ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE"

Transkript

1 ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice Ředitel: Mgr. Věra Valentová

2 Základní rámec pro EVVO na naší škole vychází ze strategických dokumentů Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR č. 1048/2000 Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j / Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy. Reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí, zejména přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která vyžaduje zkvalitnění EVVO ve školách a školských zařízeních. Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Vést žáky k získávání takových dovedností a znalostí, které budou moci skutečně uplatnit ve svém životě při zodpovědném jednání vzhledem k životnímu prostředí Využívat ve výuce efektivní metody a formy vyučování, například kooperativní a projektové vyučování, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu Umožnit žákům jazykové vzdělavání, které je nezbytné pro jejich budoucí život Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií Posilovat u žáků vědomí evropské sounáležitosti Vést žáky k vědomí zodpovědného přístupu k životu a životnímu prostředí Seznamovat žáky s principy demokracie Podporovat žáky s různým stupněm a druhem nadání

3 1. Dlouhodobé cíle školy v oblasti EVVO Dlouhodobé cíle směřují k naplnění plánu EVVO. Cíle jsou realizovány v různých oblastech výchovy a vzdělávání žáků Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Cíle v oblasti výchovně vzdělávací jsou naplňovány v jednotlivých předmětech a zájmové školní činnosti. Žák vnímá život jako nejvyšší hodnotu, jedná zodpovědně ve vztahu k přírodě a aktivně chrání přírodu Žák si osvojí zdravý životní styl a vnímá estetické hodnoty prostředí, je tolerantní k okolí a ohleduplný k životnímu prostředí Žák se orientuje v environmentálních problémech, chápe globální propojenost současného světa a globálních ekologických problémů, uvědomuje si možnosti jejich řešení Získané poznatky a dovednosti uplatňuje v praktickém životě Žák je podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Žák komunikuje o problémech životního prostředí, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska 1.2. Cíle v oblasti metod a forem vyučování Pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování výchovně vzdělávacích cílů EVVO Dílčí cíl projektová výuka Projektová výuka integruje učivo a výstupy různých předmětů. Projekty jsou realizovány v rámci celé školy nebo skupin /tříd, zájmových kroužků/. Jsou realizovány projekty krátkodobé a dlouhodobé. Výsledky projektů ovlivňují život školy, jejího okolí a regionu. Projekt - Zelená školní zahrada Projekt - Adventní věnce z přírodních materiálů Projekt - Den Země Projekt - Projektové vyučování na školní ekologické zahradě Projekt - Monitorování počasí Projekt - Dárky pro psí útulek Projekt - Čistíme studánky a potůčky Projekty ve spolupráci s ČSOP

4 Projekty jednotlivých tříd Projekt - Recyklohraní Dílčí cíl kooperativní výuka Kooperativní výuka umožňuje žákům řešit zadané úkoly společným objevováním a vzájemnou komunikací. Při této metodě a formě výuky dochází k rozdělení rolí mezi žáky a tím je umožněno uplatnit individuální dovednosti. tvoření pojmových map brainstorming plnění praktických úkolů ve skupinách soutěžě plnění úkolů v ekocentrech metody VCHD,pětilístek ap Dílčí cíl praktické činnosti Praktické činnosti umožňují žákům reálné poznávání přírody, sepětí s přírodou, řešení problémů v terénu apod. celoroční péče o biotopy na školním pozemku pěstování plodin ovoce a zelaniny péče o maloplošná území /studánky/ sázení stromků na školním pozemku výsadba dřevin v regionu ve spolupráci s místními ekologickými organizacemi krmení ptactva a zvěře v zimním období výroba krmítek, ptačích budek, hmyzího hotelu, ještěrkovníku aj. péče o čistotu okolí školy recyklace odpadů monitorování počasí vycházky do přírody přímé pozorování a popis praktické aktivity v ekocentrech návštěvy záchranných stanic a ZOO návštěva výstav a přednášek s ekologickou tématikou realizace exkurzí konání sběrových akcí 1.3. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Provoz školy a organizace vyučování musí podporovat a umožňovat uskutečňování činností, které vedou k naplňování cílů plánu EVVO Dílčí cíl možnost realizace projektů

5 Organizace vyučování umožňuje uskutečnit krátkodobé i dlouhodobé projekty. Žáci pracují na projektech školních i regionálních. Škola spolupracuje s ekologickými organizacemi. Při realizaci environmentálních aktivit mají žáci k dispozici moderní výpočetní techniku, učební materiál i další vybavení dle možností školy. Projekt - Zelená školní zahrada Projekt - Den Země Projekt - Skupinové vyučování na školní ekologické zahradě Projekt - Monitorování počasí Projekt - Dárky pro psí útulek Projekt - Čistíme studánky a potůčky Projekt - Adventní věnce z přírodních materiálů Projekt Les Projekt - Recyklohraní Projekt - Sběr plastů a hliníku Dílčí cíl zařazení doplňujících výukových aktivit Škola umožňuje dle svého plánu práce a plánu exkurzí pořádání různých aktivit s environmentální tematikou. pořádání exkurzí účast na výukových programech EVVO v ekocentrech realizace odborných přednášek EVVO v prostorách školy účast na olympiádách pořádání zájmových kroužků Dílčí cíl - zvýšení zájmu u dětí o život v regionu a postupné získávání základních informací o přírodních podmínkách v okolí školy Žáci by měli být dostatečně seznámeni s životem regionu a stavem životního prostředí v okolí školy. Život regionu a stav životního prostředí by měli svými aktivitami účelně ovlivňovat. uspořádání výletu/vycházky/ do okolí školy zařazení do projektové výuky a výuky přírodovědných předmětů i terénní výuku v okolí školy práce na školním pozemku péče o životní prostřední města v rámci Dnu Země

6 realizace výuky části jednotlivých předmětů v okolí školy 1.4. Cíle v oblasti prezentace školy K prezentaci výsledků a výstupů v oblasti EVVO využívá škola různé možnosti. celoroční výstava prací na nástěnkách informování veřejnosti o dění školy z hlediska EVVO prostřednictvím zpráv v tisku/radnický měsíčník/ informace na webových stránkách školy portfolia projektů závěrečné zprávy účast na veřejných vystoupeních 1.5. Cíle v oblasti spolupráce školy s různými subjekty Škola se svými aktivitami podílí na veřejném životě obce, zapojuje se do společných činností. Aktivity školy napomáhají zkrášlení okolí obce a školy. spolupráce s Městským úřadem Radnice spolupráce s ekologickou organizací Ametyst spolupráce s ZO ČSOP Radnice spolupráce s ZO ČSOP Rokycany spolupráce s odborníky spolupráce s rodiči žáků školy spolupráce s Krajským úřadem Plzeň prostřednictvím Nadačního fondu Zelený poklad spolupráce se zájmovými organizacemi 1.6. Cíle v oblasti šetrného provozu školy vůči životnímu prostředí Škola sama musí dodržovat pravidla šetrného chování k přírodě a šetrného čerpání zdrojů-energií Dílčí cíl - škola je zapojena do třídění a sběru odpadů Žáci jsou seznamováni se sběrovými akcemi formou aktualizovaných zpráv na nástěnkách,webových stránkách školy a pravidelnými informacemi třídních učitelů na třídnických hodinách. Rodiče mohou získat informace na webových stránkách školy a pravidelných třídních schůzkách a konzultacích. na každém patře jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, plast)

7 ve třídách je koš na směsný i tříděný odpad. sběrné boxy na baterie jsou umístěny na určených místech sběrné nádoby na mobilní telefony jsou umístěny v uč.kabinetech na určeném místě se vybírá hliník,plasty a papír v zimním období probíhá sběr tvrdého pečiva a plodů pro živočichy v Záchranné stanici v Rokycanech 1.7. Cíle v oblasti prostorových a materiálních podmínek pro EVVO, zázemí pro přímý kontakt dětí s přírodou Škola vytváří podmínky materiální a prostorové pro plnění cílů plánu EVVO Dílčí cíl - škola má účelově vybavenou školní zahradu pro využití ve výuce a při zájmových činnostech Ekologická školní zahrada se buduje od roku Tým realizátorů z řad učitelů spolu s žáky a rodiči zde vybudovali stanoviště, biotopy, účelová zařízení a zahradní prvky. V současné době zde probíhá již druhý projekt s názvem Školní zahrada jeko prostor k učení a relaxaci. Projekt bude uzavřen v roce Projekt je spolufinancován Krajským úřadem v Plzni prostřednictvím Nadačního fondu Zelený poklad. ekologická školní zahrada je využívanáv rámci výuky předmětů s přírodovědným zaměřením probíhá zde výuka praktických činností zaměřená na pěstování a ochranu plodin realizují se zde projekty žáků ZŠ a dětí MŠ probíhá zde dobudování biotopů a zahradních prvků určených pro výuku vytváří se prostor k relaxaci žáků i pedagogů Dílčí cíl - prostředí školy je příjemným a estetickým prostředím Žáci a zaměstnanci školy pracují v příjemném hygienicky nezávadném prostředí. ve třídách a ostatních prostorách školy jsou živé pokojové rostliny chodby jsou vyzdobeny pracemi žáků venkovní prostředí školy zdobí rostliny školní zahrady v prostorách školy je prováděn pravidelný úklid Dílčí cíl - vybavenost vhodnými a moderními pomůckami Naplňování cílů EVVO vyžaduje i dostatečné materiální zázemí.

8 odborné učebny jsou doplňovány vhodnými pomůckami školní knihovna je doplňována regionálními publikacemi část učeben je vybavena multimediální technikou pro realizaci interaktivní výuky a možnost prezentace učiva žákům jsou k dispozici počítačové publikace s ekologickou tematikou žáci mohou s pomůckai provádět terénní pozorování 1.8. Cíl v oblasti rozvoje zdravého životního stylu Základní a mateřská škola se snaží ve svém výchovně vzdělávacím procesu upevňovat u dětí a žáků návyky zdravého životního stylu Dílčí cíl - škola podporuje zásady zdravé výživy zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu do školního stravování jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol omezujeme polotovary ve školní jídelně v různých předmětech získávají žáci informace o zásadách zdravé výživy Dílčí cíl - škola podporuje rozvoj tělesných aktivit a hygienických návyků výchova ke zdraví je součástí TV každého ročníku do hodin jsou zařazovány protahovací a relaxační chvilky v průběhu školního roku probíhá sportovní kroužek sedmé ročníky jezdí na lyžařský výcvikový kurz třetí a čtvrté ročníky se účastní plaveckého kurzu 1.9. Cíl v oblasti orientace pedagogů a dalších zaměstnanců školy v problematice EVVO Pedagogové a další zaměstnanci školy jsou seznámeni s cíly školy v oblasti EVVO tak, aby společně zaměstnanci školy naplňovali cíle plánu EVVO. Proškolení provádí vedení školy Dílčí cíl - pedagogové spolupracují při realizaci EVVO ve škole Bez vzájemné spolupráce by nedocházelo k úplnému naplnění plánu EVVO. spolupráce pedagogů na ročním plánování EVVO

9 společná realizace projektů s environmentální tematikou za rok aktivní zapojení většiny členů pedagogického sboru do aktivit EVVO Dílčí cíl - správní zaměstnanci orientující se v problematice EVVO v rámci provozu školy probíhá pravidelné proškolení zaměstnanců zaměstnanci školy se účastní sběrových aktivit školy zaměstnanci školy pomáhají při budování školní zahrady 2. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) zpracovává aktivity uplatňované v rámci výuky, ale také aktivity mimovyučovací a mimoškolní. Dotýká se také spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, s organizacemi zabývajícími se EVVO dětí i s jinými organizacemi a vzdělávacími institucemi. Strategický plán rozvoje školy v oblasti EVVO se stane přílohou ŠVP. Plán EVVO vypracovala Mgr. Vladimíra Cozlová Školní rok

10 PLÁN EVVO školní rok ZÁŘÍ Podzimní vycházky hry v přírodě a sběr přírodnin Zahrada podzimní práce péče o biotopy Práce ve skleníku Sklizeň plodů a semen pro další výsadbu Péče o životní prostředí v okolí školy ŘÍJEN Zahrada budování víceúčelové boudy a pozorovatelny Příprava meteostanice Zahrada podzimní práce péče o biotopy Sklizeň plodů a semen pro další výsadbu Výsadba původních druhů ovocných dřevin LISTOPAD projekt Les ve spolupráci s ZO ČSOP Radnice Zahrada zazimování Zbudování hmyzího hotelu Praktické činnosti - úklid a oprava nářadí Meteostanice uvedení do provozu

11 PROSINEC Projekt Les ve spolupráci s ZO ČSOP Radnice Projekt Adventní věnce z přírodních materiálů Sběr pečiva a plodů pro živočichy Záchranné stanice v Rokycanech Projekt Dárky pro útulek Zahrada oprava nářadí, příprava zprávy LEDEN Sběr pečiva a plodů pro živočichy Záchranné stanice v Rokycanech Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada aktuální informace na nástěnce Praktické činnosti výroba krmítek krmítek Beseda s odborníky z EKOKOMu na téma recyklace odpadů Přednáška o dravcích a praktické ukázky Informace o aktivitách ekologických organizací - nástěnka ÚNOR Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada příprava výsadby BŘEZEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada příprava jarních prací Setí jarních plodin Péče o školní pokojové rostliny Instalace hmyzího hotelu Výsadba původních druhů dřevin Příprava truhlíkových záhonů, kypření a hnojení DUBEN

12 Projekt Mobily pro gorily Projekt Den Země Monitorování počasí Zahrada - vytvoření pestré louky s původními druhy Vybudování smyslové stezky na školním pozemku Výsadba a setí plodin, květin, dřevin,léčivých bylin jarní péče o jednotlivé biotopy KVĚTEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada údržba a péče o zeleň Pozorování živočichů a záznamy Dokončení úprav dle projektu dokončení smyslové stezky, instalace herních prvků, založení geologické expozice, ještěrkovník, truhlíkové záhony, dokončení výsadky rostlin, kontrolní den... Přírodovědné exkurze Návštěvy ZOO a záchranných stanic Péče o okolí školy ČERVEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada závěrečná zpráva o projektu Práce na pozemku ošetřování rostlin Vyhodnocení projektů a sběrových aktivit Výlety do okolní krajiny Exkurze přírodovědné

13 ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH - 1. stupeň Matematika Recyklace odpadů výpočty hmotnosti a převody jednotek, výsledky měření meteostanice teplota, síla s měr větru porovnávání, hospodaření s obnovitelnými zdroji výpočty... Český jazyk Zdravý životní styl, vztahy člověka k přírodě, živočichové ve vyjmenovaných slovech, život zvířat v zoologických zahradách popis, život se zvířaty vypravování... Anglický jazyk Zdravý životní styl, zdravé potraviny,správné stravování, pohyb, příroda a život živočichů... Člověk a jeho svět Přírodní parky a chráněná území, změny klimatu, znečištění ovzduší v regionu, recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, čerpání neobnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, nakládaní s odpady, ohrožení živočichové, ohrožené rostliny, voda čistota a úprava vody, ovzduší čistota a ochrana ovzduší, vztahy člověk a příroda, necitlivé zásahy do přírody, šetření vodou, péče o vodní zdroje /studánky/, třídění a sběr odpadu, zásady správného chování v přírodě, vycházky a pozorování v přírodě, potravní vztahy v přírodě, šetření energie, zdravá výživa, návykové látky, problematika zoologických zahrad, divoce žijící zvířata, rostliny jako léky a drogy, zodpovědné chování člověka v přírodě, památné stromy, přírodní památky, botanické zahrady, zdravý životní styl, zdravé potraviny, biopotraviny, besedy s odborníky, exkurze... Člověk a svět práce Recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, práce s odpadním materiálem, výroba krmítek, výrobky z přírodnin, práce s materiálem v přírodě, pomoc obci v péči o životní prostředí, práce na školním pozemku, úprava okolí školy, sběr plodů pro lesní zvěř, krmení ptactva příprava krmiva v zimním období... Hudební výchova Vztah člověka k životnímu prostředí, život na venkově dnes a kdysi tradice... Výtvarná výchova Recyklace materiálů, práce s odpadním materiálem, výrobky z přírodnin, příroda v obrazech výtvarníků, inspirace rostlinným materiálem, výtvarné ztvárnění ekosystémů, života rostlin a živočichů... Tělesná výchova Zásady zdravého životního stylu... ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH - 2. stupeň Přírodopis

14 Potravní vztahy v přírodě, udržování rovnováhy v přírodě, necitlivé zásahy člověka v přírodě, čistota vody, ochrana vodních zdrojů, čistota ovzduší, vzdušné znečištění, ekosystémy, ohrožené druhy, ochrana životního prostředí /obecně/, péče o maloplošná chráněná území, přírodní parky a chráněná území, recyklace odpadů, hospodaření s obnovitelými a neobnovitelnými zdroji, botanické a zoologické zahrady, ohrožení živočichové, ohrožené rostliny, zásahy do DNA živých organismů,nebezpečné látky v přírodě /pesticidy/, zásady správného chování v přírodě, změny klimatu, biotechnologie, šetření zdrojů a energií, důsledky globalizace na ŽP, životní styl, návykové látky-zodpovědné chování, dopady intenzivního zemědělství na ŽP, problematika skleníkového efektu, zdravá výživa biopotraviny, regulace stavu zvěře v naší přírodě, nové technologie, zdroje budoucnosti, intenzivní těžba dřeva, kácení deštných pralesů dopady na ŽP, klima, úbytek vodních zdrojů /pokles podzemních zásob.../, epidemie a pandemie ve světě, zodpovědné chování jedince vzhledem k ŽP, besedy s odborníky, přírodovědné exkurze, pozorování v přírodě, projekty ve spolupráci s ekologickými organizacemi, vlivy emisí, etologie živočichů... Fyzika Alternativní zdroje energie, jaderná energie, meteorologie měření a porovnávání výsledků záznamů z meteostanice tvorba grafů, exkurze elektrárna a teplárna, šetření zdrojů a energií, elektromobily,solární a větrná energie, technologie budoucnosti, recyklace materiálů... Chemie Voda v přírodě pitná, užitková, čištění odpadních vod biologické a chemické, ovzduší znečištění, inverze a smog, skleníkový efekt, ozonová vrstva, oxidy znečišťování. Kyselé deště, splodiny při spalování v tepelných elektrárnách, průmyslová hnojiva, pesticidy v přírodě, fosilní paliva, alternativní zdroje, biotechnologie, cyrkulace a recyklace surovin, odpadová problematika, léky a drogy, jednoduché pokusy, exkurze, pozorování... Člověk a svět práce Recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, práce s odpadním materiálem, výroba krmítek, výrobky z přírodnin, práce s materiálem v přírodě, pomoc obci v péči o životní prostředí, práce na školním pozemku, úprava okolí školy, sběr plodů pro lesní zvěř, krmení ptactva příprava krmiva v zimním období, výroba hmyzího hotelu, péče o biotopy, pozorování živočichů na školním pozemku, mikroskopování, výsadba plodin a dřevin, péče o bylinkové záhony, ošetřování a hnojení, sklizeň a zazimování, rytí a pletí... Hudební výchova Vztah člověka k životnímu prostředí, život na venkově dnes a kdysi tradice... Tělesná výchova Zásady zdravého životního stylu... Matematika Recyklace odpadů výpočty hmotnosti a převody jednotek, výsledky měření meteostanice teplota, síla s měr větru, měření srážek porovnávání, vyhodnocování, tvorba grafů, hospodaření s obnovitelnými zdroji výpočty...

15 Český jazyk Zdravý životní styl, správná životospráva, vztahy člověka k přírodě, život se zvířaty, tradice popis, vypravování... Anglický jazyk Zdravý životní styl, zdravé potraviny,správné stravování, pohyb, příroda a život živočichů, přístup různých států k ochraně přírody, přírodní památky, národní parky... Zeměpis Národní parky, světové organice ochrany přírody, globalizace a její vliv na životní prostředí, ekonomický rozmach asijských států a vliv na životní prostředí, planeta Země, biosféra, hydrosféra, atmosféra, litosféra, ekosystémy a jejich charakteristika, biocenoza, chudoba zemí třetího světa, růst populace, vliv zemědělství a urbanizace na ŽP, cestovní ruch, světové ekologické problémy, přírodní katastrofy jejich příčina a důsledky, chráněná území... Dějepis Globální problémy lidstva, život v historických osadách a středověkých městech, průmyslová revoluce a její vliv na zvyšování CO2 v atmosféře, důsledky lidských zásahů do přírody v historických souvislostech... Občanská výchova Životní hodnoty a zodpovědnost jednotlivce k ŽP, problematika osidlování, životní styl, kontakty a spolupráce obcí, třídění odpadu, péče o zeleň, devastace ŽP, zakládání skládek v obcích, svobodný názor občana na stav ŽP v demokratické společnosti... Výchova ke zdraví Správná životospráva a zdravý životní styl, osobní hodnoty, škodlivé vlivy vnějšího prostředí kouření, smog, UV záření... Výtvarná výchova Recyklace materiálů, práce s odpadním materiálem, výrobky z přírodnin, příroda v obrazech výtvarníků, inspirace rostlinným materiálem - secese, výtvarné ztvárnění ekosystémů, života rostlin a živočichů...

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Plán enviromentální výchovy

Plán enviromentální výchovy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 PSČ 384 22 Plán enviromentální výchovy Motto:Ekologická výchova se dotýká každého jedince a celé školy. Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více