Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích"

Transkript

1 Tento materiál sponzoruje firma Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Ing. Pavel Ludvík, vedoucí redakce portálu Jídelny.cz V posledních letech se o školní jídelny v ČR média živě zajímají. Většinou však bohužel jde o útoky proti školnímu stravování a snahy více či méně jídelny skandalizovat. Abychom lépe porozuměli těmto snahám a možnostem, jak se bránit, je dobré se stručně seznámit se současným stavem českého školního stravování. Současný stav školního stravování v ČR Po rozdělení federace se školní jídelny v České republice vyvíjely odděleně. Jejich současná situace je v mnoha případech podobná jako na Slovensku, někdy však zcela odlišná. ŠJ jsou ve většině případů pod školou, jen málo ŠJ je samostatnými právními subjekty. Zřizovateli škol a ŠJ jsou převážně obce, kraje, jen výjimečně církve či jiné právnické osoby. Po přechodu škol a ŠJ pod obce a kraje se činnost MŠMT ČR v oblasti řízení školního stravování omezila jen na stanovení základních principů školního stravování. Vše ostatní závisí na aktivitě škol a školních jídelen, schopnosti jejich vedení a spolupráci se zřizovateli, což může být výhodou i nevýhodou. Rozpadl se tak i systém vzdělávání a přenosu potřebných informací. ŠJ jsou plně závislé na rozhodování starostů a ředitelů. Řada z nich bohužel bere ŠJ jako nutnou zátěž, jejich postoje k ŠJ jsou dány i tím, že pro její řízení nemají potřebné zkušenosti. Na MŠMT neexistuje pracovník či oddělení, kteří by ŠS skutečně řídili, což se projevuje ve velmi opožděných reakcích ministerstva na aktuální potřeby: vydávání nových předpisů, zvyšování finančních normativů, požadavky na dietní stravování, požadavky na alternativní způsoby výživy apod. Již mnoho let jsou na MŠMT a min. zdravotnictví zpracovávány nové výživové dávky, zatím bez kladného výsledku. Náklady na potraviny hradí rodiče. Ve všech školách, předškolních a školských zařízeních zřizovaných územními samosprávnými celky jsou náklady na přímé vzdělávací výdaje tzn. prostředky na platy, ostatní osobní náklady a ostatní přímé neinvestiční výdaje přidělovány z MŠMT ČR na Krajské úřady. Tyto prostředky KÚ přerozdělují na jednotlivé školy nebo školská zařízení. KÚ rovněž stanoví limit počtu zaměstnanců a výši jejich úvazků. Je tedy plně v kompetenci krajských úřadů, jaké stanoví normativy. Každý si tuto otázku řeší po svém. Neexistuje na to jednotná metodika. Prostředky na provoz školních jídelen jsou hrazeny z příspěvku od příslušného zřizovatele. V rámci přidělených prostředků z MŠMT krajský úřad poskytuje dotaci také soukromým školám v souladu se zákonem. Školy nebo školská zařízení zřizovaná církvemi financuje MŠMT přímo. Nezbytnou podmínkou k přidělení výše uvedených prostředků na přímé vzdělávací výdaje nebo dotaci je zápis do školského rejstříku. Poměrně malá část ŠJ je provozována soukromými firmami. Zejména velké nadnárodní společnosti mají velký zájem o provozování ŠJ. Pro působení komerčních firem ve školním stravování neexistují průhledná pravidla: pro jejich vstup do ŠS platí jistá

2 Tento materiál sponzoruje firma opatření, která lze označit za diskriminační, naopak jejich dalším působení bývá spojeno až se zneužíváním nedokonalé legislativy. V posledních letech se udělalo mnoho pro to, aby vybavení kuchyní vyhovovalo hygienickým požadavkům podle předpisů EU. Většina velkých kuchyní ve městech je takto vybavena, avšak mnoho kuchyní, zejména malých, nemá dostatek financí a s hygienickými předpisy se vypořádává jen velmi obtížně. Od roku 2004 má každá školní jídelna i školní jídelna - výdejna povinnost dodržovat systém kritických bodů Kromě hygienických požadavků, finančních normativů na nákup potravin jsou ŠJ povinny dodržovat i požadavky výživové, a to ve zjednodušené variantě pomocí tzv. spotřebního koše. Vždy jedenkrát za měsíc školní jídelny vyhodnocují průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (maso, ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky, tuky volné, cukr volný, zeleniny, ovoce, brambory, luštěniny) na strávníka a den. Pokrmy jsou ve školních jídelnách připravovány podle receptur, které jsou vhodné pro děti, žáky a studenty. Výhodou je to, že se nejedná o závazný dokument. Jídelny si mohou příslušnou recepturu upravit co do normovaného množství. Mohou připravovat krajová jídla. Provozovatel však musí k výrobě pokrmů používat výhradně potravinářské výrobky, které byly při prvovýrobě a zpracování kontrolovány a musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Je dbáno, aby se pokrmy ochucovaly pouze kořením vhodným pro strávníky příslušného věku. V poslední letech je dbáno na to, aby se v systému školního stravování připravovaly pokrmy, které jsou zdravé s dodatečným zastoupením ryb, čerstvého ovoce a zeleniny. Pestrost podávané stravy se zlepšuje. Vždy záleží na přístupu jednotlivých pracovnic školních jídelen. Snaha o zlepšení se ne vždy setká s pochopením u strávníků samotných, zejména pak u zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým je ve školních jídelnách, při splnění podmínek stanovených zákonem a vyhláškou, poskytováno závodní stravování za zvýhodněnou cenu. Biopotraviny nejsou ve školním stravování příliš používány, důvodem nízkého zájmu je jejich vysoká cena. V současné době nejsou poskytovány žádné finanční dotace na jejich nákup. Věková struktura pracovnic ŠJ není uspokojivá. Převažují starší, do ŠJ nepřichází mladé kvalifikované síly. Sektor školního stravování je dlouhodobě podfinancovaný. Projevuje se to jak v platech, tak v prostředcích na investice, vzdělávání pracovníků apod. V ŠJ jsou velmi nízké platy, značná část tarifních stupňů je pod úrovní minimální mzdy. Prioritou financování je výchova a vzdělávání. Školní stravování je bráno pouze jako školská služba. Mnoho ŠJ si pomáhá doplňkovou činností, připravují jídla pro důchodce, veřejnost, firmy apod. Kromě jisté omezené činnosti MŠMT se výrazněji pokouší ovlivnit chod ŠS také Společnost pro výživu (zejména odbornou metodickou činností v oblasti výživy a hygieny, pravidelně 1x za 2 měsíce vydává velmi oblíbený odborný časopis Výživa a potraviny, který obsahuje Zpravodaj pro školní stravování), portál Jídelny.cz (pořádáním vzdělávacích akcí a informační činností) a asociace ASPOS péčí o profesní růst pracovníků, vyjednáváním na ministerstvech. Velmi okrajově se o školní stravování zajímají odborové organizace.

3 Tento materiál sponzoruje firma Za tohoto stavu věcí jsou jídelny velmi roztříštěné, nevystupují jednotně. Před několika lety vznikla profesní organizace ASPOS pracovníků společného stravování, která se snaží bojovat za jejich zájmy a napravit některé z uvedených problémů. Pracovnice školních jídelen však nemají zájem se v ASPOSu organizovat, ten pak má malou členskou základnu. Přesto byl v letošním roce několikrát přizván k jednáním na ministerstvech.

4 Tento materiál sponzoruje firma Obecně o vztahu ŠJ a médií Roztříštěné ŠJ (cca 9 tis.) jsou pak velmi snadným cílem pro média, která zejména v posledních 2 letech velmi často o provozu ŠJ informují, ovšem často zkresleně až lživě, někdy neúmyslně, jindy se zjevným úmyslem. Některé firmy a organizace spojené se školním stravováním v posledním roce systematicky upozorňují, že školní jídelny se musí samy snažit o pozitivní prezentaci v tisku, aby nedaly prostor ke zkresleným informacím. Svou důležitou roli hraje portál Jídelny.cz, velkou aktivitu vyvinula Společnost pro výživu, která v létě uspořádala velkou tiskovou konferenci. Tiskové dokumenty o stavu školního stravování z této konference se pak objevily v řadě deníků. O stavu školního stravování se snaží informovat i ASPOS. Aktivity vedoucích školních jídelen v místním a regionálním tisku jsou mizivé, ale do budoucna budou nutné. Test školních obědů v MFDnes Článek Školní jídlo: lepší, než má pověst V listopadu 2007 připravil přední český deník MF Dnes ve spolupráci se Společností pro výživu připravil v listopadu 2007 velký test školních obědů. Organizátoři vybrali jednu jídelnu v každém kraji a 1.11 v nich odebrali oběd. Ten nechali odborně zhodnotit ve Státním veterinárním ústavu, smyslové posouzení provedla komise, složená ze zástupců MŠMT, MZd, odborníků na výživu, pediatra a 13 leté školačky. Výsledky a komentáře vytvořili samostatnou přílohu, která vyšla ve všech regionálních mutacích. Degustátoři hodnotili jídla známkami jako ve škole. Převažovaly jedničky a dvojky, jen 4x padla trojka. Průměrné hodnocení jídel se pohybovalo od 1,2 do 2,3. Do průměru 1,6 se vešlo 10 ze 13 obědů. Součástí byly i popisy odebraných jídel, jejich slovní hodnocení a hodnocení aktuálního týdenního jídelníčku. Zejména u nejlepších jídelen s hodnocením 1,2 se opakovaně objevovala ocenění chuti a vzhledu. Pod příznačným názvem Školní jídlo: lepší, než má pověst se k výsledkům testů vyjadřují různí odborníci. Určité výhrady měli např. k dezertům. Např. místo kompotů radí spíše čerstvé ovoce a nedávat energeticky vydatné musli tyčinky. Článek se věnuje i problematice podávání masa. Test neprokázal, že by děti dostávaly zbytečně mnoho bílkovin. Potěšují byly výsledky mikrobiologických rozborů: všech 13 vzorků bylo v pořádku. Z názorů odborníků: Naďa Holická, MŠMT: Jsem překvapená, naprostá většina jídel byla taková, jaká bych si uvařila doma, pokud bych to zvládla. Jaromír Hrubý, MZd: řekl bych že takových 80% obědů bylo výborných. Jan Rezek, Vysoká škola hotelová, Praha: Zdá se, že úroveň školního stravování se v poslední době zvedá. Petr Tláskal, SPV: Školní stravování určitě k obezitě nevede. Alena Strosserová:.. opravdu tu nebylo špatně zvolené nebo špatně uvařené jídlo. Lydie Ryšavá, ZÚ Ostrava: Potvrdilo se mi, že si školní stravování vede dobře. Série těchto článků se stala velmi známou a často se odborníci na ně odkazují.

5 Tento materiál sponzoruje firma Rozhovor v časopisu Euro Záznam rozhovoru: Reakce na rozhovor: Zatímco mnoho článků mířících proti školním jídelnám je vedeno spíše senzacechtivostí a bez zjevného úmyslu, objevil se v únoru 2008 v časopisu Euro text, v němž úmysl poškodit školní stravování byl zjevný. Byl to rozhovor s představitelem významné nadnárodní firmy působící v hromadném stravování. Byl veden neskrývanou snahou odradit představitele obcí od provozování školní jídelny školskými subjekty a předat školní jídelny této firmě. Rozhovor obsahoval hrubá napadení nejen školního stravování, ale i činnosti státních orgánů a hraničil s trestným činem šíření poplašné zprávy. Dezinformace zde byly takového kalibru, že oficiální stanoviska k tomu vydaly instituce jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Společnost pro výživu, ASPOS. Ozvaly se i krajské metodičky z KÚ a množství vedoucích školních jídelen. Chtěl bych říci, že proti podobným článkům je potřeba se bránit, psát, protestovat. Má to smysl. Ukázalo se to v tomto případě. Zanedlouho poté byl v rozhlase rozhovor se stejným člověkem. O školním stravování ani zmínka, mluvil velmi obecně, celkem uvážlivě. Bylo vidět, že si je vědom toho, co vyvolal. Ovšem podobně útočil proti závodnímu stravování, které je pro jeho firmu rovněž atraktivní. Zavádějící nadpisy a zjevné lži V různých českých denících vychází celkem mnoho článků, jejichž autoři píší o školním stravování. Často je účelem článku pouze zaplnění místa, články pak obsahují různé omílané a neškodné fráze jako např. že dětí nesnídají, že mají rády hranolky s kečupem, sladká jídla, že klesá fyzická aktivita dětí, že si kupují v automatech nezdravá jídla a nápoje. Odborník na první pohled vidí, že autoři článků školnímu stravování nerozumějí. Horší ovšem je, když článek obsahuje zavádějící nadpis nebo zjevné lži Právo březen Rozhovor s ČŠI s nadpisem: Normy nedodržuje 40 procent jídelen. Obsah článku je ovšem jiný: psal o porušování výživových norem. Jídelny, aby neztratily strávníky, se snaží zařazovat do jídelního lístku jídla, která chuťově dětem vyhovují a ne ta, která jsou požadována spotřební košem. Tuto informace nadpis ovšem posouval jinam. ČT 24, pořad Žij zdravě: Pořad byl uveden tvrzením, že České děti jsou stále tlustší, přispívá k tomu i školní strava. V textu ovšem nebyly podány žádné důkazy, jen obecné informace o snahách MŠMT bojovat s obezitou. MFDnes Článek Školní obědy budou brzy zdravější obsahuje nepodložená tvrzení o změnách v přípravě obědů. Článek vycházel z informací, které unikly z přípravných jednání ministerské komise., čímž uvedl jídelny ve zmatek. Děčínský deník

6 Tento materiál sponzoruje firma Tvrdí: Všeobecně ale platí, že úroveň školních jídelen a chutnost stravy, kterou produkují, je nízká. Tímto se dostává do přímého rozporu s výsledky objektivního testování obědů z listopadu Dále uvádí, čím to SPV vysvětluje. SPV ovšem něco takového nikdy neřekla. SPC se také proti tomuto nařčení ostře ohradila. Časopis Euro, únor 2008 V rozhovoru představitel nadnárodní firmy uvádí, že třetina surovin se ve školních jídelnách rozkrade. Tuto informaci krajské metodičky naprosto popřely, některé dokonce uvedly, že s rozkrádáním se po mnoho let vůbec nesetkaly. Problematika spotřeby bílkovin a masa ve výživě dětí V roce 2006 se do vedení MŠMT dostala Strana zelených a s ní i příznivci zdravé výživy, vegetariánství, alternativních způsobů výživy apod. Ministr Liška začal plánovat ozdravění školního stravování. Jeho poradcem se stal Ing. Bartůšek a dále byla zřízena speciální meziresortní komise, která se má ozdravěním zabývat. Východiska a hlavní teze této snahy se okamžitě dostaly do novin, šlágrem se stalo zejména plánované používání biopotravin a snížení množství bílkovin v potravě. Jádro sporu zastánců klasické výživy a příznivců alternativních směrů výživy je v tom, že údajně české výživové dávky doporučují 2-3 x vyšší spotřebu bílkovin než normy západoevropské.. Na toto téma vyšla řada článků. Ukázky z roku 2007 Časopis Týden, červenec 2007, článek Hody dětských masožroutů: Vyhláška o školním stravování nutí děti od tří do šesti let přijmout 66 gramů bílkovin. Přitom hranice v jiných státech je sotva třetinová...přehnané množství tuků, cukrů či bílkovin by tak už během školního roku 2007/2008 mohly v jídelnách nahradit ovoce a zelenina. Lidové noviny, článek Platí socialistické normy Lidové noviny: článek Děti budou dostávat méně masa: Doporučující dávky živočišných bílkovin, kterými se školní kuchařky řídí, jsou totiž neměnné praktiky už od dob socialismu V tomtéž článku se útočí na školní jídelny, že připravují hlavně omáčky a vydatné porce vepřového. MF Dnes: Školní obědy budou brzy zdravější Respekt, rozhovor s Ing. Bartůškem: Bohužel oba spotřební koše jsou dle níže uvedených podkladů v rozporu se současnými poznatky vědy o výživě a mohou přispívat jak k nárůstu obezity, tak i ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu. Věc je ovšem složitější a podrobně se jí na konferenci Školní stravování 2008 věnovali primář FN Praha Motol MUDr. Tláskal a MUDr. Turek z SPV Praha. Je pravda, že doporučení WHO, EU a DACH v poslední době snižují doporučenou dávku bílkovin. Jedná se především o nižší věkovou skupinu dětí. ČR se na oficiální vyhlášení nových doporučených dávek respektujících uvedené skutečnosti chystá. Údaj o vyšším příjmu bílkovin a obezitě je však

7 Tento materiál sponzoruje firma vytržen ze souvislostí a školních dětí se již prakticky netýká. Z nedávno provedené české studie se ukazuje, že příjem bílkovin v domácím prostředí je daleko vyšší než ve školní jídelně. Pravidelný systém výživy ve školních jídelnách řízených vyhláškou, která respektuje nutriční požadavky dětí je naopak zárukou, že výživa dětí bude odpovídat jejich skutečným potřebám a o tom jsou nyní vedeny další diskuse. Podrobněji se s touto problematikou lze seznámit na Spotřební koš Spotřební koš v g na žáka a den 3-6 r r r r Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výrobky Tuky volné Cukr volný Zelenina Ovoce celkem Brambory Luštěniny Nutriční hodnoty jídel podávaných ve školní jídelně jsou určeny vyhláškou o školním stravování 107/2007, která definuje tzv. spotřební koš. Jde o garantované množství potravin jednotlivých druhů na žáka a den. Druhy jsou: Maso, ryby, mléko tekuté, Mléčné výrobky, tuky volné, cukr volný, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. Spotřeba se počítá v gramech v hodnotách jak nakoupeno. Ve skupinách je široká tolerance +-25%, pouze u tuků a cukrů tvoří stanovená hodnota mezní hranici O tomto legislativním požadavku se v tisku prakticky nepíše. Různé články si stěžují, že školní jídelny nepřipravují taková a taková jídla, ale již neuvádí, že jídelny tak činí proto, aby naplnily spotřební koš. Dodržování spotřebního koše je ve školním stravování předmětem řady kontrol. Lidové noviny, listopad 2006, článek ŠJ stále vaří nezdravě Lidové noviny zveřejnily v listopadu 2006 článek ŠJ stále vaří nezdravě, v němž jeho autorka ve směsi nic neříkajících frází nepřímo označuje čočku a hrachovou kaši za nezdravá jídla, výživové normy za přežitek. ŠJ ovšem podobná jídla musí vařit, protože mnoho jiných možností jak dodržet Spotřební koš v kolonce Luštěniny nemají. Podobných článků je více. Pestrost stravy a jídelníčky Jídla podávaná ve školní jídelně by měla být nejen zdravá, ale také jídelníček by měl být dostatečně pestrý. Doporučení k pestrosti jídelníčku bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví v roce Není obsaženo v žádné vyhlášce. Ukázka z doporučení:

8 Tento materiál sponzoruje firma Polévky: volit podle hlavního jídla, preferovat zeleninové polévky. Určitě: 1x drožďová 3x luštěninová jako zavářku používat více obilovin (ovesné vločky, jáhly apod.) HLAVNÍ JÍDLA 3x drůbež 2x ryby max. 4x vepřové maso 5x podle možností (hovězí maso, králík) 4x bezmasé zeleninové jídlo (včetně zařazení luštěnin) max. 2x sladké jídlo nezapomeňte na výrobky ze sóji PŘÍLOHY 5x brambory 2x bramborová kaše 3x těstoviny (možnost zařazovat celozrnné těstoviny) 4x rýže (možnost zařazovat rýži parboiled, rýži natural) 2x houskové knedlíky (možnost kombinace mouky a sójové mouky) 1x bramborové knedlíky min. 1x luštěniny ZELENINOVÉ SALÁTY nebo OVOCE, event. ovocné saláty podávat denně. Plně využívat sezónní ovoce a zeleninu. Přednost dávat ovoci a zelenině s vysokým obsahem vitaminu C. MOUČNÍKY, DEZERTY: k pečení lze využít možnosti kombinace mouky (bílé a celozrnné), podávat mléčné výrobky, knackebroaty. Právě na malou pestrost obědů ve školní jídelně je velmi často média útočí. Ovšem jak? Novinář se zaměří na oběd z 1 dne, v lepším případě si vezme jídelníček z 1 týdne a na jeho základě vyvozuje závěry. Test školního jídelníčku: chybí víc nápadů a zeleniny MFDnes , Test školního jídelníčku, byl v MF Dnes zveřejněn článek Test školního jídelníčku. Jeho autorka vzala náhodně na internetu týdenní jídelníček Mateřské školy a nechala ho okomentovat 2 lidem, kteří jsou označeni za odborníky. Je pravda, že použitý jídelníček nemůže sloužit jako vzor. Jedna z hodnotitelek byla autorka komerčních kuchařek Lenka Požárová. Odmítá např. buchtičky s krémem a drožďovou polévku, zejména z toho důvodu, že je sama jedla před lety ve škole. Místo svačinových pomazánek (zeleninová, tvarohová, sýrová) navrhuje řadu jiných svačin, které jsou mimo časové možnosti personálu, technologické vybavení kuchyní a finanční možnosti. Když jsem s ní telefonicky mluvil, řekla, že to byl její první zkušenost s hodnocením jídelníčku školní jídelny, a přiznala, že nezná principy školního stravování, že nezná spotřební koš a finanční normativy. Druhým hodnotitelem byl Petr Havlíček, který nebyl v hodnocení tak razantní, ale protestoval např. proti nadměrnému používání mléka. V jídelníčku však byly i jídla, která oba hodnotitelé ocenili.

9 Tento materiál sponzoruje firma Podobné pokusy jsou scestné, skutečný odborník ví, že hodnotit je třeba min. měsíční jídelníček. Podobná hodnocení se dají snadno vyvrátit tak, že použijeme databázi jídelníčků školních jídelen, která je na portálu Jídelny.cz. Obsahuje cca 3000 měsíčních jídelníčků od cca 150 jídelen za několik let zpětně a dává reprezentativní přehled, jak to s jídelníčky skutečně vypadá. Jistě tam najdeme jídelníčky, které nemohou sloužit jako vzor, najdeme tam jídelníčky špičkové, celkový průměr ale je velmi dobrý a rozhodně neodpovídá obsahu podobných článků. Druhý typ útoků na školní jídelny z hlediska pestrosti je založen na tom, že jsou kritizována jídla starší, klasická, která se vařila před lety. Mezi příklady bych uvedl čočku, hrachovou kaši, klasická jídla české kuchyně jako vepřo knedlo zelo, klasické pomazánky na svačiny v mateřských školách, buchtičky s krémem, koblihy, mléko apod. Myslím, že je dobré a nutné, aby děti poznaly klasickou českou kuchyni. I čočka či hrachová kaše se dají připravit různými způsoby: jako těžká jídla zahuštěná moukou nebo moderně a lehce. Koblihy připravené v moderních zařízeních rozhodně nejsou nasáklé množstvím tuku. Nelze prostě zevšeobecnit. Pravda o školních jídelnách Jen výjimečně se v médiích objevují reálné pohledy na české školní stravování nebo hlubší rozbory. Kromě uvedeného testu MFDNes tak učinily např. v roce 2006 ŠJ Hospodářské noviny v příloze Injournal (viz Pražský deník: , článek Děti se stravují hůř než po světové válce V létě 2008 připravila Společnost pro výživu tiskovou konferenci na téma Školní stravování. Tiskové materiály, které byly na setkání novinářům poskytnuty, se postupně dostávají do novin a časopisů, pomáhají napravovat pokřivený obraz školní jídelny v očích české veřejnosti. Mzdy Bude mít kdo vařit Statistické údaje mzdové a personální situaci ve školních jídelnách Věkový průměr personálu ŠJ Do 30 let 2 % let 39 % let 52 % Věkový průměr vedoucích ŠJ Do 30 let 5 % let 64 % let 29 % Prům. plat nepedag. pracovníků školství Kč Zdroj: Bakalářská práce A. Strosserové, metodičky ŠS v Praze, 2005 a oficiální údaje ČMOS NPŠ. Viz

10 Tento materiál sponzoruje firma Kuchařky jsou dle katalogu prací převážně ve tř. 3 (pomocnice), 4(vyučené kuchařky) a 5. (hlavní kuchařky), jen výjimečně 6. Většina personálu ŠJ je ve tř. 3 a 4. Přitom velká část tarifů, v nichž jsou kuchařky zařazeny, je pod úrovní minimální a zaručené mzdy. Tento stav se týká většiny kuchařek (personálu ve tř. 3. a 4 je nejvíce). V katalogu prací není samostatná funkce vedoucích ŠJ. Do platové třídy 8, která asi nejvíce odpovídá popisu práce vedoucí ŠJ, je zařazena pouhá třetina vedoucích. Průměrný plat nepedagogických pracovníků školství ve výši Kč činil v roce 2007 pouze 55 % průměrného platu v celé nepodnikatelské sféře ČR. I jeho další pracovní podmínky nejsou dobré. Důsledkem je, že do školního stravování nepřicházejí noví, mladí a odborně připravení lidé. Z finančních důvodů ředitelé přijímají nekvalifikované síly, což snižuje celkovou kvalitu systému ŠS. 52% personálu školních jídelen je ve věkové skupině let, jen 2% ve věku do 30 let. Alarmující je situace u vedoucích, tedy u těch, které mají celý náročný provoz jídelny řídit. 29% z nich je ve věku let, a jen 5% ve věku do 30 let. Naopak ze školního stravování odcházejí kvalitní pracovní síly - i v méně kvalifikovaných pozicích mimo školství si vydělají více. Školnímu stravování hrozí, že nebude schopno dostatečně reagovat na nové trendy, technologie a požadavky (např. zdravá výživa). Ve školství se již po několik nezvedaly platy, v důsledku toho došlo k poklesu reálné mzdy. V roce 2008 uvolnilo MŠMT 0,5 mld Kč na zvýšení platů, v roce 2009 to má být 4,5 mld. Tyto peníze jsou bohužel určeny pouze pro pedagogy. O zvyšování platů nepedagogických zaměstnanců se nemluví Velmi nízká úroveň platů se v médiích prakticky neobjevuje, výjimkou byla zmínka v Děčínském deníku v článku o úrovni školního stravování a komentář, který jsem napsal a který se podařilo umístit v MFDNes. Pro noviny to však nebylo příliš atraktivní téma, zajistit otištění dalo poměrně velkou práci a mnoho vyjednávání. Soutěž školních jídelen proběhla v Brně první soutěž školních jídelen v přípravě obědů. Zúčastnily se jí soutěžní týmy z 9 jídelen města Brna. Připravovaly jídla, která patří k v jejich školních jídelnách k velmi oblíbeným. Obědy hodnotila 15členná komise, hodnotil se vzhled, chuť a výživové hodnoty. Soutěž vyhrálo jídlo ze ŠJ Masarova: Polévka kmínová s kapáním, rajčata plněná masovou směsí, vařené brambory, letní salát, jogurtový ovocný salát Na druhém místě se umístila ŠJ Novolíšeňská: Polévka jáhlová se zeleninou, rybí špíz s paprikou, anglickou slaninou a cibulí, vařené brambory s máslem a pažitkou, obloha, ovocný jogurt s müsli Všimněte si, jak zdravě tyto jídelny vaří. A pokud jsou to zároveň i velmi oblíbená jídla dětí, tak snad to se školním stravování není tak špatné. O soutěž Kuchařka roku projevila média mimořádný zájem. Navštívili zástupci více médií, dvě novinářky dokonce seděly v komisi, šoty zde natočily dvě televizní společnosti. Zprávy o soutěži se objevily ve více médiích, zejména v brněnských nebo regionální mutacích celostátních deníků. Vesměs se vyjadřovaly kladně a umění kuchařek vysoce hodnotily. Mohli jsme si přečíst i vesměs obdivná hodnocení odborníků.

11 Tento materiál sponzoruje firma Tato soutěž a zprávy o ní mimořádně přispívají k pozitivní prezentaci školního stravování, což ostatně bylo i záměrem hlavní organizátorky paní Packové. Závěr Seznámil jsem vás s obrazem českých ŠJ v médiích. Bohužel není dobrý. Neoprávněně. Částečně jsou na vině i samy jídelny, které až na výjimky vystupují velmi pasivně a nesnaží se prezentovat i např. ve zpravodajích vlastních škol. Novinami poučení rodiče pak přicházejí za vedoucí školní jídelny a kladou jí nepříjemné otázky se. Možná přijdou i za vámi. Budete jim umět na jejich otázky odpovědět a jejich námitky vyvrátit? Věřím, že ano. Je ovšem třeba být na to připravený.

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Školní jídelna Olomouc - Hejčín, příspěvková organizace, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ 72543850 Výroční zpráva za rok 2011 Název organizace: Školní jídelna Olomouc Hejčín, příspěvková organizace Se sídlem:

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Hygiena dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Pardubického kraje MUDr. Dagmar Švadlenková AHS Helena Křížová Cíl: Sonda do oblasti

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna Soukromá speciální škola pro žáky s více vadami DANETA s. r. o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Adresa: Nerudova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Školní jídelna Soukromá mateřská škola J. A. Komenského s. r. o. Komenského 45/262, 753 01 Hranice na Moravě Identifikátor: 600 001 059

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Školní jídelna U JANA s. r. o. Adresa: Na Stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Školní jídelna U JANA s. r. o. Adresa: Na Stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna U JANA s. r. o. Adresa: Na Stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Identifikátor zařízení: 600 033 830 Zřizovatel:

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality.

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality. Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Školní jídelna ZŠ TGM Studénka Jídelníček za měsíc říjen 2015 19 stravovacích dní Hodnotitel Mgr. Sylva Šmídová Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

mš švendova, hradec králové - květen 2015

mš švendova, hradec králové - květen 2015 mš švendova, hradec králové - květen 2015 8. 9. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 4. 5. 2015 Přesnídávka: Tmavý chléb, tuňáková pomazánka, ovoce, bílá káva Polévka: Zeleninový vývar s cizrnou Hlavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ.

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ. týden od.6. 205 do 5.6. 205 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE, pondělí RÝŽOVÁ,,9 ŠUNKA KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ 3,4, úterý, MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE, středa Z VAJEČNÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

107/2005 Sb. VYHLÁKA

107/2005 Sb. VYHLÁKA 107/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 25. února 2005 o kolním stravování Změna: 107/2008 Sb. Změna: 463/2011 Sb. Změna: 17/2015 Sb. Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst.

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 2 Zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,7 Barevný míchaný salát, džus kiwi-banán, ovocné mléko, voda 7 Úterý Hrachová s opečenou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé speciální mateřské škole pro děti alergické a oslabené, s. r. o. Ke Splavu 1568, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor:

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Zásady přípravy p pravy dietních pokrmův rámci školního stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Program Kontakty Úvod o Jakédiety a proč o Účel nutričního terapeuta o Jak na to snadno,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Školní jídelna Soukromá zvláštní, pomocná a speciální mateřská škola Jiráskova 772, 783 91 Uničov Identifikátor: 600 026 710 Zřizovatel:

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 29. 10 4. 11. 2012 týden 44/8

JÍDELNÍ LÍS TEK 29. 10 4. 11. 2012 týden 44/8 JÍDELNÍ LÍS TEK 9. 10 4.. 01 týden 44/8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,,, 9,, 9/, ZAM, CIZI, 9,, 9/, 9,, 9/,,, ZAM Pomazánka Polévka Bramborová *, Máslo porce 1 ks *, Tmavý Brambory

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor: 600 026

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Rudolfovská 23, České Budějovice Identifikátor: 600 058 123 Termín konání orientační inspekce:

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK 17.9. - 21.9.2012 Přesnídávka Oběd Svačina PO tvarohový koláček Polévka drůbková s vločkami

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Školní jídelna SODEXHO školní jídelny, s.r.o. Školní jídelna Nad Kazankou Nad Kazankou 30, 171 00 Praha 7 Identifikátor:600 032 175 Termín

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 16. 22. 2. 2015 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 16. 22. 2. 2015 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK D 3, 9 16. 2015 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Loupák, kakao, Polévka ze zeleného hrášku Jogurt, Hovězí na bazalce, rýže Jemný salám, Obsahující alergeny

Více

zš mohylová, praha 5 - březen 2015

zš mohylová, praha 5 - březen 2015 zš mohylová, praha 5 - březen 2015 21. 5. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 Dršťková Palačinky s marmeládou Úterý 3. 3. 2015 Hrachová Treska zapečená se sýrem a brokolicí, brambory, zeleninový

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Tento autoevaluační dotazník byl sestaven pro potřeby školních jídelen, které mají zájem zjistit, zda splňují požadavky projektu Zdravá školní jídelna,

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Pondělí Pomazánka z taveného sýra Polévka vývar se zeleninou a sýrovým kapáním Mléko Salát z kuřecího masa,chléb 2.11. brioška N,D9 Vepřová plec

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

zeleninový vývar s krupkami polévka fazolová krůtí maso po dalmatinsku,brambory,čaj ovocný

zeleninový vývar s krupkami polévka fazolová krůtí maso po dalmatinsku,brambory,čaj ovocný Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 rohlík,pomazánka z tuňáka,paprika žlutá,bílá káva,čaj ovocný zeleninový vývar s krupkami bratislavská

Více