POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: STANAG 4107 AQAP-2120, Ed. 3 MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) Vzájemné uznávání státního ověřování jakosti a používání spojeneckých publikací pro ověřování kvality (AQAP) NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR PRODUCTION Požadavky NATO na ověřování kvality při výrobě Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Table of Contents Předmět standardu... 6 Nahrazení standardů (norem)... 6 Souvisící dokumenty... 6 Zpracovatel ČOS... 6 Použité zkratky a definice Obecně Úvod Účel Použití Shoda s tímto standardem Shoda na úrovni organizace Shoda na úrovni smlouvy Skladba požadavků v ČOS Skladba Odkazy Definice Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Odpovědnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání systému managementu Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Infrastruktura Pracovní prostředí General Introduction Purpose Applicability Compliance with this Publication Organisational compliance Contractual compliance Composition of requirements in AQAP Composition References Definitions Quality Management System General requirements Documentation requirements Management responsibility Management commitment Customer focus Quality Policy Planning Responsibility, authority and communication Management review Resource management Provision of resources Human resources Infrastructure Work environment

5 7 Realizace produktu Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Návrh a vývoj Nákup Výroba a poskytování služeb Řízení monitorovacího a měřicího zařízení Management konfigurace Měření, analýza a zlepšování Obecně Monitorování a měření Řízení neshodného produktu Analýza dat Zlepšování Další požadavky NATO Přístup k dodavateli a subdodavatelům, zabezpečení činností při SOJ Produkty uvolňované pro nabyvatele.. 25 ČOS Product realisation Planning of product realisation Customer-related processes Design and development Purchasing Production and service provision Control of monitoring and measuring equipment Configuration Management Measurement, analysis and improvement General Monitoring and measurement Control of non-conforming product Analysis of data Improvement NATO additional requirements Access to Supplier and Sub-suppliers and support for GQA activities Products for release to the Acquirer

6 Předmět standardu ČOS ,, zavádí AQAP-2120, Ed. 3 (NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR PRODUCTION Požadavky NATO na ověřování kvality při výrobě) do prostředí České republiky. Standard stanovuje jednotné požadavky na systém managementu kvality organizací nebo subjektů. Povinnost zavést tyto požadavky může být uplatněna vůči organizacím nebo subjektům smluvně, nebo může vyplývat z jiného požadavku takový systém zavést a udržovat. Požadavky standardu jsou nadstavbou NATO nad normu ČSN EN ISO 9001:2009. Standard je vydán jako česká verze AQAP-2120 a je jedním z dokumentů, zavádějících požadavky STANAG 4107 v ČR. V tomto standardu je přednostně používán termín kvalita, přičemž ve shodě s normou ČSN EN ISO 9000 je přípustné, aby v dokumentaci vytvořené na základě tohoto standardu byl termín kvalita zaměněn termínem jakost. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je český překlad anglického termínu government quality assurance. Ve shodě se zákonem 309/2000 Sb., se tento termín, jeho tvary a z něj odvozené termíny budou všude, i v tomto standardu, používat výhradně jako státní ověřování jakosti. Nahrazení standardů (norem) Tento standard nahrazuje ČOS , 1. vydání. Souvisící dokumenty Souvisící dokumenty jsou uvedeny v článku 3.2 Odkazy. V případě nejasností nebo nesrovnalostí interpretace významu požadavků v českém textu tohoto ČOS smluvními a zainteresovanými stranami je rozhodující příslušné ustanovení v anglickém jazyce. Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚO Brno, RNDr. Milan Čepera, Ph.D. Použité zkratky a definice Zkratky Zkratka Český význam Anglický význam ACMP AQAP ARMP Spojenecká publikace pro management konfigurace Spojenecká publikace pro ověřování kvality Spojenecká publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost Allied Configuration Management Publication Allied Quality Assurance Publication Allied Reliability and Maintainability Publication CM Management konfigurace Configuration Management CMP Plán managementu konfigurace Configuration Management Plan 6

7 ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci International Standardization Organization MS Systém managementu Management System ČOS NATO Organizace Severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization QP Plán kvality Quality Plan R&M Bezporuchovost a udržovatelnost Reliability and Maintainability STANAG Standardizační dohoda NATO NATO Standardization Agreement SOJ Státní ověřování jakosti Government Quality Assurance (GQA) ZSOJ Zástupce pro státní ověřování jakosti Government Quality Assurance Representative (GQAR) Definice Dodavatel Organizace, která vystupuje ve smlouvě jako poskytovatel produktů nabyvateli. Kvalita; jakost Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Termín kvalita se může používat s přívlastky, např. špatná, dobrá nebo vynikající. Inherentní na rozdíl od přiřazený znamená existující v něčem, zejména jako trvalá charakteristika. Nabyvatel Orgán státní správy a/nebo organizace NATO, která vstupuje do smluvního vztahu s dodavatelem, definuje produkt a požadavky na kvalitu. Osvědčení o shodě Dokument podepsaný dodavatelem, který deklaruje, že produkt vyhovuje požadavkům smlouvy. Plán kvality Plán kvality je dokumentem dodavatele, jenž specifikuje, které postupy a souvisící zdroje a kým a kdy musí být použity u daného projektu, produktu, procesu nebo požadavku smlouvy. Produkt Výsledek činností, procesů a úkolů. Produkt může zahrnovat službu, hardware, zpracovaný materiál, software nebo jejich kombi- Supplier Organisation that acts in a contract as the provider of products to the Acquirer. Quality Degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements. The term "quality" can be used with adjectives such as poor, good or excellent. "Inherent", as opposed to "assigned", means existing in something, especially as a permanent characteristic. Acquirer Governmental and/or NATO Organisations, that enter into a contractual relationship with a Supplier, defining the product and quality requirements. Certificate of Conformity A document, signed by the Supplier, which states that the product conforms with contractual requirements. Quality Plan A Quality Plan is a Supplier's document that specifies which procedures and associated resources shall be applied by whom and when to a specific project, product, process or contract requirement. Product The result of activities, processes and tasks. A product may include service, hardware, processed materials, software or a 7

8 naci. Produkt může být hmotný (např. sestava nebo zpracovaný materiál) nebo nehmotný (např. znalosti nebo koncepce) nebo jejich kombinace. Produkt může být buď úmyslný (např. nabízený zákazníkovi) nebo neúmyslný (např. škodlivé látky nebo nežádoucí vlivy). Státní ověřování jakosti (SOJ) Státní ověřování jakosti je proces, kterým příslušný národní úřad potvrzuje, že byly splněny požadavky smlouvy týkající se kvality. Zkratka SOJ je ekvivalentní zkratce GQA. Subdodavatel Poskytovatel produktů dodavateli. Zákazník Organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Zákazník může být interní nebo externí vůči organizaci. Zástupce pro státní ověřování jakosti (ZSOJ) Zástupce pro státní ověřování jakosti je osoba s odpovědností za státní ověřování jakosti (SOJ), která při jednání zastupuje nabyvatele. Zkratka ZSOJ je ekvivalentní zkratce GQAR. ZSOJ a/nebo nabyvatel Termín ZSOJ a/nebo nabyvatel je v tomto dokumentu používán k tomu, aby umožnil nabyvateli být účasten v situacích, s nimiž není spojen žádný ZSOJ, nebo kdy jmenovaný ZSOJ nebyl úřadem pověřen k provádění jednotlivých činností. combination thereof. A product can be tangible (e.g. assemblies or processed materials) or intangible (e.g. knowledge or concepts), or a combination thereof. A product can be either intended (e.g. offering to customers) or unintended (e.g. pollutant or unwanted effects). Government Quality Assurance Government Quality Assurance is the process by which the appropriate National Authorities establish confidence that the contractual requirements relating to quality are met. Sub-supplier Provider of products to the Supplier. Customer Organization or person that receives a product. A customer can be internal or external to the organization. Government Quality Assurance Representative Government Quality Assurance Representatives are the Personnel with responsibility for Government Quality Assurance (GQA), acting on behalf of the Acquirer. GQAR and/or Acquirer The term GQAR and/or Acquirer has been used in this document to enable the Acquirer to be the default in situations in which there is either no GQAR associated with the contract or where the appointed GQAR has not been delegated the authority to conduct particular activities. 1 Obecně 1 General 1.1 Úvod 1.1 Introduction Standard obsahuje požadavky NATO na kvalitu podle AQAP Systém je AQAP 2120 contains the NATO requirements for Quality. A system needs to třeba vytvořit, dokumentovat, používat, be established, documented, applied, udržovat, posuzovat a zlepšovat nebo maintained, assessed and improved, and/or vyhodnocovat ve shodě s požadavky, které jsou obsaženy v následujících článcích. evaluated, in accordance with requirements contained in the subsequent sections. 8

9 1.2 Účel 1.2 Purpose Tento standard obsahuje požadavky, které při vhodném používání poskytují jistotu, že dodavatel je způsobilý dodávat produkty vyhovující smluvním požadavkům nabyvatele This publication contains requirements, which, if applied appropriately, provide confidence in the Supplier s capability to deliver products that conforms to Acquirer contract requirements. 1.3 Použití 1.3 Applicability Tento standard je v prvé řadě určen pro využití ve smlouvách mezi dvěma nebo více stranami Tento standard se musí použít pro všechny procesy dodavatele nezbytné k naplnění požadavků smlouvy, je-li na něj ve smlouvě odkaz Tento standard může být také používán dodavatelem, případně potenciálním dodavatelem uvnitř jeho organizace, aby v systému managementu (MS) pokryl aspekty týkající se kvality Jestliže tak určil nabyvatel, může být tento standard ve spojení s dalšími vhodnými standardy používán k managementu procesů systému managementu Jestliže mezi požadavky smlouvy a tímto standardem existují nějaké rozpory, požadavky smlouvy musí mít přednost This publication is primarily intended for use in a contract between two or more parties When referenced in a contract, this publication shall apply to all of the processes necessary for the Supplier to fulfil the contractual requirements This publication may also be used internally by a Supplier or a potential Supplier to cover the Quality aspects of the Management System (MS) Where identified by the Acquirer this publication can be used in conjunction with other appropriate standards to manage processes of the MS If inconsistencies exist between the contract requirements and this publication, the contract requirements shall prevail. 2 Shoda s tímto standardem 2 Compliance with this Publication 2.1 Shoda na úrovni organizace 2.1 Organisational compliance Shoda s ČOS (tj. AQAP- 2120) na úrovni organizace dodavatele je definována jako: Splnění požadavků ČOS (tj. AQAP- 2120) uvedených v článcích 4 až Compliance with AQAP 2120 at Supplier organisational level is defined as: The fulfilment of the requirements of AQAP 2120, sections 4 to Shoda na úrovni smlouvy 2.2 Contractual compliance Shoda s tímto standardem v rámci příslušné smlouvy je definována jako splnění požadavků v článcích 4 až Compliance with this publication for a contract is defined as the fulfilment of the requirements in sections 4 to 9. 9

10 2.2.2 POZNÁMKY uvedené v tomto standardu nemají charakter smluvního požadavku. 3 Skladba požadavků v ČOS In this publication NOTEs are not contractual requirements. 3 Composition of requirements in AQAP Skladba 3.1 Composition Požadavky jsou v tomto standardu uspořádány následovně: a) Nadpis. a) A title. b) Požadavek NATO nebo požadavek ČSN EN ISO. Každý požadavek ČSN EN ISO může mít jeden nebo více doplňků NATO. Doplňky jsou seskupeny pod požadavkem ČSN EN ISO. Doplněk je charakterizován následovně: (1) Změnit : změna jednoho nebo více slov, věty nebo článku požadavku(ů) ČSN EN ISO. (2) Vypustit : vypuštění jednoho nebo více slov, věty nebo článku z požadavku(ů) ČSN EN ISO. (3) Doplnit : doplnění jednoho nebo více slov, věty nebo článku k požadavku(ům) ČSN EN ISO. Doplnění se může dít dvěma způsoby: (a) Doplněním specifického požadavku NATO. (b) Odkazem na jiný ČOS (AQAP) Kdykoli je v požadavku ČSN EN ISO odkazován tento mezinárodní standard je třeba toto ustanovení číst jako tento standard A requirement in this publication is composed as follows: b) A NATO requirement or an ISO requirement. Each ISO-requirement may have one or more NATO supplements. The supplements are grouped under the ISO-requirement. A supplement is characterised as follows: (1) Change : a change to one or more words, a sentence and/or section of the ISO-requirement(s). (2) Delete : a deletion of one or more words, a sentence and/or section of the ISO-requirement(s). (3) Add : an addition of one or more words, a sentence and/or section to the ISO-requirement(s). The addition can be of the following types: (a) An addition of a NATO specific requirement (b) A link to other AQAPs Whenever the ISO requirement refers to this international standard it should be read as this publication. 3.2 Odkazy 3.2 References Normativní odkazy: Normative references: ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky. ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality Základní principy a slovník. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Requirements ISO 9000:2005 Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary 10

11 ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. ISO 10012:2003 Measurement Management Systems requirements for measurement processes and measuring equipment Informativní odkazy: Informative references: AQAP-2000 Zásady NATO pro integrovaný systémový přístup ke kvalitě v průběhu životního cyklu (zavedeno ČOS ) AQAP-2009 Pokyny NATO pro použití publikací AQAP řady 2000 (zavedeno ČOS ) AQAP-2105 Požadavky NATO na plány kvality (zavedeno ČOS ) AQAP-2070 Proces vzájemného státního ověřování jakosti v NATO ACMP Spojenecké publikace pro management konfigurace (zavedeno ČOS až ) ARMP Spojenecké publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost (zavedeno ČOS , , a ) STANAG 4159 Zásady a postupy NATO pro management konfigurace materiálu pro mezinárodní společné projekty (zavedeno ČOS ) STANAG 4174 Spojenecké publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost (zavedeno ČOS , , a ) STANAG 4427 Zavedení spojeneckých publikací pro management konfigurace (ACMP) (zavedeno ČOS až ) AQAP 2000 NATO Policy on an Integrated Systems Approach to Quality Through the Life Cycle AQAP 2009 NATO Guidance on the use of the AQAP 2000 series AQAP 2105 NATO Requirements for Deliverable Quality Plans AQAP 2070 NATO Mutual Government Quality Assurance(GQA) Process ACMP Allied Configuration Management Publications ARMP Allied Reliability and Maintainability Publications STANAG 4159 NATO Materiel Configuration Management Policy and Procedures for Multinational Joint Projects STANAG 4174 Allied Reliability and Maintainability Publications STANAG 4427 Introduction of Allied Configuration Management Publications (ACMPs) 3.3 Definice 3.3 Definitions Pokud není uvedeno jinak, musí se používat definice z ČSN EN ISO 9000: Unless stated otherwise, ISO 9000:2005 definitions shall apply. 1 Definice vztahující se k textu tohoto standardu jsou uvedeny v kapitole Použité zkratky, značky a definice. 11

12 4 Systém managementu kvality 4 Quality Management System 4.1 Všeobecné požadavky 4.1 General requirements Musí platit požadavek 4.1 Všeobecné požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Dodavatel musí vytvořit, dokumentovat, zavést, posuzovat a zlepšovat efektivní a ekonomický systém, nezbytný k plnění smluvních požadavků, ve shodě s tímto standardem, který zahrnuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2009. Nabyvatel a/nebo zástupce pro státní ověřování jakosti (ZSOJ) mají právo odmítnout tento systém ve stavu, v jakém je použit pro smlouvu. ZSOJ a/nebo nabyvateli musí být snadno k dispozici objektivní důkaz, že tento systém vyhovuje tomuto standardu a že je efektivní. Důkaz může zahrnovat dokumentaci z procesů posuzování nebo certifikace první, druhou nebo třetí stranou. ISO 9001: General requirements shall apply. The Supplier shall establish, document, implement, assess and improve an effective and economical system in accordance with this document, which includes the requirements of ISO 9001:2008 as necessary to satisfy the contract requirements. The Acquirer and/or Government Quality Assurance Representative (GQAR) reserves the right to reject this system as it applies to the contract. Objective evidence, which may include documentation from first, second and/or third party assessment/certification processes that this system is compliant with this Publication and is effective shall be readily available to the GQAR and/or Acquirer. 4.2 Požadavky na dokumentaci 4.2 Documentation requirements Obecně General Musí platit požadavek Obecně normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: General shall apply Příručka kvality Quality manual Musí platit požadavek Příručka kvality normy ČSN EN ISO 9001:2009. Vypustit: Poslední část věty a): včetně podrobností a zdůvodnění jakýchkoli vyloučení (viz 1.2). ISO 9001: Quality Manual requirements shall apply. Delete: Last part of the sentence a): including details of and justification for any exclusions (see 1.2) Řízení dokumentů Control of documents Musí platit požadavek Řízení dokumentů normy ČSN EN ISO 9001: ISO 9001: Control of documents requirements shall apply. 12

13 4.2.4 Řízení záznamů Control of records Musí platit požadavek Řízení záznamů normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dodavatel musí poskytnout ZSOJ a/nebo nabyvateli nezbytný přístup k záznamům, které souvisí se smlouvou, ve formě odsouhlasené s ZSOJ a/nebo nabyvatelem. ISO 9001: Control of records requirements shall apply. The Supplier shall provide the GQAR and/or the Acquirer with the necessary access to the records pertinent to the contract, in a format agreed with the GQAR and/or Acquirer. 5 Odpovědnost managementu 5 Management responsibility 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Musí platit požadavek 5.1 Angažovanost a aktivita managementu normy ČSN EN ISO 9001: Management commitment ISO 9001: Management commitment requirements shall apply. 5.2 Zaměření na zákazníka 5.2 Customer focus Musí platit požadavek 5.2 Zaměření na zákazníka normy ČSN EN ISO 9001: Politika kvality 5.3 Quality Policy Musí platit požadavek 5.3 Politika kvality normy ČSN EN ISO 9001: Plánování 5.4 Planning Dodavatel musí před zahájením činností předložit ZSOJ a/nebo nabyvateli plán kvality (QP) vycházející z požadavků smlouvy, pokud nebude nařízeno jinak. Plán kvality musí být zřetelně označený samostatný dokument nebo část jiného dokumentu, jenž je vypracován podle smlouvy. Plán kvality musí splňovat dvě doplňující se funkce: 1. Popsat a dokumentovat požadavky systému managementu kvality specifické pro smlouvu, které jsou ISO 9001: Customer focus requirements shall apply. ISO 9001: Quality Policy requirements shall apply. The Supplier shall submit a Quality Plan (QP) which addresses the contractual requirements to the GQAR and/or the Acquirer prior to the start of the activities unless otherwise directed. The QP shall be a clearly identified discrete document or part of another document that is prepared under the contract. The QP shall play two complementary roles: 1. Describe and document the quality management system requirements "contract-specific" necessary to satisfy 13

14 nezbytné ke splnění požadavků smlouvy (tam, kde je to vhodné, provést odkaz na systém managementu kvality celé firmy). 2. Popsat a dokumentovat plánování realizace produktu ve smyslu požadavků na kvalitu produktu, potřebných zdrojů, požadovaných řídicích činností (ověřování, validace, monitorování, kontrola, zkoušení) a přejímacích kritérií. Dodavatel nebo subdodavatel musí poskytnout objektivní důkaz, že v průběhu plánování vzal v úvahu rizika, včetně procesů identifikace rizik, analýzy rizik, řízení rizik a snižování rizik, ale nemusí se omezit pouze na ně. Plánování musí začít identifikací rizik během přezkoumání smlouvy a poté se musí příhodným způsobem aktualizovat. Nabyvatel a/nebo ZSOJ si vyhrazuje právo odmítnout plány kvality, rizikové plány a jejich revize. POZNÁMKA Požadavky plánu kvality mají dvě funkce, jednou se vztahují ke článku 5.4, podruhé ke článku 7.1. Smluvní požadavky týkající se obsahu plánu kvality jsou stanoveny v ČOS Požadavky NATO na plány kvality. the contract requirements (making reference, where applicable, to the "company-wide" quality management system); 2. Describe and document the planning of the product realisation, in terms of quality requirements for the product, needed resources, required control activities (verification, validation, monitoring, inspection, testing), and acceptance criteria. The Supplier and Sub-supplier shall provide objective evidence, that risks are considered during planning, including but not limited to Risk Identification, Risk analysis, Risk Control and Risk Mitigation. The planning shall start with risk identification during contract review and updated thereafter in a timely manner. The Acquirer and/or GQAR reserve the right to reject QPs, Risk Plans and their revisions. NOTE: The QP requirements for role 1 relate to clause 5.4, while the QP requirements for role 2 relate to clause 7.1. Contractual requirement for the content of the Quality Plan is established in AQAP 2105 NATO requirements for Deliverable Quality Plans Cíle kvality Quality objectives Musí platit požadavek Cíle kvality normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Quality Objectives requirements shall apply Plánování systému managementu kvality Musí platit požadavek Plánování systému managementu kvality normy ČSN EN ISO 9001: Odpovědnost, pravomoc a komunikace Quality Management system planning ISO 9001: Quality Management system planning requirements shall apply. 5.5 Responsibility, authority and communication Odpovědnost a pravomoc Responsibility and authority Musí platit požadavek Odpovědnost ISO 9001: Responsibility and 14

15 a pravomoc normy ČSN EN ISO 9001:2009. authority requirements shall apply Představitel managementu Management representative Musí platit požadavek Představitel managementu normy ČSN EN ISO 9001:2009. Představitel managementu musí mít nezbytnou organizační pravomoc a volnost rozhodovat o záležitostech, týkajících se kvality. Představitel managementu musí podávat zprávy přímo vrcholovému managementu. V odpovědnosti představitele managementu musí být začleněno spojení se ZSOJ a/nebo nabyvatelem ve věcech souvisejících s kvalitou. ISO 9001: Management representative requirements shall apply. The management representative shall have the necessary organisational authority and freedom to resolve matters pertaining to quality. The management representative shall report directly to top management. The responsibility of the Management Representative shall include liaison with the GQAR and/or Acquirer on matters related to quality Interní komunikace Internal communication Musí platit požadavek Interní komunikace normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dodavatel musí zajistit, aby byl vytvořen komunikační kanál se ZSOJ a/nebo nabyvatelem. ISO 9001: Internal communication requirements shall apply. The Supplier shall ensure that lines of communication are established with the GQAR and/or Acquirer. 5.6 Přezkoumání systému managementu 5.6 Management review Obecně General Musí platit požadavek Obecně normy ČSN EN ISO 9001: Vstup pro přezkoumání Review input Musí platit požadavek Vstup pro přezkoumání normy ČSN EN ISO 9001:2009. Záznamy o vstupu pro přezkoumání mající ISO 9001: General requirements shall apply. ISO 9001: Review input requirements shall apply. Records of review input, related to the 15

16 vztah ke smlouvě musí být k dispozici ZSOJ a/nebo nabyvateli. contract, shall be available to the GQAR and/or Acquirer Výstup z přezkoumání Review output Musí platit požadavek Výstup z přezkoumání normy ČSN EN ISO 9001:2009. Záznamy o výstupu z přezkoumání mající vztah ke smlouvě musí být k dispozici ZSOJ a/nebo nabyvateli. Dodavatel musí oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli navrhované činnosti vyplývající z výstupu z přezkoumání, jež ovlivní shodu s požadavky smlouvy. Tam, kde byly identifikovány položky činnosti(í), musí pro ně výstup z přezkoumání určit odpovědné osoby nebo funkce a termín realizace. ISO 9001: Review output requirements shall apply. Records of the review output, related to the contract, shall be available to the GQAR and/or Acquirer. The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer of proposed action, resulting from Review Output that will affect compliance with contractual requirements. Review output shall, where action item(s) are identified, specify the responsible person/function and due date of the action item(s). 6 Management zdrojů 6 Resource management 6.1 Poskytování zdrojů 6.1 Provision of resources Musí platit požadavek 6.1 Poskytování zdrojů normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Provision of resources requirements shall apply. 6.2 Lidské zdroje 6.2 Human resources Obecně General Musí platit požadavek Obecně normy ČSN EN ISO 9001: Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Musí platit požadavek Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: General requirements shall apply Competence, training and awareness ISO 9001: Competence, awareness and training requirements shall apply. 6.3 Infrastruktura 6.3 Infrastructure Musí platit požadavek 6.3 Infrastruktura normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Infrastructure requirements shall apply. 6.4 Pracovní prostředí 6.4 Work environment Musí platit požadavek 6.4 Pracovní prostředí normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Work environment requirements shall apply. 16

17 7 Realizace produktu 7 Product realisation 7.1 Plánování realizace produktu 7.1 Planning of product realisation Musí platit požadavek 7.1 Plánování realizace produktu normy ČSN EN ISO 9001:2009. Podrobnosti viz odstavec 5.4 tohoto standardu. ISO 9001: Planning of product realisation shall apply. For details, see this publication clause Procesy týkající se zákazníka 7.2 Customer-related processes Určování požadavků týkajících se produktu Musí platit požadavek Určování požadavků týkajících se produktu normy ČSN EN ISO 9001: Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Musí platit požadavek Přezkoumání požadavků týkajících se produktu normy ČSN EN ISO 9001: Determination of requirements related to the product ISO 9001: Determination of requirements related to the product shall apply Review of requirements related to the product ISO 9001: Review of requirements related to the product shall apply Komunikace se zákazníkem Customer communication Musí platit požadavek Komunikace se zákazníkem normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dodavatel musí zajistit, aby byl vytvořen komunikační kanál se ZSOJ a/nebo nabyvatelem. Dodavatel musí oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli změny ve své organizaci, které mají vliv na kvalitu produktu nebo na systém managementu kvality. ISO 9001: Customer communication shall apply. The Supplier shall ensure that lines of communication are established with the GQAR and/or Acquirer. The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer upon changes to its organisation that affect product quality or the Quality Management System. 17

18 7.3 Návrh a vývoj 7.3 Design and development Vypustit: Požadavek 7.3 Návrh a vývoj normy ČSN EN ISO 9001:2009. Delete: ISO 9001: Design and development 7.4 Nákup 7.4 Purchasing Proces nákupu Purchasing process Musí platit požadavek Proces nákupu normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Purchasing process shall apply. Dodavatel musí na požádání poskytnout ZSOJ a/nebo nabyvateli kopie všech dílčích smluv nebo objednávek na produkty, které souvisí se smlouvou. Bylo-li u smlouvy nebo objednávky zjištěno, že představuje nebo obsahuje rizika, musí to dodavatel oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli. Musí to být dokumentováno podle 5.4 tohoto standardu. The Supplier shall on request provide the GQAR and/or Acquirer with a copy of any subcontracts or orders for products related to the contract. The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer if a subcontract or order has been identified as constituting or involving risk. This shall be documented in accordance with 5.4 of this publication Informace pro nákup Purchasing information Musí platit požadavek Informace pro nákup normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Purchasing information shall apply. Dodavatel musí zabezpečit přenos potřebných požadavků smlouvy k subdodavateli tím, že se odvolává na stanovené požadavky smlouvy, včetně příslušného(ých) ČOS. Dodavatel musí do veškeré dokumentace pro nákup vkládat následující: Požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. 2 The Supplier shall flow down the applicable contractual requirements to Sub-suppliers by referencing the stated contractual requirement, including relevant AQAP(s). The Supplier shall insert the following in all purchasing documents: "All requirements of this contract may be subject to GQA. You will be notified of any GQA activity to be performed. 2 Budou-li uvedené věty uplatněny do smluvního vztahu mezi dvěma subjekty, vyjadřují skutečnost, že subjekt dodávající produkt bude informován o činnostech SOJ, které budou v jeho zařízení provedeny. 18

19 Vydávat následné instrukce subdodavateli může pouze ten dodavatel, který vložil do dokumentace pro nákup předchozí požadavek. Dodavatel je odpovědný zajistit, aby postupy a procesy, jichž je třeba k naplnění požadavků smlouvy, byly v zařízeních subdodavatele plně zavedeny. Činnosti SOJ v zařízeních subdodavatele nezbavují dodavatele jakýchkoli odpovědností za kvalitu uvedených ve smlouvě. POZNÁMKA: Provádění SOJ a s ním spojená práva přístupu ZSOJ a/nebo nabyvatele může v zařízení subdodavatele požadovat pouze ZSOJ a/nebo nabyvatel. Only the Supplier placing the purchasing documents with a Sub-supplier will issue consequential instructions to that Subsupplier. It is the Supplier s responsibility to ensure that the procedures and processes required to fulfil contract requirements are fully implemented at the Sub-supplier s facilities. GQA activities at Sub-supplier's facilities do not relieve the Supplier from any contractual quality responsibilities. NOTE: Conduct of GQA and associated GQAR and/or Acquirer access rights, at Sub-supplier s facilities can only be requested by the GQAR and/or Acquirer Ověřování nakupovaného produktu Verification of purchased product Musí platit požadavek Ověřování nakupovaného produktu normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dodavatelé musí oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli, že produkt subdodavatele je zamítnut nebo je v opravě, a to v případě, kdy produkt subdodavatele v sobě zahrnuje rizika nebo je dodáván subdodavatelem, jehož výběr nebo následné konání zahrnují rizika. ISO 9001: Verification of purchased product shall apply. Suppliers shall notify the GQAR and/or Acquirer if a sub-supplied product is rejected or repaired which has been identified as involving risk or supplied by a Sub-supplier whose selection or subsequent performance has been identified as involving risk. 7.5 Výroba a poskytování služeb 7.5 Production and service provision Řízení výroby a poskytování služeb Control of production and service provision Musí platit požadavek Řízení výroby a poskytování služeb normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Control of production and service provision shall apply Validace procesů výroby a poskytování služeb Musí platit požadavek Validace procesů výroby a poskytování služeb normy ČSN EN ISO 9001: Validation of processes for production and service provision ISO 9001: Validation of processes for production and service provision shall apply. 19

20 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Identification and traceability Musí platit požadavek Identifikace a sledovatelnost normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Identification and traceability shall apply Majetek zákazníka Customer property Musí platit požadavek Majetek zákazníka normy ČSN EN ISO 9001:2009. Jsou-li produkty poskytnuté nabyvatelem ztraceny, poškozeny nebo se zjistí, že jsou jinak nevhodné pro zamýšlené použití ve shodě se smlouvou, musí dodavatel ihned informovat nabyvatele a ZSOJ. ISO 9001: Customer property shall apply. If products provided by the Acquirer are lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for their intended use in accordance with the contract, the Supplier shall immediately inform the Acquirer and GQAR Uchovávání produktu Preservation of product Musí platit požadavek Uchovávání produktu normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Preservation of product shall apply. 7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení Musí platit požadavek 7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení normy ČSN EN ISO 9001:2009. Měřicí a kalibrační systém použitý k této smlouvě musí být ve shodě s požadavky ČSN EN ISO Jestliže položku měřicího zařízení nelze rekalibrovat z důvodů neplnění metrologických požadavků 3, nebo že položka není v kalibrovaném stavu a jestliže to ovlivňuje produkt, je třeba informovat ZSOJ a/nebo nabyvatele a je třeba mu předložit podrobnosti o ovlivněných produktech, včetně produktů, které již byly dodány. 7.6 Control of monitoring and measuring equipment ISO 9001: Control of monitoring and measuring devices shall apply. The measurement and calibration system applied to this contract shall be in accordance with the requirement of ISO When an item of measuring equipment is found to fail re-calibration or is not in calibration, and when there are affected products, the GQAR and/or Acquirer is to be informed and presented with details of affected products, including products already delivered. 3 Viz ČSN EN ISO , článek Neshodné měřicí vybavení. 20

21 7.7 Management konfigurace 7.7 Configuration Management Tento požadavek není v ČSN EN ISO 9001:2009 obsažen. No ISO requirement available Požadavky managementu konfigurace (CM) Dodavatel musí popsat a dokumentovat postupy managementu konfigurace minimálně pro: - identifikaci konfigurace, - řízení konfigurace Plán managementu konfigurace (CMP) Dodavatel musí připravit plán managementu konfigurace, který popisuje použití managementu konfigurace při plnění smlouvy. POZNÁMKA Plán managementu konfigurace může být součástí jiného plánu, je-li to vhodné. Zásady NATO pro management konfigurace jsou stanoveny ve STANAG 4159, zatímco podrobné smluvní požadavky pro CM jsou obsaženy ve STANAG 4427 a odpovídajících spojeneckých publikacích pro management konfigurace (ACMP) Configuration Management (CM) requirements As a minimum, the Supplier shall describe and document the CM procedures for: - Configuration Identification - Configuration Control Configuration Management Plan (CMP) The Supplier shall prepare a CMP, which describes the application of CM to the contract. NOTE: The CMP may form part of another plan if appropriate. NATO Configuration Management Policy is established in STANAG 4159 while detailed contractual requirements for CM are contained within STANAG 4427 and associated Allied Configuration Management Publications (ACMP). 8 Měření, analýza a zlepšování 8 Measurement, analysis and improvement 8.1 Obecně 8.1 General Musí platit požadavek 8.1 Obecně normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: General requirements shall apply. 21

22 8.2 Monitorování a měření 8.2 Monitoring and measurement Spokojenost zákazníka Customer satisfaction Musí platit požadavek Spokojenost zákazníka normy ČSN EN ISO 9001:2009. Jakékoli stížnosti nebo nedostatky týkající se smlouvy, které oznámil ZSOJ, musí být zaznamenány jako stížnosti zákazníka. ISO 9001: Customer satisfaction requirements shall apply. Any complaints or deficiencies relevant to the contract, reported by the GQAR, shall be recorded as customer complaints Interní audit Internal audit Musí platit požadavek Interní audit normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dodavatel musí zajistit, aby všechny smluvní požadavky, včetně doplňků NATO, byly zařazeny jako součást interních auditů. Dodavatel musí informovat ZSOJ a/nebo nabyvatele o nedostatcích zjištěných během interního auditu, pokud není ZSOJ a/nebo nabyvatelem a dodavatelem odsouhlaseno jinak. ISO 9001: Internal audit requirements shall apply. The Supplier shall ensure that all contractual requirements, including NATO supplements, are included in internal audits. The Supplier shall inform the GQAR and/or Acquirer of deficiencies identified during internal audit unless otherwise agreed between the GQAR and/or Acquirer and the Supplier Monitorování a měření procesů Monitoring and measurement of processes Musí platit požadavek Monitorování a měření procesů normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Monitoring and measurement of processes requirements shall apply Monitorování a měření produktu Monitoring and measurement of product Musí platit požadavek Monitorování a měření produktu normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Monitoring and measurement of product requirements shall apply. Dodavatel musí při uvolnění produktu The Supplier shall provide a Certificate of 22

23 poskytnout ZSOJ a/nebo nabyvateli osvědčení o shodě 4, pokud není poučen jinak. Za shodu s požadavky u produktů poskytovaných nabyvateli je zodpovědný výhradně dodavatel. Conformity at release of product to the GQAR and/or Acquirer unless otherwise instructed. The Supplier is solely responsible for the conformance to requirements, of products provided to the Acquirer. 8.3 Řízení neshodného produktu 8.3 Control of non-conforming product Musí platit požadavek 8.3 Řízení neshodného produktu normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Control of nonconforming product requirements shall apply. Dodavatel musí vydat a zavést dokumentované postupy, které identifikují, řídí a vyloučí všechny neshodné produkty. Dokumentované postupy pro nakládání s neshodným produktem nebudou ZSOJ a/nebo nabyvatelem schváleny, jestliže se ukáže, že neumožňují nezbytné řízení. Dodavatel musí oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli neshody a nápravná opatření, pokud nebude se ZSOJ a/nebo nabyvatelem dohodnuto jinak. Veškeré pokyny pro přepracování, opravy a pro použití v daném stavu musí být pro ZSOJ a/nebo nabyvatele přijatelné. Jestliže dodavatel zjistí, že produkt dodaný nabyvatelem je nevhodný pro zamýšlené použití, musí to ihned oznámit nabyvateli a musí s ním koordinovat provádění činností směřujících k nápravě. Dodavatel také musí informovat ZSOJ. Dodavatel musí oznámit ZSOJ a/nebo nabyvateli neshodný produkt, který obdržel od subdodavatele, jenž byl podroben státnímu ověřování jakosti. The Supplier shall issue and implement documented procedures which identify, control and segregate all non-conforming products. Documented procedures for the disposition of non-conforming product are subject to disapproval by the GQAR and/or Acquirer when it can be shown that they do not provide the necessary controls. The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer of non-conformities and corrective actions required, unless otherwise agreed with the GQAR and/or Acquirer. All rework, repair and use-as-is dispositions must be acceptable to the GQAR and/or Acquirer. When the Supplier establishes that an acquirer-supplied product is unsuitable for its intended use, he shall immediately report to and coordinate with the Acquirer the remedial actions to be taken. The Supplier shall also inform the GQAR. The Supplier shall notify the GQAR and/or the Acquirer of non-conforming product received from a Sub-supplier that has been subject to Government Quality Assurance. 4 V České republice se používá pro Certificate of Conformity termín Osvědčení o jakosti a kompletnosti. Toto osvědčení vydává podle zákona 309/2000 Sb. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti pouze na výrobky a služby, u kterých dodavatel prokázal shodu s požadavky stanovenými ve smlouvě. 23

24 8.4 Analýza dat 8.4 Analysis of data Musí platit požadavek 8.4 Analýza dat normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Analysis of data requirements shall apply. 8.5 Zlepšování 8.5 Improvement Neustálé zlepšování Continual improvement Musí platit požadavek Neustálé zlepšování normy ČSN EN ISO 9001:2009. POZNÁMKA: Předpokládá se, že používání tohoto článku bude omezeno na předmět smlouvy. ISO 9001: Continual improvement requirements shall apply. NOTE: The application of this section is intended to be limited to the scope of the contract Nápravná opatření Corrective action Musí platit požadavek Nápravná opatření normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Corrective action requirements shall apply Preventivní opatření Preventive action Musí platit požadavek Preventivní opatření normy ČSN EN ISO 9001:2009. ISO 9001: Preventive action requirements shall apply. 9 Další požadavky NATO 9 NATO additional requirements 9.1 Přístup k dodavateli a subdodavatelům, zabezpečení činností při SOJ Dodavatel nebo subdodavatelé musí poskytnout ZSOJ a/nebo nabyvateli: - právo přístupu do zařízení, v nichž jsou prováděny jednotlivé části smluvních činností, - informace týkající se plnění požadavků smlouvy, - neomezenou možnost vyhodnocovat u dodavatele shodu s tímto standardem, - neomezenou možnost provádět ověřování shody produktu s požadavky smlouvy, - požadovanou pomoc při vyhodnocování, ověřování, validaci, zkoušení, kontrole nebo uvolnění produktu pro provedení 9.1 Access to Supplier and Sub-suppliers and support for GQA activities The Supplier and/or Sub-suppliers shall provide the GQAR and/or Acquirer: - The right of access to facilities where parts of the contracted activities are being performed. - Information pertaining to the fulfilment of requirements in the contract. - Unrestricted opportunity to evaluate Supplier compliance with this Publication. - Unrestricted opportunity to conduct verification of product conformity with the contract requirements. - Required assistance for evaluation, verification, validation, testing, inspection or release of the product for the accomplishment of GQA to contract 24

25 SOJ podle požadavků smlouvy, requirements. - prostory a vybavení, - Accommodation and facilities. - nezbytné zařízení vhodné pro přiměřené použití při provádění SOJ, - The necessary equipment available for reasonable use for performing GQA. - zaměstnance dodavatelů nebo subdodavatelů k obsluze takových zařízení podle požadavku, - přístup k informačním a komunikačním prostředkům, - nezbytnou dokumentaci dodavatele potvrzující shodu produktu se specifikací, - kopie nezbytných dokumentů, včetně kopií na elektronických médiích. - Suppliers and or Sub-suppliers personnel for operation of such equipment as required. - Access to information and communication facilities. - The necessary Supplier documentation, to confirm product conformance to specification. - Copies of necessary documents, including those on electronic media. 9.2 Produkty uvolňované pro nabyvatele 9.2 Products for release to the Acquirer Dodavatel musí zajistit, že pro dodání jsou uvolněny pouze přijatelné produkty. ZSOJ a/nebo nabyvatel si vyhrazují právo odmítnout neshodné produkty The Supplier shall ensure that only acceptable products, intended for delivery, are released. GQAR and or Acquirer reserve the right to reject non-conforming products. 25

26 (VOLNÁ STRANA) 26

27 (VOLNÁ STRANA) 27

28 Účinnost českého obranného standardu od: 13.dubna 2011 Opravy: Oprava číslo Účinnost od Opravu zapracoval Datum zapracování Poznámka U p o z o r n ě n í: Oznámení o českých obranných standardech jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznámení a Věstníku MO. Vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Rok vydání: 2011, obsahuje 14 listů Tisk: Ministerstvo obrany ČR Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, Praha 6 NEPRODEJNÉ 28

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

POŽADAVKY NATO NA VYKAZOVÁNÍ STAVU KONFIGURACE A MANAGEMENT DAT O KONFIGURACI

POŽADAVKY NATO NA VYKAZOVÁNÍ STAVU KONFIGURACE A MANAGEMENT DAT O KONFIGURACI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA VYKAZOVÁNÍ STAVU KONFIGURACE A MANAGEMENT DAT O KONFIGURACI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA VYKAZOVÁNÍ STAVU KONFIGURACE A MANAGEMENT

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Září 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 idt ISO 9001:2008 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 idt ISO 9001:2008, Corrected version

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY

POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

4SA433 Modely, procesy a informační systémy. Ing. Jaroslav Kalina

4SA433 Modely, procesy a informační systémy. Ing. Jaroslav Kalina 4SA433 Modely, procesy a informační systémy Ing. Jaroslav Kalina Témata 1. Pojmy 2. Zralostní modely 3. Klady a zápory z. modelů 4. PEMM, CMMI a COBIT 5. Úkol č. 3 6. Problémy těchto přístupů 7. Úkol č.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb COSO 2013 Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém Zuzana Kitto, KPMG 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 7. března 2014 Obsah Zuzana Kitto Associate Manager Risk Consulting

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU

MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU ČOS 051645 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU Praha ČOS 051645 (VOLNÁ STRANA) 2 ČOS 051645 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.20 Listopad 2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci ČSN EN ISO/IEC 17020 01 5260 idt ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements.

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements. IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti Požadavky IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements 1 IQNet SR 10. Systém managementu společenské odpovědnosti. Požadavky

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků.

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků. Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004 Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních léčivých přípravků Platnost od: 19. dubna 2004 (aktualizace legislativy 2008) Platnost do: není

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Charta dodavatelů Suppliers Charter

Charta dodavatelů Suppliers Charter Charta dodavatelů Suppliers Charter Finanční, sociální a ekologické požadavky trvale udržitelného růstu jsou základními prvky strategie uplatňované ve skupině Saint-Gobain. Skupina Saint-Gobain se připojila

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Moderní podnikový informační systém. Pavel Šlesingr Microsoft pavel.slesingr@microsoft.com

Moderní podnikový informační systém. Pavel Šlesingr Microsoft pavel.slesingr@microsoft.com Moderní podnikový informační systém Pavel Šlesingr Microsoft pavel.slesingr@microsoft.com Podnikový informační systém - ERP kompletní agenda řízení podniku Řízení podnikových zdrojů Účetnictví, finanční

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 2003 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu ČSN 01 0962 Listopad Environmental management - Integrating environmental

Více

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Krajský rok informatiky Plzeň, 3.11.2011 Rudolf Hruška Information Infrastructure Leader IBM Systems & Technology Group rudolf_hruska@cz.ibm.com

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

CMMI v praxi. Ing. David Janota, Ph.D., director QA

CMMI v praxi. Ing. David Janota, Ph.D., director QA CMMI v praxi Ing. David Janota, Ph.D., director QA Úvod otázky kdykoliv během přednášky mobilní telefony, prosím, do tichého režimu zkratky CMM(I) = Capability Maturity Model (Integration) CM = configuration

Více

PŘÍNOS IMPLEMENTACE NOREM ISO K ZEFEKTIVNĚNÍ

PŘÍNOS IMPLEMENTACE NOREM ISO K ZEFEKTIVNĚNÍ PŘÍNOS IMPLEMENTACE NOREM ISO K ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI Ing. Martina Javorková, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl SmVaK Ostrava a. s. Abstrakt Tento článek se zabývá systémem norem ISO a jejich

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více