Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky poznání byl aktualizován a schválen na pedagogické poradě dne Platnost dokumentu : 2012/2013 Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs 1

2 MOTTO: Vzdělání je prostředkem ke zlidštění člověka aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jediné věci, nebo několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti A proto: Na dobrém počátku všechno záleží! KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ BÝT PŘIPRAVEN TAK, ABY BYL KU PROSPĚCHU SOBĚ SAMÉMU I VŠEM OSTATNÍM. V NIČÍ MOCI NENÍ, JAKÉ SE RODÍ DĚTI, ABY SE VŠAK SPRÁVNÝM VEDENÍM STALY DOBRÝMI, TO JE V NAŠÍ MOCI. (JAN ÁMOS KOMENSKÝ století!!!) 2

3 OBSAH: ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie MŠ 2.2. MŠ dnes 3. Charakteristika vzdělávacího programu MŠ 3.1. Filozofie MŠ 3.2. Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé) 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů 3.4. Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ 4. Analýza podmínek vzdělávání 4.1. Věcné podmínky 4.2. Životospráva a hygiena 4.3. Psychohygienické podmínky 4.4. Organizace chodu 4.5. Řízení MŠ 4.6. Personální zajištění 4.7. Spolupráce s rodinou a veřejností 5. Vzdělávací obsah 6. Tematické celky (integrované bloky) 7. Evaluační systém Aktuální přílohy ŠVP PV I. Charakteristiky jednotlivých tříd MŠ II. Společné rituály naší MŠ III. Pravidla společného soužití společenství MŠ IV. Maslowova pyramida potřeb V. Dílčí programy/projekty MŠ realizované v průběhu šk. roku VI. Nadstandardní zájmové aktivity VII. Konkretizované očekávané výstupy VIII. Program cest za kulturou a poznáním 3

4 ÚVOD: Děti. Jsou naše radost, budoucnost, naděje. Pro své děti si zpravidla přejeme především stálé zdraví a nejen to, chceme víc. Přejeme si, aby naše děti žily plnohodnotný aktivní život naplněný láskou a přátelstvím. Přejeme si, aby byly zvídavé, přijímaly životní výzvy a byly dostatečně hrdé na to, co samy dokázaly. Přejeme jim, aby byly schopné odolávat neúspěchům, prohrám. Přejeme si, aby byly plné důvěry, naděje v budoucnost, plné podnikavosti, měly cit pro spravedlnost a současně dostatek odvahy také spravedlivě jednat. Věříme, že jejich kvalita života bude lepší než ta naše. Doufáme, že zdědí především naše silné stránky a jen nepatrný zlomek těch slabých Pro dítě jako vytvářející se osobnost má bezesporu největší význam období předškolního věku. Protože právě v tomto období probíhá jeho vývoj mnohem intenzivněji než kdykoliv později. Dítě tohoto věkového období postupně dosahuje vyspělosti a připravenosti jak v oblasti tělesné, tak emoční, sociální a také psychické. Radostně a s neskutečně přirozenou lehkostí přijímá nejrůznější poznatky a vytváří si o nich svůj obraz světa. Působí na ně mnoho vnitřních i vnějších činitelů, v jeho vývoji dochází k řadě změn, které souvisí s procesy přirozeného zrání a učení. Kvantitativní i kvalitativní změny pak napomáhají všestrannému rozvoji jeho osobnosti. V tomto věku je dítě obvykle společenské a nabývá sebeuvědomění, sebevědomí. Svět se mu rozšiřuje za hranice domova, rodiny i mateřské školy. Neustále si cvičí dovednosti ve všech oblastech vývoje a zdokonaluje se. Předškolní vzdělávání je elementárním stupněm vzdělávání, který cíleně a systematicky připravuje děti na zahájení povinné školní docházky a zároveň pokládá základy k celoživotnímu vzdělávání. Zahájení povinné školní docházky, které by mělo být plynulým přechodem z předškolního vzdělávání na navazující základní vzdělávání, patří k nejnáročnějším obdobím v dosavadním životě dítěte. Znamená významnou změnu, kdy dítě vstupuje ze světa her do světa školních povinností, podřizuje se novému časovému rozvrhu, kolektivu ostatních dětí, autoritě nového učitele. Musí se více soustředit, vyvíjet více volního úsilí ke splnění školních 4

5 požadavků, úkolů, a to i těch méně přitažlivých, sledovat vyučování, přijmout uložené úkoly, pracovat na nich a dokončit je ve stanoveném čase (zejména pokud nebude integrováno v běžné třídě či zařazeno do některé alternativní školy), je navíc neustále adresně hodnoceno Většina dětí si zvykne snadněji a poměrně rychle. Jsou ovšem i takové děti, kterým adaptace na nové školní prostředí trvá i řadu měsíců Je proto nesmírně důležité a žádoucí, abychom my všichni, kterým záleží na úspěchu každého dítěte, nalezli jednotné postupy i společnou řeč a umožnili všem budoucím školákům zažívat radost a úspěch, protože předškolní věk představuje nesmírně krásné a tvůrčí životní období, kdy je dítě otevřeno všemu novému! (Jitka Vávrová) Čas a péče věnovaná dítěti v předškolním věku se ukládá jako v bance a začíná se zúročovat nejen po zahájení povinné školní docházky, ale současně také v dalších vývojových etapách jeho života. ( ) 5

6 VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JAK ŽÍT, CO DĚLAT A JAK VŮBEC BÝT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE. (Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce...) (Robert Fulghum pedagog, filosof, spisovatel) Toto jsem se naučil (autorova slova jsem si dovolila upravit pro současnost a podmínky naší MŠ): o všechno se poděl, půjčuj své hračky, které ostatní děti nemohou vlastnit hraj a jednej fér (fair play) nikoho nebij a nikomu neubližuj; nedělej někomu to, co nechceš, aby někdo jiný dělal Tobě vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě pokud cokoli požaduješ = požádej užij kouzelné slůvko prosím pokud je Ti vyhověno anebo jsi obdarován poděkuj když někomu ublížíš, omluv se a řekni - promiň před jídlem a po toaletě si umyj ruce (také splachuj po sobě toaletu), žij vyrovnaně poznávej, experimentuj, uč se, přemýšlej, každý den si maluj, kresli, zpívej, tanči, hraj si, pohybuj se, pracuj, tvoř!!! každý den si po činnostech/práci odpočiň a načerpej energii když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, cizí lidi, drž se kamaráda za ruku a drž se pohromadě s ostatními kamarády, chraň sebe, svůj život, své zdraví nepřestávej žasnout a obdivovat svět, okolní přírodu, životní prostředí; ochraňuj ho jsi jeho součástí, chráníš i sebe a všechny, které máš rád! vzpomeň si na semínko, které jsi s ostatními zasadil, které vyklíčilo a roste kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a po čase uvadne i když nikdo vlastně neví jak a proč, je to zákon přírody... i my všichni jsme takoví nejprve postupně rosteme a dospíváme, rodiče o nás pečují a podporují nás, když dospějeme žijeme si svůj život, současně pečujeme zase my o své rodiče a podporujeme je, postupně stárneme a pak stejně jako to naše semínko a jiné rostliny nebo naše oblíbená zvířátka jednou uhynou je to zákon přírody...také lidé, námi milovaní, nám známí anebo zcela cizí, také jednou zemřou... My také...i to je zákon přírody... NIKDY nezapomeň na první dětské obrázkové knížky a první slova, která ses naučil - na jedna z těch důležitých a skutečně velkých smysluplných slov tj. = DÍVEJ SE, VNÍMEJ (vše kolem sebe), PŘEMÝŠLEJ A KOMUNIKUJ!!! 6

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice Adresa školy: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, Vedení školy: Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Miroslav Kůs Kontakt/č. telefonu: (kancelář ZŠ) Vedoucí pedagogická pracovnice MŠ: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog Kontakt/č. telefonu: mob. MŠ (kancelář MŠ) (1. třída Berušky a Broučkové) (2. třída Myšky a Myšáčci) (3. třída Žabky a Žabáčci) Zřizovatel: Statutární město České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II., č.1 a 2, PSČ tel MŠ: www stránky: sekce Mateřská škola Platnost dokumentu: školní rok 2012/2013 Zpracovatel ŠVP PV: Mgr., Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog 7

8 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Škola je funkční dle zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je platným stupněm vzdělávací soustavy ČR. MŠ je součástí ZŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. ZŠ a MŠ hospodaří s příspěvkem od zřizovatele a se státním rozpočtem. Kontrolním orgánem pro hospodaření s těmito příspěvky je zřizovatel a Česká školní inspekce. Navštěvovat MŠ je možné od 6.30h do 16.30h. MŠ je trojtřídní, rodinného typu. Třídy jsou účelově stavěné, jsou maximálně využívány veškeré hrové plochy tříd + heren (ty tvoří součást tříd a jsou kromě hrových koutků, prostor pro hrové a pohybové činnosti dětí, využívány také jako ložnice pro odpolední odpočinek/spánek dle potřeby spánku dětí), jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí, za nezbytné a účinné spolupráce pedagogických pracovnic, na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, a to především na rozvoji motorických funkcí, v součinnosti s nimi se rozvíjejí funkce další (vnímání prostorové orientace, rozvoj kognitivních funkcí, estetické vnímání apod.), s jejich pomocí si děti předškolního věku osvojují elementární kompetence (základní dovednosti). Školu obklopuje školní zahrada, která je vybavena moderními zahradními prvky plně odpovídajícími hygienickým a bezpečnostním požadavkům a euro normám (pro předškolní vzdělávání), umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. Zároveň je zde umístěna školní eko-stezka, kterou v rámci environmentálních projektů resp. eko-projektů MŠ (Pohádková Babka bylinkářka, Doktor příroda, Modrá planeta Země apod.) využívá, rádi bychom si v budoucnu vytvořili také vlastní bylinkovou zahrádku záhon v rámci zmiňovaných projektů. 8

9 Škola má kapacitu 70 dětí: Počet tříd Počet dětí Charakteristika tříd 1. třída Berušky a Broučkové 23 dětí (děti ve věku 3 4,8 roky) adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj jazykových schopností a komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, kreativity, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňkové programy (ŠVP PV, TVP) 2. třída Myšky a myšáčci 3. třída Žabky a Žabáčci adaptační program (emocionální stabilita, prosociální vztahy a postoje), podpora seberealizace (individualizace), socializace (sociální 24 dětí přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské vztahy), (děti ve věku rozvoj motorických a intelektových schopností/dovedností, rozvoj 3,2-5 let) jazykových schopností a komunikativních dovedností, tvořivosti kreativity, logopedická péče ve spolupráci s odborníky, prvky estetické, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní zájmové aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) stimulační vzdělávací program zaměřený na cílenou a systematickou přípravu dětí k zahájení povinné školní docházky, podpora 23 dětí seberealizace, tvořivosti, kreativity (individualizace), socializace (děti ve věku (sociální přizpůsobivost, hygienické návyky, kulturně-společenské 4,6 6/7let) vztahy, prosociální vztahy a postoje), logopedická péče ve spolupráci s odborníky, environmentální výchova, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence sociálně patologických jevů, nadstandardní aktivity a doplňující programy (ŠVP PV, TVP) 2.1. HISTORIE MŠ: MŠ vznikla v loňském roce Byla nově a účelově vybudovaná z prostor bývalé Školní družiny ZŠ L. Kuby, je součástí komplexu budov a pavilónů ZŠ. Je umístěna v samostatné části komplexu budov ZŠ. Lokalita školy je v poklidném prostředí okrajové (předměstské) části města České Budějovice (7) ve čtvrti Rožnov. MŠ byla vybudována v rámci projektů Škola pro Rožnov a Malým dětem nově, které byly realizovány statutárním městem České Budějovice za finanční podpory KÚ JČ kraje v rámci dotačního programu Opravy a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. Pro účely a specifika výchovně-vzdělávacího procesu předškolních dětí v MŠ prošla budova + areál MŠ v roce 2011 zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy v budově: rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení a odpadů, výdejny jídla, jednotlivých tříd a prostor školy, výměna oken tak, aby vše odpovídalo hygienickým + bezpečnostním předpisům i optimálním podmínkám pro vzdělávání předškolních dětí. Svou historii a tradice si postupně vytváříme vzdělávací nabídkou, zařazováním vzdělávacích 9

10 projektů/programů, poznávacích a kulturně-společenských akcí, nadstandardních činností a rituálů MŠ. Rádi bychom, aby se zařazované vzdělávací činnosti staly tradicemi a zvyky pro naši MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA DNES: V letošním roce 2012 (2. pololetí) proběhla úprava zahrady MŠ, byly instalovány moderní zahradní prvky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům a euro normám pro předškolní vzdělávání. V období letních prázdnin, proběhly další technické úpravy budovy MŠ: komplexní zateplení budovy, montáž elektrických okenních rolet do všech tříd MŠ, aby byly optimálně zajištěny vhodné klimatické podmínky jednotlivých tříd. Budova MŠ je jednopodlažní. Plocha místností MŠ, maximálně využitelných pro celodenní pobyt dětí v MŠ je...m2. Ve vestibulu MŠ (prostory hlavního vchodu do MŠ před vstupem do vnitřních prostor MŠ) je umístěn sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, sklad didaktického materiálu a pomůcek jednotlivých tříd, botníky jednotlivých tříd, dětská toaleta užívaná při pobytech venku. V přízemí budovy je umístěna 1. třída, školní jídelna (samostatně pouze pro MŠ, což je pro bezpečné psychosociální klima významnou výhodou, vzhledem k tomu, že jsme součástí komplexu ZŠ), výdejna potravin, kde jsou připravovány k výdeji dopolední přesnídávky, obědy, odpolední svačiny a pitný režim (vše je přepravováno v přenosných nádobách a termonádobách dle hygienických a bezpečnostních předpisů ze školní jídelny ZŠ), sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) i zaměstnance MŠ, šatna dětí 1. třídy, technické zázemí MŠ (kancelář MŠ sloužící zároveň jako pedagogický kabinet vybavený PC + internet; sklad s úklidovými a desinfekčními prostředky - zabezpečený mimo dosah dětí). 1.třída (Berušky a Broučkové děti ve věku 2,5 4,2 roky) je rozčleněna na: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti + experimentování = výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku, jídelní část (nejmladší děti se z důvodu zajištění bezpečného a klidného psychosociálního klimatu stravují ve své třídě) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, 10

11 variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. V 1. patře budovy je umístěna 2. a 3. třída, sociální zařízení pro děti (umývárna, dětské toalety a pisoáry, sprchový kout) a šatny dětí 2. a 3.třídy. 2. třída (Myšky a Myšáčci děti ve věku 3,5 5 let) + 3. třída ( Žabky a žabáčci děti ve věku 4,6 6/7 let) jsou rozčleněny: část stabilních center ve třídě = centrum tvořivosti a experimentování - výtvarné + pracovní; centrum poznávací a konstruktivní, centrum předčtenářské (dětská knihovna), využívání multifunkčního nábytku, který se podílí na všestranném rozvoji dětí předškolního věku (viz. níže) část měnících center herna se specifickým kobercem po celé ploše, multifunkčním nábytkem (využití konstruktivních činností, rozvoj jemné i hrubé motoriky za pomoci pedagogů), kuchyňským a obchodním centrem/koutem, divadelním centrem/koutem, hudebním centrem/koutem, sportovním centrem/koutem s nabídkou variabilních obměn tělovýchovného náčiní (obruče, tyče s úchytnými kameny, kužely, skákací míče, variabilní kruhy + obruče apod.) aj. hrovými kouty (relaxačním domek) dle volby a potřeb dětí, dle nabídky činností a příležitostí s ohledem na pedagogické záměry část odpočinková herna je využívána vzhledem k prostorovým podmínkám školy v době odpoledního spánku/odpočinku dle potřeby dětí také jako ložnice. Ve 3. třídě není stabilní odpočinková část dle potřeby spánku nejstarších dětí tzn.: - děti se zvýšenou potřebou spánku či odpočinku odpočívají/spí na lehátkách - děti se sníženou potřebou spánku mají možnost využívat nabídky hrových center ve třídě, avšak vždy s ohledem na děti se zvýšenou potřebou spánku volit činnosti nepůsobící hluk (výtvarné, pracovní, konstruktivní, poznávací, předčtenářské centrum ve třídě), individuální vzdělávací činnosti dle individuálních vzdělávacích plánů (děti se speciálními vzdělávacími potřebami), dle zájmu se účastní nadstandardních zájmových aktivit, které jsou realizovány v MŠ (dle charakteru v dopoledních či odpoledních hodinách) a vedeny pedagožkami MŠ, nikoli cizími lektory, což je významnou výhodou, pedagožky děti dobře znají, děti se mohou cítit bezpečně a jistě. Vše je v budově moderně vybaveno a plně uzpůsobeno pro účely a specifika vzdělávání předškolních dětí, vše odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám/požadavkům pro předškolní vzdělávání. 11

12 Prostředí MŠ dotváří vkusné estetické doplňky galerie výsledků činností dětí + vlastní tvorba pedagogických pracovnic MŠ. Děti vzdělává, pečuje o ně a věnuje se jim 5 odborně kvalifikovaných pedagogických pracovnic - 4 pedagogické pracovnice jsou vysokoškolsky vzdělané (3 pedagožky v bakalářském studiu, 1 pedagožka v magisterském programu se specializací), 1 pedagogická pracovnice si vysokoškolské vzdělání doplňuje (viz Personální zajištění). 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) Korálky poznání vychází z osobnostně orientované výchovy tzn. dítě je středem naší pozornosti jako součást naší společnosti, součást celého světa. Stěžejním pedagogickým záměrem naší školy je vzájemné propojení vnitřního světa MŠ s rodinným prostředím i prostředím ZŠ jedině tak může být veškeré vzdělávání efektivní, tzn.: usilujeme o vytvoření kvalitních odpovídajících podmínek pro šťastné a spokojené děti v prostředí školy připomínající velký rodinný dům s útulnými zákoutími pro spontánní hru i zábavu, plnění didakticky cílených řízených i částečně řízených činností a samozřejmě také relaxace, odpočinku; chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme maximálně podnětné, příjemné a zároveň bezpečné psychosociální klima založené na vzájemné důvěře, úctě, respektu, empatii, solidaritě a vzájemné spolupráci ve společenství MŠ i ZŠ. prostředí, kde budou mít děti možnost prožít si v maximálním bezpečí a jistotě radostně dny a roky v MŠ, Dětem i jejich rodičům chceme nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání založené: na rozvoji smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie, představivosti, objevování, experimentování, na podpoře seberealizace každého dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení (individuálním, skupinovém, frontálním kolektivním). Struktura výchovně vzdělávací činnosti naší MŠ je pojata dle RVP PV a vytvořena s ohledem na filozofii školy a podmínky MŠ (viz. VZDĚLÁVACÍ OBSAH). Program naší školy je nazván Korálky poznání avšak název není pouhým logem ŠVP PV: Existují různé druhy korálků. Mají různý tvar, vzhled, vlastnosti, jsou různobarevné...než je samotný korálek upraven do své originální podoby, prochází procesem tvorby, kdy citlivým působením získává určitý tvar, barvu a další specifické vlastnosti (některé jsou větší, jiné 12

13 menší...některé křehké, jiné pevnější...). Pokud zvolíme vhodný a citlivý přístup, vznikne originální KORÁLEK...pokud pak při hře s korálky, kdy je navlékáme na šňůrku, postupujeme dostatečně citlivě a kreativně, vytvoříme jedinečné KORÁLKY, které jsou současně vzájemně propojené v harmonický celek. Podobně jako KORÁLKY, jsou také naše DĚTI zcela JEDINEČNÉ (každé dítě je originální)...mají své specifické zvláštnosti, vlastnosti, potřeby, možnosti, zkušenosti...pokud jsou vedeny vhodným, citlivým přístupem, mohou se plně rozvíjet a dosahovat optimálních pokroků. Mohou se cítit úspěšné, mohou být platnými a přínosnými členy společenství MŠ. Mohou ve vzájemné spolupráci, vzájemné pomoci vytvořit harmonické společenství MŠ a plynule se začlenit do budoucího společenství ZŠ, současně pak do budoucího života ve společnosti... S korálky poznání si hrajeme a poznáváme okolní svět po celý rok... (přírodu, životní prostředí, sociální vztahy, společnost). Vycházíme ze systémového chápání světa jak z hlediska přírodního prostoru, tak z hlediska lidského/společenského tj. stejně jako je jeden rok rozdělen v klimatických podmínkách podle přírodních zákonů na čtyři roční období, rádi bychom, aby se výchovně vzdělávací program, podobně jako příroda a svět kolem nás, citlivě měnil v souvislosti s probíhajícími změnami v okolním světě, přírodě a společnosti... Na úrovni třídních vzdělávacích programů vychází vzdělávací nabídka z integrovaných bloků, tematických okruhů, dílčích projektů ŠVP a je následně členěna dle vlastních nápadů a metodických postupů p. učitelek v týdenních tematických celcích, kdy je nezbytnou součástí práce všech pedagogů tvořivá improvizace tj. pružné a maximálně citlivé reagování na momentálně vzniklé situace v průběhu dne v MŠ. Předškolní vzdělávání budeme maximálně přizpůsobovat individuálním, vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám i zvláštnostem všech předškolních dětí. A z toho také vyplývá filozofie naší MŠ Filozofie MŠ (styl výchovy a vzdělávání): Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti, položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem. Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit. VŽDY klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do 13

14 jakýchkoli činností, aktivit. Smysl předškolního vzdělávání v naší Mš vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa Stěžejní pedagogické záměry (dlouhodobé cíle/pedagogické záměry přesahující období předškolního vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání): 1. Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobovat vývojovým zvláštnostem, individuálním vzdělávacím potřebám, optimálním možnostem, zájmům, talentu/nadání a zkušenostem dětí předškolního věku + snažit se o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou tzn.: Umožnit všem dětem vzdělávání s demokratickými principy nabízet vzdělávání odpovídající aktuálnímu psychickému + fyzickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ vnímat jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby, zájmy, možnosti, zkušenosti, proto má právo a možnost rozvíjet se a učit svým vlastním tempem; VŠEM DĚTEM nabízet péči a vzdělání odpovídající jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu KAŽDÉ DÍTĚ citlivě stimulovat, vždy je pozitivně a vhodně motivovat k vlastnímu úsilí v míře jemu vyhovující. 2. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, učit je poznávat a chápat okolní svět (aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, měly chuť experimentovat, přemýšlet, tvořit, seberealizovat se) a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem předškolním dětem 3. Nabízet a zprostředkovávat dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky při předškolním vzdělávání - vždy upřednostňovat vyvážený poměr spontánních i zájmových aktivit, didakticky cílených řízených aktivit při všech činnostech + situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, aniž by dítě bylo omezováno či do jakýchkoli činností/aktivit nuceno 4. Vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, společně si stanovovat jasná/srozumitelná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů snažit se jejich transfer do rodinného prostředí 5. Vytvářet a podporovat u dětí zdravý životní styl směřovaný k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí. 14

15 Naší snahou proto je (střednědobé cíle/pedagogické záměry po dobu předškolního vzdělávání): vzájemně propojit společenství MŠ s rodinným prostředím tzn.: vytvářet dětem ovzduší laskavé a důvěrné komunikace vytvářející pocit jistoty, bezpečí a pohody nepředkládat dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjet poznávání formou prožitkového učení vytvářet pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu - nenásilně hravou formou a vlastním příkladem učitelek i personálu školy vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů dětí, adekvátně reagovat na vzniklé situace, prostřednictvím prožitků vzbuzovat touhu po poznání a obohacovat jej (rozvoj motorických a intelektových dovedností, rozvoj gramotnosti matematické, přírodovědné, hudební apod., rozvoj tvořivosti, kreativity, seberealizace...) rozvíjet jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti, zájem o písmo, symboly, knihy (předčtenářská gramotnost) umožnit dětem při nástupu do MŠ pozvolné přivykání na vrstevníky, učitelky a nové prostředí za spolupůsobení matky či blízké osoby adaptační období (adaptační program) učit děti žít ve společenství ostatních dětí i dospělých, vzájemně s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení vytvářet bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, navazovat na neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání, podporovat prosociální vztahy a postoje 3.3. Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů (krátkodobé cíle/pedagogické záměry v průběhu školního roku): snažíme se společně poznávat a sdílet hodnoty kulturní a civilizované společnosti 15

16 srozumitelným a přijatelným způsobem pro děti ( tj. samostatnost, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemný respekt, ohleduplnost, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání,touha objevovat, schopnost rozeznat dobro i zlo apod ), zároveň o jejich transfér do rodinného prostředí snažíme se vytvářet potřebné podmínky k aktivitám dětí dáváme jim možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte neúčastnit se nabízené činnosti a být tak pozorovatelem. veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí (tj. dovedností viz Přílohy ŠVP) a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání budoucí život. snažíme se vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, podporovat neagresivní vztahy, rozvíjet schopnost sebeovládání (současně o transfér do rodinného prostředí) tzn.: společně si stanovujeme jasná a funkční pravidla ochraňující práva a vymezující také povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů (viz Přílohy ŠVP Pravidla vzájemného soužití společenství naší MŠ) snažíme se navázat pozitivní vztah s každým dítětem; s úctou a porozuměním respektovat jeho práva a vzájemnou vstřícnou komunikací podporovat a dávat dítěti jistotu, že je platným a přínosným členem společenství MŠ respektujeme pedagogické zásady - povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí dětí, podporujeme jejich tvořivost, fantazii, představivost, iniciativu a seberealizaci každodenním pravidelným zařazováním pohybových aktivit se snažíme u dětí posilovat jejich chuť a touhu hýbat se, zároveň u nich vytvářet potřebu pravidelného pohybu také v dalším budoucím životě a to tím, že posilujeme a zdokonalujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností, návyk správného držení těla v průběhu celého dne nenásilně hravou formou a vlastním příkladem (viz Přílohy ŠVP PV Dílčí projekty MŠ). Specifickou péči a podporu věnujeme všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vždy formou individuální péče, ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky (pediatr, odborný lékař, logoped, psychiatr, psycholog, speciální pedagog, pedagogicko-psychologická 16

17 poradna - PPP, středisko výchovné péče SVP, speciální pedagogické centrum - SPC). tj. dětem: s narušenými komunikačními dovednostmi (logopedická prevence ve spolupráci s odborníky a rodinou) s odkladem povinné školní docházky a rizikovým dětem z hlediska specifických vývojových poruch školních dovedností, specifických poruch učení v budoucím školním věku, souvisejících obzvláště s obtížemi s triviem = čtení, psaní, počítání (tvorba individuálních vzdělávacích plánů + Dílčí projekt Veselá školička před školou viz přílohy ŠVP PV) zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněným dětem ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky dětem mimořádně nadaným a talentovaným ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky Intenzivní a specifickou péči, podporu budoucí školní úspěšnosti + prevenci specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD tj. budoucích specifických poruch učení ve školním věku - dále SPU) věnujeme dětem předškolním (5 6/7 let) při systematické cílené přípravě dětí na budoucí roli školáka, zahájení povinné školní docházky, ve vzájemné interakci s rodiči a odborníky (viz. Přílohy ŠVP Dílčí projekt Těšíme se do školy, Veselá školička před školou ). Výhodou pro naši MŠ je, že speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ Formy a metody vzdělávání dětí v naší MŠ: V dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální (kolektivní). Nepředkládáme dětem pouze hotové poznatky, ale rozvíjíme poznávání založené na prožitkovém učení a vzájemné interakci. Propojujeme již získané zkušenosti dětí s novým poznáním, využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci s předměty, experimentu, komunikaci, tvoření, fantazii a magičnosti, myšlenkových operacích, poznávání a vnímání všemi smysly. Vzdělávání vzájemně, plynule a přirozeně prolíná všemi 5-ti oblastmi RVP PV (viz. ŠVP PV). Uplatňujeme integrovaný přístup v přirozených a komplexnějších souvislostech tzn. v rámci konkrétnějších tematických/podtematických částí (dle ročního období a týdnů v měsíci, aktuálně vzniklých situací, významných dnů, tradic a zvyků MŠ). Nabídku činností/aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby, zájmy, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby 17

18 dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání. Zaměřujeme se na vytváření základů klíčových kompetencí v etapě předškolního vzdělávání tzn.: akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku 3 6/7 let a promítáme je do obsahu, forem a metod předškolního vzdělávání vytváříme předpoklady pro maximální (všestranný) rozvoj osobnosti dětí, vytváříme optimální úroveň osobního rozvoje a učení dítěte, čímž tak pokládáme základy celoživotního vzdělávání všem dětem předškolního věku na základě každodenního kontaktu s dítětem a dlouhodobého sledování jeho pokroků a rozvoje plníme také úkol diagnostický, resp. pedagogickou diagnostiku zejména v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami tj. děti se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně aj. znevýhodněné; speciální pedagog je součástí pedagogického týmu naší MŠ maximálně využíváme prožitkové a projektové učení - seznamování se s novým, poznávání nového, objevování nového, experimentování, bádání apod. vytváříme bezpečná a efektivní pravidla vzájemného soužití ve společenství MŠ společně s dětmi pedagog je rovnocenný partner dětí, proto nikdy do jakýchkoli činností ani aktivit dítě nenutíme (v žádném případě není používáno jakékoli formy násilí!!!) Zohledňujeme plynulou návaznost předškolního vzdělávání na základní vzdělávání tzn. výchovně vzdělávací činnost MŠ zaměřujeme současně na : poznávání přírody a pěstování lásky k ní, poznávání životního prostředí; ochranu přírody a životního prostředí, respektujeme ekologická hlediska (sounáležitost s živou a neživou přírodou, člověk je její součástí a změny v přírodě způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat, ničit) zdravý životní styl, zdravou výživu, ochranu a bezpečnost vlastního zdraví i zdraví ostatních (pochopit, že zdraví není samozřejmost, podpora tělesného rozvoje a dostatečné pohybové vyžití, také prevence sociálně patologických jevů dále SPJ ) posilování prosociálních vztahů a postojů, mezilidských a přátelských vztahů, respektovat a být respektován seznamování s cizím jazykem hravou formou a prostředky, které zohledňují věk předškolního dítěte (následná výuka anglického jazyka v 1. ročníku) seznamování se s výpočetní technikou formou experimentu, pozorování (interaktivní tabule s programy rozvíjející kognici a percepci výhodou je seznámení předškolních dětí s tímto způsobem vzdělávání před zahájením povinné školní docházky naše ZŠ s interaktivními tabulemi aktivně pracuje) reflektujeme aktuální společenské dění, významné dny a životní situace (život MŠ, ZŠ, obce, ČR), vytváříme vlastní tradice a zvyky MŠ při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme IVP (individuální vzdělávací plány), které sestavují pedagogické pracovnice na základě získané 18

19 pedagogické odbornosti a pedagogické diagnostiky, ideálně ve spolupráci s kompetentními odborníky a rodiči tj.: pro děti s narušenými komunikačními schopnostmi, děti rizikové z hlediska budoucích specifických vývojových poruch školních dovedností (dále SVPŠD), děti s indikací odkladu povinné školní docházky (dále OPŠD), děti mimořádně talentované a nadané, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné. nadstandardní péče vzdělávací obsah ŠVP MŠ je natolik flexibilní, že tzv. nadstandardní zájmové aktivity budou plynule v rámci dílčích projektů zahrnuty do běžné výuky a vzdělávání MŠ (rádi bychom předešli v zájmu dětí zbytečnému stresu a hektičnosti prostředí a zajistili bezpečné psychosociální klima školy) dle podmínek školy a zájmu/ohlasu dětí i rodičů; nabídka nadstandardních zájmových aktivit viz. ŠVP PV. nabídka nadstandardních zájmových aktivit ŠVP PV obsahuje projekty, které zohledňují kognitivní, pohybovou, hudebně pohybovou, hudební, literárně dramatickou, environmentální oblast a současně specificky zaměřené oblasti se zřetelem na individuální vzdělávací potřeby všech dětí (výše zmiňované speciální vzdělávací potřeby dětí) viz. Dílčí projekty ŠVP PV. 4. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ: Pozitiva: individuální a vstřícný přístup k dětem individualizované vzdělávání + integrované vzdělávání heterogenní MŠ - věkově smíšené třídy (1. a 2. třída, 3. třída zaměřena na cílenou systematickou přípravu předškolních dětí v posledním roce předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky) rodinné prostředí MŠ péče o děti s narušenými komunikačními schopnostmi, se speciálními vývojovými poruchami školních dovedností, speciálními vzdělávacími potřebami, děti s odkladem povinné školní docházky, děti mimořádně nadané a talentované, děti zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněné dostupnost kulturního a pohybového vyžití společná vystoupení, programy, hry, poznávací výlety, návštěvy divadelních představení, kin, Hvězdárna v ČB, vycházky do přírody, tvorba tradic a zvyků ( viz Organizace chodu MŠ) klidná okrajová část města poznávání okolní krajiny, přírody, světa vybavení tříd multifunkčním nábytkem nové vybavení zahrady MŠ moderními zahradními prvky moderní vybavení dětských šaten a sociálních zařízení MŠ technické zázemí MŠ PC + internet, možnost umístění PC na třídách + internet, možnost instalace interaktivních tabulí ve třídách MŠ 19

20 Negativa: využití prostor ZŠ (po vzájemné domluvě) např.: tělocvičny, baletního sálu, školního hřiště, přírodní učebny s eko-stezkami apod. vzájemná spolupráce s rodiči, ZŠ, obcí, veřejností počítačová gramotnost a zručnost pedagogů podpora sebevzdělávání pedagogů, jejich všeobecného zájmu o vzdělávání předškolních dětí v souladu s filozofií mateřské školy speciální pedagog v týmu pedagogů MŠ reprezentace školy na veřejnosti (prezentace aktivit a činností, kulturní vystoupení dětí, Dny otevřených dveří ) kvalitní spolupráce mezi MŠ ZŠ možnost navštívit školu a shlédnout výuku v 1. ročnících s předškolními dětmi (5-6/7 let), možnost účasti na kulturně společenských akcích ZŠ limitovaný objem finančních prostředků z toho plynoucí: omezené vybavení tříd tělovýchovným náčiním a nářadím pro dostatečné pohybové vyžití dětí (žebřiny, horolezecké stěny, žíněnky, trampolíny, relaxační náčiní) nedostatečné vybavení hrových koutků domácnost + kuchyně (dětská sedačka + stůl děti při hře stolují na zemi, na koberci) rádi bychom na zahradu MŠ pořídili přístřešek/prostor, aby se děti mohly v teplých letních měsících ukrýt a chránit před nepříznivými klimatickým prostředím (přímé slunce doposud děti tuto možnost neměly) omezená finanční podpora vzdělávání pedagogů 4.1. Věcné podmínky: a) vybavení školy je v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, škola je vybavena multifunkčním nábytkem a základním hrovým + didaktickým materiálem pro děti předškolního věku. b) využití zahrady a prostor školy: Na jaře 2012 byly instalovány dlouho očekávané moderní zahradní prvky. Plocha byla nově zatravněna a v květnu 2012 bylo možné plně zahradu MŠ využívat. c) pomůcky MŠ ( dostupnost + uložení ): Pomůcky, hrový a didaktický materiál je ve třídách a hernách MŠ dostupně uložen tak, aby jej děti mohly dostatečně dle svého zájmu a potřeb využívat. d) materiální podmínky pro učitelky MŠ: V rámci možností školy a momentálních podmínek jsou dostačující. Přesto bychom přivítali doplnění didaktického materiálu, vybavení vzdělávacích center, vybavení tříd tělovýchovným nářadím a pestřejším náčiním, modernizaci a účelovost vybavení kanceláře MŠ (funkčním 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Výchova se může zdařit jen za podmínky, že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové, jaké je, že počítáme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více