Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1

2 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ľ.Štúra 1085, příspěvková organizace Adresa: Základní škola, Ľ.Štúra 1085, Ostrava-Poruba, IČO: Ředitel: Mgr. Aleš Matoušek Telefon: , Fax: webové stránky: IČO: RED-IZO: Identifikátory zařízení: IZO základní škola IZO školní družina IZO školní jídelna Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba Klimkovická 28/ Ostrava-Poruba Platnost dokumentu Školní vzdělávací program nabývá platnosti dne ŠVP byl schválen Radou školy dne Razítko zařízení: Podpis ředitele 2

3 II. Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 II. OBSAH... 3 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 IV. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV Ľ. ŠTÚRA WALDORFSKÁ ŠKOLA... 9 Zaměření waldorfských tříd... 9 Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Prevence sociálně patologických jevů Začlenění průřezových témat IV. UČEBNÍ PLÁN V. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk Anglický jazyk Matematika

4 Počítače a Informatika Člověk a svět Dějepis Společensko-kulturní praktikum Fyzika Chemie Přírodopis Přírodovědné praktikum Zeměpis Člověk a umění Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Ruční práce a Pracovní výchova Německý jazyk Ruský jazyk Kreslení forem Eurytmie

5 VII. HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Obecné zásady hodnocení Získávání podkladů pro hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu při převedení na klasifikaci v 8. a 9. ročníku, popř. při přijímacím řízení na střední školu v 5. a 7. ročníku a při přestupu na školu s odlišným způsobem hodnocení a stupně hodnocení chování v 1. až 9. ročníku a jejich charakteristika Stupně hodnocení prospěchu při převedení na klasifikaci v 8. a 9. ročníku, popř. při přijímacím řízení na střední školu v 5. a 7. ročníku a při přestupu na školu s odlišným způsobem hodnocení Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého zaměření Hodnocení chování Výchovná opatření Stupně hodnocení chování Rámcová pravidla pro hodnocení chování Zásady pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení při použití slovního hodnocení Zásady pro hodnocení žáka na vysvědčení v zájmových útvarech organizovaných školou Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu VIII. AUTOEVALUACE Oblast kvality vzdělávání (výsledky výchovy a vzdělávání, hodnocení žáků, kvalita výuky): Oblast řízení a organizace školy, klima školy

6 Oblast spolupráce školy s rodiči žáků Oblast spolupráce s místní komunitou a veřejností Výhledové plány na roky IX. ŠKOLNÍ DRUŽINA

7 III. Charakteristika školy Nositel propůjčené ochranné známky,,waldorf (Německo) s právní platností i na území České republiky Člen Asociace waldorfských škol v ČR Základní podmínky realizace výchovně vzdělávací činnosti školy: Škola se nachází ve 3.stavebním obvodu Poruby. Pro žáky bydlící v okolí školy je snadno přístupná bez přecházení frekventovaných křižovatek a ulic. Pro žáky z jiných spádových oblastí jsou v blízkosti školy zastávky MHD různých spojů (autobus, tramvaj). Vzhledem k tomu, že waldorfské školy uplatňují alternativní pojetí vzdělávání, které předpokládá svobodnou volbu rodičů a jejich prokazatelný zájem o tento typ vzdělávání, jsou do tříd se vzdělávacím programem waldorfská škola přijímáni žáci i mimo spádovou oblast. Při přijímání žáků upřednostňujeme děti z waldorfské mateřské školky a děti rodičů s hlubším zájmem o waldorfskou pedagogiku. Waldorfské třídy při ZŠ Ľ. Štúra navazují na tradici waldorfského školství v Ostravě. Budova školy je tvořena dvěma pavilony, které jsou stavebně spojeny šatnami a tělocvičnou. Kapacita školy je 450 žáků. V současné době je kapacita naplněna ze dvou třetin. Prostory školy disponují 31učebnami, z toho je 8 učeben odborných. Kromě odborných učeben fyziky a chemie jsou využívány odborné učebny pro výuku přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků a informatiky (počítačová učebna). K výuce slouží i nově vybudovaná multimediální učebna, tradiční pracovna školních dílen a školní kuchyňky. Pravidelně je rovněž využívána školní žákovská knihovna. Keramická dílna je navštěvována při výuce volitelných předmětů a kroužků. Je vybavena keramickou pecí. K výuce pěstitelství slouží školní pozemek. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična. Má velmi dobré rozměry (440 m 2 ) k provozování různých druhů sportů. K této velké tělocvičně zatím chybí menší, která by lépe vyhovovala výuce prostorově nenáročného cvičení. Velmi dobré podmínky pro tělesnou výchovu však poskytuje stadion SAREZA Poruba, který sousedí s naší školou a který využíváme pro školní potřeby. Atletická tartanová dráha, hřiště na fotbal, volejbal a házenou vytváří dobré podmínky pro profilaci školy. Součástí školy je školní družina. Má 3 samostatná oddělení, vlastní hernu. Oddělení jsou vybavena novým nábytkem a množstvím pomůcek pro výchovnou činnost. Ke školnímu stravování slouží školní jídelna. Stavebně je spojena se školou. Nabízí kromě obědů i zajištění pitného režimu, svačinky a projekt Školní mléko. Škola se snaží ve spolupráci s rodiči a zřizovatelem postupně zkvalitňovat vnitřní vybavení a podporovat tak technické i estetické zázemí pro výuku a život školy. Velká pozornost je věnována utváření vztahů mezi dvěma vzdělávacími proudy současné základní školy, podpoře zdraví a duševní hygieně žáků i zaměstnanců. Pro rodiče i širší veřejnost pedagogové školy pořádají besedy o waldorfské pedagogice a organizují kulturní akce, které přesahují rámec školy. 7

8 Pedagogický sbor: Předpokladem pedagogické práce ve waldorfské škole je při zákonných kvalifikačních požadavcích (magisterské učitelské vzdělání) také úspěšné absolvování základního semináře pro třídní učitele waldorfských škol, specializačních odborných seminářů (každoročně) a dalšího studia v rámci celoživotního vzdělávání a především vnitřní spojení s waldorfskou pedagogikou a přesvědčení o smysluplnosti konané práce. Pedagogický sbor je utvářen pečlivým výběrem ve spolupráci s kolegiem učitelů a kvalita každého jednotlivého pedagoga je sledována nejen vedením školy, ale všemi zúčastněnými stranami, tj. kolegiem učitelů, rodiči i žáky. Ve škole mohou najít uplatnění i externí pedagogové s uměleckým či řemeslným zaměřením. Mezinárodní spolupráce: V rámci členství v Asociaci waldorfských škol ČR spolupracujeme s Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě (IAO), zejména v oblasti vzdělávání a zahraničních stáží. Spolupráce s jinými subjekty v rámci ČR:. Naším nejdůležitějším partnerem je především Střední odborná škola waldorfská Ostrava. S ostatními waldorfskými školami a waldorfskými iniciativami navazujeme úzké kontakty jak prostřednictvím společných vzdělávacích akcí interní setkání waldorfských škol, jednorázové víkendové semináře i souvislé studium pro třídní učitele waldorfských škol, tak pravidelnou účastí na zasedáních Rady Asociace waldorfských škol. Velkou společnou událostí pro všechny 5. třídy waldorfských škol je každoročně olympiáda inspirovaná starořeckými hrami. Žáci zápolí v mnoha disciplínách. Samostatnou kapitolou je spolupráce s rodiči, zmiňovaná výše v charakteristice vzdělávacího programu. Taktéž spolupráce se zřizovatelem, místními a regionálními institucemi je stále zkvalitňována a hledáme nová témata k dialogům. Škola dlouhodobě spolupracuje s poradenskými zařízeními ohledně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňuje v rámci podmínek vzdělávání zdravotně postiženým žákům, sleduje a poskytuje podporu žákům mimořádně nadaným. 8

9 Zaměření waldorfských tříd Kdo jsme a o co usilujeme IV. Charakteristika ŠVP ZV Ľ. Štúra waldorfská škola Waldorfské třídy Základní školy Ľ. Štúra se svou koncepcí řídí obecnými myšlenkami a principy waldorfské pedagogiky pocházejícími od filozofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učitelé je tvůrčím způsobem rozvíjejí s přihlédnutí k místním, časovým a kulturním podmínkám, v nichž jsou realizovány. Waldorfské třídy poskytují vzdělání dětem od 1. do 9. ročníku v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání na Střední odborné škole waldorfské nebo kterékoliv střední škole či odborném učilišti. Waldorfské třídy jsou členem Asociace waldorfských škol České republiky. Především je naším cílem rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáháme mu poznávat svět i sama sebe tak, aby se vzděláváním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a své činy. Největší důraz klademe na to, abychom v dětech pěstovali touhu po poznávání jak v rámci školní docházky, tak pro budoucí život. Děti prožívají a poznávají svět přírody, svět lidí a svět duchovní kultury, učí se chápat smysl poznatků způsobem, který odpovídá jejich individuálním možnostem a vývojové fázi. Osvojují si mateřský jazyk a od první třídy dva cizí jazyky, dále se učí hrát na flétnu, věnují se uměleckým a řemeslným činnostem, poznávají vědy o přírodě, společnosti, základy umění, což spolu s tělovýchovnou, pracovní a uměleckou činností umožňuje jejich zdravý tělesný, duševní a duchovní růst, rovnovážný rozvoj rozumu, citu a vůle. Vyučování je založeno na důkladném poznání osobnosti každého dítěte, citlivém reagování na všechny pozitivní změny i krize v jeho vývoji. Výchozím bodem je spolupráce učitele a společenství žáků založená na vzájemném porozumění. Tento způsob výuky je umožněn a podporován zejména působením třídního učitele, který žáky vede většinu školní docházky a může tak s nimi může navázat blízký osobní vztah. Waldorfská pedagogika vychází ze zákonitostí vývojových fází dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Vzdělávací program, metody a obsahy výuky jsou přizpůsobeny tomuto vývoji a sestaveny dle postupně se rozvíjejících schopností a potřeb dítěte. Cílem výuky a výchovy dítěte je jeho všestranný rozvoj nejen v teoretických, ale i praktických a uměleckých oborech. Nabídka předmětů a způsobů prožití probíraných obsahů je velmi rozmanitá proto, aby každé dítě mohlo nalézt oblast, ve které vynikne. Vzhledem k tomu, že každý předmět přispívá k vývoji specifických schopností a stránek osobnosti žáků, přisuzuje tento vzdělávací program všem předmětům stejný význam. Děti tak v prvních třídách společně pletou a háčkují, později opět společně pracují se dřevem a kovem. Výuka umožňuje v co nejširší míře prolínání témat z různých předmětů, umožňuje představovat žákům svět ve vzájemných vztazích a především ve vztahu k člověku samému. Dalším z cílů výuky je umožnit žákům poznávat prostřednictvím prožitků. Tento způsob je uskutečňován nejen v rámci samotného vyučování ve školní budově a ve třídě, ale významnou měrou i v přírodním prostředí na školách v přírodě, při ekologicky a přírodovědně zaměřených pobytech, během exkurzí zaměřených na poznávání řemesel, různých druhů krajiny a ekosystémů atd. Pátý ročník se pravidelně účastní sportovní olympiády waldorfských škol v ČR. Žáci osmé třídy zpracovávají ročníkovou písemnou projektovou práci na individuálně zvolené téma, kterou pak veřejně obhajují před rodiči. Devátá třída nacvičuje třídní divadelní hru s veřejným provedením, také v rámci Duhového divadla ve waldorfské škole v Písku. 9

10 Žijeme v době velmi bouřlivého rozvoje naší civilizace. Nemalou měrou k němu přispívá i závratné tempo vývoje informačních technologií. Na jedné straně je velmi snadné vyhledat téměř jakoukoliv požadovanou informaci a na straně druhé je vývoj tak rychlý, že získané poznatky ztrácejí svou výpovědní hodnotu a je nutné je neustále aktualizovat. Tradiční přístup ke vzdělání vybavit jednou provždy žáka veškerým teoretickým poznáním o světě a společnosti, v níž žije se tedy v dnešní době ukazuje jako překonaný. Do popředí vstupují lidské vlastnosti zodpovědnost, kreativita, zájem o věc, spolehlivost. Právě na tyto oblasti se zaměřuje waldorfská pedagogika. Ve waldorfských třídách jsou žáci po celou školní docházku hodnoceni slovně, pouze v 8. a 9. ročníku je slovní hodnocení doplněno známkovou klasifikací nutnou při přechodu na střední školy. Učitelé hodnotí vývoj jednotlivého žáka, získané schopnosti, rozvinutí dovedností a osvojení vědomostí bez porovnávání s třídním společenstvím. Tvorba vzdělávacího programu, rozvrh hodin i výběr témat v jednotlivých vyučovacích předmětech se snaží přihlížet k rytmickému průběhu školního roku, týdne, dne a odpovídat přirozeně odůvodněnému střídání klidu, ochoty vnímat a potřeby pohybu. Uspořádání teoretických, uměleckých a prakticky zaměřených vyučovacích předmětů umožňuje střídání jednotlivých činností, což pomáhá zpracování učební látky a jejímu trvalému osvojení. Metodika vyučování a učení se tedy staví na rytmickém sledu tří fází každého samostatného procesu poznání, porozumění a osvojení obsahu. Základem života waldorfských tříd je společenství žáků, učitelů a rodičů, a proto je nutné neustále udržovat a rozvíjet vzájemný kontakt a spolupráci s rodinami žáků. Třídní učitel Jednou z nejdůležitějších podmínek pro utváření waldorfské výuky, výchovy a vzdělávání je hluboký vztah žáků k třídnímu učiteli. Třídní učitel vede společenství dětí láskyplně, ale za přítomnosti jasně daných pravidel, které respektují celkový vývoj žáků v daném ročníku. Aby mohl zohledňovat potřeby konkrétních žáků a podporovat je na jejich individuální cestě, musí si o jejich osobnosti učinit jasnou představu. Proto je nezbytné, aby třídní učitel doprovázel svou třídu po co nejdelší dobu. Zároveň i vývoj osobnosti učitele následuje vývoj třídy a učitel pak proměňuje tvořivě způsob výchovy a výuky. Je možné a dokonce žádoucí, aby učitel učil ve své třídě všechny předměty hlavního vyučování déle než pouze na prvním stupni. Od počátku se stává průvodcem dětí, jejich rádcem a uvádí je do různých oborů poznání, které jim zprostředkovává umělecky tak, aby v nich probouzel zájem a nadšení. Staví tak před děti obraz člověka, který je schopen se vypořádat s nejrůznějšími výzvami. Později třídní učitel přenechává výuku některých odborných předmětů odborným učitelům, specialistům, až postupně v deváté třídě převládá vyučování odbornými učiteli. Učiteli musí být zajištěn volný prostor pro vlastní originální a tvůrčí zpracování učební látky v rámci dodržení cílů vzdělávacího programu. V rámci celoživotního vzdělávání absolvují učitelé semináře garantované Asociací waldorfských škol ČR. Kolegium učitelů Základem samosprávného řízení a vnitřní atmosféry waldorfských tříd jsou pedagogické konference, které se konají každý týden. Učitelé se v jejich rámci dále vzdělávají především ve waldorfské pedagogice, radí se o otázkách výchovy a vzdělávání, zabývají se charakteristikou vývoje jednotlivých žáků i tříd. Společně se věnují rozvoji svých vlastních uměleckých schopností a své osobnosti. 10

11 Epochové vyučování Specifikem waldorfské školy je epochové vyučování, které se uskutečňuje každodenně v prvních 110 minutách. Jednotlivé předměty probíhají na prvním stupni ve čtyřtýdenních či třítýdenních blocích a na druhém stupni zejména dvoutýdenních blocích. Předměty vyučované epochově jsou český jazyk, matematika, člověk a svět, kreslení forem, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika a chemie. Ostatní, tzv. odborné předměty, jako cizí jazyky, tělesná výchova, ruční práce, pracovní vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, eurytmie, člověk a umění, společensko-kulturní praktikum, přírodovědné praktikum a informatika, jsou vyučovány v běžných 45 minutových učebních jednotkách. K procvičení českého jazyka a matematiky slouží hodiny cvičení. Výuka v epochách umožňuje probrat větší obsahové celky daných předmětů do hloubky a v souvislostech. Žáci tak prožívají probíranou látku komplexně. Následně se třída zaměří na novou oblast v rámci jiného předmětu a poznatky z předchozí epochy se zároveň ukládají do dlouhodobé paměti. Účelně jsou při konkretizaci učebních obsahů využívány mezipředmětové vazby. Hlavní vyučování (epocha zmíněných 110 minut) zahrnuje několik částí, které se svým charakterem výrazně liší: 1. Rytmická část děti probouzí, aktivizuje, uvádí do daného okamžiku, umožňuje propojení obou hemisfér mozku. V jejím rámci také děti zpravidla hrají společně na flétnu. 2. Následuje opakování a procvičování probraného učiva. Pokračujeme vyvozováním pravidel a zákonitostí z obsahů, se kterými se žáci seznámili a měli je možnost prožít v předešlém dni. 3. Poté se pracuje na nové látce a zápisech do sešitu. Na vedení sešitů je ve všech předmětech kladen velký důraz, je v nich odpovídajícím způsobem zaznamenáno probírané učivo a bývají bohatě ilustrovány. V pozdějších ročnících slouží jako učebnice. 4. Závěrem učitel vypráví. V každém ročníku děti naslouchají během vyprávěcí části tématům, která odpovídají jejich vývojovému stupni. Učební látku si mohou žáci osvojovat také vlastní samostatnou prací formou projektů a ročníkových prací, které kromě jiného předpokládají tvůrčí zpracování obsahů učiva. Věkové charakteristiky žáka Waldorfský učitel kromě osobnostních vlastností a schopností jednotlivých žáků zohledňuje zejména vývojový stupeň, na kterém se nachází konkrétní třídní společenství. Ve své vývojové psychologii člení Rudolf Steiner lidský život na sedmiletá období, tato mají své přesné charakteristiky. Doba devítileté školní docházky spadá přibližně do druhého sedmiletí vývoje dětí (od cca 7 do cca 14 let). Dítě je v tomto věku schopno vytvářet na základě fantazie myšlenkové obrazy. V učení se navazuje především na slovo, řeč. Proto waldorfští učitelé umožňují dětem pronikat do obsahů výuky prostřednictvím vyprávění. Mění abstraktní pojmy a pravidla v příběhy a charakteristiky, zdržují se abstraktního výkladu. V tomto období je vhodné rozvíjet u dětí paměť. Pro zdravý vývoj školního dítěte má velký význam rytmus: časový rytmus školního dne, týdne, rytmus slavností, rytmické pohybové aktivity využívané při učení, rytmus v hudbě, zpěvu, řeči (recitaci), v tělovýchově. 11

12 Období základní školy je ve waldorfské pedagogice dále členěno na tři kratší specifické fáze: První tři školní roky V tomto období navazuje waldorfská pedagogika v práci s dětmi na doznívající schopnost napodobování a přirozenou potřebu rozvoje paměti. Žáci prožívají probírané obsahy prostřednictvím velmi živého obrazného vyprávění, které jim umožňuje využít schopností fantazie při prožívání daných témat. Prožité je procvičováno rytmicky pomocí pohybů. Dítě po devátém roce Devátý rok je rokem veliké změny v citovém postoji. Dítě se vnitřně pomalu osamostatňuje a eliminuje dosud velmi silný vliv okolí. Tím získává potřebný odstup k okolí. Toto období provází ostrá kritika dospělých, ale i strach o sebe sama. Autorita, kterou dítě dosud následovalo, je vystavena pochybnosti. Nadále žáci respektují autoritu učitele pouze pokud prožijí, že sám uznává vyšší morální principy a řídí se jimi. Poznávání se odehrává na základě silných citových zážitků, dále pak praktickým prožíváním přírodních jevů a zákonitostí. Žáci vztahují okolní svět ke své osobnosti a svému životu. Dítě po dvanáctém roce Prepuberta umožňuje dítěti navázat vztah ke světu opět novým způsobem. Probouzí se schopnost abstraktního myšlení a při výuce je třeba pracovat na jejím rozvoji. Toto se děje zejména prostřednictvím přírodovědných předmětů, kdy žáci prožijí pokus, učí se jej pozorovat a pozorování zaznamenat. Následně formulují ve spolupráci s učitelem z pokusu vyplývající zákonitost či pravidlo. Také v ostatních předmětech pracují učitelé s fenomény a jejich charakteristikami. Popsaný přístup umožňuje dětem rozvíjet schopnost usuzování, rozvíjet vlastní postoje a názory podložené poznáváním skutečnosti. Samostatnost, kterou si žáci postupně získávají ve vlastním citovém životě je při výuce podporována vedením ke skupinové, ale i individuální práci projektového charakteru. Zodpovědnost za svou práci přejímají žáci také ve výchovách, tím přispívá způsob výuky k rozvoji jejich vůle. Rodiče a jejich spolupráce se školou Pro zdravý vývoj osobnosti dítěte je důležité, aby rodiče měli pochopení a porozumění pro waldorfskou pedagogiku i pro individuální výchovná opatření učitelů, aby se učitelé orientovali v konkrétní situaci každého dítěte a co nejlépe znali i jeho domácí zázemí. To platí hlavně o třídních učitelích, kteří mohou informovat ostatní pedagogy na pedagogických konferencích a při osobních rozhovorech. Aby mohla probíhat vzájemná spolupráce učitelů a rodičů, konají se zejména v prvních třídách třídní schůzky více než jednou v rámci čtvrtletí. Náplní zmíněných schůzek bývá vedle informování o výchovných a vzdělávacích procesech a o sociální situaci ve třídě také seznámení rodičů s principy waldorfské pedagogiky a jejich uplatňováním v konkrétním ročníku. Třídní učitel může blíže poznat rodinu žáka i během osobní návštěvy. Minimálně jednou za školní rok provádí třídní učitel osobní konzultace s rodiči každého dítěte své třídy. 12

13 Rodiče se podílejí na přípravě třídních a školních akcí, výletů, škol v přírodě a podobně. Přispívají ke zdokonalování školních prostor vlastní prací i materiálně. V některých případech vypomáhají i při samotné výuce, např. při pletení, háčkování atd. Několikrát v roce mají rodiče příležitost zúčastnit se veřejných i neveřejných vystoupení žáků. Waldorfské třídy Základní školy Ľ. Štúra jsou podporovány Waldorfským sdružením rodičů (WSO), které organizuje některé akce pro děti i kolegium učitelů samostatně. Sdružení spravuje prostředky jemu svěřené rodiči a poskytuje je na podporu výuky v konkrétních třídách a na podporu akcí školy. O výsledcích vzdělávání svých dětí jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, během osobních konzultací, také prostřednictvím hodnocení v žákovských knížkách. K tomuto účelu rodiče hojně využívají i telefonické a ové komunikace. Klíčové kompetence Kompetence k učení - je zodpovědný za své učení, je motivován a sám motivuje; - vytváří a spoluvytváří kriteria hodnocení vzhledem k cílu vzdělávání; - při sebevzdělávání dává věci do souvislostí a organizuje svůj učební proces; - vyhledává, třídí a zpracovává informace, data a pojmy; - využívá různé zdroje informací a orientuje se ve světě médií. Kompetence k řešení problémů - využívá zkušeností a hledá nová řešení při problémových situacích; - radí se s okolím (spolužák, učitel, expert); - pohlíží na problém z různých stran, promýšlí a plánuje způsoby řešení problémů, hodnotí pravdivost dosaženého výsledku; - podle svých schopností a možností posloupně pracuje s úkoly, rozvrhne si své učení. Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory, postoje; - naslouchá spolužákům, druhým lidem; - využívá písemný i mluvený projev i v cizím jazyce; - komunikuje na veřejnosti, argumentuje, obhajuje svůj názor; - rozumí různým typům sdělení v různých situacích a s různým záměrem. 13

14 Kompetence sociální a personální - spolupodílí se na vytváření pravidel chování, pravidel pro práci v týmu; - pracuje ve skupině (týmu), přijme roli vzhledem k potřebám skupiny, práci dokončuje; - ocení zkušeností druhých, respektuje různá hlediska, postupy, názory; - přistupuje otevřeně k názorům a argumentům ostatních, je schopen vést konstruktivní i kritický dialog. Kompetence občanské - dodržuje zásady slušného chování, uznává pravidla morálky - respektuje přesvědčení druhých lidí, vciťuje se do situací jiných lidí, odmítá nátlak a hrubé zacházení, řeší konflikty; - chápe kontinuitu minulosti a současnosti, respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické hodnoty; - zodpovědně jedná; - rozvíjí si pozitivní postoj k mateřskému jazyku a vnímá ho jako zdroj osobního i kulturního bohatství. - respektuje požadavky na ochranu životního prostředí Kompetence pracovní - pracuje s grafy, diagramy, tabulkami, pracovními návody; - bezpečně používá nástroje, dodržuje základní hygienické návyky; - využívá znalostí a zkušeností k profesnímu zaměření; - prezentuje výsledky své práce; - hodnotí práci svou i spolužáků; - užívá podpůrné prostředky (poznámky, schémata) při tvorbě, prezentace a interpretaci své práce. Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchovné a vzdělávací strategie na waldorfské škole lze vzhledem ke klíčovým kompetencím vyjádřit takto: KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Vytváříme situace, aby žák měl radost z učení, které by ho motivovalo k dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání. Klademe důraz na práci s textem a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je žák efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů a podněcujeme jejich tvořivost, aby získané výsledky mohli využít v budoucnosti. Postupně žáky přivádíme k sebehodnocení. 14

15 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali obhájit. Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života, aby využívali získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení a nenechali se odradit případným nezdarem a vytrvale hledali konečné řešení problému. Směřujeme žáky k samostatnému řešení problémů s využitím logických, matematických a empirických postupů. Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a sleduje vlastní pokrok. Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí,k realizaci a zhodnocení výsledků svých činů. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Směřujeme žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Vedeme žáky k obhajobě vlastních názorů, k vhodné argumentaci a zároveň naslouchání názorům druhých lidí. Vedeme žáky k porozumění a využití informačních a komunikačních prostředků ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Podporujeme přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami a komunikaci s jinými. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, ke vzájemné pomoci při učení a vytváření pravidel práce v týmu a jejich dodržování. Směřujeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Vedeme žáky k diskusi ve třídě, respektování názorů jiných a k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi spolužáky. Podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáků a vedeme je k vytváření pozitivní představy o sobě samém. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních) a k odmítání útlaku a hrubého zacházení s vědomím postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Stanovujeme spolu s žáky základní pravidla chování ve třídě, k dodržování společenských norem a k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 15

16 Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování v dané situaci, k poskytnutí účinné pomoci dle svých možností v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Vedeme žáky k respektování, udržování a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních aktivit. Motivujeme žáky k ekologickému myšlení. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Směřujeme žáky k plnění povinností a závazků a k adaptování se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Vedeme žáky k práci s ohledem na ochranu svého zdraví i zdraví druhých, ochranu životního prostředí i ochranu kulturních a společenských hodnot. Motivujeme žáky k využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech k dalšímu vzdělávání a profesnímu zaměření. Rozvíjíme u žáků podnikatelské myšlení v rámci možností, vedeme je k uvědomění si podnikatelského záměru a jeho realizace, k chápání podstaty, cíle a rizika podnikání. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení a chování, žáci zdravotně postižení a znevýhodnění, žáci sociálně znevýhodněni) Žáky s vývojovými speciálními vzdělávacími potřebami posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do příslušného typu školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny, speciálního poradenského centra, střediska výchovné péče, aj.). Na základě vyšetření a doporučení odborníků jsou pak tito žáci individuálně integrováni do běžných tříd waldorfské školy a je jim poskytována odborná péče odpovídající míře a druhu postižení. U žáků, jejichž postižení je natolik velké, že i při veškerých podpůrných opatřeních a možnostech školy není zaručeno splnění výstupů základního vzdělávání, je rodičům doporučen přestup do speciální školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům, jež byli na doporučení odborníků z PPP nebo SPC zařazeni do systému speciálního školství a mají platný posudek, je věnována speciální reedukační péče v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně a jsou vybaveni speciálními kompenzačními pomůckami. Po obdržení posudku školského poradenského zařízení opravňujícího ke vřazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do systému speciálního školství, jenž rodiče sami škole doručí, sestaví škola na písemnou žádost rodičů pro integrovaného žáka do jednoho měsíce individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého s ním bude pracováno nejen ve výuce, ale i v hodinách reedukace. Zákonní zástupci budou rovněž před udělením rozhodnutí ředitele školy o povolení IVP informováni o veškerých skutečnostech souvisejících s udělením IVP, což stvrdí na příslušném formuláři svým podpisem. IVP obsahuje závěry z vyšetření a doporučení poradny (zvolení vhodných metod a forem práce a kompenzační pomůcky, zohlednění v jednotlivých předmětech, způsob hodnocení). IVP je vždy konzultován s rodiči dítěte, kteří se svým podpisem zavazují, že se budou na kompenzaci daných poruch spolupodílet. V reedukačních hodinách pracují s dětmi vyškolení pedagogové. Pro zajištění individuálního přístupu je vhodné, aby se počet žáků ve skupině pohyboval v rozmezí 3 16

17 5 dětí na jednoho pedagoga. Hodiny reedukace se snažíme zařazovat po vyučování v den, kdy děti mají méně náročný program. Žákům, kteří byli vyšetřeni na poradně, ale nepatří do režimu speciálního školství, je věnována také zvláštní péče ve formě zohlednění a tolerance při výuce. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných Nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou integrováni v běžných třídách waldorfské školy a je jim věnována zvláštní individuální péče. Na doporučení školského poradenského zařízení a písemnou žádost rodičů může být mimořádně nadaným žákům sestaven individuální vzdělávací plán, který je se zákonnými zástupci konzultován. Ve výuce jsou žáci podněcováni k intenzivnějšímu rozvíjení všech aktivit, pro něž mají nadání či talent. Jsou motivováni rozšiřováním vědomostí a dovedností do větší hloubky a vedeni spíše k samostatné a cílevědomé práci. Na tyto žáky jsou kladeny vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem, jsou zapojováni vhodným způsobem do výuky (např. plnění náročnějších částí úkolů, pověření vedením skupiny, samostatné bádání a zkoumání). K těmto účelům je pro nadané žáky k dispozici odpovídající materiální vybavení (internet, počítač, knihovna, aj.). Nadaní žáci jsou podporováni i v mimoškolních aktivitách a jsou zapojováni do reprezentace školy (soutěže, představení, prezentace, aj.). Pro absolvování pravidelných tréninků v době školní docházky je možno podat žádost řediteli školy o úpravu rozvrhu, která bude zaznamenána v IVP. U mimořádného nadání může ředitel školy na žádost rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přeřadit žáka do vyššího ročníku bez toho, aby absolvoval předchozí ročník. Žák však musí vykonat komisionální zkoušku. Prevence sociálně patologických jevů Témata prevence sociálně patologických jevů lze zařadit do výukových předmětů: prvouka člověk a svět, vlastivěda, přírodopis nauka o zvířatech, nauka o člověku, český jazyk, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova a ve volitelných předmětech. Dále jsou témata prevence sociálně patologických jevů zapracovány do Školního Vzdělávacího Programu. Prevence sociálně patologických jevů je zaměřena na tyto oblasti: - násilí a šikanování - záškoláctví - kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování - ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí - xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus - uživání návykových látek anabolik, medikamentů a dalších látek - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - divácké násilí - komerční sexuální zneužívání dětí - syndrom týraných a zneužíváných dětí - sekt a sociálně patologická náboženská hnutí 17

18 Interaktivní metody ve výuce: - Na 1. stupni rozvíjet schopnosti žáka, diskutovat, komunikovat, řeštit problémy a konflikty prostřednictvím např. komunitního kruhu, simulačních her, kreslení, pohádek a příběhů; to vše v souznění s waldorfskou pedagogickou a vývojovýmí fázemi dítěte. - Na 2. stupni využít diskuse, nácviku verbální a neverbální komunikace, simulačních her, hraní rolí (jiných rolí než jsem já ), empatie, brainstorming, projekty, kreslení atd.; opět v souladu s waldorfskou pedagogickou a vývojovýmí fázemi dítěte. Vymezení kompetencí žáků souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Očekávané výstupy rámci prevence sociálně patologických jevů: ročník: žák: - Dokáže pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků. - Zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek. - Zná hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu. - Má vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu. - Má právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník žák: - Má povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě. - Zná činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojuje si zdravý životní styl. - Zná zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví. - Má povědomí o zákonech omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající zněužívání a šíření drog. - Umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc. - Umí pojmenovat základní mezilidské vztahy. - Umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti. - Ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva. - Má povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (násilí, šikana, zastrašování aj.), je protiprávní. - Zná základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. 18

19 6.-9. ročník žák: - Zná význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví. - Zná a uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem. - Respektuje odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby chování a myšlení, je tolerantní k menšinám. - Zná vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích. - Zná činnosti orgánů a právní ochrany občanů a základní dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí. - Ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci. - Umí diskutovat o rizicích zenužívání drog, orientuje se v trestně právní problematice návykových látek. - Ví, kde hledat odbornou pomoc. - Bezpečně zvládá účelné modely chování v krizových situacích (např. týrání, šikanování, sexuální zneužívání) a správně se rozhoduje v situacích vlastního nebo cizího ohrožení. - Odmítá projevy brutality a násilí zprostředkované médii, divácké násilí a umí o nich diskutovat. Výše uvedené body jsou zahrnuty do jednotlivých učebních plánů vhodných předmětů (dějepis, chemie...), jsou zapracovány do Školního vzdělávacího programu. Začlenění průřezových témat Pro realizaci průřezových témat jsme zvolili jednotnou formu, kterou představuje integrace obsahu tematických okruhů průřezových témat do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Každé z těchto témat je obsaženo ve výuce prvního a stejně tak i druhého stupně, v souladu s požadavky RVP ZV. Každý jednotlivý tematický okruh je zpracován nejméně dvěma předměty, aby byla příležitost na něj nahlížet z různých úhlů. Komentář k tabulkám průřezových témat: V každé tabulce je uveden název průřezového tématu, v prvním sloupci je výčet jednotlivých tematických okruhů daného průřezového tématu, ve druhém sloupci předměty, v nichž jsou okruhy realizovány a ve třetím konkrétní ročníky, do nichž je učivo zařazeno. Propojení konkrétního výstupu a učiva s náplní jednotlivých tematických okruhů lze dohledat v tabulkách osnov jednotlivých předmětů. 19

20 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV Fyzika 6 1. Rozvoj schopnosti poznávání Matematika 2, 7, 9 Přírodopis 7 Kreslení forem 1, 3 2. Sebepoznání a sebepojetí Ruční práce 3, 4 Pracovní výchova 8 Jazyk český 4 3. Seberegulace a sebeorganizace Matematika 6 Ruční práce 2, 4 Pracovní výchova 8 4. Psychohygiena Jazyk český 1 Pracovní výchova 7 Hudební výchova 1, 7 Jazyk český 3, 9 Kreslení forem 1, 3 5. Kreativita Matematika 1, 4, 8 Ruční práce 1, 3 Pracovní výchova 6 Výtvarná výchova 2, 5 Člověk a svět 4 6. Poznávání lidí Přírodopis 7 Ruční práce 3 7. Mezilidské vztahy Ruční práce 3 Výtvarná výchova 2 Hudební výchova 3 8. Komunikace Anglický jazyk 5 Jazyk český 4, 8 Hudební výchova 4, 6 9. Kooperace a kompetice Matematika 4, 9 Pracovní výchova 7 Ruční práce 3, Řešení problémů a rozhodovací Pracovní výchova 6 dovednosti Výtvarná výchova 2 Člověk a svět Hodnoty, postoje, praktická etika Společensko-kulturní praktikum 9 Přírodopis 7 20

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více