EVVO. 1. Didaktika. hrou škola. Globální problémy lidstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva"

Transkript

1 Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova o Zemi. Doplněním textů jsou další herní varianty pro EVVO a identifikace globálních problémů v boční liště. Alternativní školství je zajímavým pokusem jít proti proudu oficiálního vzdělávání při jisté míře nutnosti dodržovat výstupní pravidla tak, aby žáci z těchto škol nebyli vůči ostatním v nevýhodě při přijimacím řízení na školy střední. Jinými slovy řečeno, je potřeba se dostatrůznými cestami k jednomu (státem a osnovami definovanému) cíli. Je jasné, že přehledná a pohodlná dálnice vedoucí k této metě je pro většinu společnosti cestou nejlepší - jenže víme, jak to s dálnicemi je. Vždy je něco na úkor něčeho - a tak lidé putující touto cestou nemohou vnímat krásu krajiny kolem, jsou nuceni přizpůsobit pohyb řadě podmínek, jako např. hustý provoz, kamionová doprava, neustálé opravy a především riziko zácpy. Naproti tomu cesta okolními silničkami může být až překvapivě zajímavá a inspirující, a přes řadu nedostatků (moc zatáček, špatné značení, nekvalitní povrch vozovky, průjezdy vesnicemi) vede k cíli také, ale člověk je jaksi mimochodem obohacen o prožitek prostoru ve kterém se nachází a pohybuje. Nemá smysl dělat nějaké sáhodlouhé závěry o možnostech té které varianty, tu ať si každý vybere sám, myslím však, že otázkou diskuze je spíš cíl, ke kterému všichni v dobré víře směřují. Tento problém však nechme na někdy příště, důležité je si vůbec takovou otázku položit, protože slepé naslouchání GPS systému, jež vás navádí nejkratší cestou ke kýženému cíli může být v okamžiku zadání špatných vstupních dat zcela kontraproduktivní a bez staré dobré mapy se stejně neobejdete. Musíte však v ní umět ještě číst. Mgr.Kamil Navrátil Stačí se jen rozhlédnout, abychom poznali, jak všemocné je spočinutí mysli. Všichni bydlíme v budovách a jsme zabydleni v institucích, které jsou ztělesněním myšlenek našich předků. Budoucnost se skládá z toho, co jsme zdědili a z toho, co jsme my sami učinili, abychom toto dědictví pozměnili ve světle svých hodnot a vizí. Předkládám k projednání, že můžeme zachránit to nejlepší z naší minulosti a přitom odvrhnout dysfunkční modely, víry a pověry, stále majíce na paměti spravedlivější, ekologicky udržitelné formy lidského rozvoje. Hazel Hendersonová 1

2 EVVO škola hrou 2008 Nevěřím, že civilizace jsou osudově určeny k zániku, že by měly mít nějakou předem stanovenou maximální délku života jako organismy. Nevěřím ani, že nějaká civilizace začne upadat jen proto, že se zhorší její životní prostředí. Myslím, že skutečnou příčinou úpadku nebývá nějaký útok zvenčí, nýbrž to jsou vnitřní duchovní nedostatky, jakýsi druh demoralizace, za níž lidé sami nesou odpovědnost. Může je demoralizovat například úspěch, jenž je zleniví nebo jim poskytne falešné sebeuspokojení. Tato pýcha předchází pádu Pokud však dezintegrace postupuje, v rozkládající společnosti se masy a elita vzájemně odcizí. Vůdci se snaží udržet své pozice silou, společnost se rozštěpí na dominantní menšinu, vnitřní proletariát a vnější proletariát složený z barbarů stojících na pomezí dané civilizace. Tento rozkol se pak projeví i v psychice lidí, kteří se v takové rozkládající společnosti narodí. Disharmonické psychické sklony, v lidské povaze zřejmě vždy latentně přítomné, pak nalézají volný prostor a destrukce se tím urychluje. Arnold Toynbee Globální problémy lidstva převzato z internetu 1. Didaktika převzato: wikipedie Globální problémy Ekologická, ekonomická, infrastrukturní a sociální (ale ne tak docela politická) propojenost lidstva a jeho životního prostředí na Zemi dosáhla ke konci druhého tisíciletí úrovně, kdy jisté trendy a obtíže sahají daleko za hranice národních států nebo jejich seskupení. Pracovní definice globálních problémů tedy může vypadat třeba takto: jde o problémy, na jejichž řešení musí spolupracovat alespoň významná část všech států (neboť jinak trvalého řešení dosaženo být nemůže). Co mezi ně bývá zařazováno nejčastěji: Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním. Didaktika se zabývá oblastmi souvisejícími s vyučováním: 1. obsahem a rozsahem vzdělávání (tj. procesu) 2. obsahem a rozsahem vzdělání (tj. výsledkem procesu vzdělávání) 3. metodami, zásadami a formami vyučování 4. interakci mezi učitelem a žákem 2

3 Didaktiku dělíme na obecnou a speciální didaktiku: 1. Obecná didaktika teorie vyučování, která se zabývá obecnými problémy výuky, to znamená jak probíhá výuka na základní, střední či vysoké škole. Řeší: - obsah výuky co je nutné a žádané vyučovat v hodinách - determinanty výuky co ovlivňuje efekty vyučování - organizační formy vyučování jak se bude ve škole organizovat výuka ve škole - vyučovací metody jak se má postupovat při výuce - materiální didaktické prostředky jak využívat učební pomůcky a diadaktickou techniku 2. Speciální didaktika čerpá z obecné didaktiky a dělí se: - předmětovou didaktiku - didaktiku druhů a typů škol Na vzniku a rozvoji didaktiky se podíleli: Klimatické změny: v 90. letech byly naměřeny nejvyšší teploty od doby, kdy začala být prováděna věrohodná měření (zhruba polovina 19. století). Historicky nejvyšší průměrné teploty připadají na roky 1998, 1997 a 1995, v uvedeném pořadí. Střední teploty na Zemi jsou dnes asi o 0,7 C vyšší než tomu bylo před sto lety. Teplejší klima přináší mimo jiné větší variabilitu počasí, tedy (ve srovnání s dlouhodobými statistikami) zvýšení počtu extrémních událostí. V roce 1999 jimi byla zvýšená intenzita cyklónů v celém tropickém pásu (záplavy např. v Mosambiku, Indii, Číně, Venezuele, jihu Spojených Států) a naopak extrémně nízké srážky (např. východní část Spojených Států) a větrné smrště v oblastech, kde se v této intenzitě téměř nevyskytují (Francie). M.F. Qintilianus (1. století) - mnoho myšlenek o vyučování, ale nepatří mu prvenství v didaktice. Wolfgang Ratke ( ) první zavedl pojem didaktika. Jan Amos Komenský ( ) - své názory na vyučování vyjadřuje v dílech Velká didaktika, Nejnovější metoda jazyků, Orbis pictus, Škola hrou. Prosazoval uplatňování zásady názornosti při výuce. Jean-Jacques Rousseau ( ) - byl to zastánce svobodné výchovy. Ve svém díle Emil aneb O výchově vyjádřil svojí kritiku tehdejšího způsobu vzdělávání. Jeho názor byl ten, že žáci ve škole pouze poslouchají výklad učitele a jsou jen málo aktivní anebo nejsou aktivní vůbec. Doporučoval, aby dítě do 12 let čerpalo poznatky ze svého okolí a pak aby z nich, respektive na jejich základě získávalo vědomosti ve škole. Je ale třeba říci, že jeho názor o to, že se má dítě začít systematicky vzdělávat až po 12 roku je nesprávný. 3

4 Řada dalších projevů klimatických změn má méně spektakulární charakter, nicméně z dlouhodobého hlediska jsou mnohem významnější. Mezi ně patří např. postupné tání ledu v blízkosti pólů a ve velehorách: v Arktickém moři ubylo za posledních 30 let 40% ledové vrstvy, v posledních letech je dokumentováno častější odlamování obřích ledovcových ker od pobřeží Antarktidy, vysokohorské ledovce od Himalájí po Alpy ztratily za poslední století až 50% velikosti, měřitelně se zvyšuje hladina oceánů. U něho je však cenné to, že upřednostňoval pozornost na dítě, na jeho aktivitu. I když Rousseau nebyl didaktik, tak právě pro zdůrazňování aktivity dítěte ho současná didaktika vnímá jako zástupce tvořivého vyučování. Dnešní škola preferuje samostatnost, tvořivost, iniciativu, využívání poznatků získaných v prostředí mimo školu apod. Tedy vše to, co zdůrazňoval i Rousseau. Johann Heinrich Pestalozzi ( ) - významný přínos do didaktiky, jeho metodika pro základní vyučování byla na tehdejší dobu vynikající, jeho úsilím bylo dát učitelem do rukou metodu jak mají učit. Johann Friedrich Herbart ( ) - je považován za zakladatele pedagogiky, jeho přínos pro didaktiku = jasnost, asociace, systém, metoda. Herbart, obrazně řečeno, dal učitelům návod jako postupovat ve vyučování. Jeho návod se uplatnil, dokonce se uplatňuje i dnes. Ale dnešní vyučování nechce být dirigováno podle jistých schémat a návodů, proto také současná didaktika odmítá herbartovský model vyučování. Jestliže někdo řekne, že dnešní škola je herbartovská, vyjadřuje tím jistý pohled na vyučování, v kterém učitel pracuje se žáky schématicky, tedy podle připraveného modelu vyučovací hodiny připraveného učitelem. Problém je v tom, že dnešní žáci mají rozhled, pracují s informačními médii apod., a proto potřebují, aby vyučování bylo tvořivé. To herbartovský model, tedy vyučování podle schématu (stupňů), nezabezpečuje. Dnes jsou využívány spíše jiné pojetí vyučování jako je: problémové vyučování, skupinové vyučování, týmové vyučování, kooperativní vyučování a další. Jejich hlavní podstatou je to, že aktivizují žáky. Žáci nezískávají informace pouze od učitele pasivním posloucháním, ale jsou vedeni k činnostem a vzájemné spolupráci. Žáci jsou tedy nejenom objektem, ale současně i subjektem vyučování. Koncem 19. a začátku 20. století vznikl rozpor mezi požadavky společnosti a výsledky práce školy. Nastala kritika školy a vyučování. Začaly se hledat nové formy a metody vyučování. Cílem bylo reformovat školu a vyučování. V této době vzniklo tzv. hnutí nové výchovy, činná škola, pracovní škola. 4

5 Mezi představitele tohoto hnutí patří: John Dewey Maria Montessori Ovide Decroly Peter Petersen Rudolf Steiner Ellen Key Modernizace didaktiky Činitele podmiňující inovaci růst vědecko-technických poznatků kurikulární hnutí soustředění se na proces výuky potřeba překonání encyklopedizmu, který se soustřeďuje především na množství učiva pomalá inovace a novátorství přechod od didaktiky paměti k didaktice tvořivosti, tvořivého učení nerespektování individuálních a sociálních podmínek Inovativní metody Moderní, progresivní, netradiční, inovační vzdělávání lze dosáhnout mnoha způsoby: výběr cílů vzdělávání formulování cílů vzdělávání formulování cílů vyučování a učení se žáků inovace didaktických zásad eliminace transmisivních vyučovacích metod aktivizující metody všestranný rozvoj osobnosti (TTT talent, tempo, temperament) Tyto změny vyvolávají ve složitém klimatickém systému oceán-atmosféra-pevnina další děje, které mají nebo potenciálně mohou mít zásadní dopady pro Zemi a její obyvatele. Hlavní podíl na klimatických změnách nesou pravděpodobně lidské aktivity, zvláště v energetice, v dopravě a v zemědělství. Množství nejdůležitějšího skleníkového plynu, oxidu uhličitého, vzrostlo ve 20. století o více než 25%, u jiných skleníkových plynů (metan) je vzrůst ještě mnohem výraznější a některé z nich (freony) se v atmosféře dříve nevyskytovaly vůbec. Jejich produkce stále roste a tento trend zatím teprve čeká na zásadnější zvrat. Narušení ozónové vrstvy: rozsah ozónové díry nad Antarktidou byl v roce 1999 druhý největší za posledních 20 let. Průměrné snížení ozónové vrstvy ve srovnání s dlouhodobým normálem dosahovalo v tomto roce v zeměpisných šířkách, ve kterých se nachází i Česká republika, 4 až 8%. Dále tak trvá vystavení živých organismů vyšším účinkům ionizujícího záření slunečního původu. Degradace přírodních zdrojů: některou z forem půdní degradace je postiženo asi 30% zemědělsky užívané půdy, často v rozsahu, kdy je půda už pro další produkci nepoužitelná. Hlavními příčinami degradace a ztrát půdy jsou eroze (zvláště v málo rezistentních oblastech s velmi nízkými nebo naopak velmi vysokými srážkami a v hornatém terénu, zasolování (na uměle zavlažovaných půdách), kontaminace (pesticidy a minerální hnojiva při intenzivní zemědělské výro- 5

6 EVVO 2. Alternativní škola převzato z:www.referaty.cz škola hrou 2008 Alternativní školy jsou někdy nazývány školy hrou, protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a podobně. Pojem alternativní má základ v lat. Alter, což znamená druhý a předpokládá volbu jedné možnosti ze dvou a více eventualit. Alternativní vzdělání je spojení užívané v různých významech jeden z nejobecnějších říká, že se jedná o vzdělání odklánějící se od hlavního proudu, někdy taky nabízející dítěti různé cesty (alternativy) poznávání, či různá řešení problémů (úkolů) apod. Alternativní školy jsou potom ty, které pracují na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám. bě, pobřežní oblasti v Evropě je takto postiženo 80% pobřeží, kontaminovaných říčními nánosy) a urbanizační tlaky. 60% lovišť ryb je využíváno nad svoji reprodukční schopnost, třetina obyvatel Země nemá přístup k bezpečným zdrojům pitné vody a vodou přenášené nemoci stále tvoří hlavní příčinu úmrtnosti. Globalizace je proces integrace společnosti na vyšší geografické úrovni, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje společnosti. Podle pedagogického slovníku Průchy, Walterové a Mareše je odlišnost ve specifičnosti obsahu vzdělávání, organizace výuky, hodnocení vzdělávacích výsledků žáka aj. Pojem alternativní škola nelze tedy vztahovat pouze k soukromým školám, resp. K typu zřizovatele školy, protože nestandardní mohou být i některé školy státní. Rozdělení podle působnosti 1. Alternativní škola je zaměřena pedocentricky. To znamená, že výchova se zaměřuje na osobu dítěte a škola vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte. 2. Alternativní škola je aktivní. Podle okolností uplatňuje některé z mnoha vyučovacích forem (např. formu 6

7 rozhovoru, skupinové a individuální práce atd.). Nejvyšším cílem je přitom rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. 3. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. 4. Alternativní škola je chápána jako společenství. Formy a postupy jsou vytvářeny společně jak žáky, tak i učiteli a rodiči. 5. Alternativní škola je chápána podle principu z života pro život, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy. Globalizační proces je přirozený, nevyhnutelný a do jisté míry očekávatelný. Hnacím motorem je globalizace ekonomických aktivit, která propojuje výrobu a trhy různých zemí prostřednictvím obchodu se zbožím a službami a pohybu kapitálu a informací. Globalizace je otázkou teprve 2. poloviny 20. stol., kdy rozvoj vědy a techniky přinesl člověku vedle civilizačních předností zcela nová rizika a nebezbečí, která hrozí zánikem lidstvu, ale i všemu životu na Zemi. Globální problémy lidstva jsou tedy problémy neomezující se jen na jednotlivou zemi nebo kontinent, ale jsou celosvětové a jejich řešení je důležité pro celé lidstvo. Globálních problémů je mnoho a jsou navzájem propojené. Obecně je lze rozdělit do několika skupin : Nebezpečí válečného konfliktu Některé společné znaky: - neudusit přirozenou touhu po vzdělávání - přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, podporování kvalit i originalit žáků a respektování (chyba je stupeň učení,ne přestupek) - spolupráce s rodinou dítěte - co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce V dějinách lidstva byla válka běžným prostředkem politiky, umožňovala prosadit ozbrojeným násilím zájmy států, národů a společenských skupin. Armáda a zbraně byly zárukou bezpečnosti. Ve 20. stol. však přináší moderní civilizace zlom ve vojenství a výrobě zbraní. Např. některé atomové nebo jiné zbraně hromadného ničení jsou schopny zničit moderní civilizaci a vrátit lidstvo do jeho počátků nebo vést k likvidaci živé přírody. Věda a technika umožňují výrobu zbraní, které je obtížné kontrolovat. 7

8 Člověk si zapamatuje: 10% toho, co slyší 15%toho, co vidí 20% toho co současně vidí i slyší 40%toho, o čem diskutuje 80%toho, co přímo zažije, nebo dělá 90%toho, co se pokouší naučit druhé - propojování předmětů( k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků) - prostředí uzpůsobeno dětem - vyučování bez zvonění, ale podle momentálního zaujetí či únavy dětí ( proč končit uprostřed zajímavé činnosti a proč nedopřát oddech tam, kde je třeba) Může dojít ke zneužití zbraní hromadného ničení organizovaným zločinem nebo teroristy. Současná ohniska napětí a konfliktů jsou především v tzv. třetím světě, ale i na Balkáně či na Kavkaze. Jsou to především země, kde nerozvinutá ekonomika a infrastruktura i životní návyky obyvatelstva brání demokratickému vývoji. Moci se ujímají domácí uchvatitelé, pučisté a vojáci. Obyvatelstvu slíbí jednoduché vyřešení všech problémů a pod náboženskou nebo etnickou rouškou postupují násilím ve svůj prospěch. Tento proces končí většinou humanitární katastrofou. Největší konflikty se odehrávají v nových státech Afriky, v Indonésii, v Čečensku nebo mezi Indií a Pákistánem. I přes pomoc různých vojenských a humanitárních misí, např. OSN, se situace ve většině míst nelepší. Přehled alternativ Waldorfská - zakladatelem je Rudolf Steiner: vytvořil filozoficko - pedagogickou soustavu o výchově člověka. Tato koncepce je nazývána antroposofie (- učitel si s každým dítětem ráno podá ruku) - vyučování se dělí na části: rytmickou, hlavní a vypravovací - děti se nejprve učí psát, teprve potom číst. V matematice se postupuje naopak rychleji. - děti se učí hře na flétnu, cizímu jazyku a mají dva zvláštní předměty - formy a eurytmii /je pohybové ztvárňování hudby a řeči/ - místo učebnic jsou užívány encyklopedie, vědeckopopulární literatura a pracovní sešity dětí - maximální rozvoj aktivity žáků - velkou úlohu hraje výchova náboženská v duchu křesťanské morálky) 8

9 Montessori - je nazván podle Marie Montessoriové: italské lékařky, pedagožky, průkopnice mírového hnutí a organizátorky boje za práva dětí a žen(- výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách) - není vhodná pro děti hyperaktivní! - dítě pracuje svým vlastním tempem, na zvolené práci Daltonská - založila americká učitelka Helen Parkhurtová(veškeré studium se zakládá na samostudiu, ve škole je knihovna a spousta pomůcek) (Tyto tzv. reformní školy ve světě vznikaly v 1. pol. 20. stol.) A další... Církevní školy mají ve světě dlouhou historickou tradici, po roce 1989 působí znovu i v českém školství. Zdravá škola (pohoda prostředí) - zdravé učení / smysluplnost, možnost výběru, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, práce je zadávána podle schopností jednotlivce, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení / - otevřené partnerství /škola je modelem demokratického společenství, pořádá různé akce./ - pohyblivá délka vyučovacích hodin - netradiční uspořádání třídy - žákovský parlament, dětský rozhlas, noviny - informace o dětech poskytovat rodičům v jeho přítomnosti - rodiče se mohou zúčastňovat hodin formou asistence Růst populace Populační růst je označován za jeden z prvořadých globálních problémů. Roku 1850 dosáhl počet obyvatel poprvé 1 mld. K dosažení druhé stačilo jen 75 let a v roce 2000 na Zemi žilo 6 mld lidí. Pokud bude tento enormní růst pokračovat, v roce 2030 bude počet obyvatel tvořit 12 a v roce 2100 asi 50 mld. lidí. Tento rychlý růst je způsoben snížením úmrtnosti, zlepšením výživy a zdrav. péče. Největší nárůst obyvatelstva zaznamenávají především rozvojové země v nichž došlo k rozvoji průmyslu teprve nedávno. Kromě nárůstu populace dochází také k přesunům lidí do měst. Po roce 2000 žije ve městech asi polovina všech lidí. Příliv lidí do měst je nejvýraznější opět v rozvojových zemích, kde města rostou obrovským tempem, ale spojeným s nedostatkem pracovních příležitostí, chudobou, drogami a alkoholem, kriminalitou, kulturním vykořeněním a ztrátou identity. Mnoho lidí žije v chudinských čtvrtích, tzv. slumech bez jakékoli infrastruktury v nepředstavitelné chudobě. Současná rychlost růstu populace nemůže pokračovat, aniž by se poškodil planetární ekosystém a ještě více se nesnížila životní úroveň lidí. Populační exploze má za následek ještě větší růst průmyslu, rychlejší těžbu přírodních zdrojů a nárůst znečištění životního prostředí. 9

10 EVVO škola hrou 2008 Integrovaná tematická výuka ( výuka probíha ve věkově smíšených skupinách) (vznikají v posl. desetiletích a často staví na zkušenostech reformních škol a na nových vědeckých poznatcích z psychologie a pedagogiky apod.) Domácí vzdělání (- rodič své dítě zná, ví tedy jak ho motivovat.nemusí dítě známkovat, ani testovat, protože ho zná, a navazuje na učivo, které už dítě zvládlo. - rodič se musí postarat, aby se dítě stýkalo se svými vrstevníky - rodiče mnohdy nezjistí, zda učí dítě dobře,proto je dobré srovnávat s kamarády ze školy). Hlavním úkolem reforem je změnit vztah žáků ke škole a vzdělání a rozvíjet co nejlépe osobnost dítěte. Historický přehled alternativ Zajištění přírodních zdrojů a energie S růstem lidské populace a rychlostí vývoje globální ekonomiky stoupá spotřeba vody, potravin, fosilních paliv, minerálů a dalších surovin. Ve většině případů jsou jejich zdroje omezené, což vede k jejich nedostatku. Závažný je například nedostatek vody a potravin. Hlad je jedním z nejhorších globálních problémů. Miliony lidí dnes v době vědeckotechnické revoluce trpí a umírá hlady. Jednou z nejvíce postižených oblastí je území jižně od Sahary, tzv. pásmo Sahelu, kde jsou některé státy zcela závislé na potravinové pomoci ze zahraničí. Ročně umírá hladem asi 20 milionů lidí to je asi denně. 14./15. stol. Vittorino da Feltre - Dům radosti - vybudoval školu v přírodním prostředí,ve kterém se snažil harmonicky rozvíjet tělo i ducha svých žáků, podporoval tvořivost, odstranil tresty,vyučování bylo vedeno tak, aby žáci látce rozuměli. 16.stol. Michele de Montaigne - odmítal jednostranné přeceňování vzdělání, memorování a scholastiku, doporučuje samostatně myslet a rozhodovat se, samostatnou činnost žáka, podporování víry ve vlastní schopnosti. 17.stol. J. A. Komenský - pansofická škola v Blatném Potoce - respektování individuálních zvláštností žáků, aktivní a přirozené vyučování( hry, tělocvik, divadelní představení), ve škole byly na stěnách obrazy. 18.stol. Jean Jacques Rousseau přirozená výchova - prosazoval humanizaci, volný a přirozený vývoj dětí, reagování 10

11 na podněty dítěte, výchovu nepoznamenanou soudobou kulturou, a leč v souladu s přírodou. 19.stol. Lev Nikolajevič Tolstoj - svobodná výchova v Jasné Poljaně vytvořil systém volné výchovy bez domácích úloh, pamětního učení a trestů. Koncepce bez učebního plánu umožňovala svobodnou volbu předmětu, obsahu i metody učení. Děti měly úplnou volnost pohybu a příchodu i odchodu z vyučování. Učitel měl být žákům partnerem. přelom 19. a 20. stol. - ideály svobodné výchovy pronikají i do státních institucí 20. a 30. léta 20.stol. - vznikají reformní školy: montessori, waldorfská, daltonská, jenská (dnes jsou jenské školy především v Holandsku. Většina zemského povrchu schopná kultivace již slouží k produkci potravy. Zásoby ryb ve světových moří se rychle snižují nebo již byly zničeny. Na všech dostupných nalezištích ropy nebo zemního plynu se již těží. Větší část Země byla v rozvinutých oblastech přetvořena v důsledku ekonomického rozvoje. Zemědělství, lesnictví, průmysl, bydlení, dopravní síť vážně narušují nebo ničí přírodu. Mnoho méně rozvinutých zemí čelí vážným sociálním a ekonomickým problémům, které přináší nárůst populace a potřeba financovat rozvoj infrastruktury a tak často scházejí peníze na rozvoj. Dochází zde k tlakům na co nejrychlejší využití přírodních zdrojů. Nejúrodnější půda se využívá k pěstování komerčních plodin na export jako je např. káva. Ve vyspělých zemích zase zvyšuje tlak na zdroje především prudký růst životní úrovně a přemrštěná spotřeba obyvatelstva. Jenská škola je chápána jako spol. s rodinou atmosférou. Vzhled učeben se blíží vzhledu dětského pokoje. Pracuje se podle týdenních plánů a využívá se 4 zákl. ped. situací: - her - práce-formou skupinového vyučování /týká se i čtení, psaní, počítání/-novou látku představuje dětem učitel, opakování mají na starost zkušenější žáci odpovědní za mladší svěřence. - rozhovorů - slavností - slavnosti rána, přijímání nových žáků, narozenin či vánoc, dramatická představení apod. 11

12 Devastace životního prostředí - pedagog nesmí narušovat aktivitu žáků, má být pedagogickým optimistou a má mít rád děti), freinetova (pracovní plán na těchto školách vytvářejí s pomocí učitele žáci-není tedy pevný a existují vedle něj i plány individuální. Neexistuje zde výklad učitele před celou třídou, ale besedy, rozhovory, výstupy dětí, skupinová a individuální práce. Hodnocení je slovní a podílí se na něm i děti.problémy a návrhy se řeší prostřednictvím pravidelných shromáždění třídy a pomocí nástěnných novin. Nyní je nejvíce těchto škol ve Francii, pak Holandsku a Belgii. Děti si dopisují s dětmi z jiných škol.), winnetská soustava (učivo je pro všechny stejné, ale každý se je učí sám, aby mu mohl věnovat tolik času, kolik potřebuje. Každý má seznam učiva, jež by měl zvládnou za dva roky-pokud zvládne v testech vše, pokračuje dál. Tvůrčí činnost provádějí děti společně.) Pokusné a reformní školy vznikali i u nás a byly motivovány stavem školní praxe. Reformní snahy byly násilně přerušeny roku Od doby, kdy člověk dokázal díky svému myšlení, technice a technologiím hledat nové způsoby jak využívat přírodu, stal se trvalým činitelem ovlivňujícím stav životního prostředí. Původně ovlivňoval přírodu jen lokálně, později regionálně, ale v poslední době i globálně. Typickým projevem působení člověka na Zemi je trvalý úbytek lesů. V současné době jsou jím postiženy rozlehlé oblasti Evropy, Sibiře a především tropických deštným lesů. Od roku 1900 zmizela asi polovina tropických pralesů a ročně se vytěží asi 16 milionů ha. Likvidací lesů člověk získává půdu pro zemědělství jen na omezenou dobu, protože dochází k rychlé erozi, degradaci půdy i ke změnám klimatu. 60. až 80. léta - objevuje se i vlna antipedagogiky (dítě by nemělo být chápáno jako nehotová bytost, ale měla by být respektována jeho svoboda. Rodiče nemají děti omezovat zákazy a trestat.),objevují se bouřlivé diskuse o funkci výchovy. V USA,Velké Británii a dalších západních zemích vznikají volné školy, inspirované Summerhillskou koncepcí A. S. Nelila Summerhillská koncepce - vyučování není povinné, kdo se ale zapíše do nějakého kurzu, musí jej navštěvovat pravidelně, jinak ho ostatní děti mohou navrhnout na vyloučení. Daná pravidla jsou závazná a hlas dítěte má stejnou váhu, jako hlas dospělého.trestem za porušení pravidel je práce ve prospěch celku. Demokracie se zde tedy učí praxi.) 12

13 Vývoj různých alternativ byl v západních státech a USA plynulý, proto se zde alternativní škola stala přirozenou součástí školních systémů. Standardní školy reprezentují určitou většinově zavedenou normu, standart, předepsaný vzor. Samozřejmě platí, že od běžného standardu se mohou odchylovat, a tedy fungovat jako alternativní, i některé ze státních školnapř. základní školy s rozšířeným vyučováním (matematiky a přírodních věd, cizích jazyků, tělesné výchovy aj.) Negativní stránky Ukazuje se, že ideologie individualismu u alternativních škol má své negativní stránky. U části žáků vznikají frustrační pocity z toho, že se ve škole nic soustavného nenaučili, že nebudou schopni se vyrovnat absolventům jiných škol. Také část rodičů se obává, že přehnaná volnost žáků na těchto alternativních školách vede k nižší úrovni vzdělávacích výsledků, např jestliže žáci smějí přesvědčit učitele aby jim neukládal domácí úkoly, apod. Příroda tím také ztrácí nesmírný genetický potenciál a dochází tím i k vymírání některých živočišných i rostlinných druhů. S lesy mizí i přirozená ochrana proti šíření stepí a pouští, dochází k poklesu podzemních vod a tím k nedostatku vody či dlouhodobým suchům. Devastace jednotlivých složek přírodní sféry má různou úroveň. Nejmenší rozsah mají změny v litosféře. Jsou koncentrovány do malých oblastí, např. v místech těžby surovin, ale vyvolávají totální změny krajiny. Znečištění hydrosféry se liší poškozením povrchových a podzemních vod a množstvím a škodlivostí odpadů. Na rostoucím znečištění se podílí především průmysl a zemědělství, např. používání hnojiv a chemikálií na ochranu rostlin nebo havárie tankerů apod. Znečištění některých moří již dosahuje nebezpečných hodnot, především při pobřeží a velkých přístavů nebo v oblastech s těžbou ropy. Naopak v těch alternativních školách, v nichž se uplatňuje vyšší míra autority učitelů a disciplinovanosti žáků, je dosahováno lepších vzdělávacích výsledků a celkové kvality škol. Škola bez ročníků - vzdělávací výsledky (měřené speciálními testy a posuzované i podle známek) se v obou typech škol nijak významně nelišily. Důležité rozdíly jsou spjaty s úlohou učitelů ve škole bez ročníků ti jsou nuceni věnovat mnohem více času pro plánování vyučování, nezbytná je mnohem větší mezioborová spolupráce učitelů. Celkově je tedy práce učitelů ve školách bez ročníků mnohem obtížnější než na obvyklých školách. 13

14 EVVO škola hrou 2008 Znečištění atmosféry je nebezpečné zejména kvůli snadnému přenosu emisí na velké vzdálenosti. Jedná se především o prach, oxidy síry, dusíku a některé látky v malých koncentracích, ale s velkým dopadem jako jsou např. freony. Působí na rozklad ozonu a tím vznikem ozonových děr. Další úbytek ozonu může mít ničivé důsledky pro Zemi, představuje totiž ochranu před škodlivým vesmírným zářením. Hlavními zdroji znečišťování ovzduší jsou elektrárny, domácí topné systémy, továrny a spalovací procesy v automobilech a letadlech. Znečištění vzduchu má závažný dopad na lidské zdraví, zamořuje půdu, zabíjí stromy,... Kombinované třídy - mezi kombinovanými a klasickými třídami nejsou zjišťovány významné rozdíly ve vzdělávacích výsledcích dosahovaných žáky. Avšak přece jen se dosahují nějaká negativa v případě kombinovaných tříd. Především jde o zátěž kladenou na učitele v kombinovaných třídách Američtí odborníci dále konstatují, že učitelé se nemohou věnovat žákům z různých ročníků stejně intenzivně, nemohou tedy probrat učivo se stejnou důkladností jako v klasických třídách. Veenmanová (nizozemská expertka,jež se zabývá kombinovanými třídami) dokládá svými nálezy, že: neexistuje žádný důkaz pro tvrzení, že by se žáci v kombinovaných třídách učili méně kvalitním způsobem než žáci v klasických třídách. tráví více času na individuální práci než v standardních třídách jejich styl učení je flexibilnější není prokázáno tvrzení, že by se tito žáci méně soustředili na učení než v standardních třídách Specifické rysy malotřídních škol lze stručně shrnout takto: třídy malotřídních škol jsou početně malé, učitel se tedy může věnovat více jednotlivým žákům a ti mají více příležitosti se projevit vyučování vede ku spolupráci a rozvoji komunikace ve věkově smíšených třídách se mladší děti mohou učit od starších vztahy v učitelském kolektivu jsou těsnější a otevřenější a učitelé znají všechny žáky učitelé mají větší kontakt s rodiči žáků, obvykle znají i jejich zázemí aj. organizace výuky klade vyšší nároky na učitele, na které nejsou studiem na fakultách připravováni. 14

15 3. Výchova o Zemi citace použity z práce Tomáše Hakra Tento směr spadá do 70. let 20. století a je spjat s osobností Steva van Matreho a jím založeným Institutem pro výchovu o Zemi, jenž dnes působí po celém světě. Paradoxem je, že van Matre začlenění do environmentální výchovy odmítá, protože tato podle něj selhala. Reformátor Van Matre kritizoval zejména její mělkost a dožadoval se výrazně radikálnějšího přístupu. Cílem výchovy o Zemi je osvětlit, jak Země funguje tak, aby se studenti naučili jednat v souladu s ekologickými principy, vštípit lidem emocionální spojení se Zemí, pomoci jim změnit způsob jejich života na Zemi. Podle výchovy o Zemi se při práci s dětmi příliš zaměřujeme na environmentální problémy a málo na náš (a jejich) konkrétní životní styl. Úkolem nemá být učit děti o povaze současných environmentálních problémů a všech jejich důsledcích, ale o tom, jak funguje život a o tom, jak a proč mohou a měly by učinit změny ve svém vlastním životním stylu (a zabývat se environmentálními problémy v tomto kontextu). Důležitá je zde internalizace problémů: nemyslet si "oni by měli něco udělat". Ti oni jsme my.. Některé látky, především oxidy síry a dusíku se mohou rozpouštět v mracích, čímž vznikají tzv. kyselé deště. Tyto deště mohou působit i ve velkých vzdálenostech od vzniku emisí a způsobují znečištění podzemních i povrchových vod a pramenů. Závažným problémem je tzv. skleníkový efekt a s ním spojené globální oteplování. Je to jev způsobený vysokou koncentrací oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře, čímž dochází k většímu zadržování tepelného záření a zvýšení teploty na Zemi. Následky je možno očekávat na celé planetě, může dojít k rozkolísání klimatu, změně režimu srážek ( místní sucha nebo záplavy ), rozšiřování pouští, k zesílení a změně výskytu tropických bouří a k tání ledovců, což vede ke stoupání hladiny světového oceánu a tím k ohrožení některých pobřežních oblastí nebo celých ostrovů. Z lidských činností by asi nejvíc utrpělo zemědělství, které je velice citlivé na změny klimatu. Výchova o Zemi propaguje hlubinně ekologický pohled na svět. Metodika je zaměřena na vícedenní pobytové programy, v nichž se aktéři setkávají s rituály. Často je využívána atmosféra tajemna, obřadů jako třeba iniciace, smyslové zkušenosti, bezprostředního styku s přírodou a dobrodružství. Mezi jejich nejznámější programy patří Sluneční loď Země či Strážci Země. Van Matre důsledně odmítá používání aktivit výchovy o Zemi v nahodilém kontextu či jako doplňkový program. Výchova o Zemi se s neobvyklou důkladností zabývá cíli, kterých hodlá dosáhnout, i prostředky k dosažení těchto cílů. 15

16 Proto také vytvoření nového programu je prací mnoha let, jsou detailně zpracovány a lektoři procházejí důkladným školením. K realizaci takového programu je rovněž třeba řada metodických pomůcek. Environmentální výchova selhala, a to z následujících důvodů (Van Matre, 1999): Globální oteplování je zčásti přírodní proces, ale člověk na něm má značný podíl a mohl by jej zpomalit i zastavit především snížením emisí skleníkových plynů. To souvisí s průmyslovou činností například s využitím alternativních zdrojů energie místo spalování fosilních paliv, ale i se způsobem života např. využívání automobilů. Mnoho mezistátních smluv o omezení emisí tak naráží na neochotu některých zemí, které se obávají zpomalení svého ekonomického rozvoje, jsou to především rozvojové země, ale i třeba Spojené státy americké, které produkují až 13 % všech emisí. 1. Definovala svůj cíl příliš široce, takže se do něj mohlo vejít téměř cokoli. 2. Podporovala doplňkový, infuzní přístup místo opravdových výchovných programů zaměřených na příslušnou problematiku. 3. Podporovala krátkodobé projekty založené na řešení jednotlivých případu, zatímco převážně ignorovala dlouhodobá rozhodnutí týkající se životního stylu žáku. 4. Přijímala prostředky od agentur a průmyslových kruhů, vyvíjejících takové činnosti, kterými v prvé řade pomohly vytvořit environmentální problémy. 5. Zanedbala jasné odlišení se od jiných skupin, které se zabývají aktivitami v přírodě. 6. Neposkytla žádné zdůvodnení, proč může být důležitější předat dětem některé ekologické pojmy než jiné. 7. Vytvořila stohy materiálu z konferencí, ale ne jasnou vizi modelu, o který usilovat. Výchova o Zemi proto podle jejích autoru není environmentální výchovou, ale alternativou k ní. Pri kritickém pohledu se nicméne výchova o Zemi jeví jako jeden z proudu environmentální výchovy a tak ji budeme dále chápat. 16

17 Duchovním otcem výchovy o Zemi je Steve van Matre, který je také autorem nebo spoluautorem základních prací o ní a jejích modelových programů. Její počátky lze nalézt v 70. letech, kdy Steve van Matre organizoval tábory zvané Aklimatizace. Slovo aklimatizovat znamená zvyknout si na novou situaci a prostředí. Pro mnohé z našich městských a příměstských dětí je svět přírody novým místem, se kterým nikdy neměly příliš hlubokou zkušenost. Cílem táborů proto bylo aklimatizovat, zvyknout děti na svět přírody. Aklimatizace měly čtyři složky (podle Van Matreho, 1999): 1. Smysly (pocity). Děti přijížděly na tábor jakoby "obalené v gáze" - neviděly, neslyšely a necítily moc z toho, co se v přírodě kolem nich dělo. Aby bylo možné vybudovat v dětech hlubší smysl vztahu se Zemí, je nutné dostat je s ní do styku. Proto je potřeba snažit se zostřit smysly dětí. 2. Pojmy (porozumění). Mnohé děti neměly nejmenší představu o tom, jak funguje život na Zemi. Prostřednictvím výše zmíněného zostřování smyslů byly s životem víc ve styku, ale nerozuměly mu. Bylo proto potřeba soustředit se na hlavní pojmy - hlavně procesy - a vysvětlovat je tak, jak je děti pochopí. 3. Mechanismy. Je potřeba věnovat pozornost tomu, jak se lidé učí. Je nutné zaměřit se na to, jak budeme organizovat, co děti vnímají, jak je přimět k tomu, aby to vnímané nějak vnitřně zpracovaly, a jak jim poskytneme možnosti, aby to později použily. V rámci Aklimatizací byl od počátku kladen důraz na motivaci dětí k účasti na učení. Klíčové je přitom dosáhnout rovnováhy mezi dobrým úkolem a dobrým důvodem pro to, úkol vykonat. Žádoucí je děti táhnout (vtáhnout do aktivity), nikoli strkat. 4. Samota. Samota pomůže lidem zlepšit jejich neverbální dovednosti, jako je pozorování a čekání, ztišení a zklidnění se, otevření se a přijímání. Pro děti je to šance být ve styku s přírodou, v přímém kontaktu s prvky života - světlem, vzduchem, vodou a půdou - kte- Nemoci a jiné civilizační jevy Člověk je ohrožován řadou nebezpečných civilizačních chorob a jevů. Existuje mnoho nemocí, které není schopná i současná lékařská věda léčit. Jsou to především různá virová nemocnění, z nichž asi nejznámější a také nejnebezpečnější je AIDS, který se dnes vyskytuje na celém světě. Především v Africe a zemích třetího světa, které nemají prostředky na osvětu a léky na něj umírají tisíce lidí. Přibývá i nemocí způsobených lidským způsobem života, např. rakovina z kouření atd. Umělé životní prostředí člověka přináší mnohá rizika z dosud neznámých chorob, ale hrozí také vznikem nových nemocí. Chemické jedy, fyzikální záření poškozují nejen lidské zdraví, ale zasahují i do genetického kódu člověka. Roste počet dětí, které se rodí s vrozenými vadami a dědičnými nemocemi. Lidé vědomě přijímají jedy ve formě drog, alkoholu, tabáku a zneužíváním léků. Dalším problémem je celková urbanizace Západu a s ní související fyzická degenerace a stoupající počet sebevražd. Je paradoxní, že člověk jako biologický organismus na nejvyšším stupni vývoje dokáže škodit nejvíce sám sobě 17

18 EVVO škola hrou 2008 Sucho a hlad Sucha způsobují neúrodu zemědělských plodin a vysychání pastvin. V rozvojových zemích, ve kterých je většina závislá na samozásobitelském zemědělství, mohou dlouhotrvající sucha způsobit všeobecné hladovění a smrt. Meteorologové definují sucha jako období, kdy průměrné dešťové srážky v nějaké oblasti značně poklesnou pod normální množství po dosti dlouhou dobu. Sucha mohou mít za následek snížení stavu vody ve vodních tocích, jezerech a v pramenech, které jsou napájeny ze zásob podzemních vod. Také způsobují mnohá strádání, zvláště pak jestli dojde k poklesu vlhkosti půdy. To způsobí neúrodu a nedostatek půdy pro pastvu hospodářských zvířat. ré nejsou upravené, filtrované, změněné lidmi. Denní chvíle samoty pomáhají dětem zpracovat to, co se dělo. Přitom se současně dostanou blíže přírodnímu světu. Tyto složky Aklimatizace dohromady spojovalo tajemno (magic), které způsobuje, že výše uvedené složky působí synergisticky. S tajemnem je nicméně potřeba nakládat opatrně, aby tajemno a fantazie nepřevážily nad realitou a to, co se mají děti naučit, se tak nedostalo do pozadí. Aklimatizace se pak postupně rozvinula ve výchovu o Zemi. V současné době existuje celosvětově působící Institut výchovy o Zemi (Institute for Earth Education), který sdružuje lidi zabývající se výchovou o Zemi, poskytuje materiály k ní, pořádá úvodní tréninkové semináře a představuje organizační základnu pro všechny, kdo chtějí realizovat programy výchovy o Zemi. Základní myšlenkou učebního modelu I-A-A, na kterém je výchova o Zemi založena, je, že učení zahrnuje získání zkušenosti (Informování), reagování (Asimilaci - zpracování informace) a změnu (Aplikaci). Většina výuky v přírodě se dnes používá jako aplikace, zatímco by mělo jít o asimilaci. Taková práce se pak stává kulminující zkušeností, zatímco by mělo jít o odrazový můstek pro to, co má probíhat zpátky doma a ve škole, kde teprve jde o aplikaci. Tak se o to alespoň snaží výchova o Zemi. (Van Matre, 1999) Zdroj výchovy o Zemi nelze nalézt v jediné teorii vyučování a učení. Jsou v ní patrné prvky Skinnerových a Brunerových teorií, ne však jejich teorie jako celek. Výchova o Zemi se snaží přemostit propast mezi teoretickými a pragmatickými znalostmi prostřednictvím důrazu na ekologické pocity. Chce vytvořit specifické strukturované učební zkušenosti, které novým způsobem kombinují porozumění a pocity. (Van Matre, 1999) Výchova o Zemi se velmi důkladně teoreticky zabývá cíli a obsahy výukových programů, tím, jak cílů 18

19 4. Ukázky možných variant her pro vzdělávání v oblasti EVVO (2) S kým byste chtěli bydlet v jednom domě? Stručná anotace Aktivita zabývající se předsudky a stereotypy a jejich vlivem na naše jednání. Potřebný čas 40 min Velikost skupiny 12 a více Potřeby, pomůcky... Psací potřeby a papír pro každou skupinu + kopie seznamu možností pro každého studenta (příloha č.1) Cíle uvědomit si vlastní předsudky uvědomit si, jak jsou naše chování a rozhodnutí ovlivněna stereotypy Tyto katastrofy se nazývají zemědělská sucha. Ale i prudké deště po suchu způsobí katastrofu. Voda steče po vyprahlé půdě a rozvodní řeky. Poté vznikají ničivé povodně. Právě sucha jsou hlavní příčinou hladomoru v Africe a v některých částech Asie, včetně Číny a Indie. Hladomor je definován jako období dlouhotrvajícího nedostatku potravin, který vede k hromadnému hladovění a úmrtí obyvatelstva. Velké hladomory jsou však obvykle důsledkem několika činitelů najednou, například když se k nedostatku dešťů přidá válka. K největšímu hladomoru došlo v Číně v letech 1959 až 1961, při kterém zemřelo přibližně třicet milionů obyvatel. I u tohoto hladomoru sehrály svoji roli záplavy a sucha, ale většina odborníku se nyní domnívá, že hlavní příčinou byl rozvrat produkce potravin způsobený pokusy vlády násilně kolektivizovat čínskou zemědělskou populaci. V některých částech Afriky, Asie a Latinské Ameriky převládá podvýživa a hlad. To vede k vysoké kojenecké úmrtnosti a k předčasným úmrtím. Popis, postup Rozdejte studentům seznamy možností. Po jejich přečtení se studenti rozhodují, komu by byt pronajali a komu ne. 2. Rozdělte třídu do skupin po 6 až 8 žácích. Nechejte studenty, aby si navzájem ve skupinách přečetli svá rozhodnutí a pak nakreslili tabulku se dvěma sloupci, které budou ukazovat kladná a záporná rozhodnutí celé skupiny. Ve skupinách dále diskutujte i o výsledcích. Podle jakých kritérií se žáci rozhodovali? 19

20 První část činnosti je třeba provést rychle; studenti by se měli rozhodnout pro nebo proti (mohou psát + nebo vedle uvedených osob) hned při prvním čtení seznamu, nezáleží na tom, pro kolik osob se rozhodnou nebo naopak, kolik jich zavrhnou. Pokud si studenti nejsou jisti, mohou takové osoby označit například nulou. Hodnocení : - co si každý student z této činnosti odnesl? - do jaké míry si studenti během diskuse všimli nějakých předsudků? - do jaké míry si uvědomili, že předsudky mohou ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí? Poznámky Aktivita vybrána z učební příručky mezikulturní výchovy pro evropské střední školy - projekt AFS Autor: Martina Vaněčková Velká sucha způsobující hladomory existující problémy jen zhoršují. Během hladomoru je však zřídkakdy skutečnou příčinou smrti pouze hladovění. Lidé oslabení hladem totiž podléhají různým nemocím, jako je dehydratace způsobená průjmem nebo mající jinou příčinu. Lidé jsou rovněž náchylní k epidemiím takových nemocí, jako je cholera, tyfus, chřipka a dokonce i spalničky, jež všechny mohou znamenat smrt. Jako první umírají většinou staří a mladí lidé. Děti, kteří přežijí nemoc zvanou kwashiorkor (dětská choroba způsobená nedostatkem proteinů v potravě), mohou být po celý zbytek života postiženy fyzicky i mentálně. Podobné vzorce chování u Věřící a Nevěřící lidské bytosti Stručná anotace Jedná se o dílčí lekci celodenního kurzu o Rituálu a jeho současné roli ve společnosti. Lekce navazuje na úvodní část, kdy jsou účastníci seznámeni se strukturou kurzu a předpokládá seznámení se účastníku jak mezi sebou, tak s lektorem. Lekce může být použita také jako úvodní lekce pro další výuku na poli problematiky Náboženství (především na středních školách). Potřebný čas 45 min Velikost skupiny 10 a více Potřeby, pomůcky... 20

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 7 Alternativní a reformní školství ve světě a v ČR I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základy vývoje školské soustavy v českých zemích. Vývoj školské soustavy za Rakouska-Uherska. Vzdělávací

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉ VÝUKY Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vhled do problematiky

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Byla sjednána v Paříži v roce 1994. ČR je členem od roku 2000. Do dnešní doby má tato

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více