Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2011 do 31.12.2011"

Transkript

1 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od do

2 Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka) byl založen v listopadu roku Jak je patrné z názvu, jeho hlavním cílem od počátku bylo založení a následá podpora waldorfské základní školy v Karlových Varech. Zde má již waldorfská pedagogika dlouholetou tradici v předškolní výchově (třída s waldorfskými prvky v Mateřské škole v Karlových Varech - Doubí). Wlaštovka si kromě založení devítileté základní školy klade za cíl postupně rozšířit tento alternativní vzdělávací systém v Karlových Varech i na střední stupeň vzdělávání (waldorfské lyceum) a mateřské centrum s waldorfskými prvky. Dalším cílem Wlaštovky je pak iniciace založení pobočky Anthroposofické společnosti ČR v Karlových Varech. První část záměru Wlaštovky byla již uskutečněna - na podzim roku 2011 se občanské sdružení stalo jedním ze zakládajících členů Waldorfské základní školy Wlaštovka v Karlových Varech o.p.s. (dále jen WZŠW), která byla úspěšně zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kontaktní a identifikační údaje Název: Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Registrováno: MVČR, dne: , čj: VS/1-1/ /10-R IČO: Bankovní spojení: /0300 ČSOB a.s.kv Sídlo: Mlýnská 24, Karlovy Vary Předseda: Věra Tolarová Telefon: Web: Facebook:

3 Obèanskému sdružení Wlaštovka se podaøilo pro svùj projekt vybudování waldorfské základní školy v Karlových Varech získat podpor u primátora In g. Petra Kulhánka a statu t waldorfská šk ola od Asociace waldorfských škol ÈR. í Obèanskému sdružení Wlaštovka se podaøilo pro svùj projekt vybudování waldorfské základní školy v Karlových Varech získat podporu primátora Ing. Petra Kulhánka a statut waldorfská škola od Asociace waldorfských škol ÈR. obèanské sdružení Wlaštovka zakládá v Karlových Varech waldorfskou základní školu Obèanskému sdružení Wlaštovka se podaøilo pro svùj projekt vybudování waldorfské základní školy v Karlových Varech získat podporu primátora Ing. Petra Kulhánka a statut waldorfská škola od Asociace waldorfských škol ÈR. Členové a vedení Výkonná rada: Jitka Strejcovská Mgr. Věra Tolarová Mgr. Hana Vaculíková Další členové: Tanja Bot Valerie Dubcová Dagmar Kuncová Jana Lewi ing. Petr Lewi Petra Michlíková Renata Nováčková Ivana Pečimúthová Jan Strejcovský Mgr. Markéta Strnadová Petr Vaculík Zdenka Zabloudilová Činnost sdružení v roce 2011 Osvětová činnost Wlaštovka uspořádala cyklus přednášek o waldorfské pedagogice za účelem informování veřejnosti. Jako přednášející byli pozváni osobnosti z řad učitelů a vychovatelů waldorfských ZŠ i MŠ, psychologů a dalších významných osobností působících v této oblasti. Viz přehled akcí v roce listopa 1 ho du :30 d. V ás zve sálu Becherovy vily o Karlových Varech, d v ulice Krále Jiøího 1196/ 9, na pøednášku Waldorfská škola - výchova ke svobodì (prakticky vedená pøednáška s ukázkam i z waldorfské školn praxe) pøednášet o podstatì waldorfské agogik ped y ní škole bude zkušená waldorfská pedagožka v základ M gr. Kateøina Kozlová pøít bude i tøídní uèitel první tøídy nov ì vznikající omen ldorfsk é základní školy Wlaštovka ( WZŠW) Karlovy Vary Wa 19. øíjna :30 hod. Spolek pro založení waldorfské základní školy Wlaštovka, o.s. Vás zve do Spoleèenského sálu Krajské knihovny v Karlových Varech na pøednášku Právo na dìtství prvních sedm let významnì ovlivòuje celoživotní vývoj èlovìka pøednášet o uplatnìní principù waldorfské pedagogiky v mateøské škole bude zkušená waldorfská pedagožka Mgr. Táòa Smolková 24. listopadu hod. Spolek pro založení waldorfské základní školy Wlaštovka, o.s. Vás zve na pùdu Staré radnice v Ostrovì na pøednášku Škola pøívìtivá k dìtem pøednášet o tom, co všechno mùže waldorfská pedagogika nabídnout dìtem a jejich rodièùm, bude pøedsedkynì Anthroposofické spoleènosti ÈR, psycholožka a pedagožka PhDr. Anežka Janátová pøívìtivá k dìtem bude i pøednáška, vezmìte se tedy klidnì s sebou vstupné dobrovolné 10. prosince hodin Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka, o.s. Vás zve na VÁNOÈNÍ JARMARK do pasáže Loyd Reality, Moskevská 10, Karlovy Vary výrobky ze døeva, vlny a kùže šité a plstìné hraèky svíce z vèelího vosku knihy výtvarné potøeby ukázky øemesel zdravé obèerstvení výtvarná dílna pro dìti Zakládáme svobodnou školu pro naše dìti. Pojïte se k nám pøidat. Zakládáme svobodnou školu pro naše dìti. Pojïte se k nám pøidat. Zakládáme svobodnou školu pro naše dìti. Pojïte se k nám pøid at. od 14 hod. vystoupení pìveckého sboru Cubitus (Loket) hudební podmalba sdružení Široko Daleko jako host vystoupí Michael Hacker (Nìmecko) Zakládáme svobodnou školu pro naše dìti. Pojïte se k nám pøidat. Prezentace na veřejnosti Prezentace na veřejnosti probíhala na několika úrovních: vlastní internetová prezentace

4 vlastní propagační materiály měsíční zpravodaj Papírová wlaštovka distribuovaný elektronicky a v tištěné podobě do školek a dalších míst, kde se s ním mohou seznámit potencionální zájemci o waldorfskou pedagogiku účast na 4. ročníku Karlovarských bioslavností Kozodoj - infostánek a výtvarná dílna pro děti spolupráce s médii: články, rozhovory (Karlovarský deník, MF Dnes, Sedmička, internetový portál Novinky.cz), rozhlasový pořad Náš host (Český rozhlas Karlovy Vary a Plzeň) prezentace činnosti Wlaštovky a informací k zápisu do 1. třídy WZŠW na veřejných schůzkách a v mateřských školách v Karlových Varech a okolí Pořádání veřejně přístupných akcí Vánoční jarmark Slavnosti dle lidových tradic Spolupráce s waldorfskými školami v ČR a zahraničí Wlaštovka aktivně rozvíjela kontakt se Základní školou waldorfskou v Praze - Jinonicích. S touto školou byla sepsána smlouva o spolupráci zahrnující mentorskou činnost a možnost náhledů ve vyučování a další spolupráce a výpomoci. Dalším subjektem, se kterým členové Wlaštovky spolupracovali, byla soukromá waldorfská škola v Českých Budějovicích. Zde na několika výjezdech čerpali cenné informace z oblasti ekonomiky a právních záležitostí. V roce 2011 Wlaštovka navázala (zatím písemný) kontakt s waldorskou školou v Hofu a požádala o spolupráci další waldorfské školy v Německu (Chemnitz, Drážďany, Lipsko). Spolupráce s Asociací waldorfských škol V září 2011 získala Wlaštovka pro WZŠW statut waldorfská škola od Asociace waldorfských škol České republiky, WZŠW se následně stala členem této asociace a účastní se jejích pravidelných jednání. Studium Akademie sociálního umění Tabor a waldorfského semináře v Příbrami Členové Wlaštovky se vzdělávají ve spolupráci s Akademií sociálního umění Tabor a dvě členky se připravují na práci waldorfského učitele ve waldorfském semináři v Příbrami

5 Jednání s městem Karlovy Vary, Karlovarským krajem, MŠMT a dalšími institucemi za účelem založení WZŠW o.p.s. a její podpory Wlaštovka získala pro projekt WZŠW podporu města Karlovy Vary a podnikala právní kroky vedoucí k založení WZŠW. Jednání se zájemci o práci učitelů a vychovatelů a jejich aktivní vyhledávání. Jednání o finanční podpoře projektu (dotace, spozorské dary) Wlaštovka připravuje také personální složku vznikající WZŠW. V průběhu roku 2011 aktivně vyhledávala budoucí učitele a vychovatele. V současné době můžeme říci, že jsou zajištěni třídní učitelé, vyučující cizích jazyků (angličtina a němčina) a vychovatelé do družiny pro první tři ročníky. Přehled akcí v roce 2011 Přednášky: 6. dubna 2011 Mýty a pohádky ve waldorfské pedagogice, přednášela PhDr. Anežka Janátová - předsedkyně Antroposofické společnosti, aula SOŠ pedagogické (Lidická 40, Karlovy Vary). 23. května 2011 Myšlenka svobodné výchovy ve Waldorfské pedagogice, přednášela PhDr. Anežka Janátová - předsedkyně Antroposofické společnosti, přednáškový sál Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvorech. 7. června 2011 WALDORF? MONTESSORI? (podtitul: seznámení se s alternativní pedagogikou), přednášela Lucie Niebauerová Waloschková - lektor a pedagog, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka října 2011 Právo na dětství (o uplatnění principů waldorfské pedagogiky v mateřské škole), přednášela Mgr. Táňa Smolková - zakladatelka několika waldorfských mateřských škol a autorka několika knih o waldorfské pedagogice, přednáškový sál Krajské knihovny v Karlových Varech

6 7. listopadu 2011 Waldorfská škola - výchova ke svobodě (o specifikách výuky na waldorfské škole s praktickými ukázkami výuky), přednášela Mgr. Kateřina Kozlová, která má za sebou 5 let studia waldorfské pedagogiky v Mnichově a ve Stuttgartu, 7 let praxe ve waldorfských školách v Německu, je základající učitelkou českobudějovické waldorfské školy, sál Becherovy vily, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary. 24. listopadu 2011 Škola přívětivá k dětem, přednášela PhDr. Anežka Janátová - předsedkyně Antroposofické společnosti, Stará radnice v Ostrově. Další veřejné akce: 10. dubna 2011 Vynášení Mořeny (rituál vynášení zimy a vítání jara), Svatošské skály, Karlovy Vary - Doubí 21. května 2011 účast na čtvrtém ročníku Karlovarských bioslavností na biofarmě Kozodoj, infostánek a prodej drobného rukodělného zboží, výtvarná díla pro děti, Biofarma Kozodoj, Karlovy Vary - Stará Role 10. prosince 2011 Vánoční jarmark, k vidění a zakoupení byly nejrůznější rukodělné výrobky, bylo možné vidět a vyzkoušet si něterá lidová řemesla, byly připraveny dílničky pro děti a domácí občerstvení, v infostánku se návštěvníci mohli dozvědět více o činnosti Wlaštovky a o zápisech do 1. třídy WZŠW, pasáž Loyd Reality, Moskevská 10, Karlovy Vary Finanční zpráva Příjmy (výnosy): Tržby (vstupné přednášky, dílny) Tržby za zboží (výrobky) Dary Členské příspěvky 1.932,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč -5-

7 Výdaje (náklady): Mzdy (DPP lektoři) Materiál Zboží (výrobky) Pronájmy sálů Tisk, reklama, inzerce, výlep Ostatní služby Bankovní poplatky Správní poplatky Základní vklad o.p.s ,- Kč 2.945,- Kč 8.100,- Kč ,- Kč ,- Kč 5.891,- Kč 280,- Kč 1.390,- Kč 1.000,- Kč ,- Kč Výhled na rok na rok 2012 V roce 2012 se Wlaštovka bude nadále soustředit na osvětovou činnost, pořádání veřejných akcí a získávání materiální, personální i finanční podpory pro WZŠW. Je plánován další cyklus přednášek a slavností na bázi lidových tradic. Budeme dále rozšiřovat seznam distribučních míst zpravodale Papírová wlaštovka, aby se dostal také do okolních měst a obcí v Karlovarském regionu. Připravujeme informační stánky na veřejných akcích, další ročník Vánočního jarmarku, benefiční koncert pro Wlaštovku. Budeme usilovat o získání dotací a dalších sponzorských darů. Dalším plánem na rok 2012 je rozvinout spolupráci s některou waldorfskou školou v Německu, v jednání je škola v Hofu a Chemnitz. Poděkování Chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří nám pomáhají v našem snažení. Je jich skutečně bezpočet a nejedná se vždy o pomoc v rovině finanční. Neocenitelná pomoc přichází ze strany lidí, kteří sympatizují s našimi myšlenkami a kteří se jako dobrovolní pomocníci zapojují do organizování našich akcí, pomáhají s roznosem plakátů, letáků a pozvánek, pomáhají zajistit materiální zázemí akcí a mnoho dalšího. Děkujeme. Bez vaší pomoci by naše cesta k otevření waldorfské základní školy v Karlových Varech byla cestou trnitou. Wlaštovka - 6 -

8 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka, o.s. Mlýnská 24, Karlovy Vary IČ: , DIČ: CZ tel.:

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. o.p.s. školní rok 2012/2013 Zpracoval: Jan Strejcovský ředitel o.p.s. Schváleno pedagogickou radou dne: 29.8.2013 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a Vyhlášky

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc

Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Výroční zpráva o činnosti Waldorfské školy Olomouc Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Barbara Protivánková - manažerka školy Mgr. Markéta Maléřová ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: 28. 8.

Více