UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků základních škol ve věku let Praha 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Naděžda Šulcová

2 JAN AMOS KOMENSKY UNIVERSITY PRAGUE MASTER COMBINED STUDIES DIPLOMA THESIS Patrik Hujdus Serials of photographs as a specific means of prevention of social-pathological phenomena in primary school pupils aged years Prague 2013 The Diploma Thesis Work Supervisor: Mgr. Naděžda Šulcová

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. V Praze dne 28. března 2013 Patrik Hujdus...

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucí mé diplomové práce Mgr. Naděždě Šulcové za její ochotu, vstřícný přístup a odborné rady, které mne velmi obohatily a pomohly ke zdárnému vypracování mé práce.

5 Anotace Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním dospívajících žáků základních škol ve věku let a možnými způsoby prevence sociálně-patologických jevů u této věkové skupiny dětí, přičemž se snaží zjistit, zdali mohou být fotografické seriály efektivním doplňkem, či alternativním preventivním prostředkem. Ve své teoretické části vychází z aplikace Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice a Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období , rozebírá sociálně-patologické jevy v České republice, způsoby a formy jejich prevence na základních školách a působení mediální výchovy na dospívající žáky základních škol, přičemž současně přináší vhled do historie sekvenčního umění a popisuje možnosti praktického využití komiksu a jeho prvků mimo umělecký rámec. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která obsahuje SWOT analýzu současné situace na druhém stupni základních škol v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, a která je věnována možnosti implementace vybraných preventivních prvků do specifického prostředku prevence v podobě fotografických seriálů. Závěr diplomové práce na základě provedených výzkumů hodnotí možnosti využití preventivních fotografických seriálů jako specifického prostředku prevence sociálně-patologických jevů v předmětné věkové kategorii dospívajících dětí a jejich schopnost doplnit, či nahradit některé dosud běžně využívané formy preventivního působení na děti a mládež. Klíčové pojmy Dospívající děti, dotazníková šetření, formy preventivního působení, fotografické seriály, komiksy, mediální výchova, prevence, rizikové chování, rozhovory, sekvenční umění, sociálně-patologické jevy, vzdělávání.

6 Annotation This thesis deals with risk behavior of primary school pupils aged 12 to 15 years as well as possible ways of prevention of social-pathological phenomena in this age group of children. Its aim is to find out whether serials of photography can become an effective complement or a possible alternative in prevention. The theoretical part is based on the application of the following educational documents: Law No. 561/2004 Coll. Preschool, primary, secondary, vocational and other training, Framework Educational Programme for Basic Education, the National Programme for the Development of Education in the Czech Republic and the Concept of State Policy for Children and Youth for the period It also deals with the socialpathological phenomena in the Czech Republic and the ways and forms of their prevention at elementary schools. The theory also focuses on media education for adolescent pupils. At the same time it provides insight into the history of sequential art, and it describes the practical use of comics and its elements outside the artistic framework. Theoretical knowledge is applied in the practical part, which includes a SWOT analysis of the current situation in upper primary schools in the prevention of social-pathological phenomena. The practical part focuses on the possibility of implementation of selected preventive elements into specific prevention in the means of serials of photographs. The conclusion based on the findings of the survey evaluates the possibility of using serials of photographs either as a specific means of prevention of social-pathological phenomena or as a suitable complement for it in the mentioned age group of children. Key words Comics books, education, interviews, means of prevention, media education, prevention, serials of photographs, sequential art, social-pathological phenomena, survey, teenagers, youth risk behaviour.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Školský zákon Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Hlavní faktory ovlivňující vývoj dítěte Rodina Škola Vrstevníci, parta Sociální a demografické prostředí Prevence projevů rizikového chování Vybrané rizikové chování dětí a mládeže Šikana Rasismus Záškoláctví Návykové látky Kyberšikana Primární prevence v současnosti PŮSOBENÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY NA DĚTI A MLÁDEŽ Vliv médií na společnost Mediální gramotnost a poslání mediální výchovy Rizika vycházející z působení médií KOMIKS JAKO SPECIFICKÝ DRUH UMĚNÍ Definice komiksu Historie komiksu Fotokomiks jako hraniční druh komiksu Praktické využití komiksů a jejich prvků v reklamě...61 PRAKTICKÁ ČÁST 5 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE...66

8 5.1 Stanovení základních hypotéz SWOT analýza prevence rizikového chování cílové skupiny Popis cíle výzkumu a metodiky práce Kvantitativní průzkum s pedagogy základních škol Kvantitativní průzkum s dětmi ve věku let Rozhovory s pedagogy, metodiky prevence a dalšími odborníky Focus group s představiteli cílové skupiny ANALÝZA REALIZOVANÉHO VÝZKUMU Analýza dotazníkového šetření s pedagogy základních škol Analýza dotazníkového šetření s dětmi ve věku let Analýza rozhovorů s pedagogy a dalšími odborníky Analýza řízených diskusí focus group VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ A SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...91 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...97 SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH...108

9 ÚVOD Vývoj člověka je ovlivňován mnoha faktory, které mají vliv nejen na vývoj samotný, ale také bezprostředně na tu část života, v níž se konkrétní člověk aktuálně nachází. Každý lidský jedinec se formuje a mění po celou dobu své existence, ale za jedno z jeho nejdůležitějších období je považováno dětství a dospívání. Souvisí se změnami, kterých je možné si všimnout již na první pohled. Jedná se nejen o změny tělesné schránky, ale také o postupné změny v duševní a psychické stránce člověka projevující se zejména v myšlení, citech, reakcích a chování. Předkládaná práce se zabývá rizikovým chováním dětí ve věku let, které navštěvují druhý stupeň základní školy, a prevencí sociálně-patologických jevů, jejichž eliminace je cílem školních preventistů, metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Rozebírá jednotlivá riziková témata, nejčastější projevy rizikového chování, formy jednotlivých preventivních materiálů a způsoby práce s nimi, přináší také zamyšlení nad jejich vhodností, atraktivitou pro děti a dosaženým efektem samotného preventivního působení. Jako součást teoretického výkladu je v diplomové práci obsažen i vhled do oblasti sekvenčního umění, které do sebe pojímá fenomén komiksu a z něj odvozeného fotografického seriálu využívajícího vybraných komiksových prvků, přičemž popisuje možnosti jeho využití ve vybraných oblastech, včetně oblasti prevence sociálně-patologických jevů, coby možného atraktivního doplňku učiva a alternativního preventivního materiálu pozitivně působícího na dospívající děti. Teoretická východiska jsou v diplomové práci konfrontována s praktickými zkušenostmi z oblasti prevence sociálně-patologických jevů v Moravskoslezském kraji. Práce ukazuje aktuální stav zúčastněných složek a orgánů v oblasti preventivní činnosti, od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přes okresní metodiky prevence, základní školy a jejich pedagogy, až po vnímání prevence a konkrétních projevů rizikového chování ze strany dospívajících dětí a hledá odpovědi na otázky, zdali školská zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů mají dostatek kvalitních preventivních materiálů pro své žáky, může-li materiál vycházející z umění být plnohodnotnou součástí preventivní koncepce a zdali mediální výchova na základních školách má vliv na kvalitu vnímání jednotlivých rizikových faktorů a sociálně-patologických jevů dětmi. Pro získání co nejvíce relevantních údajů v rámci potvrzování jednotlivých hypotéz se diplomová práce opírá o formy kvantitativního i kvalitativního výzkumu. 9

10 Při zpracování kvalitativního výzkumu byly použity rozhovory s pedagogickými pracovníky základních škol, krajským a okresními metodiky prevence, získání informací ze strany dětí zabezpečily řízené diskuse focus groups se skupinami žáků 7. až 9. tříd. Kvantitativní výsledky zajistilo dotazníkové šetření mezi žáky vybraných základních škol, kterého se celkem zúčastnilo 1080 dětí v cílové věkové kategorii let a průzkum realizovaný se zástupci 50 školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Celý výzkum se zároveň opírá o osobní zkušenosti autora, který je tvůrcem myšlenky preventivních fotografických seriálů a jejich výrobou se zabývá již několik let. Fotografický seriál v roli preventivního materiálu přináší zcela nový úhel pohledu na prevenci sociálně-patologických jevů. V České republice není v současnosti příliš rozšířen, což je způsobeno zejména tou skutečností, že myšlenka spojit prevenci a sekvenční umění v podobě fotografického seriálu do jednoho celku je původní a do školských zařízení se šíří postupně. Diplomová práce proto může být přínosem pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se zabývají prevencí sociálněpatologických jevů, nově pojmenovávanou jako prevence rizikového chování. Získaná zjištění mohou znamenat posun ve vnímání konkrétních preventivních materiálů, jejich vlivu na dospívající děti a praxi školních preventistů. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Základním pilířem demokratického a právního uspořádání České republiky je Ústava České republiky, jejíž preambule uvádí, že občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou [...] odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku [ ]. 1 Ústavu České republiky, která vytváří prostor pro existenci zákonodárné, výkonné a soudní moci, přičemž stanovuje mantinely jejich působnosti a charakter jednotlivých složek, v rámci ústavního pořádku České republiky doplňují další ústavní zákony a zejména pak Listina základních práv a svobod. V ní je uvedeno, že mezi základní práva všech občanů České republiky patří [...] právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách, 2 a že školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 3 Tímto způsobem Česká republika ve svém ústavním pořádku vymezuje právo všech občanů na bezplatné vzdělání, ale zároveň jim prostřednictvím aplikace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)4 ukládá povinnost toto bezplatné vzdělání ve stanoveném objemu absolvovat. Aby bylo možné co nejlépe naplňovat teze vycházející z preambule Ústavy České republiky o budování, chránění a rozvíjení státu jeho občany, kteří se pro zajištění prosperující a stabilizované společnosti chovají zodpovědně nejen sami vůči sobě, ale také vůči celku, je bezprostředně nutné uvědomit si potřebnost výchovněvzdělávacího procesu u občanů státu a podporovat jeho existenci a plynulý rozvoj. Zatímco výchovou se rozumí [...] záměrné, cílevědomé a všestranné působení za účelem utváření tělesných či duševních vlastností jedince, zpravidla v souladu 1 Česká republika. Ústava České republiky: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 71/2012 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 5. Dostupné z: 2 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 22. Dostupné z: 3 Tamtéž, s Viz. s

12 se zaměřením a tradicemi dané společnosti, 5 přičemž je možné rozlišovat například výchovu mravní, pracovní nebo estetickou, vzdělávání je chápáno jako [...] proces všestranné humanizace a kultivace člověka zahrnující procesy jako socializace, enkulturace a personalizace, 6 které vedou k tomu, že se z člověka stává všestranná osobnost schopná rozumět životu, adaptovat se, reagovat na nejrůznější životní situace a improvizovat. Vzdělávání realizované prostřednictvím vzdělávacích institucí, jehož účastníky jsou kromě jiných věkových kategorií také děti ve věku let, tedy věková kategorie vymezená tématem této diplomové práce, je označováno jako vzdělávání formální. Toto vzdělávání má přesně definováno svůj cíl, obsah a prostředky, je legislativně vymezeno a [...] probíhá ve stanoveném čase, v určených formách, v různých stupních a typech škol a zahrnuje obvykle v tom či onom rozsahu celou populaci Školský zákon Nejdůležitějším dokumentem stanovujícím základní podmínky vzdělávání v České republice je zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, označovaný též jako školský zákon. Tato norma, jak již z jejího názvu vyplývá, upravuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje v předškolních, základních, středních, vyšších odborných a jiných školských zařízeních, vymezuje práva a povinnosti osob zúčastněných na vzdělávání a stanovuje rozsah působnosti orgánů státní správy a samosprávy ve školství. Školský zákon taktéž stanovuje zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů v České republice od rámcových vzdělávacích programů, přes školní vzdělávací programy, až po vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání, definuje vzdělávací soustavu České republiky, určuje právní postavení škol a školských zařízení, způsoby jejich hodnocení a zabývá se vyučovacím jazykem, vzděláváním příslušníků národnostních menšin, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinců, organizací vzdělávání a dalšími důležitými body v oblasti vzdělávání. Páteří české vzdělávací soustavy jsou základní školy, které dle školského zákona zajišťují devítiletou povinnou školní docházku. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 5 KOHOUT, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. 21. ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s

13 komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 8 Školský zákon dále stanoví, že první stupeň základního vzdělání tvoří první až pátý ročník a stupeň druhý je tvořen ročníkem šestým až devátým. Vzhledem ke skutečnosti, že se tato práce zabývá věkovou kategorií let, a že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, 9 je možné učinit výrok, že dle výše uvedeného se dále budeme většinově zabývat prevencí rizikového chování u žáků druhého stupně základních škol. Na prevenci a preventivní výchovu však školský zákon myslí také v 116, kde stanovuje existenci školských poradenských zařízení. Je zavedenou praxí, že základní školy služeb těchto zařízení využívají, ať už v oblasti informační, diagnostické, poradenské anebo metodické. Orientace na prevenci na druhém stupni základních škol má nesmírně důležitou roli, zejména s ohledem na to, že dospívající dítě [...] žije v pěti nezávislých světech, které se však často vzájemně překrývají. Jsou to: vnitřní svět, skupina vrstevníků, rodina, škola a svět internetu (nebo vnější svět). Psychologové dnes již vědí, že s každým z těchto světů jsou spojeny určité rizikové i ochranné faktory, podle nichž se dá předem určit, v jaké míře se u dospívajícího vyskytnou citové problémy nebo problémy v chování. 10 Pro zabezpečení kontroly výše uvedených rizikových faktorů a umožnění co nejkvalitněji řešit případné komplikace v této oblasti, školská poradenská zařízení mohou spolupracovat například s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Pod zkratkou RVP rozumíme Rámcové vzdělávací programy, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tyto programy v sobě zahrnují [...] konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to 8 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Tamtéž, s CARR-GREGG, Michael. Psychické problémy v dospívání. Vyd. 1. Praha: Portál, s ISBN

14 všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 11 V případě jejich odborného zaměření bývají před svým vydáním projednávány s dalšími ministerstvy, odborovými orgány a zaměstnaneckými organizacemi, jichž se konkrétní odborné vzdělávání týká. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z tzv. Bílé knihy, tedy Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice.12 Tento dokument je komplexním pohledem na východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy v České republice a charakterizuje cíle vzdělávání a výchovy od předškolního vzdělávání, přes základní a střední vzdělávání, až po vzdělávání dospělých, přičemž zohledňuje proměny současné společnosti, její charakter, mezinárodní spolupráci, prognózy vývoje a nové formy studia. Základní vzdělávání v České republice se v duchu školského zákona člení na první a druhý stupeň, přičemž zdůrazňuje potřebu, že každá vzdělávací etapa má specifické vzdělávací cíle, odlišné metody a formy práce, ale i problémy, které je potřeba řešit. 13 Specifické potřeby vzdělávání druhého stupně základních škol pak vycházejí [...] z výrazných hormonálních, tělesných, psychických a osobnostních změn žáků v období puberty nastupujících dříve než u minulých generací [...], 14 které se projevují například ve snaze odlišit se od druhých, v kolísavosti výkonů a nálad, v častých změnách názorů a zájmů, nebo třeba v kritičnosti světa dospělých a odmítání ověřených pravd. Pro zabezpečení kvality vzdělávání na druhém stupni základních škol s ohledem na osobnostní změny dospívajících dětí se doporučuje [...] na činnosti vyplývající z naplňování učebního plánu navázat širokou nabídkou zájmových a volnočasových aktivit v režimu školy, do všech činností školy maximálně zapojit rodiče dětí a kvalitu vzdělávání podpořit zavedením funkcí asistenta či pomocného učitele, školního psychologa, koordinátorů konkrétních výchovných činností. 15 Také tyto aktivity mohou mírnit a pozitivně ovlivňovat období, kdy se u dospívajících dětí projevují prudké změny, které mohou mít za následek neukázněnost, emocionální 11 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství Tauris, ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 výbušnost a další negativní projevy, které se za určitých okolností mohou vystupňovat v nejrůznější formy rizikového chování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání teze Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice rozvíjí do konkrétních oblastí jednotlivých kapitol. Jeho obsah je zaměřen na vzdělávání v základních školách, mezi jehož hlavní cíle patří [...] vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 16 Za klíčové kompetence jsou považovány kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské a kompetence pracovní. 17 Každou z těchto kompetencí je možno rozvést do konkrétních bodů, které charakterizují, co na konci základního vzdělávání žák získá a k čemu může získané kompetence využívat. Kombinací jednotlivých kompetencí následně může docházet ke schopnosti žáka lépe zvládat určité projevy rizikového chování, protože se naučí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, naslouchá druhým, vhodně reaguje a obhajuje svůj názor, podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, má úctu při jednání s druhými lidmi, je si vědom svých práv a povinností a chápe základní společenské normy a principy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání definuje devět vzdělávacích oblastí, do kterých je rozdělen. Patří mezi ně Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Každá z nich je v Rámcovém vzdělávacím programu vymezena a má stanoveno své cílové zaměření, přičemž je zde také uvedeno, zdali ji tvoří jeden vzdělávací obor anebo více oborů obsahově blízkých. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou zařazeny také doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání a je možné je využít pro všechny, nebo jen pro některé žáky ve formě povinného nebo povinně volitelného vzdělávacího obsahu, a tzv. Průřezová témata. Mezi ně patří Mediální výchova, 18 Multikulturní výchova, Environmentální výchova a další. 16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit a]. Dostupné z: 17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit b]. Dostupné z: 18 Viz. s

16 Prevenci rizikového chování Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání považuje za součást běžné výuky a posouvá v návaznosti na platnou legislativu, koncepce a jednotlivé metodickýé pokyny vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, případně strategie vytvořené krajskými úřady, či nižšími celky státní správy, její realizaci na školy a školská zařízení. 1.3 Školní vzdělávací program V neposlední řadě je nutno zmínit krom Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání také Školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol. Tyto, stejně jako školy vyššího stupně, na rámcové vzdělávací program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přímo navazují, vycházejí z nich a doplňují o konkrétní představy tvůrců, tj. členů pedagogického sboru konkrétní školy a samozřejmě jejího vedení. Kromě identifikačních údajů školy a její charakteristiky ve smyslu popisu vybavení, pedagogického sboru a výčtu realizovaných projektů, ať už v rámci České republiky anebo mezinárodní spolupráce, či spolupráce s rodiči, případně jinými subjekty, Školní vzdělávací program obsahuje také charakteristiku vzdělávání, učební plán, osnovy a způsoby hodnocení žáků školy, ale také Školního vzdělávacího programu a školy samotné. Pro tvorbu Školního vzdělávacího programu je nutné [...] mít nejen znalosti, ale i zkušenosti s žákem, jeho vývojem a možnostmi, potřebami, s různými metodami práce a organizací výuky, abychom znali jejich přednosti i nedostatky, abychom vzhledem k cílům, jichž máme dosáhnout volili optimální cestu, se vzdělávacím obsahem, možnými výstupy vzhledem k věku a potencím žáků, s učivem jeho rozsahem, didaktickým zpracováním, návazností a s diagnostickou činností zaměřenou nejen na výsledky žáků, ale i průběh a podmínky výchovně vzdělávacího procesu. 19 Součástí Školního vzdělávacího programu je i oblast prevence rizikového chování, kterou představuje Minimální preventivní program školy.20 V případě, že škola vlastní školní vzdělávací program nemá, je problematika prevence rizikového chování [...] začleněna do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak postupovat při tvorbě ŠVP s pedagogickým sborem [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 Viz. s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit a]. Dostupné z: 16

17 1.4 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Kromě zákonných norem a rámcových vzdělávacích programů, které společně nastavují mantinely vzdělávání v České republice, je potřeba zmínit také konkrétní strategie a koncepce státu, které se dětem a mládeži věnují detailněji. Mezi ně patří především Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Tento strategický dokument vychází z popisu problémů týkajících se současné mladé generace, navrhuje koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže a rozpracovává její tematické oblasti. Koncepce upozorňuje mimo jiné na to, že [...] dochází k digitalizaci životního pole a životního způsobu mládeže, 23 také upozorňuje na zvýšený význam médií pro mládež, což dokládá tvrzením, že [...] třetinu svého času tráví s některým z médií a z disponibilního času tráví mládež s médii dvě třetiny. Jedním z důsledků je, že virtuální a mediální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální složku. 24 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže v sobě zahrnuje celkem 19 tematických oblastí, přičemž oblastem prevence se věnuje několik z nich, ať už z hlediska ochrany práv dětí a mládeže, kde koncepce cílí na podporu anonymních telefonních linek pomáhajících dětem a mládeži řešit krizové situace, z hlediska národnostních menšin a efektivní multikulturní výchovy českých školáků, z hlediska vlivu médií, kde je potřeba děti a mládež před negativními vlivy médií chránit, anebo z hlediska sociálně-patologických jevů a sociální prevence. Právě tato oblast je v koncepci, co se týče prevence rizikového chování dominantní, a mezi její cíle patří například [...] realizovat výzkumná šetření v oblasti rizikového chování žáků ve zlomových věkových skupinách, zmapovat potřeby a zpracovat analýzu v oblasti realizace primární prevence ve všech krajích s jednoznačným určením priorit, které budou východiskem pro další směřování preventivních aktivit, vytvořit standardy pro oblast specifické primární prevence jako celku, podporovat práci školních metodiků prevence a vytvářet optimální podmínky pro jejich práci, podporovat realizaci Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních, podporovat 22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit a]. Dostupné z: 23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit b]. Dostupné z: 24 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit c]. Dostupné z: 17

18 preventivní programy ve školách a školských zařízeních v oblasti zájmového vzdělávání. 25 Obrázek 1: Organizace a řízení primární prevence rizikového chování Zdroj informací: Systém primární prevence rizikového chování: Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek sestavil: autor práce Jak již z výše uvedeného vyplývá, organizaci a řízení primární prevence rizikového chování žáků stát realizuje prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále prostřednictvím krajských úřadů, krajských 25 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit d]. Dostupné z: 18

19 koordinátorů prevence, pedagogicko-psychologických poraden, ředitelů škol, školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Je potřeba zmínit také spolupráci s Komorou mládeže, která jako poradní a iniciativní orgán ministerstva plní vůči školám, školským zařízením a nestátním neziskovým organizacím koordinační a řídící úlohu. Členy Komory mládeže jsou zástupci neziskových organizací, školských zařízení a další odborníci na problematiku dětí a mládeže z krajů a jiných resortů. 1.5 Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách Prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se řídí Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který vzdělávacím institucím nařizuje zřízení Minimálního preventivního programu. Tento materiál je považován za systémový prvek v realizaci preventivních aktivit a jeho realizace je pro každou školu v České republice závazná. Každý Minimální preventivní program by se měl podle výše uvedeného metodického doporučení zabývat zejména těmito rizikovými projevy: [...] agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování, 26 přičemž cílem prevence rizikového chování je zabránit jeho výskytu, minimalizovat jej a co nejvíce omezit škody jím způsobené. Rizikové chování je v jisté míře možné definovat jako regionálně specifické, minimální preventivní programy proto vždy reflektují aktuální situaci regionu, školy a evaluaci předchozího období. Důležitou podmínkou pro efektivní přínos preventivního programu zároveň je, aby byl [...] založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 27 Jeho případné nedostatky mohou pomoci odhalit pracovníci České školní inspekce, jejíž kontrole školní preventivní programy a jejich realizace podléhají. 26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit b]. Dostupné z: 27 Preventivní program [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 2 PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Životní cyklus člověka zahrnuje několik fází, z nichž každá má v rámci socializačního procesu jedince svá specifika. Ačkoliv moderní život s sebou nese řadu aspektů, které znázornění přehledného schématu životního cyklu komplikují, ať už se jedná o změnu pracovních podmínek, dřívější sexuální aktivitu, získávání pracovních zkušeností již v období studia, prodloužení průměrné délky života a další, rozlišujeme čtyři základní fáze života dětství, mládí, dospělost a stáří. Definovat dokážeme ještě prenatální období a smrt, tj. období, která stojí před začátkem životního cyklu a na jeho konci. Pubertu zjednodušeně charakterizujeme jako část období dospívání člověka a jeho přechodu z dětství do mládí. V dětství se [...] utváří základní struktura osobnosti. Významný vliv na průběh dětství mají socioekonomický status rodiny (míra blahobytu a její postavení) a metody socializace. Biologicky končí dětství pubertou a sociálně možností vlastního odpovědného života. 28 Pro mládí je charakteristické dokončování fyzických změn organismu započatých v pubertě a období adolescence, které chápeme jako přípravnou fázi na převzetí rolí dospělého člověka.29 Vzhledem k tomu, že lidský vývoj je značně individuální záležitostí, není možné kategoricky definovat, v jakém věku přesně se dítě ocitne v období puberty, protože díky individuálnosti se časové vymezení může u každého jedince lišit, i přes to [...] lze označit chronologicky jako pubertu věk přibližně od 11 do 15 let [..], 30 v němž [...] všechny identifikace a všechny jistoty, na něž se bylo možno spolehnout, jsou znovu zpochybněny. Rychlý růst a pohlavní zralost se svými zcela novými vlastnostmi vedou k fyzické revoluci. 31 Jedná se o období, které často provází emoční nestabilita, změny nálad, nestálost, nové pudové tendence a jejich uspokojování. Dítě se postupně odpoutává z okruhu vlastní rodiny, vůči dospělým a jejich výchovným opatřením zaujímá kritický postoj, navazuje kontakty s vrstevníky a v jeho zorném poli se objevují i nové vztahové osoby v podobě učitelů anebo vychovatelů. Zjednodušeně lze také říci, že donedávna mírné a poddajné dítě čelí svému vnitřnímu hlasu, 28 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 66. ISBN Tamtéž, s FARKOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z psychologie. Vydání II. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s ISBN FÜRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997, s ISBN

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více