Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky poznání byl aktualizován a schválen na pedagogické poradě dne Platnost dokumentu : 2012/2013 Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs 1

2 MOTTO: Vzdělání je prostředkem ke zlidštění člověka aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jediné věci, nebo několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti A proto: Na dobrém počátku všechno záleží! KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ BÝT PŘIPRAVEN TAK, ABY BYL KU PROSPĚCHU SOBĚ SAMÉMU I VŠEM OSTATNÍM. V NIČÍ MOCI NENÍ, JAKÉ SE RODÍ DĚTI, ABY SE VŠAK SPRÁVNÝM VEDENÍM STALY DOBRÝMI, TO JE V NAŠÍ MOCI. (JAN ÁMOS KOMENSKÝ století!!!) 2

3 OBSAH: ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie MŠ 2.2. MŠ dnes 3. Charakteristika vzdělávacího programu MŠ 3.1. Filozofie MŠ 3.2. Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé) 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů 3.4. Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ 4. Analýza podmínek vzdělávání 4.1. Věcné podmínky 4.2. Životospráva a hygiena 4.3. Psychohygienické podmínky 4.4. Organizace chodu 4.5. Řízení MŠ 4.6. Personální zajištění 4.7. Spolupráce s rodinou a veřejností 5. Vzdělávací obsah 6. Tematické celky (integrované bloky) 7. Evaluační systém Aktuální přílohy ŠVP PV I. Charakteristiky jednotlivých tříd MŠ II. Společné rituály naší MŠ III. Pravidla společného soužití společenství MŠ IV. Maslowova pyramida potřeb V. Dílčí programy/projekty MŠ realizované v průběhu šk. roku VI. Nadstandardní zájmové aktivity VII. Konkretizované očekávané výstupy VIII. Program cest za kulturou a poznáním 3

4 ÚVOD: Děti. Jsou naše radost, budoucnost, naděje. Pro své děti si zpravidla přejeme především stálé zdraví a nejen to, chceme víc. Přejeme si, aby naše děti žily plnohodnotný aktivní život naplněný láskou a přátelstvím. Přejeme si, aby byly zvídavé, přijímaly životní výzvy a byly dostatečně hrdé na to, co samy dokázaly. Přejeme jim, aby byly schopné odolávat neúspěchům, prohrám. Přejeme si, aby byly plné důvěry, naděje v budoucnost, plné podnikavosti, měly cit pro spravedlnost a současně dostatek odvahy také spravedlivě jednat. Věříme, že jejich kvalita života bude lepší než ta naše. Doufáme, že zdědí především naše silné stránky a jen nepatrný zlomek těch slabých Pro dítě jako vytvářející se osobnost má bezesporu největší význam období předškolního věku. Protože právě v tomto období probíhá jeho vývoj mnohem intenzivněji než kdykoliv později. Dítě tohoto věkového období postupně dosahuje vyspělosti a připravenosti jak v oblasti tělesné, tak emoční, sociální a také psychické. Radostně a s neskutečně přirozenou lehkostí přijímá nejrůznější poznatky a vytváří si o nich svůj obraz světa. Působí na ně mnoho vnitřních i vnějších činitelů, v jeho vývoji dochází k řadě změn, které souvisí s procesy přirozeného zrání a učení. Kvantitativní i kvalitativní změny pak napomáhají všestrannému rozvoji jeho osobnosti. V tomto věku je dítě obvykle společenské a nabývá sebeuvědomění, sebevědomí. Svět se mu rozšiřuje za hranice domova, rodiny i mateřské školy. Neustále si cvičí dovednosti ve všech oblastech vývoje a zdokonaluje se. Předškolní vzdělávání je elementárním stupněm vzdělávání, který cíleně a systematicky připravuje děti na zahájení povinné školní docházky a zároveň pokládá základy k celoživotnímu vzdělávání. Zahájení povinné školní docházky, které by mělo být plynulým přechodem z předškolního vzdělávání na navazující základní vzdělávání, patří k nejnáročnějším obdobím v dosavadním životě dítěte. Znamená významnou změnu, kdy dítě vstupuje ze světa her do světa školních povinností, podřizuje se novému časovému rozvrhu, kolektivu ostatních dětí, autoritě nového učitele. Musí se více soustředit, vyvíjet více volního úsilí ke splnění školních 4

5 požadavků, úkolů, a to i těch méně přitažlivých, sledovat vyučování, přijmout uložené úkoly, pracovat na nich a dokončit je ve stanoveném čase (zejména pokud nebude integrováno v běžné třídě či zařazeno do některé alternativní školy), je navíc neustále adresně hodnoceno Většina dětí si zvykne snadněji a poměrně rychle. Jsou ovšem i takové děti, kterým adaptace na nové školní prostředí trvá i řadu měsíců Je proto nesmírně důležité a žádoucí, abychom my všichni, kterým záleží na úspěchu každého dítěte, nalezli jednotné postupy i společnou řeč a umožnili všem budoucím školákům zažívat radost a úspěch, protože předškolní věk představuje nesmírně krásné a tvůrčí životní období, kdy je dítě otevřeno všemu novému! (Jitka Vávrová) Čas a péče věnovaná dítěti v předškolním věku se ukládá jako v bance a začíná se zúročovat nejen po zahájení povinné školní docházky, ale současně také v dalších vývojových etapách jeho života. ( ) 5

6 VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JAK ŽÍT, CO DĚLAT A JAK VŮBEC BÝT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE. (Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce...) (Robert Fulghum pedagog, filosof, spisovatel) Toto jsem se naučil (autorova slova jsem si dovolila upravit pro současnost a podmínky naší MŠ): o všechno se poděl, půjčuj své hračky, které ostatní děti nemohou vlastnit hraj a jednej fér (fair play) nikoho nebij a nikomu neubližuj; nedělej někomu to, co nechceš, aby někdo jiný dělal Tobě vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě pokud cokoli požaduješ = požádej užij kouzelné slůvko prosím pokud je Ti vyhověno anebo jsi obdarován poděkuj když někomu ublížíš, omluv se a řekni - promiň před jídlem a po toaletě si umyj ruce (také splachuj po sobě toaletu), žij vyrovnaně poznávej, experimentuj, uč se, přemýšlej, každý den si maluj, kresli, zpívej, tanči, hraj si, pohybuj se, pracuj, tvoř!!! každý den si po činnostech/práci odpočiň a načerpej energii když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, cizí lidi, drž se kamaráda za ruku a drž se pohromadě s ostatními kamarády, chraň sebe, svůj život, své zdraví nepřestávej žasnout a obdivovat svět, okolní přírodu, životní prostředí; ochraňuj ho jsi jeho součástí, chráníš i sebe a všechny, které máš rád! vzpomeň si na semínko, které jsi s ostatními zasadil, které vyklíčilo a roste kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a po čase uvadne i když nikdo vlastně neví jak a proč, je to zákon přírody... i my všichni jsme takoví nejprve postupně rosteme a dospíváme, rodiče o nás pečují a podporují nás, když dospějeme žijeme si svůj život, současně pečujeme zase my o své rodiče a podporujeme je, postupně stárneme a pak stejně jako to naše semínko a jiné rostliny nebo naše oblíbená zvířátka jednou uhynou je to zákon přírody...také lidé, námi milovaní, nám známí anebo zcela cizí, také jednou zemřou... My také...i to je zákon přírody... NIKDY nezapomeň na první dětské obrázkové knížky a první slova, která ses naučil - na jedna z těch důležitých a skutečně velkých smysluplných slov tj. = DÍVEJ SE, VNÍMEJ (vše kolem sebe), PŘEMÝŠLEJ A KOMUNIKUJ!!! 6

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice Adresa školy: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, Vedení školy: Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs Kontakt/č. telefonu: (kancelář ZŠ) Vedoucí pedagogická pracovnice MŠ: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog Kontakt/č. telefonu: mob. MŠ (kancelář MŠ) (1. třída Berušky a Broučkové) (2. třída Myšky a Myšáčci) (3. třída Žabky a Žabáčci) Zřizovatel: Statutární město České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II., č.1 a 2, PSČ tel MŠ: www stránky: sekce Mateřská škola Platnost dokumentu: školní rok 2012/2013 Zpracovatel ŠVP PV: Mgr., Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog 7

8 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Škola je funkční dle zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je platným stupněm vzdělávací soustavy ČR. MŠ je součástí ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. ZŠ a MŠ hospodaří s příspěvkem od zřizovatele a se státním rozpočtem. Kontrolním orgánem pro hospodaření s těmito příspěvky je zřizovatel a Česká školní inspekce. Navštěvovat MŠ je možné od 6.30h do 16.30h. MŠ je trojtřídní, rodinného typu. Třídy jsou účelově stavěné, jsou maximálně využívány veškeré hrové plochy tříd + heren (ty tvoří součást tříd a jsou kromě hrových koutků, prostor pro hrové a pohybové činnosti dětí, využívány také jako ložnice pro odpolední odpočinek/spánek dle potřeby spánku dětí), jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí, za nezbytné a účinné spolupráce pedagogických pracovnic, na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, a to především na rozvoji motorických funkcí, v součinnosti s nimi se rozvíjejí funkce další (vnímání prostorové orientace, rozvoj kognitivních funkcí, estetické vnímání apod.), s jejich pomocí si děti předškolního věku osvojují elementární kompetence (základní dovednosti). Školu obklopuje školní zahrada, která je vybavena moderními zahradními prvky plně odpovídajícími hygienickým a bezpečnostním požadavkům a euro normám (pro předškolní vzdělávání), umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. Zároveň je zde umístěna školní eko-stezka, kterou v rámci environmentálních projektů resp. eko-projektů MŠ (Pohádková Babka bylinkářka, Doktor příroda, Modrá planeta Země apod.) využívá, rádi bychom si v budoucnu vytvořili také vlastní bylinkovou zahrádku záhon v rámci zmiňovaných projektů. 8

9 Škola má kapacitu 70 dětí: Počet tříd Počet dětí Charakteristika tříd 1. třída Berušky a Broučkové 23 dětí (děti ve věku 3 4,8 roky) adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj jazykových schopností a komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, kreativity, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňkové programy (ŠVP PV, TVP) 2. třída Myšky a myšáčci 3. třída Žabky a Žabáčci adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální 24 dětí přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), (děti ve věku rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj 3,2-5 let) jazykových schopností a komunikativních dovedností, tvořivosti kreativity, logopedická péče ve spolupráci s odborníky, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) stimulační vzdělávací program zaměřený na cílenou a systematickou přípravu dětí k zahájení povinné školní docházky, podpora 23 dětí seberealizace, tvořivosti, kreativity (individualizace), socializace (děti ve věku (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské 4,6 6/7let) vztahy, prosociální vztahy a postoje), logopedická péče ve spolupráci s odborníky, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) 2.1. HISTORIE MŠ: MŠ vznikla v loňském roce Byla nově a účelově vybudovaná z prostor bývalé Školní družiny ZŠ L. Kuby, je součástí komplexu budov a pavilónů ZŠ. Je umístěna v samostatné části komplexu budov ZŠ. Lokalita školy je v poklidném prostředí okrajové (předměstské) části města České Budějovice (7) ve čtvrti Rožnov. MŠ byla vybudována v rámci projektů Škola pro Rožnov a Malým dětem nově, které byly realizovány statutárním městem České Budějovice za finanční podpory KÚ JČ kraje v rámci dotačního programu Opravy a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. Pro účely a specifika výchovně-vzdělávacího procesu předškolních dětí v MŠ prošla budova + areál MŠ v roce 2011 zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy v budově: rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení a odpadů, výdejny jídla, jednotlivých tříd a prostor školy, výměna oken tak, aby vše odpovídalo hygienickým + bezpečnostním předpisům i optimálním podmínkám pro vzdělávání předškolních dětí. Svou historii a tradice si postupně vytváříme vzdělávací nabídkou, zařazováním vzdělávacích 9

10 projektů/programů, poznávacích a kulturně-společenských akcí, nadstandardních činností a rituálů MŠ. Rádi bychom, aby se zařazované vzdělávací činnosti staly tradicemi a zvyky pro naši MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA DNES: V letošním roce 2012 (2. pololetí) proběhla úprava zahrady MŠ, byly instalovány moderní zahradní prvky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům a euro normám pro předškolní vzdělávání. V období letních prázdnin, proběhly další technické úpravy budovy MŠ: komplexní zateplení budovy, montáž elektrických okenních rolet do všech tříd MŠ, aby byly optimálně zajištěny vhodné klimatické podmínky jednotlivých tříd. Budova MŠ je jednopodlažní. Plocha místností MŠ, maximálně využitelných pro celodenní pobyt dětí v MŠ je...m2. Ve vestibulu MŠ (prostory hlavního vchodu do MŠ před vstupem do vnitřních prostor MŠ) je umístěn sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, sklad didaktického materiálu a pomůcek jednotlivých tříd, botníky jednotlivých tříd, dětská toaleta užívaná při pobytech venku. V přízemí budovy je umístěna 1. třída, školní jídelna (samostatně pouze pro MŠ, což je pro bezpečné psychosociální klima významnou výhodou, vzhledem k tomu, že jsme součástí komplexu ZŠ), výdejna potravin, kde jsou připravovány k výdeji dopolední přesnídávky, obědy, odpolední svačiny a pitný režim (vše je přepravováno v přenosných nádobách a termonádobách dle hygienických a bezpečnostních předpisů ze školní jídelny ZŠ), sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) i zaměstnance MŠ, šatna dětí 1. třídy, technické zázemí MŠ (kancelář MŠ sloužící zároveň jako pedagogický kabinet vybavený PC + internet; sklad s úklidovými a desinfekčními prostředky - zabezpečený mimo dosah dětí). 1.třída (Berušky a Broučkové děti ve věku 2,5 4,2 roky) je rozčleněna na: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti + experimentování = výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, jídelní část (nejmladší děti se z důvodu zajištění bezpečného a klidného psychosociálního klimatu stravují ve své třídě) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, 10

11 variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. V 1. patře budovy je umístěna 2. a 3. třída, sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) a šatny dětí 2. a 3.třídy. 2. třída (Myšky a Myšáčci děti ve věku 3,5 5 let) + 3. třída ( Žabky a žabáčci děti ve věku 4,6 6/7 let) jsou rozčleněny: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti a experimentování - výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku (viz. níže) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. Ve 3. třídě není stabilní odpočinková část dle potřeby spánku nejstarších dětí tzn.: - děti se zvýšenou potřebou spánku či odpočinku odpočívají/spí na lehátkách - děti se sníženou potřebou spánku mají možnost využívat nabídky hrových center ve třídě, avšak vždy s ohledem na děti se zvýšenou potřebou spánku volit činnosti nepůsobící hluk (výtvarné, pracovní, konstruktivní, poznávací, předčtenářské centrum ve třídě), individuální vzdělávací činnosti dle individuálních vzdělávacích plánů (děti se speciálními vzdělávacími potřebami), dle zájmu se účastní nadstandardních zájmových aktivit, které jsou realizovány v MŠ (dle charakteru v dopoledních či odpoledních hodinách) a vedeny pedagožkami MŠ, nikoli cizími lektory, což je významnou výhodou, pedagožky děti dobře znají, děti se mohou cítit bezpečně a jistě. Vše je v budově moderně vybaveno a plně uzpůsobeno pro účely a specifika vzdělávání předškolních dětí, vše odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám/požadavkům pro předškolní vzdělávání. 11

12 Prostředí MŠ dotváří vkusné estetické doplňky galerie výsledků činností dětí + vlastní tvorba pedagogických pracovnic MŠ. Děti vzdělává, pečuje o ně a věnuje se jim 5 odborně kvalifikovaných pedagogických pracovnic - 4 pedagogické pracovnice jsou vysokoškolsky vzdělané (3 pedagožky v bakalářském studiu, 1 pedagožka v magisterském programu se specializací), 1 pedagogická pracovnice si vysokoškolské vzdělání doplňuje (viz Personální zajištění). 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) Korálky poznání vychází z osobnostně orientované výchovy tzn. dítě je středem naší pozornosti jako součást naší společnosti, součást celého světa. Stěžejním pedagogickým záměrem naší školy je vzájemné propojení vnitřního světa MŠ s rodinným prostředím i prostředím ZŠ jedině tak může být veškeré vzdělávání efektivní, tzn.: usilujeme o vytvoření kvalitních odpovídajících podmínek pro šťastné a spokojené děti v prostředí školy připomínající velký rodinný dům s útulnými zákoutími pro spontánní hru i zábavu, plnění didakticky cílených řízených i částečně řízených činností a samozřejmě také relaxace, odpočinku; chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme maximálně podnětné, příjemné a zároveň bezpečné psychosociální klima založené na vzájemné důvěře, úctě, respektu, empatii, solidaritě a vzájemné spolupráci ve společenství MŠ i ZŠ. prostředí, kde budou mít děti možnost prožít si v maximálním bezpečí a jistotě radostně dny a roky v MŠ, Dětem i jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené: na rozvoji smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie, představivosti, objevování, experimentování, na podpoře seberealizace každého dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení (individuálním, skupinovém, frontálním kolektivním). Struktura výchovně vzdělávací činnosti naší MŠ je pojata dle RVP PV a vytvořena s ohledem na filozofii školy a podmínky MŠ (viz. VZDĚLÁVACÍ OBSAH). Program naší školy je nazván Korálky poznání avšak název není pouhým logem ŠVP PV: Existují různé druhy korálků. Mají různý tvar, vzhled, vlastnosti, jsou různobarevné...než je samotný korálek upraven do své originální podoby, prochází procesem tvorby, kdy citlivým působením získává určitý tvar, barvu a další specifické vlastnosti (některé jsou větší, jiné 12

13 menší...některé křehké, jiné pevnější...). Pokud zvolíme vhodný a citlivý přístup, vznikne originální KORÁLEK...pokud pak při hře s korálky, kdy je navlékáme na šňůrku, postupujeme dostatečně citlivě a kreativně, vytvoříme jedinečné KORÁLKY, které jsou současně vzájemně propojené v harmonický celek. Podobně jako KORÁLKY, jsou také naše DĚTI zcela JEDINEČNÉ (každé dítě je originální)...mají své specifické zvláštnosti, vlastnosti, potřeby, možnosti, zkušenosti...pokud jsou vedeny vhodným, citlivým přístupem, mohou se plně rozvíjet a dosahovat optimálních pokroků. Mohou se cítit úspěšné, mohou být platnými a přínosnými členy společenství MŠ. Mohou ve vzájemné spolupráci, vzájemné pomoci vytvořit harmonické společenství MŠ a plynule se začlenit do budoucího společenství ZŠ, současně pak do budoucího života ve společnosti... S korálky poznání si hrajeme a poznáváme okolní svět po celý rok... (přírodu, životní prostředí, sociální vztahy, společnost). Vycházíme ze systémového chápání světa jak z hlediska přírodního prostoru, tak z hlediska lidského/společenského tj. stejně jako je jeden rok rozdělen v klimatických podmínkách podle přírodních zákonů na čtyři roční období, rádi bychom, aby se výchovně vzdělávací program, podobně jako příroda a svět kolem nás, citlivě měnil v souvislosti s probíhajícími změnami v okolním světě, přírodě a společnosti... Na úrovni třídních vzdělávacích programů vychází vzdělávací nabídka z integrovaných bloků, tematických okruhů, dílčích projektů ŠVP a je následně členěna dle vlastních nápadů a metodických postupů p. učitelek v týdenních tematických celcích, kdy je nezbytnou součástí práce všech pedagogů tvořivá improvizace tj. pružné a maximálně citlivé reagování na momentálně vzniklé situace v průběhu dne v MŠ. Předškolní vzdělávání budeme maximálně přizpůsobovat individuálním, vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám i zvláštnostem všech předškolních dětí. A z toho také vyplývá filozofie naší MŠ Filozofie MŠ (styl výchovy a vzdělávání): Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti, položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem. Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit. VŽDY klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do 13

14 jakýchkoli činností, aktivit. Smysl předškolního vzdělávání v naší Mš vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé cíle/pedagogické záměry přesahující období předškolního vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání): 1. Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobovat vývojovým zvláštnostem, individuálním vzdělávacím potřebám, optimálním možnostem, zájmům, talentu/nadání a zkušenostem dětí předškolního věku + snažit se o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou tzn.: Umožnit všem dětem vzdělávání s demokratickými principy nabízet vzdělávání odpovídající aktuálnímu psychickému + fyzickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ vnímat jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby, zájmy, možnosti, zkušenosti, proto má právo a možnost rozvíjet se a učit svým vlastním tempem; VŠEM DĚTEM nabízet péči a vzdělání odpovídající jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ citlivě stimulovat, vždy je pozitivně a vhodně motivovat k vlastnímu úsilí v míře jemu vyhovující. 2. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, učit je poznávat a chápat okolní svět (aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, měly chuť experimentovat, přemýšlet, tvořit, seberealizovat se) a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem předškolním dětem 3. Nabízet a zprostředkovávat dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky při předškolním vzdělávání - vždy upřednostňovat vyvážený poměr spontánních i zájmových aktivit, didakticky cílených řízených aktivit při všech činnostech + situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, aniž by dítě bylo omezováno či do jakýchkoli činností/aktivit nuceno 4. Vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, společně si stanovovat jasná/srozumitelná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů snažit se jejich transfer do rodinného prostředí 5. Vytvářet a podporovat u dětí zdravý životní styl směřovaný k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí. 14

15 Naší snahou proto je (střednědobé cíle/pedagogické záměry po dobu předškolního vzdělávání): vzájemně propojit společenství MŠ s rodinným prostředím tzn.: vytvářet dětem ovzduší laskavé a důvěrné komunikace vytvářející pocit jistoty, bezpečí a pohody nepředkládat dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjet poznávání formou prožitkového učení vytvářet pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu - nenásilně hravou formou a vlastním příkladem učitelek i personálu školy vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů dětí, adekvátně reagovat na vzniklé situace, prostřednictvím prožitků vzbuzovat touhu po poznání a obohacovat jej (rozvoj motorických a intelektových dovedností, rozvoj gramotnosti matematické, přírodovědné, hudební apod., rozvoj tvořivosti, kreativity, seberealizace...) rozvíjet jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti, zájem o písmo, symboly, knihy (předčtenářská gramotnost) umožnit dětem při nástupu do MŠ pozvolné přivykání na vrstevníky, učitelky a nové prostředí za spolupůsobení matky či blízké osoby adaptační období (adaptační program) učit děti žít ve společenství ostatních dětí i dospělých, vzájemně s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení vytvářet bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, navazovat na neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání, podporovat prosociální vztahy a postoje 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů (krátkodobé cíle/pedagogické záměry v průběhu školního roku): snažíme se společně poznávat a sdílet hodnoty kulturní a civilizované společnosti 15

16 srozumitelným a přijatelným způsobem pro děti ( tj. samostatnost, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemný respekt, ohleduplnost, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání,touha objevovat, schopnost rozeznat dobro i zlo apod ), zároveň o jejich transfér do rodinného prostředí snažíme se vytvářet potřebné podmínky k aktivitám dětí dáváme jim možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte neúčastnit se nabízené činnosti a být tak pozorovatelem. veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí (tj. dovedností viz Přílohy ŠVP) a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání budoucí život. snažíme se vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání (současně o transfér do rodinného prostředí) tzn.: společně si stanovujeme jasná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů (viz Přílohy ŠVP Pravidla vzájemného soužití společenství naší MŠ) snažíme se navázat pozitivní vztah s každým dítětem; s úctou a porozuměním respektovat jeho práva a vzájemnou vstřícnou komunikací podporovat a dávat dítěti jistotu, že je platným a přínosným členem společenství MŠ respektujeme pedagogické zásady - povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí dětí, podporujeme jejich tvořivost, fantazii, představivost, iniciativu a seberealizaci každodenním pravidelným zařazováním pohybových aktivit se snažíme u dětí posilovat jejich chuť a touhu hýbat se, zároveň u nich vytvářet potřebu pravidelného pohybu také v dalším budoucím životě a to tím, že posilujeme a zdokonalujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností, návyk správného držení těla v průběhu celého dne nenásilně hravou formou a vlastním příkladem (viz Přílohy ŠVP PV Dílčí projekty MŠ). Specifickou péči a podporu věnujeme všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vždy formou individuální péče, ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky (pediatr, odborný lékař, logoped, psychiatr, psycholog, speciální pedagog, pedagogicko-psychologická 16

17 poradna - PPP, středisko výchovné péče SVP, speciální pedagogické centrum - SPC). tj. dětem: s narušenými komunikačními dovednostmi (logopedická prevence ve spolupráci s odborníky a rodinou) s odkladem povinné školní docházky a rizikovým dětem z hlediska specifických vývojových poruch školních dovedností, specifických poruch učení v budoucím školním věku, souvisejících obzvláště s obtížemi s triviem = čtení, psaní, počítání (tvorba individuálních vzdělávacích plánů + Dílčí projekt Veselá školička před školou viz přílohy ŠVP PV) zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněným dětem ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky dětem mimořádně nadaným a talentovaným ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky Intenzivní a specifickou péči, podporu budoucí školní úspěšnosti + prevenci specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD tj. budoucích specifických poruch učení ve školním věku - dále SPU) věnujeme dětem předškolním (5 6/7 let) při systematické cílené přípravě dětí na budoucí roli školáka, zahájení povinné školní docházky, ve vzájemné interakci s rodiči a odborníky (viz. Přílohy ŠVP Dílčí projekt Těšíme se do školy, Veselá školička před školou ). Výhodou pro naši MŠ je, že speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ: V dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální (kolektivní). Nepředkládáme dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjíme poznávání založené na prožitkovém učení a vzájemné interakci. Propojujeme již získané zkušenosti dětí s novým poznáním, využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci s předměty, experimentu, komunikaci, tvoření, fantazii a magičnosti, myšlenkových operacích, poznávání a vnímání všemi smysly. Vzdělávání vzájemně, plynule a přirozeně prolíná všemi 5-ti oblastmi RVP PV (viz. ŠVP PV). Uplatňujeme integrovaný přístup v přirozených a komplexnějších souvislostech tzn. v rámci konkrétnějších tematických/podtematických částí (dle ročního období a týdnů v měsíci, aktuálně vzniklých situací, významných dnů, tradic a zvyků MŠ). Nabídku činností/aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby, zájmy, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby 17

18 dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání. Zaměřujeme se na vytváření základů klíčových kompetencí v etapě předškolního vzdělávání tzn.: akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku 3 6/7 let a promítáme je do obsahu, forem a metod předškolního vzdělávání vytváříme předpoklady pro maximální (všestranný) rozvoj osobnosti dětí, vytváříme optimální úroveň osobního rozvoje a učení dítěte, čímž tak pokládáme základy celoživotního vzdělávání všem dětem předškolního věku na základě každodenního kontaktu s dítětem a dlouhodobého sledování jeho pokroků a rozvoje plníme také úkol diagnostický, resp. pedagogickou diagnostiku zejména v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami tj. děti se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně aj. znevýhodněné; speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ maximálně využíváme prožitkové a projektové učení - seznamování se s novým, poznávání nového, objevování nového, experimentování, bádání apod. vytváříme bezpečná a efektivní pravidla vzájemného soužití ve společenství MŠ společně s dětmi pedagog je rovnocenný partner dětí, proto nikdy do jakýchkoli činností ani aktivit dítě nenutíme (v žádném případě není používáno jakékoli formy násilí!!!) Zohledňujeme plynulou návaznost předškolního vzdělávání na základní vzdělávání tzn. výchovně vzdělávací činnost MŠ zaměřujeme současně na : poznávání přírody a pěstování lásky k ní, poznávání životního prostředí; ochranu přírody a životního prostředí, respektujeme ekologická hlediska (sounáležitost s živou a neživou přírodou, člověk je její součástí a změny v přírodě způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat, ničit) zdravý životní styl, zdravou výživu, ochranu a bezpečnost vlastního zdraví i zdraví ostatních (pochopit, že zdraví není samozřejmost, podpora tělesného rozvoje a dostatečné pohybové vyžití, také prevence sociálně patologických jevů dále SPJ ) posilování prosociálních vztahů a postojů, mezilidských a přátelských vztahů, respektovat a být respektován seznamování s cizím jazykem hravou formou a prostředky, které zohledňují věk předškolního dítěte (následná výuka anglického jazyka v 1. ročníku) seznamování se s výpočetní technikou formou experimentu, pozorování (interaktivní tabule s programy rozvíjející kognici a percepci výhodou je seznámení předškolních dětí s tímto způsobem vzdělávání před zahájením povinné školní docházky naše ZŠ s interaktivními tabulemi aktivně pracuje) reflektujeme aktuální společenské dění, významné dny a životní situace (život MŠ, ZŠ, obce, ČR), vytváříme vlastní tradice a zvyky MŠ při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme IVP (individuální vzdělávací plány), které sestavují pedagogické pracovnice na základě získané 18

19 pedagogické odbornosti a pedagogické diagnostiky, ideálně ve spolupráci s kompetentními odborníky a rodiči tj.: pro děti s narušenými komunikačními schopnostmi, děti rizikové z hlediska budoucích specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné. nadstandardní péče vzdělávací obsah ŠVP MŠ je natolik flexibilní, že tzv. nadstandardní zájmové aktivity budou plynule v rámci dílčích projektů zahrnuty do běžné výuky a vzdělávání MŠ (rádi bychom předešli v zájmu dětí zbytečnému stresu a hektičnosti prostředí a zajistili bezpečné psychosociální klima školy) dle podmínek školy a zájmu/ohlasu dětí i rodičů; nabídka nadstandardních zájmových aktivit viz. ŠVP PV. nabídka nadstandardních zájmových aktivit ŠVP PV obsahuje projekty, které zohledňují kognitivní, pohybovou, hudebně pohybovou, hudební, literárně dramatickou, environmentální oblast a současně specificky zaměřené oblasti se zřetelem na individuální vzdělávací potřeby všech dětí (výše zmiňované speciální vzdělávací potřeby dětí) viz. Dílčí projekty ŠVP PV. 4. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ: Pozitiva: individuální a vstřícný přístup k dětem individualizované vzdělávání + integrované vzdělávání heterogenní MŠ - věkově smíšené třídy (1. a 2. třída, 3. třída zaměřena na cílenou systematickou přípravu předškolních dětí v posledním roce předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky) rodinné prostředí MŠ péče o děti s narušenými komunikačními schopnostmi, se speciálními vývojovými poruchami školních dovedností, speciálními vzdělávacími potřebami, děti s odkladem povinné školní docházky, děti mimořádně nadané a talentované, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné dostupnost kulturního a pohybového vyžití společná vystoupení, programy, hry, poznávací výlety, návštěvy divadelních představení, kin, Hvězdárna v ČB, vycházky do přírody, tvorba tradic a zvyků ( viz Organizace chodu MŠ) klidná okrajová část města poznávání okolní krajiny, přírody, světa vybavení tříd multifunkčním nábytkem nové vybavení zahrady MŠ moderními zahradními prvky moderní vybavení dětských šaten a sociálních zařízení MŠ technické zázemí MŠ PC + internet, možnost umístění PC na třídách + internet, možnost instalace interaktivních tabulí ve třídách MŠ 19

20 Negativa: využití prostor ZŠ (po vzájemné domluvě) např.: tělocvičny, baletního sálu, školního hřiště, přírodní učebny s eko-stezkami apod. vzájemná spolupráce s rodiči, ZŠ, obcí, veřejností počítačová gramotnost a zručnost pedagogů podpora sebevzdělávání pedagogů, jejich všeobecného zájmu o vzdělávání předškolních dětí v souladu s filozofií mateřské školy speciální pedagog v týmu pedagogů MŠ reprezentace školy na veřejnosti (prezentace aktivit a činností, kulturní vystoupení dětí, Dny otevřených dveří ) kvalitní spolupráce mezi MŠ ZŠ možnost navštívit školu a shlédnout výuku v 1. ročnících s předškolními dětmi (5-6/7 let), možnost účasti na kulturně společenských akcích ZŠ limitovaný objem finančních prostředků z toho plynoucí: omezené vybavení tříd tělovýchovným náčiním a nářadím pro dostatečné pohybové vyžití dětí (žebřiny, horolezecké stěny, žíněnky, trampolíny, relaxační náčiní) nedostatečné vybavení hrových koutků domácnost + kuchyně (dětská sedačka + stůl děti při hře stolují na zemi, na koberci) rádi bychom na zahradu MŠ pořídili přístřešek/prostor, aby se děti mohly v teplých letních měsících ukrýt a chránit před nepříznivými klimatickým prostředím (přímé slunce doposud děti tuto možnost neměly) omezená finanční podpora vzdělávání pedagogů 4.1. Věcné podmínky: a) vybavení školy je v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, škola je vybavena multifunkčním nábytkem a základním hrovým + didaktickým materiálem pro děti předškolního věku. b) využití zahrady a prostor školy: Na jaře 2012 byly instalovány dlouho očekávané moderní zahradní prvky. Plocha byla nově zatravněna a v květnu 2012 bylo možné plně zahradu MŠ využívat. c) pomůcky MŠ ( dostupnost + uložení ): Pomůcky, hrový a didaktický materiál je ve třídách a hernách MŠ dostupně uložen tak, aby jej děti mohly dostatečně dle svého zájmu a potřeb využívat. d) materiální podmínky pro učitelky MŠ: V rámci možností školy a momentálních podmínek jsou dostačující. Přesto bychom přivítali doplnění didaktického materiálu, vybavení vzdělávacích center, vybavení tříd tělovýchovným nářadím a pestřejším náčiním, modernizaci a účelovost vybavení kanceláře MŠ (funkčním 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1382/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1382/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Motýlek vykonávající činnost školy: Sídlo: Arabská 10/684, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Závěrečná zpráva ze stáže

Závěrečná zpráva ze stáže Závěrečná zpráva ze stáže Mateřská škola Malínek, Kaplického 386, Liberec 23 Navštívená země: Slovensko Jméno stážisty: Mgr. Jitka Reindlová Navštívená škola: Spojená škola Dolinského, Bratislava od 23.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více