Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky poznání byl aktualizován a schválen na pedagogické poradě dne Platnost dokumentu : 2012/2013 Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs 1

2 MOTTO: Vzdělání je prostředkem ke zlidštění člověka aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jediné věci, nebo několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti A proto: Na dobrém počátku všechno záleží! KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ BÝT PŘIPRAVEN TAK, ABY BYL KU PROSPĚCHU SOBĚ SAMÉMU I VŠEM OSTATNÍM. V NIČÍ MOCI NENÍ, JAKÉ SE RODÍ DĚTI, ABY SE VŠAK SPRÁVNÝM VEDENÍM STALY DOBRÝMI, TO JE V NAŠÍ MOCI. (JAN ÁMOS KOMENSKÝ století!!!) 2

3 OBSAH: ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie MŠ 2.2. MŠ dnes 3. Charakteristika vzdělávacího programu MŠ 3.1. Filozofie MŠ 3.2. Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé) 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů 3.4. Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ 4. Analýza podmínek vzdělávání 4.1. Věcné podmínky 4.2. Životospráva a hygiena 4.3. Psychohygienické podmínky 4.4. Organizace chodu 4.5. Řízení MŠ 4.6. Personální zajištění 4.7. Spolupráce s rodinou a veřejností 5. Vzdělávací obsah 6. Tematické celky (integrované bloky) 7. Evaluační systém Aktuální přílohy ŠVP PV I. Charakteristiky jednotlivých tříd MŠ II. Společné rituály naší MŠ III. Pravidla společného soužití společenství MŠ IV. Maslowova pyramida potřeb V. Dílčí programy/projekty MŠ realizované v průběhu šk. roku VI. Nadstandardní zájmové aktivity VII. Konkretizované očekávané výstupy VIII. Program cest za kulturou a poznáním 3

4 ÚVOD: Děti. Jsou naše radost, budoucnost, naděje. Pro své děti si zpravidla přejeme především stálé zdraví a nejen to, chceme víc. Přejeme si, aby naše děti žily plnohodnotný aktivní život naplněný láskou a přátelstvím. Přejeme si, aby byly zvídavé, přijímaly životní výzvy a byly dostatečně hrdé na to, co samy dokázaly. Přejeme jim, aby byly schopné odolávat neúspěchům, prohrám. Přejeme si, aby byly plné důvěry, naděje v budoucnost, plné podnikavosti, měly cit pro spravedlnost a současně dostatek odvahy také spravedlivě jednat. Věříme, že jejich kvalita života bude lepší než ta naše. Doufáme, že zdědí především naše silné stránky a jen nepatrný zlomek těch slabých Pro dítě jako vytvářející se osobnost má bezesporu největší význam období předškolního věku. Protože právě v tomto období probíhá jeho vývoj mnohem intenzivněji než kdykoliv později. Dítě tohoto věkového období postupně dosahuje vyspělosti a připravenosti jak v oblasti tělesné, tak emoční, sociální a také psychické. Radostně a s neskutečně přirozenou lehkostí přijímá nejrůznější poznatky a vytváří si o nich svůj obraz světa. Působí na ně mnoho vnitřních i vnějších činitelů, v jeho vývoji dochází k řadě změn, které souvisí s procesy přirozeného zrání a učení. Kvantitativní i kvalitativní změny pak napomáhají všestrannému rozvoji jeho osobnosti. V tomto věku je dítě obvykle společenské a nabývá sebeuvědomění, sebevědomí. Svět se mu rozšiřuje za hranice domova, rodiny i mateřské školy. Neustále si cvičí dovednosti ve všech oblastech vývoje a zdokonaluje se. Předškolní vzdělávání je elementárním stupněm vzdělávání, který cíleně a systematicky připravuje děti na zahájení povinné školní docházky a zároveň pokládá základy k celoživotnímu vzdělávání. Zahájení povinné školní docházky, které by mělo být plynulým přechodem z předškolního vzdělávání na navazující základní vzdělávání, patří k nejnáročnějším obdobím v dosavadním životě dítěte. Znamená významnou změnu, kdy dítě vstupuje ze světa her do světa školních povinností, podřizuje se novému časovému rozvrhu, kolektivu ostatních dětí, autoritě nového učitele. Musí se více soustředit, vyvíjet více volního úsilí ke splnění školních 4

5 požadavků, úkolů, a to i těch méně přitažlivých, sledovat vyučování, přijmout uložené úkoly, pracovat na nich a dokončit je ve stanoveném čase (zejména pokud nebude integrováno v běžné třídě či zařazeno do některé alternativní školy), je navíc neustále adresně hodnoceno Většina dětí si zvykne snadněji a poměrně rychle. Jsou ovšem i takové děti, kterým adaptace na nové školní prostředí trvá i řadu měsíců Je proto nesmírně důležité a žádoucí, abychom my všichni, kterým záleží na úspěchu každého dítěte, nalezli jednotné postupy i společnou řeč a umožnili všem budoucím školákům zažívat radost a úspěch, protože předškolní věk představuje nesmírně krásné a tvůrčí životní období, kdy je dítě otevřeno všemu novému! (Jitka Vávrová) Čas a péče věnovaná dítěti v předškolním věku se ukládá jako v bance a začíná se zúročovat nejen po zahájení povinné školní docházky, ale současně také v dalších vývojových etapách jeho života. ( ) 5

6 VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JAK ŽÍT, CO DĚLAT A JAK VŮBEC BÝT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE. (Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce...) (Robert Fulghum pedagog, filosof, spisovatel) Toto jsem se naučil (autorova slova jsem si dovolila upravit pro současnost a podmínky naší MŠ): o všechno se poděl, půjčuj své hračky, které ostatní děti nemohou vlastnit hraj a jednej fér (fair play) nikoho nebij a nikomu neubližuj; nedělej někomu to, co nechceš, aby někdo jiný dělal Tobě vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě pokud cokoli požaduješ = požádej užij kouzelné slůvko prosím pokud je Ti vyhověno anebo jsi obdarován poděkuj když někomu ublížíš, omluv se a řekni - promiň před jídlem a po toaletě si umyj ruce (také splachuj po sobě toaletu), žij vyrovnaně poznávej, experimentuj, uč se, přemýšlej, každý den si maluj, kresli, zpívej, tanči, hraj si, pohybuj se, pracuj, tvoř!!! každý den si po činnostech/práci odpočiň a načerpej energii když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, cizí lidi, drž se kamaráda za ruku a drž se pohromadě s ostatními kamarády, chraň sebe, svůj život, své zdraví nepřestávej žasnout a obdivovat svět, okolní přírodu, životní prostředí; ochraňuj ho jsi jeho součástí, chráníš i sebe a všechny, které máš rád! vzpomeň si na semínko, které jsi s ostatními zasadil, které vyklíčilo a roste kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a po čase uvadne i když nikdo vlastně neví jak a proč, je to zákon přírody... i my všichni jsme takoví nejprve postupně rosteme a dospíváme, rodiče o nás pečují a podporují nás, když dospějeme žijeme si svůj život, současně pečujeme zase my o své rodiče a podporujeme je, postupně stárneme a pak stejně jako to naše semínko a jiné rostliny nebo naše oblíbená zvířátka jednou uhynou je to zákon přírody...také lidé, námi milovaní, nám známí anebo zcela cizí, také jednou zemřou... My také...i to je zákon přírody... NIKDY nezapomeň na první dětské obrázkové knížky a první slova, která ses naučil - na jedna z těch důležitých a skutečně velkých smysluplných slov tj. = DÍVEJ SE, VNÍMEJ (vše kolem sebe), PŘEMÝŠLEJ A KOMUNIKUJ!!! 6

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice Adresa školy: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, Vedení školy: Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs Kontakt/č. telefonu: (kancelář ZŠ) Vedoucí pedagogická pracovnice MŠ: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog Kontakt/č. telefonu: mob. MŠ (kancelář MŠ) (1. třída Berušky a Broučkové) (2. třída Myšky a Myšáčci) (3. třída Žabky a Žabáčci) Zřizovatel: Statutární město České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II., č.1 a 2, PSČ tel MŠ: www stránky: sekce Mateřská škola Platnost dokumentu: školní rok 2012/2013 Zpracovatel ŠVP PV: Mgr., Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog 7

8 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Škola je funkční dle zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je platným stupněm vzdělávací soustavy ČR. MŠ je součástí ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. ZŠ a MŠ hospodaří s příspěvkem od zřizovatele a se státním rozpočtem. Kontrolním orgánem pro hospodaření s těmito příspěvky je zřizovatel a Česká školní inspekce. Navštěvovat MŠ je možné od 6.30h do 16.30h. MŠ je trojtřídní, rodinného typu. Třídy jsou účelově stavěné, jsou maximálně využívány veškeré hrové plochy tříd + heren (ty tvoří součást tříd a jsou kromě hrových koutků, prostor pro hrové a pohybové činnosti dětí, využívány také jako ložnice pro odpolední odpočinek/spánek dle potřeby spánku dětí), jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí, za nezbytné a účinné spolupráce pedagogických pracovnic, na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, a to především na rozvoji motorických funkcí, v součinnosti s nimi se rozvíjejí funkce další (vnímání prostorové orientace, rozvoj kognitivních funkcí, estetické vnímání apod.), s jejich pomocí si děti předškolního věku osvojují elementární kompetence (základní dovednosti). Školu obklopuje školní zahrada, která je vybavena moderními zahradními prvky plně odpovídajícími hygienickým a bezpečnostním požadavkům a euro normám (pro předškolní vzdělávání), umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. Zároveň je zde umístěna školní eko-stezka, kterou v rámci environmentálních projektů resp. eko-projektů MŠ (Pohádková Babka bylinkářka, Doktor příroda, Modrá planeta Země apod.) využívá, rádi bychom si v budoucnu vytvořili také vlastní bylinkovou zahrádku záhon v rámci zmiňovaných projektů. 8

9 Škola má kapacitu 70 dětí: Počet tříd Počet dětí Charakteristika tříd 1. třída Berušky a Broučkové 23 dětí (děti ve věku 3 4,8 roky) adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj jazykových schopností a komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, kreativity, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňkové programy (ŠVP PV, TVP) 2. třída Myšky a myšáčci 3. třída Žabky a Žabáčci adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální 24 dětí přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), (děti ve věku rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj 3,2-5 let) jazykových schopností a komunikativních dovedností, tvořivosti kreativity, logopedická péče ve spolupráci s odborníky, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) stimulační vzdělávací program zaměřený na cílenou a systematickou přípravu dětí k zahájení povinné školní docházky, podpora 23 dětí seberealizace, tvořivosti, kreativity (individualizace), socializace (děti ve věku (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské 4,6 6/7let) vztahy, prosociální vztahy a postoje), logopedická péče ve spolupráci s odborníky, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) 2.1. HISTORIE MŠ: MŠ vznikla v loňském roce Byla nově a účelově vybudovaná z prostor bývalé Školní družiny ZŠ L. Kuby, je součástí komplexu budov a pavilónů ZŠ. Je umístěna v samostatné části komplexu budov ZŠ. Lokalita školy je v poklidném prostředí okrajové (předměstské) části města České Budějovice (7) ve čtvrti Rožnov. MŠ byla vybudována v rámci projektů Škola pro Rožnov a Malým dětem nově, které byly realizovány statutárním městem České Budějovice za finanční podpory KÚ JČ kraje v rámci dotačního programu Opravy a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. Pro účely a specifika výchovně-vzdělávacího procesu předškolních dětí v MŠ prošla budova + areál MŠ v roce 2011 zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy v budově: rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení a odpadů, výdejny jídla, jednotlivých tříd a prostor školy, výměna oken tak, aby vše odpovídalo hygienickým + bezpečnostním předpisům i optimálním podmínkám pro vzdělávání předškolních dětí. Svou historii a tradice si postupně vytváříme vzdělávací nabídkou, zařazováním vzdělávacích 9

10 projektů/programů, poznávacích a kulturně-společenských akcí, nadstandardních činností a rituálů MŠ. Rádi bychom, aby se zařazované vzdělávací činnosti staly tradicemi a zvyky pro naši MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA DNES: V letošním roce 2012 (2. pololetí) proběhla úprava zahrady MŠ, byly instalovány moderní zahradní prvky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům a euro normám pro předškolní vzdělávání. V období letních prázdnin, proběhly další technické úpravy budovy MŠ: komplexní zateplení budovy, montáž elektrických okenních rolet do všech tříd MŠ, aby byly optimálně zajištěny vhodné klimatické podmínky jednotlivých tříd. Budova MŠ je jednopodlažní. Plocha místností MŠ, maximálně využitelných pro celodenní pobyt dětí v MŠ je...m2. Ve vestibulu MŠ (prostory hlavního vchodu do MŠ před vstupem do vnitřních prostor MŠ) je umístěn sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, sklad didaktického materiálu a pomůcek jednotlivých tříd, botníky jednotlivých tříd, dětská toaleta užívaná při pobytech venku. V přízemí budovy je umístěna 1. třída, školní jídelna (samostatně pouze pro MŠ, což je pro bezpečné psychosociální klima významnou výhodou, vzhledem k tomu, že jsme součástí komplexu ZŠ), výdejna potravin, kde jsou připravovány k výdeji dopolední přesnídávky, obědy, odpolední svačiny a pitný režim (vše je přepravováno v přenosných nádobách a termonádobách dle hygienických a bezpečnostních předpisů ze školní jídelny ZŠ), sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) i zaměstnance MŠ, šatna dětí 1. třídy, technické zázemí MŠ (kancelář MŠ sloužící zároveň jako pedagogický kabinet vybavený PC + internet; sklad s úklidovými a desinfekčními prostředky - zabezpečený mimo dosah dětí). 1.třída (Berušky a Broučkové děti ve věku 2,5 4,2 roky) je rozčleněna na: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti + experimentování = výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, jídelní část (nejmladší děti se z důvodu zajištění bezpečného a klidného psychosociálního klimatu stravují ve své třídě) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, 10

11 variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. V 1. patře budovy je umístěna 2. a 3. třída, sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) a šatny dětí 2. a 3.třídy. 2. třída (Myšky a Myšáčci děti ve věku 3,5 5 let) + 3. třída ( Žabky a žabáčci děti ve věku 4,6 6/7 let) jsou rozčleněny: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti a experimentování - výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku (viz. níže) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. Ve 3. třídě není stabilní odpočinková část dle potřeby spánku nejstarších dětí tzn.: - děti se zvýšenou potřebou spánku či odpočinku odpočívají/spí na lehátkách - děti se sníženou potřebou spánku mají možnost využívat nabídky hrových center ve třídě, avšak vždy s ohledem na děti se zvýšenou potřebou spánku volit činnosti nepůsobící hluk (výtvarné, pracovní, konstruktivní, poznávací, předčtenářské centrum ve třídě), individuální vzdělávací činnosti dle individuálních vzdělávacích plánů (děti se speciálními vzdělávacími potřebami), dle zájmu se účastní nadstandardních zájmových aktivit, které jsou realizovány v MŠ (dle charakteru v dopoledních či odpoledních hodinách) a vedeny pedagožkami MŠ, nikoli cizími lektory, což je významnou výhodou, pedagožky děti dobře znají, děti se mohou cítit bezpečně a jistě. Vše je v budově moderně vybaveno a plně uzpůsobeno pro účely a specifika vzdělávání předškolních dětí, vše odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám/požadavkům pro předškolní vzdělávání. 11

12 Prostředí MŠ dotváří vkusné estetické doplňky galerie výsledků činností dětí + vlastní tvorba pedagogických pracovnic MŠ. Děti vzdělává, pečuje o ně a věnuje se jim 5 odborně kvalifikovaných pedagogických pracovnic - 4 pedagogické pracovnice jsou vysokoškolsky vzdělané (3 pedagožky v bakalářském studiu, 1 pedagožka v magisterském programu se specializací), 1 pedagogická pracovnice si vysokoškolské vzdělání doplňuje (viz Personální zajištění). 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) Korálky poznání vychází z osobnostně orientované výchovy tzn. dítě je středem naší pozornosti jako součást naší společnosti, součást celého světa. Stěžejním pedagogickým záměrem naší školy je vzájemné propojení vnitřního světa MŠ s rodinným prostředím i prostředím ZŠ jedině tak může být veškeré vzdělávání efektivní, tzn.: usilujeme o vytvoření kvalitních odpovídajících podmínek pro šťastné a spokojené děti v prostředí školy připomínající velký rodinný dům s útulnými zákoutími pro spontánní hru i zábavu, plnění didakticky cílených řízených i částečně řízených činností a samozřejmě také relaxace, odpočinku; chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme maximálně podnětné, příjemné a zároveň bezpečné psychosociální klima založené na vzájemné důvěře, úctě, respektu, empatii, solidaritě a vzájemné spolupráci ve společenství MŠ i ZŠ. prostředí, kde budou mít děti možnost prožít si v maximálním bezpečí a jistotě radostně dny a roky v MŠ, Dětem i jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené: na rozvoji smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie, představivosti, objevování, experimentování, na podpoře seberealizace každého dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení (individuálním, skupinovém, frontálním kolektivním). Struktura výchovně vzdělávací činnosti naší MŠ je pojata dle RVP PV a vytvořena s ohledem na filozofii školy a podmínky MŠ (viz. VZDĚLÁVACÍ OBSAH). Program naší školy je nazván Korálky poznání avšak název není pouhým logem ŠVP PV: Existují různé druhy korálků. Mají různý tvar, vzhled, vlastnosti, jsou různobarevné...než je samotný korálek upraven do své originální podoby, prochází procesem tvorby, kdy citlivým působením získává určitý tvar, barvu a další specifické vlastnosti (některé jsou větší, jiné 12

13 menší...některé křehké, jiné pevnější...). Pokud zvolíme vhodný a citlivý přístup, vznikne originální KORÁLEK...pokud pak při hře s korálky, kdy je navlékáme na šňůrku, postupujeme dostatečně citlivě a kreativně, vytvoříme jedinečné KORÁLKY, které jsou současně vzájemně propojené v harmonický celek. Podobně jako KORÁLKY, jsou také naše DĚTI zcela JEDINEČNÉ (každé dítě je originální)...mají své specifické zvláštnosti, vlastnosti, potřeby, možnosti, zkušenosti...pokud jsou vedeny vhodným, citlivým přístupem, mohou se plně rozvíjet a dosahovat optimálních pokroků. Mohou se cítit úspěšné, mohou být platnými a přínosnými členy společenství MŠ. Mohou ve vzájemné spolupráci, vzájemné pomoci vytvořit harmonické společenství MŠ a plynule se začlenit do budoucího společenství ZŠ, současně pak do budoucího života ve společnosti... S korálky poznání si hrajeme a poznáváme okolní svět po celý rok... (přírodu, životní prostředí, sociální vztahy, společnost). Vycházíme ze systémového chápání světa jak z hlediska přírodního prostoru, tak z hlediska lidského/společenského tj. stejně jako je jeden rok rozdělen v klimatických podmínkách podle přírodních zákonů na čtyři roční období, rádi bychom, aby se výchovně vzdělávací program, podobně jako příroda a svět kolem nás, citlivě měnil v souvislosti s probíhajícími změnami v okolním světě, přírodě a společnosti... Na úrovni třídních vzdělávacích programů vychází vzdělávací nabídka z integrovaných bloků, tematických okruhů, dílčích projektů ŠVP a je následně členěna dle vlastních nápadů a metodických postupů p. učitelek v týdenních tematických celcích, kdy je nezbytnou součástí práce všech pedagogů tvořivá improvizace tj. pružné a maximálně citlivé reagování na momentálně vzniklé situace v průběhu dne v MŠ. Předškolní vzdělávání budeme maximálně přizpůsobovat individuálním, vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám i zvláštnostem všech předškolních dětí. A z toho také vyplývá filozofie naší MŠ Filozofie MŠ (styl výchovy a vzdělávání): Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti, položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem. Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit. VŽDY klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do 13

14 jakýchkoli činností, aktivit. Smysl předškolního vzdělávání v naší Mš vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé cíle/pedagogické záměry přesahující období předškolního vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání): 1. Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobovat vývojovým zvláštnostem, individuálním vzdělávacím potřebám, optimálním možnostem, zájmům, talentu/nadání a zkušenostem dětí předškolního věku + snažit se o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou tzn.: Umožnit všem dětem vzdělávání s demokratickými principy nabízet vzdělávání odpovídající aktuálnímu psychickému + fyzickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ vnímat jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby, zájmy, možnosti, zkušenosti, proto má právo a možnost rozvíjet se a učit svým vlastním tempem; VŠEM DĚTEM nabízet péči a vzdělání odpovídající jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ citlivě stimulovat, vždy je pozitivně a vhodně motivovat k vlastnímu úsilí v míře jemu vyhovující. 2. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, učit je poznávat a chápat okolní svět (aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, měly chuť experimentovat, přemýšlet, tvořit, seberealizovat se) a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem předškolním dětem 3. Nabízet a zprostředkovávat dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky při předškolním vzdělávání - vždy upřednostňovat vyvážený poměr spontánních i zájmových aktivit, didakticky cílených řízených aktivit při všech činnostech + situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, aniž by dítě bylo omezováno či do jakýchkoli činností/aktivit nuceno 4. Vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, společně si stanovovat jasná/srozumitelná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů snažit se jejich transfer do rodinného prostředí 5. Vytvářet a podporovat u dětí zdravý životní styl směřovaný k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí. 14

15 Naší snahou proto je (střednědobé cíle/pedagogické záměry po dobu předškolního vzdělávání): vzájemně propojit společenství MŠ s rodinným prostředím tzn.: vytvářet dětem ovzduší laskavé a důvěrné komunikace vytvářející pocit jistoty, bezpečí a pohody nepředkládat dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjet poznávání formou prožitkového učení vytvářet pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu - nenásilně hravou formou a vlastním příkladem učitelek i personálu školy vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů dětí, adekvátně reagovat na vzniklé situace, prostřednictvím prožitků vzbuzovat touhu po poznání a obohacovat jej (rozvoj motorických a intelektových dovedností, rozvoj gramotnosti matematické, přírodovědné, hudební apod., rozvoj tvořivosti, kreativity, seberealizace...) rozvíjet jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti, zájem o písmo, symboly, knihy (předčtenářská gramotnost) umožnit dětem při nástupu do MŠ pozvolné přivykání na vrstevníky, učitelky a nové prostředí za spolupůsobení matky či blízké osoby adaptační období (adaptační program) učit děti žít ve společenství ostatních dětí i dospělých, vzájemně s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení vytvářet bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, navazovat na neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání, podporovat prosociální vztahy a postoje 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů (krátkodobé cíle/pedagogické záměry v průběhu školního roku): snažíme se společně poznávat a sdílet hodnoty kulturní a civilizované společnosti 15

16 srozumitelným a přijatelným způsobem pro děti ( tj. samostatnost, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemný respekt, ohleduplnost, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání,touha objevovat, schopnost rozeznat dobro i zlo apod ), zároveň o jejich transfér do rodinného prostředí snažíme se vytvářet potřebné podmínky k aktivitám dětí dáváme jim možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte neúčastnit se nabízené činnosti a být tak pozorovatelem. veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí (tj. dovedností viz Přílohy ŠVP) a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání budoucí život. snažíme se vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání (současně o transfér do rodinného prostředí) tzn.: společně si stanovujeme jasná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů (viz Přílohy ŠVP Pravidla vzájemného soužití společenství naší MŠ) snažíme se navázat pozitivní vztah s každým dítětem; s úctou a porozuměním respektovat jeho práva a vzájemnou vstřícnou komunikací podporovat a dávat dítěti jistotu, že je platným a přínosným členem společenství MŠ respektujeme pedagogické zásady - povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí dětí, podporujeme jejich tvořivost, fantazii, představivost, iniciativu a seberealizaci každodenním pravidelným zařazováním pohybových aktivit se snažíme u dětí posilovat jejich chuť a touhu hýbat se, zároveň u nich vytvářet potřebu pravidelného pohybu také v dalším budoucím životě a to tím, že posilujeme a zdokonalujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností, návyk správného držení těla v průběhu celého dne nenásilně hravou formou a vlastním příkladem (viz Přílohy ŠVP PV Dílčí projekty MŠ). Specifickou péči a podporu věnujeme všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vždy formou individuální péče, ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky (pediatr, odborný lékař, logoped, psychiatr, psycholog, speciální pedagog, pedagogicko-psychologická 16

17 poradna - PPP, středisko výchovné péče SVP, speciální pedagogické centrum - SPC). tj. dětem: s narušenými komunikačními dovednostmi (logopedická prevence ve spolupráci s odborníky a rodinou) s odkladem povinné školní docházky a rizikovým dětem z hlediska specifických vývojových poruch školních dovedností, specifických poruch učení v budoucím školním věku, souvisejících obzvláště s obtížemi s triviem = čtení, psaní, počítání (tvorba individuálních vzdělávacích plánů + Dílčí projekt Veselá školička před školou viz přílohy ŠVP PV) zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněným dětem ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky dětem mimořádně nadaným a talentovaným ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky Intenzivní a specifickou péči, podporu budoucí školní úspěšnosti + prevenci specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD tj. budoucích specifických poruch učení ve školním věku - dále SPU) věnujeme dětem předškolním (5 6/7 let) při systematické cílené přípravě dětí na budoucí roli školáka, zahájení povinné školní docházky, ve vzájemné interakci s rodiči a odborníky (viz. Přílohy ŠVP Dílčí projekt Těšíme se do školy, Veselá školička před školou ). Výhodou pro naši MŠ je, že speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ: V dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální (kolektivní). Nepředkládáme dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjíme poznávání založené na prožitkovém učení a vzájemné interakci. Propojujeme již získané zkušenosti dětí s novým poznáním, využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci s předměty, experimentu, komunikaci, tvoření, fantazii a magičnosti, myšlenkových operacích, poznávání a vnímání všemi smysly. Vzdělávání vzájemně, plynule a přirozeně prolíná všemi 5-ti oblastmi RVP PV (viz. ŠVP PV). Uplatňujeme integrovaný přístup v přirozených a komplexnějších souvislostech tzn. v rámci konkrétnějších tematických/podtematických částí (dle ročního období a týdnů v měsíci, aktuálně vzniklých situací, významných dnů, tradic a zvyků MŠ). Nabídku činností/aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby, zájmy, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby 17

18 dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání. Zaměřujeme se na vytváření základů klíčových kompetencí v etapě předškolního vzdělávání tzn.: akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku 3 6/7 let a promítáme je do obsahu, forem a metod předškolního vzdělávání vytváříme předpoklady pro maximální (všestranný) rozvoj osobnosti dětí, vytváříme optimální úroveň osobního rozvoje a učení dítěte, čímž tak pokládáme základy celoživotního vzdělávání všem dětem předškolního věku na základě každodenního kontaktu s dítětem a dlouhodobého sledování jeho pokroků a rozvoje plníme také úkol diagnostický, resp. pedagogickou diagnostiku zejména v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami tj. děti se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně aj. znevýhodněné; speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ maximálně využíváme prožitkové a projektové učení - seznamování se s novým, poznávání nového, objevování nového, experimentování, bádání apod. vytváříme bezpečná a efektivní pravidla vzájemného soužití ve společenství MŠ společně s dětmi pedagog je rovnocenný partner dětí, proto nikdy do jakýchkoli činností ani aktivit dítě nenutíme (v žádném případě není používáno jakékoli formy násilí!!!) Zohledňujeme plynulou návaznost předškolního vzdělávání na základní vzdělávání tzn. výchovně vzdělávací činnost MŠ zaměřujeme současně na : poznávání přírody a pěstování lásky k ní, poznávání životního prostředí; ochranu přírody a životního prostředí, respektujeme ekologická hlediska (sounáležitost s živou a neživou přírodou, člověk je její součástí a změny v přírodě způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat, ničit) zdravý životní styl, zdravou výživu, ochranu a bezpečnost vlastního zdraví i zdraví ostatních (pochopit, že zdraví není samozřejmost, podpora tělesného rozvoje a dostatečné pohybové vyžití, také prevence sociálně patologických jevů dále SPJ ) posilování prosociálních vztahů a postojů, mezilidských a přátelských vztahů, respektovat a být respektován seznamování s cizím jazykem hravou formou a prostředky, které zohledňují věk předškolního dítěte (následná výuka anglického jazyka v 1. ročníku) seznamování se s výpočetní technikou formou experimentu, pozorování (interaktivní tabule s programy rozvíjející kognici a percepci výhodou je seznámení předškolních dětí s tímto způsobem vzdělávání před zahájením povinné školní docházky naše ZŠ s interaktivními tabulemi aktivně pracuje) reflektujeme aktuální společenské dění, významné dny a životní situace (život MŠ, ZŠ, obce, ČR), vytváříme vlastní tradice a zvyky MŠ při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme IVP (individuální vzdělávací plány), které sestavují pedagogické pracovnice na základě získané 18

19 pedagogické odbornosti a pedagogické diagnostiky, ideálně ve spolupráci s kompetentními odborníky a rodiči tj.: pro děti s narušenými komunikačními schopnostmi, děti rizikové z hlediska budoucích specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné. nadstandardní péče vzdělávací obsah ŠVP MŠ je natolik flexibilní, že tzv. nadstandardní zájmové aktivity budou plynule v rámci dílčích projektů zahrnuty do běžné výuky a vzdělávání MŠ (rádi bychom předešli v zájmu dětí zbytečnému stresu a hektičnosti prostředí a zajistili bezpečné psychosociální klima školy) dle podmínek školy a zájmu/ohlasu dětí i rodičů; nabídka nadstandardních zájmových aktivit viz. ŠVP PV. nabídka nadstandardních zájmových aktivit ŠVP PV obsahuje projekty, které zohledňují kognitivní, pohybovou, hudebně pohybovou, hudební, literárně dramatickou, environmentální oblast a současně specificky zaměřené oblasti se zřetelem na individuální vzdělávací potřeby všech dětí (výše zmiňované speciální vzdělávací potřeby dětí) viz. Dílčí projekty ŠVP PV. 4. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ: Pozitiva: individuální a vstřícný přístup k dětem individualizované vzdělávání + integrované vzdělávání heterogenní MŠ - věkově smíšené třídy (1. a 2. třída, 3. třída zaměřena na cílenou systematickou přípravu předškolních dětí v posledním roce předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky) rodinné prostředí MŠ péče o děti s narušenými komunikačními schopnostmi, se speciálními vývojovými poruchami školních dovedností, speciálními vzdělávacími potřebami, děti s odkladem povinné školní docházky, děti mimořádně nadané a talentované, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné dostupnost kulturního a pohybového vyžití společná vystoupení, programy, hry, poznávací výlety, návštěvy divadelních představení, kin, Hvězdárna v ČB, vycházky do přírody, tvorba tradic a zvyků ( viz Organizace chodu MŠ) klidná okrajová část města poznávání okolní krajiny, přírody, světa vybavení tříd multifunkčním nábytkem nové vybavení zahrady MŠ moderními zahradními prvky moderní vybavení dětských šaten a sociálních zařízení MŠ technické zázemí MŠ PC + internet, možnost umístění PC na třídách + internet, možnost instalace interaktivních tabulí ve třídách MŠ 19

20 Negativa: využití prostor ZŠ (po vzájemné domluvě) např.: tělocvičny, baletního sálu, školního hřiště, přírodní učebny s eko-stezkami apod. vzájemná spolupráce s rodiči, ZŠ, obcí, veřejností počítačová gramotnost a zručnost pedagogů podpora sebevzdělávání pedagogů, jejich všeobecného zájmu o vzdělávání předškolních dětí v souladu s filozofií mateřské školy speciální pedagog v týmu pedagogů MŠ reprezentace školy na veřejnosti (prezentace aktivit a činností, kulturní vystoupení dětí, Dny otevřených dveří ) kvalitní spolupráce mezi MŠ ZŠ možnost navštívit školu a shlédnout výuku v 1. ročnících s předškolními dětmi (5-6/7 let), možnost účasti na kulturně společenských akcích ZŠ limitovaný objem finančních prostředků z toho plynoucí: omezené vybavení tříd tělovýchovným náčiním a nářadím pro dostatečné pohybové vyžití dětí (žebřiny, horolezecké stěny, žíněnky, trampolíny, relaxační náčiní) nedostatečné vybavení hrových koutků domácnost + kuchyně (dětská sedačka + stůl děti při hře stolují na zemi, na koberci) rádi bychom na zahradu MŠ pořídili přístřešek/prostor, aby se děti mohly v teplých letních měsících ukrýt a chránit před nepříznivými klimatickým prostředím (přímé slunce doposud děti tuto možnost neměly) omezená finanční podpora vzdělávání pedagogů 4.1. Věcné podmínky: a) vybavení školy je v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, škola je vybavena multifunkčním nábytkem a základním hrovým + didaktickým materiálem pro děti předškolního věku. b) využití zahrady a prostor školy: Na jaře 2012 byly instalovány dlouho očekávané moderní zahradní prvky. Plocha byla nově zatravněna a v květnu 2012 bylo možné plně zahradu MŠ využívat. c) pomůcky MŠ ( dostupnost + uložení ): Pomůcky, hrový a didaktický materiál je ve třídách a hernách MŠ dostupně uložen tak, aby jej děti mohly dostatečně dle svého zájmu a potřeb využívat. d) materiální podmínky pro učitelky MŠ: V rámci možností školy a momentálních podmínek jsou dostačující. Přesto bychom přivítali doplnění didaktického materiálu, vybavení vzdělávacích center, vybavení tříd tělovýchovným nářadím a pestřejším náčiním, modernizaci a účelovost vybavení kanceláře MŠ (funkčním 20

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více