Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky"

Transkript

1 Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura počítačů PC, kompatibilita a modularita, sestava počítače základní parametry jednotlivých částí c. blokové schéma procesoru, mikroprocesor, registry, instrukční sada, režimy procesoru, provádění a větvení programu d. operační paměť, adresa a adresní prostor, typy paměti, fyzická paměť v PC, BIOS a start počítače, podmínky pro spuštění programu, počítačové viry e. grafický subsystém v PC, základní funkce grafického řadiče, 2D a 3D akcelerace, princip činnosti CRT a LCD monitoru f. diskový subsystém, organizace uložení dat na pevném disku a CD, základní parametry disků g. počítačové sítě, topologie a architektura sítí, síťové prvky, model RM OSI, služby a protokoly sítě Internet h. další periférie tiskárny, připojení signálů atd. B) Programové prostředky a. algoritmus a vývojový diagram, program a programovací jazyky b. tvorba a ladění programů, řízení běhu programu, procedury a funkce, práce se soubory c. strukturované programování, datové typy a struktura programu v konzolové aplikaci v Delphi, pojmy projekt a unita d. objektové programování, princip a vlastnosti objektů, tvorba programu pro OS Windows (GUI) e. operační systém, funkce a vlastnosti, konvence OS Windows, možnosti textových editorů (MS Word) a tabulkových procesorů (MS Excel), PowerPoint, Access f. databáze, základní pojmy, entita, atributy, konceptuální model, DFD, ERD, základy relační algebry, jazyk SQL g. informační systémy, pojetí a formalizace informace, architektura IS, životní cyklus projektu IS, informační management, systémová integrace h. informační zdroje, komunikace, , knihovnictví, elearning, prezentace, multimédia C) Didaktika informatiky Teoretická část (bude zkoušena v souvislosti s částí praktickou): a. Pojetí a význam výuky IKT b. Vyučovací proces (činitelé, funkce, etapy a podmínky), plánování výuky c. Vyučovací hodina, výukové cíle a motivace v IKT d. Didaktické zásady, vyučovací metody, organizační formy výuky IKT e. Mezipředmětové vztahy, další vzdělávání učitelů IKT f. Zpětná vazba v IKT g. Vybavení učebny IKT, počítač a hygiena práce, učební pomůcky, literatura h. Talentovaní žáci, problémoví žáci v hodinách IKT Praktická část (rozbory problematiky vyskytující se v souvislosti s výukou): 1. Hardware, ovládání PC (HW, OS, soubory, složky, nastavení OS, ) 2. Informace a komunikace (Internet, , poč. sítě, ) 3. Práce s textem 4. Výpočty na PC (tabulkové procesory, pgm FY, MA, ) 5. Prezentace informací (WWW, prezentace, ) 6. Správa dat (databázové systémy, ) 7. Grafika 8. Programování K praktické části si student připraví podklady (přípravy, ukázky, příklady, ) pro výuku jednotlivých témat, a to podle dispozic, které studentům sdělí vyučující předmětu Didaktika informatiky. Literatura

2 Pedagogika a psychologie pro učitele Okruhy Okruhy z pedagogiky: 1. Pedagogika jako vědní obor - předmět pedagogiky, vývoj pedagogického myšlení, vznik a zdroje pedagogiky, pedagogické obory, současný stav pedagogiky a řešené problémy (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Průcha, V. Jůva, J. Pelikán) 2. Výchova ve vývoji společnosti a jedince - výchova, podstata výchovy, základní znaky, vztah výchovy k rozhodujícím sférám života, vztah socializace a výchovy, multifunkčnost výchovy, pojetí výchovy v historickém kontextu. Struktura výchovy. (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, V. Jůva, J. Pelikán, J. Průcha) 3. Faktory výchovy a jejich úloha v procesu formování osobnosti - vnější a vnitřní faktory výchovy např. pojetí Blížkovského, vztah prostředí a výchovy, rozhodující vliv sociálních podmínek na rozvoj osobnosti, mikroprostředí a makroprostředí, momenty znesnadňující výchovu (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 4. Vztah výchovy a vzdělávání - výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, druhy a formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, organizace vzdělávání, školský systém v ČR, škola jako vzdělávací a kulturní instituce, vztah rodiny a školy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha ) 5. Cíle a obsah výchovy - struktura výchovných cílů, vymezování cílů výchovy, vztah cílů a obsahu výchovy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 6. Antropogenní činitelé výchovy: vychovatel a vychovávaný - vztah objektu a subjektu výchovy, požadavky na osobnost vychovatele, sebevýchova, převýchova, etapy výchovného procesu jedinců z hlediska ontogeneze (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Průcha) 7. Formy a prostředky výchovy - školní, mimoškolní a rodinná výchova, vymezení prostředků výchovy, metody výchovného působení (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, V. Jůva) 8. Průběh (proces) výchovy. Diagnostika ve výchovném procesu fáze výchovného procesu, diagnostika výchovného procesu, diagnostické metody (K. Janiš - B. Kraus -P. Vacek, Ch. Vorlíček) 9. Principy výchovy, výchovné zásady - význam a vývoj výchovných principů v průběhu historického vývoje (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Kozlík) 10. Svoboda a volnost ve výchově. Autorita vychovatele - příčiny vzniku antipedagogických směrů a jejich podstata, vliv volné výchovy na osobnost vychovávaného jedince, autorita, kázeň (J. Prokop, H. Schonebeck, F. Singule, P. Vacek) 11. Pedagogický systém J. A. Komenského a jeho odkaz do současnosti (V. Jůva aj.) 12. Vývoj vzdělávání v českých zemích v období od J. A. Komenského až po r systém vzdělávání, jednotná škola, školské reformy (V. Jůva aj.) 13. Přínos myšlenek o výchově vzdělávání v století charakteristika humanistických směrů ve výchově, např. J. Locke, J. J. Rousseau, F. Herbart (V. Jůva aj.) 14. Klasické a novodobé alternativní směry ve výchově a vzdělávání - montessoriovská, waldorfská, freinetovská pedagogika, jenské a daltonské školy, otevřené vyučování, globální výchova. Humanismus a pedocentrismus (J. Průcha, K. Rýdl, V. Václavík aj.) 15. Aktuální trendy v českém školství v oblasti vzdělávání - aktuální problémy českého školství, evropské dimenze ve vzdělávání (www.msmt.cz, EURYDICE, Bílá kniha, K. Rýdl, V. Spilková). 16. Funkční gramotnost jako multifaktoriální jev a jeho přesah do rozmanitých oblastí života jedince a společnosti - funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, vztah gramotnosti a vzdělanosti (J. Doležalová, J. Průcha) 17. Vývoj vyučovacích koncepcí jako případ pedagogického myšlení od středověkého křesťanského modelu k dnešku (V. Jůva, R. Váňová, K. Rýdl) 18. Didaktický systém J. A. Komenského a J. F. Herbarta spojení slova a názoru, pronikání psychologických poznatků do vyučovacích koncepcí (J. Koťa, V. Jůva aj.)

3 19. Didaktický systém vzdělávacího procesu (např. podle J. Maňáka) - cesta od záměrů k didaktické realizaci, vlivy makro a mikro prostředí na uskutečnění výchovně vzdělávacích záměrů (J. Maňák, J. Skalková, J. Kalhous, O. Obst, O. Šimoník) 20. Vývojové dominanty vzdělávání v ČSR a ČSSR v letech reformní školy let versus systém jednotné školy, zahraniční vlivy na školství u nás (primární zdroje V. Příhoda, O. Chlup, dále J. Průcha, R. Váňová, K. Rýdl) 21. Vývojové dominanty vzdělávání u nás po roce 1989, transformace školského systému, redefinice učitelské a žákovské role, aktuální témata (J. Pelikán, J. Průcha, V. Spilková, V. Švec) 22. Alternativní zahraniční směry jako inspirace pro naše podmínky kritický pohled (J. Průcha, V. Švec, Pike a Selby, H. Kasíková, V. Spilková, B. Badegruber, Y. Bertrand) 23. Učitel - edukační činitel, socio profesní charakteristika učitelské profese (J. Průcha, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek), učitelské kompetence (Z. Helus, V. Spilková, J. Slavík, H. Vališová) a pedagogické dovednosti (V. Švec, Ch. Kyriacou, E. Vyskočilová) 24. Učitelské vzdělávání jako předmět pedeutologie (V. Spilková, V. Švec, S. Štech) - etapy a gradace učitelská profesionalizace, začínající učitel (V. Spilková, T. Svatoš, P. Urbánek, O. Šimoník) 25. Žák - edukační činitel - proměny sociální a edukační role žáka studenta v různých vzdělávacích systémech (J. Koťa, J. Průcha, V. Jůva), individuální odlišnosti a jejich vliv na komplexní pedagogické působení (Z. Helus, J. Mareš, Z. Matějček) 26. Plánování vyučování jako didaktický systém - charakteristiky typů vyučovacích hodin jejich prekoncepty, realizace a reflexe (L. Mojžíšek, J. Maňák, J. Skalková, H. Kasíková, příklady oborových didaktiků podle aprobace studentů) 27. Plánování výuky a hodnocení žáků - stanovování cílů výuky, jejího obsahu a prostředků výuky, hodnocení žáka formy hodnocení a jeho kriteria, rámcové a školní vzdělávací programy, klíčové kompetence a očekávané výstupy, průřezová témata, osnovy školního vzdělávacího programu (www.msmt.cz, Manuál ke tvorbě rámcové-ho vzdělávacího programu, Rámcový vzdělávací program pro základní školy a pro gymnázia, J. Doležalová, Z. Kalhous O. Obst, J. Slavík, Z. Kolář, R. Šikulová aj.) 28. Technologie vzdělávání - rozmanitá kriteria členění vyučovacích metod (J. Mojžíšek, J. Skalková, Z. Kalhous, O. Obst, J. Maňák V. Švec), materiální prostředky výuky (členění) a příklady podle aprobací studentů ( J. Nikl) 29. Organizace vyučování a jeho podoby - rozvaha nad různými organizačními formami vyučování a jejich vztahu k řízení třídy, plnění cílů a interakci mezi účastníky výuky (J. Solfronk, K. Janiš, J. Maňák, totéž na příkladu programovaného učení (B. F. Skinner, V. Kulič) v kontradikci s tzv. rozvíjejícím vyučováním (V. Zankov,L. S. Vygotskij) a problémovou koncepcí (J. Dewey, J. Bruner, J. Skalková). 30. Evaluace a výzkum vyučování - předmět a procedura hospitace (P. Gavora, S. Rys, R. Čapek), rozbory žákovské činnosti žákovské portfolio (V. Švec, V. Krejčová, T. Svatoš), pedagogická diagnostika žáků a učitelova autodiagnostika (P. Vacek, V. Švec), základní metody pedagogického výzkumu (J. Pelikán, P. Gavora) 31. Komunikace jako prostředek sdělování a utváření vztahů ve škole - zjišťování sociálně komunikativního klimatu třídy školy, pedagogická komunikace jako případ komunikace sociální (J. Lašek, J. Mareš, J. Křivohlavý), komunikace a vyučovací metody, komunikační kanály (P. Gavora) a nácvik dovedností (T. Svatoš) 32. Vyučování s mediální oporou - žák a text (P. Gavova, J. Doležalová, J. Průcha), učení se z obrazových materiálů (J. Mareš, J. Nikl), počítače a vizualizace učiva v podmínkách ZŠ a SŠ (J. Slavík, J. Novák ) 33. Integrace žáků se specifickými potřebami - vymezení, příčiny, projevy, hodnocení, klasifikace, reedukace. (V. Krejčová, S. Kovaliková, O. Zelinková, A. Kucharská, V. Pokorná, Z. Matějček, J. Mareš, J. Čáp, V. Mertin, J. Novák) 34. Šikana z pohledu pedagoga - fáze procesu šikany, typologie agresorů a obětí, hlavní rysy šikany, prevence a řešení problému (M. Kolář, O. Matoušek, P. Říčan, S. Bendl, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 35. Multikulturní výchova a vzdělávání - specifika vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí, přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (J. Průcha, T. Šišková, P. Vacek, D. Vrabcová)

4 36. Sociálně patologické jevy - role školy při jejich prevenci a nápravě, tvorba školních preventivních programů, role metodika školní prevence (O. Matoušek, P. Říčan, J. Koťa, R. Jedlička, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 37. Výchova k demokracii - práva dětí, jejich participace na utváření školních a třídních norem, pravidel, rada školy, žákovský parlament, příčiny a možné strategie řešení žákovské nekázně (J. Průcha, D. Fontana, P. Vacek, A. Bůžek, J. Michalík) 38. Etická výchova - hodnotová orientace dětí a mládeže, výchova charakteru, metody, techniky a projekty zaměřené na utváření charakteru žáků (P. Vacek, I. Semrádová, R. Bureš, D. Fontana) 39. Rodina a rodinná výchova - spolupráce rodiny a školy, výchova k partnerství, manželství a rodičovství (K. Janiš, V. Täubner, O. Matoušek, J. Průcha, J. S. Cangelosi, M. Havlínová, L. Šulová) 40. Individualizace ve vzdělávání - individualizovaný a individuální přístup ve vzdělávání, participace žáků ve vzdělávání na úrovni třídy a školy (V. Krejčová, J. Průcha, S. Kovaliková, M. Vágnerová, G. Petty) 41. Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince - charakteristika její podstaty, postupů, metod a možnosti uplatnění ve škole (J. Valenta, E. Machková, S. Macková, K. Bláhová) 42. Environmentální, globální a ekologická výchova - teoretická východiska a možnosti jejich aplikace ve výuce, výchova ke zdravému životnímu stylu, komplexní pojetí správné životosprávy (G. Pike - D. Selby, H. Horká A. Hrdličková, J. Průcha, H. Kasíková, G. Petty, V. Spilková) 43. Sexuální výchova - její charakteristika a možnosti ovlivnit zdravý vývoj dítěte, násilí páchané v rodině pohledem pedagoga, jeho projevy, diagnostika týraného a zneužívaného dítěte, postupy či strategie při řešení problému (J. Dunovský, Z. Matějček, O. Matoušek, K. Janiš) 44. Průřezová témata dle RVP pro ZV - charakteristika průřezových témat a jejich vztah k současným podmínkám výchovy a vzdělávání (www.msmt.cz) 45. Volný čas jako prostředek výchovy - význam volného času pro formování jedince, vliv rodiny a školy na způsob trávení volného času, instituce nabízející volnočasové aktivity (S. Střelec aj.) Pojmy z pedagogiky Pedagogika, pedagogické myšlení, pedagogické obory, výchova, znaky výchovy, socializace, multifunkčnost výchovy, vnější a vnitřní faktory výchovy, mikroprostředí, makroprostředí, výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, celoživotní vzdělávání, školský systém v ČR, výchovné cíle, objekt výchovy, subjekt výchovy, sebevýchova, převýchova, mimoškolní výchova, rodinná výchova, diagnostika výchovného procesu, zásady, principy, prostředky a metody výchovy, tzv. antipedagogika, funkční gramotnost, čtenářská gramotnost. Vyučovací koncepce, dogmatická slovně názorná rozvíjející vyučování - humanistická reformní alternativní, senzualizmus, indukce x dedukce, asocianistická teorie, apercepce, didaktické zásady, podmínky pro výchovu a vzdělání, fáze výuky, technologie vyučování, vztahy mezi cíli metodami podmínkami, typy vyučování, Malý školský zákon, příhodovská reforma, jednotná vnitřně diferencovaná škola, idea akcelerace vývoje, školská legislativa, decentralizace školství, otevírání školy okolí, interakce školy a rodiny, evropské tendence a naše realita, konstruktivistický model, nedirektivní vzdělávání, kooperativní škola a kooperativní učení, otevřené vyučování, integrovaná tematická výuka, subjektivní a objektivní determinanty učitelství, typologie učitele, kompetence učitele, pedeutologie, pregraduální vzdělávání, integrace, interiorizace, participace žáka, styly učení, talentovaný žák, žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, učební plán - osnovy, tématické plány, standardy ve vzdělávání, uspořádání učiva, didaktická analýza učiva, vzdělávací cíle a obsah, klíčové kompetence, časový snímek vyučování, aktivizační metody, didaktická technika, učební pomůcky, frontální skupinová dyádická individuální individualizovaná výuka, sokratovský model, autodidakce, hodnocení, evaluace, kvalitativní a kvantitativní výzkum, verifikace hypotéz, validita, datový soubor, sociální styk a profesní role, verbální a neverbální prostředky, haptika proxemika posturologie, dialog - dotazování, nelegální komunikace ve škole, multimédia, e_learning, distanční vzdělávání SVPU, ADHD, ADD, ODD, inkluze, integrace, výchovný poradce, osobní asistent, zdravotní postižení, typy zdravotního postižení, prevence a její druhy, agresivita, šikana, xenofobie, rasismus, diskriminace - negativní a pozitivní, separace, segregace, tolerance, sociokulturní handicap, tolerance, alkoholová a nealkoholová toxikománie, gamblerství, záškoláctví, lhaní, krádeže, Úmluva o právech dítěte, kázeň ve škole, nespolupracující chování rušivé a nerušivé, školní řády, struktura školní třídy, utváření vztahů ve třídě, druhy hodnot, postoje, mravní složky osobnosti žáka, direktivní a indirektivní metody mravní výchovy, trendy v rodinné výchově, rada školy, žákovský parlament, image školy, sexuální pedagogika, vlohy, nadání, teorie mnohačetných inteligencí, individuální vzdělávací program, Bílá kniha, školský zákon, rámcový vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata, školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program, vnitřní diferenciace ve vzdělávání, autonomizace školství, celoživotní vzdělávání, CAN, týrání, zneužívání.

5 Okruhy z psychologie: 1. Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam zejména pro pedagogickou teorii a výchovnou praxi. 2. Biologické základy psychiky. Funkce nervového a endokrinního systému při integraci a řízení chování. Korové oblasti, specializace hemisfér, genetické vlivy. 3. Sociální determinace psychiky. Pojetí sociálního prostředí. Typy sociální interakce. Sociální učení. 4. Výklad základních psychologických pojmů. Psychika, vědomí, nevědomí, prožívání a chování. 5. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humani-stický a celostní přístup v psychologii. 6. Charakteristika, struktura, vývoj a poruchy poznávacích procesů. Pozornost, vnímání, paměť, imaginativní procesy. 7. Myšlení a řeč. Charakteristika, druhy, formy a poruchy myšlení. Piagetova teorie kognitivního vývoje. Funkce, vývoj a poruchy řeči. 8. Emoce, charakteristika, struktura a vývoj emocí. Deprivace. Úzkost, strach a tréma, jejich prevence a zvládání. Diagnostika a práce s úzkostným jedincem. 9. Obecné pojetí motivace. Proces motivace a motivační dispozice. Aspirační úroveň. Vnitřní, vnější motivace, motivační kontinuum. Výkonová motivace, atribuce. Potřeby (Maslowovo pojetí). 10. Pojetí psychického vývoje. Problém determinace, činitelé, mechanismy a zákonitosti psychického vývoje. Problematika periodizace, mezníky ve vývoji. 11. Vývoj jedince v raném dětství a jeho význam pro utváření osobnosti. Charakteristika vývojových období od počátku života do nástupu do školy. 12. Vývoj v mladším školním věku a prepubertě. Problematika školní zralosti a zahájení školní docházky. 13. Komplexní psychologická charakteristika puberty. Vývoj psychických procesů, sociálních vztahů a činností. Ostrovní dětství, dětství zanedbávané, scholarizované, emocionálně přetížené (Helus, 2004). 14. Adolescence. Vývojové změny v adolescenci ve světle novějších empirických výzkumů. Adolescence jako utváření vlastního vývoje. Sociální vztahy, erotika a sexualita v adolescenci (Macek, 2003, Helus 2004). 15. Psychologické pojetí osobnosti. Přehled základních koncepcí osobnosti. Struktura osobnosti, pojetí vlastností. 16. Dispozice, schopnosti, dovednosti a jejich utváření a rozvíjení. Mentální retardace. 17. Vývoj a utváření osobnosti. Dědičnost, prostředí a osobnost, zrání a učení. Výchovné styly a jejich dopad na strukturu osobnosti. Znaky zralé osobnosti. 18. Typologie osobnosti, různá pojetí pojmu typ. Konstituční typologie osobnosti (E. Kretschmer, W. H. Sheldon), typy temperamentu dle Pavlova a Eysencka, Jungova bipolární typologie, sociálně vztahové typologie Mertona a Schindlera. 19. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Pojetí a druhy, techniky vyrovnávání se, coping. Zdroje zátěží u dospívajících. (Lašek, 2002, 2003, 2005) 20. Malá sociální skupina a její význam pro vývoj jedince. Typy a základní znaky skupiny, její formování, skupinové členství. Život ve skupině, vůdce: typy a znaky dobrého vůdce. Školní třída jako sociální skupina. 21. Socializace, její definice a fáze, základní formy sociálního učení. Status a role. Kompetence (Lašek, 2003, 2005). 22. Postoje a jejich formování. Podstata a struktura postojů. Hodnotové systémy.vznik, utváření a měnitelnost postojů. Teorie postojové změny. Předsudky a stereotypy. 23. Psychologická analýza procesu učení. Proces a struktura lidského učení, fáze učení. Reflexní učení: klasické, instrumentální a zástupné podmiňování. Učení vhledem. Podmínky efektivního učení. 24. Specificky lidské druhy učení. Senzomotorické učení. Transfer a interference. Pamětní a pojmové učení. Učení řešením problému.

6 25. Psychologie vedení žáků a třídy. Vývoj vztahu mezi učitelem a žákem/žáky a jeho vývoj. Styly vedení školní třídy (Fontana, 1997). Diagnostika vztahů v rámci školní třídy. Sociometrická metoda. 26. Psychologická problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Rozumové schopnosti, inteligence, učební a kognitivní styl. Vliv osobnosti učitele a rodiny na úspěšnost žáka. Psychologická analýza příčin neprospívání. 27. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáků. Postup při poznávání a hodnocení žáka. Diagnostické metody. Pozorování a anamnéza, rozhovor, dotazník, experiment, rozbor výsledků činnosti. Struktura pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. 28. Psychologie kontroly, hodnocení a zkoušení. Základní pojmy: kontrola, hodnocení, zkoušení a jejich druhy. Psychologie zkoušky. Známkování, jeho funkce. Alternativní způsoby hodnocení a známkování žáka. Český žák v evropském kontextu (Lašek, 2002). 29. Syndrom lehkých mozkových dysfunkcí (LDE, MBD, LMD, ADHD). Příčiny, příznaky. Vývoj dítěte s LMD. Podmínky správného výchovného přístupu k dítěti s LMD. Specifické vývojové poruchy učení. Charakteristika jednotlivých druhů, specifické chyby. Organizace nápravné péče. 30. Poruchy chování se sociálním základem. Klasifikace z hlediska společenské závažnosti, intenzity, frekvence výskytu, věku, příčiny vzniku. Charakteristika jednotlivých poruch (nejčastější poruchy dětí školního věku). Predelikvence dětí a delikvence mladistvých. Toxikománie. Aspekty preventivní a převýchovné. 31. Neurotické poruchy dětí a mladistvých. Obecná charakteristika neurózy. Specifičnost dětských neurotických poruch. Příčiny vzniku. Projevy (afektivní, zažívací, vyměšovací, řečové, tiky, autostimulační návyky). Psychické zvláštnosti neurotického dítěte. Výchovný přístup a prevence neurotických potíží. 32. Psychologie morálky. Piagetova a Kohlbergova teorie morálního vývoje. Analýza procesu mravního vývoje (mravní vědomí, cítění a jednání). Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj (Vacek, 2002, 2005) 33. Kultura ze sociálně psychologického hlediska (definice, kategorie, kultura a jedinec, kulturní hodnoty a normy). (Lašek, 2003). 34. Mezilidská komunikace ze sociálně psychologického hlediska; komunikační sekvence a scénáře. Působení komunikace na osobnost. Osobnost, komunikace, mezilidské vztahy (Helus, 2004, Lašek, 2003). 35. Sociální opora, její složky (dělení soc. opory, coping, tlumivý efekt, autonomie a připoutání (Lašek, 2002, 2005, Vacek, 2005) 36. Normy, jejich vznik, typy a působení; proces interiorizace norem; konformita a její typy (Lašek, 2003, 2005, Vacek, 2005). 37. Klima třídy a školy a jeho prvky. Specifika klimatu podle věku žáků. Zjišťování a možnosti měření klimatu, jeho ovlivňování (Lašek, 2002, 2005). 38. Sociální percepce (poznání, vnímání druhých osob, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, halo efekt, stereotypy, interpersonální přitažlivost). Základní chyby percepce (Lašek, 2003). 39. Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta; kauzální atribuce, autoatribuce. Sebekoncepce, sebepojetí z různých hledisek. Fyzické já. Vývoj identity - totožnosti se sebou samým (Smékal 2002, Lašek, 2005). 40. Inteligence, inkrementální inteligence, struktura, faktory, zjišťování inteligence, emoční inteligence.( Nakonečný, 1995, Helus, 2004, Lašek, 2001). 41. Psychologické aspekty talentu, nadání a tvořivosti. Základní principy jejich rozvíjení ve školním prostředí. 42. Veřejné mínění (tvorba, vlastnosti, vliv, media, proměnné: zdroje + sdělení, trvání). (Hayesová, 1998, Lašek, 2003). 43. Prosociální chování a jeho charakteristika. Prosociálnost a altruismus. Možnosti rozvoje prosociálnosti při utváření osobnosti jedince. (Vacek, 2005, Lašek 2006) 44. Psychologie rodiny, její charakteristika jako sociální skupiny, změny rodičovských a partnerských rolí a vnitřního klimatu rodiny. Vývojové trendy současné rodiny a jejich dopad na vývoj dítěte (Matoušek, 1997) 45. Psychohygiena pedagogické profese, psychiku ohrožující rizikové faktory, syndrom vyhoření (burn out), jeho fáze, projevy a preventivní strategie vůči profesnímu opotřebování.

7 Literatura Doporučená literatura z pedagogiky: BADEGRUBER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha: Portál, BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV, BENDL, S. Prevence a řešení šikany. Praha: ISV, BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, ARTAMA, BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: UP, CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Alternativní vyučovací hodina. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Vzdělávání - výuka cíle - obsah výuky. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost. Hradec Králové: Gaudeamus, DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Obecná pedagogika. Olomouc: HANEX, HAVLÍNOVÁ, M. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha: NEMES Strom, HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, HRABAL, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004 (1. vydání), 2005 (2. vydání). JŮVA, V. st., JŮVA,V. ml. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, KOŤA, J., RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československa. Praha: PedF UK, KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, KOZLÍK, J. a kol. Směřování k základní škole zítřka. Praha: Fortuna, KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, KRAUS, B. a kol. Sociologie výchovy. Hradec Králové: PedF, KRAUS, B., VACEK, P. K základním otázkám pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, IPOS, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PedF MU, MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU, MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, MERTIN, V. Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha: Portál, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém.ostrava: Amosium, PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, PRŮCHA, J. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, 1996 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové: Gaudeamus, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál, SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha: Karolinum, 1996.

8 SPILKOVÁ, V., HAUSENBLAS, O. Měníme vyučování. Praha: PAU Strom, SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, STŘELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové, Gaudeamus SVATOŠ, T. Sebereflexní motivy v učitelském studiu. In MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: CDVU MU, ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, ŠULOVÁ, L. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha: Fortuna, TÄUBNER, V., JANIŠ, K. Na pomoc učitelům v sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Autodiagnostika učitele. Pedagogická orientace, 1996, č , s VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, VACEK, P. Sociální deviace a jejich prevence u mládeže. In KRAUS B. a kol. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P., VRABCOVÁ, D. K problematice multikulturní výchovy. In KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Doporučená literatura z psychologie: ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: SPN, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, DOLEŽALOVÁ J., LAŠEK, J.Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Sborník prací. Hradec Králové: Gaudeamus, DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: H+H, DRÁPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, HAYESOVÁ, M. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, HELUS, Z., HRABAL V., KULIČ, V., MAREŠ, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál HEŘMANSKÁ, D. Psychologická analýza dětské predelikvence (s interdisciplinárními aspekty a metodou posuzování činů). Hradec Králové: Gaudeamus, HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, ILJUK, B. Učitel a psychoanalýza. In LAŠEK J. (ed.) Aktuální otázky psychologie učitelů. Hradec Králové: Gaudeamus, JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, JUKLOVÁ, K. Základy obecné psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Komponenty sebehodnocení pubescentů. Hradec Králové: Gaudeamus MACEK, Z. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakl., MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, SLAVÍKOVÁ, L., LINHART, P., KUČERA, R. a kol. Vedení školy v praxi. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe, SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.

9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1996 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, *Zdrojem témat je školní informační systém FIS

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY - 1 - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA Státní zkouška z pedagogiky má výrazně syntetizující

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce LF UK Hradec Králov lové, Ústav sociáln lního lékal kařství OBECNÁ PEDAGOGIKA, téma t 4 Soudobé výchovně vzdělávací koncepce OBSAH: Připomenutí předchozího učiva, výchovně vzdělávací koncepce počátku 20.

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 15. května 2008 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Celkem 270 vyučovacích hodin prezenční a distanční výuky odborných předmětu je rozděleno do jednotlivých témat. Tématický okruh Seminář (řazeno chronologicky) Úvod do

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SBZ z předmětu Pedagogika Pro studijní obor Pedagogika volného času 1. Pedagogika jako věda Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních vědních

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více