Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska"

Transkript

1 Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska Modelová spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi ÚVOD... 2 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE... 3 II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE... 4 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 8 IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 9 IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST...15 IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ...18 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE)...24 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN...28 VI.DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI...30 VI A. SHRNUTÍ PROJEKTU...30 VI B. SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVOU...31 ZÁVĚREČNÉ SLOVO:...33

2 ÚVOD Prezentovaná Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi byla uskutečněna díky finanční podpoře ze zdrojů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński v rámci ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska. Tento projekt byl společně realizován Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem z Cieszyna Institutem EuroSchola z Třince Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi má určovat program/model, který bude příkladem spolupráce mezi NNO z obou stran hranice a který bude replikovatelný pro jiné organizace. Tento dokument představuje analýzu spolupráce polských a českých nevládních organizací, které působí v třech tématických oblastech: vzdělávání / kultura, sociální oblast volný čas / ekologie / ochrana životního prostředí. Projekt Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska měl za cíl určení potenciálu NNO, tzn. zkušeností, vědomostí, dovedností a výjimečnosti organizací a také analýzu potenciálu z pohledu využití ve spolupráci s jinými NNO. 2

3 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE Organizace participující v tomto projektu (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem a Institut EuroSchola) mají značné zkušenosti s podporou nevládních organizací ve svých městech. Pro ilustraci, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem v rámci své činnosti provozuje inkubátor NNO, který je zaměřen jak na poradenství a vzdělávací aktivity, tak i technickou podporu neziskových subjektů. Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma. Navíc Fundacja Być razem v rámci projektu Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych, OP Rozvoj lidských zdrojů, vypracovala dokument s názvem Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Cieszyńskiego. Tento dokument představuje partnerské porozumění mezi občanskými sdruženími, nadací a ostatními organizacemi s právní subjektivitou. Cílem tohoto porozumění je: posílení a rozvoj neziskovéhoo sektoru v rámci regionu, iniciování a motivace ke spolupráci NNO, vytváření pozitivní identity neziskového sektoru, prezentování společných zájmů, výměna zkušeností, informování a integrita prostředí neziskového sektoru. Institut EuroSchola realizoval 2 běhy projektu Forum NNO na Třinecku, jehož cílem bylo vytvoření strategie spolupůsobení NNO v městě Třinci a návrhu společných projektů. V konečné fázi se podařilo úspěšně realizovat projekt vzniku nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr v Třinci. V roce 2007 byla provedena aktualizace strategie spolupůsobení. Výstupy této strategie jsou zahrnuty v Aktualizaci startegického plánu města Třince Nositelé projektů jsou zároveň zkušenými realizátory česko-polských projektů. Díky tomuto přeshraničnímu nadhledu byla iniciována myšlenka vytvoření společné koncepce spolupráce NNO na území Těšínského Slezska. 3

4 Dalším důvodem vzniku tohoto dokumentu je vytvoření základů pro další spolupráci NNO s možným přeshraničním dopadem. V rámci monitoringu činnosti NNO je možnost přeshraniční spolupráce vnímána jako příležitost, k jejíž realizaci bohužel příliš často nedochází. Tento dokument má přispět k usnadnění kooperace organizací z Čech a Polska formou představení možnosti spolupráce a transferu know-how. Dalším prvkem je zdokumentování česko-polské nevládní spolupráce, formulace společných potřeb např. vůči regionálním institucím. V neposlední řadě se zde nabízí prostor pro zprostředkování informací institucím státní správy vztahující se k NNO - činnost organizací, jejich potřeby, potenciál dalšího rozvoje apod. Tato publikace také může posloužit jako ukázka analytické práce s nevládním sektorem pro ostatní euroregiony v Čechách a Polsku II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE polsko-české iniciativy, společné projekty Sektor nevládních organizací v Powiacie Cieszyński 1 je poměrně dobře vyvinutý, v regionu působí více než 400 organizací. Na české straně je evidováno více než 250 nevládních organizací (součet měst Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín a Třinec 2 ). Dostupné zdroje poukazují (viz. na straně 5-7) na malý počet iniciativ, které jsou realizovány společně polskými a českými nevládními organizacemi. Tato situace je zapříčiněna tzv. syndromem vnější bariéry (kdy zástupci NNO, stejně jako vlastně celé populace z té či oné části hranice, hledí za hranice s apriorní nedůvěrou), nedostatkem vzájemných informací a také nedostatkem prostředků pro tuto spolupráci. Nové možnosti spolupráce PL-CZ vytvořila skutečnost vstupu Polska a Česka do Evropské unie a tím pádem příležitost k získání zdrojů z EU. 1 zdroj: 2009 Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie cieszyńskim, Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego 2 zdroj: 4

5 Od roku 2007 se v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika uskutečnily 3. výzvy podávání projektových žádostí do řídícího výboru. V rámci jednotlivých výzev bylo možno předkládat projektu typu A (vedoucí partner + partner - jedna projektová žádost), B (dva samostatní partneři - dvě projektové žádosti) nebo C (jeden z partnerů bez finančního zapojení). Přehled schválených projektových žádostí v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko , Fond mikroprojektů, výzva 3 Projekty typu A - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL 5 0 Město/obec NNO Inne 5 6 Projekty typu B - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL Město/obec NNO Inne 3 zdroj: 5

6 Projekty typu C - rozdělení dle žadatelů/partnerů Město/obec NNO Inne CZ PL Souhrn A+B+C Město/obec NNO Inne CZ PL V souhrnu schválených projektových žádostí je zřejmé, že nejčastějšími žadateli či partnery jsou místní samosprávy. Zajímavostí je, že v oblasti neziskového sektoru je mírný přesah českých organizací. 6

7 Poslední graf poukazuje na významnou disparitu mezi počtem nevládních organizací v regionu (města Orlová, Karviná, Havířov, Č. Těšín a Třinec na české straně a Powiatu Cieszyńskim na polské straně) a organizacemi aktivně využívajícími Fond mikroprojektů. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Poměr počtu NNO v území Euroregionu TS (města Orlová, Karviná, Havířov, Č.Těšín, Třinec, Powiat Cieszyński) - podpoření žadatelé ze strany NNO ve Fondu mikroprojektů 4% Počet NNO Počet participujíícch 96% Je třeba konstatovat, že na obou stranách hranice je značná část nevládních organizací slabých, nedisponujících dostatečným personálním zázemím a nevlastnících stabilní zdroj financování. Znamená to, že jejich základním problémem jsou záležitosti spojené s přetrváním, udržením příp. zvyšováním stávající aktivity a účinnosti působení. Kromě toho stále častěji můžeme pozorovat rozvrstvování mezi malými organizacemi a těmi, které dosáhly úrovně umožňující samostatné fungování a "přejímání většiny zdrojů dostupných pro celý sektor. Možnost změny této situace představuje iniciování spolupráce mezi organizacemi a využití jejich potenciálu. Příklad takové kooperace prezentuje tento dokument. Zmíněn je zde projekt Děti z okolí řeky Olše, který vznikl v rámci česko-polské spolupráce. Tento projekt bude možno realizovat skrze využití dostupných zdrojů zapojených organizací. Jedná se jak o zdroje finanční, tak o dovednosti a zkušenosti realizačního týmu, materiální a technické vybavení partnerů projektu, zejména místnosti pro jednotlivé dílny, které nabídly k dispozici participující organizace. 7

8 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obsah projektu - cíle, kontext, aktivity Tento dokument - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi je výsledkem ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska, jehož dílčími cíli jsou: podpora a rozvoj spolupráce NNO v příhraniční oblasti. bourání stereotypů a bariér mezi NNO z česko-polského pohraničí formou série setkání a školení. iniciování společných aktivit mezi českými a polskými NNO - příprava projektové žádosti na základě návrhů projektových záměrů pracovních skupin. Realizace projektu bude pokračováním česko-polské spolupráce. zpracování výstupů programu/ modelu spolupůsobení NNO na česko-polském pohraničí, aplikovatelného pro jiné organizace. prezentace a šíření výstupů programu/modelu spolupůsobení NNO v rámci konference, která je určena zástupcům neziskového sektoru a veřejné správy. začlenění strategie spolupůsobení NNO z Čech a Polska do rozvojových plánů měst a obcí z Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Výše zmíněné cíle projektu byly uskutečněny skrze následující aktivity: realizace školení s tématikou regionální strategie - probíhalo po obou stranách hranice. integrační setkání zástupců NNO z Polska a Česka - proběhlo v ČR v rámci spolupráce českých a polských trenérů. 8

9 setkání pracovních skupin - (vznikly 3 pracovní skupiny: kultura/vzdělávání, ekologie/životní prostředí, sociální oblast) proběhlo v Polsku za účasti facilitátorů z ČR a PL. Celkem se uskutečnilo 5 setkání/skupina. Výstupem jejich práce je strategie spolupráce v rámci dané tématické oblasti a náměty na společné projekty. příprava projektové žádosti - z navržených projektů pracovních skupin byl vybrán jeden, který byl předložen jako projektová žádost do OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński. závěrečná konference - zveřejnění společné strategie NNO, propagace výstupů projektu a vytvoření platformy pro začlenění strategie do stěžejních dokumentů rozvoje měst v příhraničí Těšínského Slezska. Důležité je také zohlednění výstupů strategie pro další projektovou činnost organizací působících v této oblasti. IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obecný popis pracovních skupin, cíl setkání pracovních skupin Projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska se zúčastnilo 16 polských neziskových organizací z území Powiat Cieszyński (Gmina Cieszyn - 14, Gmina Ustroń 1, Gmina Goleszów - 1) a 12 českých neziskových organizací (Třinec - 4, Orlová - 1, Karviná - 2, Havířov - 1, Český Těšín 4). Na základě jejich zaměření byly vytvořeny tři pracovní skupiny: kultura / vzdělávání volný čas /ekologie sociálně působící NNO 9

10 V průběhu pěti pracovních workshopů pracovní skupina definovala svůj potenciál, tj.: cílové skupiny, pro které jsou určeny jejich aktivity, hlavní realizované činnosti, technické zázemí a know-how a zatímní nedostatky. Dále pak pracovní skupina definovala hodnoty, které jsou pro jejich práci důležité, jakož i cíle. A to společné cíle pro pracovní skupinu, cíle dosažitelné v rámci projektu a cíle v rámci aktivit na území Euroregionu. V druhé polovině pracovních setkání každá ze skupin zaměřila svou pozornost na identifikaci vhodných společných projektů, které by vycházely z předchozí analýzy společného potenciálů a definovaných cílů. V rámci pracovních skupin se účastnily následující nevládní organizace: popis polských a českých nevládních organizací účastnících se projektu I. PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Pracovní skupina název organizace polské organizace SOCIÁLNÍ OBLAST popis činnosti Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta FAMILIA Sdružení se zabývá propagováním ideje třízlivosti, profylaxí závislostí mezi mládeží, poskytováním podpory všem, kteří se léčili nebo se léčí ze závislosti na alkoholu a jejich rodinám. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego WIĘŹ Aktivity sdružení jsou zaměřeny na nesení všestranné pomoci lidem psychicky nemocným a jejich rodinám. Sdružení vede Denní centrum podpory. 10

11 Polski Związek Głuchych Svaz se zabývá ochranou neslyšících osob a jiných osob s postižením sluchu prostřednictvím zdravotní, veřejné a kulturně-osvětové rehabilitace. české organizace Slezská Diakonie Eden - denní stacionář Stacionární, denní centrum pro dospělé osoby s mentálním postižení. Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. II. PRACOVNÍ SKUPINA - VOLNÝ ČAS/ EKOLOGIE Pracovní skupina VOLNÝ ČAS/EKOLOGIE název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Stowarzyszenie EKOGA Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Organizace se zabývá podporou podnikání a kreativity žen, popularizací politiky rovných příležitostí žen a mužů, propagováním aktivních forem trávení volného času veřejnosti. Sdružení provozuje činnosti, které mají za cíl aktivovat a integrovat mladé lidi ve prospěch všestranného rozvoje, propagace postoje tolerance vůči jiným kulturám, rozvoje podnikavosti mezi mládeží. Organizace vede aktivity ve prospěch propagace obce Dzięgielów, včetně pořádání kulturních a sportovních akcí. Kromě toho se zabývá vzděláváním ve prospěch ochrany životního prostředí. 11

12 české organizace Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. Fotografický obzor Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti Wheel, o.s. Karviná Adrenalinové sportovní aktivity, zejména BMX kola. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. TOM 1303 Maracaibo Turistický oddíl je zaměřen všestranně, věnujeme se turistice vodní, pěší i lyžařské. Valíme se, o.s. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury, vzdělávání a výchovy, zejména organizování: zážitkových programů,netradičních soutěží a her, vzdělávacích a výukových programů, rekreačních a pobytových akcí zaměřených na aktivní odpočinek, pořádání soutěžních turnajů. Posejdon, o.s. Vodácký oddíl se zaměřením na rozvoj česko-polské spolupráce, podpora infrastruktury. 12

13 III. PRACOVNÍ SKUPINA - KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ Pracovní skupina KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Stowarzyszenie MUSICA SACRA Sdružení pořádá každoroční hudební festivaly, mimo jiné s účastí zahraničních umělců. Sdružení si klade za cíl působení ve prospěch sbližování lidí různých náboženství a národností. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Organizace se zabývá propagací moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte a rozšiřováním výuky cizích jazyků. Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Misí Sdružení je vyrovnaný rozvoj polských regionů, obzvláště prostřednictvím dostupných zdrojů pomoci Evropské Unie. Sdružení se ujímá aktivit ve prospěch spolupráce a partnerství tří sektorů: veřejného, nevládních organizací a byznysu. Zabývá se propagací podnikavosti, obzvláště mezi mládeží. Cieszyńskie Stowarzyszenie Edukacyjne Sdružení si klade za cíl: propagaci moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte; rozšiřování potřeby výuky a znalosti cizích jazyků; prohlubování vědomostí o kultuře, zvycích jiných zemí; povolávání a vedení veřejných vzdělávacích center. Uniwersytet Trzeciego Wieku Činnost UTV má za cíl zapojení starších lidí do systému nepřetržitého vzdělávání, a s tím spojenou psychickou a fyzickou aktivaci posluchačů a také výuku života ve třetím věku. 13

14 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ Nadace se zabývá podporou a propagací široce chápané soudobé kultury a umění v Polsku a v zahraničí. Pořádá výstavy, koncerty, umělecké workshopy. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Sdružení vede aktivity ve prospěch humánního zacházení se zvířaty, úcty k nim, jejich ochrany a péčí o ně. české organizace PZKO Hlavní činnost PZKO je zaměřena na organizaci polského společenského života dle zájmů jejich členů v oblasti zpěvu, hudby a tance, amatérského divadla, sportu, regionálních sebevzdělávacích iniciativ v oblasti historie regionu, mezinárodních vztahů, sociální problematiky atd. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. Institut EuroSchola Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti. O.S. ZIP, Havířov Zábava, informace, poradenství, pomoc mimo jiné pro cíl. skupinu děti a mládež. 14

15 Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - Rómové - děti, mládež, dospělí z prostředí ohrožených sociálním vyloučením - dospělé osoby s postižením sluchu - osoby s psychickými poruchami - bezdomovci - oběti násilí - samotné matky - osoby závislé POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - zapojení do činností ve prospěch cílových skupin; - mobilizace; - ochota pomoci; - citlivost; - zkušenost; - znalost problémů; - zaujetí/vášeň; - odstup od sebe sama, smysl pro humor; 15

16 - motivace; - místnosti, sály; - denní centrum podpory Sdružení Pouto, Těšín - workshopy Ave Český Těšín - družina Polský svaz neslyšících Oddělení v Těšíně - svépomocný klub prostředí Sdružení Pouto, Těšín - 5 pracovišť (Domov pro matku a dítě Slunečník, Centrum profylaxe, vzdělávání a terapie Kontakt (temná komora, keramická dílna, výtvarná dílna), Centrum sociálního vzdělávání Domovy společenství pro bezdomovce, Hostel pro oběti násilí Vyrovnávat příležitosti, Centrum dobrovolnictví Sdružená Být spolu, Těšín - Klub abstinenta Sdružení Familia - zkušený kádr, dobrovolníci, instruktoři - vybavení (počítače, TV, video, sportovní vybavení) - kulturně-společenský měsíčník KWADRAT CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - finanční prostředky - sponzoři, - nápady na společné aktivity, - bližší poznání, - studijní návštěvy u partnerů 16

17 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - integrace organizací z ČR a PL - budování tolerance - poznání a přijetí rozdílů - poznání jazyka, kultury, zvyků - poznání pravidel působení NNO v PL a ČR - posílení pozice sektoru NNO v poměru k samosprávě a byznysu - budování a zvyšování důvěry v NNO - likvidace stereotypů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - poznání se (profil, mise, působení, zdroje, problémy beneficientů, organizační kultura, způsob vedení, způsob financování) - diagnóza potřeb organizace (analýza působnosti, silné-slabé stránky organizace, hrozby-příležitosti organizace) - stanovení společných oblastí působnosti - vzájemná podpora - integrace pomocných organizací 17

18 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - vyřešení problémů beneficientů - vytvoření zázemí pro působení - zdokonalení systému komunikace mezi organizacemi - účinnější, efektivnější využití potenciálu organizací, - aktivizace členů organizací pro společné působení, - efektivní realizace strategie spolupráce organizací z PL a ČR, - vzdělávání lokálního společenství, - uvědomení lokálního společenství na problémy beneficiantů, - zvýšení společenské angažovanosti (dobrovolnictví) - integrace beneficientů - lámání stereotypů / destigmatizace IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - děti a mládež (6-26 let) - základní a střední školy 18

19 - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - školení, prožitkové kurzy a výjezdní semináře - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - realizace politických debat - univerzita III. Věku - provoz nízkoprahového zařízení - provoz alternativní školy 19

20 POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - vzdělávací pomůcky - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - více ekologicky zaměřených organizací - dotační finance - databáze dalších NNO - kvalitní ozvučení pro pořádání koncertů 20

21 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - popularizace místního jazyka a místní hudby - propagace místních řemesel - udržitelný rozvoj turismu - podpora místních iniciativ mladých lidí - podpora interkulturní komunikace pomocí vzdělávacích projektů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - vzájemné poznání partnerů v pracovní skupině - transfer know-how - vzájemné poznání 3 kultur (česká, polská, slovenská) - zlepšení profesních dovedností NNO zapojených do projektu - rozšíření trhu pro naše aktivity - zlepšení jazykových dovedností v češtině/polštině 21

22 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - budování spolupráce (mezi organizacemi, mezi mládeží a dalšími cílovými skupinami) - vzájemná prezentace aktivit - zvýšení povědomí o činnostech NNO na druhé straně Olzy - rozvoj alternativních způsobů vzdělávání - výměna dobrých praktik Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Z nich následně vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fishe sloužící pro případnou implementaci projektu. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - kulturní projekt - projekt výměny zkušeností - nové metody vzdělávání - projekt vzájemné spolupráce NNO 22

23 VYBRANÝ SPOLEČNÝ ČESKO-POLSKÝ PROJEKT: Hodiny pro rodinu/godziny dla rodziny Zdůvodnění: - cílová skupina rodiny vyhovuje většině členů pracovní skupiny - aktivity kombinují kulturní, umělecké a vzdělávací zaměření jednotlivých členů pracovní skupiny 23

24 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE) Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Ze společných návrhů vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fiche sloužící pro případnou implementaci projektu. Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: V první fázi došlo k identifikaci cílových skupin, na což navázala analýza potenciálů. V rámci analýzy byly identifikovány klíčové oblasti působení jednotlivých organizací a jejich materiálně-technické a kapacitní (z hlediska nasazení lidských zdrojů) možnosti aplikovatelné pro oblast přeshraniční spolupráce. HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - občané let - děti a mládež (6-26 let) - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) - senioři PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - práce s organizovanou a neorganizovanou mládeží - organizace zájmových činností pro širokospektrální cílové skupiny, včetně aktivizačních opatření - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace sportovních i společenských akcí, včetně alternativních sportů - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - vzdělávací činnost 24

25 - aktivity pro ženy a seniory POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - 2 hektary pozemků, budova a stany až pro účastníků - vzdělávací pomůcky, outdoor materiál - tělocvična a sportovní hala - prostory škol - know-how v rámci organizace velkých městských akcí a dále akcí v oblasti ručních prací, ekologie a uměleckých aktivit - možnost gastroservisu - zázemí na základně v Řece - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - informovanost - dotační finance - databáze dalších NNO 25

26 Členové skupiny se shodli na tom, že vzájemnou spoluprací jak v rámci pracovní skupiny, tak i v rámci projektu, můžeme dosáhnout následujících výsledků: VÝSLEDKY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: - úspěšná a funkční transhraniční vazba - lepší znalost regionu - pořádání kulturních akcí a regionálních svátků TYTO VÝSLEDKY PAK POVEDOU KE SDÍLENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ: - společný prožitek a poznání se - zdravý lokální patriotismus - návrat ke kořenům - likvidace stereotypů - budování otevřené společnosti - posílení společného potenciálu 26

27 HODNOTY, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO REALIZOVANÉ AKTIVITY S VAZBOU NA CÍLOVÉ ÚZEMÍ: - tradice a historie regionu (lidová kultura a identita) - multikulturálnost - rozvoj regionu - gwara (nářečí) - otevřenost a pracovitost lidí - aktivní občané se zájmem o region Po formulaci společných hodnot a optimálních výsledků (tedy cílů) spolupráce se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných česko-polských projektů. Protože však docházelo k významným obsahovým překryvům všech projektů, bylo rozhodnuto je sloučit do projektu s názvem Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - Ekoprojekt - Projekt podzim na hranici (sérii společných akcí v oblasti sportovních i kulturních aktivit) - Valíme se (neformální sportovně-zábavná hra s pilotní aplikací v Těšíně) - Teenager na hranici 27

28 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN popis nápadů na polsko-české projekty V rámci polsko-českých setkání pracovních skupin nevládní organizace pracovaly nad záměrem společného projektu. Efektem práce pracovní skupiny sociální oblast byl námět na projekt Děti z okolí řeky Olše ; pracovní skupiny vzdělávání / kultura byl námět na projekt Hodiny pro rodinu ; pracovní skupiny volný čas / ekologie námět na projekt Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. DĚTI Z OKOLÍ ŘEKY OLŠE Projekt je určen pro děti ve věku 7 12 let. Zakládá aktivity zaměřené na aktivizaci dětí obzvláště handicapovaných a pocházejících ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. V projektu je naplánovaná celá spousta workshopů, včetně keramických, divadelních, fotografických, sportovních a výtvarných; pořádání výletů v průběhu prázdnin a výletů na kluziště v období zimních prázdnin; sváteční štědrovečerní setkání a jarní piknik pro děti a jejich rodiny, který bude shrnutím projektu. HODINY PRO RODINU Cílovou skupinou projektu je rodina. Cílem projektu je integrace a aktivizace rodiny. Aktivity projektu zahrnují informačně-propagační kampaň týkající se utváření prorodinných postojů; fotografické, divadelní workshopy, workshopy tradičního řemesla a rodinný piknik. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NA TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU SPOLUPRACUJÍ NEJEN NA PODZIM Projektu se může zúčastnit každá osoba, která má zájem. Projekt předpokládá několik etap: strategická hra VALÍME SE pořádanou na území Těšína a Českého Těšína; výlety na nejzajímavější místa okolí Těšínského Slezska; workshopy tradičního řemesla ŠIKOVNÉ RUCE; fotografické workshopy; fotografická soutěž spojená s vernisáží prací; závody horských kol spojené s ukázkou jízdy na BMX kolech. 28

29 V souladu s předpoklady projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska byl ze všech návrhů projektů pracovních skupin vybrán jeden námět, který byl následně zpracován do návrhu projektu a předložen příslušné instituci vyhlašující výzvu. V případě ostatních projektových návrhů mohly pracovní skupiny počítat s individuálním poradenstvím realizačního týmu a byli vyzváni k předkládání projektových záměrů. O výběru projektového námětu rozhodly kritéria přijaté realizačním týmem, tzn. dvěma zástupci z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być razem" a dvěma zástupci z Institutu EuroSchola. Při výběru byla zohledňována následující kritéria: 1. Přeshraniční efekt 2. Financování projektu 3. Cílová skupina / beneficienti projektu 4. Reálnost projektu 5. Originalita / innovačnost Každému kritériu bylo možné přidělit min. 1 a max. 4 body. Obdržené výsledky zobrazuje následující tabulka. VÝSLEDKY HODNOCENÍ 1. Sociální oblast, Děti z okolí řeky Olše 58 bodů 2. Vzdělávání/ kultura, Hodiny pro rodinu 50 bodů 3. Volný čas, Neziskové organizace Těšínského Slezska 47 bodů spolupracují nejen na podzim Z projektových návrhů byl vybrán námět projektu vypracovaný pracovní skupinou sociální oblast s názvem Děti z okolí řeky Olše. 29

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Pět let Nadace rozvoje sociálního podnikání Byd Razem (Být spolu) Zkušenosti a perspektivy Operational Programme Human Resources and Employment

Pět let Nadace rozvoje sociálního podnikání Byd Razem (Být spolu) Zkušenosti a perspektivy Operational Programme Human Resources and Employment Pět let Nadace rozvoje sociálního podnikání Byd Razem (Být spolu) Zkušenosti a perspektivy Operational Programme Human Resources and Employment Mariusz Andrukiewicz Nadace Být spolu byla sponzorována Sdružením

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Město Racibórz Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy):..

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více