zpravodaj občanského sdružení Rosa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj občanského sdružení Rosa"

Transkript

1 ROSA Podpořte pomoc obětem násilí Přijďte včas! V ČR je ročně zavražděno několik desítek žen rukou partnera Domácí násilí samo od sebe neskončí. Partner, který týrá, své chování nezmění. Chvíli je milý, pak se ale násilí opět stupňuje a přijde útok. Následují omluvy. I proto pro oběti násilí není nikdy snadné vystoupit z nekončící spirály násilí. Jsou na partnerovi závislé, stále mu věří, doufají, že se změní. Proto chceme ženy, které zažívají násilí podpořit, aby našly odvahu a nebály se vyhledat odbornou pomoc. Pokud už ale oběť násilí zveřejní a chce jej řešit, je třeba, aby měla vypracován bezpečnostní plán a své kroky konzultovala s pracovnicemi, které mají zkušenost s odhadem rizika v násilných vztazích, sestavují profil pachatele a poradí jí s bezpečnostním plánováním. Řada žen totiž bývá zbytečně napadena poté, co násilnému partnerovi oznámí, že vztah končí a odchází. Pokud se ovšem násilí neřeší, stupňuje se jak na intenzitě tak četnosti. Každým rokem je v České republice zavražděno několik desítek žen rukou jejich partnera. ROSA proto zahájila informační kampaň Přijďte včas. Jejím cílem je zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí, aby dokázaly včas zastavit násilí. Kampaň podporuje Česká televize. Tři spoty byly v listopadu a prosinci 2010 vysílány na programech ČT1, ČT2, ČT24. Art direktorkou kampaně a režisérkou spotů je Tereza Pospíšilová. (Informace o vzniku spotu a medailonek režisérky najdete na straně 2.) FOTO: Martina Šimkovičová Občanskému sdružení ROSA byl schválen projekt ROSA: stopnásilí, díky čemuž nás nyní můžete podpořit i formou DMS. Cílem projektu je podpora sociálních služeb poskytovaných o.s. ROSA obětem domácího násilí. Konkrétně se jedná o azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí s utajenou adresou, odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA a telefonickou krizovou linku pro všechny oběti domácího násilí a jejich příbuzné. Informace o projektu podpory najdete na Pomoc obětem domácího násilí můžete podpořit i vy. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROSA na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, ROSA obdrží 27 Kč. Můžete nás podpořit i platbou přímo na sbírkový účet: /0800

2 Ženské azylové domy? Doporučení Rady Evropy splněna nejsou. Podle doporučení Rady Evropy má být v členských zemích EU pro ženy oběti domácího násilí jedno místo v azylových domech pro ženy oběti domácího násilí na 10 tisíc obyvatel. Splňuje Česká republika tyto standardy a doporučení? Z oficiálních statistik by se mohlo zdát, že v České republice je mnoho azylových domů, které se zabývají domácím násilím. Podle údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb je v České republice 106 azylových domů na 10,2 milionu obyvatel (z toho 5,5 milionu žen), přičemž ve veřejně dostupné části nejsou uvedeny údaje o počtu lůžek, ale odhadem může být 1 lůžko na 5 tisíc obyvatel. Nicméně jde o různá charitativní zařízení, která se nespecializují jen na práci se ženami oběťmi domácího násilí, ale pod jednou střechou nabízejí ubytování a služby různým cílovým skupinám: osobám v krizi, rodinám s dětmi v krizi, matkám s dětmi, osobám bez přístřeší, a to jak ženám tak mužům. Tedy azylové domy, která nedodržují specifické standardy práce se ženami oběťmi domácího násilí, ani bezpečnostní plánování. Specializované Téměř pětina žen obětí násilí je brutálně napadena v těhotenství domy určené ženám, obětem domácího násilí, které dodržují tyto standardy i bezpečnostní plánování, jsou v České republice jen tři: ROSA a Acorus v Praze a Magdalenium v Brně (dům Helena). Dohromady tyto tři domy mají 84 lůžek (včetně dětských): v přepočtu tedy 1 lůžko na 121 tisíc obyvatel (resp žen. Navíc se na rozdíl od rétoriky OSN a Rady Evropy, která hovoří o nulové toleranci násilí na ženách (genderově podmíněném násilí), v České republice na vládní úrovni i v Národním akčním plánu hovoří o širokém pojmu domácí násilí, což svědčí o posunu pouze ke kriminologickému pohledu na partnerské násilí. O.s. ROSA se snaží prosadit standard utajených azylových domů, a díky této iniciativě Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v roce 2008 doporučil zakotvení nové sociální služby utajeného pobytu v azylových domech pro oběti domácího násilí do novely zákona o sociálních službách. Tento standard stále chybí a není vůle jej iniciovat. (MH) Téměř pětina žen (17 %), obětí domácího násilí, které vyhledaly pomoc v občanském sdružení ROSA, byla bita v těhotenství. Nešlo přitom jen o facky, ale i o surové útoky včetně zkopání, k nimž navíc ve většině případů došlo ve vyšším stupni těhotenství. Ze statistiky za rok 2009 vyplývá, že 100 % našich klientek, obětí domácího násilí, má zkušenost s psychickým násilím, 86 % z nich má zkušenost s fyzickým násilím, 50,5 % má poté zkušenost s ekonomickým násilím a 49 % žen, obětí domácího násilí, má zkušenost se sexuálním násilím. Pokud jde o formy fyzického násilí, nejvíce žen se setkalo s opakovaným fackováním (40,3 % žen), s bitím a ranami pěstmi (39,3 % žen), škrcením (30 % žen), sražením ze schodů a odhozením (25 % žen). Bito do hlavy a obličeje bylo celých 18,4 % žen. S ponižováním se podle výsledků sondy za rok 2009 setkalo 96,6 % žen, vulgarismy slyší 71 % žen, s vydíráním a zastrašováním se setkalo 96 % žen. Výhrůžky zabitím vyslovilo 42 % násilníků. Kontroly, zákazy a příkazy poznalo 67 % žen (oproti 80 % žen v roce 2008 ). Celkem 47 % žen má poté zkušenost s omezováním a izolací. (MH) FOTO: Martina Šimkovičová BcA.Tereza Pospíšilová, autorka kampaně BcA. Tereza Pospíšilová je studentkou režie a scenáristiky na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Nyní pobývá na roční stáži na filmové škole v Dortmundu, kde natočila kromě reklamního filmu pro DAAD Deutschland také spoty proti domácímu násilí pro organizaci Rosa. Nápad vznikl už před více než rokem, kdy Tereza oslovila Rosu s myšlenkou natočit spot, který by mohli prezentovat na webu, a tím pádem by se dostala problematika domácího násilí do širšího povědomí. Postupně se z malého projektu vyvinuly tři spoty, které tvoří ucelenou kampaň a byly přijaty Českou televizí. Cílovou skupinou jsou ženy, které domácí násilí právě zažívají a potřebují pomoc. Ve spotech proto cíleně žádné násilí ukázané není. Myšlenkou je ukázat ženy, které sice násilí zažily, ale dokázaly odejít od násilného partnera včas a nyní jsou schopny žít normální šťastný život. Teraza točí hrané i dokumantární filmy, které putují po českých i zahraničních festivalech. Její časosběrný dokumentární film Ida se umístil na prvním místě festivalu Klapka 2010, bakalářský film Kočky na čtvrtém místě na tomtéž festivalu a na třetím místě na festivalu Slanfest 2010.

3 Bezpečnostní rizika jak rozeznat riziko závažného násilí ROSA pracuje s ženami-oběťmi domácího násilí již od roku 1993: za oněch sedmnáct let prošlo naším poradenstvím několik tisíc žen, v azylovém domě pro ženy, jimž hrozí závažné násilí či ohrožení na životě, bylo od roku 1998 ubytováno 201 týraných žen a jejich 228 dětí. Řada žen, které se na nás obrátily, přitom čelila vysokému riziku závažného násilí: hrozilo, že jim partner způsobí těžké ublížení na zdraví. Setkali jsme se např. s případem, kdy muž ženě hrozil, že ji zabije a pověsí, nebo kdy jí sdělil, že si najde lidi, co jí zabijí. V takovýchto případech je zásadní, aby profesionálové zapojení do pomoci dokázali správně vyhodnotit riziko, které oběti hrozí. Metod, jak rizika vyhodnotit a vypracovat profil pachatele násilí, je více. Obvykle se jedná o dotazníky, které zahrnují určité sady otázek. Ty by ale měly nejen napomoci k vyhodnocování násilí, ale i k tomu, aby oběť nebyla opětně viktimizována. Je třeba nespokojit se s odškrtáváním kolonek, ale ptát se tak, aby bylo jisté, že oběť násilí při odpovědích vše zvážila, zda si rizika sama uvědomuje. Jak na setkání projektu Protect v květnu v Madridu uvedl Enrique Echeburrua z katedry klinické psychologie na Universidad del País Vasco, který vyvíjel dotazníky pro španělskou policii, španělská policie například využívá systém, při němž se vyplňování dotazníku účastní dva policisté: každý vyplňuje vlastní dotazník, ty jsou pak srovnány, aby bylo jasné, zda se pohled na míru rizika neliší. Také je třeba počítat s tím, že žádný dotazník není sám o sobě postačující. Je třeba se spolehnout i na zkušenosti a intuici pracovníků: pokud například vyhodnocení dotazníku ukazuje, že násilí není tak vysoké, ale sociálnímu pracovníkovi či policistovi stále něco nehraje, je dobré podniknout všechna opatření, která jsou možná. Druhým aspektem, který je třeba brát v úvahu, je hodnocení samotné ženy: je to právě ona, která s pachatelem žije. Důležité je ale pamatovat si, že zhodnocování rizik není o datech, ale o ochraně oběti, s obětí je nutné hovořit a opakovaně s ní rizika řešit. Situace se totiž může každý týden měnit. Během let, kdy ROSA pracuje s oběťmi domácího násilí, jsme vypracovali vlastní dotazníky jeden je spíše na vyhodnocení závažného psychického násilí, druhý na závažnost fyzického násilí, který používáme k vyhodnocení nebezepčí. Při jeho vytváření jsme se inspirovali existujícími dotazníky, například BIG 26 (Duluth, Minnesota) či Danger Assessment od Jacquellyn Campbell, které jsme ale časem upravily tak, aby odpovídaly situaci v České republice. Existují samozřejmě i další nástroje: SARA (Spousal Assault Risk Assessment), jejž používá i Policie ČR, ve Velké Británii vlstní dotazník DASH vyvinula organizace CAADA (je ke stažení na uk). Pozornost si zaslouží i španělský nástroj na určování rizika SIVIPAS (Severe Intimate Violence Partner Risk Prediction Scale), na jehož vyvinutí se se svým týmem podílel právě Enrique Echeburrua a který je jedním z mála evropských nástrojů. Španělsko má nejen velmi účinné zákony a soudy pro ochranu obětí domácího násilí a postih pachatelů, ale současně se i několik let zabývá zkoumáním nástroji na vyhodnocování rizik. Ukázalo se zde totiž, že SARA nevedla k dobrým výsledkům, proto byl vytvořen vlastní nástroj, který byl několik let vyhodnocován a upravován tak, aby reagoval na nové faktory. Dotazník ROSA na zjištění násilí sestává z 27 otázek, zaměřující se hlavně na okruhy, považované za rizikové: výhružky zabitím, neustále kontrolující chování, stoupající závažnost násilí a rostoucí frekvence, užívání drog či alkoholu, násilné chování i vůči jiným osobám, držení zbraní, výhružky dětem a jiným blízkým osobám oběti, vynucování sexu proti vůli oběti, období odchodu oběti od pachatele (v této souvislosti je třeba zmínit, že pokud oběť opouští pachatele, je v tomto období opravdu vyšší riziko, neboť pachatel cítí, že nad obětí ztrácí kontrolu: a právě kontrola je cílem násilí). V centru ROSA se poté snažíme specifickými otázkami vyhodnotit i profil pachatele domácího násilí. Na základě vyhodnocení rizika a profilu pachatele je vypracováván bezpečnostní plán pro oběti. Ten je v další práci s obětí naprosto zásadní, jen tak lze eliminovat rizika napadení, eskalace násilí. Jinak je oběť ohrožena dalším násilím a napadením ze strany pachatele (nejhorší variantou je, pokud se s obětí nepracuje a ta pachateli oznámí, že pokud se k ní bude chovat násilně, odejde atd právě v tuto dobu je pak vystavena obrovskému riziku eskalace násilí). V souvislosti s ochranou obětí vysoce závažného násilí je navíc třeba vést nadále diskusi o tom, zda jsou opatření v České republice dostatečné: za poslední roky došlo k řadě pozitivních změn, ať už jde o možnost vykázat pachatele ze společného obydlí, nebo vznik intervenčních center. Stále ale chybí utajené azylové bydlení pro oběti, které čelí vysoce rizikovému násilí. Otázkou, jíž se musíme zabývat, je také ochrana dětí svědků domácího násilí a jejich styk s pachateli násilí. Právě zde se ukazuje velká mezera v ochraně obětí: máme-li např. oběť která je ohrožena na životě, skrývá se v azylovém domě, ovšem musí pachateli předávat dítě, ochranná opatření ztrácejí smysl. Zdena Prokopová

4 Rozhodne-li se oběť domácího násilí hledat pomoc, je zcela zásadní, aby byla poskytnutá pomoc správná, rychlá a efektivní. Pokud totiž oběť násilí narazí kdekoli mezi zainteresovanými institucemi na pracovníka, který není v oblasti domácího násilí proškolen a snaží se její problémy zlehčit, nebo jí dokonce dává násilí za vinu, oběť pravděpodobně už nikdy nenajde odvahu vyhledat pomoc. Proto ROSA již v roce 2006 iniciovala vznik interdisciplinárního týmu na Praze 4. Tým vznikl s cílem poskytovat rychlou a efektivní pomoc obětem a rovněž jejich dětem, které jsou často svědky domácího násilí. Slyšení týmu iniciovala 1. místopředsedkyně Senátu Gajdůšková ve spolupráci s o.s. Rosa, v Senátu. Senátorka Správná, rychlá a efektivní pomoc Slyšení zástupců interdisdiciplinárního týmu v Senátu Gajdůšková jako členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve svém úvodním vystoupení stručně shrnula postoje a východiska, se kterými přistupuje Rada Evropy k problematice násilí na ženách a domácího násilí. Rovněž představila právě dokončovanou novou Konvenci Rady Evropy k násilí na ženách a domácímu násilí. Zástupkyně o.s. ROSA seznámily se svou činností a problematikou, se kterou se v každodenní praxi a přímé práci s oběťmi domácího násilí a jejich dětmi, setkávají i senátora JUDr. Miroslava Antla, předsedu ústavněprávního výboru Senátu. ROSA centrum pro oběti domácího násilí proto již řadu let při zajišťování pomoci obětem využívá metodu práce interdisciplinárního týmu, který sdružuje zástupce všech profesí, které přijdou do styku s oběťmi násilí. Práce v týmu umožňuje, aby ženy našly na všech místech, kam se obrátí adekvátní pomoc, nemusely cestovat z jednoho úřadu na druhý a jednotný je i přístup všech pomáhajících institucí, které vzájemně spolupracují. Pokud totiž jednotlivé státní a nestátní organizace spolu nespolupracují, je doba, kterou žena potřebuje, aby se její život navrátil k normálu, až neúměrně dlouhá. Zdlouhavým řešením situace pak trpí především děti. Prožité násilí má totiž prokazatelně devastující dopady na jejich psychiku a fyzický stav. Děti jsou v rodinách, kde se násilí vyskytuje, jeho svědky v 95% případů, v polovině případů i jeho oběťmi. Následky zažitého násilí si nesou bohužel celý život. Interdisciplinární tým se skládá se zástupců Policie Prahy 4, pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Městské části Prahy 4 a Prahy 12, zástupce Městské policie. Jeho členy jsou právníci, lékaři, psycholožky, ředitelka školy a samozřejmě pracovnice centra pro pomoc obětem násilí ROSA. Výsledkem práce interdisciplinárního týmu v Praze 4 je i česká verze manuálu pro práci s oběťmi domácího násilí. Manuál je možné stáhnout na stránkách Součástí akce v Senátu byla i část výstavy o.s. Rosa Tiché svědkyně, siluety skutečných obětí domácího násilí, které zemřely rukou svých partnerů.

5 Teenageři jsou ohroženi moderními technologiemi Bez internetu a komunikace na Facebooku si řada mladých lidí již nedokáže svůj život představit. Svůj profil už mají na sociálních sítích děti na prvním stupni základní školy. Přestože internet potřebují a počítač s přístupem na internet má doma 60% domácností, nové technologie z hlediska bezpečí dětí a teenagerů znamenají určité úskalí. Jednou zveřejněná informace z osobního života tu může v různých archivech přežívat roky a může být použita proti každému v nejméně vhodném okamžiku. Mohou tu zůstávat informace o tom, v kolik a kam děti chodí, jaké jsou jejich největší záliby, navíc se přidávají k různým skupinám... A tyto informace může po čase kdokoli zneužít. Děti ze Základní školy Mendíků před tímto nebezpečím varovala v prostorách Parlamentu předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová i zástupci občanského sdružení ROSA, které pro teenagery vydalo CD-ROM a letáky, jak se nebezpečím nových technologií a násilí ve vztazích vyvarovat. Veškeré informace pro teenagery jsou umístěny i na webových stránkách Podle zahraničních statistik zažívá násilí ve vztahu každá třetí dívka. Ke stejným výsledkům jsme došli i na základě průzkumu z listopadu a prosince roku Násilí ve svém vztahu zažilo 32,7 % středoškoláků. Již více než 80 procent studentů 3. a 4. ročníků z Prahy již s někým chodilo a ačkoli v dotaznících odpověděla jen 4 procenta, že zažila násilí, z dalších odpovědí je patrné, že studentů, kteří zažívají násilí je více než třetina: konkrétně 11,5 procent středoškoláků bylo ve vztahu ponižováno, 14 % bylo uhozeno, 11,5 % bylo omezováno, aby všechen čas trávili jen s partnerem, 9,2 % z nich mělo strach z partnera. Každý pátý ví o násilí ve svém okolí, 12 % středoškoláků ví o násilí ve vztahu svých kamarádů a 12 % z nich přiznává, že zažívají násilí doma mezi rodiči. Bohužel řada studentů věří vžitým mýtům o násilí: 40 % z nich si myslí, že se násilný partner může s oddaností a láskou změnit, třetina z nich je přesvědčena, že řekne-li dívka ne, myslí tím ano, téměř polovina je přesvědčena, že doma jsou lépe chráněni před sexuálním útokem (ve skutečnosti se ale 70 % znásilnění odehraje doma), téměř 85 % studentů si myslí, že lidé, kteří se dopouští násilí, jsou psychicky narušení. Opakované telefonáty dvacetkrát za noc, 100 sms za den, kontrola telefonu, vyhledávání polohy. Pokud tím jeden ze studentů pronásleduje druhého za účelem kontroly, který má strach, je možné hovořit o stalkingu. Podle zahraničních průzkumů je 12 procentům obětí stalkingu méně než 18 let. Ženské oběti stalkingu byly obtěžovány v 95 % muži a v 5 procentech ženami, mužské oběti stalkingu mezi teenagery byly pronásledovány v 15 % mužskými útočníky a v 85 % útočníky ženského pohlaví. Celých 71 % dotěrných kontaktů měli na svědomí současní nebo bývalí partneři. Průměrný věk, kdy začal jejich vztah, byl u dívek 16,56 roku a u chlapců 15,79 roku. Většina studentů (80,3 %) znala toho, kdo je obtěžuje: ve 42,5 % to byl bývalý přítel, ve 24,5 % spolužák, v 10,3 % známý, v 5,6 % přítel, v 6,6 % spolupracovník. Je proto důležité při používání počítače, webu, mailu, sociálních sítí a mobilního telefonu přemýšlet i nad bezpečím. Pomocí těchto technologií může kdokoli včetně násilného partnera znát detaily z vašeho života, lokalizovat vás, omezovat a kontrolovat vaši komunikaci s okolím a přáteli. Komunikační technologie mohou být nástrojem pronásledování a výhrůžek. Pokud je násilný partner technicky založený a intenzivně se zajímá například o počítače, existuje reálná možnost, že se bude snažit monitorovat telefon oběti, nebo to, jaké stránky na internetu navštěvuje. Jak se vyhnout nebezpečím sledování po webu, telefonu, najdete na stránkách kde jsou nejen tipy na bezpečné používání telefonu, internetu, sociálních sítí, ale i řada dalších praktických informací a klipy z kampaní. (MH) Projekt Stopnasili.cz na školách podporuje Magistrát hl.m.prahy, oddělení prevence kriminality.

6 Foto: Enders Media Výtěžek z promítání oskarového filmu Precious podpořil ROSU V Modřanském biografu se uskutečnilo promítání oskarového filmu Precious. Výtěžek z promítání snímku, který vypráví příběh stejnojmenné zneužívané dívky, věnovala provozovatelka Modřanského biografu Martina Melhem občanskému sdružení ROSA na pomoc týraným ženám. Projekce se uskutečnila za účasti Pauly Patton, jež si ve filmu zahrála jednu z hlavních rolí. Uspořádat projekci Precious pro české diváky bylo podle organizátorů přímo přání Pauly Patton. Hlavní hrdinka filmu se jmenuje Precious ( drahoušek ), ale její život připomíná spíše peklo. Je jí teprve šestnáct let, ale nemá žádnou perspektivu. Má černou pleť, spoustu kil navíc, matka ji ponižuje a týrá, otec ji sexuálně zneužívá, čeká s ním už druhé dítě. Neumí číst a psát. Teprve když jí hrozí vyloučení, přejde do alternativní školy, kde potká učitelku, která by jí mohla ukázat cestu ke světlu a vysvobození. Kdo dělá co komu? Pachatelé a oběti domácího násilí dle výzkumu Marianne Hester Kdo jsou pachatelé domácího násilí? Jak se muži-oběti a muži-pachatelé liší od žen-obětí a žen-pachatelek? Jaká je povaha násilí, jehož se muži a ženy dopouštějí a jeho četnost? Právě na tyto otázky se ve svém výzkumu Who Does What to Whom? Gender and Domestic Violence Perpetrators zaměřila profesorka Marianne Hester z University of Bristol. Vycházela z dat Northumbria Police a na základě svých předchozích výzkumů vybrala vzorek pachatelů, který zahrnoval případy, kdy se násilí dopouštěl jen muž, pouze žena či oba partneři zároveň. Pachatele a pachatelky pak rozdělila do čtyř skupin. Do té první zahrnula ty, u nichž policie zaznamenala jen jeden případ domácího násilí. U druhé se jednalo o pachatele, u nichž se objevil jeden případ domácího násilí, jinak ale byli zadrženi pro jiné činy. Ve skupině tři se octli ti, kteří se dopouštěli domácího násilí opakovaně, nebyl u nich ale zaznamenán jiný trestný čin. Poslední skupina pak zahrnovala ty s více případy domácího násilí, ale i jiných trestných činů. Pachatelé se za sledované období dopustili jednoho až 52 činů domácího násilí. V tomto případě byl ale rozdíl mezi muži a ženami markantní: mezi muži převažovali opakovaní pachatelé násilí. Většina mužů se dopustila minimálně dvou případů násilí (86 %), přičemž u většiny se jednalo o více případů (nejvíce zmíněných 52 případů domácího násilí vůči partnerce). Naopak většina žen se dopustila násilí jedenkrát (62 %), nejvyšší počet opakovaných případů byl osm. Muži také svým chováním častěji chtěli vyvolat strach a kontrolu nad obětí. To, že násilí, jehož se dopouštěli muži, bylo častější a závažnější, odráží i povaha jednotlivých činů. Muži se častěji uchylovali k fyzickému násilí, vyhrožování a obtěžování. Verbálního násilí se dopouštěli muži i ženy, byť i zde mírně převažovali muži (94 % pachatelů oproti 83 % pachatelkám). Násilí, jehož se dopouštěly ženy, zahrnovalo obvykle verbální násilí, v malé míře i fyzické násilí, jak se ale ukázalo, že častěji sahaly po zbraních (byť se obvykle jednalo o případy, kdy se snažily zastavit násilí svého partnera). Co se týče potrestání pachatelů, studie ukázala, že mezi uvězněnými pachateli (s ohledem na četnost násilí) převažovali muži. Pravděpodobnost, že budou uvězněny, pokud se dopustí násilí, ale byla u žen trojnásobně vyšší než u mužů. Studie také ukázala, že ve většině případů byly násilí přítomny děti. PROTECT: jak vyhodnotit vysoké riziko závažného násilí Na to, jaké nástroje na vyhodnocení rizika závažného násilí jsou využívány v evropských zemích a jaké zkušenosti mají organizace, které v nich působí, se zaměřil projekt PROTECT organizace WAVE Women against Violence Europe. Účastnilo se jej dvanáct organizací a expertů celkem z jedenácti zemí Evropy. Za Českou republiku se stala partnerskou zemí o.s. ROSA. V rámci projektu, podpořeného programem EU Daphne, se v roce 2010 uskutečnila tři setkání (ve Vídni, Madridu a Bristolu), na nichž odborníci sdíleli své zkušenosti, výzkumy či statistiky z jednotlivých zemí a seznámili se systémy pomoci obětem domácího násilí. Současně byl zpracován průzkum, který se zaměřil na to, jaké nástroje k vyhodnocování násilí jsou v Evropě využívány a jak je ti, co s nimi pracují, hodnotí. Závěrečná zpráva pak zahrnuje i přehled existujících dotazníků a nástrojů: publikována bude počátkem roku 2011.

7 ! Ročník XI, 01/2010 Tiché svědkyně : 25. listopadu si každoročně připomínáme životy žen zabitých v důsledku domácího násilí, žen zavražděných rukou svého partnera Každoročně je v ČR zavražděno partnery či bývalými partnery několik desítek žen. Přesná data neexistují, v policejních statistikách se totiž tyto případy objevují jako vraždy motivované osobními vztahy (v zemích původní členské patnáctky EU ale zemře každý rok na následky domácího násilí žen). Akcí Tiché svědkyně připomíná ROSA ženy, které byly zavražděné či zabité svými partnery, již od roku Siluety přitom vypovídají o skutečných příbězích žen. Projekt Tiché svědkyně má nejen varovat před tragickými konci neřešeného domácího násilí ale i apelovat, aby už nedocházelo ke zbytečným vraždám žen. Tím spíš, že po zavražděných ženách často zůstávají traumatizované děti. Celý projekt Tiché svědkyně (Silent Witnesses) vznikl v roce 1990 v Minnesotě z iniciativy umělkyň, které se nechtěly smířit s narůstajícím počtem žen zavražděných partnery. K projektu se postupně přidalo dalších dvacet zemí, Česká republika se tak v roce 2003 stala 21. zemí na světě. Smyslem celého projektu je, abychom nezapomněli na zabité ženy, které přišly o svůj život v důsledku domácího násilí, a aby jejich smrt vedla k větší citlivosti vůči domácímu násilí a k zavedení opatření chránící oběti. ROSA vystoupila s projektem Tiché svědkyně a připoměla zbytečně zmařené životy žen letos v Senátu ČR I když již v ČR existuje účinná legislativa postihující domácí násilí, násilí je stále zlehčováno a označováno jako domácí potyčky či konflikty mezi partnery. Přestože v Česku existují zákony umožňující postih násilného chování (týrání osoby ve společném obydlí, vykázání, od ledna 2010 i nebezpečné pronásledování), ne vždy je násilné chování v rodině vyhodnoceno jako násilí. Oběti stále slýchají reakce zatím jste nic nehlásila ; novinové články, které informují o domácím násilí, často stále hovoří o hádkách nebo domácích konfliktech. Situaci dokreslují i zkušenosti o.s. ROSA: v loňském roce využilo jejího odborného poradenství pro ženy oběti násilí 228 nových klientek: ve 20 procentech případů policie odjela a případ neřešila, jen partnerovi domluvila, 10 % případů bylo vyhodnoceno jako přestupek, 2 % pachatelů byla vykázána. Pouze 3 partneři klientek (obětí domácího násilí) byli odsouzeni. V Praze došlo např. k případu, kdy policie situaci správně vyhodnotila a pachatele zadržela, ten ale později u soudu slíbil, že své ženě již nic neudělá a byl propuštěn. Po pár hodinách se vrátil k bydlišti partnerky, vlezl v noci po lešení oknem do bytu a brutálně ji zabil. Ukazuje se, že pokud násilí není již v počátku vyhodnoceno jako násilí, následují rozhodnutí, která mohou oběť viktimizovat. V České republice navíc stále chybí vyškolení odborníci, které přicházejí s oběťmi a jejich rodinami do styku, kteří by uměli násilí rozpoznat a vyhodnotit jeho nebezpečí. Počet obětí domácího a partnerského násilí několikanásobně převyšuje statistiky vykázaných osob. Přesto se v souvislosti s násilím často prezentují jen počty vykázaných, neexistují další reprezentativní výzkumy týkající se násilí. Řada opatření a rozhodnutí se týká jen osob, které spadají pod vymezení trestním zákoníkem. V komunálních plánech některých krajů je po zřízení intervenčních center (které se ze zákona specializují výlučně na pomoc osobám ohroženým násilím, jejichž partner byl vykázán) omezena podpora odborného sociálního poradenství pro oběti násilí, které je v prevenci násilí a pro specifičnost dlouhodobé sociálně terapeutické práce i sociálního začleňování žen ohrožených násilím ze strany partnera zcela nezastupitelné. (PŠ)!! Domácí násilí považuje polovina obyvatel ČR za běžné Pětina obyvatel EU a 14 % Čechů zná někoho, kdo vystavil ženu nějaké formě domácího násilí. Vyplývá to ze statistiky Eurobarometr za období únor a březen 2010, kde bylo dotazováno obyvatel EU, z toho 1022 Čechů. Čtvrtina Evropanů (a méně než pětina obyvatel ČR) zná ženu, která byla vystavena domácímu násilí. Podle tří čtvrtin obyvatel EU a poloviny obyvatel ČR je domácí násilí považováno za běžné. Zdroj: Eurobarometr

8 Nabídka služeb o.s. ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, poskytuje ženám obětem domácího násilí a jejich dětem tři akreditované sociální služby: INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ROSA V centru ROSA poskytujeme ženám dlouhodobé bezplatné sociálně-právní a psychosociální poradenství, podpůrné terapeutické skupiny. Je zajištěna případně i pomoc psychiatričky, právničky a dětské psycholožky pro děti, které jsou svědky domácího násilí. AZYLOVÝ DŮM Na činnost Informačního a poradenského centra ROSA navazuje azylový dům a byt s utajenou adresou. V našich azylových zařízeních se ženám dostane nejen bezpečí a ubytování, ale ženy zde mají zajištěnou i specializovanou komplexní psychosociální pomoc, dětem se věnují psycholožka a herní terapeutka, sociální pracovnice. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC SOS linka: Pevná linka internetová poradna: Smyslem linky je zajištění okamžité pomoci ženám obětem domácího násilí formou krizové intervence, specializované konzultace, sestavení bezpečnostního plánu, informace, kam se může žena ve svém regionu obrátit o pomoc. Důležité informace najdou oběti domácího násilí, pomáhající profese, děti - svědci násilí, teenageři, studenti na webových stránkách: a Redakční rada: Mgr. Martina Hronová, Zdena Prokopová, PhDr. Petra Švecová, Marie Vavroňová, PhDr. Jiří Vavroň Grafická úprava: MgA. Šimon Vahala Vydává: o.s. ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Registrace MK ČR E ROSA děkuje za podporu Projekty pomoci ženám obětem domácího násilí a jejich dětem v roce 2010 podporují: Děkujeme i všem drobným dárcům, jejich pomoci si velmi vážíme.

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy. Výroční zpráva za rok 2010

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy. Výroční zpráva za rok 2010 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé, rok 2010 prověřil profesionalitu ROSY. A nejen tím, že naše organizace prošla kontrolou poskytování sociální služby utajeného

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Historie: ROSU v roce 1993 založily dvě sociální pracovnice rodinné poradny, které prošly komunitním výcvikem trenérek z Nizozemí. Mezi hlavní aktivity patřil i svépomocný klub

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Institucionální a systémová pomoc obětem DN

Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc Je řešena: -Místní úrovni -Regionální úrovni -Národní úrovni v ČR Zejména: -Interdisciplinární spoluprací -Národním akčním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru OPENING projekt, závěrečná konference ve Vídni 17.12.2004. Podle informací spolku N.A.N.E. : Každá 5. žena je pravidelně týrána svým partnerem.

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Michal Pavlíček Odbor rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR Potlačování genderově

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí ROSA CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí Statistická data z údajů klientek za rok 2013 Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová 14.4.2014 Ženy, které přicházejí řešit

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ

STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ STATISTICKÁ SONDA OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ ZA ROK 2012 ROSA, 2013 Text, zpracování dat : Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová, Sběr dat a práce se ženami oběťmi domácího násilí : pracovnice o.s. ROSA : Bc.

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy.

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. 10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ústavněprávní výbor 06. 06. 2016

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. Domácí násilí. Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. Domácí násilí. Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007 Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Domácí násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2007 ROSA, 2008, Mgr. Martina Hronová, Marie Vavroňová Praha, 29.7.2008

Více

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Informační a poradenské centrum ROSA Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Praha, 20.2.2006 Mgr.Martina Hronová, o.s. ROSA 1 1. Domácí

Více

Zařízení sociální intervence Kladno

Zařízení sociální intervence Kladno Zařízení sociální intervence Kladno Bezplatná a diskrétní pomoc obětem domácího násilí. Výroční zpráva za rok 2 0 1 1-1 - Úvodní slovo: Vážení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Intervenčního centra,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13

26. 5. 2014. Zahajovací konference Programu CZ13 26. 5. 2014 Zahajovací konference Programu CZ13 Alternativ til Vold Alternativa násilí PhDr. Barbora Jakobsen Klinická psycholožka ATV Tromsø Norsko Plán přednášky Historie ATV, domácí násilí v Norsku

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Úvod Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Cíl dotazníkového šetření Dotazníkový průzkum byl realizován na území Karlovarského kraje v měsíci březnu 2015 jako

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Vážený respondente, vážená respondentko,

Vážený respondente, vážená respondentko, Vážený respondente, vážená respondentko, jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně a součástí mojí bakalářské práce je průzkumné šetření týkající se kyberšikany na středních školách. Ráda bych Vás požádala

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting komunikace s neznámými

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více