Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska"

Transkript

1 Strategie spolupůsobení nestátních neziskových organizací na území Těšínského Slezska Modelová spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi ÚVOD... 2 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE... 3 II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE... 4 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 8 IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ... 9 IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST...15 IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ...18 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE)...24 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN...28 VI.DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI...30 VI A. SHRNUTÍ PROJEKTU...30 VI B. SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVOU...31 ZÁVĚREČNÉ SLOVO:...33

2 ÚVOD Prezentovaná Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi byla uskutečněna díky finanční podpoře ze zdrojů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński v rámci ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska. Tento projekt byl společně realizován Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem z Cieszyna Institutem EuroSchola z Třince Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi má určovat program/model, který bude příkladem spolupráce mezi NNO z obou stran hranice a který bude replikovatelný pro jiné organizace. Tento dokument představuje analýzu spolupráce polských a českých nevládních organizací, které působí v třech tématických oblastech: vzdělávání / kultura, sociální oblast volný čas / ekologie / ochrana životního prostředí. Projekt Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska měl za cíl určení potenciálu NNO, tzn. zkušeností, vědomostí, dovedností a výjimečnosti organizací a také analýzu potenciálu z pohledu využití ve spolupráci s jinými NNO. 2

3 I. DŮVODY VZNIKU STRATEGIE Organizace participující v tomto projektu (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem a Institut EuroSchola) mají značné zkušenosti s podporou nevládních organizací ve svých městech. Pro ilustraci, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być razem v rámci své činnosti provozuje inkubátor NNO, který je zaměřen jak na poradenství a vzdělávací aktivity, tak i technickou podporu neziskových subjektů. Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma. Navíc Fundacja Być razem v rámci projektu Osiemnastka w sieci - porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych, OP Rozvoj lidských zdrojů, vypracovala dokument s názvem Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Cieszyńskiego. Tento dokument představuje partnerské porozumění mezi občanskými sdruženími, nadací a ostatními organizacemi s právní subjektivitou. Cílem tohoto porozumění je: posílení a rozvoj neziskovéhoo sektoru v rámci regionu, iniciování a motivace ke spolupráci NNO, vytváření pozitivní identity neziskového sektoru, prezentování společných zájmů, výměna zkušeností, informování a integrita prostředí neziskového sektoru. Institut EuroSchola realizoval 2 běhy projektu Forum NNO na Třinecku, jehož cílem bylo vytvoření strategie spolupůsobení NNO v městě Třinci a návrhu společných projektů. V konečné fázi se podařilo úspěšně realizovat projekt vzniku nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr v Třinci. V roce 2007 byla provedena aktualizace strategie spolupůsobení. Výstupy této strategie jsou zahrnuty v Aktualizaci startegického plánu města Třince Nositelé projektů jsou zároveň zkušenými realizátory česko-polských projektů. Díky tomuto přeshraničnímu nadhledu byla iniciována myšlenka vytvoření společné koncepce spolupráce NNO na území Těšínského Slezska. 3

4 Dalším důvodem vzniku tohoto dokumentu je vytvoření základů pro další spolupráci NNO s možným přeshraničním dopadem. V rámci monitoringu činnosti NNO je možnost přeshraniční spolupráce vnímána jako příležitost, k jejíž realizaci bohužel příliš často nedochází. Tento dokument má přispět k usnadnění kooperace organizací z Čech a Polska formou představení možnosti spolupráce a transferu know-how. Dalším prvkem je zdokumentování česko-polské nevládní spolupráce, formulace společných potřeb např. vůči regionálním institucím. V neposlední řadě se zde nabízí prostor pro zprostředkování informací institucím státní správy vztahující se k NNO - činnost organizací, jejich potřeby, potenciál dalšího rozvoje apod. Tato publikace také může posloužit jako ukázka analytické práce s nevládním sektorem pro ostatní euroregiony v Čechách a Polsku II. VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRATEGIE polsko-české iniciativy, společné projekty Sektor nevládních organizací v Powiacie Cieszyński 1 je poměrně dobře vyvinutý, v regionu působí více než 400 organizací. Na české straně je evidováno více než 250 nevládních organizací (součet měst Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín a Třinec 2 ). Dostupné zdroje poukazují (viz. na straně 5-7) na malý počet iniciativ, které jsou realizovány společně polskými a českými nevládními organizacemi. Tato situace je zapříčiněna tzv. syndromem vnější bariéry (kdy zástupci NNO, stejně jako vlastně celé populace z té či oné části hranice, hledí za hranice s apriorní nedůvěrou), nedostatkem vzájemných informací a také nedostatkem prostředků pro tuto spolupráci. Nové možnosti spolupráce PL-CZ vytvořila skutečnost vstupu Polska a Česka do Evropské unie a tím pádem příležitost k získání zdrojů z EU. 1 zdroj: 2009 Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie cieszyńskim, Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego 2 zdroj: 4

5 Od roku 2007 se v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika uskutečnily 3. výzvy podávání projektových žádostí do řídícího výboru. V rámci jednotlivých výzev bylo možno předkládat projektu typu A (vedoucí partner + partner - jedna projektová žádost), B (dva samostatní partneři - dvě projektové žádosti) nebo C (jeden z partnerů bez finančního zapojení). Přehled schválených projektových žádostí v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko , Fond mikroprojektů, výzva 3 Projekty typu A - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL 5 0 Město/obec NNO Inne 5 6 Projekty typu B - rozdělení dle žadatelů/partnerů CZ PL Město/obec NNO Inne 3 zdroj: 5

6 Projekty typu C - rozdělení dle žadatelů/partnerů Město/obec NNO Inne CZ PL Souhrn A+B+C Město/obec NNO Inne CZ PL V souhrnu schválených projektových žádostí je zřejmé, že nejčastějšími žadateli či partnery jsou místní samosprávy. Zajímavostí je, že v oblasti neziskového sektoru je mírný přesah českých organizací. 6

7 Poslední graf poukazuje na významnou disparitu mezi počtem nevládních organizací v regionu (města Orlová, Karviná, Havířov, Č. Těšín a Třinec na české straně a Powiatu Cieszyńskim na polské straně) a organizacemi aktivně využívajícími Fond mikroprojektů. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Poměr počtu NNO v území Euroregionu TS (města Orlová, Karviná, Havířov, Č.Těšín, Třinec, Powiat Cieszyński) - podpoření žadatelé ze strany NNO ve Fondu mikroprojektů 4% Počet NNO Počet participujíícch 96% Je třeba konstatovat, že na obou stranách hranice je značná část nevládních organizací slabých, nedisponujících dostatečným personálním zázemím a nevlastnících stabilní zdroj financování. Znamená to, že jejich základním problémem jsou záležitosti spojené s přetrváním, udržením příp. zvyšováním stávající aktivity a účinnosti působení. Kromě toho stále častěji můžeme pozorovat rozvrstvování mezi malými organizacemi a těmi, které dosáhly úrovně umožňující samostatné fungování a "přejímání většiny zdrojů dostupných pro celý sektor. Možnost změny této situace představuje iniciování spolupráce mezi organizacemi a využití jejich potenciálu. Příklad takové kooperace prezentuje tento dokument. Zmíněn je zde projekt Děti z okolí řeky Olše, který vznikl v rámci česko-polské spolupráce. Tento projekt bude možno realizovat skrze využití dostupných zdrojů zapojených organizací. Jedná se jak o zdroje finanční, tak o dovednosti a zkušenosti realizačního týmu, materiální a technické vybavení partnerů projektu, zejména místnosti pro jednotlivé dílny, které nabídly k dispozici participující organizace. 7

8 III. MODEL SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obsah projektu - cíle, kontext, aktivity Tento dokument - model spolupráce mezi českými a polskými nevládními organizacemi je výsledkem ročního projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska, jehož dílčími cíli jsou: podpora a rozvoj spolupráce NNO v příhraniční oblasti. bourání stereotypů a bariér mezi NNO z česko-polského pohraničí formou série setkání a školení. iniciování společných aktivit mezi českými a polskými NNO - příprava projektové žádosti na základě návrhů projektových záměrů pracovních skupin. Realizace projektu bude pokračováním česko-polské spolupráce. zpracování výstupů programu/ modelu spolupůsobení NNO na česko-polském pohraničí, aplikovatelného pro jiné organizace. prezentace a šíření výstupů programu/modelu spolupůsobení NNO v rámci konference, která je určena zástupcům neziskového sektoru a veřejné správy. začlenění strategie spolupůsobení NNO z Čech a Polska do rozvojových plánů měst a obcí z Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Výše zmíněné cíle projektu byly uskutečněny skrze následující aktivity: realizace školení s tématikou regionální strategie - probíhalo po obou stranách hranice. integrační setkání zástupců NNO z Polska a Česka - proběhlo v ČR v rámci spolupráce českých a polských trenérů. 8

9 setkání pracovních skupin - (vznikly 3 pracovní skupiny: kultura/vzdělávání, ekologie/životní prostředí, sociální oblast) proběhlo v Polsku za účasti facilitátorů z ČR a PL. Celkem se uskutečnilo 5 setkání/skupina. Výstupem jejich práce je strategie spolupráce v rámci dané tématické oblasti a náměty na společné projekty. příprava projektové žádosti - z navržených projektů pracovních skupin byl vybrán jeden, který byl předložen jako projektová žádost do OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/ Ślask Cieszyński. závěrečná konference - zveřejnění společné strategie NNO, propagace výstupů projektu a vytvoření platformy pro začlenění strategie do stěžejních dokumentů rozvoje měst v příhraničí Těšínského Slezska. Důležité je také zohlednění výstupů strategie pro další projektovou činnost organizací působících v této oblasti. IV. BUDOVÁNÍ SYSTÉMU SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ obecný popis pracovních skupin, cíl setkání pracovních skupin Projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska se zúčastnilo 16 polských neziskových organizací z území Powiat Cieszyński (Gmina Cieszyn - 14, Gmina Ustroń 1, Gmina Goleszów - 1) a 12 českých neziskových organizací (Třinec - 4, Orlová - 1, Karviná - 2, Havířov - 1, Český Těšín 4). Na základě jejich zaměření byly vytvořeny tři pracovní skupiny: kultura / vzdělávání volný čas /ekologie sociálně působící NNO 9

10 V průběhu pěti pracovních workshopů pracovní skupina definovala svůj potenciál, tj.: cílové skupiny, pro které jsou určeny jejich aktivity, hlavní realizované činnosti, technické zázemí a know-how a zatímní nedostatky. Dále pak pracovní skupina definovala hodnoty, které jsou pro jejich práci důležité, jakož i cíle. A to společné cíle pro pracovní skupinu, cíle dosažitelné v rámci projektu a cíle v rámci aktivit na území Euroregionu. V druhé polovině pracovních setkání každá ze skupin zaměřila svou pozornost na identifikaci vhodných společných projektů, které by vycházely z předchozí analýzy společného potenciálů a definovaných cílů. V rámci pracovních skupin se účastnily následující nevládní organizace: popis polských a českých nevládních organizací účastnících se projektu I. PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Pracovní skupina název organizace polské organizace SOCIÁLNÍ OBLAST popis činnosti Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta FAMILIA Sdružení se zabývá propagováním ideje třízlivosti, profylaxí závislostí mezi mládeží, poskytováním podpory všem, kteří se léčili nebo se léčí ze závislosti na alkoholu a jejich rodinám. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego WIĘŹ Aktivity sdružení jsou zaměřeny na nesení všestranné pomoci lidem psychicky nemocným a jejich rodinám. Sdružení vede Denní centrum podpory. 10

11 Polski Związek Głuchych Svaz se zabývá ochranou neslyšících osob a jiných osob s postižením sluchu prostřednictvím zdravotní, veřejné a kulturně-osvětové rehabilitace. české organizace Slezská Diakonie Eden - denní stacionář Stacionární, denní centrum pro dospělé osoby s mentálním postižení. Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. II. PRACOVNÍ SKUPINA - VOLNÝ ČAS/ EKOLOGIE Pracovní skupina VOLNÝ ČAS/EKOLOGIE název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Stowarzyszenie EKOGA Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Organizace se zabývá podporou podnikání a kreativity žen, popularizací politiky rovných příležitostí žen a mužů, propagováním aktivních forem trávení volného času veřejnosti. Sdružení provozuje činnosti, které mají za cíl aktivovat a integrovat mladé lidi ve prospěch všestranného rozvoje, propagace postoje tolerance vůči jiným kulturám, rozvoje podnikavosti mezi mládeží. Organizace vede aktivity ve prospěch propagace obce Dzięgielów, včetně pořádání kulturních a sportovních akcí. Kromě toho se zabývá vzděláváním ve prospěch ochrany životního prostředí. 11

12 české organizace Občanské sdružení AVE Zařízení STŘEP mohou klienti navštívit přímo z ulice - jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení, se kterými je klient seznámen. Fotografický obzor Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti Wheel, o.s. Karviná Adrenalinové sportovní aktivity, zejména BMX kola. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. TOM 1303 Maracaibo Turistický oddíl je zaměřen všestranně, věnujeme se turistice vodní, pěší i lyžařské. Valíme se, o.s. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech tělovýchovy a sportu,kultury, vzdělávání a výchovy, zejména organizování: zážitkových programů,netradičních soutěží a her, vzdělávacích a výukových programů, rekreačních a pobytových akcí zaměřených na aktivní odpočinek, pořádání soutěžních turnajů. Posejdon, o.s. Vodácký oddíl se zaměřením na rozvoj česko-polské spolupráce, podpora infrastruktury. 12

13 III. PRACOVNÍ SKUPINA - KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ Pracovní skupina KULTURA/ VZDĚLÁVÁNÍ název organizace polské organizace popis činnosti Stowarzyszenie SERFENTA Sdružení vede aktivity týkající se ekologického, uměleckého a veřejného vzdělávání. Zabývá se propagací mladých tvůrců. Stowarzyszenie MUSICA SACRA Sdružení pořádá každoroční hudební festivaly, mimo jiné s účastí zahraničních umělců. Sdružení si klade za cíl působení ve prospěch sbližování lidí různých náboženství a národností. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Organizace se zabývá propagací moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte a rozšiřováním výuky cizích jazyků. Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Misí Sdružení je vyrovnaný rozvoj polských regionů, obzvláště prostřednictvím dostupných zdrojů pomoci Evropské Unie. Sdružení se ujímá aktivit ve prospěch spolupráce a partnerství tří sektorů: veřejného, nevládních organizací a byznysu. Zabývá se propagací podnikavosti, obzvláště mezi mládeží. Cieszyńskie Stowarzyszenie Edukacyjne Sdružení si klade za cíl: propagaci moderních metod vzdělávání, zohledňujících celkový vývoj dítěte; rozšiřování potřeby výuky a znalosti cizích jazyků; prohlubování vědomostí o kultuře, zvycích jiných zemí; povolávání a vedení veřejných vzdělávacích center. Uniwersytet Trzeciego Wieku Činnost UTV má za cíl zapojení starších lidí do systému nepřetržitého vzdělávání, a s tím spojenou psychickou a fyzickou aktivaci posluchačů a také výuku života ve třetím věku. 13

14 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM Sdružení se zabývá mimo jiné aktivitami ve prospěch dětí a mládeže z obtížných prostředí. Kromě toho vede tři domovy společný pro bezdomovce, domov pro samotné matky s dětmi a hostel pro oběti násilí. V rámci působení propaguje také dobrovolnictví prostřednictvím vedení Centra dobrovolnictví. Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ Nadace se zabývá podporou a propagací široce chápané soudobé kultury a umění v Polsku a v zahraničí. Pořádá výstavy, koncerty, umělecké workshopy. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Sdružení vede aktivity ve prospěch humánního zacházení se zvířaty, úcty k nim, jejich ochrany a péčí o ně. české organizace PZKO Hlavní činnost PZKO je zaměřena na organizaci polského společenského života dle zájmů jejich členů v oblasti zpěvu, hudby a tance, amatérského divadla, sportu, regionálních sebevzdělávacích iniciativ v oblasti historie regionu, mezinárodních vztahů, sociální problematiky atd. Obec Slovákov v Třinci Organizace kulturních a volnočasových aktivit pro slovenskou menšinu v ČR. Institut EuroSchola Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti. O.S. ZIP, Havířov Zábava, informace, poradenství, pomoc mimo jiné pro cíl. skupinu děti a mládež. 14

15 Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: IV. A PRACOVNÍ SKUPINA - SOCIÁLNÍ OBLAST Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - Rómové - děti, mládež, dospělí z prostředí ohrožených sociálním vyloučením - dospělé osoby s postižením sluchu - osoby s psychickými poruchami - bezdomovci - oběti násilí - samotné matky - osoby závislé POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - zapojení do činností ve prospěch cílových skupin; - mobilizace; - ochota pomoci; - citlivost; - zkušenost; - znalost problémů; - zaujetí/vášeň; - odstup od sebe sama, smysl pro humor; 15

16 - motivace; - místnosti, sály; - denní centrum podpory Sdružení Pouto, Těšín - workshopy Ave Český Těšín - družina Polský svaz neslyšících Oddělení v Těšíně - svépomocný klub prostředí Sdružení Pouto, Těšín - 5 pracovišť (Domov pro matku a dítě Slunečník, Centrum profylaxe, vzdělávání a terapie Kontakt (temná komora, keramická dílna, výtvarná dílna), Centrum sociálního vzdělávání Domovy společenství pro bezdomovce, Hostel pro oběti násilí Vyrovnávat příležitosti, Centrum dobrovolnictví Sdružená Být spolu, Těšín - Klub abstinenta Sdružení Familia - zkušený kádr, dobrovolníci, instruktoři - vybavení (počítače, TV, video, sportovní vybavení) - kulturně-společenský měsíčník KWADRAT CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - finanční prostředky - sponzoři, - nápady na společné aktivity, - bližší poznání, - studijní návštěvy u partnerů 16

17 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - integrace organizací z ČR a PL - budování tolerance - poznání a přijetí rozdílů - poznání jazyka, kultury, zvyků - poznání pravidel působení NNO v PL a ČR - posílení pozice sektoru NNO v poměru k samosprávě a byznysu - budování a zvyšování důvěry v NNO - likvidace stereotypů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - poznání se (profil, mise, působení, zdroje, problémy beneficientů, organizační kultura, způsob vedení, způsob financování) - diagnóza potřeb organizace (analýza působnosti, silné-slabé stránky organizace, hrozby-příležitosti organizace) - stanovení společných oblastí působnosti - vzájemná podpora - integrace pomocných organizací 17

18 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - vyřešení problémů beneficientů - vytvoření zázemí pro působení - zdokonalení systému komunikace mezi organizacemi - účinnější, efektivnější využití potenciálu organizací, - aktivizace členů organizací pro společné působení, - efektivní realizace strategie spolupráce organizací z PL a ČR, - vzdělávání lokálního společenství, - uvědomení lokálního společenství na problémy beneficiantů, - zvýšení společenské angažovanosti (dobrovolnictví) - integrace beneficientů - lámání stereotypů / destigmatizace IV. B PRACOVNÍ SKUPINA - VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: Výstupy práce pracovní skupiny týkající se analýzy potenciálů, tj. čím se jednotlivé organizace zabývají, čím disponují a mohou nabídnout do společných aktivit: HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - děti a mládež (6-26 let) - základní a střední školy 18

19 - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - školení, prožitkové kurzy a výjezdní semináře - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - realizace politických debat - univerzita III. Věku - provoz nízkoprahového zařízení - provoz alternativní školy 19

20 POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - vzdělávací pomůcky - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - více ekologicky zaměřených organizací - dotační finance - databáze dalších NNO - kvalitní ozvučení pro pořádání koncertů 20

21 Po analýze potenciálů jednotlivých neziskových organizací pracujících v pracovní skupině definovala skupina návrhovou část a to formou společných cílů. Cíle byly rozděleny do třech oblastí: CÍLE PRO AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROREGIONU: - popularizace místního jazyka a místní hudby - propagace místních řemesel - udržitelný rozvoj turismu - podpora místních iniciativ mladých lidí - podpora interkulturní komunikace pomocí vzdělávacích projektů CÍLE PRO PRACOVNÍ SKUPINU: - vzájemné poznání partnerů v pracovní skupině - transfer know-how - vzájemné poznání 3 kultur (česká, polská, slovenská) - zlepšení profesních dovedností NNO zapojených do projektu - rozšíření trhu pro naše aktivity - zlepšení jazykových dovedností v češtině/polštině 21

22 SPOLEČNÉ CÍLE PRO PROJEKT: - budování spolupráce (mezi organizacemi, mezi mládeží a dalšími cílovými skupinami) - vzájemná prezentace aktivit - zvýšení povědomí o činnostech NNO na druhé straně Olzy - rozvoj alternativních způsobů vzdělávání - výměna dobrých praktik Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Z nich následně vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fishe sloužící pro případnou implementaci projektu. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - kulturní projekt - projekt výměny zkušeností - nové metody vzdělávání - projekt vzájemné spolupráce NNO 22

23 VYBRANÝ SPOLEČNÝ ČESKO-POLSKÝ PROJEKT: Hodiny pro rodinu/godziny dla rodziny Zdůvodnění: - cílová skupina rodiny vyhovuje většině členů pracovní skupiny - aktivity kombinují kulturní, umělecké a vzdělávací zaměření jednotlivých členů pracovní skupiny 23

24 IV C. PRACOVNÍ SKUPINA VOLNÝ ČAS (EKOLOGIE) Po definici cílů se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných českopolských projektů. Ze společných návrhů vybrala jeden projekt, který považovala za nejzajímavější a který byl rozpracován do podoby základní projektové fiche sloužící pro případnou implementaci projektu. Hlavní výstupy z jednotlivých pracovních setkání: V první fázi došlo k identifikaci cílových skupin, na což navázala analýza potenciálů. V rámci analýzy byly identifikovány klíčové oblasti působení jednotlivých organizací a jejich materiálně-technické a kapacitní (z hlediska nasazení lidských zdrojů) možnosti aplikovatelné pro oblast přeshraniční spolupráce. HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY: - občané let - děti a mládež (6-26 let) - mimoškolní mládež - dospělí (zaměstnaní, nezaměstnaní) - senioři PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOST: - práce s organizovanou a neorganizovanou mládeží - organizace zájmových činností pro širokospektrální cílové skupiny, včetně aktivizačních opatření - ekologická osvěta a vzdělávání - realizace sportovních i společenských akcí, včetně alternativních sportů - realizace festivalů (hudebních, folklórních, umělecko-tvůrčích apod.) - práce s dobrovolníky - vzdělávací činnost 24

25 - aktivity pro ženy a seniory POTENCIÁL SPOLEČNĚ IDENTIFIKOVANÉHO TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A KNOW-HOW: - foto-studio, galerie - 2 hektary pozemků, budova a stany až pro účastníků - vzdělávací pomůcky, outdoor materiál - tělocvična a sportovní hala - prostory škol - know-how v rámci organizace velkých městských akcí a dále akcí v oblasti ručních prací, ekologie a uměleckých aktivit - možnost gastroservisu - zázemí na základně v Řece - klubové prostory, zasedací a školící místnosti, zahrada - mobilní podium - mikrobus - tělocvična, sály, dílny - experti, lektoři a kontakty v celé EU CO SKUPINOVÉMU POTENCIÁLU CHYBÍ: - informovanost - dotační finance - databáze dalších NNO 25

26 Členové skupiny se shodli na tom, že vzájemnou spoluprací jak v rámci pracovní skupiny, tak i v rámci projektu, můžeme dosáhnout následujících výsledků: VÝSLEDKY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: - úspěšná a funkční transhraniční vazba - lepší znalost regionu - pořádání kulturních akcí a regionálních svátků TYTO VÝSLEDKY PAK POVEDOU KE SDÍLENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ: - společný prožitek a poznání se - zdravý lokální patriotismus - návrat ke kořenům - likvidace stereotypů - budování otevřené společnosti - posílení společného potenciálu 26

27 HODNOTY, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO REALIZOVANÉ AKTIVITY S VAZBOU NA CÍLOVÉ ÚZEMÍ: - tradice a historie regionu (lidová kultura a identita) - multikulturálnost - rozvoj regionu - gwara (nářečí) - otevřenost a pracovitost lidí - aktivní občané se zájmem o region Po formulaci společných hodnot a optimálních výsledků (tedy cílů) spolupráce se pracovní skupina zaměřila na generování oblastí společných česko-polských projektů. Protože však docházelo k významným obsahovým překryvům všech projektů, bylo rozhodnuto je sloučit do projektu s názvem Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. RÁMCOVÝ NÁVRH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ: - Ekoprojekt - Projekt podzim na hranici (sérii společných akcí v oblasti sportovních i kulturních aktivit) - Valíme se (neformální sportovně-zábavná hra s pilotní aplikací v Těšíně) - Teenager na hranici 27

28 V. VÝSTUPY PRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN popis nápadů na polsko-české projekty V rámci polsko-českých setkání pracovních skupin nevládní organizace pracovaly nad záměrem společného projektu. Efektem práce pracovní skupiny sociální oblast byl námět na projekt Děti z okolí řeky Olše ; pracovní skupiny vzdělávání / kultura byl námět na projekt Hodiny pro rodinu ; pracovní skupiny volný čas / ekologie námět na projekt Neziskové organizace na Těšínském Slezsku spolupracují nejen na podzim. DĚTI Z OKOLÍ ŘEKY OLŠE Projekt je určen pro děti ve věku 7 12 let. Zakládá aktivity zaměřené na aktivizaci dětí obzvláště handicapovaných a pocházejících ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. V projektu je naplánovaná celá spousta workshopů, včetně keramických, divadelních, fotografických, sportovních a výtvarných; pořádání výletů v průběhu prázdnin a výletů na kluziště v období zimních prázdnin; sváteční štědrovečerní setkání a jarní piknik pro děti a jejich rodiny, který bude shrnutím projektu. HODINY PRO RODINU Cílovou skupinou projektu je rodina. Cílem projektu je integrace a aktivizace rodiny. Aktivity projektu zahrnují informačně-propagační kampaň týkající se utváření prorodinných postojů; fotografické, divadelní workshopy, workshopy tradičního řemesla a rodinný piknik. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NA TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU SPOLUPRACUJÍ NEJEN NA PODZIM Projektu se může zúčastnit každá osoba, která má zájem. Projekt předpokládá několik etap: strategická hra VALÍME SE pořádanou na území Těšína a Českého Těšína; výlety na nejzajímavější místa okolí Těšínského Slezska; workshopy tradičního řemesla ŠIKOVNÉ RUCE; fotografické workshopy; fotografická soutěž spojená s vernisáží prací; závody horských kol spojené s ukázkou jízdy na BMX kolech. 28

29 V souladu s předpoklady projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska byl ze všech návrhů projektů pracovních skupin vybrán jeden námět, který byl následně zpracován do návrhu projektu a předložen příslušné instituci vyhlašující výzvu. V případě ostatních projektových návrhů mohly pracovní skupiny počítat s individuálním poradenstvím realizačního týmu a byli vyzváni k předkládání projektových záměrů. O výběru projektového námětu rozhodly kritéria přijaté realizačním týmem, tzn. dvěma zástupci z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być razem" a dvěma zástupci z Institutu EuroSchola. Při výběru byla zohledňována následující kritéria: 1. Přeshraniční efekt 2. Financování projektu 3. Cílová skupina / beneficienti projektu 4. Reálnost projektu 5. Originalita / innovačnost Každému kritériu bylo možné přidělit min. 1 a max. 4 body. Obdržené výsledky zobrazuje následující tabulka. VÝSLEDKY HODNOCENÍ 1. Sociální oblast, Děti z okolí řeky Olše 58 bodů 2. Vzdělávání/ kultura, Hodiny pro rodinu 50 bodů 3. Volný čas, Neziskové organizace Těšínského Slezska 47 bodů spolupracují nejen na podzim Z projektových návrhů byl vybrán námět projektu vypracovaný pracovní skupinou sociální oblast s názvem Děti z okolí řeky Olše. 29

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více