UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků základních škol ve věku let Praha 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Naděžda Šulcová

2 JAN AMOS KOMENSKY UNIVERSITY PRAGUE MASTER COMBINED STUDIES DIPLOMA THESIS Patrik Hujdus Serials of photographs as a specific means of prevention of social-pathological phenomena in primary school pupils aged years Prague 2013 The Diploma Thesis Work Supervisor: Mgr. Naděžda Šulcová

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. V Praze dne 28. března 2013 Patrik Hujdus...

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucí mé diplomové práce Mgr. Naděždě Šulcové za její ochotu, vstřícný přístup a odborné rady, které mne velmi obohatily a pomohly ke zdárnému vypracování mé práce.

5 Anotace Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním dospívajících žáků základních škol ve věku let a možnými způsoby prevence sociálně-patologických jevů u této věkové skupiny dětí, přičemž se snaží zjistit, zdali mohou být fotografické seriály efektivním doplňkem, či alternativním preventivním prostředkem. Ve své teoretické části vychází z aplikace Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice a Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období , rozebírá sociálně-patologické jevy v České republice, způsoby a formy jejich prevence na základních školách a působení mediální výchovy na dospívající žáky základních škol, přičemž současně přináší vhled do historie sekvenčního umění a popisuje možnosti praktického využití komiksu a jeho prvků mimo umělecký rámec. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která obsahuje SWOT analýzu současné situace na druhém stupni základních škol v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, a která je věnována možnosti implementace vybraných preventivních prvků do specifického prostředku prevence v podobě fotografických seriálů. Závěr diplomové práce na základě provedených výzkumů hodnotí možnosti využití preventivních fotografických seriálů jako specifického prostředku prevence sociálně-patologických jevů v předmětné věkové kategorii dospívajících dětí a jejich schopnost doplnit, či nahradit některé dosud běžně využívané formy preventivního působení na děti a mládež. Klíčové pojmy Dospívající děti, dotazníková šetření, formy preventivního působení, fotografické seriály, komiksy, mediální výchova, prevence, rizikové chování, rozhovory, sekvenční umění, sociálně-patologické jevy, vzdělávání.

6 Annotation This thesis deals with risk behavior of primary school pupils aged 12 to 15 years as well as possible ways of prevention of social-pathological phenomena in this age group of children. Its aim is to find out whether serials of photography can become an effective complement or a possible alternative in prevention. The theoretical part is based on the application of the following educational documents: Law No. 561/2004 Coll. Preschool, primary, secondary, vocational and other training, Framework Educational Programme for Basic Education, the National Programme for the Development of Education in the Czech Republic and the Concept of State Policy for Children and Youth for the period It also deals with the socialpathological phenomena in the Czech Republic and the ways and forms of their prevention at elementary schools. The theory also focuses on media education for adolescent pupils. At the same time it provides insight into the history of sequential art, and it describes the practical use of comics and its elements outside the artistic framework. Theoretical knowledge is applied in the practical part, which includes a SWOT analysis of the current situation in upper primary schools in the prevention of social-pathological phenomena. The practical part focuses on the possibility of implementation of selected preventive elements into specific prevention in the means of serials of photographs. The conclusion based on the findings of the survey evaluates the possibility of using serials of photographs either as a specific means of prevention of social-pathological phenomena or as a suitable complement for it in the mentioned age group of children. Key words Comics books, education, interviews, means of prevention, media education, prevention, serials of photographs, sequential art, social-pathological phenomena, survey, teenagers, youth risk behaviour.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Školský zákon Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Hlavní faktory ovlivňující vývoj dítěte Rodina Škola Vrstevníci, parta Sociální a demografické prostředí Prevence projevů rizikového chování Vybrané rizikové chování dětí a mládeže Šikana Rasismus Záškoláctví Návykové látky Kyberšikana Primární prevence v současnosti PŮSOBENÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY NA DĚTI A MLÁDEŽ Vliv médií na společnost Mediální gramotnost a poslání mediální výchovy Rizika vycházející z působení médií KOMIKS JAKO SPECIFICKÝ DRUH UMĚNÍ Definice komiksu Historie komiksu Fotokomiks jako hraniční druh komiksu Praktické využití komiksů a jejich prvků v reklamě...61 PRAKTICKÁ ČÁST 5 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE...66

8 5.1 Stanovení základních hypotéz SWOT analýza prevence rizikového chování cílové skupiny Popis cíle výzkumu a metodiky práce Kvantitativní průzkum s pedagogy základních škol Kvantitativní průzkum s dětmi ve věku let Rozhovory s pedagogy, metodiky prevence a dalšími odborníky Focus group s představiteli cílové skupiny ANALÝZA REALIZOVANÉHO VÝZKUMU Analýza dotazníkového šetření s pedagogy základních škol Analýza dotazníkového šetření s dětmi ve věku let Analýza rozhovorů s pedagogy a dalšími odborníky Analýza řízených diskusí focus group VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ A SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI...91 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...97 SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH...108

9 ÚVOD Vývoj člověka je ovlivňován mnoha faktory, které mají vliv nejen na vývoj samotný, ale také bezprostředně na tu část života, v níž se konkrétní člověk aktuálně nachází. Každý lidský jedinec se formuje a mění po celou dobu své existence, ale za jedno z jeho nejdůležitějších období je považováno dětství a dospívání. Souvisí se změnami, kterých je možné si všimnout již na první pohled. Jedná se nejen o změny tělesné schránky, ale také o postupné změny v duševní a psychické stránce člověka projevující se zejména v myšlení, citech, reakcích a chování. Předkládaná práce se zabývá rizikovým chováním dětí ve věku let, které navštěvují druhý stupeň základní školy, a prevencí sociálně-patologických jevů, jejichž eliminace je cílem školních preventistů, metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Rozebírá jednotlivá riziková témata, nejčastější projevy rizikového chování, formy jednotlivých preventivních materiálů a způsoby práce s nimi, přináší také zamyšlení nad jejich vhodností, atraktivitou pro děti a dosaženým efektem samotného preventivního působení. Jako součást teoretického výkladu je v diplomové práci obsažen i vhled do oblasti sekvenčního umění, které do sebe pojímá fenomén komiksu a z něj odvozeného fotografického seriálu využívajícího vybraných komiksových prvků, přičemž popisuje možnosti jeho využití ve vybraných oblastech, včetně oblasti prevence sociálně-patologických jevů, coby možného atraktivního doplňku učiva a alternativního preventivního materiálu pozitivně působícího na dospívající děti. Teoretická východiska jsou v diplomové práci konfrontována s praktickými zkušenostmi z oblasti prevence sociálně-patologických jevů v Moravskoslezském kraji. Práce ukazuje aktuální stav zúčastněných složek a orgánů v oblasti preventivní činnosti, od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přes okresní metodiky prevence, základní školy a jejich pedagogy, až po vnímání prevence a konkrétních projevů rizikového chování ze strany dospívajících dětí a hledá odpovědi na otázky, zdali školská zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů mají dostatek kvalitních preventivních materiálů pro své žáky, může-li materiál vycházející z umění být plnohodnotnou součástí preventivní koncepce a zdali mediální výchova na základních školách má vliv na kvalitu vnímání jednotlivých rizikových faktorů a sociálně-patologických jevů dětmi. Pro získání co nejvíce relevantních údajů v rámci potvrzování jednotlivých hypotéz se diplomová práce opírá o formy kvantitativního i kvalitativního výzkumu. 9

10 Při zpracování kvalitativního výzkumu byly použity rozhovory s pedagogickými pracovníky základních škol, krajským a okresními metodiky prevence, získání informací ze strany dětí zabezpečily řízené diskuse focus groups se skupinami žáků 7. až 9. tříd. Kvantitativní výsledky zajistilo dotazníkové šetření mezi žáky vybraných základních škol, kterého se celkem zúčastnilo 1080 dětí v cílové věkové kategorii let a průzkum realizovaný se zástupci 50 školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Celý výzkum se zároveň opírá o osobní zkušenosti autora, který je tvůrcem myšlenky preventivních fotografických seriálů a jejich výrobou se zabývá již několik let. Fotografický seriál v roli preventivního materiálu přináší zcela nový úhel pohledu na prevenci sociálně-patologických jevů. V České republice není v současnosti příliš rozšířen, což je způsobeno zejména tou skutečností, že myšlenka spojit prevenci a sekvenční umění v podobě fotografického seriálu do jednoho celku je původní a do školských zařízení se šíří postupně. Diplomová práce proto může být přínosem pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se zabývají prevencí sociálněpatologických jevů, nově pojmenovávanou jako prevence rizikového chování. Získaná zjištění mohou znamenat posun ve vnímání konkrétních preventivních materiálů, jejich vlivu na dospívající děti a praxi školních preventistů. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 LEGISLATIVA A KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Základním pilířem demokratického a právního uspořádání České republiky je Ústava České republiky, jejíž preambule uvádí, že občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou [...] odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku [ ]. 1 Ústavu České republiky, která vytváří prostor pro existenci zákonodárné, výkonné a soudní moci, přičemž stanovuje mantinely jejich působnosti a charakter jednotlivých složek, v rámci ústavního pořádku České republiky doplňují další ústavní zákony a zejména pak Listina základních práv a svobod. V ní je uvedeno, že mezi základní práva všech občanů České republiky patří [...] právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách, 2 a že školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 3 Tímto způsobem Česká republika ve svém ústavním pořádku vymezuje právo všech občanů na bezplatné vzdělání, ale zároveň jim prostřednictvím aplikace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)4 ukládá povinnost toto bezplatné vzdělání ve stanoveném objemu absolvovat. Aby bylo možné co nejlépe naplňovat teze vycházející z preambule Ústavy České republiky o budování, chránění a rozvíjení státu jeho občany, kteří se pro zajištění prosperující a stabilizované společnosti chovají zodpovědně nejen sami vůči sobě, ale také vůči celku, je bezprostředně nutné uvědomit si potřebnost výchovněvzdělávacího procesu u občanů státu a podporovat jeho existenci a plynulý rozvoj. Zatímco výchovou se rozumí [...] záměrné, cílevědomé a všestranné působení za účelem utváření tělesných či duševních vlastností jedince, zpravidla v souladu 1 Česká republika. Ústava České republiky: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 71/2012 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 5. Dostupné z: 2 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky, , částka 1, s. 22. Dostupné z: 3 Tamtéž, s Viz. s

12 se zaměřením a tradicemi dané společnosti, 5 přičemž je možné rozlišovat například výchovu mravní, pracovní nebo estetickou, vzdělávání je chápáno jako [...] proces všestranné humanizace a kultivace člověka zahrnující procesy jako socializace, enkulturace a personalizace, 6 které vedou k tomu, že se z člověka stává všestranná osobnost schopná rozumět životu, adaptovat se, reagovat na nejrůznější životní situace a improvizovat. Vzdělávání realizované prostřednictvím vzdělávacích institucí, jehož účastníky jsou kromě jiných věkových kategorií také děti ve věku let, tedy věková kategorie vymezená tématem této diplomové práce, je označováno jako vzdělávání formální. Toto vzdělávání má přesně definováno svůj cíl, obsah a prostředky, je legislativně vymezeno a [...] probíhá ve stanoveném čase, v určených formách, v různých stupních a typech škol a zahrnuje obvykle v tom či onom rozsahu celou populaci Školský zákon Nejdůležitějším dokumentem stanovujícím základní podmínky vzdělávání v České republice je zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, označovaný též jako školský zákon. Tato norma, jak již z jejího názvu vyplývá, upravuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje v předškolních, základních, středních, vyšších odborných a jiných školských zařízeních, vymezuje práva a povinnosti osob zúčastněných na vzdělávání a stanovuje rozsah působnosti orgánů státní správy a samosprávy ve školství. Školský zákon taktéž stanovuje zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů v České republice od rámcových vzdělávacích programů, přes školní vzdělávací programy, až po vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání, definuje vzdělávací soustavu České republiky, určuje právní postavení škol a školských zařízení, způsoby jejich hodnocení a zabývá se vyučovacím jazykem, vzděláváním příslušníků národnostních menšin, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinců, organizací vzdělávání a dalšími důležitými body v oblasti vzdělávání. Páteří české vzdělávací soustavy jsou základní školy, které dle školského zákona zajišťují devítiletou povinnou školní docházku. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 5 KOHOUT, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. 21. ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s

13 komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 8 Školský zákon dále stanoví, že první stupeň základního vzdělání tvoří první až pátý ročník a stupeň druhý je tvořen ročníkem šestým až devátým. Vzhledem ke skutečnosti, že se tato práce zabývá věkovou kategorií let, a že povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, 9 je možné učinit výrok, že dle výše uvedeného se dále budeme většinově zabývat prevencí rizikového chování u žáků druhého stupně základních škol. Na prevenci a preventivní výchovu však školský zákon myslí také v 116, kde stanovuje existenci školských poradenských zařízení. Je zavedenou praxí, že základní školy služeb těchto zařízení využívají, ať už v oblasti informační, diagnostické, poradenské anebo metodické. Orientace na prevenci na druhém stupni základních škol má nesmírně důležitou roli, zejména s ohledem na to, že dospívající dítě [...] žije v pěti nezávislých světech, které se však často vzájemně překrývají. Jsou to: vnitřní svět, skupina vrstevníků, rodina, škola a svět internetu (nebo vnější svět). Psychologové dnes již vědí, že s každým z těchto světů jsou spojeny určité rizikové i ochranné faktory, podle nichž se dá předem určit, v jaké míře se u dospívajícího vyskytnou citové problémy nebo problémy v chování. 10 Pro zabezpečení kontroly výše uvedených rizikových faktorů a umožnění co nejkvalitněji řešit případné komplikace v této oblasti, školská poradenská zařízení mohou spolupracovat například s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Pod zkratkou RVP rozumíme Rámcové vzdělávací programy, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tyto programy v sobě zahrnují [...] konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to 8 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Tamtéž, s CARR-GREGG, Michael. Psychické problémy v dospívání. Vyd. 1. Praha: Portál, s ISBN

14 všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 11 V případě jejich odborného zaměření bývají před svým vydáním projednávány s dalšími ministerstvy, odborovými orgány a zaměstnaneckými organizacemi, jichž se konkrétní odborné vzdělávání týká. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z tzv. Bílé knihy, tedy Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice.12 Tento dokument je komplexním pohledem na východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy v České republice a charakterizuje cíle vzdělávání a výchovy od předškolního vzdělávání, přes základní a střední vzdělávání, až po vzdělávání dospělých, přičemž zohledňuje proměny současné společnosti, její charakter, mezinárodní spolupráci, prognózy vývoje a nové formy studia. Základní vzdělávání v České republice se v duchu školského zákona člení na první a druhý stupeň, přičemž zdůrazňuje potřebu, že každá vzdělávací etapa má specifické vzdělávací cíle, odlišné metody a formy práce, ale i problémy, které je potřeba řešit. 13 Specifické potřeby vzdělávání druhého stupně základních škol pak vycházejí [...] z výrazných hormonálních, tělesných, psychických a osobnostních změn žáků v období puberty nastupujících dříve než u minulých generací [...], 14 které se projevují například ve snaze odlišit se od druhých, v kolísavosti výkonů a nálad, v častých změnách názorů a zájmů, nebo třeba v kritičnosti světa dospělých a odmítání ověřených pravd. Pro zabezpečení kvality vzdělávání na druhém stupni základních škol s ohledem na osobnostní změny dospívajících dětí se doporučuje [...] na činnosti vyplývající z naplňování učebního plánu navázat širokou nabídkou zájmových a volnočasových aktivit v režimu školy, do všech činností školy maximálně zapojit rodiče dětí a kvalitu vzdělávání podpořit zavedením funkcí asistenta či pomocného učitele, školního psychologa, koordinátorů konkrétních výchovných činností. 15 Také tyto aktivity mohou mírnit a pozitivně ovlivňovat období, kdy se u dospívajících dětí projevují prudké změny, které mohou mít za následek neukázněnost, emocionální 11 Česká republika. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Česká republika, 10. listopadu 2004, roč. 2004, částka 190, s Dostupné z: type=c&id= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství Tauris, ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 výbušnost a další negativní projevy, které se za určitých okolností mohou vystupňovat v nejrůznější formy rizikového chování. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání teze Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice rozvíjí do konkrétních oblastí jednotlivých kapitol. Jeho obsah je zaměřen na vzdělávání v základních školách, mezi jehož hlavní cíle patří [...] vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 16 Za klíčové kompetence jsou považovány kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské a kompetence pracovní. 17 Každou z těchto kompetencí je možno rozvést do konkrétních bodů, které charakterizují, co na konci základního vzdělávání žák získá a k čemu může získané kompetence využívat. Kombinací jednotlivých kompetencí následně může docházet ke schopnosti žáka lépe zvládat určité projevy rizikového chování, protože se naučí vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, naslouchá druhým, vhodně reaguje a obhajuje svůj názor, podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, má úctu při jednání s druhými lidmi, je si vědom svých práv a povinností a chápe základní společenské normy a principy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání definuje devět vzdělávacích oblastí, do kterých je rozdělen. Patří mezi ně Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Každá z nich je v Rámcovém vzdělávacím programu vymezena a má stanoveno své cílové zaměření, přičemž je zde také uvedeno, zdali ji tvoří jeden vzdělávací obor anebo více oborů obsahově blízkých. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou zařazeny také doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání a je možné je využít pro všechny, nebo jen pro některé žáky ve formě povinného nebo povinně volitelného vzdělávacího obsahu, a tzv. Průřezová témata. Mezi ně patří Mediální výchova, 18 Multikulturní výchova, Environmentální výchova a další. 16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit a]. Dostupné z: 17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 29. srpen 2007, 2. duben 2009 [cit b]. Dostupné z: 18 Viz. s

16 Prevenci rizikového chování Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání považuje za součást běžné výuky a posouvá v návaznosti na platnou legislativu, koncepce a jednotlivé metodickýé pokyny vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, případně strategie vytvořené krajskými úřady, či nižšími celky státní správy, její realizaci na školy a školská zařízení. 1.3 Školní vzdělávací program V neposlední řadě je nutno zmínit krom Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání také Školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol. Tyto, stejně jako školy vyššího stupně, na rámcové vzdělávací program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přímo navazují, vycházejí z nich a doplňují o konkrétní představy tvůrců, tj. členů pedagogického sboru konkrétní školy a samozřejmě jejího vedení. Kromě identifikačních údajů školy a její charakteristiky ve smyslu popisu vybavení, pedagogického sboru a výčtu realizovaných projektů, ať už v rámci České republiky anebo mezinárodní spolupráce, či spolupráce s rodiči, případně jinými subjekty, Školní vzdělávací program obsahuje také charakteristiku vzdělávání, učební plán, osnovy a způsoby hodnocení žáků školy, ale také Školního vzdělávacího programu a školy samotné. Pro tvorbu Školního vzdělávacího programu je nutné [...] mít nejen znalosti, ale i zkušenosti s žákem, jeho vývojem a možnostmi, potřebami, s různými metodami práce a organizací výuky, abychom znali jejich přednosti i nedostatky, abychom vzhledem k cílům, jichž máme dosáhnout volili optimální cestu, se vzdělávacím obsahem, možnými výstupy vzhledem k věku a potencím žáků, s učivem jeho rozsahem, didaktickým zpracováním, návazností a s diagnostickou činností zaměřenou nejen na výsledky žáků, ale i průběh a podmínky výchovně vzdělávacího procesu. 19 Součástí Školního vzdělávacího programu je i oblast prevence rizikového chování, kterou představuje Minimální preventivní program školy.20 V případě, že škola vlastní školní vzdělávací program nemá, je problematika prevence rizikového chování [...] začleněna do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak postupovat při tvorbě ŠVP s pedagogickým sborem [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 Viz. s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit a]. Dostupné z: 16

17 1.4 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Kromě zákonných norem a rámcových vzdělávacích programů, které společně nastavují mantinely vzdělávání v České republice, je potřeba zmínit také konkrétní strategie a koncepce státu, které se dětem a mládeži věnují detailněji. Mezi ně patří především Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Tento strategický dokument vychází z popisu problémů týkajících se současné mladé generace, navrhuje koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže a rozpracovává její tematické oblasti. Koncepce upozorňuje mimo jiné na to, že [...] dochází k digitalizaci životního pole a životního způsobu mládeže, 23 také upozorňuje na zvýšený význam médií pro mládež, což dokládá tvrzením, že [...] třetinu svého času tráví s některým z médií a z disponibilního času tráví mládež s médii dvě třetiny. Jedním z důsledků je, že virtuální a mediální realita vytěsňuje z životního pole člověka vitální složku. 24 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže v sobě zahrnuje celkem 19 tematických oblastí, přičemž oblastem prevence se věnuje několik z nich, ať už z hlediska ochrany práv dětí a mládeže, kde koncepce cílí na podporu anonymních telefonních linek pomáhajících dětem a mládeži řešit krizové situace, z hlediska národnostních menšin a efektivní multikulturní výchovy českých školáků, z hlediska vlivu médií, kde je potřeba děti a mládež před negativními vlivy médií chránit, anebo z hlediska sociálně-patologických jevů a sociální prevence. Právě tato oblast je v koncepci, co se týče prevence rizikového chování dominantní, a mezi její cíle patří například [...] realizovat výzkumná šetření v oblasti rizikového chování žáků ve zlomových věkových skupinách, zmapovat potřeby a zpracovat analýzu v oblasti realizace primární prevence ve všech krajích s jednoznačným určením priorit, které budou východiskem pro další směřování preventivních aktivit, vytvořit standardy pro oblast specifické primární prevence jako celku, podporovat práci školních metodiků prevence a vytvářet optimální podmínky pro jejich práci, podporovat realizaci Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních, podporovat 22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit a]. Dostupné z: 23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit b]. Dostupné z: 24 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit c]. Dostupné z: 17

18 preventivní programy ve školách a školských zařízeních v oblasti zájmového vzdělávání. 25 Obrázek 1: Organizace a řízení primární prevence rizikového chování Zdroj informací: Systém primární prevence rizikového chování: Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek sestavil: autor práce Jak již z výše uvedeného vyplývá, organizaci a řízení primární prevence rizikového chování žáků stát realizuje prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále prostřednictvím krajských úřadů, krajských 25 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období [online] [cit d]. Dostupné z: 18

19 koordinátorů prevence, pedagogicko-psychologických poraden, ředitelů škol, školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků. Je potřeba zmínit také spolupráci s Komorou mládeže, která jako poradní a iniciativní orgán ministerstva plní vůči školám, školským zařízením a nestátním neziskovým organizacím koordinační a řídící úlohu. Členy Komory mládeže jsou zástupci neziskových organizací, školských zařízení a další odborníci na problematiku dětí a mládeže z krajů a jiných resortů. 1.5 Minimální preventivní programy rizikového chování ve školách Prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se řídí Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který vzdělávacím institucím nařizuje zřízení Minimálního preventivního programu. Tento materiál je považován za systémový prvek v realizaci preventivních aktivit a jeho realizace je pro každou školu v České republice závazná. Každý Minimální preventivní program by se měl podle výše uvedeného metodického doporučení zabývat zejména těmito rizikovými projevy: [...] agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování, 26 přičemž cílem prevence rizikového chování je zabránit jeho výskytu, minimalizovat jej a co nejvíce omezit škody jím způsobené. Rizikové chování je v jisté míře možné definovat jako regionálně specifické, minimální preventivní programy proto vždy reflektují aktuální situaci regionu, školy a evaluaci předchozího období. Důležitou podmínkou pro efektivní přínos preventivního programu zároveň je, aby byl [...] založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 27 Jeho případné nedostatky mohou pomoci odhalit pracovníci České školní inspekce, jejíž kontrole školní preventivní programy a jejich realizace podléhají. 26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: č.j / [online] [cit b]. Dostupné z: 27 Preventivní program [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 2 PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Životní cyklus člověka zahrnuje několik fází, z nichž každá má v rámci socializačního procesu jedince svá specifika. Ačkoliv moderní život s sebou nese řadu aspektů, které znázornění přehledného schématu životního cyklu komplikují, ať už se jedná o změnu pracovních podmínek, dřívější sexuální aktivitu, získávání pracovních zkušeností již v období studia, prodloužení průměrné délky života a další, rozlišujeme čtyři základní fáze života dětství, mládí, dospělost a stáří. Definovat dokážeme ještě prenatální období a smrt, tj. období, která stojí před začátkem životního cyklu a na jeho konci. Pubertu zjednodušeně charakterizujeme jako část období dospívání člověka a jeho přechodu z dětství do mládí. V dětství se [...] utváří základní struktura osobnosti. Významný vliv na průběh dětství mají socioekonomický status rodiny (míra blahobytu a její postavení) a metody socializace. Biologicky končí dětství pubertou a sociálně možností vlastního odpovědného života. 28 Pro mládí je charakteristické dokončování fyzických změn organismu započatých v pubertě a období adolescence, které chápeme jako přípravnou fázi na převzetí rolí dospělého člověka.29 Vzhledem k tomu, že lidský vývoj je značně individuální záležitostí, není možné kategoricky definovat, v jakém věku přesně se dítě ocitne v období puberty, protože díky individuálnosti se časové vymezení může u každého jedince lišit, i přes to [...] lze označit chronologicky jako pubertu věk přibližně od 11 do 15 let [..], 30 v němž [...] všechny identifikace a všechny jistoty, na něž se bylo možno spolehnout, jsou znovu zpochybněny. Rychlý růst a pohlavní zralost se svými zcela novými vlastnostmi vedou k fyzické revoluci. 31 Jedná se o období, které často provází emoční nestabilita, změny nálad, nestálost, nové pudové tendence a jejich uspokojování. Dítě se postupně odpoutává z okruhu vlastní rodiny, vůči dospělým a jejich výchovným opatřením zaujímá kritický postoj, navazuje kontakty s vrstevníky a v jeho zorném poli se objevují i nové vztahové osoby v podobě učitelů anebo vychovatelů. Zjednodušeně lze také říci, že donedávna mírné a poddajné dítě čelí svému vnitřnímu hlasu, 28 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 66. ISBN Tamtéž, s FARKOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z psychologie. Vydání II. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s ISBN FÜRST, Maria. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997, s ISBN

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více