Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/ ) JE SPOLUFINANCOVÁN

2 Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. Charles Tartar BROWE ( ) Záměr Zprostředkovat PP nové teoretické i praktické poznatky z oblasti psychického vývoje dětí předškolního věku. Očekávané výstupy schopnost PP diagnostikovat individuální potřeby dítěte a v jejich rozsahu stimulovat další zdárný psychický vývoj dětí předškolního věku při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a rodičům těchto dětí citlivě poskytnout potřebné informace. 2

3 Význam mateřské školy pro vývoj dítěte Vstup dítěte do mateřské školy představuje významnou etapu jeho vývoje z hlediska socializace a emočního vývoje. Dosud se dítě pohybovalo převážně pouze v prostředí rodiny - nyní přichází do kolektivu vrstevníků. Právě v prostředí mateřské školy dochází: k navazování prvních osobních vztahů mimo rodinu osvojování sociálních rolí vzorců chování a postojů k prohlubování hodnotové orientace tj. osvojování určitých norem, které si pro chování vytváříme působením výchovy a vymezováním hranic. Několik poznámek k historii Friedrich Frobel otevřel oficiálně první mateřskou školu v roce 1840 na oslavu 400. výročí objevení knihtisku Gutenbergem. První mateřskou školu v USA založila v roce 1856 Margarethe Schulz ve státě Wisconsin, tato mateřská škola byla jako veřejná instituce provozována od roku České země Předchůdcem mateřské školy byly Opatrovny. Začaly vznikat z důvodu rozšíření manufakturní výroby,kdy do pracovního procesu vstupovaly i ženy-matky. V Čechách se stal průkopníkem opatroven Jan SVOBO- DA, který v roce 1832 založil vzornou opatrovnu v Praze. Využil her, říkánek a zpěvu k seznamování dětí předškolního věku s morálními zásadami. Současně však učil děti základům čtení, psaní a němčiny. Sám byl autorem i několika publikací, například Školka, Malý čtenář, Malý písař. V 2. polovině 19. století byl vývoj v Čechách ovlivněn rozvojem předškolních zařízení v Německu. Právě zde vznikly tzv. Kindergarten Dětské zahrádky původně určené pro matky s dětmi, které se zde učily správné výchově dětí. První Kindergarten v Čechách byly zakládány českými Němci. Pracovalo se v nich s dárky - byly to objekty geometrických tvarů koule, hranol aj., které se dále dělily na menší části. Jednalo se tedy o první stavebnice pro rozvoj myšlenkových operací, ale i základů počtů. Jako reakce na německé Kindergarten byla v Čechách v roce 1869 založena první mateřská škola v Praze. Iniciativy se chopila Marie Riegrová Palacká, která poslala dvě české opatrovnice do Francie, aby zde převzaly francouzský model předškolních institucí. Mateřská škola přejala tři koncepce francouzskou (uspořádání, program, způsob výchovy a vzdělávání), německou (princip dárků ) a českou (výuka trivia podle vzoru opatroven). Ve 20. století se v předškolní výchově uplatnilo Reformní hnutí, které poukazovalo na zmechanizovanou práci s dárky a potlačení dětské individuality. V té době se začaly rozvíjet dva hlavní proudy mateřská škola jako doplnění rodinné výchovy a mateřská škola jako příprava na základní vzdělání. Tyto koncepce se rozvíjely jednak v rovině praxe (pedagogové realizovali své představy přímo ve školách) a v rovině teorie (řešilo se pojetí pedagogiky jako vědy, vznik školské reformy, vzdělání učitelů). Během meziválečného období vznikla potřeba vytvořit školskou reformu a vznikly dvě komise. V Praze byla komise vedena Václavem Příhodou a v Brně Janem Uhrem. Mezi oběma představiteli zmíněných komisí vznikl poměrně dlouhý spor, který přerušila 2. světová válka. 3

4 Václav Příhoda se snažil přenést globální model z USA učení shrnuto do oblastí (předměty nebyly diferencované). Zastával rovněž názor, že pedagogika by měla být disciplínou přírodovědnou. Jan Uher se zabýval především strukturou a obsahem vzdělávání, ale neurčoval jeho cíl. Byl odpůrcem globální metody a pedagogiku řadil mezi humanitní vědy. Z tohoto období vzešly i některé zajímavé výsledky. Ida Jarníková začala např. pracovat s prvním rámcovým vzděláváním. Školní rok rozdělila na období od letních prázdnin do Vánoc, od Vánoc do Velikonoc, od Velikonoc do letních prázdnin a jednotlivá témata rozdělila na týdenní bloky. Anna Süssová rozdělila prostory mateřské školy a věnovala pozornost jejím vybavením mateřská škola má mít tři prostory hernu, učebnu se stolečky a zahradu. Nábytek má být přizpůsoben tak, aby děti zvládaly sebeobsluhu, ale také má variabilní umožnit změnu uspořádání i rozdělení prostoru. Po skončení 2. světové války byl v roce 1948 vydán Zákon o jednotné škole a docházelo k nárůstu počtu mateřských škol i jeslí. Do roku 1965 vzrůstala kvalita předškolního vzdělávání především rozvoj estetické a dramatické výchovy, vycházela i řada publikací. Následoval však rozvoj typicky socialistického přístupu a socialistická ideologie se promítá zcela pochopitelně i do obsahu předškolní výchovy. Všechny vzdělávací programy jsou ve všech mateřských školách totožné. Po roce 1989 navazuje předškolní pedagogika na období Reformního hnutí a přijala osobnostně orientovaný cíl předškolní výchovy. Tím je především individuální přístup k dítěti, empatie ze strany učitelky. Začala se rozvíjet integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a interkulturní výchova. V tomto období dochází k rozvoji alternativních pedagogických směrů. Mateřské školy v jiných státech Severní Amerika: mateřské školy začleněny do základní školy, mateřská škola se považuje za první stupeň formálního vzdělání Německo: mateřské školy nejsou součástí školního systému, předškolní zařízení = předškola Vorschule. Velká Británie: první rok školy se nazývá Recepce nebo zkráceně Rok 0 Austrálie: první rok základní školy se nazývá mateřská škola. Alternativní mateřské školy Alternativní škola ekvivalent k pojmu netradiční, volná, svobodná, otevřená, nezávislá škola. Vyznačuje se odlišností od hlavního proudu standardních škol určité vzdělávací soustavy. Vznik alternativních škol ovlivnilo Reformní hnutí, které zdůrazňovalo specifický svět dětí a jedinečnost každého dítěte. Základní rysy alternativních škol: alternativní škola je zaměřená pedocentricky. Výchova se zaměřuje na dítě a škola pak vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte. alternativní škola je aktivní. Uplatňuje mnoho vyučovacích forem, nejvyšším cílem je rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za důležité momenty výchovného procesu. alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje věnuje 4

5 maximální pozornost oblasti emočního a sociálního vývoje. alternativní škola je chápána jako společenství - formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou vytvářeny společně s žáky, učiteli a rodiči. alternativní škola je chápána dle principu Par la vie-pour la vie učení životem pro život cílem je zapojení žáků do světa práce. Každá alternativa má své specifické vlastnosti, po jejichž podrobném prostudování zjistíme, že řadou z nich se řídí každá běžná mateřská škola. Alternativní školy plní dále řadu funkcí: funkci kompenzační vznikají proto, aby nahradily určité nedostatky, které se objevují v běžných školách, nabízejí tedy možnosti, které standardní školy nenabízí funkci diversifikační vznikají proto, aby zajišťovaly pluralitu vzdělávání funkci inovační vytvářejí prostor pro experimentování a inovace vzdělávání. Inovace jsou různorodé podle typu alternativní školy nebo typu pedagogické koncepce Některé typy alternativní školy Montessori MŠ Zakladatelka Maria Montessori se narodila 31. srpna 1870 v Itálii. Vystudovala lékařskou fakultu a po jejím ukončení pracovala jako asistentka na psychiatrické univerzitní klinice, kde pracovala s duševně postiženými dětmi. Došla k závěru, že tyto děti potřebují i péči pedagogickou a psychologickou. V roce 1907 vznikl Casa di Bambini čili Dětský dům. Montessoriovské vzdělání klade důraz na dva základní faktory: vzdělávání od narození důraz kladen na lásku a náklonnost z okolí vzdělání v raném věku (i když trvá vzdělání po celý život) - nejdůležitější je vzdělávání prvních 6 let života v předškolním věku se utváří osobnost dítěte Zařízení kladou důraz na to, aby se dítě rozvíjelo přirozeně-přímou zkušeností. V mateřských školách tohoto typu mají děti naprostou volnost v pohybu, činnosti, spolupráci. Děti si mají najít činnost, která jim bude v dané chvíli vyhovovat. Ve třídách je řada pomůcek a materiálů. Dítě se ponoří do individuální činnosti, která ho zaujme, a nemá potřebu narušovat chod třídy. Spontánní aktivita jako projev dítěte je východiskem pedagogické práce. Pro rozvoj inteligence vytvořila Montessori cvičení a didaktický materiál 3 skupin: praktická cvičení z běžného života: čistota, oblékání, stravování, jednání s lidmi, snadné úklidové práce, péče o květiny pohybová cvičení: dítě propojuje pohyb s užitečnými úkony a činnosti, které si osvojí, využije v budoucím životě smyslová cvičení: smyslová zkušenost je to nejlepší, čím se dítě může učit. Každý smyslový materiál by měl být vytvořený tak, aby na něm byla dobře viditelná izolovaná vlastnost (velikost, barvy, délka, materiál). Materiál je jednoduchý, má jednu hlavní vlastnost a dítě není rozptylováno vlastnostmi dalšími. 5

6 Daltonská MŠ Daltonský plán byl zaveden do praxe učitelkou Helenou Parkhurstovou ve městě Dalton, která založila vlastní experimentální školu v roce Daltonský plán staví na základě 3 principů: svoboda jako první podmínka pro vnitřní rozvoj dítěte spolupráce k podpoře sociálního vzdělávání individuální práce a samočinnost pro osobní rozvoj Svoboda a zodpovědnost dítě má stanovený program, který má za určitou dobu splnit. Je pouze na něm, jak si práci rozloží, jakým tempem bude pracovat. Tímto je kladena zodpovědnost za jeho vlastní úspěch. Samostatnost dítě má své vlastní tempo, nasazení a dokáže se soustředit po určitou dobu. Učitel by měl znát individuální vývoj jednotlivých dětí a tomu přizpůsobit zadání úkolů. Spolupráce spolupráce, jako důležitý druh sociální interakce se má podporovat co nejdříve. Děti pracují na své práci samostatně, pokud si neví rady, mohou poprosit svého kamaráda o pomoc. Používané pomůcky Používají se barvy dnů, tabule úkolů (úkoly obrázkově znázorněny), tabule, dále kartičky denního režimu. Plně se využívá prostoru, děti by se neměly vzájemně rušit. Waldorfská MŠ Často se pro waldorfskou pedagogiku užívá termín volná pedagogika. Obecným cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Klade důraz na poskytování vhodných vzorů, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem. Podstatným prvkem je kvalitní vzor pro dítě. Dítě vnímá gesta, tón, kterým se učitel vyjadřuje, dalším bodem je rozvoj dětské tvůrčí fantazie významné místo zaujímají vhodné hračky dítě by mělo mít možnost pracovat déle. Mateřská škola podporující zdraví Zdravá mateřská škola je program, který podporuje zdravý životní styl začala vznikat od roku Síť těchto škol je garantována mezinárodními organizacemi. Do programu je přijato 43 zemí včetně ČR. Životní styl a chování, které zdraví podporuje, je třeba vytvářet již v předškolním věku, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Integrující principy činnosti školy podporující zdraví: respekt k přirozeným potřebám jednotlivce tento postoj je základem obecnějšího postoje úcty k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě rozvíjení komunikace a spolupráce 6

7 Mateřské školy jsou zaměřeny na tvorbu bezpečného a podnětného sociálního prostředí - vytvářet pozitivní prostředí, eliminovat riziko stresu a úzkostných stavů, posílení sebedůvěry a sebevědomí dítěte. Mateřská škola se vzdělávacím programem Začít spolu Dnešní děti budou muset čelit po celý svůj život změnám: sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám na trhu práce aj. Program uznává, oceňuje a podněcuje vývoj rysů osobnosti, které budou v měnící se době obzvlášť potřebné: vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je umět si vybírat a nést za svoji volbu odpovědnost být tvůrčí a mít představivost sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme vytvářet si zdravé životní návyky a postoje. Učitel by měl dítěti poskytnout dostatek času na prozkoumání prostředí, příležitost učit se mnoha způsoby (kreslením, modelováním, zpěvem stavěním, dramatickými hrami, pokusy a objevy), příležitost vybírat si, kterých činností se chce dítě zúčastnit, ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity. Pro vhodné chování dětí je také důležité oceňování a podpora ze strany učitele. Program rozpracovává i zásady oceňování. Lesní mateřské školy Jejich vznik je přisuzován skandinávským státům, jedná se o součást skandinávské kultury. Trávit čas s dětmi v přírodě, a to za každého počasí. Největšímu obdivu se LMŠ dostalo v Německu, kde jsou na stejné úrovni jako ostatní mateřské školy a mohou čerpat státní dotace. Využívají otevřené přírodní prostředí, kde se organizují aktivity. Významné je rovněž propojení LMŠ s jednotlivými rodinami dětí. Podoby lesní mateřské školy: Pravá LMŠ: neměla by disponovat budovou, ale měla by mít vyřešené náhradní prostředí, které děti navštíví v případě nepříznivého počasí. Putovní: rodiče své děti předají pedagogům na určeném místě a odtud děti vyrážejí s učiteli do přírody. Integrovaná LMŠ: představuje přechod mezi pravou LMŠ a MŠ. Může se jednat o MŠ s lesní třídou nebo o MŠ s každodenním lesním programem: děti tráví dopolední program v lese a na oběd a odpolední program se vracejí do budovy. Principem pedagogiky lesních mateřských škol je víra, že příroda poskytuje dětem dostatek přirozených podnětů pro jejich rozvoj, není proto třeba nahrazovat je průmyslově vyrobenými hračkami. Robert FULGHUM Americký spisovatel se narodil 4. června Popularitu si získal především svými drobnými knihami s krátkými úvahami. Mezi jeho nejznámější díla patří první útlá kniha, kterou vydal v roce Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole. Bylo prodáno 14 miliónů výtisků v 93 zemích po celém světě. 7

8 Právě množství vydaných knih po celém světě může být oceněním práce a pochvalou všem pedagogům v mateřských školách. R. Fulghum opakovaně navštívil i Českou republiku. Bývá hostem knižního veletrhu Svět knihy v Praze. V roce 2005 byl hostem pořadu Marka Ebena Na plovárně a v roce 2006 navštívil také festival mateřských škol Mateřinka. Do České republiky přicestoval i v roce 2007 v rámci propagace své knihy Co jsem to proboha udělal? V říjnu 2011 se do naší republiky opět vrátil, tentokrát s knihou Drž mě pevně a miluj mě zlehka Příběhy z tančírny Století. Vstup dítěte do mateřské školy Téma k diskuzi: Jak pomáhá vaše MŠ usnadnit adaptační proces nově přicházejícím dětem a jejich rodičům? Předpokládaná výměna zkušeností pedagogů by měla dospět v podstatě k těmto závěrům: Dítě by mělo umět běhat, skákat, dovede zacházet s tužkou, má zájem o knížky a soustředí se na jednoduchá vyprávění. Pro nástup do mateřské školy je důležité překlenutí období vzdoru, které spadá do věku kolem dvou let. Tříleté dítě by mělo zvládnout své potřeby a přání, mluvit ve větách a rozumět běžným pokynům. Dítě v tomto věku je vyspělejší jak po pohybové, tak po rozumové stránce, má i zájem o dětský kolektiv, mělo by být již bez plen, a to i v noci. Mělo by zvládnout samo se obléci (základní oblečení), umět si umýt a utřít ruce, pít z hrnečku, mělo by se umět vysmrkat. Také by mělo být schopno uklidit si po sobě hračky a hlavně vydržet v mateřské škole bez rodičů. Věnujme nyní pozornost ADAPTACI Adaptace je proces přizpůsobení se (přivyknutí si) na nové prostředí jde v podstatě o adaptaci sociální - přizpůsobení se člověka novým sociálním podmínkám. Změny v životě dítěte zejména se jedná o skutečnost, že dítě tráví určitou část dne v cizím prostředí, zvláště odloučení od matky může být pro některé děti stresovou záležitostí. Děti vědí, že si pro ně maminka přijde, potřebují však být o této skutečnosti ujišťovány. Dítě potřebuje určitý čas, aby zjistilo, že školka je místo zajímavé, příjemné a hlavně bezpečné. Adaptační proces je u každého dítěte jinak dlouhý, usnadnit mohou adaptaci i rodiče, pokud dítě vhodně motivují pro pobyt v mateřské škole (nestrašit, ale také příliš neidealizovat). Psychologové dělí adaptační období do 3 časových pásem: orientování (první dny) - dítě je pozorovatel a sleduje dění ve třídě, činností se zpravidla neúčastní snaha o začlenění (první týdny) - začíná mizet izolovanost, děti si začínají hrát a účastnit se činností řízených učitelkou přivykání (první měsíce) - dítě se zapojuje do skupinového dění, nachází si kamarády a akceptuje pravidla skupiny. Úspěšnou adaptaci může ovlivnit: Kvalita rodinného prostředí - zejména jistota dítěte ve vztazích ke svým lidem. Bezpečné prostředí v mateřské škole - dítě by se mělo v mateřské škole cítit v bezpečí. Přístup rodiny a mateřské školy - vztah rodičů a učitelky, rodič by měl vědět, že svěřuje své dítě profesionálce, která bude vždy jednat v zájmu dětí. 8

9 Některé adaptační problémy Ranní pláč: dítě má problém odloučit se od matky - dítě se často snaží právě pláčem si vybojovat pohodlnější variantu. Rodiče by měly dítěti pobyt ve školce prezentovat jako fakt, ne jako jednu z možností. Psychosomatické problémy nejsou časté, ale objevují se: bolesti hlavy, zvracení, ale i horečka bez zjevné příčiny. Spouštěčem těchto potíží bývá často strach nebo úzkost (strach bez konkrétní podoby), separační úzkost a mohou vznikat psychosomatické potíže. Při přetrvávajících obtížích je vhodné navštívit psychologa. Malý tyran dítě, které je zvyklé manipulovat rodiči vnímá sebe jako toho silnějšího a rodiče jako ty slabší. Základní skupiny dětí, které mohou mít obtíže s adaptací: děti, které nedávno dosáhly věku 3 let, sem lze zařadit i starší děti, které vyrůstaly v rodině děti ambiciózních rodičů - před vstupem do MŠ měly různé mimoškolní aktivity, MŠ paradoxně znamená další řízenou činnost a zátěž děti citově labilní, závislé na matce, děti s nerovnoměrným vývojem. Vývoj obecně Životní dění je nezbytné poznávat v jeho vývojových souvislostech. Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince Za hlavní činitele psychického vývoje jedince jsou považovány dědičnost a vliv vnitřního a vnějšího prostředí (jeho kvalita, intenzita a doba působení). dědičnost: tzv. genetický program se vytvořil během evoluce a nadále se rozvíjí (aktivizace jednotlivých složek, vliv prostředí, společnosti). Geny jsou lokalizovány na chromozomech a díky pokročilé technologii můžeme vytvořit genetický kód DNA. Ovšem všechny genetické informace se neuplatní ve stejné míře geny vytvářejí pouze dispozici ke vzniku určité vlastnosti. vliv prostředí: obecné sociokulturní vlivy - normy, hodnoty, způsoby uvažování jsou interpretovány větší sociální skupinou. Jejich působení je zprostředkováno rodinou, institucemi či působením médií. Výběr teorií duševního vývoje Existuje celá řada teorií, které se vzájemně liší svým zaměřením, obecností a základními východisky: teorie empirické: hlavním činitelem je sociální prostředí, pro formování člověka má nejdůležitější význam zkušenost 9

10 teorie nativistické (endogenistické): člověku je vše vrozeno, dítě se rodí ve své přirozenosti dobré a je třeba jej nechat volně růst růstové teorie, střídá se funkční symetrie a asymetrie, další teorie jsou ovlivněny psychoanalýzou teorie interakční (syntetické): kompromis mezi vlivem prostředí a biologickými vlivy poukazují na vzájemnou interakci. Mimo tato uvedená dělení stojí ještě teorie periodizace vývoj dítěte je procesem změn, který lze rozdělit do jedinečných a navzájem odlišných stádií. Stádia představují logický pokrok ve vývoji, kde každý krok integruje to, čeho bylo dosaženo předtím. Patří sem Piagetova teorie kognitivního vývoje a Fredova psychoanalýza. Hlavní oblasti psychického vývoje: Biosociální vývoj: tělesný vývoj a proměny s ním spojené, faktory, které ho ovlivňují Kognitivní vývoj: psychické procesy, které se spolupodílejí na poznávání Psychosociální vývoj: proměny osobnostních charakteristik a mezilidských vztahů Emoční vývoj: změny způsobu prožívání Psychický vývoj je realizován dvěma vývojovými procesy učením a zráním. Učení ve vývoji se projevuje určitou přetrvávající změnou psychických procesů a vlastností. Pozorujeme určitou změnu chování na úrovni senzomotorické, emocionální, sociální i kognitivní. Učíme se pozorováním, procvičováním i vhledem. Zrání dosažení stavu určité vnitřní připravenosti k učení. Zrání se týká anatomických struktur. Program zrání je dán geneticky není možné ho změnit. Proměnlivé jsou možnosti působení vnějšího prostředí. Vždy je třeba vycházet z možností organismu osobnosti daných zráním. Významným činitelem vývoje je sebevýchova. Od období adolescence je nutné odlišovat výchovu od sebevýchovy. Sebeřízení proces rozhodování probíhá uvědoměle na základě sebereflexe. V průběhu vývoje jsou důležitá senzitivní období období, která jsou optimální pro určitý vývojový proces. Jestliže není určitého typu chování dosaženo v tomto citlivém období nemusí se již později vyvinout do svého plného potenciálu. Určitá období jsou příznivější pro stimulování určité funkce než období jiná. 10

11 Psychický vývoj dítěte předškolního věku Charakteristické znaky předškolního období Předškolní věk představuje období od skončení 3. do konce 6. (příp. 7.) roku věku dítěte. Často bývá nazýváno obdobím druhého dětství. Zde vrcholí dětskost dítěte, jeho dětské pojetí světa, dětský egocentrismus, spontaneita i fyzický dětský zjev. Dochází k výraznému rozvoji řeči - jak po stránce obsahové, tak i formální. Myšlení je obrazně názorné, emociogenní a závislé na vjemech. Dítě není schopno provádět logické transformace, ale mluvíme o tzv. situační logice. Hlavní poznávací struktury, které dítě tohoto věku uplatňuje: Dětský egocentrismus: dítě vztahuje vše k sobě hodnocení věcí a dějů v okolí, které jsou přijímány nebo odmítány podle toho,jaký mají význam pro jeho já. Centrace: soustředění pozornosti pouze na jeden znak a opomíjení ostatních znaků. Ireverzibilita: znamená neschopnost postupovat zpětně k výchozímu bodu. Vývoj základních schopností a dovedností Psychomotorický vývoj Dítě se naučilo do 3 let chodit a v podstatě se pohybovat jako dospělý. Po třetím roce zasahuje do řízení jeho pohybů stále více mozková kůra,což se projevuje lepší pohybovou koordinací, hbitostí, elegancí pohybů, přesností, účelností i plynulostí. Výrazně se rozvíjí jemná motorika zajišťující souhrn drobného svalstva prstů. Zejména tato skutečnost umožňuje rozvoj kresby dítěte. Kresba dítěte má také svůj vývoj: Čáranice: vzniká bez předchozího úmyslu dítě má radost z pohybu Prvotní obrys: kolem 3 let dítě bez výraznějších obtíží napodobí různý směr čáry. Svůj kresebný výtvor nejprve obyčejně načmárá a dodatečně pojmenuje čáranice s obsahem. Intelektuální realismus: kolem 4 let - realističtější obraz, ale jen v nejhrubších rysech hlavonožec. Kreslit začíná s nějakým záměrem, konečný výtvor však může pojmenovat jinak nakreslím žábu - závěrečné sdělení je to slon. Kresebné prvky neodpovídají realitě, ale významu, který jim dítě přikládá. Dítě kreslí co ví, nikoliv co vidí rentgenové vidění (obyvatelé za zdí domu). Ortoskopické vidění vychází ze všech úhlů pohledu. Kolem pěti let kresba začíná odpovídat předem stanovené představě. Stává se, že dítě odmítá kreslit představu není schopné grafomotoricky realizovat. Kresbu dítěte můžeme interpretovat z hlediska obsahu i dalších měřitelných znaků (organicita v kresbě). Vývoj řeči Počátkem předškolního věku zná dítě asi 1000 slov, v závěru jich používá kolem Toto období je senzitivní periodou z hlediska rozvíjení řeči. Je nezbytně nutné sledovat stránku obsahovou i stránku formální a v případě potřeby včas zajistit logopedickou péči pro dítě. Egocentrická řeč není určena pro jinou osobupozději přechází ve vnitřní řeč. Řeč užívá dítě k regulaci svého chování. 11

12 Od 3 let je dítě schopno řídit své chování podle slovní instrukce - nejdříve jsi ji nahlas opakuje, později (kolem pěti let) už se uplatňuje vnitřní řeč. Řeč se rozvíjí v těsné spojitosti s myšlením. Při vývoji řeči musí dítě překročit práh porozumění slovu a práh tvoření slova. Vývoj poznávacích procesů Vnímání Dítě si začíná více všímat detailů, přesto však existují určitá specifika. PROSTOR: dítě přeceňuje prostor co do velikosti, blízké objekty jsou veliké, vzdálené vidí malé, nevnímá ještě hloubku. Postupně začíná rozlišovat blízko x daleko, uzavřený x otevřený, nahoře x dole. Polohu vpravo x vlevo ještě ne. Vnímání prostoru je výrazně ovlivněno egocentrickou perspektivou. ČAS: vnímání času působí dítěti potíže, dítě měří čas prostřednictvím určitých událostí a opakujících se jevů zvláště pokud jsou subjektivně významné (ještě 3x se vyspím a...) POČET: dítě se postupně učí chápat počet jako jedno z možných klasifikačních kritérií v tomto je stimulováno sociokulturně neustále něco počítáme. Děti znají názvy čísel - pojem množství se však vytváří postupně. Nejprve si osvojují změny počtu přidat je více, ubrat je méně. Paměť Pro paměť je v tomto věku typická obraznost, citovost a živelnost. Převažuje paměť bezděčná - dítě si pamatuje živelně. Až později nastupuje zapamatování úmyslné, dítě je schopné si zapamatovat i podněty, které jsou citově indiferentní. Paměťové procesy se uskutečňují převážně mechanicky. Dítě má sklon zapamatovat si a vybavovat věci převážně podle barvy, tvaru, polohy a zvuku. Rychleji a lehčeji si osvojuje materiál, kterému rozumí. V paměťových procesech se opírá o vnější znaky, které jsou dostupné smysly. Logickou paměť rozvíjíme srozumitelným, jasným a chápání přiměřených materiálem a vysvětlujeme. Postupně roste rozsah paměti a rozvíjí se i trvalost paměti, což je důležité pro systematické učení. V celém tomto období je vhodné akcentovat hru jako základní učební metodu a využívat smyslové asociace (obrázky, hudba, rytmus). Fantazie Je v tomto věku velmi živá. Dítě interpretuje realitu tak, aby pro ně byla srozumitelná a přijatelná. Objevují se často nepravé lži konfabulace - dítě kombinuje reálné vzpomínky s fantazijními představami. Pro dítě představují skutečnost a ono samo je o jejich pravdivosti přesvědčeno. V tomto věku lze jen obtížně odlišit ve vyprávění dítěte vzpomínky od fantazie. Pro dítě je v okolním světě hodně nevysvětlitelného. Fantazie má v tomto období harmonizující význam. Je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. Dítě také dává jevům převážně magické vysvětlení a oživuje si neživý svět. Mezi pátým a sedmým rokem ustupuje magické pojetí reálnému pojetí. 12

13 Myšlení S vývojem řeči se rozvíjí intenzivně i myšlení ve všech jeho formách pojem, úsudek, soud. Dítě zkoumá a objevuje vztahy a souvislosti mezi věcmi. Zajímá je původ, příčina, účel, význam. Charakteristickým znakem myšlení je i nadále konkrétnost, názornost. Názorné myšlení myšlení je těsně vázáno na vnímané nebo představované, na konkrétní činnost a aktivitu dítěte. Myšlení je útržkovité, nekoordinované, nepropojené. Je egocentrické neodlišuje svoji realitu a objektivní svět reality. Tvoření pojmů dítě nedokáže rozlišit to, co je hlavní x vedlejší, podstatné x nepodstatné. Pojmy tvoří na základě náhodných znaků. Rozsah pojmu buď příliš zužuje (maminka je jenom jedna), nebo rozšiřuje (každý, kdo má uniformu, je voják). Dítě má sklon předčasně zobecňovat - závěr často vyvozuje z jediné zkušenosti (lékař má bílý plášť, každý, kdo má bílý plášť, je lékař). Sociální vývoj dítěte předškolního věku Socializace postupné začleňování jedince do společnosti, součástí je přijetí základních etických a právních norem dané společnosti. Viz. Dítě a společnost Emoční vývoj dítěte předškolního věku Emoce jsou subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy (mimika, gestikulace), stavy menší či větší zaměřenosti a pohotovosti (láska, strach nenávist). Uvědomujeme si jen ty emocionální stavy, které mají určitou intenzitu. Průběh emocí podnětová situace, vědomý prožitek - fyziologická aktivace, chování - reakce. Emoční reakce dítěte jsou: labilní (snadno se mění, kolísají) krátkodobé (krátký průběh a rychle odeznívají) velmi expresivní (výrazově nepotlačitelné, spontánní) s určitým paradoxem (výrazově velmi silné, ale současně povrchní i malé a přechodné zklamání projevuje dítě usedavým pláčem). Viz. Dítě a ten druhý Polytechnická výchova a stimulace psychického vývoje dítěte předškolního věku Napomáhá: rozvíjet analyticko-syntetické schopnosti seznamuje se základními časovými pojmy a souvislostmi (nejdříve, potom) nacvičuje orientaci v počtu, množství, chápání číselné řady a posloupnosti rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, paměť pro konstrukci podporuje zájem o práci s využitím dětské zvídavosti posiluje kooperaci, účelnou spolupráci a pomoc při řešení vzniklého problému. 13

14 Pedagogická diagnostika dětí v předškolním věku Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování, hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů. Téma k diskuzi: Proč diagnostikovat dítě? Které stránky sledovat? Jaké prostředky použít? Jaká opatření realizovat? Nosnou myšlenkou pedagogického přístupu je individuální přístup. To však předpokládá poznání dítěte - co zná, umí a jaký postup volit dál. Vývoj jedince je individuální, odlišně reaguje na podněty, jinou formou získává zkušenosti, dovednosti i vědomosti. Seznámení a praktické cvičení: Využijeme: Diagnostika dítěte předškolního věku Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová Pracovní sešity KuliFerda, KuliFerdík Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika Výměna praktických zkušeností přítomných pedagogů z jejich praxe Příprava dítěte na vstup do základní školy školní zralost, školní připravenost Vstup dítěte do základní školy je dalším důležitým mezníkem v jeho vývoji. V předškolním věku zvládlo dítě adaptaci na kolektiv vrstevníků, separaci od rodiny, přizpůsobení se určitému režimu, uznávání autority pedagoga, řízenou činnost atd. Hlavní změnou je změna činnosti: HRA - UČENÍ - PRÁCE Školský zákon legislativně upravuje vstup dítěte do základní školy. V průběhu prvního roku školní docházky zvládne dítě trivium a stává se plně gramotným. Při vstupu do základní školy se od dítěte vyžaduje, aby bylo na takovém stupni tělesného a psychického vývoje, který mu umožní vyrovnat se bez větších obtíží s novými-vyššími požadavky školy. K označení tohoto stavu vývoje se užívá různých termínů školní zralost, školní připravenost, školní způsobilost. V pracích psychologů se častěji setkáváme s termínem školní zralost, pedagogové užívají častěji termín školní připravenost, přičemž oba termíny mají své opodstatnění. 14

15 Školní zralost takový tělesný stav, který umožní dítěti být odolné vůči školní námaze. Zdravotní stav, tělesný a pohybový vývoj v prvním roce života probíhá růst velice prudce délka těla se zvětší o polovinu, váha se ztrojnásobí. Vzhled postavy dítěte se mění mezi 5. až 7. rokem. Lékaři bývá označována jako první přeměna postavy dítěte. Předškolní dítě má vzhledem k tělu relativně velkou hlavu. V obličeji je nápadné velké vyklenuté čelo. Tvar trupu připomíná válec. Končetiny jsou vzhledem k trupu poměrně malé a krátké. Změna postavy z předškolní do školní formy nastává právě kolem 6. roku. Pohybový vývoj zrání v oblasti motoriky dítě je schopné svůj motorický neklid potlačit. Rozvíjejí se dále pohybové schopnosti, zdokonalují se jemné pohyby rukou. V souvislosti se školní zralostí se často hovoří o biologickém věku. Za klasickou metodu pro stanovení optimální hranice pro vstup do školy lze označit metodu filipínské míry, jejíž postup je všeobecně znám dítě se postaví rovně, natáhne paži do vzpažení a pak se snaží velkým obloukem dosáhnout přes střed temena hlavy na horní okraj protilehlého ušního boltce,popřípadě ještě níže. Zjišťovaly se tak tělesné proporce, které ukazují na dosažení vývojové změny tělesné. Výsledky výzkumů s užitím této metody poukazují na skutečnost, že převážná většina naměřených hodnot se nachází mezi dvěma krajními body nedosažení boltce o více něž 3 centimetry (nezralost) a dosažení zvukovodu (zralost). Často je dále uváděno, že znakem školní zralost je změna dentice. Důležitou skutečností v tomto věku je osifikace kostí, zejména kostí dětské ruky. Kolem 6. roku intenzivně vyzrávají mozečkové funkce. Neurologická vyšetření dětí ve věku 6 let poukazují na skutečnost, že EEG (aktivita mozku) se výrazně blíží aktivitě mozku dospělého člověka. Právě tato skutečnost je měřítkem vyzrálosti centrální nervové soustavy. Mozkové hemisféry jsou rozbrázděny,dokončuje se větvení a myelinizace (obaly nervových spojů). V mozkové kůře se uplatňuje schopnost vnitřního útlumu dítě rozlišuje mezi tím, co říká a co si myslí. Školní připravenost zajišťuje dítěti úspěšnost ve školní práci a předpokládá určitý stupeň intelektuálního vývoje. Oblast vnímání důležitá je percepční zralost, zejména pro nácvik čtení a psaní Oblast myšlení důležité je analytické myšlení, schopnost postihovat podstatné znaky a vztahy mezi jevy i určitá zásoba základních poznatků Oblast paměti trvalejší a záměrnější, ale dosud je spíše mechanická Oblast řeči slovní zásoba, výslovnost, úroveň verbální komunikace, dobrá znalost vyučovacího jazyka Oblast pozornosti bezděčná pozornost již ve škole nestačí, úmyslná pozornost je často udržována vůlí Emoční připravenost věku přiměřená kontrola citů a impulsů, určitá schopnost sebeřízení, emoční stabilita (schopnost přijmout i neúspěch), strach, obavy, napětí, tréma svazují výkonnost, schopnost přijmout nezávislé na svých přáních daný program vyučovacího dne Sociální připravenost dítě získává novou roli roli školáka, očekává se, že bude plnit pokyny, schopnost být řízeno na dálku, rozlišit hru od povinnosti. Nová role není výběrová dítě ji v určitém věku získává automaticky. Učí se tedy rozlišovat různé role a diferencovat chování, které je s nimi spojeno, respektovat běžné normy chování, podřizovat se autoritě, začlenit se do skupiny spolužáků. 15

16 Míra nároků na žáka 1. postupného ročníku je značná poměrně rychle se dnes přímo začíná s výukou, často s tendencí naučit všechny, všechno, ve stejném čase. Pokud dítě nesplňuje předpoklady pro vstup do školy je nutné posoudit v čem a proč a podle příčiny navrhnout potřebná opatření. Drobné nedostatky v oblasti školní připravenosti lze často napravit do zahájení povinné školní docházky, při problémech v oblasti školní zralosti je nutné na dozrání vyčkat. Předškolní psychologická vyšetření Známe-li požadavky školy a máme-li odpovídající diagnostické metody, lze úspěšnost dítěte poměrně dobře předikovat. Zkušenosti s předškolním psychologickým vyšetřením v poradně, informovanost rodičů. Odchylky ve vývoji dítěte Měřítkem kulturnosti a morální vyspělosti lidského společenství je míra tolerance k nezaviněným odchylkám a účinná pomoc v těchto případech. M.Černá a kol.: Lehké mozkové dysfunkce a) Nadané děti RVP PV jen velice stručně hovoří o vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Kdy a jak lze poznat nadané dítě? Provedené výzkumy poukazují na vývojovou akceleraci již před vstupem dítěte do MŠ. Výzkumný projekt Hradec Králové dětí Šárka Portešová typické projevy chování nadaných dětí: bohatá slovní zásoba řada dětí umí číst již v předškolním věku mají touhu vědět, jak věci fungují, mají řadu zájmů nebo jen několik základních, které jsou schopné do hloubky zpracovávat nebo je postupně střídat jsou schopné spojovat zdánlivě nesouvisející věci do smysluplného celku rády jsou s dospělými lidmi nebo staršími kamarády jsou dychtivé po získávání nových informací mají výbornou schopnost koncentrace pozornosti Mimořádné nadání diagnostikují psychologové s klinickou nebo poradenskou praxí. I další výzkumy potvrdily typické projevy chování nadaných dětí dobrá paměť, citlivost ve vztazích, tendence říkat pravdu, diskutovat o pravidlech, vytrvalost, smysl pro humor, zralé názory, živá představivost, tvořivost, energie. Nadané dítě může vykazovat asynchronní vývoj v rámci jedné oblasti může být vysoce nadprůměrné - v jiné na nižší úrovni. 16

17 b) Děti se speciálně vzdělávacími potřebami RVP PV se velice podrobně věnuje vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami (podrobně bod 8 RVP PV). Vzdělávání těchto dětí se řídí příslušnými vyhláškami, integrace je vhodná tam, kde je to vzhledem k druhu a míře postižení či znevýhodnění dítěte možné a kde lze vytvořit a zajistit potřebné podmínky. Nezbytně nutná je v těchto případech spolupráce se speciálně pedagogickými centry, která zajistí odbornou, metodickou pomoc i kompenzační pomůcky, pokud to povaha postižení dítěte vyžaduje. Rovněž rodičům dětí je nutné objasnit poslání speciálně pedagogických center. c) Poruchy chování u dětí předškolního věku Výzkumy poruch chování dětí předškolního věku se shodují, že pedagogové nejčastěji upozorňují na hyperaktivitu, agresivitu, dětský vzdor. Dětský vzdor potřeba sebevymezení, prosazení své vůle, nedostatek frustrační tolerance, neschopnost delší dobu snášet psychické napětí. Dítě subjektivně vnímá mnoho příkazů a zákazů velmi negativně. Impulsem obvykle bývá: dítě chce samo, ale samo ještě neumí změna určitých rituálů vlivem vnějších okolností omezování dětské zvídavosti omezování právě nabyté svobody pohybu. Vzdor je výrazem narušení obvyklého chodu věcí. Jak na dětský vzdor? výměna zkušeností Dětská agresivita chování zaměřené proti druhému, projevuje se útočným jednáním. Touha dítěte po něčem, nebo po někom. Dítě, které ubližuje obvykle má aktivnější temperament, dítě, kterému je ubližováno, bývá obvykle dítě neprůbojné. Proto i výchovný postup musí být odlišný postup k agresivnímu dítěti, postup k dítěti napadanému. Projevy agrese: agrese bez vnějších projevů, agrese projevená navenek verbálně, agrese projevená destruktivním chováním. Děti napodobují a dělají často to, co vidí u ostatních. Využití hry pro usměrňování agresivity. Dětské neurózy: neuróza je funkční porucha, která vzniká jako obrana organismu před velkou zátěží či intenzivními, dlouhodobými prožitky strachu a úzkosti. Projevy tělesný neklid, projevy psychického napětí, mluvní neurózy, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, tiky. Pozor na neurotické lidi v okolí dítěte! Vývojové poruchy učení a chování: Učení dys Chování syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou /ADHD/ syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity /ADD/ Dřívější označení LDE, LMD 17

18 Tyto poruchy jsou mimointelektové a jsou spojené s odchylkami funkce CNS. Vznik drobné minimální poškození CNS v nejranějších vývojových fázích (před při po porodu) i vlivem genetických odchylek. Jde o záležitosti vrozené. Dítě za ně nemůže a zpočátku je neumí samo ovlivnit. Vývojem CNS zraje projevy chování se mění. Určení diagnózy vždy odborníci psycholog, speciální pedagog, dětský neurolog, dětský psychiatr. Projevy dětí s ADHD, ADD kojenec, batole, předškolní dítě. Reakce dětí na tlak značně náročných situací útěk, agrese, popření neúspěchu, poutání pozornosti, útok. Hlavní výchovné zásady režim, důslednost, jednotná výchova, usměrňování aktivity. Projevy a možnosti ovlivnění: poruchy motoriky a aktivity emoční poruchy a poruchy chování poruchy koncentrace pozornosti a paměti poruchy vnímání a řeči Význam her pro ovlivnění projevů poruch pozornosti. Seznámení s vhodnými metodickými materiály. 18

19 Doporučená a použitá literatura Backer Braun, K. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. Grada 2014, ISBN Bednářová, J. Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: PRESS ISBN Erkert, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál ISBN Fulghum, R. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha: Argo ISBN Havigerová, M. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku. Praha: Grada ISBN Mertin, V. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál ISBN Pracovní sešity KuliFerda. Praha: Nakladatelství Dr. J. Raabe ISSN Přikrylová, M. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika. Nakladatelství Plus s.r.o ISBN Šimanovský, Z. Hry pro zvládnutí agresivity. Praha: Portál ISBN Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál ISBN Žáčková, H. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D + H ISBN Žáčková, H. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Nakladatelství D + H ISBN Autor - zodpovědná osoba: PhDr. Alena Chvátalová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více