Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích"

Transkript

1 Tento materiál sponzoruje firma Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Ing. Pavel Ludvík, vedoucí redakce portálu Jídelny.cz V posledních letech se o školní jídelny v ČR média živě zajímají. Většinou však bohužel jde o útoky proti školnímu stravování a snahy více či méně jídelny skandalizovat. Abychom lépe porozuměli těmto snahám a možnostem, jak se bránit, je dobré se stručně seznámit se současným stavem českého školního stravování. Současný stav školního stravování v ČR Po rozdělení federace se školní jídelny v České republice vyvíjely odděleně. Jejich současná situace je v mnoha případech podobná jako na Slovensku, někdy však zcela odlišná. ŠJ jsou ve většině případů pod školou, jen málo ŠJ je samostatnými právními subjekty. Zřizovateli škol a ŠJ jsou převážně obce, kraje, jen výjimečně církve či jiné právnické osoby. Po přechodu škol a ŠJ pod obce a kraje se činnost MŠMT ČR v oblasti řízení školního stravování omezila jen na stanovení základních principů školního stravování. Vše ostatní závisí na aktivitě škol a školních jídelen, schopnosti jejich vedení a spolupráci se zřizovateli, což může být výhodou i nevýhodou. Rozpadl se tak i systém vzdělávání a přenosu potřebných informací. ŠJ jsou plně závislé na rozhodování starostů a ředitelů. Řada z nich bohužel bere ŠJ jako nutnou zátěž, jejich postoje k ŠJ jsou dány i tím, že pro její řízení nemají potřebné zkušenosti. Na MŠMT neexistuje pracovník či oddělení, kteří by ŠS skutečně řídili, což se projevuje ve velmi opožděných reakcích ministerstva na aktuální potřeby: vydávání nových předpisů, zvyšování finančních normativů, požadavky na dietní stravování, požadavky na alternativní způsoby výživy apod. Již mnoho let jsou na MŠMT a min. zdravotnictví zpracovávány nové výživové dávky, zatím bez kladného výsledku. Náklady na potraviny hradí rodiče. Ve všech školách, předškolních a školských zařízeních zřizovaných územními samosprávnými celky jsou náklady na přímé vzdělávací výdaje tzn. prostředky na platy, ostatní osobní náklady a ostatní přímé neinvestiční výdaje přidělovány z MŠMT ČR na Krajské úřady. Tyto prostředky KÚ přerozdělují na jednotlivé školy nebo školská zařízení. KÚ rovněž stanoví limit počtu zaměstnanců a výši jejich úvazků. Je tedy plně v kompetenci krajských úřadů, jaké stanoví normativy. Každý si tuto otázku řeší po svém. Neexistuje na to jednotná metodika. Prostředky na provoz školních jídelen jsou hrazeny z příspěvku od příslušného zřizovatele. V rámci přidělených prostředků z MŠMT krajský úřad poskytuje dotaci také soukromým školám v souladu se zákonem. Školy nebo školská zařízení zřizovaná církvemi financuje MŠMT přímo. Nezbytnou podmínkou k přidělení výše uvedených prostředků na přímé vzdělávací výdaje nebo dotaci je zápis do školského rejstříku. Poměrně malá část ŠJ je provozována soukromými firmami. Zejména velké nadnárodní společnosti mají velký zájem o provozování ŠJ. Pro působení komerčních firem ve školním stravování neexistují průhledná pravidla: pro jejich vstup do ŠS platí jistá

2 Tento materiál sponzoruje firma opatření, která lze označit za diskriminační, naopak jejich dalším působení bývá spojeno až se zneužíváním nedokonalé legislativy. V posledních letech se udělalo mnoho pro to, aby vybavení kuchyní vyhovovalo hygienickým požadavkům podle předpisů EU. Většina velkých kuchyní ve městech je takto vybavena, avšak mnoho kuchyní, zejména malých, nemá dostatek financí a s hygienickými předpisy se vypořádává jen velmi obtížně. Od roku 2004 má každá školní jídelna i školní jídelna - výdejna povinnost dodržovat systém kritických bodů Kromě hygienických požadavků, finančních normativů na nákup potravin jsou ŠJ povinny dodržovat i požadavky výživové, a to ve zjednodušené variantě pomocí tzv. spotřebního koše. Vždy jedenkrát za měsíc školní jídelny vyhodnocují průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (maso, ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky, tuky volné, cukr volný, zeleniny, ovoce, brambory, luštěniny) na strávníka a den. Pokrmy jsou ve školních jídelnách připravovány podle receptur, které jsou vhodné pro děti, žáky a studenty. Výhodou je to, že se nejedná o závazný dokument. Jídelny si mohou příslušnou recepturu upravit co do normovaného množství. Mohou připravovat krajová jídla. Provozovatel však musí k výrobě pokrmů používat výhradně potravinářské výrobky, které byly při prvovýrobě a zpracování kontrolovány a musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Je dbáno, aby se pokrmy ochucovaly pouze kořením vhodným pro strávníky příslušného věku. V poslední letech je dbáno na to, aby se v systému školního stravování připravovaly pokrmy, které jsou zdravé s dodatečným zastoupením ryb, čerstvého ovoce a zeleniny. Pestrost podávané stravy se zlepšuje. Vždy záleží na přístupu jednotlivých pracovnic školních jídelen. Snaha o zlepšení se ne vždy setká s pochopením u strávníků samotných, zejména pak u zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým je ve školních jídelnách, při splnění podmínek stanovených zákonem a vyhláškou, poskytováno závodní stravování za zvýhodněnou cenu. Biopotraviny nejsou ve školním stravování příliš používány, důvodem nízkého zájmu je jejich vysoká cena. V současné době nejsou poskytovány žádné finanční dotace na jejich nákup. Věková struktura pracovnic ŠJ není uspokojivá. Převažují starší, do ŠJ nepřichází mladé kvalifikované síly. Sektor školního stravování je dlouhodobě podfinancovaný. Projevuje se to jak v platech, tak v prostředcích na investice, vzdělávání pracovníků apod. V ŠJ jsou velmi nízké platy, značná část tarifních stupňů je pod úrovní minimální mzdy. Prioritou financování je výchova a vzdělávání. Školní stravování je bráno pouze jako školská služba. Mnoho ŠJ si pomáhá doplňkovou činností, připravují jídla pro důchodce, veřejnost, firmy apod. Kromě jisté omezené činnosti MŠMT se výrazněji pokouší ovlivnit chod ŠS také Společnost pro výživu (zejména odbornou metodickou činností v oblasti výživy a hygieny, pravidelně 1x za 2 měsíce vydává velmi oblíbený odborný časopis Výživa a potraviny, který obsahuje Zpravodaj pro školní stravování), portál Jídelny.cz (pořádáním vzdělávacích akcí a informační činností) a asociace ASPOS péčí o profesní růst pracovníků, vyjednáváním na ministerstvech. Velmi okrajově se o školní stravování zajímají odborové organizace.

3 Tento materiál sponzoruje firma Za tohoto stavu věcí jsou jídelny velmi roztříštěné, nevystupují jednotně. Před několika lety vznikla profesní organizace ASPOS pracovníků společného stravování, která se snaží bojovat za jejich zájmy a napravit některé z uvedených problémů. Pracovnice školních jídelen však nemají zájem se v ASPOSu organizovat, ten pak má malou členskou základnu. Přesto byl v letošním roce několikrát přizván k jednáním na ministerstvech.

4 Tento materiál sponzoruje firma Obecně o vztahu ŠJ a médií Roztříštěné ŠJ (cca 9 tis.) jsou pak velmi snadným cílem pro média, která zejména v posledních 2 letech velmi často o provozu ŠJ informují, ovšem často zkresleně až lživě, někdy neúmyslně, jindy se zjevným úmyslem. Některé firmy a organizace spojené se školním stravováním v posledním roce systematicky upozorňují, že školní jídelny se musí samy snažit o pozitivní prezentaci v tisku, aby nedaly prostor ke zkresleným informacím. Svou důležitou roli hraje portál Jídelny.cz, velkou aktivitu vyvinula Společnost pro výživu, která v létě uspořádala velkou tiskovou konferenci. Tiskové dokumenty o stavu školního stravování z této konference se pak objevily v řadě deníků. O stavu školního stravování se snaží informovat i ASPOS. Aktivity vedoucích školních jídelen v místním a regionálním tisku jsou mizivé, ale do budoucna budou nutné. Test školních obědů v MFDnes Článek Školní jídlo: lepší, než má pověst V listopadu 2007 připravil přední český deník MF Dnes ve spolupráci se Společností pro výživu připravil v listopadu 2007 velký test školních obědů. Organizátoři vybrali jednu jídelnu v každém kraji a 1.11 v nich odebrali oběd. Ten nechali odborně zhodnotit ve Státním veterinárním ústavu, smyslové posouzení provedla komise, složená ze zástupců MŠMT, MZd, odborníků na výživu, pediatra a 13 leté školačky. Výsledky a komentáře vytvořili samostatnou přílohu, která vyšla ve všech regionálních mutacích. Degustátoři hodnotili jídla známkami jako ve škole. Převažovaly jedničky a dvojky, jen 4x padla trojka. Průměrné hodnocení jídel se pohybovalo od 1,2 do 2,3. Do průměru 1,6 se vešlo 10 ze 13 obědů. Součástí byly i popisy odebraných jídel, jejich slovní hodnocení a hodnocení aktuálního týdenního jídelníčku. Zejména u nejlepších jídelen s hodnocením 1,2 se opakovaně objevovala ocenění chuti a vzhledu. Pod příznačným názvem Školní jídlo: lepší, než má pověst se k výsledkům testů vyjadřují různí odborníci. Určité výhrady měli např. k dezertům. Např. místo kompotů radí spíše čerstvé ovoce a nedávat energeticky vydatné musli tyčinky. Článek se věnuje i problematice podávání masa. Test neprokázal, že by děti dostávaly zbytečně mnoho bílkovin. Potěšují byly výsledky mikrobiologických rozborů: všech 13 vzorků bylo v pořádku. Z názorů odborníků: Naďa Holická, MŠMT: Jsem překvapená, naprostá většina jídel byla taková, jaká bych si uvařila doma, pokud bych to zvládla. Jaromír Hrubý, MZd: řekl bych že takových 80% obědů bylo výborných. Jan Rezek, Vysoká škola hotelová, Praha: Zdá se, že úroveň školního stravování se v poslední době zvedá. Petr Tláskal, SPV: Školní stravování určitě k obezitě nevede. Alena Strosserová:.. opravdu tu nebylo špatně zvolené nebo špatně uvařené jídlo. Lydie Ryšavá, ZÚ Ostrava: Potvrdilo se mi, že si školní stravování vede dobře. Série těchto článků se stala velmi známou a často se odborníci na ně odkazují.

5 Tento materiál sponzoruje firma Rozhovor v časopisu Euro Záznam rozhovoru: Reakce na rozhovor: Zatímco mnoho článků mířících proti školním jídelnám je vedeno spíše senzacechtivostí a bez zjevného úmyslu, objevil se v únoru 2008 v časopisu Euro text, v němž úmysl poškodit školní stravování byl zjevný. Byl to rozhovor s představitelem významné nadnárodní firmy působící v hromadném stravování. Byl veden neskrývanou snahou odradit představitele obcí od provozování školní jídelny školskými subjekty a předat školní jídelny této firmě. Rozhovor obsahoval hrubá napadení nejen školního stravování, ale i činnosti státních orgánů a hraničil s trestným činem šíření poplašné zprávy. Dezinformace zde byly takového kalibru, že oficiální stanoviska k tomu vydaly instituce jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Společnost pro výživu, ASPOS. Ozvaly se i krajské metodičky z KÚ a množství vedoucích školních jídelen. Chtěl bych říci, že proti podobným článkům je potřeba se bránit, psát, protestovat. Má to smysl. Ukázalo se to v tomto případě. Zanedlouho poté byl v rozhlase rozhovor se stejným člověkem. O školním stravování ani zmínka, mluvil velmi obecně, celkem uvážlivě. Bylo vidět, že si je vědom toho, co vyvolal. Ovšem podobně útočil proti závodnímu stravování, které je pro jeho firmu rovněž atraktivní. Zavádějící nadpisy a zjevné lži V různých českých denících vychází celkem mnoho článků, jejichž autoři píší o školním stravování. Často je účelem článku pouze zaplnění místa, články pak obsahují různé omílané a neškodné fráze jako např. že dětí nesnídají, že mají rády hranolky s kečupem, sladká jídla, že klesá fyzická aktivita dětí, že si kupují v automatech nezdravá jídla a nápoje. Odborník na první pohled vidí, že autoři článků školnímu stravování nerozumějí. Horší ovšem je, když článek obsahuje zavádějící nadpis nebo zjevné lži Právo březen Rozhovor s ČŠI s nadpisem: Normy nedodržuje 40 procent jídelen. Obsah článku je ovšem jiný: psal o porušování výživových norem. Jídelny, aby neztratily strávníky, se snaží zařazovat do jídelního lístku jídla, která chuťově dětem vyhovují a ne ta, která jsou požadována spotřební košem. Tuto informace nadpis ovšem posouval jinam. ČT 24, pořad Žij zdravě: Pořad byl uveden tvrzením, že České děti jsou stále tlustší, přispívá k tomu i školní strava. V textu ovšem nebyly podány žádné důkazy, jen obecné informace o snahách MŠMT bojovat s obezitou. MFDnes Článek Školní obědy budou brzy zdravější obsahuje nepodložená tvrzení o změnách v přípravě obědů. Článek vycházel z informací, které unikly z přípravných jednání ministerské komise., čímž uvedl jídelny ve zmatek. Děčínský deník

6 Tento materiál sponzoruje firma Tvrdí: Všeobecně ale platí, že úroveň školních jídelen a chutnost stravy, kterou produkují, je nízká. Tímto se dostává do přímého rozporu s výsledky objektivního testování obědů z listopadu Dále uvádí, čím to SPV vysvětluje. SPV ovšem něco takového nikdy neřekla. SPC se také proti tomuto nařčení ostře ohradila. Časopis Euro, únor 2008 V rozhovoru představitel nadnárodní firmy uvádí, že třetina surovin se ve školních jídelnách rozkrade. Tuto informaci krajské metodičky naprosto popřely, některé dokonce uvedly, že s rozkrádáním se po mnoho let vůbec nesetkaly. Problematika spotřeby bílkovin a masa ve výživě dětí V roce 2006 se do vedení MŠMT dostala Strana zelených a s ní i příznivci zdravé výživy, vegetariánství, alternativních způsobů výživy apod. Ministr Liška začal plánovat ozdravění školního stravování. Jeho poradcem se stal Ing. Bartůšek a dále byla zřízena speciální meziresortní komise, která se má ozdravěním zabývat. Východiska a hlavní teze této snahy se okamžitě dostaly do novin, šlágrem se stalo zejména plánované používání biopotravin a snížení množství bílkovin v potravě. Jádro sporu zastánců klasické výživy a příznivců alternativních směrů výživy je v tom, že údajně české výživové dávky doporučují 2-3 x vyšší spotřebu bílkovin než normy západoevropské.. Na toto téma vyšla řada článků. Ukázky z roku 2007 Časopis Týden, červenec 2007, článek Hody dětských masožroutů: Vyhláška o školním stravování nutí děti od tří do šesti let přijmout 66 gramů bílkovin. Přitom hranice v jiných státech je sotva třetinová...přehnané množství tuků, cukrů či bílkovin by tak už během školního roku 2007/2008 mohly v jídelnách nahradit ovoce a zelenina. Lidové noviny, článek Platí socialistické normy Lidové noviny: článek Děti budou dostávat méně masa: Doporučující dávky živočišných bílkovin, kterými se školní kuchařky řídí, jsou totiž neměnné praktiky už od dob socialismu V tomtéž článku se útočí na školní jídelny, že připravují hlavně omáčky a vydatné porce vepřového. MF Dnes: Školní obědy budou brzy zdravější Respekt, rozhovor s Ing. Bartůškem: Bohužel oba spotřební koše jsou dle níže uvedených podkladů v rozporu se současnými poznatky vědy o výživě a mohou přispívat jak k nárůstu obezity, tak i ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu. Věc je ovšem složitější a podrobně se jí na konferenci Školní stravování 2008 věnovali primář FN Praha Motol MUDr. Tláskal a MUDr. Turek z SPV Praha. Je pravda, že doporučení WHO, EU a DACH v poslední době snižují doporučenou dávku bílkovin. Jedná se především o nižší věkovou skupinu dětí. ČR se na oficiální vyhlášení nových doporučených dávek respektujících uvedené skutečnosti chystá. Údaj o vyšším příjmu bílkovin a obezitě je však

7 Tento materiál sponzoruje firma vytržen ze souvislostí a školních dětí se již prakticky netýká. Z nedávno provedené české studie se ukazuje, že příjem bílkovin v domácím prostředí je daleko vyšší než ve školní jídelně. Pravidelný systém výživy ve školních jídelnách řízených vyhláškou, která respektuje nutriční požadavky dětí je naopak zárukou, že výživa dětí bude odpovídat jejich skutečným potřebám a o tom jsou nyní vedeny další diskuse. Podrobněji se s touto problematikou lze seznámit na Spotřební koš Spotřební koš v g na žáka a den 3-6 r r r r Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výrobky Tuky volné Cukr volný Zelenina Ovoce celkem Brambory Luštěniny Nutriční hodnoty jídel podávaných ve školní jídelně jsou určeny vyhláškou o školním stravování 107/2007, která definuje tzv. spotřební koš. Jde o garantované množství potravin jednotlivých druhů na žáka a den. Druhy jsou: Maso, ryby, mléko tekuté, Mléčné výrobky, tuky volné, cukr volný, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. Spotřeba se počítá v gramech v hodnotách jak nakoupeno. Ve skupinách je široká tolerance +-25%, pouze u tuků a cukrů tvoří stanovená hodnota mezní hranici O tomto legislativním požadavku se v tisku prakticky nepíše. Různé články si stěžují, že školní jídelny nepřipravují taková a taková jídla, ale již neuvádí, že jídelny tak činí proto, aby naplnily spotřební koš. Dodržování spotřebního koše je ve školním stravování předmětem řady kontrol. Lidové noviny, listopad 2006, článek ŠJ stále vaří nezdravě Lidové noviny zveřejnily v listopadu 2006 článek ŠJ stále vaří nezdravě, v němž jeho autorka ve směsi nic neříkajících frází nepřímo označuje čočku a hrachovou kaši za nezdravá jídla, výživové normy za přežitek. ŠJ ovšem podobná jídla musí vařit, protože mnoho jiných možností jak dodržet Spotřební koš v kolonce Luštěniny nemají. Podobných článků je více. Pestrost stravy a jídelníčky Jídla podávaná ve školní jídelně by měla být nejen zdravá, ale také jídelníček by měl být dostatečně pestrý. Doporučení k pestrosti jídelníčku bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví v roce Není obsaženo v žádné vyhlášce. Ukázka z doporučení:

8 Tento materiál sponzoruje firma Polévky: volit podle hlavního jídla, preferovat zeleninové polévky. Určitě: 1x drožďová 3x luštěninová jako zavářku používat více obilovin (ovesné vločky, jáhly apod.) HLAVNÍ JÍDLA 3x drůbež 2x ryby max. 4x vepřové maso 5x podle možností (hovězí maso, králík) 4x bezmasé zeleninové jídlo (včetně zařazení luštěnin) max. 2x sladké jídlo nezapomeňte na výrobky ze sóji PŘÍLOHY 5x brambory 2x bramborová kaše 3x těstoviny (možnost zařazovat celozrnné těstoviny) 4x rýže (možnost zařazovat rýži parboiled, rýži natural) 2x houskové knedlíky (možnost kombinace mouky a sójové mouky) 1x bramborové knedlíky min. 1x luštěniny ZELENINOVÉ SALÁTY nebo OVOCE, event. ovocné saláty podávat denně. Plně využívat sezónní ovoce a zeleninu. Přednost dávat ovoci a zelenině s vysokým obsahem vitaminu C. MOUČNÍKY, DEZERTY: k pečení lze využít možnosti kombinace mouky (bílé a celozrnné), podávat mléčné výrobky, knackebroaty. Právě na malou pestrost obědů ve školní jídelně je velmi často média útočí. Ovšem jak? Novinář se zaměří na oběd z 1 dne, v lepším případě si vezme jídelníček z 1 týdne a na jeho základě vyvozuje závěry. Test školního jídelníčku: chybí víc nápadů a zeleniny MFDnes , Test školního jídelníčku, byl v MF Dnes zveřejněn článek Test školního jídelníčku. Jeho autorka vzala náhodně na internetu týdenní jídelníček Mateřské školy a nechala ho okomentovat 2 lidem, kteří jsou označeni za odborníky. Je pravda, že použitý jídelníček nemůže sloužit jako vzor. Jedna z hodnotitelek byla autorka komerčních kuchařek Lenka Požárová. Odmítá např. buchtičky s krémem a drožďovou polévku, zejména z toho důvodu, že je sama jedla před lety ve škole. Místo svačinových pomazánek (zeleninová, tvarohová, sýrová) navrhuje řadu jiných svačin, které jsou mimo časové možnosti personálu, technologické vybavení kuchyní a finanční možnosti. Když jsem s ní telefonicky mluvil, řekla, že to byl její první zkušenost s hodnocením jídelníčku školní jídelny, a přiznala, že nezná principy školního stravování, že nezná spotřební koš a finanční normativy. Druhým hodnotitelem byl Petr Havlíček, který nebyl v hodnocení tak razantní, ale protestoval např. proti nadměrnému používání mléka. V jídelníčku však byly i jídla, která oba hodnotitelé ocenili.

9 Tento materiál sponzoruje firma Podobné pokusy jsou scestné, skutečný odborník ví, že hodnotit je třeba min. měsíční jídelníček. Podobná hodnocení se dají snadno vyvrátit tak, že použijeme databázi jídelníčků školních jídelen, která je na portálu Jídelny.cz. Obsahuje cca 3000 měsíčních jídelníčků od cca 150 jídelen za několik let zpětně a dává reprezentativní přehled, jak to s jídelníčky skutečně vypadá. Jistě tam najdeme jídelníčky, které nemohou sloužit jako vzor, najdeme tam jídelníčky špičkové, celkový průměr ale je velmi dobrý a rozhodně neodpovídá obsahu podobných článků. Druhý typ útoků na školní jídelny z hlediska pestrosti je založen na tom, že jsou kritizována jídla starší, klasická, která se vařila před lety. Mezi příklady bych uvedl čočku, hrachovou kaši, klasická jídla české kuchyně jako vepřo knedlo zelo, klasické pomazánky na svačiny v mateřských školách, buchtičky s krémem, koblihy, mléko apod. Myslím, že je dobré a nutné, aby děti poznaly klasickou českou kuchyni. I čočka či hrachová kaše se dají připravit různými způsoby: jako těžká jídla zahuštěná moukou nebo moderně a lehce. Koblihy připravené v moderních zařízeních rozhodně nejsou nasáklé množstvím tuku. Nelze prostě zevšeobecnit. Pravda o školních jídelnách Jen výjimečně se v médiích objevují reálné pohledy na české školní stravování nebo hlubší rozbory. Kromě uvedeného testu MFDNes tak učinily např. v roce 2006 ŠJ Hospodářské noviny v příloze Injournal (viz Pražský deník: , článek Děti se stravují hůř než po světové válce V létě 2008 připravila Společnost pro výživu tiskovou konferenci na téma Školní stravování. Tiskové materiály, které byly na setkání novinářům poskytnuty, se postupně dostávají do novin a časopisů, pomáhají napravovat pokřivený obraz školní jídelny v očích české veřejnosti. Mzdy Bude mít kdo vařit Statistické údaje mzdové a personální situaci ve školních jídelnách Věkový průměr personálu ŠJ Do 30 let 2 % let 39 % let 52 % Věkový průměr vedoucích ŠJ Do 30 let 5 % let 64 % let 29 % Prům. plat nepedag. pracovníků školství Kč Zdroj: Bakalářská práce A. Strosserové, metodičky ŠS v Praze, 2005 a oficiální údaje ČMOS NPŠ. Viz

10 Tento materiál sponzoruje firma Kuchařky jsou dle katalogu prací převážně ve tř. 3 (pomocnice), 4(vyučené kuchařky) a 5. (hlavní kuchařky), jen výjimečně 6. Většina personálu ŠJ je ve tř. 3 a 4. Přitom velká část tarifů, v nichž jsou kuchařky zařazeny, je pod úrovní minimální a zaručené mzdy. Tento stav se týká většiny kuchařek (personálu ve tř. 3. a 4 je nejvíce). V katalogu prací není samostatná funkce vedoucích ŠJ. Do platové třídy 8, která asi nejvíce odpovídá popisu práce vedoucí ŠJ, je zařazena pouhá třetina vedoucích. Průměrný plat nepedagogických pracovníků školství ve výši Kč činil v roce 2007 pouze 55 % průměrného platu v celé nepodnikatelské sféře ČR. I jeho další pracovní podmínky nejsou dobré. Důsledkem je, že do školního stravování nepřicházejí noví, mladí a odborně připravení lidé. Z finančních důvodů ředitelé přijímají nekvalifikované síly, což snižuje celkovou kvalitu systému ŠS. 52% personálu školních jídelen je ve věkové skupině let, jen 2% ve věku do 30 let. Alarmující je situace u vedoucích, tedy u těch, které mají celý náročný provoz jídelny řídit. 29% z nich je ve věku let, a jen 5% ve věku do 30 let. Naopak ze školního stravování odcházejí kvalitní pracovní síly - i v méně kvalifikovaných pozicích mimo školství si vydělají více. Školnímu stravování hrozí, že nebude schopno dostatečně reagovat na nové trendy, technologie a požadavky (např. zdravá výživa). Ve školství se již po několik nezvedaly platy, v důsledku toho došlo k poklesu reálné mzdy. V roce 2008 uvolnilo MŠMT 0,5 mld Kč na zvýšení platů, v roce 2009 to má být 4,5 mld. Tyto peníze jsou bohužel určeny pouze pro pedagogy. O zvyšování platů nepedagogických zaměstnanců se nemluví Velmi nízká úroveň platů se v médiích prakticky neobjevuje, výjimkou byla zmínka v Děčínském deníku v článku o úrovni školního stravování a komentář, který jsem napsal a který se podařilo umístit v MFDNes. Pro noviny to však nebylo příliš atraktivní téma, zajistit otištění dalo poměrně velkou práci a mnoho vyjednávání. Soutěž školních jídelen proběhla v Brně první soutěž školních jídelen v přípravě obědů. Zúčastnily se jí soutěžní týmy z 9 jídelen města Brna. Připravovaly jídla, která patří k v jejich školních jídelnách k velmi oblíbeným. Obědy hodnotila 15členná komise, hodnotil se vzhled, chuť a výživové hodnoty. Soutěž vyhrálo jídlo ze ŠJ Masarova: Polévka kmínová s kapáním, rajčata plněná masovou směsí, vařené brambory, letní salát, jogurtový ovocný salát Na druhém místě se umístila ŠJ Novolíšeňská: Polévka jáhlová se zeleninou, rybí špíz s paprikou, anglickou slaninou a cibulí, vařené brambory s máslem a pažitkou, obloha, ovocný jogurt s müsli Všimněte si, jak zdravě tyto jídelny vaří. A pokud jsou to zároveň i velmi oblíbená jídla dětí, tak snad to se školním stravování není tak špatné. O soutěž Kuchařka roku projevila média mimořádný zájem. Navštívili zástupci více médií, dvě novinářky dokonce seděly v komisi, šoty zde natočily dvě televizní společnosti. Zprávy o soutěži se objevily ve více médiích, zejména v brněnských nebo regionální mutacích celostátních deníků. Vesměs se vyjadřovaly kladně a umění kuchařek vysoce hodnotily. Mohli jsme si přečíst i vesměs obdivná hodnocení odborníků.

11 Tento materiál sponzoruje firma Tato soutěž a zprávy o ní mimořádně přispívají k pozitivní prezentaci školního stravování, což ostatně bylo i záměrem hlavní organizátorky paní Packové. Závěr Seznámil jsem vás s obrazem českých ŠJ v médiích. Bohužel není dobrý. Neoprávněně. Částečně jsou na vině i samy jídelny, které až na výjimky vystupují velmi pasivně a nesnaží se prezentovat i např. ve zpravodajích vlastních škol. Novinami poučení rodiče pak přicházejí za vedoucí školní jídelny a kladou jí nepříjemné otázky se. Možná přijdou i za vámi. Budete jim umět na jejich otázky odpovědět a jejich námitky vyvrátit? Věřím, že ano. Je ovšem třeba být na to připravený.

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla.

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak

Více