pracvních dní předány na určených pbčkách jedntlivých prvzvatelů, neb prstřednictvím pšty Výhry včetně prémií budu výhercům předány p dečtení či uhrazení předepsaných daní Pkud výherce jakukli výhru nepřevezme, prpadá ve prspěch přadatele Přadatel nenese žádnu dpvědnst za jakákli rizika a závazky suvisející s užíváním výhry Nebezpečí škdy na výhře přechází na výherce kamžikem předání výhry výherci TL Sázející nemůže nárkvat jinu výhru než určenu přadatelem sutěže Výhru nelze alternativně vyplatit v htvsti ani pžadvat jiné plnění. 7. OSOBNÍ ÚDAJE 7.1. Účastí v TL Sázející suhlasí s pužitím a zpracváním jím pskytnutých sbních údajů, a t v rzsahu uvedeném ve všebecných pdmínkách a pdmínkách věrnstních prgramů jedntlivých prvzvatelů, které Sázející dsuhlasil při své registraci k sázení či d příslušnéh věrnstníh prgramu Účastí v TL Sázející suhlasí s tím, že je prvzvatel právněn zveřejnit jeh uživatelské jmén (nick), a t za účelem vytvření žebříčků sutěže a dále také v médiích (včetně internetu), prpagačních a reklamních materiálech prvzvatele i dalších splečnstí, které s prvzvatelem na sutěži splupracují, a t p dbu 5 let d uknčení sutěže Účastí v TL Sázející dále suhlasí s tím, že je prvzvatel právněn zveřejnit tikety zařazené Sázejícím d sutěže splu s jeh uživatelským jménem v médiích (včetně internetu), prpagačních a reklamních materiálech prvzvatele i dalších splečnstí, které s prvzvatelem na sutěži splupracují, a t p dbu 5 let d uknčení sutěže. Sázející tak v tét suvislsti zpršťuje prvzvatele jeh pvinnsti zachvávat mlčenlivst Sázejícím, jeh účasti ve hře, včetně jejich výhry či prhry. 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 8.1. Přadatelem Tipligy je splečnst Tipsprt.net a.s., se sídlem Plitických vězňů 156, Berun, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl B, vlžka (v těcht pravidlech jen přadatel ), která na přádání Tipligy splupracuje s dalšími prvzvateli, a t splečnstmi TIPSPORT a.s., Tipsprt SK, a.s. a CHANCE a.s. Sázky d TL přijaté d stejnéh Sázejícíh u splečnstí TIPSPORT a.s. a Tipsprt.net a.s. jsu pr účely TL pvažvány za sázky u jedinéh prvzvatele s výjimku vlžených sutěží, jejichž žebříčky jsu sestavvány buď na základě sázek d TL na internetu, neb na základě sázek d TL na pbčkách Jakékliv reklamace vyplývající z účasti v sutěži TL může Sázející pdávat jen splečně s předlžením příslušných dkladů, a t zasláním na či Reklamace vyhdncení hracíh kla musí být uplatněna d 48 hdin d jeh uknčení. Na pzdější reklamace nebude brán zřetel Veškeré reklamace budu vyřizvány v c nejkratší lhůtě dle přadí, v jakém byly bdrženy s přihlédnutím k jejich nárčnsti.

7 8.3. Přadatel si vyhrazuje práv kdykliv změnit pravidla aneb pdmínky sutěže včetně změny dby jejíh trvání, či sutěž kdykliv uknčit bez náhrady, a t s účinnstí de dne uveřejnění na webu Bude-li mít přadatel či jiný prvzvatel právněné pdezření na pdvdné, nepctivé neb nekalé jednání účastníka TL či jiné sby, neb pkud k takvému jednání djde, bude účastník TL ze sutěže vylučen; t platí stejně i v případě, že účastník prušil tat pravidla, herní plán neb všebecné pdmínky jedntlivých prvzvatelů, či jiný becně závazný právní předpis vztahující se k sázení u přadatele a jiných prvzvatelů. Herní plán pr prvzvání internetvé kursvé sázky a Všebecné pdmínky pr elektrnické sázení u přadatele mají v případě ptřeby výkladu těcht pravidel TL subsidiární charakter, pkud jejich příslušná ustanvení dpadají na principy a pstupy TL Výsledky sutěže jsu knečné, bez mžnsti dvlání. V případě pchybnstí nad výkladem těcht pravidel TL či jiných sprech vždy platí výklad přadatele a knečné rzhdnutí sprných tázkách je tak vždy na něm Přadatel je právněn zrušit účast v sutěži TL u takvéh Sázejícíh, který během dvu p sbě jducích kl sutěže TL d nich nezařadil žádný tiket V případě další účasti v TL začíná vyřazený Sázející d nejnižší úrvně TL Účast v TL ani výhru nelze vymáhat sudní cestu Princip a pravidla TL jsu chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je pužít či z nich vycházet bez prkazatelnéh suhlasu přadatele V statním se sutěž a vztahy mezi účastníkem sutěže a přadatelem řídí právním řádem České republiky s vylučením klizních nrem mezinárdníh práva sukrméh. 9. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 9.1. Sázející u prvzvatelů Tipsprt.net a.s., TIPSPORT a.s. a Tipsprt SK, a.s. pkračují v TL v úrvních, d kterých jsu zařazeni, beze změn Sázející u prvzvatele CHANCE a.s. vstupují d TL ke dni , a t d kamžiku, kdy jim t bude technicky umžněn v suladu s bdem Sázející u prvzvatele CHANCE a.s. jsu autmaticky zařazeni d nejvyšší právě nebsazené sutěže Sázející v TL pstupí d sutěže Turnaj mistrů, a t v případě, že se stanu výhercem úrvně 1. liga, 2. liga či Nárdní liga v rámci TL v měsících leden až říjen Jeden sutěžící se může prstřednictvím TL kvalifikvat d Turnaje mistrů nejvýše jednu. Průběh Turnaje mistrů je upraven vlastními pravidly dstupnými zde. V Beruně Tipsprt.net a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více