ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE"

Transkript

1 ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice Ředitel: Mgr. Věra Valentová

2 Základní rámec pro EVVO na naší škole vychází ze strategických dokumentů Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR č. 1048/2000 Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j / Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy. Reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí, zejména přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která vyžaduje zkvalitnění EVVO ve školách a školských zařízeních. Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Vést žáky k získávání takových dovedností a znalostí, které budou moci skutečně uplatnit ve svém životě při zodpovědném jednání vzhledem k životnímu prostředí Využívat ve výuce efektivní metody a formy vyučování, například kooperativní a projektové vyučování, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu Umožnit žákům jazykové vzdělavání, které je nezbytné pro jejich budoucí život Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií Posilovat u žáků vědomí evropské sounáležitosti Vést žáky k vědomí zodpovědného přístupu k životu a životnímu prostředí Seznamovat žáky s principy demokracie Podporovat žáky s různým stupněm a druhem nadání

3 1. Dlouhodobé cíle školy v oblasti EVVO Dlouhodobé cíle směřují k naplnění plánu EVVO. Cíle jsou realizovány v různých oblastech výchovy a vzdělávání žáků Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Cíle v oblasti výchovně vzdělávací jsou naplňovány v jednotlivých předmětech a zájmové školní činnosti. Žák vnímá život jako nejvyšší hodnotu, jedná zodpovědně ve vztahu k přírodě a aktivně chrání přírodu Žák si osvojí zdravý životní styl a vnímá estetické hodnoty prostředí, je tolerantní k okolí a ohleduplný k životnímu prostředí Žák se orientuje v environmentálních problémech, chápe globální propojenost současného světa a globálních ekologických problémů, uvědomuje si možnosti jejich řešení Získané poznatky a dovednosti uplatňuje v praktickém životě Žák je podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Žák komunikuje o problémech životního prostředí, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska 1.2. Cíle v oblasti metod a forem vyučování Pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování výchovně vzdělávacích cílů EVVO Dílčí cíl projektová výuka Projektová výuka integruje učivo a výstupy různých předmětů. Projekty jsou realizovány v rámci celé školy nebo skupin /tříd, zájmových kroužků/. Jsou realizovány projekty krátkodobé a dlouhodobé. Výsledky projektů ovlivňují život školy, jejího okolí a regionu. Projekt - Zelená školní zahrada Projekt - Adventní věnce z přírodních materiálů Projekt - Den Země Projekt - Projektové vyučování na školní ekologické zahradě Projekt - Monitorování počasí Projekt - Dárky pro psí útulek Projekt - Čistíme studánky a potůčky Projekty ve spolupráci s ČSOP

4 Projekty jednotlivých tříd Projekt - Recyklohraní Dílčí cíl kooperativní výuka Kooperativní výuka umožňuje žákům řešit zadané úkoly společným objevováním a vzájemnou komunikací. Při této metodě a formě výuky dochází k rozdělení rolí mezi žáky a tím je umožněno uplatnit individuální dovednosti. tvoření pojmových map brainstorming plnění praktických úkolů ve skupinách soutěžě plnění úkolů v ekocentrech metody VCHD,pětilístek ap Dílčí cíl praktické činnosti Praktické činnosti umožňují žákům reálné poznávání přírody, sepětí s přírodou, řešení problémů v terénu apod. celoroční péče o biotopy na školním pozemku pěstování plodin ovoce a zelaniny péče o maloplošná území /studánky/ sázení stromků na školním pozemku výsadba dřevin v regionu ve spolupráci s místními ekologickými organizacemi krmení ptactva a zvěře v zimním období výroba krmítek, ptačích budek, hmyzího hotelu, ještěrkovníku aj. péče o čistotu okolí školy recyklace odpadů monitorování počasí vycházky do přírody přímé pozorování a popis praktické aktivity v ekocentrech návštěvy záchranných stanic a ZOO návštěva výstav a přednášek s ekologickou tématikou realizace exkurzí konání sběrových akcí 1.3. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Provoz školy a organizace vyučování musí podporovat a umožňovat uskutečňování činností, které vedou k naplňování cílů plánu EVVO Dílčí cíl možnost realizace projektů

5 Organizace vyučování umožňuje uskutečnit krátkodobé i dlouhodobé projekty. Žáci pracují na projektech školních i regionálních. Škola spolupracuje s ekologickými organizacemi. Při realizaci environmentálních aktivit mají žáci k dispozici moderní výpočetní techniku, učební materiál i další vybavení dle možností školy. Projekt - Zelená školní zahrada Projekt - Den Země Projekt - Skupinové vyučování na školní ekologické zahradě Projekt - Monitorování počasí Projekt - Dárky pro psí útulek Projekt - Čistíme studánky a potůčky Projekt - Adventní věnce z přírodních materiálů Projekt Les Projekt - Recyklohraní Projekt - Sběr plastů a hliníku Dílčí cíl zařazení doplňujících výukových aktivit Škola umožňuje dle svého plánu práce a plánu exkurzí pořádání různých aktivit s environmentální tematikou. pořádání exkurzí účast na výukových programech EVVO v ekocentrech realizace odborných přednášek EVVO v prostorách školy účast na olympiádách pořádání zájmových kroužků Dílčí cíl - zvýšení zájmu u dětí o život v regionu a postupné získávání základních informací o přírodních podmínkách v okolí školy Žáci by měli být dostatečně seznámeni s životem regionu a stavem životního prostředí v okolí školy. Život regionu a stav životního prostředí by měli svými aktivitami účelně ovlivňovat. uspořádání výletu/vycházky/ do okolí školy zařazení do projektové výuky a výuky přírodovědných předmětů i terénní výuku v okolí školy práce na školním pozemku péče o životní prostřední města v rámci Dnu Země

6 realizace výuky části jednotlivých předmětů v okolí školy 1.4. Cíle v oblasti prezentace školy K prezentaci výsledků a výstupů v oblasti EVVO využívá škola různé možnosti. celoroční výstava prací na nástěnkách informování veřejnosti o dění školy z hlediska EVVO prostřednictvím zpráv v tisku/radnický měsíčník/ informace na webových stránkách školy portfolia projektů závěrečné zprávy účast na veřejných vystoupeních 1.5. Cíle v oblasti spolupráce školy s různými subjekty Škola se svými aktivitami podílí na veřejném životě obce, zapojuje se do společných činností. Aktivity školy napomáhají zkrášlení okolí obce a školy. spolupráce s Městským úřadem Radnice spolupráce s ekologickou organizací Ametyst spolupráce s ZO ČSOP Radnice spolupráce s ZO ČSOP Rokycany spolupráce s odborníky spolupráce s rodiči žáků školy spolupráce s Krajským úřadem Plzeň prostřednictvím Nadačního fondu Zelený poklad spolupráce se zájmovými organizacemi 1.6. Cíle v oblasti šetrného provozu školy vůči životnímu prostředí Škola sama musí dodržovat pravidla šetrného chování k přírodě a šetrného čerpání zdrojů-energií Dílčí cíl - škola je zapojena do třídění a sběru odpadů Žáci jsou seznamováni se sběrovými akcemi formou aktualizovaných zpráv na nástěnkách,webových stránkách školy a pravidelnými informacemi třídních učitelů na třídnických hodinách. Rodiče mohou získat informace na webových stránkách školy a pravidelných třídních schůzkách a konzultacích. na každém patře jsou sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, plast)

7 ve třídách je koš na směsný i tříděný odpad. sběrné boxy na baterie jsou umístěny na určených místech sběrné nádoby na mobilní telefony jsou umístěny v uč.kabinetech na určeném místě se vybírá hliník,plasty a papír v zimním období probíhá sběr tvrdého pečiva a plodů pro živočichy v Záchranné stanici v Rokycanech 1.7. Cíle v oblasti prostorových a materiálních podmínek pro EVVO, zázemí pro přímý kontakt dětí s přírodou Škola vytváří podmínky materiální a prostorové pro plnění cílů plánu EVVO Dílčí cíl - škola má účelově vybavenou školní zahradu pro využití ve výuce a při zájmových činnostech Ekologická školní zahrada se buduje od roku Tým realizátorů z řad učitelů spolu s žáky a rodiči zde vybudovali stanoviště, biotopy, účelová zařízení a zahradní prvky. V současné době zde probíhá již druhý projekt s názvem Školní zahrada jeko prostor k učení a relaxaci. Projekt bude uzavřen v roce Projekt je spolufinancován Krajským úřadem v Plzni prostřednictvím Nadačního fondu Zelený poklad. ekologická školní zahrada je využívanáv rámci výuky předmětů s přírodovědným zaměřením probíhá zde výuka praktických činností zaměřená na pěstování a ochranu plodin realizují se zde projekty žáků ZŠ a dětí MŠ probíhá zde dobudování biotopů a zahradních prvků určených pro výuku vytváří se prostor k relaxaci žáků i pedagogů Dílčí cíl - prostředí školy je příjemným a estetickým prostředím Žáci a zaměstnanci školy pracují v příjemném hygienicky nezávadném prostředí. ve třídách a ostatních prostorách školy jsou živé pokojové rostliny chodby jsou vyzdobeny pracemi žáků venkovní prostředí školy zdobí rostliny školní zahrady v prostorách školy je prováděn pravidelný úklid Dílčí cíl - vybavenost vhodnými a moderními pomůckami Naplňování cílů EVVO vyžaduje i dostatečné materiální zázemí.

8 odborné učebny jsou doplňovány vhodnými pomůckami školní knihovna je doplňována regionálními publikacemi část učeben je vybavena multimediální technikou pro realizaci interaktivní výuky a možnost prezentace učiva žákům jsou k dispozici počítačové publikace s ekologickou tematikou žáci mohou s pomůckai provádět terénní pozorování 1.8. Cíl v oblasti rozvoje zdravého životního stylu Základní a mateřská škola se snaží ve svém výchovně vzdělávacím procesu upevňovat u dětí a žáků návyky zdravého životního stylu Dílčí cíl - škola podporuje zásady zdravé výživy zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu do školního stravování jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol omezujeme polotovary ve školní jídelně v různých předmětech získávají žáci informace o zásadách zdravé výživy Dílčí cíl - škola podporuje rozvoj tělesných aktivit a hygienických návyků výchova ke zdraví je součástí TV každého ročníku do hodin jsou zařazovány protahovací a relaxační chvilky v průběhu školního roku probíhá sportovní kroužek sedmé ročníky jezdí na lyžařský výcvikový kurz třetí a čtvrté ročníky se účastní plaveckého kurzu 1.9. Cíl v oblasti orientace pedagogů a dalších zaměstnanců školy v problematice EVVO Pedagogové a další zaměstnanci školy jsou seznámeni s cíly školy v oblasti EVVO tak, aby společně zaměstnanci školy naplňovali cíle plánu EVVO. Proškolení provádí vedení školy Dílčí cíl - pedagogové spolupracují při realizaci EVVO ve škole Bez vzájemné spolupráce by nedocházelo k úplnému naplnění plánu EVVO. spolupráce pedagogů na ročním plánování EVVO

9 společná realizace projektů s environmentální tematikou za rok aktivní zapojení většiny členů pedagogického sboru do aktivit EVVO Dílčí cíl - správní zaměstnanci orientující se v problematice EVVO v rámci provozu školy probíhá pravidelné proškolení zaměstnanců zaměstnanci školy se účastní sběrových aktivit školy zaměstnanci školy pomáhají při budování školní zahrady 2. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) zpracovává aktivity uplatňované v rámci výuky, ale také aktivity mimovyučovací a mimoškolní. Dotýká se také spolupráce s rodiči, se zřizovatelem, s organizacemi zabývajícími se EVVO dětí i s jinými organizacemi a vzdělávacími institucemi. Strategický plán rozvoje školy v oblasti EVVO se stane přílohou ŠVP. Plán EVVO vypracovala Mgr. Vladimíra Cozlová Školní rok

10 PLÁN EVVO školní rok ZÁŘÍ Podzimní vycházky hry v přírodě a sběr přírodnin Zahrada podzimní práce péče o biotopy Práce ve skleníku Sklizeň plodů a semen pro další výsadbu Péče o životní prostředí v okolí školy ŘÍJEN Zahrada budování víceúčelové boudy a pozorovatelny Příprava meteostanice Zahrada podzimní práce péče o biotopy Sklizeň plodů a semen pro další výsadbu Výsadba původních druhů ovocných dřevin LISTOPAD projekt Les ve spolupráci s ZO ČSOP Radnice Zahrada zazimování Zbudování hmyzího hotelu Praktické činnosti - úklid a oprava nářadí Meteostanice uvedení do provozu

11 PROSINEC Projekt Les ve spolupráci s ZO ČSOP Radnice Projekt Adventní věnce z přírodních materiálů Sběr pečiva a plodů pro živočichy Záchranné stanice v Rokycanech Projekt Dárky pro útulek Zahrada oprava nářadí, příprava zprávy LEDEN Sběr pečiva a plodů pro živočichy Záchranné stanice v Rokycanech Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada aktuální informace na nástěnce Praktické činnosti výroba krmítek krmítek Beseda s odborníky z EKOKOMu na téma recyklace odpadů Přednáška o dravcích a praktické ukázky Informace o aktivitách ekologických organizací - nástěnka ÚNOR Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada příprava výsadby BŘEZEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada příprava jarních prací Setí jarních plodin Péče o školní pokojové rostliny Instalace hmyzího hotelu Výsadba původních druhů dřevin Příprava truhlíkových záhonů, kypření a hnojení DUBEN

12 Projekt Mobily pro gorily Projekt Den Země Monitorování počasí Zahrada - vytvoření pestré louky s původními druhy Vybudování smyslové stezky na školním pozemku Výsadba a setí plodin, květin, dřevin,léčivých bylin jarní péče o jednotlivé biotopy KVĚTEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada údržba a péče o zeleň Pozorování živočichů a záznamy Dokončení úprav dle projektu dokončení smyslové stezky, instalace herních prvků, založení geologické expozice, ještěrkovník, truhlíkové záhony, dokončení výsadky rostlin, kontrolní den... Přírodovědné exkurze Návštěvy ZOO a záchranných stanic Péče o okolí školy ČERVEN Projekt Mobily pro gorily Monitorování počasí Zahrada závěrečná zpráva o projektu Práce na pozemku ošetřování rostlin Vyhodnocení projektů a sběrových aktivit Výlety do okolní krajiny Exkurze přírodovědné

13 ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH - 1. stupeň Matematika Recyklace odpadů výpočty hmotnosti a převody jednotek, výsledky měření meteostanice teplota, síla s měr větru porovnávání, hospodaření s obnovitelnými zdroji výpočty... Český jazyk Zdravý životní styl, vztahy člověka k přírodě, živočichové ve vyjmenovaných slovech, život zvířat v zoologických zahradách popis, život se zvířaty vypravování... Anglický jazyk Zdravý životní styl, zdravé potraviny,správné stravování, pohyb, příroda a život živočichů... Člověk a jeho svět Přírodní parky a chráněná území, změny klimatu, znečištění ovzduší v regionu, recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, čerpání neobnovitelných zdrojů, alternativní zdroje energie, nakládaní s odpady, ohrožení živočichové, ohrožené rostliny, voda čistota a úprava vody, ovzduší čistota a ochrana ovzduší, vztahy člověk a příroda, necitlivé zásahy do přírody, šetření vodou, péče o vodní zdroje /studánky/, třídění a sběr odpadu, zásady správného chování v přírodě, vycházky a pozorování v přírodě, potravní vztahy v přírodě, šetření energie, zdravá výživa, návykové látky, problematika zoologických zahrad, divoce žijící zvířata, rostliny jako léky a drogy, zodpovědné chování člověka v přírodě, památné stromy, přírodní památky, botanické zahrady, zdravý životní styl, zdravé potraviny, biopotraviny, besedy s odborníky, exkurze... Člověk a svět práce Recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, práce s odpadním materiálem, výroba krmítek, výrobky z přírodnin, práce s materiálem v přírodě, pomoc obci v péči o životní prostředí, práce na školním pozemku, úprava okolí školy, sběr plodů pro lesní zvěř, krmení ptactva příprava krmiva v zimním období... Hudební výchova Vztah člověka k životnímu prostředí, život na venkově dnes a kdysi tradice... Výtvarná výchova Recyklace materiálů, práce s odpadním materiálem, výrobky z přírodnin, příroda v obrazech výtvarníků, inspirace rostlinným materiálem, výtvarné ztvárnění ekosystémů, života rostlin a živočichů... Tělesná výchova Zásady zdravého životního stylu... ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH - 2. stupeň Přírodopis

14 Potravní vztahy v přírodě, udržování rovnováhy v přírodě, necitlivé zásahy člověka v přírodě, čistota vody, ochrana vodních zdrojů, čistota ovzduší, vzdušné znečištění, ekosystémy, ohrožené druhy, ochrana životního prostředí /obecně/, péče o maloplošná chráněná území, přírodní parky a chráněná území, recyklace odpadů, hospodaření s obnovitelými a neobnovitelnými zdroji, botanické a zoologické zahrady, ohrožení živočichové, ohrožené rostliny, zásahy do DNA živých organismů,nebezpečné látky v přírodě /pesticidy/, zásady správného chování v přírodě, změny klimatu, biotechnologie, šetření zdrojů a energií, důsledky globalizace na ŽP, životní styl, návykové látky-zodpovědné chování, dopady intenzivního zemědělství na ŽP, problematika skleníkového efektu, zdravá výživa biopotraviny, regulace stavu zvěře v naší přírodě, nové technologie, zdroje budoucnosti, intenzivní těžba dřeva, kácení deštných pralesů dopady na ŽP, klima, úbytek vodních zdrojů /pokles podzemních zásob.../, epidemie a pandemie ve světě, zodpovědné chování jedince vzhledem k ŽP, besedy s odborníky, přírodovědné exkurze, pozorování v přírodě, projekty ve spolupráci s ekologickými organizacemi, vlivy emisí, etologie živočichů... Fyzika Alternativní zdroje energie, jaderná energie, meteorologie měření a porovnávání výsledků záznamů z meteostanice tvorba grafů, exkurze elektrárna a teplárna, šetření zdrojů a energií, elektromobily,solární a větrná energie, technologie budoucnosti, recyklace materiálů... Chemie Voda v přírodě pitná, užitková, čištění odpadních vod biologické a chemické, ovzduší znečištění, inverze a smog, skleníkový efekt, ozonová vrstva, oxidy znečišťování. Kyselé deště, splodiny při spalování v tepelných elektrárnách, průmyslová hnojiva, pesticidy v přírodě, fosilní paliva, alternativní zdroje, biotechnologie, cyrkulace a recyklace surovin, odpadová problematika, léky a drogy, jednoduché pokusy, exkurze, pozorování... Člověk a svět práce Recyklace materiálů, hospodaření s obnovitelnými zdroji, práce s odpadním materiálem, výroba krmítek, výrobky z přírodnin, práce s materiálem v přírodě, pomoc obci v péči o životní prostředí, práce na školním pozemku, úprava okolí školy, sběr plodů pro lesní zvěř, krmení ptactva příprava krmiva v zimním období, výroba hmyzího hotelu, péče o biotopy, pozorování živočichů na školním pozemku, mikroskopování, výsadba plodin a dřevin, péče o bylinkové záhony, ošetřování a hnojení, sklizeň a zazimování, rytí a pletí... Hudební výchova Vztah člověka k životnímu prostředí, život na venkově dnes a kdysi tradice... Tělesná výchova Zásady zdravého životního stylu... Matematika Recyklace odpadů výpočty hmotnosti a převody jednotek, výsledky měření meteostanice teplota, síla s měr větru, měření srážek porovnávání, vyhodnocování, tvorba grafů, hospodaření s obnovitelnými zdroji výpočty...

15 Český jazyk Zdravý životní styl, správná životospráva, vztahy člověka k přírodě, život se zvířaty, tradice popis, vypravování... Anglický jazyk Zdravý životní styl, zdravé potraviny,správné stravování, pohyb, příroda a život živočichů, přístup různých států k ochraně přírody, přírodní památky, národní parky... Zeměpis Národní parky, světové organice ochrany přírody, globalizace a její vliv na životní prostředí, ekonomický rozmach asijských států a vliv na životní prostředí, planeta Země, biosféra, hydrosféra, atmosféra, litosféra, ekosystémy a jejich charakteristika, biocenoza, chudoba zemí třetího světa, růst populace, vliv zemědělství a urbanizace na ŽP, cestovní ruch, světové ekologické problémy, přírodní katastrofy jejich příčina a důsledky, chráněná území... Dějepis Globální problémy lidstva, život v historických osadách a středověkých městech, průmyslová revoluce a její vliv na zvyšování CO2 v atmosféře, důsledky lidských zásahů do přírody v historických souvislostech... Občanská výchova Životní hodnoty a zodpovědnost jednotlivce k ŽP, problematika osidlování, životní styl, kontakty a spolupráce obcí, třídění odpadu, péče o zeleň, devastace ŽP, zakládání skládek v obcích, svobodný názor občana na stav ŽP v demokratické společnosti... Výchova ke zdraví Správná životospráva a zdravý životní styl, osobní hodnoty, škodlivé vlivy vnějšího prostředí kouření, smog, UV záření... Výtvarná výchova Recyklace materiálů, práce s odpadním materiálem, výrobky z přírodnin, příroda v obrazech výtvarníků, inspirace rostlinným materiálem - secese, výtvarné ztvárnění ekosystémů, života rostlin a živočichů...

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 2013-2018 Vypracovala: Ing. Irena Prášková 1 1. Úvod Při tvorbě Školního programu environmentálního

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník)

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědný seminář je realizován jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět je založen na funkční

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ Zpracovatel: Jana Rynešová Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Program environmentálního vzdělávání 2016/2017

Program environmentálního vzdělávání 2016/2017 Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna sídliště Míru 40, 38226 Horní Planá Program environmentálního vzdělávání 2016/2017 I. Program EVVO je vypracován na základě Metodického pokynu MŠMT ČR č. j,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Školní plán EVVO 2016-2018 Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Měsíc Ročník Co Typ Září 1. Příroda v okolí školy Obec - vycházka 2. Za trilobity a dinosaury návštěva geoparku Muzea Říčany* Obrázky z plodů a přírodního

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2015/2016

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického

Více