UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků základních škol ve věku let Praha 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Naděžda Šulcová

2 JAN AMOS KOMENSKY UNIVERSITY PRAGUE MASTER COMBINED STUDIES DIPLOMA THESIS Patrik Hujdus Serials of photographs as a specific means of prevention of social-pathological phenomena in primary school pupils aged years Prague 2013 The Diploma Thesis Work Supervisor: Mgr. Naděžda Šulcová

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. V Praze dne 28. března 2013 Patrik Hujdus...

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucí mé diplomové práce Mgr. Naděždě Šulcové za její ochotu, vstřícný přístup a odborné rady, které mne velmi obohatily a pomohly ke zdárnému vypracování mé práce.

5 Anotace Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním dospívajících žáků základních škol ve věku let a možnými způsoby prevence sociálně-patologických jevů u této věkové skupiny dětí, přičemž se snaží zjistit, zdali mohou být fotografické seriály efektivním doplňkem, či alternativním preventivním prostředkem. Ve své teoretické části vychází z aplikace Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice a Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období , rozebírá sociálně-patologické jevy v České republice, způsoby a formy jejich prevence na základních školách a působení mediální výchovy na dospívající žáky základních škol, přičemž současně přináší vhled do historie sekvenčního umění a popisuje možnosti praktického využití komiksu a jeho prvků mimo umělecký rámec. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která obsahuje SWOT analýzu současné situace na druhém stupni základních škol v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, a která je věnována možnosti implementace vybraných preventivních prvků do specifického prostředku prevence v podobě fotografických seriálů. Závěr diplomové práce na základě provedených výzkumů hodnotí možnosti využití preventivních fotografických seriálů jako specifického prostředku prevence sociálně-patologických jevů v předmětné věkové kategorii dospívajících dětí a jejich schopnost doplnit, či nahradit některé dosud běžně využívané formy preventivního působení na děti a mládež. Klíčové pojmy Dospívající děti, dotazníková šetření, formy preventivního působení, fotografické seriály, komiksy, mediální výchova, prevence, rizikové chování, rozhovory, sekvenční umění, sociálně-patologické jevy, vzdělávání.

6 Annotation This thesis deals with risk behavior of primary school pupils aged 12 to 15 years as well as possible ways of prevention of social-pathological phenomena in this age group of children. Its aim is to find out whether serials of photography can become an effective complement or a possible alternative in prevention. The theoretical part is based on the application of the following educational documents: Law No. 561/2004 Coll. Preschool, primary, secondary, vocational and other training, Framework Educational Programme for Basic Education, the National Programme for the Development of Education in the Czech Republic and the Concept of State Policy for Children and Youth for the period It also deals with the socialpathological phenomena in the Czech Republic and the ways and forms of their prevention at elementary schools. The theory also focuses on media education for adolescent pupils. At the same time it provides insight into the history of sequential art, and it describes the practical use of comics and its elements outside the artistic framework. Theoretical knowledge is applied in the practical part, which includes a SWOT analysis of the current situation in upper primary schools in the prevention of social-pathological phenomena. The practical part focuses on the possibility of implementation of selected preventive elements into specific prevention in the means of serials of photographs. The conclusion based on the findings of the survey evaluates the possibility of using serials of photographs either as a specific means of prevention of social-pathological phenomena or as a suitable complement for it in the mentioned age group of children. Key words Comics books, education, interviews, means of prevention, media education, prevention, serials of photographs, sequential art, social-pathological phenomena, survey, teenagers, youth risk behaviour.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Školský zákon Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Hlavní faktory ovlivňující vývoj dítěte Rodina Škola Vrstevníci, parta Sociální a demografické prostředí Prevence projevů rizikového chování Vybrané rizikové chování dětí a mládeže Šikana Rasismus Záškoláctví Návykové látky Kyberšikana Primární prevence v současnosti PŮSOBENÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY NA DĚTI A MLÁDEŽ Vliv médií na společnost Mediální gramotnost a poslání mediální výchovy Rizika vycházející z působení médií KOMIKS JAKO SPECIFICKÝ DRUH UMĚNÍ Definice komiksu Historie komiksu Fotokomiks jako hraniční druh komiksu Praktické využití komiksů a jejich prvků v reklamě...61 PRAKTICKÁ ČÁST 5 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE...66

8 5.1 Stanovení základních hypotéz SWOT analýza prevence rizikového chování cílové skupiny Popis cíle výzkumu a metodiky práce Kvantitativní průzkum s pedagogy základních škol Kvantitativní průzkum s dětmi ve věku let Rozhovory s pedagogy, metodiky prevence a dalšími odborníky Focus group s představiteli cílové skupiny ANALÝZA REALIZOVANÉHO VÝZKUMU Analýza dotazníkového šetření s pedagogy základních škol Analýza dotazníkového šetření s dětmi ve věku let Analýza rozhovorů s pedagogy a dalšími odborníky Analýza řízených diskusí focus group VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ A SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...91 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...97 SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH...108

9 ÚVOD Vývoj člověka je ovlivňován mnoha faktory, které mají vliv nejen na vývoj samotný, ale také bezprostředně na tu část života, v níž se konkrétní člověk aktuálně nachází. Každý lidský jedinec se formuje a mění po celou dobu své existence, ale za jedno z jeho nejdůležitějších období je považováno dětství a dospívání. Souvisí se změnami, kterých je možné si všimnout již na první pohled. Jedná se nejen o změny tělesné schránky, ale také o postupné změny v duševní a psychické stránce člověka projevující se zejména v myšlení, citech, reakcích a chování. Předkládaná práce se zabývá rizikovým chováním dětí ve věku let, které navštěvují druhý stupeň základní školy, a prevencí sociálně-patologických jevů, jejichž eliminace je cílem školních preventistů, metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Rozebírá jednotlivá riziková témata, nejčastější projevy rizikového chování, formy jednotlivých preventivních materiálů a způsoby práce s nimi, přináší také zamyšlení nad jejich vhodností, atraktivitou pro děti a dosaženým efektem samotného preventivního působení. Jako součást teoretického výkladu je v diplomové práci obsažen i vhled do oblasti sekvenčního umění, které do sebe pojímá fenomén komiksu a z něj odvozeného fotografického seriálu využívajícího vybraných komiksových prvků, přičemž popisuje možnosti jeho využití ve vybraných oblastech, včetně oblasti prevence sociálně-patologických jevů, coby možného atraktivního doplňku učiva a alternativního preventivního materiálu pozitivně působícího na dospívající děti. Teoretická východiska jsou v diplomové práci konfrontována s praktickými zkušenostmi z oblasti prevence sociálně-patologických jevů v Moravskoslezském kraji. Práce ukazuje aktuální stav zúčastněných složek a orgánů v oblasti preventivní činnosti, od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přes okresní metodiky prevence, základní školy a jejich pedagogy, až po vnímání prevence a konkrétních projevů rizikového chování ze strany dospívajících dětí a hledá odpovědi na otázky, zdali školská zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů mají dostatek kvalitních preventivních materiálů pro své žáky, může-li materiál vycházející z umění být plnohodnotnou součástí preventivní koncepce a zdali mediální výchova na základních školách má vliv na kvalitu vnímání jednotlivých rizikových faktorů a sociálně-patologických jevů dětmi. Pro získání co nejvíce relevantních údajů v rámci potvrzování jednotlivých hypotéz se diplomová práce opírá o formy kvantitativního i kvalitativního výzkumu. 9

10 Při zpracování kvalitativního výzkumu byly použity rozhovory s pedagogickými pracovníky základních škol, krajským a okresními metodiky prevence, získání informací ze strany dětí zabezpečily řízené diskuse focus groups se skupinami žáků 7. až 9. tříd. Kvantitativní výsledky zajistilo dotazníkové šetření mezi žáky vybraných základních škol, kterého se celkem zúčastnilo 1080 dětí v cílové věkové kategorii let a průzkum realizovaný se zástupci 50 školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Celý výzkum se zároveň opírá o osobní zkušenosti autora, který je tvůrcem myšlenky preventivních fotografických seriálů a jejich výrobou se zabývá již několik let. Fotografický seriál v roli preventivního materiálu přináší zcela nový úhel pohledu na prevenci sociálně-patologických jevů. V České republice není v současnosti příliš rozšířen, což je způsobeno zejména tou skutečností, že myšlenka spojit prevenci a sekvenční umění v podobě fotografického seriálu do jednoho celku je původní a do školských zařízení se šíří postupně. Diplomová práce proto může být přínosem pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se zabývají prevencí sociálněpatologických jevů, nově pojmenovávanou jako prevence rizikového chování. Získaná zjištění mohou znamenat posun ve vnímání konkrétních preventivních materiálů, jejich vlivu na dospívající děti a praxi školních preventistů. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Základním pilířem demokratického a právního uspořádání České republiky je Ústava České republiky, jejíž preambule uvádí, že občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou [...] odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku [ ]. 1 Ústavu České republiky, která vytváří prostor pro existenci zákonodárné, výkonné a soudní moci, přičemž stanovuje mantinely jejich působnosti a charakter jednotlivých složek, v rámci ústavního pořádku České republiky doplňují další ústavní zákony a zejména pak Listina základních práv a svobod. V ní je uvedeno, že mezi základní práva všech občanů České republiky patří [...] právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách, 2 a že školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 3 Tímto způsobem Česká republika ve svém ústavním pořádku vymezuje právo všech občanů na bezplatné vzdělání, ale zároveň jim prostřednictvím aplikace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)4 ukládá povinnost toto bezplatné vzdělání ve stanoveném objemu absolvovat. Aby bylo možné co nejlépe naplňovat teze vycházející z preambule Ústavy České republiky o budování, chránění a rozvíjení státu jeho občany, kteří se pro zajištění prosperující a stabilizované společnosti chovají zodpovědně nejen sami vůči sobě, ale také vůči celku, je bezprostředně nutné uvědomit si potřebnost výchovněvzdělávacího procesu u občanů státu a podporovat jeho existenci a plynulý rozvoj. Zatímco výchovou se rozumí [...] záměrné, cílevědomé a všestranné působení za účelem utváření tělesných či duševních vlastností jedince, zpravidla v souladu 1 Česká republika. Ústava České republiky: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 71/2012 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 5. Dostupné z: 2 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 22. Dostupné z: 3 Tamtéž, s Viz. s

12 se zaměřením a tradicemi dané společnosti, 5 přičemž je možné rozlišovat například výchovu mravní, pracovní nebo estetickou, vzdělávání je chápáno jako [...] proces všestranné humanizace a kultivace člověka zahrnující procesy jako socializace, enkulturace a personalizace, 6 které vedou k tomu, že se z člověka stává všestranná osobnost schopná rozumět životu, adaptovat se, reagovat na nejrůznější životní situace a improvizovat. Vzdělávání realizované prostřednictvím vzdělávacích institucí, jehož účastníky jsou kromě jiných věkových kategorií také děti ve věku let, tedy věková kategorie vymezená tématem této diplomové práce, je označováno jako vzdělávání formální. Toto vzdělávání má přesně definováno svůj cíl, obsah a prostředky, je legislativně vymezeno a [...] probíhá ve stanoveném čase, v určených formách, v různých stupních a typech škol a zahrnuje obvykle v tom či onom rozsahu celou populaci Školský zákon Nejdůležitějším dokumentem stanovujícím základní podmínky vzdělávání v České republice je zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, označovaný též jako školský zákon. Tato norma, jak již z jejího názvu vyplývá, upravuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje v předškolních, základních, středních, vyšších odborných a jiných školských zařízeních, vymezuje práva a povinnosti osob zúčastněných na vzdělávání a stanovuje rozsah působnosti orgánů státní správy a samosprávy ve školství. Školský zákon taktéž stanovuje zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů v České republice od rámcových vzdělávacích programů, přes školní vzdělávací programy, až po vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání, definuje vzdělávací soustavu České republiky, určuje právní postavení škol a školských zařízení, způsoby jejich hodnocení a zabývá se vyučovacím jazykem, vzděláváním příslušníků národnostních menšin, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinců, organizací vzdělávání a dalšími důležitými body v oblasti vzdělávání. Páteří české vzdělávací soustavy jsou základní školy, které dle školského zákona zajišťují devítiletou povinnou školní docházku. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 5 KOHOUT, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. 21. ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s

13 komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 8 Školský zákon dále stanoví, že první stupeň základního vzdělání tvoří první až pátý ročník a stupeň druhý je tvořen ročníkem šestým až devátým. Vzhledem ke skutečnosti, že se tato práce zabývá věkovou kategorií let, a že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, 9 je možné učinit výrok, že dle výše uvedeného se dále budeme většinově zabývat prevencí rizikového chování u žáků druhého stupně základních škol. Na prevenci a preventivní výchovu však školský zákon myslí také v 116, kde stanovuje existenci školských poradenských zařízení. Je zavedenou praxí, že základní školy služeb těchto zařízení využívají, ať už v oblasti informační, diagnostické, poradenské anebo metodické. Orientace na prevenci na druhém stupni základních škol má nesmírně důležitou roli, zejména s ohledem na to, že dospívající dítě [...] žije v pěti nezávislých světech, které se však často vzájemně překrývají. Jsou to: vnitřní svět, skupina vrstevníků, rodina, škola a svět internetu (nebo vnější svět). Psychologové dnes již vědí, že s každým z těchto světů jsou spojeny určité rizikové i ochranné faktory, podle nichž se dá předem určit, v jaké míře se u dospívajícího vyskytnou citové problémy nebo problémy v chování. 10 Pro zabezpečení kontroly výše uvedených rizikových faktorů a umožnění co nejkvalitněji řešit případné komplikace v této oblasti, školská poradenská zařízení mohou spolupracovat například s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Pod zkratkou RVP rozumíme Rámcové vzdělávací programy, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tyto programy v sobě zahrnují [...] konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to 8 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Tamtéž, s CARR-GREGG, Michael. Psychické problémy v dospívání. Vyd. 1. Praha: Portál, s ISBN

14 všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 11 V případě jejich odborného zaměření bývají před svým vydáním projednávány s dalšími ministerstvy, odborovými orgány a zaměstnaneckými organizacemi, jichž se konkrétní odborné vzdělávání týká. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z tzv. Bílé knihy, tedy Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice.12 Tento dokument je komplexním pohledem na východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy v České republice a charakterizuje cíle vzdělávání a výchovy od předškolního vzdělávání, přes základní a střední vzdělávání, až po vzdělávání dospělých, přičemž zohledňuje proměny současné společnosti, její charakter, mezinárodní spolupráci, prognózy vývoje a nové formy studia. Základní vzdělávání v České republice se v duchu školského zákona člení na první a druhý stupeň, přičemž zdůrazňuje potřebu, že každá vzdělávací etapa má specifické vzdělávací cíle, odlišné metody a formy práce, ale i problémy, které je potřeba řešit. 13 Specifické potřeby vzdělávání druhého stupně základních škol pak vycházejí [...] z výrazných hormonálních, tělesných, psychických a osobnostních změn žáků v období puberty nastupujících dříve než u minulých generací [...], 14 které se projevují například ve snaze odlišit se od druhých, v kolísavosti výkonů a nálad, v častých změnách názorů a zájmů, nebo třeba v kritičnosti světa dospělých a odmítání ověřených pravd. Pro zabezpečení kvality vzdělávání na druhém stupni základních škol s ohledem na osobnostní změny dospívajících dětí se doporučuje [...] na činnosti vyplývající z naplňování učebního plánu navázat širokou nabídkou zájmových a volnočasových aktivit v režimu školy, do všech činností školy maximálně zapojit rodiče dětí a kvalitu vzdělávání podpořit zavedením funkcí asistenta či pomocného učitele, školního psychologa, koordinátorů konkrétních výchovných činností. 15 Také tyto aktivity mohou mírnit a pozitivně ovlivňovat období, kdy se u dospívajících dětí projevují prudké změny, které mohou mít za následek neukázněnost, emocionální 11 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství Tauris, ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 výbušnost a další negativní projevy, které se za určitých okolností mohou vystupňovat v nejrůznější formy rizikového chování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání teze Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice rozvíjí do konkrétních oblastí jednotlivých kapitol. Jeho obsah je zaměřen na vzdělávání v základních školách, mezi jehož hlavní cíle patří [...] vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 16 Za klíčové kompetence jsou považovány kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské a kompetence pracovní. 17 Každou z těchto kompetencí je možno rozvést do konkrétních bodů, které charakterizují, co na konci základního vzdělávání žák získá a k čemu může získané kompetence využívat. Kombinací jednotlivých kompetencí následně může docházet ke schopnosti žáka lépe zvládat určité projevy rizikového chování, protože se naučí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, naslouchá druhým, vhodně reaguje a obhajuje svůj názor, podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, má úctu při jednání s druhými lidmi, je si vědom svých práv a povinností a chápe základní společenské normy a principy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání definuje devět vzdělávacích oblastí, do kterých je rozdělen. Patří mezi ně Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Každá z nich je v Rámcovém vzdělávacím programu vymezena a má stanoveno své cílové zaměření, přičemž je zde také uvedeno, zdali ji tvoří jeden vzdělávací obor anebo více oborů obsahově blízkých. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou zařazeny také doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání a je možné je využít pro všechny, nebo jen pro některé žáky ve formě povinného nebo povinně volitelného vzdělávacího obsahu, a tzv. Průřezová témata. Mezi ně patří Mediální výchova, 18 Multikulturní výchova, Environmentální výchova a další. 16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit a]. Dostupné z: 17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit b]. Dostupné z: 18 Viz. s

16 Prevenci rizikového chování Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání považuje za součást běžné výuky a posouvá v návaznosti na platnou legislativu, koncepce a jednotlivé metodickýé pokyny vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, případně strategie vytvořené krajskými úřady, či nižšími celky státní správy, její realizaci na školy a školská zařízení. 1.3 Školní vzdělávací program V neposlední řadě je nutno zmínit krom Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání také Školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol. Tyto, stejně jako školy vyššího stupně, na rámcové vzdělávací program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přímo navazují, vycházejí z nich a doplňují o konkrétní představy tvůrců, tj. členů pedagogického sboru konkrétní školy a samozřejmě jejího vedení. Kromě identifikačních údajů školy a její charakteristiky ve smyslu popisu vybavení, pedagogického sboru a výčtu realizovaných projektů, ať už v rámci České republiky anebo mezinárodní spolupráce, či spolupráce s rodiči, případně jinými subjekty, Školní vzdělávací program obsahuje také charakteristiku vzdělávání, učební plán, osnovy a způsoby hodnocení žáků školy, ale také Školního vzdělávacího programu a školy samotné. Pro tvorbu Školního vzdělávacího programu je nutné [...] mít nejen znalosti, ale i zkušenosti s žákem, jeho vývojem a možnostmi, potřebami, s různými metodami práce a organizací výuky, abychom znali jejich přednosti i nedostatky, abychom vzhledem k cílům, jichž máme dosáhnout volili optimální cestu, se vzdělávacím obsahem, možnými výstupy vzhledem k věku a potencím žáků, s učivem jeho rozsahem, didaktickým zpracováním, návazností a s diagnostickou činností zaměřenou nejen na výsledky žáků, ale i průběh a podmínky výchovně vzdělávacího procesu. 19 Součástí Školního vzdělávacího programu je i oblast prevence rizikového chování, kterou představuje Minimální preventivní program školy.20 V případě, že škola vlastní školní vzdělávací program nemá, je problematika prevence rizikového chování [...] začleněna do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak postupovat při tvorbě ŠVP s pedagogickým sborem [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 Viz. s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit a]. Dostupné z: 16

17 1.4 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Kromě zákonných norem a rámcových vzdělávacích programů, které společně nastavují mantinely vzdělávání v České republice, je potřeba zmínit také konkrétní strategie a koncepce státu, které se dětem a mládeži věnují detailněji. Mezi ně patří především Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Tento strategický dokument vychází z popisu problémů týkajících se současné mladé generace, navrhuje koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže a rozpracovává její tematické oblasti. Koncepce upozorňuje mimo jiné na to, že [...] dochází k digitalizaci životního pole a životního způsobu mládeže, 23 také upozorňuje na zvýšený význam médií pro mládež, což dokládá tvrzením, že [...] třetinu svého času tráví s některým z médií a z disponibilního času tráví mládež s médii dvě třetiny. Jedním z důsledků je, že virtuální a mediální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální složku. 24 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže v sobě zahrnuje celkem 19 tematických oblastí, přičemž oblastem prevence se věnuje několik z nich, ať už z hlediska ochrany práv dětí a mládeže, kde koncepce cílí na podporu anonymních telefonních linek pomáhajících dětem a mládeži řešit krizové situace, z hlediska národnostních menšin a efektivní multikulturní výchovy českých školáků, z hlediska vlivu médií, kde je potřeba děti a mládež před negativními vlivy médií chránit, anebo z hlediska sociálně-patologických jevů a sociální prevence. Právě tato oblast je v koncepci, co se týče prevence rizikového chování dominantní, a mezi její cíle patří například [...] realizovat výzkumná šetření v oblasti rizikového chování žáků ve zlomových věkových skupinách, zmapovat potřeby a zpracovat analýzu v oblasti realizace primární prevence ve všech krajích s jednoznačným určením priorit, které budou východiskem pro další směřování preventivních aktivit, vytvořit standardy pro oblast specifické primární prevence jako celku, podporovat práci školních metodiků prevence a vytvářet optimální podmínky pro jejich práci, podporovat realizaci Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních, podporovat 22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit a]. Dostupné z: 23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit b]. Dostupné z: 24 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit c]. Dostupné z: 17

18 preventivní programy ve školách a školských zařízeních v oblasti zájmového vzdělávání. 25 Obrázek 1: Organizace a řízení primární prevence rizikového chování Zdroj informací: Systém primární prevence rizikového chování: Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek sestavil: autor práce Jak již z výše uvedeného vyplývá, organizaci a řízení primární prevence rizikového chování žáků stát realizuje prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále prostřednictvím krajských úřadů, krajských 25 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit d]. Dostupné z: 18

19 koordinátorů prevence, pedagogicko-psychologických poraden, ředitelů škol, školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Je potřeba zmínit také spolupráci s Komorou mládeže, která jako poradní a iniciativní orgán ministerstva plní vůči školám, školským zařízením a nestátním neziskovým organizacím koordinační a řídící úlohu. Členy Komory mládeže jsou zástupci neziskových organizací, školských zařízení a další odborníci na problematiku dětí a mládeže z krajů a jiných resortů. 1.5 Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách Prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se řídí Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který vzdělávacím institucím nařizuje zřízení Minimálního preventivního programu. Tento materiál je považován za systémový prvek v realizaci preventivních aktivit a jeho realizace je pro každou školu v České republice závazná. Každý Minimální preventivní program by se měl podle výše uvedeného metodického doporučení zabývat zejména těmito rizikovými projevy: [...] agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování, 26 přičemž cílem prevence rizikového chování je zabránit jeho výskytu, minimalizovat jej a co nejvíce omezit škody jím způsobené. Rizikové chování je v jisté míře možné definovat jako regionálně specifické, minimální preventivní programy proto vždy reflektují aktuální situaci regionu, školy a evaluaci předchozího období. Důležitou podmínkou pro efektivní přínos preventivního programu zároveň je, aby byl [...] založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 27 Jeho případné nedostatky mohou pomoci odhalit pracovníci České školní inspekce, jejíž kontrole školní preventivní programy a jejich realizace podléhají. 26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit b]. Dostupné z: 27 Preventivní program [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 2 PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Životní cyklus člověka zahrnuje několik fází, z nichž každá má v rámci socializačního procesu jedince svá specifika. Ačkoliv moderní život s sebou nese řadu aspektů, které znázornění přehledného schématu životního cyklu komplikují, ať už se jedná o změnu pracovních podmínek, dřívější sexuální aktivitu, získávání pracovních zkušeností již v období studia, prodloužení průměrné délky života a další, rozlišujeme čtyři základní fáze života dětství, mládí, dospělost a stáří. Definovat dokážeme ještě prenatální období a smrt, tj. období, která stojí před začátkem životního cyklu a na jeho konci. Pubertu zjednodušeně charakterizujeme jako část období dospívání člověka a jeho přechodu z dětství do mládí. V dětství se [...] utváří základní struktura osobnosti. Významný vliv na průběh dětství mají socioekonomický status rodiny (míra blahobytu a její postavení) a metody socializace. Biologicky končí dětství pubertou a sociálně možností vlastního odpovědného života. 28 Pro mládí je charakteristické dokončování fyzických změn organismu započatých v pubertě a období adolescence, které chápeme jako přípravnou fázi na převzetí rolí dospělého člověka.29 Vzhledem k tomu, že lidský vývoj je značně individuální záležitostí, není možné kategoricky definovat, v jakém věku přesně se dítě ocitne v období puberty, protože díky individuálnosti se časové vymezení může u každého jedince lišit, i přes to [...] lze označit chronologicky jako pubertu věk přibližně od 11 do 15 let [..], 30 v němž [...] všechny identifikace a všechny jistoty, na něž se bylo možno spolehnout, jsou znovu zpochybněny. Rychlý růst a pohlavní zralost se svými zcela novými vlastnostmi vedou k fyzické revoluci. 31 Jedná se o období, které často provází emoční nestabilita, změny nálad, nestálost, nové pudové tendence a jejich uspokojování. Dítě se postupně odpoutává z okruhu vlastní rodiny, vůči dospělým a jejich výchovným opatřením zaujímá kritický postoj, navazuje kontakty s vrstevníky a v jeho zorném poli se objevují i nové vztahové osoby v podobě učitelů anebo vychovatelů. Zjednodušeně lze také říci, že donedávna mírné a poddajné dítě čelí svému vnitřnímu hlasu, 28 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 66. ISBN Tamtéž, s FARKOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z psychologie. Vydání II. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s ISBN FÜRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997, s ISBN

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více