Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky"

Transkript

1 Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura počítačů PC, kompatibilita a modularita, sestava počítače základní parametry jednotlivých částí c. blokové schéma procesoru, mikroprocesor, registry, instrukční sada, režimy procesoru, provádění a větvení programu d. operační paměť, adresa a adresní prostor, typy paměti, fyzická paměť v PC, BIOS a start počítače, podmínky pro spuštění programu, počítačové viry e. grafický subsystém v PC, základní funkce grafického řadiče, 2D a 3D akcelerace, princip činnosti CRT a LCD monitoru f. diskový subsystém, organizace uložení dat na pevném disku a CD, základní parametry disků g. počítačové sítě, topologie a architektura sítí, síťové prvky, model RM OSI, služby a protokoly sítě Internet h. další periférie tiskárny, připojení signálů atd. B) Programové prostředky a. algoritmus a vývojový diagram, program a programovací jazyky b. tvorba a ladění programů, řízení běhu programu, procedury a funkce, práce se soubory c. strukturované programování, datové typy a struktura programu v konzolové aplikaci v Delphi, pojmy projekt a unita d. objektové programování, princip a vlastnosti objektů, tvorba programu pro OS Windows (GUI) e. operační systém, funkce a vlastnosti, konvence OS Windows, možnosti textových editorů (MS Word) a tabulkových procesorů (MS Excel), PowerPoint, Access f. databáze, základní pojmy, entita, atributy, konceptuální model, DFD, ERD, základy relační algebry, jazyk SQL g. informační systémy, pojetí a formalizace informace, architektura IS, životní cyklus projektu IS, informační management, systémová integrace h. informační zdroje, komunikace, , knihovnictví, elearning, prezentace, multimédia C) Didaktika informatiky Teoretická část (bude zkoušena v souvislosti s částí praktickou): a. Pojetí a význam výuky IKT b. Vyučovací proces (činitelé, funkce, etapy a podmínky), plánování výuky c. Vyučovací hodina, výukové cíle a motivace v IKT d. Didaktické zásady, vyučovací metody, organizační formy výuky IKT e. Mezipředmětové vztahy, další vzdělávání učitelů IKT f. Zpětná vazba v IKT g. Vybavení učebny IKT, počítač a hygiena práce, učební pomůcky, literatura h. Talentovaní žáci, problémoví žáci v hodinách IKT Praktická část (rozbory problematiky vyskytující se v souvislosti s výukou): 1. Hardware, ovládání PC (HW, OS, soubory, složky, nastavení OS, ) 2. Informace a komunikace (Internet, , poč. sítě, ) 3. Práce s textem 4. Výpočty na PC (tabulkové procesory, pgm FY, MA, ) 5. Prezentace informací (WWW, prezentace, ) 6. Správa dat (databázové systémy, ) 7. Grafika 8. Programování K praktické části si student připraví podklady (přípravy, ukázky, příklady, ) pro výuku jednotlivých témat, a to podle dispozic, které studentům sdělí vyučující předmětu Didaktika informatiky. Literatura

2 Pedagogika a psychologie pro učitele Okruhy Okruhy z pedagogiky: 1. Pedagogika jako vědní obor - předmět pedagogiky, vývoj pedagogického myšlení, vznik a zdroje pedagogiky, pedagogické obory, současný stav pedagogiky a řešené problémy (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Průcha, V. Jůva, J. Pelikán) 2. Výchova ve vývoji společnosti a jedince - výchova, podstata výchovy, základní znaky, vztah výchovy k rozhodujícím sférám života, vztah socializace a výchovy, multifunkčnost výchovy, pojetí výchovy v historickém kontextu. Struktura výchovy. (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, V. Jůva, J. Pelikán, J. Průcha) 3. Faktory výchovy a jejich úloha v procesu formování osobnosti - vnější a vnitřní faktory výchovy např. pojetí Blížkovského, vztah prostředí a výchovy, rozhodující vliv sociálních podmínek na rozvoj osobnosti, mikroprostředí a makroprostředí, momenty znesnadňující výchovu (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 4. Vztah výchovy a vzdělávání - výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, druhy a formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, organizace vzdělávání, školský systém v ČR, škola jako vzdělávací a kulturní instituce, vztah rodiny a školy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha ) 5. Cíle a obsah výchovy - struktura výchovných cílů, vymezování cílů výchovy, vztah cílů a obsahu výchovy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 6. Antropogenní činitelé výchovy: vychovatel a vychovávaný - vztah objektu a subjektu výchovy, požadavky na osobnost vychovatele, sebevýchova, převýchova, etapy výchovného procesu jedinců z hlediska ontogeneze (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Průcha) 7. Formy a prostředky výchovy - školní, mimoškolní a rodinná výchova, vymezení prostředků výchovy, metody výchovného působení (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, V. Jůva) 8. Průběh (proces) výchovy. Diagnostika ve výchovném procesu fáze výchovného procesu, diagnostika výchovného procesu, diagnostické metody (K. Janiš - B. Kraus -P. Vacek, Ch. Vorlíček) 9. Principy výchovy, výchovné zásady - význam a vývoj výchovných principů v průběhu historického vývoje (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Kozlík) 10. Svoboda a volnost ve výchově. Autorita vychovatele - příčiny vzniku antipedagogických směrů a jejich podstata, vliv volné výchovy na osobnost vychovávaného jedince, autorita, kázeň (J. Prokop, H. Schonebeck, F. Singule, P. Vacek) 11. Pedagogický systém J. A. Komenského a jeho odkaz do současnosti (V. Jůva aj.) 12. Vývoj vzdělávání v českých zemích v období od J. A. Komenského až po r systém vzdělávání, jednotná škola, školské reformy (V. Jůva aj.) 13. Přínos myšlenek o výchově vzdělávání v století charakteristika humanistických směrů ve výchově, např. J. Locke, J. J. Rousseau, F. Herbart (V. Jůva aj.) 14. Klasické a novodobé alternativní směry ve výchově a vzdělávání - montessoriovská, waldorfská, freinetovská pedagogika, jenské a daltonské školy, otevřené vyučování, globální výchova. Humanismus a pedocentrismus (J. Průcha, K. Rýdl, V. Václavík aj.) 15. Aktuální trendy v českém školství v oblasti vzdělávání - aktuální problémy českého školství, evropské dimenze ve vzdělávání (www.msmt.cz, EURYDICE, Bílá kniha, K. Rýdl, V. Spilková). 16. Funkční gramotnost jako multifaktoriální jev a jeho přesah do rozmanitých oblastí života jedince a společnosti - funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, vztah gramotnosti a vzdělanosti (J. Doležalová, J. Průcha) 17. Vývoj vyučovacích koncepcí jako případ pedagogického myšlení od středověkého křesťanského modelu k dnešku (V. Jůva, R. Váňová, K. Rýdl) 18. Didaktický systém J. A. Komenského a J. F. Herbarta spojení slova a názoru, pronikání psychologických poznatků do vyučovacích koncepcí (J. Koťa, V. Jůva aj.)

3 19. Didaktický systém vzdělávacího procesu (např. podle J. Maňáka) - cesta od záměrů k didaktické realizaci, vlivy makro a mikro prostředí na uskutečnění výchovně vzdělávacích záměrů (J. Maňák, J. Skalková, J. Kalhous, O. Obst, O. Šimoník) 20. Vývojové dominanty vzdělávání v ČSR a ČSSR v letech reformní školy let versus systém jednotné školy, zahraniční vlivy na školství u nás (primární zdroje V. Příhoda, O. Chlup, dále J. Průcha, R. Váňová, K. Rýdl) 21. Vývojové dominanty vzdělávání u nás po roce 1989, transformace školského systému, redefinice učitelské a žákovské role, aktuální témata (J. Pelikán, J. Průcha, V. Spilková, V. Švec) 22. Alternativní zahraniční směry jako inspirace pro naše podmínky kritický pohled (J. Průcha, V. Švec, Pike a Selby, H. Kasíková, V. Spilková, B. Badegruber, Y. Bertrand) 23. Učitel - edukační činitel, socio profesní charakteristika učitelské profese (J. Průcha, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek), učitelské kompetence (Z. Helus, V. Spilková, J. Slavík, H. Vališová) a pedagogické dovednosti (V. Švec, Ch. Kyriacou, E. Vyskočilová) 24. Učitelské vzdělávání jako předmět pedeutologie (V. Spilková, V. Švec, S. Štech) - etapy a gradace učitelská profesionalizace, začínající učitel (V. Spilková, T. Svatoš, P. Urbánek, O. Šimoník) 25. Žák - edukační činitel - proměny sociální a edukační role žáka studenta v různých vzdělávacích systémech (J. Koťa, J. Průcha, V. Jůva), individuální odlišnosti a jejich vliv na komplexní pedagogické působení (Z. Helus, J. Mareš, Z. Matějček) 26. Plánování vyučování jako didaktický systém - charakteristiky typů vyučovacích hodin jejich prekoncepty, realizace a reflexe (L. Mojžíšek, J. Maňák, J. Skalková, H. Kasíková, příklady oborových didaktiků podle aprobace studentů) 27. Plánování výuky a hodnocení žáků - stanovování cílů výuky, jejího obsahu a prostředků výuky, hodnocení žáka formy hodnocení a jeho kriteria, rámcové a školní vzdělávací programy, klíčové kompetence a očekávané výstupy, průřezová témata, osnovy školního vzdělávacího programu (www.msmt.cz, Manuál ke tvorbě rámcové-ho vzdělávacího programu, Rámcový vzdělávací program pro základní školy a pro gymnázia, J. Doležalová, Z. Kalhous O. Obst, J. Slavík, Z. Kolář, R. Šikulová aj.) 28. Technologie vzdělávání - rozmanitá kriteria členění vyučovacích metod (J. Mojžíšek, J. Skalková, Z. Kalhous, O. Obst, J. Maňák V. Švec), materiální prostředky výuky (členění) a příklady podle aprobací studentů ( J. Nikl) 29. Organizace vyučování a jeho podoby - rozvaha nad různými organizačními formami vyučování a jejich vztahu k řízení třídy, plnění cílů a interakci mezi účastníky výuky (J. Solfronk, K. Janiš, J. Maňák, totéž na příkladu programovaného učení (B. F. Skinner, V. Kulič) v kontradikci s tzv. rozvíjejícím vyučováním (V. Zankov,L. S. Vygotskij) a problémovou koncepcí (J. Dewey, J. Bruner, J. Skalková). 30. Evaluace a výzkum vyučování - předmět a procedura hospitace (P. Gavora, S. Rys, R. Čapek), rozbory žákovské činnosti žákovské portfolio (V. Švec, V. Krejčová, T. Svatoš), pedagogická diagnostika žáků a učitelova autodiagnostika (P. Vacek, V. Švec), základní metody pedagogického výzkumu (J. Pelikán, P. Gavora) 31. Komunikace jako prostředek sdělování a utváření vztahů ve škole - zjišťování sociálně komunikativního klimatu třídy školy, pedagogická komunikace jako případ komunikace sociální (J. Lašek, J. Mareš, J. Křivohlavý), komunikace a vyučovací metody, komunikační kanály (P. Gavora) a nácvik dovedností (T. Svatoš) 32. Vyučování s mediální oporou - žák a text (P. Gavova, J. Doležalová, J. Průcha), učení se z obrazových materiálů (J. Mareš, J. Nikl), počítače a vizualizace učiva v podmínkách ZŠ a SŠ (J. Slavík, J. Novák ) 33. Integrace žáků se specifickými potřebami - vymezení, příčiny, projevy, hodnocení, klasifikace, reedukace. (V. Krejčová, S. Kovaliková, O. Zelinková, A. Kucharská, V. Pokorná, Z. Matějček, J. Mareš, J. Čáp, V. Mertin, J. Novák) 34. Šikana z pohledu pedagoga - fáze procesu šikany, typologie agresorů a obětí, hlavní rysy šikany, prevence a řešení problému (M. Kolář, O. Matoušek, P. Říčan, S. Bendl, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 35. Multikulturní výchova a vzdělávání - specifika vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí, přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (J. Průcha, T. Šišková, P. Vacek, D. Vrabcová)

4 36. Sociálně patologické jevy - role školy při jejich prevenci a nápravě, tvorba školních preventivních programů, role metodika školní prevence (O. Matoušek, P. Říčan, J. Koťa, R. Jedlička, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 37. Výchova k demokracii - práva dětí, jejich participace na utváření školních a třídních norem, pravidel, rada školy, žákovský parlament, příčiny a možné strategie řešení žákovské nekázně (J. Průcha, D. Fontana, P. Vacek, A. Bůžek, J. Michalík) 38. Etická výchova - hodnotová orientace dětí a mládeže, výchova charakteru, metody, techniky a projekty zaměřené na utváření charakteru žáků (P. Vacek, I. Semrádová, R. Bureš, D. Fontana) 39. Rodina a rodinná výchova - spolupráce rodiny a školy, výchova k partnerství, manželství a rodičovství (K. Janiš, V. Täubner, O. Matoušek, J. Průcha, J. S. Cangelosi, M. Havlínová, L. Šulová) 40. Individualizace ve vzdělávání - individualizovaný a individuální přístup ve vzdělávání, participace žáků ve vzdělávání na úrovni třídy a školy (V. Krejčová, J. Průcha, S. Kovaliková, M. Vágnerová, G. Petty) 41. Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince - charakteristika její podstaty, postupů, metod a možnosti uplatnění ve škole (J. Valenta, E. Machková, S. Macková, K. Bláhová) 42. Environmentální, globální a ekologická výchova - teoretická východiska a možnosti jejich aplikace ve výuce, výchova ke zdravému životnímu stylu, komplexní pojetí správné životosprávy (G. Pike - D. Selby, H. Horká A. Hrdličková, J. Průcha, H. Kasíková, G. Petty, V. Spilková) 43. Sexuální výchova - její charakteristika a možnosti ovlivnit zdravý vývoj dítěte, násilí páchané v rodině pohledem pedagoga, jeho projevy, diagnostika týraného a zneužívaného dítěte, postupy či strategie při řešení problému (J. Dunovský, Z. Matějček, O. Matoušek, K. Janiš) 44. Průřezová témata dle RVP pro ZV - charakteristika průřezových témat a jejich vztah k současným podmínkám výchovy a vzdělávání (www.msmt.cz) 45. Volný čas jako prostředek výchovy - význam volného času pro formování jedince, vliv rodiny a školy na způsob trávení volného času, instituce nabízející volnočasové aktivity (S. Střelec aj.) Pojmy z pedagogiky Pedagogika, pedagogické myšlení, pedagogické obory, výchova, znaky výchovy, socializace, multifunkčnost výchovy, vnější a vnitřní faktory výchovy, mikroprostředí, makroprostředí, výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, celoživotní vzdělávání, školský systém v ČR, výchovné cíle, objekt výchovy, subjekt výchovy, sebevýchova, převýchova, mimoškolní výchova, rodinná výchova, diagnostika výchovného procesu, zásady, principy, prostředky a metody výchovy, tzv. antipedagogika, funkční gramotnost, čtenářská gramotnost. Vyučovací koncepce, dogmatická slovně názorná rozvíjející vyučování - humanistická reformní alternativní, senzualizmus, indukce x dedukce, asocianistická teorie, apercepce, didaktické zásady, podmínky pro výchovu a vzdělání, fáze výuky, technologie vyučování, vztahy mezi cíli metodami podmínkami, typy vyučování, Malý školský zákon, příhodovská reforma, jednotná vnitřně diferencovaná škola, idea akcelerace vývoje, školská legislativa, decentralizace školství, otevírání školy okolí, interakce školy a rodiny, evropské tendence a naše realita, konstruktivistický model, nedirektivní vzdělávání, kooperativní škola a kooperativní učení, otevřené vyučování, integrovaná tematická výuka, subjektivní a objektivní determinanty učitelství, typologie učitele, kompetence učitele, pedeutologie, pregraduální vzdělávání, integrace, interiorizace, participace žáka, styly učení, talentovaný žák, žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, učební plán - osnovy, tématické plány, standardy ve vzdělávání, uspořádání učiva, didaktická analýza učiva, vzdělávací cíle a obsah, klíčové kompetence, časový snímek vyučování, aktivizační metody, didaktická technika, učební pomůcky, frontální skupinová dyádická individuální individualizovaná výuka, sokratovský model, autodidakce, hodnocení, evaluace, kvalitativní a kvantitativní výzkum, verifikace hypotéz, validita, datový soubor, sociální styk a profesní role, verbální a neverbální prostředky, haptika proxemika posturologie, dialog - dotazování, nelegální komunikace ve škole, multimédia, e_learning, distanční vzdělávání SVPU, ADHD, ADD, ODD, inkluze, integrace, výchovný poradce, osobní asistent, zdravotní postižení, typy zdravotního postižení, prevence a její druhy, agresivita, šikana, xenofobie, rasismus, diskriminace - negativní a pozitivní, separace, segregace, tolerance, sociokulturní handicap, tolerance, alkoholová a nealkoholová toxikománie, gamblerství, záškoláctví, lhaní, krádeže, Úmluva o právech dítěte, kázeň ve škole, nespolupracující chování rušivé a nerušivé, školní řády, struktura školní třídy, utváření vztahů ve třídě, druhy hodnot, postoje, mravní složky osobnosti žáka, direktivní a indirektivní metody mravní výchovy, trendy v rodinné výchově, rada školy, žákovský parlament, image školy, sexuální pedagogika, vlohy, nadání, teorie mnohačetných inteligencí, individuální vzdělávací program, Bílá kniha, školský zákon, rámcový vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata, školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program, vnitřní diferenciace ve vzdělávání, autonomizace školství, celoživotní vzdělávání, CAN, týrání, zneužívání.

5 Okruhy z psychologie: 1. Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam zejména pro pedagogickou teorii a výchovnou praxi. 2. Biologické základy psychiky. Funkce nervového a endokrinního systému při integraci a řízení chování. Korové oblasti, specializace hemisfér, genetické vlivy. 3. Sociální determinace psychiky. Pojetí sociálního prostředí. Typy sociální interakce. Sociální učení. 4. Výklad základních psychologických pojmů. Psychika, vědomí, nevědomí, prožívání a chování. 5. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humani-stický a celostní přístup v psychologii. 6. Charakteristika, struktura, vývoj a poruchy poznávacích procesů. Pozornost, vnímání, paměť, imaginativní procesy. 7. Myšlení a řeč. Charakteristika, druhy, formy a poruchy myšlení. Piagetova teorie kognitivního vývoje. Funkce, vývoj a poruchy řeči. 8. Emoce, charakteristika, struktura a vývoj emocí. Deprivace. Úzkost, strach a tréma, jejich prevence a zvládání. Diagnostika a práce s úzkostným jedincem. 9. Obecné pojetí motivace. Proces motivace a motivační dispozice. Aspirační úroveň. Vnitřní, vnější motivace, motivační kontinuum. Výkonová motivace, atribuce. Potřeby (Maslowovo pojetí). 10. Pojetí psychického vývoje. Problém determinace, činitelé, mechanismy a zákonitosti psychického vývoje. Problematika periodizace, mezníky ve vývoji. 11. Vývoj jedince v raném dětství a jeho význam pro utváření osobnosti. Charakteristika vývojových období od počátku života do nástupu do školy. 12. Vývoj v mladším školním věku a prepubertě. Problematika školní zralosti a zahájení školní docházky. 13. Komplexní psychologická charakteristika puberty. Vývoj psychických procesů, sociálních vztahů a činností. Ostrovní dětství, dětství zanedbávané, scholarizované, emocionálně přetížené (Helus, 2004). 14. Adolescence. Vývojové změny v adolescenci ve světle novějších empirických výzkumů. Adolescence jako utváření vlastního vývoje. Sociální vztahy, erotika a sexualita v adolescenci (Macek, 2003, Helus 2004). 15. Psychologické pojetí osobnosti. Přehled základních koncepcí osobnosti. Struktura osobnosti, pojetí vlastností. 16. Dispozice, schopnosti, dovednosti a jejich utváření a rozvíjení. Mentální retardace. 17. Vývoj a utváření osobnosti. Dědičnost, prostředí a osobnost, zrání a učení. Výchovné styly a jejich dopad na strukturu osobnosti. Znaky zralé osobnosti. 18. Typologie osobnosti, různá pojetí pojmu typ. Konstituční typologie osobnosti (E. Kretschmer, W. H. Sheldon), typy temperamentu dle Pavlova a Eysencka, Jungova bipolární typologie, sociálně vztahové typologie Mertona a Schindlera. 19. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Pojetí a druhy, techniky vyrovnávání se, coping. Zdroje zátěží u dospívajících. (Lašek, 2002, 2003, 2005) 20. Malá sociální skupina a její význam pro vývoj jedince. Typy a základní znaky skupiny, její formování, skupinové členství. Život ve skupině, vůdce: typy a znaky dobrého vůdce. Školní třída jako sociální skupina. 21. Socializace, její definice a fáze, základní formy sociálního učení. Status a role. Kompetence (Lašek, 2003, 2005). 22. Postoje a jejich formování. Podstata a struktura postojů. Hodnotové systémy.vznik, utváření a měnitelnost postojů. Teorie postojové změny. Předsudky a stereotypy. 23. Psychologická analýza procesu učení. Proces a struktura lidského učení, fáze učení. Reflexní učení: klasické, instrumentální a zástupné podmiňování. Učení vhledem. Podmínky efektivního učení. 24. Specificky lidské druhy učení. Senzomotorické učení. Transfer a interference. Pamětní a pojmové učení. Učení řešením problému.

6 25. Psychologie vedení žáků a třídy. Vývoj vztahu mezi učitelem a žákem/žáky a jeho vývoj. Styly vedení školní třídy (Fontana, 1997). Diagnostika vztahů v rámci školní třídy. Sociometrická metoda. 26. Psychologická problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Rozumové schopnosti, inteligence, učební a kognitivní styl. Vliv osobnosti učitele a rodiny na úspěšnost žáka. Psychologická analýza příčin neprospívání. 27. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáků. Postup při poznávání a hodnocení žáka. Diagnostické metody. Pozorování a anamnéza, rozhovor, dotazník, experiment, rozbor výsledků činnosti. Struktura pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. 28. Psychologie kontroly, hodnocení a zkoušení. Základní pojmy: kontrola, hodnocení, zkoušení a jejich druhy. Psychologie zkoušky. Známkování, jeho funkce. Alternativní způsoby hodnocení a známkování žáka. Český žák v evropském kontextu (Lašek, 2002). 29. Syndrom lehkých mozkových dysfunkcí (LDE, MBD, LMD, ADHD). Příčiny, příznaky. Vývoj dítěte s LMD. Podmínky správného výchovného přístupu k dítěti s LMD. Specifické vývojové poruchy učení. Charakteristika jednotlivých druhů, specifické chyby. Organizace nápravné péče. 30. Poruchy chování se sociálním základem. Klasifikace z hlediska společenské závažnosti, intenzity, frekvence výskytu, věku, příčiny vzniku. Charakteristika jednotlivých poruch (nejčastější poruchy dětí školního věku). Predelikvence dětí a delikvence mladistvých. Toxikománie. Aspekty preventivní a převýchovné. 31. Neurotické poruchy dětí a mladistvých. Obecná charakteristika neurózy. Specifičnost dětských neurotických poruch. Příčiny vzniku. Projevy (afektivní, zažívací, vyměšovací, řečové, tiky, autostimulační návyky). Psychické zvláštnosti neurotického dítěte. Výchovný přístup a prevence neurotických potíží. 32. Psychologie morálky. Piagetova a Kohlbergova teorie morálního vývoje. Analýza procesu mravního vývoje (mravní vědomí, cítění a jednání). Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj (Vacek, 2002, 2005) 33. Kultura ze sociálně psychologického hlediska (definice, kategorie, kultura a jedinec, kulturní hodnoty a normy). (Lašek, 2003). 34. Mezilidská komunikace ze sociálně psychologického hlediska; komunikační sekvence a scénáře. Působení komunikace na osobnost. Osobnost, komunikace, mezilidské vztahy (Helus, 2004, Lašek, 2003). 35. Sociální opora, její složky (dělení soc. opory, coping, tlumivý efekt, autonomie a připoutání (Lašek, 2002, 2005, Vacek, 2005) 36. Normy, jejich vznik, typy a působení; proces interiorizace norem; konformita a její typy (Lašek, 2003, 2005, Vacek, 2005). 37. Klima třídy a školy a jeho prvky. Specifika klimatu podle věku žáků. Zjišťování a možnosti měření klimatu, jeho ovlivňování (Lašek, 2002, 2005). 38. Sociální percepce (poznání, vnímání druhých osob, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, halo efekt, stereotypy, interpersonální přitažlivost). Základní chyby percepce (Lašek, 2003). 39. Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta; kauzální atribuce, autoatribuce. Sebekoncepce, sebepojetí z různých hledisek. Fyzické já. Vývoj identity - totožnosti se sebou samým (Smékal 2002, Lašek, 2005). 40. Inteligence, inkrementální inteligence, struktura, faktory, zjišťování inteligence, emoční inteligence.( Nakonečný, 1995, Helus, 2004, Lašek, 2001). 41. Psychologické aspekty talentu, nadání a tvořivosti. Základní principy jejich rozvíjení ve školním prostředí. 42. Veřejné mínění (tvorba, vlastnosti, vliv, media, proměnné: zdroje + sdělení, trvání). (Hayesová, 1998, Lašek, 2003). 43. Prosociální chování a jeho charakteristika. Prosociálnost a altruismus. Možnosti rozvoje prosociálnosti při utváření osobnosti jedince. (Vacek, 2005, Lašek 2006) 44. Psychologie rodiny, její charakteristika jako sociální skupiny, změny rodičovských a partnerských rolí a vnitřního klimatu rodiny. Vývojové trendy současné rodiny a jejich dopad na vývoj dítěte (Matoušek, 1997) 45. Psychohygiena pedagogické profese, psychiku ohrožující rizikové faktory, syndrom vyhoření (burn out), jeho fáze, projevy a preventivní strategie vůči profesnímu opotřebování.

7 Literatura Doporučená literatura z pedagogiky: BADEGRUBER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha: Portál, BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV, BENDL, S. Prevence a řešení šikany. Praha: ISV, BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, ARTAMA, BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: UP, CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Alternativní vyučovací hodina. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Vzdělávání - výuka cíle - obsah výuky. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost. Hradec Králové: Gaudeamus, DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Obecná pedagogika. Olomouc: HANEX, HAVLÍNOVÁ, M. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha: NEMES Strom, HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, HRABAL, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004 (1. vydání), 2005 (2. vydání). JŮVA, V. st., JŮVA,V. ml. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, KOŤA, J., RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československa. Praha: PedF UK, KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, KOZLÍK, J. a kol. Směřování k základní škole zítřka. Praha: Fortuna, KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, KRAUS, B. a kol. Sociologie výchovy. Hradec Králové: PedF, KRAUS, B., VACEK, P. K základním otázkám pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, IPOS, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PedF MU, MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU, MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, MERTIN, V. Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha: Portál, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém.ostrava: Amosium, PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, PRŮCHA, J. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, 1996 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové: Gaudeamus, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál, SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha: Karolinum, 1996.

8 SPILKOVÁ, V., HAUSENBLAS, O. Měníme vyučování. Praha: PAU Strom, SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, STŘELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové, Gaudeamus SVATOŠ, T. Sebereflexní motivy v učitelském studiu. In MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: CDVU MU, ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, ŠULOVÁ, L. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha: Fortuna, TÄUBNER, V., JANIŠ, K. Na pomoc učitelům v sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Autodiagnostika učitele. Pedagogická orientace, 1996, č , s VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, VACEK, P. Sociální deviace a jejich prevence u mládeže. In KRAUS B. a kol. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P., VRABCOVÁ, D. K problematice multikulturní výchovy. In KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Doporučená literatura z psychologie: ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: SPN, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, DOLEŽALOVÁ J., LAŠEK, J.Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Sborník prací. Hradec Králové: Gaudeamus, DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: H+H, DRÁPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, HAYESOVÁ, M. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, HELUS, Z., HRABAL V., KULIČ, V., MAREŠ, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál HEŘMANSKÁ, D. Psychologická analýza dětské predelikvence (s interdisciplinárními aspekty a metodou posuzování činů). Hradec Králové: Gaudeamus, HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, ILJUK, B. Učitel a psychoanalýza. In LAŠEK J. (ed.) Aktuální otázky psychologie učitelů. Hradec Králové: Gaudeamus, JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, JUKLOVÁ, K. Základy obecné psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Komponenty sebehodnocení pubescentů. Hradec Králové: Gaudeamus MACEK, Z. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakl., MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, SLAVÍKOVÁ, L., LINHART, P., KUČERA, R. a kol. Vedení školy v praxi. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe, SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.

9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1996 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, *Zdrojem témat je školní informační systém FIS

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více