Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky"

Transkript

1 Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura počítačů PC, kompatibilita a modularita, sestava počítače základní parametry jednotlivých částí c. blokové schéma procesoru, mikroprocesor, registry, instrukční sada, režimy procesoru, provádění a větvení programu d. operační paměť, adresa a adresní prostor, typy paměti, fyzická paměť v PC, BIOS a start počítače, podmínky pro spuštění programu, počítačové viry e. grafický subsystém v PC, základní funkce grafického řadiče, 2D a 3D akcelerace, princip činnosti CRT a LCD monitoru f. diskový subsystém, organizace uložení dat na pevném disku a CD, základní parametry disků g. počítačové sítě, topologie a architektura sítí, síťové prvky, model RM OSI, služby a protokoly sítě Internet h. další periférie tiskárny, připojení signálů atd. B) Programové prostředky a. algoritmus a vývojový diagram, program a programovací jazyky b. tvorba a ladění programů, řízení běhu programu, procedury a funkce, práce se soubory c. strukturované programování, datové typy a struktura programu v konzolové aplikaci v Delphi, pojmy projekt a unita d. objektové programování, princip a vlastnosti objektů, tvorba programu pro OS Windows (GUI) e. operační systém, funkce a vlastnosti, konvence OS Windows, možnosti textových editorů (MS Word) a tabulkových procesorů (MS Excel), PowerPoint, Access f. databáze, základní pojmy, entita, atributy, konceptuální model, DFD, ERD, základy relační algebry, jazyk SQL g. informační systémy, pojetí a formalizace informace, architektura IS, životní cyklus projektu IS, informační management, systémová integrace h. informační zdroje, komunikace, , knihovnictví, elearning, prezentace, multimédia C) Didaktika informatiky Teoretická část (bude zkoušena v souvislosti s částí praktickou): a. Pojetí a význam výuky IKT b. Vyučovací proces (činitelé, funkce, etapy a podmínky), plánování výuky c. Vyučovací hodina, výukové cíle a motivace v IKT d. Didaktické zásady, vyučovací metody, organizační formy výuky IKT e. Mezipředmětové vztahy, další vzdělávání učitelů IKT f. Zpětná vazba v IKT g. Vybavení učebny IKT, počítač a hygiena práce, učební pomůcky, literatura h. Talentovaní žáci, problémoví žáci v hodinách IKT Praktická část (rozbory problematiky vyskytující se v souvislosti s výukou): 1. Hardware, ovládání PC (HW, OS, soubory, složky, nastavení OS, ) 2. Informace a komunikace (Internet, , poč. sítě, ) 3. Práce s textem 4. Výpočty na PC (tabulkové procesory, pgm FY, MA, ) 5. Prezentace informací (WWW, prezentace, ) 6. Správa dat (databázové systémy, ) 7. Grafika 8. Programování K praktické části si student připraví podklady (přípravy, ukázky, příklady, ) pro výuku jednotlivých témat, a to podle dispozic, které studentům sdělí vyučující předmětu Didaktika informatiky. Literatura

2 Pedagogika a psychologie pro učitele Okruhy Okruhy z pedagogiky: 1. Pedagogika jako vědní obor - předmět pedagogiky, vývoj pedagogického myšlení, vznik a zdroje pedagogiky, pedagogické obory, současný stav pedagogiky a řešené problémy (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Průcha, V. Jůva, J. Pelikán) 2. Výchova ve vývoji společnosti a jedince - výchova, podstata výchovy, základní znaky, vztah výchovy k rozhodujícím sférám života, vztah socializace a výchovy, multifunkčnost výchovy, pojetí výchovy v historickém kontextu. Struktura výchovy. (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, V. Jůva, J. Pelikán, J. Průcha) 3. Faktory výchovy a jejich úloha v procesu formování osobnosti - vnější a vnitřní faktory výchovy např. pojetí Blížkovského, vztah prostředí a výchovy, rozhodující vliv sociálních podmínek na rozvoj osobnosti, mikroprostředí a makroprostředí, momenty znesnadňující výchovu (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 4. Vztah výchovy a vzdělávání - výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, druhy a formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, organizace vzdělávání, školský systém v ČR, škola jako vzdělávací a kulturní instituce, vztah rodiny a školy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha ) 5. Cíle a obsah výchovy - struktura výchovných cílů, vymezování cílů výchovy, vztah cílů a obsahu výchovy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 6. Antropogenní činitelé výchovy: vychovatel a vychovávaný - vztah objektu a subjektu výchovy, požadavky na osobnost vychovatele, sebevýchova, převýchova, etapy výchovného procesu jedinců z hlediska ontogeneze (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Průcha) 7. Formy a prostředky výchovy - školní, mimoškolní a rodinná výchova, vymezení prostředků výchovy, metody výchovného působení (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, V. Jůva) 8. Průběh (proces) výchovy. Diagnostika ve výchovném procesu fáze výchovného procesu, diagnostika výchovného procesu, diagnostické metody (K. Janiš - B. Kraus -P. Vacek, Ch. Vorlíček) 9. Principy výchovy, výchovné zásady - význam a vývoj výchovných principů v průběhu historického vývoje (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Kozlík) 10. Svoboda a volnost ve výchově. Autorita vychovatele - příčiny vzniku antipedagogických směrů a jejich podstata, vliv volné výchovy na osobnost vychovávaného jedince, autorita, kázeň (J. Prokop, H. Schonebeck, F. Singule, P. Vacek) 11. Pedagogický systém J. A. Komenského a jeho odkaz do současnosti (V. Jůva aj.) 12. Vývoj vzdělávání v českých zemích v období od J. A. Komenského až po r systém vzdělávání, jednotná škola, školské reformy (V. Jůva aj.) 13. Přínos myšlenek o výchově vzdělávání v století charakteristika humanistických směrů ve výchově, např. J. Locke, J. J. Rousseau, F. Herbart (V. Jůva aj.) 14. Klasické a novodobé alternativní směry ve výchově a vzdělávání - montessoriovská, waldorfská, freinetovská pedagogika, jenské a daltonské školy, otevřené vyučování, globální výchova. Humanismus a pedocentrismus (J. Průcha, K. Rýdl, V. Václavík aj.) 15. Aktuální trendy v českém školství v oblasti vzdělávání - aktuální problémy českého školství, evropské dimenze ve vzdělávání (www.msmt.cz, EURYDICE, Bílá kniha, K. Rýdl, V. Spilková). 16. Funkční gramotnost jako multifaktoriální jev a jeho přesah do rozmanitých oblastí života jedince a společnosti - funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, vztah gramotnosti a vzdělanosti (J. Doležalová, J. Průcha) 17. Vývoj vyučovacích koncepcí jako případ pedagogického myšlení od středověkého křesťanského modelu k dnešku (V. Jůva, R. Váňová, K. Rýdl) 18. Didaktický systém J. A. Komenského a J. F. Herbarta spojení slova a názoru, pronikání psychologických poznatků do vyučovacích koncepcí (J. Koťa, V. Jůva aj.)

3 19. Didaktický systém vzdělávacího procesu (např. podle J. Maňáka) - cesta od záměrů k didaktické realizaci, vlivy makro a mikro prostředí na uskutečnění výchovně vzdělávacích záměrů (J. Maňák, J. Skalková, J. Kalhous, O. Obst, O. Šimoník) 20. Vývojové dominanty vzdělávání v ČSR a ČSSR v letech reformní školy let versus systém jednotné školy, zahraniční vlivy na školství u nás (primární zdroje V. Příhoda, O. Chlup, dále J. Průcha, R. Váňová, K. Rýdl) 21. Vývojové dominanty vzdělávání u nás po roce 1989, transformace školského systému, redefinice učitelské a žákovské role, aktuální témata (J. Pelikán, J. Průcha, V. Spilková, V. Švec) 22. Alternativní zahraniční směry jako inspirace pro naše podmínky kritický pohled (J. Průcha, V. Švec, Pike a Selby, H. Kasíková, V. Spilková, B. Badegruber, Y. Bertrand) 23. Učitel - edukační činitel, socio profesní charakteristika učitelské profese (J. Průcha, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek), učitelské kompetence (Z. Helus, V. Spilková, J. Slavík, H. Vališová) a pedagogické dovednosti (V. Švec, Ch. Kyriacou, E. Vyskočilová) 24. Učitelské vzdělávání jako předmět pedeutologie (V. Spilková, V. Švec, S. Štech) - etapy a gradace učitelská profesionalizace, začínající učitel (V. Spilková, T. Svatoš, P. Urbánek, O. Šimoník) 25. Žák - edukační činitel - proměny sociální a edukační role žáka studenta v různých vzdělávacích systémech (J. Koťa, J. Průcha, V. Jůva), individuální odlišnosti a jejich vliv na komplexní pedagogické působení (Z. Helus, J. Mareš, Z. Matějček) 26. Plánování vyučování jako didaktický systém - charakteristiky typů vyučovacích hodin jejich prekoncepty, realizace a reflexe (L. Mojžíšek, J. Maňák, J. Skalková, H. Kasíková, příklady oborových didaktiků podle aprobace studentů) 27. Plánování výuky a hodnocení žáků - stanovování cílů výuky, jejího obsahu a prostředků výuky, hodnocení žáka formy hodnocení a jeho kriteria, rámcové a školní vzdělávací programy, klíčové kompetence a očekávané výstupy, průřezová témata, osnovy školního vzdělávacího programu (www.msmt.cz, Manuál ke tvorbě rámcové-ho vzdělávacího programu, Rámcový vzdělávací program pro základní školy a pro gymnázia, J. Doležalová, Z. Kalhous O. Obst, J. Slavík, Z. Kolář, R. Šikulová aj.) 28. Technologie vzdělávání - rozmanitá kriteria členění vyučovacích metod (J. Mojžíšek, J. Skalková, Z. Kalhous, O. Obst, J. Maňák V. Švec), materiální prostředky výuky (členění) a příklady podle aprobací studentů ( J. Nikl) 29. Organizace vyučování a jeho podoby - rozvaha nad různými organizačními formami vyučování a jejich vztahu k řízení třídy, plnění cílů a interakci mezi účastníky výuky (J. Solfronk, K. Janiš, J. Maňák, totéž na příkladu programovaného učení (B. F. Skinner, V. Kulič) v kontradikci s tzv. rozvíjejícím vyučováním (V. Zankov,L. S. Vygotskij) a problémovou koncepcí (J. Dewey, J. Bruner, J. Skalková). 30. Evaluace a výzkum vyučování - předmět a procedura hospitace (P. Gavora, S. Rys, R. Čapek), rozbory žákovské činnosti žákovské portfolio (V. Švec, V. Krejčová, T. Svatoš), pedagogická diagnostika žáků a učitelova autodiagnostika (P. Vacek, V. Švec), základní metody pedagogického výzkumu (J. Pelikán, P. Gavora) 31. Komunikace jako prostředek sdělování a utváření vztahů ve škole - zjišťování sociálně komunikativního klimatu třídy školy, pedagogická komunikace jako případ komunikace sociální (J. Lašek, J. Mareš, J. Křivohlavý), komunikace a vyučovací metody, komunikační kanály (P. Gavora) a nácvik dovedností (T. Svatoš) 32. Vyučování s mediální oporou - žák a text (P. Gavova, J. Doležalová, J. Průcha), učení se z obrazových materiálů (J. Mareš, J. Nikl), počítače a vizualizace učiva v podmínkách ZŠ a SŠ (J. Slavík, J. Novák ) 33. Integrace žáků se specifickými potřebami - vymezení, příčiny, projevy, hodnocení, klasifikace, reedukace. (V. Krejčová, S. Kovaliková, O. Zelinková, A. Kucharská, V. Pokorná, Z. Matějček, J. Mareš, J. Čáp, V. Mertin, J. Novák) 34. Šikana z pohledu pedagoga - fáze procesu šikany, typologie agresorů a obětí, hlavní rysy šikany, prevence a řešení problému (M. Kolář, O. Matoušek, P. Říčan, S. Bendl, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 35. Multikulturní výchova a vzdělávání - specifika vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí, přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (J. Průcha, T. Šišková, P. Vacek, D. Vrabcová)

4 36. Sociálně patologické jevy - role školy při jejich prevenci a nápravě, tvorba školních preventivních programů, role metodika školní prevence (O. Matoušek, P. Říčan, J. Koťa, R. Jedlička, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 37. Výchova k demokracii - práva dětí, jejich participace na utváření školních a třídních norem, pravidel, rada školy, žákovský parlament, příčiny a možné strategie řešení žákovské nekázně (J. Průcha, D. Fontana, P. Vacek, A. Bůžek, J. Michalík) 38. Etická výchova - hodnotová orientace dětí a mládeže, výchova charakteru, metody, techniky a projekty zaměřené na utváření charakteru žáků (P. Vacek, I. Semrádová, R. Bureš, D. Fontana) 39. Rodina a rodinná výchova - spolupráce rodiny a školy, výchova k partnerství, manželství a rodičovství (K. Janiš, V. Täubner, O. Matoušek, J. Průcha, J. S. Cangelosi, M. Havlínová, L. Šulová) 40. Individualizace ve vzdělávání - individualizovaný a individuální přístup ve vzdělávání, participace žáků ve vzdělávání na úrovni třídy a školy (V. Krejčová, J. Průcha, S. Kovaliková, M. Vágnerová, G. Petty) 41. Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince - charakteristika její podstaty, postupů, metod a možnosti uplatnění ve škole (J. Valenta, E. Machková, S. Macková, K. Bláhová) 42. Environmentální, globální a ekologická výchova - teoretická východiska a možnosti jejich aplikace ve výuce, výchova ke zdravému životnímu stylu, komplexní pojetí správné životosprávy (G. Pike - D. Selby, H. Horká A. Hrdličková, J. Průcha, H. Kasíková, G. Petty, V. Spilková) 43. Sexuální výchova - její charakteristika a možnosti ovlivnit zdravý vývoj dítěte, násilí páchané v rodině pohledem pedagoga, jeho projevy, diagnostika týraného a zneužívaného dítěte, postupy či strategie při řešení problému (J. Dunovský, Z. Matějček, O. Matoušek, K. Janiš) 44. Průřezová témata dle RVP pro ZV - charakteristika průřezových témat a jejich vztah k současným podmínkám výchovy a vzdělávání (www.msmt.cz) 45. Volný čas jako prostředek výchovy - význam volného času pro formování jedince, vliv rodiny a školy na způsob trávení volného času, instituce nabízející volnočasové aktivity (S. Střelec aj.) Pojmy z pedagogiky Pedagogika, pedagogické myšlení, pedagogické obory, výchova, znaky výchovy, socializace, multifunkčnost výchovy, vnější a vnitřní faktory výchovy, mikroprostředí, makroprostředí, výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, celoživotní vzdělávání, školský systém v ČR, výchovné cíle, objekt výchovy, subjekt výchovy, sebevýchova, převýchova, mimoškolní výchova, rodinná výchova, diagnostika výchovného procesu, zásady, principy, prostředky a metody výchovy, tzv. antipedagogika, funkční gramotnost, čtenářská gramotnost. Vyučovací koncepce, dogmatická slovně názorná rozvíjející vyučování - humanistická reformní alternativní, senzualizmus, indukce x dedukce, asocianistická teorie, apercepce, didaktické zásady, podmínky pro výchovu a vzdělání, fáze výuky, technologie vyučování, vztahy mezi cíli metodami podmínkami, typy vyučování, Malý školský zákon, příhodovská reforma, jednotná vnitřně diferencovaná škola, idea akcelerace vývoje, školská legislativa, decentralizace školství, otevírání školy okolí, interakce školy a rodiny, evropské tendence a naše realita, konstruktivistický model, nedirektivní vzdělávání, kooperativní škola a kooperativní učení, otevřené vyučování, integrovaná tematická výuka, subjektivní a objektivní determinanty učitelství, typologie učitele, kompetence učitele, pedeutologie, pregraduální vzdělávání, integrace, interiorizace, participace žáka, styly učení, talentovaný žák, žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, učební plán - osnovy, tématické plány, standardy ve vzdělávání, uspořádání učiva, didaktická analýza učiva, vzdělávací cíle a obsah, klíčové kompetence, časový snímek vyučování, aktivizační metody, didaktická technika, učební pomůcky, frontální skupinová dyádická individuální individualizovaná výuka, sokratovský model, autodidakce, hodnocení, evaluace, kvalitativní a kvantitativní výzkum, verifikace hypotéz, validita, datový soubor, sociální styk a profesní role, verbální a neverbální prostředky, haptika proxemika posturologie, dialog - dotazování, nelegální komunikace ve škole, multimédia, e_learning, distanční vzdělávání SVPU, ADHD, ADD, ODD, inkluze, integrace, výchovný poradce, osobní asistent, zdravotní postižení, typy zdravotního postižení, prevence a její druhy, agresivita, šikana, xenofobie, rasismus, diskriminace - negativní a pozitivní, separace, segregace, tolerance, sociokulturní handicap, tolerance, alkoholová a nealkoholová toxikománie, gamblerství, záškoláctví, lhaní, krádeže, Úmluva o právech dítěte, kázeň ve škole, nespolupracující chování rušivé a nerušivé, školní řády, struktura školní třídy, utváření vztahů ve třídě, druhy hodnot, postoje, mravní složky osobnosti žáka, direktivní a indirektivní metody mravní výchovy, trendy v rodinné výchově, rada školy, žákovský parlament, image školy, sexuální pedagogika, vlohy, nadání, teorie mnohačetných inteligencí, individuální vzdělávací program, Bílá kniha, školský zákon, rámcový vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata, školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program, vnitřní diferenciace ve vzdělávání, autonomizace školství, celoživotní vzdělávání, CAN, týrání, zneužívání.

5 Okruhy z psychologie: 1. Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam zejména pro pedagogickou teorii a výchovnou praxi. 2. Biologické základy psychiky. Funkce nervového a endokrinního systému při integraci a řízení chování. Korové oblasti, specializace hemisfér, genetické vlivy. 3. Sociální determinace psychiky. Pojetí sociálního prostředí. Typy sociální interakce. Sociální učení. 4. Výklad základních psychologických pojmů. Psychika, vědomí, nevědomí, prožívání a chování. 5. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humani-stický a celostní přístup v psychologii. 6. Charakteristika, struktura, vývoj a poruchy poznávacích procesů. Pozornost, vnímání, paměť, imaginativní procesy. 7. Myšlení a řeč. Charakteristika, druhy, formy a poruchy myšlení. Piagetova teorie kognitivního vývoje. Funkce, vývoj a poruchy řeči. 8. Emoce, charakteristika, struktura a vývoj emocí. Deprivace. Úzkost, strach a tréma, jejich prevence a zvládání. Diagnostika a práce s úzkostným jedincem. 9. Obecné pojetí motivace. Proces motivace a motivační dispozice. Aspirační úroveň. Vnitřní, vnější motivace, motivační kontinuum. Výkonová motivace, atribuce. Potřeby (Maslowovo pojetí). 10. Pojetí psychického vývoje. Problém determinace, činitelé, mechanismy a zákonitosti psychického vývoje. Problematika periodizace, mezníky ve vývoji. 11. Vývoj jedince v raném dětství a jeho význam pro utváření osobnosti. Charakteristika vývojových období od počátku života do nástupu do školy. 12. Vývoj v mladším školním věku a prepubertě. Problematika školní zralosti a zahájení školní docházky. 13. Komplexní psychologická charakteristika puberty. Vývoj psychických procesů, sociálních vztahů a činností. Ostrovní dětství, dětství zanedbávané, scholarizované, emocionálně přetížené (Helus, 2004). 14. Adolescence. Vývojové změny v adolescenci ve světle novějších empirických výzkumů. Adolescence jako utváření vlastního vývoje. Sociální vztahy, erotika a sexualita v adolescenci (Macek, 2003, Helus 2004). 15. Psychologické pojetí osobnosti. Přehled základních koncepcí osobnosti. Struktura osobnosti, pojetí vlastností. 16. Dispozice, schopnosti, dovednosti a jejich utváření a rozvíjení. Mentální retardace. 17. Vývoj a utváření osobnosti. Dědičnost, prostředí a osobnost, zrání a učení. Výchovné styly a jejich dopad na strukturu osobnosti. Znaky zralé osobnosti. 18. Typologie osobnosti, různá pojetí pojmu typ. Konstituční typologie osobnosti (E. Kretschmer, W. H. Sheldon), typy temperamentu dle Pavlova a Eysencka, Jungova bipolární typologie, sociálně vztahové typologie Mertona a Schindlera. 19. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Pojetí a druhy, techniky vyrovnávání se, coping. Zdroje zátěží u dospívajících. (Lašek, 2002, 2003, 2005) 20. Malá sociální skupina a její význam pro vývoj jedince. Typy a základní znaky skupiny, její formování, skupinové členství. Život ve skupině, vůdce: typy a znaky dobrého vůdce. Školní třída jako sociální skupina. 21. Socializace, její definice a fáze, základní formy sociálního učení. Status a role. Kompetence (Lašek, 2003, 2005). 22. Postoje a jejich formování. Podstata a struktura postojů. Hodnotové systémy.vznik, utváření a měnitelnost postojů. Teorie postojové změny. Předsudky a stereotypy. 23. Psychologická analýza procesu učení. Proces a struktura lidského učení, fáze učení. Reflexní učení: klasické, instrumentální a zástupné podmiňování. Učení vhledem. Podmínky efektivního učení. 24. Specificky lidské druhy učení. Senzomotorické učení. Transfer a interference. Pamětní a pojmové učení. Učení řešením problému.

6 25. Psychologie vedení žáků a třídy. Vývoj vztahu mezi učitelem a žákem/žáky a jeho vývoj. Styly vedení školní třídy (Fontana, 1997). Diagnostika vztahů v rámci školní třídy. Sociometrická metoda. 26. Psychologická problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Rozumové schopnosti, inteligence, učební a kognitivní styl. Vliv osobnosti učitele a rodiny na úspěšnost žáka. Psychologická analýza příčin neprospívání. 27. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáků. Postup při poznávání a hodnocení žáka. Diagnostické metody. Pozorování a anamnéza, rozhovor, dotazník, experiment, rozbor výsledků činnosti. Struktura pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. 28. Psychologie kontroly, hodnocení a zkoušení. Základní pojmy: kontrola, hodnocení, zkoušení a jejich druhy. Psychologie zkoušky. Známkování, jeho funkce. Alternativní způsoby hodnocení a známkování žáka. Český žák v evropském kontextu (Lašek, 2002). 29. Syndrom lehkých mozkových dysfunkcí (LDE, MBD, LMD, ADHD). Příčiny, příznaky. Vývoj dítěte s LMD. Podmínky správného výchovného přístupu k dítěti s LMD. Specifické vývojové poruchy učení. Charakteristika jednotlivých druhů, specifické chyby. Organizace nápravné péče. 30. Poruchy chování se sociálním základem. Klasifikace z hlediska společenské závažnosti, intenzity, frekvence výskytu, věku, příčiny vzniku. Charakteristika jednotlivých poruch (nejčastější poruchy dětí školního věku). Predelikvence dětí a delikvence mladistvých. Toxikománie. Aspekty preventivní a převýchovné. 31. Neurotické poruchy dětí a mladistvých. Obecná charakteristika neurózy. Specifičnost dětských neurotických poruch. Příčiny vzniku. Projevy (afektivní, zažívací, vyměšovací, řečové, tiky, autostimulační návyky). Psychické zvláštnosti neurotického dítěte. Výchovný přístup a prevence neurotických potíží. 32. Psychologie morálky. Piagetova a Kohlbergova teorie morálního vývoje. Analýza procesu mravního vývoje (mravní vědomí, cítění a jednání). Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj (Vacek, 2002, 2005) 33. Kultura ze sociálně psychologického hlediska (definice, kategorie, kultura a jedinec, kulturní hodnoty a normy). (Lašek, 2003). 34. Mezilidská komunikace ze sociálně psychologického hlediska; komunikační sekvence a scénáře. Působení komunikace na osobnost. Osobnost, komunikace, mezilidské vztahy (Helus, 2004, Lašek, 2003). 35. Sociální opora, její složky (dělení soc. opory, coping, tlumivý efekt, autonomie a připoutání (Lašek, 2002, 2005, Vacek, 2005) 36. Normy, jejich vznik, typy a působení; proces interiorizace norem; konformita a její typy (Lašek, 2003, 2005, Vacek, 2005). 37. Klima třídy a školy a jeho prvky. Specifika klimatu podle věku žáků. Zjišťování a možnosti měření klimatu, jeho ovlivňování (Lašek, 2002, 2005). 38. Sociální percepce (poznání, vnímání druhých osob, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, halo efekt, stereotypy, interpersonální přitažlivost). Základní chyby percepce (Lašek, 2003). 39. Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta; kauzální atribuce, autoatribuce. Sebekoncepce, sebepojetí z různých hledisek. Fyzické já. Vývoj identity - totožnosti se sebou samým (Smékal 2002, Lašek, 2005). 40. Inteligence, inkrementální inteligence, struktura, faktory, zjišťování inteligence, emoční inteligence.( Nakonečný, 1995, Helus, 2004, Lašek, 2001). 41. Psychologické aspekty talentu, nadání a tvořivosti. Základní principy jejich rozvíjení ve školním prostředí. 42. Veřejné mínění (tvorba, vlastnosti, vliv, media, proměnné: zdroje + sdělení, trvání). (Hayesová, 1998, Lašek, 2003). 43. Prosociální chování a jeho charakteristika. Prosociálnost a altruismus. Možnosti rozvoje prosociálnosti při utváření osobnosti jedince. (Vacek, 2005, Lašek 2006) 44. Psychologie rodiny, její charakteristika jako sociální skupiny, změny rodičovských a partnerských rolí a vnitřního klimatu rodiny. Vývojové trendy současné rodiny a jejich dopad na vývoj dítěte (Matoušek, 1997) 45. Psychohygiena pedagogické profese, psychiku ohrožující rizikové faktory, syndrom vyhoření (burn out), jeho fáze, projevy a preventivní strategie vůči profesnímu opotřebování.

7 Literatura Doporučená literatura z pedagogiky: BADEGRUBER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha: Portál, BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV, BENDL, S. Prevence a řešení šikany. Praha: ISV, BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, ARTAMA, BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: UP, CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Alternativní vyučovací hodina. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Vzdělávání - výuka cíle - obsah výuky. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost. Hradec Králové: Gaudeamus, DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Obecná pedagogika. Olomouc: HANEX, HAVLÍNOVÁ, M. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha: NEMES Strom, HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, HRABAL, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004 (1. vydání), 2005 (2. vydání). JŮVA, V. st., JŮVA,V. ml. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, KOŤA, J., RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československa. Praha: PedF UK, KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, KOZLÍK, J. a kol. Směřování k základní škole zítřka. Praha: Fortuna, KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, KRAUS, B. a kol. Sociologie výchovy. Hradec Králové: PedF, KRAUS, B., VACEK, P. K základním otázkám pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, IPOS, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PedF MU, MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU, MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, MERTIN, V. Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha: Portál, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém.ostrava: Amosium, PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, PRŮCHA, J. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, 1996 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové: Gaudeamus, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál, SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha: Karolinum, 1996.

8 SPILKOVÁ, V., HAUSENBLAS, O. Měníme vyučování. Praha: PAU Strom, SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, STŘELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové, Gaudeamus SVATOŠ, T. Sebereflexní motivy v učitelském studiu. In MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: CDVU MU, ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, ŠULOVÁ, L. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha: Fortuna, TÄUBNER, V., JANIŠ, K. Na pomoc učitelům v sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Autodiagnostika učitele. Pedagogická orientace, 1996, č , s VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, VACEK, P. Sociální deviace a jejich prevence u mládeže. In KRAUS B. a kol. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P., VRABCOVÁ, D. K problematice multikulturní výchovy. In KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Doporučená literatura z psychologie: ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: SPN, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, DOLEŽALOVÁ J., LAŠEK, J.Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Sborník prací. Hradec Králové: Gaudeamus, DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: H+H, DRÁPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, HAYESOVÁ, M. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, HELUS, Z., HRABAL V., KULIČ, V., MAREŠ, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál HEŘMANSKÁ, D. Psychologická analýza dětské predelikvence (s interdisciplinárními aspekty a metodou posuzování činů). Hradec Králové: Gaudeamus, HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, ILJUK, B. Učitel a psychoanalýza. In LAŠEK J. (ed.) Aktuální otázky psychologie učitelů. Hradec Králové: Gaudeamus, JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, JUKLOVÁ, K. Základy obecné psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Komponenty sebehodnocení pubescentů. Hradec Králové: Gaudeamus MACEK, Z. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakl., MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, SLAVÍKOVÁ, L., LINHART, P., KUČERA, R. a kol. Vedení školy v praxi. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe, SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.

9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1996 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, *Zdrojem témat je školní informační systém FIS

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD)

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové katedra pedagogiky a psychologie OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Školní rok: 2015/2016 Ročník: optimálně II. Semestr: letní Aprobace: obory zaměřené na vzdělávání Rozsah:

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. 2. 3. 4. 5. a) Vysvětlete význam výchovy a vzdělávání pro vývoj jedince a společnosti (pojmy pedagogika

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SZZK z předmětu Pedagogika Pro obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1. Pedagogika jako věda. Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY - 1 - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA Státní zkouška z pedagogiky má výrazně syntetizující

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2016/2017 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PS i KS, Mgr., pětiletý, nová akreditace 2014/2015) Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie 1. a) Vědní obor pedagogika

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2015/2016 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T 1. Temperament 4 1.1 Pojem temperament, jeho definice 4 1.1.1 Význam pojmu temperament 4 1.1.2 Definice temperamentu 5 1.2 Teorie temperamentu 6 1.2.1

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství

Více

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná)

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná) Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná) Programy a obory studia: Specializace v pedagogice, Vychovatelství (N

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA bakalářské studium Státní bakalářská zkouška z pedagogiky

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBECNÁ PEDAGOGIKA část B Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBSAH: co jsou výchovně vzdělávací koncepce? přehled nejvýznamnějších koncepcí příklad: dogmatická koncepce, slovně názorná

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce LF UK Hradec Králov lové, Ústav sociáln lního lékal kařství OBECNÁ PEDAGOGIKA, téma t 4 Soudobé výchovně vzdělávací koncepce OBSAH: Připomenutí předchozího učiva, výchovně vzdělávací koncepce počátku 20.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více