Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky"

Transkript

1 Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura počítačů PC, kompatibilita a modularita, sestava počítače základní parametry jednotlivých částí c. blokové schéma procesoru, mikroprocesor, registry, instrukční sada, režimy procesoru, provádění a větvení programu d. operační paměť, adresa a adresní prostor, typy paměti, fyzická paměť v PC, BIOS a start počítače, podmínky pro spuštění programu, počítačové viry e. grafický subsystém v PC, základní funkce grafického řadiče, 2D a 3D akcelerace, princip činnosti CRT a LCD monitoru f. diskový subsystém, organizace uložení dat na pevném disku a CD, základní parametry disků g. počítačové sítě, topologie a architektura sítí, síťové prvky, model RM OSI, služby a protokoly sítě Internet h. další periférie tiskárny, připojení signálů atd. B) Programové prostředky a. algoritmus a vývojový diagram, program a programovací jazyky b. tvorba a ladění programů, řízení běhu programu, procedury a funkce, práce se soubory c. strukturované programování, datové typy a struktura programu v konzolové aplikaci v Delphi, pojmy projekt a unita d. objektové programování, princip a vlastnosti objektů, tvorba programu pro OS Windows (GUI) e. operační systém, funkce a vlastnosti, konvence OS Windows, možnosti textových editorů (MS Word) a tabulkových procesorů (MS Excel), PowerPoint, Access f. databáze, základní pojmy, entita, atributy, konceptuální model, DFD, ERD, základy relační algebry, jazyk SQL g. informační systémy, pojetí a formalizace informace, architektura IS, životní cyklus projektu IS, informační management, systémová integrace h. informační zdroje, komunikace, , knihovnictví, elearning, prezentace, multimédia C) Didaktika informatiky Teoretická část (bude zkoušena v souvislosti s částí praktickou): a. Pojetí a význam výuky IKT b. Vyučovací proces (činitelé, funkce, etapy a podmínky), plánování výuky c. Vyučovací hodina, výukové cíle a motivace v IKT d. Didaktické zásady, vyučovací metody, organizační formy výuky IKT e. Mezipředmětové vztahy, další vzdělávání učitelů IKT f. Zpětná vazba v IKT g. Vybavení učebny IKT, počítač a hygiena práce, učební pomůcky, literatura h. Talentovaní žáci, problémoví žáci v hodinách IKT Praktická část (rozbory problematiky vyskytující se v souvislosti s výukou): 1. Hardware, ovládání PC (HW, OS, soubory, složky, nastavení OS, ) 2. Informace a komunikace (Internet, , poč. sítě, ) 3. Práce s textem 4. Výpočty na PC (tabulkové procesory, pgm FY, MA, ) 5. Prezentace informací (WWW, prezentace, ) 6. Správa dat (databázové systémy, ) 7. Grafika 8. Programování K praktické části si student připraví podklady (přípravy, ukázky, příklady, ) pro výuku jednotlivých témat, a to podle dispozic, které studentům sdělí vyučující předmětu Didaktika informatiky. Literatura

2 Pedagogika a psychologie pro učitele Okruhy Okruhy z pedagogiky: 1. Pedagogika jako vědní obor - předmět pedagogiky, vývoj pedagogického myšlení, vznik a zdroje pedagogiky, pedagogické obory, současný stav pedagogiky a řešené problémy (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Průcha, V. Jůva, J. Pelikán) 2. Výchova ve vývoji společnosti a jedince - výchova, podstata výchovy, základní znaky, vztah výchovy k rozhodujícím sférám života, vztah socializace a výchovy, multifunkčnost výchovy, pojetí výchovy v historickém kontextu. Struktura výchovy. (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, V. Jůva, J. Pelikán, J. Průcha) 3. Faktory výchovy a jejich úloha v procesu formování osobnosti - vnější a vnitřní faktory výchovy např. pojetí Blížkovského, vztah prostředí a výchovy, rozhodující vliv sociálních podmínek na rozvoj osobnosti, mikroprostředí a makroprostředí, momenty znesnadňující výchovu (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 4. Vztah výchovy a vzdělávání - výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, druhy a formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, organizace vzdělávání, školský systém v ČR, škola jako vzdělávací a kulturní instituce, vztah rodiny a školy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha ) 5. Cíle a obsah výchovy - struktura výchovných cílů, vymezování cílů výchovy, vztah cílů a obsahu výchovy (B. Blížkovský, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Pelikán, J. Průcha) 6. Antropogenní činitelé výchovy: vychovatel a vychovávaný - vztah objektu a subjektu výchovy, požadavky na osobnost vychovatele, sebevýchova, převýchova, etapy výchovného procesu jedinců z hlediska ontogeneze (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, H. Grecmanová, D. Holoušová, J. Průcha) 7. Formy a prostředky výchovy - školní, mimoškolní a rodinná výchova, vymezení prostředků výchovy, metody výchovného působení (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, V. Jůva) 8. Průběh (proces) výchovy. Diagnostika ve výchovném procesu fáze výchovného procesu, diagnostika výchovného procesu, diagnostické metody (K. Janiš - B. Kraus -P. Vacek, Ch. Vorlíček) 9. Principy výchovy, výchovné zásady - význam a vývoj výchovných principů v průběhu historického vývoje (K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek, J. Kozlík) 10. Svoboda a volnost ve výchově. Autorita vychovatele - příčiny vzniku antipedagogických směrů a jejich podstata, vliv volné výchovy na osobnost vychovávaného jedince, autorita, kázeň (J. Prokop, H. Schonebeck, F. Singule, P. Vacek) 11. Pedagogický systém J. A. Komenského a jeho odkaz do současnosti (V. Jůva aj.) 12. Vývoj vzdělávání v českých zemích v období od J. A. Komenského až po r systém vzdělávání, jednotná škola, školské reformy (V. Jůva aj.) 13. Přínos myšlenek o výchově vzdělávání v století charakteristika humanistických směrů ve výchově, např. J. Locke, J. J. Rousseau, F. Herbart (V. Jůva aj.) 14. Klasické a novodobé alternativní směry ve výchově a vzdělávání - montessoriovská, waldorfská, freinetovská pedagogika, jenské a daltonské školy, otevřené vyučování, globální výchova. Humanismus a pedocentrismus (J. Průcha, K. Rýdl, V. Václavík aj.) 15. Aktuální trendy v českém školství v oblasti vzdělávání - aktuální problémy českého školství, evropské dimenze ve vzdělávání (www.msmt.cz, EURYDICE, Bílá kniha, K. Rýdl, V. Spilková). 16. Funkční gramotnost jako multifaktoriální jev a jeho přesah do rozmanitých oblastí života jedince a společnosti - funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, vztah gramotnosti a vzdělanosti (J. Doležalová, J. Průcha) 17. Vývoj vyučovacích koncepcí jako případ pedagogického myšlení od středověkého křesťanského modelu k dnešku (V. Jůva, R. Váňová, K. Rýdl) 18. Didaktický systém J. A. Komenského a J. F. Herbarta spojení slova a názoru, pronikání psychologických poznatků do vyučovacích koncepcí (J. Koťa, V. Jůva aj.)

3 19. Didaktický systém vzdělávacího procesu (např. podle J. Maňáka) - cesta od záměrů k didaktické realizaci, vlivy makro a mikro prostředí na uskutečnění výchovně vzdělávacích záměrů (J. Maňák, J. Skalková, J. Kalhous, O. Obst, O. Šimoník) 20. Vývojové dominanty vzdělávání v ČSR a ČSSR v letech reformní školy let versus systém jednotné školy, zahraniční vlivy na školství u nás (primární zdroje V. Příhoda, O. Chlup, dále J. Průcha, R. Váňová, K. Rýdl) 21. Vývojové dominanty vzdělávání u nás po roce 1989, transformace školského systému, redefinice učitelské a žákovské role, aktuální témata (J. Pelikán, J. Průcha, V. Spilková, V. Švec) 22. Alternativní zahraniční směry jako inspirace pro naše podmínky kritický pohled (J. Průcha, V. Švec, Pike a Selby, H. Kasíková, V. Spilková, B. Badegruber, Y. Bertrand) 23. Učitel - edukační činitel, socio profesní charakteristika učitelské profese (J. Průcha, K. Janiš - B. Kraus - P. Vacek), učitelské kompetence (Z. Helus, V. Spilková, J. Slavík, H. Vališová) a pedagogické dovednosti (V. Švec, Ch. Kyriacou, E. Vyskočilová) 24. Učitelské vzdělávání jako předmět pedeutologie (V. Spilková, V. Švec, S. Štech) - etapy a gradace učitelská profesionalizace, začínající učitel (V. Spilková, T. Svatoš, P. Urbánek, O. Šimoník) 25. Žák - edukační činitel - proměny sociální a edukační role žáka studenta v různých vzdělávacích systémech (J. Koťa, J. Průcha, V. Jůva), individuální odlišnosti a jejich vliv na komplexní pedagogické působení (Z. Helus, J. Mareš, Z. Matějček) 26. Plánování vyučování jako didaktický systém - charakteristiky typů vyučovacích hodin jejich prekoncepty, realizace a reflexe (L. Mojžíšek, J. Maňák, J. Skalková, H. Kasíková, příklady oborových didaktiků podle aprobace studentů) 27. Plánování výuky a hodnocení žáků - stanovování cílů výuky, jejího obsahu a prostředků výuky, hodnocení žáka formy hodnocení a jeho kriteria, rámcové a školní vzdělávací programy, klíčové kompetence a očekávané výstupy, průřezová témata, osnovy školního vzdělávacího programu (www.msmt.cz, Manuál ke tvorbě rámcové-ho vzdělávacího programu, Rámcový vzdělávací program pro základní školy a pro gymnázia, J. Doležalová, Z. Kalhous O. Obst, J. Slavík, Z. Kolář, R. Šikulová aj.) 28. Technologie vzdělávání - rozmanitá kriteria členění vyučovacích metod (J. Mojžíšek, J. Skalková, Z. Kalhous, O. Obst, J. Maňák V. Švec), materiální prostředky výuky (členění) a příklady podle aprobací studentů ( J. Nikl) 29. Organizace vyučování a jeho podoby - rozvaha nad různými organizačními formami vyučování a jejich vztahu k řízení třídy, plnění cílů a interakci mezi účastníky výuky (J. Solfronk, K. Janiš, J. Maňák, totéž na příkladu programovaného učení (B. F. Skinner, V. Kulič) v kontradikci s tzv. rozvíjejícím vyučováním (V. Zankov,L. S. Vygotskij) a problémovou koncepcí (J. Dewey, J. Bruner, J. Skalková). 30. Evaluace a výzkum vyučování - předmět a procedura hospitace (P. Gavora, S. Rys, R. Čapek), rozbory žákovské činnosti žákovské portfolio (V. Švec, V. Krejčová, T. Svatoš), pedagogická diagnostika žáků a učitelova autodiagnostika (P. Vacek, V. Švec), základní metody pedagogického výzkumu (J. Pelikán, P. Gavora) 31. Komunikace jako prostředek sdělování a utváření vztahů ve škole - zjišťování sociálně komunikativního klimatu třídy školy, pedagogická komunikace jako případ komunikace sociální (J. Lašek, J. Mareš, J. Křivohlavý), komunikace a vyučovací metody, komunikační kanály (P. Gavora) a nácvik dovedností (T. Svatoš) 32. Vyučování s mediální oporou - žák a text (P. Gavova, J. Doležalová, J. Průcha), učení se z obrazových materiálů (J. Mareš, J. Nikl), počítače a vizualizace učiva v podmínkách ZŠ a SŠ (J. Slavík, J. Novák ) 33. Integrace žáků se specifickými potřebami - vymezení, příčiny, projevy, hodnocení, klasifikace, reedukace. (V. Krejčová, S. Kovaliková, O. Zelinková, A. Kucharská, V. Pokorná, Z. Matějček, J. Mareš, J. Čáp, V. Mertin, J. Novák) 34. Šikana z pohledu pedagoga - fáze procesu šikany, typologie agresorů a obětí, hlavní rysy šikany, prevence a řešení problému (M. Kolář, O. Matoušek, P. Říčan, S. Bendl, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 35. Multikulturní výchova a vzdělávání - specifika vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí, přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (J. Průcha, T. Šišková, P. Vacek, D. Vrabcová)

4 36. Sociálně patologické jevy - role školy při jejich prevenci a nápravě, tvorba školních preventivních programů, role metodika školní prevence (O. Matoušek, P. Říčan, J. Koťa, R. Jedlička, P. Vacek, R. Čapek, E. Švarcová) 37. Výchova k demokracii - práva dětí, jejich participace na utváření školních a třídních norem, pravidel, rada školy, žákovský parlament, příčiny a možné strategie řešení žákovské nekázně (J. Průcha, D. Fontana, P. Vacek, A. Bůžek, J. Michalík) 38. Etická výchova - hodnotová orientace dětí a mládeže, výchova charakteru, metody, techniky a projekty zaměřené na utváření charakteru žáků (P. Vacek, I. Semrádová, R. Bureš, D. Fontana) 39. Rodina a rodinná výchova - spolupráce rodiny a školy, výchova k partnerství, manželství a rodičovství (K. Janiš, V. Täubner, O. Matoušek, J. Průcha, J. S. Cangelosi, M. Havlínová, L. Šulová) 40. Individualizace ve vzdělávání - individualizovaný a individuální přístup ve vzdělávání, participace žáků ve vzdělávání na úrovni třídy a školy (V. Krejčová, J. Průcha, S. Kovaliková, M. Vágnerová, G. Petty) 41. Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince - charakteristika její podstaty, postupů, metod a možnosti uplatnění ve škole (J. Valenta, E. Machková, S. Macková, K. Bláhová) 42. Environmentální, globální a ekologická výchova - teoretická východiska a možnosti jejich aplikace ve výuce, výchova ke zdravému životnímu stylu, komplexní pojetí správné životosprávy (G. Pike - D. Selby, H. Horká A. Hrdličková, J. Průcha, H. Kasíková, G. Petty, V. Spilková) 43. Sexuální výchova - její charakteristika a možnosti ovlivnit zdravý vývoj dítěte, násilí páchané v rodině pohledem pedagoga, jeho projevy, diagnostika týraného a zneužívaného dítěte, postupy či strategie při řešení problému (J. Dunovský, Z. Matějček, O. Matoušek, K. Janiš) 44. Průřezová témata dle RVP pro ZV - charakteristika průřezových témat a jejich vztah k současným podmínkám výchovy a vzdělávání (www.msmt.cz) 45. Volný čas jako prostředek výchovy - význam volného času pro formování jedince, vliv rodiny a školy na způsob trávení volného času, instituce nabízející volnočasové aktivity (S. Střelec aj.) Pojmy z pedagogiky Pedagogika, pedagogické myšlení, pedagogické obory, výchova, znaky výchovy, socializace, multifunkčnost výchovy, vnější a vnitřní faktory výchovy, mikroprostředí, makroprostředí, výchova vzdělávání vzdělání edukace, sebevýchova a sebevzdělávání, celoživotní vzdělávání, školský systém v ČR, výchovné cíle, objekt výchovy, subjekt výchovy, sebevýchova, převýchova, mimoškolní výchova, rodinná výchova, diagnostika výchovného procesu, zásady, principy, prostředky a metody výchovy, tzv. antipedagogika, funkční gramotnost, čtenářská gramotnost. Vyučovací koncepce, dogmatická slovně názorná rozvíjející vyučování - humanistická reformní alternativní, senzualizmus, indukce x dedukce, asocianistická teorie, apercepce, didaktické zásady, podmínky pro výchovu a vzdělání, fáze výuky, technologie vyučování, vztahy mezi cíli metodami podmínkami, typy vyučování, Malý školský zákon, příhodovská reforma, jednotná vnitřně diferencovaná škola, idea akcelerace vývoje, školská legislativa, decentralizace školství, otevírání školy okolí, interakce školy a rodiny, evropské tendence a naše realita, konstruktivistický model, nedirektivní vzdělávání, kooperativní škola a kooperativní učení, otevřené vyučování, integrovaná tematická výuka, subjektivní a objektivní determinanty učitelství, typologie učitele, kompetence učitele, pedeutologie, pregraduální vzdělávání, integrace, interiorizace, participace žáka, styly učení, talentovaný žák, žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, učební plán - osnovy, tématické plány, standardy ve vzdělávání, uspořádání učiva, didaktická analýza učiva, vzdělávací cíle a obsah, klíčové kompetence, časový snímek vyučování, aktivizační metody, didaktická technika, učební pomůcky, frontální skupinová dyádická individuální individualizovaná výuka, sokratovský model, autodidakce, hodnocení, evaluace, kvalitativní a kvantitativní výzkum, verifikace hypotéz, validita, datový soubor, sociální styk a profesní role, verbální a neverbální prostředky, haptika proxemika posturologie, dialog - dotazování, nelegální komunikace ve škole, multimédia, e_learning, distanční vzdělávání SVPU, ADHD, ADD, ODD, inkluze, integrace, výchovný poradce, osobní asistent, zdravotní postižení, typy zdravotního postižení, prevence a její druhy, agresivita, šikana, xenofobie, rasismus, diskriminace - negativní a pozitivní, separace, segregace, tolerance, sociokulturní handicap, tolerance, alkoholová a nealkoholová toxikománie, gamblerství, záškoláctví, lhaní, krádeže, Úmluva o právech dítěte, kázeň ve škole, nespolupracující chování rušivé a nerušivé, školní řády, struktura školní třídy, utváření vztahů ve třídě, druhy hodnot, postoje, mravní složky osobnosti žáka, direktivní a indirektivní metody mravní výchovy, trendy v rodinné výchově, rada školy, žákovský parlament, image školy, sexuální pedagogika, vlohy, nadání, teorie mnohačetných inteligencí, individuální vzdělávací program, Bílá kniha, školský zákon, rámcový vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata, školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program, vnitřní diferenciace ve vzdělávání, autonomizace školství, celoživotní vzdělávání, CAN, týrání, zneužívání.

5 Okruhy z psychologie: 1. Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam zejména pro pedagogickou teorii a výchovnou praxi. 2. Biologické základy psychiky. Funkce nervového a endokrinního systému při integraci a řízení chování. Korové oblasti, specializace hemisfér, genetické vlivy. 3. Sociální determinace psychiky. Pojetí sociálního prostředí. Typy sociální interakce. Sociální učení. 4. Výklad základních psychologických pojmů. Psychika, vědomí, nevědomí, prožívání a chování. 5. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humani-stický a celostní přístup v psychologii. 6. Charakteristika, struktura, vývoj a poruchy poznávacích procesů. Pozornost, vnímání, paměť, imaginativní procesy. 7. Myšlení a řeč. Charakteristika, druhy, formy a poruchy myšlení. Piagetova teorie kognitivního vývoje. Funkce, vývoj a poruchy řeči. 8. Emoce, charakteristika, struktura a vývoj emocí. Deprivace. Úzkost, strach a tréma, jejich prevence a zvládání. Diagnostika a práce s úzkostným jedincem. 9. Obecné pojetí motivace. Proces motivace a motivační dispozice. Aspirační úroveň. Vnitřní, vnější motivace, motivační kontinuum. Výkonová motivace, atribuce. Potřeby (Maslowovo pojetí). 10. Pojetí psychického vývoje. Problém determinace, činitelé, mechanismy a zákonitosti psychického vývoje. Problematika periodizace, mezníky ve vývoji. 11. Vývoj jedince v raném dětství a jeho význam pro utváření osobnosti. Charakteristika vývojových období od počátku života do nástupu do školy. 12. Vývoj v mladším školním věku a prepubertě. Problematika školní zralosti a zahájení školní docházky. 13. Komplexní psychologická charakteristika puberty. Vývoj psychických procesů, sociálních vztahů a činností. Ostrovní dětství, dětství zanedbávané, scholarizované, emocionálně přetížené (Helus, 2004). 14. Adolescence. Vývojové změny v adolescenci ve světle novějších empirických výzkumů. Adolescence jako utváření vlastního vývoje. Sociální vztahy, erotika a sexualita v adolescenci (Macek, 2003, Helus 2004). 15. Psychologické pojetí osobnosti. Přehled základních koncepcí osobnosti. Struktura osobnosti, pojetí vlastností. 16. Dispozice, schopnosti, dovednosti a jejich utváření a rozvíjení. Mentální retardace. 17. Vývoj a utváření osobnosti. Dědičnost, prostředí a osobnost, zrání a učení. Výchovné styly a jejich dopad na strukturu osobnosti. Znaky zralé osobnosti. 18. Typologie osobnosti, různá pojetí pojmu typ. Konstituční typologie osobnosti (E. Kretschmer, W. H. Sheldon), typy temperamentu dle Pavlova a Eysencka, Jungova bipolární typologie, sociálně vztahové typologie Mertona a Schindlera. 19. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Pojetí a druhy, techniky vyrovnávání se, coping. Zdroje zátěží u dospívajících. (Lašek, 2002, 2003, 2005) 20. Malá sociální skupina a její význam pro vývoj jedince. Typy a základní znaky skupiny, její formování, skupinové členství. Život ve skupině, vůdce: typy a znaky dobrého vůdce. Školní třída jako sociální skupina. 21. Socializace, její definice a fáze, základní formy sociálního učení. Status a role. Kompetence (Lašek, 2003, 2005). 22. Postoje a jejich formování. Podstata a struktura postojů. Hodnotové systémy.vznik, utváření a měnitelnost postojů. Teorie postojové změny. Předsudky a stereotypy. 23. Psychologická analýza procesu učení. Proces a struktura lidského učení, fáze učení. Reflexní učení: klasické, instrumentální a zástupné podmiňování. Učení vhledem. Podmínky efektivního učení. 24. Specificky lidské druhy učení. Senzomotorické učení. Transfer a interference. Pamětní a pojmové učení. Učení řešením problému.

6 25. Psychologie vedení žáků a třídy. Vývoj vztahu mezi učitelem a žákem/žáky a jeho vývoj. Styly vedení školní třídy (Fontana, 1997). Diagnostika vztahů v rámci školní třídy. Sociometrická metoda. 26. Psychologická problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Rozumové schopnosti, inteligence, učební a kognitivní styl. Vliv osobnosti učitele a rodiny na úspěšnost žáka. Psychologická analýza příčin neprospívání. 27. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáků. Postup při poznávání a hodnocení žáka. Diagnostické metody. Pozorování a anamnéza, rozhovor, dotazník, experiment, rozbor výsledků činnosti. Struktura pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka. 28. Psychologie kontroly, hodnocení a zkoušení. Základní pojmy: kontrola, hodnocení, zkoušení a jejich druhy. Psychologie zkoušky. Známkování, jeho funkce. Alternativní způsoby hodnocení a známkování žáka. Český žák v evropském kontextu (Lašek, 2002). 29. Syndrom lehkých mozkových dysfunkcí (LDE, MBD, LMD, ADHD). Příčiny, příznaky. Vývoj dítěte s LMD. Podmínky správného výchovného přístupu k dítěti s LMD. Specifické vývojové poruchy učení. Charakteristika jednotlivých druhů, specifické chyby. Organizace nápravné péče. 30. Poruchy chování se sociálním základem. Klasifikace z hlediska společenské závažnosti, intenzity, frekvence výskytu, věku, příčiny vzniku. Charakteristika jednotlivých poruch (nejčastější poruchy dětí školního věku). Predelikvence dětí a delikvence mladistvých. Toxikománie. Aspekty preventivní a převýchovné. 31. Neurotické poruchy dětí a mladistvých. Obecná charakteristika neurózy. Specifičnost dětských neurotických poruch. Příčiny vzniku. Projevy (afektivní, zažívací, vyměšovací, řečové, tiky, autostimulační návyky). Psychické zvláštnosti neurotického dítěte. Výchovný přístup a prevence neurotických potíží. 32. Psychologie morálky. Piagetova a Kohlbergova teorie morálního vývoje. Analýza procesu mravního vývoje (mravní vědomí, cítění a jednání). Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj (Vacek, 2002, 2005) 33. Kultura ze sociálně psychologického hlediska (definice, kategorie, kultura a jedinec, kulturní hodnoty a normy). (Lašek, 2003). 34. Mezilidská komunikace ze sociálně psychologického hlediska; komunikační sekvence a scénáře. Působení komunikace na osobnost. Osobnost, komunikace, mezilidské vztahy (Helus, 2004, Lašek, 2003). 35. Sociální opora, její složky (dělení soc. opory, coping, tlumivý efekt, autonomie a připoutání (Lašek, 2002, 2005, Vacek, 2005) 36. Normy, jejich vznik, typy a působení; proces interiorizace norem; konformita a její typy (Lašek, 2003, 2005, Vacek, 2005). 37. Klima třídy a školy a jeho prvky. Specifika klimatu podle věku žáků. Zjišťování a možnosti měření klimatu, jeho ovlivňování (Lašek, 2002, 2005). 38. Sociální percepce (poznání, vnímání druhých osob, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, halo efekt, stereotypy, interpersonální přitažlivost). Základní chyby percepce (Lašek, 2003). 39. Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta; kauzální atribuce, autoatribuce. Sebekoncepce, sebepojetí z různých hledisek. Fyzické já. Vývoj identity - totožnosti se sebou samým (Smékal 2002, Lašek, 2005). 40. Inteligence, inkrementální inteligence, struktura, faktory, zjišťování inteligence, emoční inteligence.( Nakonečný, 1995, Helus, 2004, Lašek, 2001). 41. Psychologické aspekty talentu, nadání a tvořivosti. Základní principy jejich rozvíjení ve školním prostředí. 42. Veřejné mínění (tvorba, vlastnosti, vliv, media, proměnné: zdroje + sdělení, trvání). (Hayesová, 1998, Lašek, 2003). 43. Prosociální chování a jeho charakteristika. Prosociálnost a altruismus. Možnosti rozvoje prosociálnosti při utváření osobnosti jedince. (Vacek, 2005, Lašek 2006) 44. Psychologie rodiny, její charakteristika jako sociální skupiny, změny rodičovských a partnerských rolí a vnitřního klimatu rodiny. Vývojové trendy současné rodiny a jejich dopad na vývoj dítěte (Matoušek, 1997) 45. Psychohygiena pedagogické profese, psychiku ohrožující rizikové faktory, syndrom vyhoření (burn out), jeho fáze, projevy a preventivní strategie vůči profesnímu opotřebování.

7 Literatura Doporučená literatura z pedagogiky: BADEGRUBER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha: Portál, BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV, BENDL, S. Prevence a řešení šikany. Praha: ISV, BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, ARTAMA, BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: UP, CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty - Alternativní vyučovací hodina. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Vzdělávání - výuka cíle - obsah výuky. Hradec Králové: Gaudeamus, DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost. Hradec Králové: Gaudeamus, DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Obecná pedagogika. Olomouc: HANEX, HAVLÍNOVÁ, M. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha: NEMES Strom, HORKÁ, H., HRDLIČKOVÁ, A. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, HRABAL, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004 (1. vydání), 2005 (2. vydání). JŮVA, V. st., JŮVA,V. ml. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, KOŤA, J., RÝDL, K. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československa. Praha: PedF UK, KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, KOZLÍK, J. a kol. Směřování k základní škole zítřka. Praha: Fortuna, KUCHARSKÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, KRAUS, B. a kol. Sociologie výchovy. Hradec Králové: PedF, KRAUS, B., VACEK, P. K základním otázkám pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, IPOS, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PedF MU, MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU, MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, MERTIN, V. Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha: Portál, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém.ostrava: Amosium, PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, PRŮCHA, J. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, 1996 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové: Gaudeamus, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál, SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha: Karolinum, 1996.

8 SPILKOVÁ, V., HAUSENBLAS, O. Měníme vyučování. Praha: PAU Strom, SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, STŘELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, SVATOŠ, T. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové, Gaudeamus SVATOŠ, T. Sebereflexní motivy v učitelském studiu. In MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: CDVU MU, ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, ŠULOVÁ, L. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha: Fortuna, TÄUBNER, V., JANIŠ, K. Na pomoc učitelům v sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Autodiagnostika učitele. Pedagogická orientace, 1996, č , s VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, VACEK, P. Sociální deviace a jejich prevence u mládeže. In KRAUS B. a kol. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P., VRABCOVÁ, D. K problematice multikulturní výchovy. In KREJČOVÁ, V. (ed.) Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, Doporučená literatura z psychologie: ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: SPN, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, DOLEŽALOVÁ J., LAŠEK, J.Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Sborník prací. Hradec Králové: Gaudeamus, DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: H+H, DRÁPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, HAYESOVÁ, M. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, HELUS, Z., HRABAL V., KULIČ, V., MAREŠ, J. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál HEŘMANSKÁ, D. Psychologická analýza dětské predelikvence (s interdisciplinárními aspekty a metodou posuzování činů). Hradec Králové: Gaudeamus, HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, ILJUK, B. Učitel a psychoanalýza. In LAŠEK J. (ed.) Aktuální otázky psychologie učitelů. Hradec Králové: Gaudeamus, JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, JUKLOVÁ, K. Základy obecné psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Kapitoly ze sociální psychologie I. Hradec Králové: Gaudeamus LAŠEK, J. Komponenty sebehodnocení pubescentů. Hradec Králové: Gaudeamus MACEK, Z. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakl., MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, SLAVÍKOVÁ, L., LINHART, P., KUČERA, R. a kol. Vedení školy v praxi. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe, SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.

9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1996 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, *Zdrojem témat je školní informační systém FIS

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SBZ z předmětu Pedagogika Pro studijní obor Pedagogika volného času 1. Pedagogika jako věda Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních vědních

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce

Soudobé výchovně vzdělávací koncepce LF UK Hradec Králov lové, Ústav sociáln lního lékal kařství OBECNÁ PEDAGOGIKA, téma t 4 Soudobé výchovně vzdělávací koncepce OBSAH: Připomenutí předchozího učiva, výchovně vzdělávací koncepce počátku 20.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu:

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: Kurz je zaměřen na uvedení do předmětu sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a seznámení s cíly, metodami a prostředky tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje - prezentace

Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ

Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro MŠ Dítě a společnost vymezení pojmů, dítě z pohledu legislativy Úmluva o právech dítěte; vnímání dítěte a dětství v historickém kontextu společnosti, dítě

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více