Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska"

Transkript

1 Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska Modelová spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi ÚVOD... 2 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE... 3 II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE... 4 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 8 IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 9 IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST...15 IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ...18 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE)...24 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN...28 VI.DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI...30 VI A. SHRNUTÍ PROJEKTU...30 VI B. SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVOU...31 ZÁVĚREČNÉ SLOVO:...33

2 ÚVOD Prezentovaná Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi byla uskutečněna díky finanční podpoře ze zdrojů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński v rámci ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska. Tento projekt byl společně realizován Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem z Cieszyna Institutem EuroSchola z Třince Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi má určovat program/model, který bude příkladem spolupráce mezi NNO z obou stran hranice a který bude replikovatelný pro jiné organizace. Tento dokument představuje analýzu spolupráce polských a českých nevládních organizací, které působí v třech tématických oblastech: vzdělávání / kultura, sociální oblast volný čas / ekologie / ochrana životního prostředí. Projekt Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska měl za cíl určení potenciálu NNO, tzn. zkušeností, vědomostí, dovedností a výjimečnosti organizací a také analýzu potenciálu z pohledu využití ve spolupráci s jinými NNO. 2

3 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE Organizace participující v tomto projektu (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem a Institut EuroSchola) mají značné zkušenosti s podporou nevládních organizací ve svých městech. Pro ilustraci, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem v rámci své činnosti provozuje inkubátor NNO, který je zaměřen jak na poradenství a vzdělávací aktivity, tak i technickou podporu neziskových subjektů. Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma. Navíc Fundacja Być razem v rámci projektu Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych, OP Rozvoj lidských zdrojů, vypracovala dokument s názvem Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Cieszyńskiego. Tento dokument představuje partnerské porozumění mezi občanskými sdruženími, nadací a ostatními organizacemi s právní subjektivitou. Cílem tohoto porozumění je: posílení a rozvoj neziskovéhoo sektoru v rámci regionu, iniciování a motivace ke spolupráci NNO, vytváření pozitivní identity neziskového sektoru, prezentování společných zájmů, výměna zkušeností, informování a integrita prostředí neziskového sektoru. Institut EuroSchola realizoval 2 běhy projektu Forum NNO na Třinecku, jehož cílem bylo vytvoření strategie spolupůsobení NNO v městě Třinci a návrhu společných projektů. V konečné fázi se podařilo úspěšně realizovat projekt vzniku nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr v Třinci. V roce 2007 byla provedena aktualizace strategie spolupůsobení. Výstupy této strategie jsou zahrnuty v Aktualizaci startegického plánu města Třince Nositelé projektů jsou zároveň zkušenými realizátory česko-polských projektů. Díky tomuto přeshraničnímu nadhledu byla iniciována myšlenka vytvoření společné koncepce spolupráce NNO na území Těšínského Slezska. 3

4 Dalším důvodem vzniku tohoto dokumentu je vytvoření základů pro další spolupráci NNO s možným přeshraničním dopadem. V rámci monitoringu činnosti NNO je možnost přeshraniční spolupráce vnímána jako příležitost, k jejíž realizaci bohužel příliš často nedochází. Tento dokument má přispět k usnadnění kooperace organizací z Čech a Polska formou představení možnosti spolupráce a transferu know-how. Dalším prvkem je zdokumentování česko-polské nevládní spolupráce, formulace společných potřeb např. vůči regionálním institucím. V neposlední řadě se zde nabízí prostor pro zprostředkování informací institucím státní správy vztahující se k NNO - činnost organizací, jejich potřeby, potenciál dalšího rozvoje apod. Tato publikace také může posloužit jako ukázka analytické práce s nevládním sektorem pro ostatní euroregiony v Čechách a Polsku II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE polsko-české iniciativy, společné projekty Sektor nevládních organizací v Powiacie Cieszyński 1 je poměrně dobře vyvinutý, v regionu působí více než 400 organizací. Na české straně je evidováno více než 250 nevládních organizací (součet měst Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín a Třinec 2 ). Dostupné zdroje poukazují (viz. na straně 5-7) na malý počet iniciativ, které jsou realizovány společně polskými a českými nevládními organizacemi. Tato situace je zapříčiněna tzv. syndromem vnější bariéry (kdy zástupci NNO, stejně jako vlastně celé populace z té či oné části hranice, hledí za hranice s apriorní nedůvěrou), nedostatkem vzájemných informací a také nedostatkem prostředků pro tuto spolupráci. Nové možnosti spolupráce PL-CZ vytvořila skutečnost vstupu Polska a Česka do Evropské unie a tím pádem příležitost k získání zdrojů z EU. 1 zdroj: 2009 Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie cieszyńskim, Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego 2 zdroj: 4

5 Od roku 2007 se v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika uskutečnily 3. výzvy podávání projektových žádostí do řídícího výboru. V rámci jednotlivých výzev bylo možno předkládat projektu typu A (vedoucí partner + partner - jedna projektová žádost), B (dva samostatní partneři - dvě projektové žádosti) nebo C (jeden z partnerů bez finančního zapojení). Přehled schválených projektových žádostí v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko , Fond mikroprojektů, výzva 3 Projekty typu A - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL 5 0 Město/obec NNO Inne 5 6 Projekty typu B - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL Město/obec NNO Inne 3 zdroj: 5

6 Projekty typu C - rozdělení dle žadatelů/partnerů Město/obec NNO Inne CZ PL Souhrn A+B+C Město/obec NNO Inne CZ PL V souhrnu schválených projektových žádostí je zřejmé, že nejčastějšími žadateli či partnery jsou místní samosprávy. Zajímavostí je, že v oblasti neziskového sektoru je mírný přesah českých organizací. 6

7 Poslední graf poukazuje na významnou disparitu mezi počtem nevládních organizací v regionu (města Orlová, Karviná, Havířov, Č. Těšín a Třinec na české straně a Powiatu Cieszyńskim na polské straně) a organizacemi aktivně využívajícími Fond mikroprojektů. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Poměr počtu NNO v území Euroregionu TS (města Orlová, Karviná, Havířov, Č.Těšín, Třinec, Powiat Cieszyński) - podpoření žadatelé ze strany NNO ve Fondu mikroprojektů 4% Počet NNO Počet participujíícch 96% Je třeba konstatovat, že na obou stranách hranice je značná část nevládních organizací slabých, nedisponujících dostatečným personálním zázemím a nevlastnících stabilní zdroj financování. Znamená to, že jejich základním problémem jsou záležitosti spojené s přetrváním, udržením příp. zvyšováním stávající aktivity a účinnosti působení. Kromě toho stále častěji můžeme pozorovat rozvrstvování mezi malými organizacemi a těmi, které dosáhly úrovně umožňující samostatné fungování a "přejímání většiny zdrojů dostupných pro celý sektor. Možnost změny této situace představuje iniciování spolupráce mezi organizacemi a využití jejich potenciálu. Příklad takové kooperace prezentuje tento dokument. Zmíněn je zde projekt Děti z okolí řeky Olše, který vznikl v rámci česko-polské spolupráce. Tento projekt bude možno realizovat skrze využití dostupných zdrojů zapojených organizací. Jedná se jak o zdroje finanční, tak o dovednosti a zkušenosti realizačního týmu, materiální a technické vybavení partnerů projektu, zejména místnosti pro jednotlivé dílny, které nabídly k dispozici participující organizace. 7

8 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obsah projektu - cíle, kontext, aktivity Tento dokument - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi je výsledkem ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska, jehož dílčími cíli jsou: podpora a rozvoj spolupráce NNO v příhraniční oblasti. bourání stereotypů a bariér mezi NNO z česko-polského pohraničí formou série setkání a školení. iniciování společných aktivit mezi českými a polskými NNO - příprava projektové žádosti na základě návrhů projektových záměrů pracovních skupin. Realizace projektu bude pokračováním česko-polské spolupráce. zpracování výstupů programu/ modelu spolupůsobení NNO na česko-polském pohraničí, aplikovatelného pro jiné organizace. prezentace a šíření výstupů programu/modelu spolupůsobení NNO v rámci konference, která je určena zástupcům neziskového sektoru a veřejné správy. začlenění strategie spolupůsobení NNO z Čech a Polska do rozvojových plánů měst a obcí z Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Výše zmíněné cíle projektu byly uskutečněny skrze následující aktivity: realizace školení s tématikou regionální strategie - probíhalo po obou stranách hranice. integrační setkání zástupců NNO z Polska a Česka - proběhlo v ČR v rámci spolupráce českých a polských trenérů. 8

9 setkání pracovních skupin - (vznikly 3 pracovní skupiny: kultura/vzdělávání, ekologie/životní prostředí, sociální oblast) proběhlo v Polsku za účasti facilitátorů z ČR a PL. Celkem se uskutečnilo 5 setkání/skupina. Výstupem jejich práce je strategie spolupráce v rámci dané tématické oblasti a náměty na společné projekty. příprava projektové žádosti - z navržených projektů pracovních skupin byl vybrán jeden, který byl předložen jako projektová žádost do OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński. závěrečná konference - zveřejnění společné strategie NNO, propagace výstupů projektu a vytvoření platformy pro začlenění strategie do stěžejních dokumentů rozvoje měst v příhraničí Těšínského Slezska. Důležité je také zohlednění výstupů strategie pro další projektovou činnost organizací působících v této oblasti. IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obecný popis pracovních skupin, cíl setkání pracovních skupin Projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska se zúčastnilo 16 polských neziskových organizací z území Powiat Cieszyński (Gmina Cieszyn - 14, Gmina Ustroń 1, Gmina Goleszów - 1) a 12 českých neziskových organizací (Třinec - 4, Orlová - 1, Karviná - 2, Havířov - 1, Český Těšín 4). Na základě jejich zaměření byly vytvořeny tři pracovní skupiny: kultura / vzdělávání volný čas /ekologie sociálně působící NNO 9

10 V průběhu pěti pracovních workshopů pracovní skupina definovala svůj potenciál, tj.: cílové skupiny, pro které jsou určeny jejich aktivity, hlavní realizované činnosti, technické zázemí a know-how a zatímní nedostatky. Dále pak pracovní skupina definovala hodnoty, které jsou pro jejich práci důležité, jakož i cíle. A to společné cíle pro pracovní skupinu, cíle dosažitelné v rámci projektu a cíle v rámci aktivit na území Euroregionu. V druhé polovině pracovních setkání každá ze skupin zaměřila svou pozornost na identifikaci vhodných společných projektů, které by vycházely z předchozí analýzy společného potenciálů a definovaných cílů. V rámci pracovních skupin se účastnily následující nevládní organizace: popis polských a českých nevládních organizací účastnících se projektu I. PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Pracovní skupina název organizace polské organizace SOCIÁLNÍ OBLAST popis činnosti Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta FAMILIA Sdružení se zabývá propagováním ideje třízlivosti, profylaxí závislostí mezi mládeží, poskytováním podpory všem, kteří se léčili nebo se léčí ze závislosti na alkoholu a jejich rodinám. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego WIĘŹ Aktivity sdružení jsou zaměřeny na nesení všestranné pomoci lidem psychicky nemocným a jejich rodinám. Sdružení vede Denní centrum podpory. 10

11 Polski Związek Głuchych Svaz se zabývá ochranou neslyšících osob a jiných osob s postižením sluchu prostřednictvím zdravotní, veřejné a kulturně-osvětové rehabilitace. české organizace Slezská Diakonie Eden - denní stacionář Stacionární, denní centrum pro dospělé osoby s mentálním postižení. Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. II. PRACOVNÍ SKUPINA - VOLNÝ ČAS/ EKOLOGIE Pracovní skupina VOLNÝ ČAS/EKOLOGIE název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Stowarzyszenie EKOGA Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Organizace se zabývá podporou podnikání a kreativity žen, popularizací politiky rovných příležitostí žen a mužů, propagováním aktivních forem trávení volného času veřejnosti. Sdružení provozuje činnosti, které mají za cíl aktivovat a integrovat mladé lidi ve prospěch všestranného rozvoje, propagace postoje tolerance vůči jiným kulturám, rozvoje podnikavosti mezi mládeží. Organizace vede aktivity ve prospěch propagace obce Dzięgielów, včetně pořádání kulturních a sportovních akcí. Kromě toho se zabývá vzděláváním ve prospěch ochrany životního prostředí. 11

12 české organizace Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. Fotografický obzor Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti Wheel, o.s. Karviná Adrenalinové sportovní aktivity, zejména BMX kola. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. TOM 1303 Maracaibo Turistický oddíl je zaměřen všestranně, věnujeme se turistice vodní, pěší i lyžařské. Valíme se, o.s. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury, vzdělávání a výchovy, zejména organizování: zážitkových programů,netradičních soutěží a her, vzdělávacích a výukových programů, rekreačních a pobytových akcí zaměřených na aktivní odpočinek, pořádání soutěžních turnajů. Posejdon, o.s. Vodácký oddíl se zaměřením na rozvoj česko-polské spolupráce, podpora infrastruktury. 12

13 III. PRACOVNÍ SKUPINA - KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ Pracovní skupina KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Stowarzyszenie MUSICA SACRA Sdružení pořádá každoroční hudební festivaly, mimo jiné s účastí zahraničních umělců. Sdružení si klade za cíl působení ve prospěch sbližování lidí různých náboženství a národností. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Organizace se zabývá propagací moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte a rozšiřováním výuky cizích jazyků. Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Misí Sdružení je vyrovnaný rozvoj polských regionů, obzvláště prostřednictvím dostupných zdrojů pomoci Evropské Unie. Sdružení se ujímá aktivit ve prospěch spolupráce a partnerství tří sektorů: veřejného, nevládních organizací a byznysu. Zabývá se propagací podnikavosti, obzvláště mezi mládeží. Cieszyńskie Stowarzyszenie Edukacyjne Sdružení si klade za cíl: propagaci moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte; rozšiřování potřeby výuky a znalosti cizích jazyků; prohlubování vědomostí o kultuře, zvycích jiných zemí; povolávání a vedení veřejných vzdělávacích center. Uniwersytet Trzeciego Wieku Činnost UTV má za cíl zapojení starších lidí do systému nepřetržitého vzdělávání, a s tím spojenou psychickou a fyzickou aktivaci posluchačů a také výuku života ve třetím věku. 13

14 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ Nadace se zabývá podporou a propagací široce chápané soudobé kultury a umění v Polsku a v zahraničí. Pořádá výstavy, koncerty, umělecké workshopy. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Sdružení vede aktivity ve prospěch humánního zacházení se zvířaty, úcty k nim, jejich ochrany a péčí o ně. české organizace PZKO Hlavní činnost PZKO je zaměřena na organizaci polského společenského života dle zájmů jejich členů v oblasti zpěvu, hudby a tance, amatérského divadla, sportu, regionálních sebevzdělávacích iniciativ v oblasti historie regionu, mezinárodních vztahů, sociální problematiky atd. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. Institut EuroSchola Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti. O.S. ZIP, Havířov Zábava, informace, poradenství, pomoc mimo jiné pro cíl. skupinu děti a mládež. 14

15 Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - Rómové - děti, mládež, dospělí z prostředí ohrožených sociálním vyloučením - dospělé osoby s postižením sluchu - osoby s psychickými poruchami - bezdomovci - oběti násilí - samotné matky - osoby závislé POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - zapojení do činností ve prospěch cílových skupin; - mobilizace; - ochota pomoci; - citlivost; - zkušenost; - znalost problémů; - zaujetí/vášeň; - odstup od sebe sama, smysl pro humor; 15

16 - motivace; - místnosti, sály; - denní centrum podpory Sdružení Pouto, Těšín - workshopy Ave Český Těšín - družina Polský svaz neslyšících Oddělení v Těšíně - svépomocný klub prostředí Sdružení Pouto, Těšín - 5 pracovišť (Domov pro matku a dítě Slunečník, Centrum profylaxe, vzdělávání a terapie Kontakt (temná komora, keramická dílna, výtvarná dílna), Centrum sociálního vzdělávání Domovy společenství pro bezdomovce, Hostel pro oběti násilí Vyrovnávat příležitosti, Centrum dobrovolnictví Sdružená Být spolu, Těšín - Klub abstinenta Sdružení Familia - zkušený kádr, dobrovolníci, instruktoři - vybavení (počítače, TV, video, sportovní vybavení) - kulturně-společenský měsíčník KWADRAT CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - finanční prostředky - sponzoři, - nápady na společné aktivity, - bližší poznání, - studijní návštěvy u partnerů 16

17 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - integrace organizací z ČR a PL - budování tolerance - poznání a přijetí rozdílů - poznání jazyka, kultury, zvyků - poznání pravidel působení NNO v PL a ČR - posílení pozice sektoru NNO v poměru k samosprávě a byznysu - budování a zvyšování důvěry v NNO - likvidace stereotypů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - poznání se (profil, mise, působení, zdroje, problémy beneficientů, organizační kultura, způsob vedení, způsob financování) - diagnóza potřeb organizace (analýza působnosti, silné-slabé stránky organizace, hrozby-příležitosti organizace) - stanovení společných oblastí působnosti - vzájemná podpora - integrace pomocných organizací 17

18 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - vyřešení problémů beneficientů - vytvoření zázemí pro působení - zdokonalení systému komunikace mezi organizacemi - účinnější, efektivnější využití potenciálu organizací, - aktivizace členů organizací pro společné působení, - efektivní realizace strategie spolupráce organizací z PL a ČR, - vzdělávání lokálního společenství, - uvědomení lokálního společenství na problémy beneficiantů, - zvýšení společenské angažovanosti (dobrovolnictví) - integrace beneficientů - lámání stereotypů / destigmatizace IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - děti a mládež (6-26 let) - základní a střední školy 18

19 - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - školení, prožitkové kurzy a výjezdní semináře - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - realizace politických debat - univerzita III. Věku - provoz nízkoprahového zařízení - provoz alternativní školy 19

20 POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - vzdělávací pomůcky - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - více ekologicky zaměřených organizací - dotační finance - databáze dalších NNO - kvalitní ozvučení pro pořádání koncertů 20

21 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - popularizace místního jazyka a místní hudby - propagace místních řemesel - udržitelný rozvoj turismu - podpora místních iniciativ mladých lidí - podpora interkulturní komunikace pomocí vzdělávacích projektů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - vzájemné poznání partnerů v pracovní skupině - transfer know-how - vzájemné poznání 3 kultur (česká, polská, slovenská) - zlepšení profesních dovedností NNO zapojených do projektu - rozšíření trhu pro naše aktivity - zlepšení jazykových dovedností v češtině/polštině 21

22 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - budování spolupráce (mezi organizacemi, mezi mládeží a dalšími cílovými skupinami) - vzájemná prezentace aktivit - zvýšení povědomí o činnostech NNO na druhé straně Olzy - rozvoj alternativních způsobů vzdělávání - výměna dobrých praktik Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Z nich následně vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fishe sloužící pro případnou implementaci projektu. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - kulturní projekt - projekt výměny zkušeností - nové metody vzdělávání - projekt vzájemné spolupráce NNO 22

23 VYBRANÝ SPOLEČNÝ ČESKO-POLSKÝ PROJEKT: Hodiny pro rodinu/godziny dla rodziny Zdůvodnění: - cílová skupina rodiny vyhovuje většině členů pracovní skupiny - aktivity kombinují kulturní, umělecké a vzdělávací zaměření jednotlivých členů pracovní skupiny 23

24 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE) Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Ze společných návrhů vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fiche sloužící pro případnou implementaci projektu. Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: V první fázi došlo k identifikaci cílových skupin, na což navázala analýza potenciálů. V rámci analýzy byly identifikovány klíčové oblasti působení jednotlivých organizací a jejich materiálně-technické a kapacitní (z hlediska nasazení lidských zdrojů) možnosti aplikovatelné pro oblast přeshraniční spolupráce. HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - občané let - děti a mládež (6-26 let) - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) - senioři PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - práce s organizovanou a neorganizovanou mládeží - organizace zájmových činností pro širokospektrální cílové skupiny, včetně aktivizačních opatření - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace sportovních i společenských akcí, včetně alternativních sportů - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - vzdělávací činnost 24

25 - aktivity pro ženy a seniory POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - 2 hektary pozemků, budova a stany až pro účastníků - vzdělávací pomůcky, outdoor materiál - tělocvična a sportovní hala - prostory škol - know-how v rámci organizace velkých městských akcí a dále akcí v oblasti ručních prací, ekologie a uměleckých aktivit - možnost gastroservisu - zázemí na základně v Řece - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - informovanost - dotační finance - databáze dalších NNO 25

26 Členové skupiny se shodli na tom, že vzájemnou spoluprací jak v rámci pracovní skupiny, tak i v rámci projektu, můžeme dosáhnout následujících výsledků: VÝSLEDKY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: - úspěšná a funkční transhraniční vazba - lepší znalost regionu - pořádání kulturních akcí a regionálních svátků TYTO VÝSLEDKY PAK POVEDOU KE SDÍLENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ: - společný prožitek a poznání se - zdravý lokální patriotismus - návrat ke kořenům - likvidace stereotypů - budování otevřené společnosti - posílení společného potenciálu 26

27 HODNOTY, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO REALIZOVANÉ AKTIVITY S VAZBOU NA CÍLOVÉ ÚZEMÍ: - tradice a historie regionu (lidová kultura a identita) - multikulturálnost - rozvoj regionu - gwara (nářečí) - otevřenost a pracovitost lidí - aktivní občané se zájmem o region Po formulaci společných hodnot a optimálních výsledků (tedy cílů) spolupráce se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných česko-polských projektů. Protože však docházelo k významným obsahovým překryvům všech projektů, bylo rozhodnuto je sloučit do projektu s názvem Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - Ekoprojekt - Projekt podzim na hranici (sérii společných akcí v oblasti sportovních i kulturních aktivit) - Valíme se (neformální sportovně-zábavná hra s pilotní aplikací v Těšíně) - Teenager na hranici 27

28 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN popis nápadů na polsko-české projekty V rámci polsko-českých setkání pracovních skupin nevládní organizace pracovaly nad záměrem společného projektu. Efektem práce pracovní skupiny sociální oblast byl námět na projekt Děti z okolí řeky Olše ; pracovní skupiny vzdělávání / kultura byl námět na projekt Hodiny pro rodinu ; pracovní skupiny volný čas / ekologie námět na projekt Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. DĚTI Z OKOLÍ ŘEKY OLŠE Projekt je určen pro děti ve věku 7 12 let. Zakládá aktivity zaměřené na aktivizaci dětí obzvláště handicapovaných a pocházejících ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. V projektu je naplánovaná celá spousta workshopů, včetně keramických, divadelních, fotografických, sportovních a výtvarných; pořádání výletů v průběhu prázdnin a výletů na kluziště v období zimních prázdnin; sváteční štědrovečerní setkání a jarní piknik pro děti a jejich rodiny, který bude shrnutím projektu. HODINY PRO RODINU Cílovou skupinou projektu je rodina. Cílem projektu je integrace a aktivizace rodiny. Aktivity projektu zahrnují informačně-propagační kampaň týkající se utváření prorodinných postojů; fotografické, divadelní workshopy, workshopy tradičního řemesla a rodinný piknik. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NA TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU SPOLUPRACUJÍ NEJEN NA PODZIM Projektu se může zúčastnit každá osoba, která má zájem. Projekt předpokládá několik etap: strategická hra VALÍME SE pořádanou na území Těšína a Českého Těšína; výlety na nejzajímavější místa okolí Těšínského Slezska; workshopy tradičního řemesla ŠIKOVNÉ RUCE; fotografické workshopy; fotografická soutěž spojená s vernisáží prací; závody horských kol spojené s ukázkou jízdy na BMX kolech. 28

29 V souladu s předpoklady projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska byl ze všech návrhů projektů pracovních skupin vybrán jeden námět, který byl následně zpracován do návrhu projektu a předložen příslušné instituci vyhlašující výzvu. V případě ostatních projektových návrhů mohly pracovní skupiny počítat s individuálním poradenstvím realizačního týmu a byli vyzváni k předkládání projektových záměrů. O výběru projektového námětu rozhodly kritéria přijaté realizačním týmem, tzn. dvěma zástupci z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być razem" a dvěma zástupci z Institutu EuroSchola. Při výběru byla zohledňována následující kritéria: 1. Přeshraniční efekt 2. Financování projektu 3. Cílová skupina / beneficienti projektu 4. Reálnost projektu 5. Originalita / innovačnost Každému kritériu bylo možné přidělit min. 1 a max. 4 body. Obdržené výsledky zobrazuje následující tabulka. VÝSLEDKY HODNOCENÍ 1. Sociální oblast, Děti z okolí řeky Olše 58 bodů 2. Vzdělávání/ kultura, Hodiny pro rodinu 50 bodů 3. Volný čas, Neziskové organizace Těšínského Slezska 47 bodů spolupracují nejen na podzim Z projektových návrhů byl vybrán námět projektu vypracovaný pracovní skupinou sociální oblast s názvem Děti z okolí řeky Olše. 29

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.09.2014-31.12.2014 Název MAS: MAS Rozkvět, z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Petr Leber, manažer MAS a Ing. Marta Krejčíčková,

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Třebíč

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Třebíč Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Třebíč 22. 6. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI SMLOUVA O REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI pod názvem EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI uzavřena dne 22. 4. 1998 v Těšíně mezi: ČESKOU STRANOU, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko-polskou

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy

Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Jarmila Modrá modra@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah prezentace Zaměření výzvy II/2005 Cílové skupiny Indikátory Kriteria

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Komunitní centrum x Polyfunkční komunitní centrum ( Praha)

Komunitní centrum x Polyfunkční komunitní centrum ( Praha) Komunitní centrum x Polyfunkční komunitní centrum (23. 2. Praha) Mgr. Jan Vrbický vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb 1 Definice Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: :

Projekty, ve kterých figurovala společnost s IČ: : Oblastní spolek ČČKZlín, IČ: 004 26 326 vystupoval v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost pouze jako partner v jednom projektu CZ.04.1.03/2.3.15.2/0135, další tři byly zamítnuty nebo vyřazeny.

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT REGRADA Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je právní formou sdružení právnických osob. Členy Regionální rady Třinec jsou téměř všechny

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více