مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه"

Transkript

1 فصل اول : آشنايي باSPSS مقدمه اجراي برنامهSPSS پنجره کاري درSPSS بررسي منوھاي برنامه ميله ابزار راھنمايSPSS اجراي راھنما خواندن اطالعات يک پرونده تغيير نحوه نمايش داده ھا تعريف متغير جديد به نام خدا فصل دوم : اصول اوليه در SPSS مقدمه بررسي صفحه کاربرگ ايجاد يک پروژه جديد تعريف متغير درSPSS مقادير يک متغير مشاھده متغير تعريف شده تغيير اطالعات وارد شده ذخيره سازي اطالعات ايجاد سطر يا Case جديد ايجاد متغير جديد حذف سطر حذف متغير درSPSS فصل سوم : کار با پرونده داده ھا درSPSS مقدمه صادر کردن اطالعات بهSPSS خواندن اطالعات از نرم افزارھاي ديگر و ورود داده ھا درSPSS فصل چھارم : کار با داده ھا درSPSS مقدمه جستجوي يک متغير درSPSS پرش به يک رديف جستجوي يک مقدار بازسازي داده ھا درSPSS محاسبه مقادير محاسبه مقادير با استفاده از فرمول محاسبه مقادير با استفاده از تابع ترانھاده سطرھا و متغيرھا رتبه بندي داده ھا تقسيم پرونده ترکيب پرونده ھا درSPSS

2 فصل پنجم : نمودارھا درSPSS مقدمه ايجاد نمودار خطي ذخيره سازي نمودار چاپ نمودار درSPSS ساخت نمودار ميله اي ايجاد نمودار سه بعدي ايجاد نمودار محيطي ايجاد نمودار دايره اي ويرايش نمودارھا فصل ششم : توصيف داده ھا و تعريف متغير درSPSS مقدمه تعريف مسأله درSPSS ايجاد متغير معکوس سازي مقياس ھا ايجاد متغير ايجاد مقادير استاندارد فصل ھفتم : آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرھاي کيفي و کمي آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرھاي کيفي بررسي يک مثال محاسبه فراواني در متغير کيفي نمودار ميله اي نتايج نمودار دايره اي نتايج آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرھاي کمي آمار توصيفي با روشExplore درصدگيري نمرات با فرض توزيع غيرنرمال تبديل نمرات به استانداردZ درصدگيري رتبه ھا براساس نمرات استانداردZ نمايش چند نمودار براساس نمرات استانداردZ فصل ھشتم : آزمون ھاي تي درSPSS آزمون تي با يک نمونه درSPSS اجراي آزمون تي با يک نمونه درSPSS آزمون تي با دو نمونه درSPSS اجراي آزمون تي با دو نمونه درSPSS آزمون تي با نمونه ھاي مستقل درSPSS اجراي آزمون تي با نمونه ھاي مستقل درSPSS فصل نھم : تحليل واريانس يک و چند متغيره تحليل واريانس يک طرفه بررسي يک مثال درSPSS تحليل واريانس دو طرفه بررسي يک مثال درSPSS تحليل کواريانس يک طرفه بررسي يک مثال درSPSS

3 فصل دھم : روشھاي ھمبستگي رگرسيون و تحليل مميزي درSPSS ضريب ھمبستگي گشتاوري پيرسون بررسي يک مثال درSPSS ھمبستگي جزئي بررسي يک مثال درSPSS رگرسيون خطي دو متغيره درSPSS بررسي يک مثال درSPSS رگرسيون خطي چند متغيره بررسي يک مثال درSPSS تحليل مميزي بررسي يک مثال درSPSS فصل يازدھم : روشھاي مقياس سازي درSPSS تحليل عامل بررسي يک مثال اجراي تحليل عامل چرخش عامل تخمين پايايي سازگاري دروني بررسي يک مثال درSPSS اجراي تحليل پايايي سازگاري دروني محاسبه ضريب آلفا محاسبه ضريب دو نيمه سازي فصل دوازدھم : روشھاي غيرپارامتريک درSPSS مقدمه آزمون دو جمله اي آزمون مجذور کاي يک نمونه آزمون مجذور کاي با فراواني ھاي مورد انتظار برابر آزمون مجذور کاي با فراواني ھاي مورد انتظار نابرابر تحليل جدول توافق دو طرفه اجراي تحليل جدول توافق دو طرفه اجراي آزمون ھاي تکميلي آزمون U من ويتني آزمون ھاي K نمونه مستقل آزمون دو نمونه مرتبط اجراي آزمون مک نمار اجراي آزمون ويلککسون آزمون K نمونه مرتبط

4 فصل اول : آشنايي باSPSS با سالم خدمت تمامي کاربران گرامي در زير آموزش تصويري 22 SPSS را بررسي ميکنيم توجه کنيد که شما ميتوانيد نرم افزار آموزشSPSS را به ھمراه چند بخش آموزشي ديگر که بصورت تعاملي و شبيه سازي شده با صدا و متن فارسي درس داده شده است و رايگان نيز ميباشد از لينک آموزشSPSS دانلود کنيد. در نرم افزارھاي آموزشي کارھاي بيان شده را بايد در محيط شبيه سازي شده انجام دھيد. در انتھاي اين آموزش تصويري نيز کل آموزش (ھم متن و ھم تصويري) در يک فايل PDFپيوست است. به نرم افزار آموزش SPSS 22 خوش آمديد SPSS.يك نرم افزار بسيار معتبر و قوي در زمينه تحليلھاي آماري است كه سالھا مورد استفاده قرار گرفته است. در اين نرم افزار يك كاربرگ براي ورود دادهھا در اختيار شما قرار ميگيرد. پس از وارد كردن دادهھا, فرمانھاي مورد نظر خود جھت انجام انواع محاسبات, تبديلھا, رسم نمودارھا و تحليلھا را ميتوانيد اعمال كنيد و سپس نتيجه كار خود را در يك صفحه ديگر مشاھده نماييد. براي ادامه روي دکمه صفحه بعد کليک کنيد. اكنون براي آشنايي با محيط نرمافزار SPSS نياز به نصب برنامه داريم. در اين قسمت براي راحتي كار برنامه را نصب كردهايم. براي اجراي برنامه روي دكمه Start كليك كنيد. منوي فرعيPrograms All را باز كنيد. منوي فرعي IBM SPSS Statisticsرا باز كنيد. روي گزينه IBM SPSS Statistics 22 کليک كنيد

5

6 ھمانگونه كه مشاھده ميكنيد برنامه اجراء شده است. در پنجره باز شده گزينهھايي را مشاھده ميکنيد. در ادامه ميخواھيم به بررسي محيط اين نرمافزار بپردازيم بنابراين بر روي دکمه Cancel کليک کنيد

7 اولين پنجره كاري در SPSS يك صفحه كار برگ ) Editor Data )است. در اينجا دادهھايي كه ميخواھيد با SPSS تحليل و يا محاسبه شوند را وارد ميكنيد. پس از ايجاد نمودار يا تحليل, نتايج كارتان در پنجره ديگري بنام صفحه نمايش ( Viewer )ظاھر ميشود. اكنون به بررسي محيط اين نرم افزار ميپردازيم. صفحهاي كه مشاھده ميكنيد صفحه كاربرگ است كه از آن براي ورود دادهھا استفاده ميشود. قسمتي كه با كادر قرمز مشخص شده است منوي اصلي برنامه ميباشد. در SPSS تمام فرمانھا و عملياتھاي ممكن از طريق منوي اصلي برنامه قابل انجام ميباشند.

8 قسمتي كه با كادر قرمز مشخص شده است ميله ابزار برنامه ميباشد كه در ادامه به بررسي دكمهھاي موجود در اين ميله ابزار ميپردازيم.

9 اكنون ميخواھيم منوھاي برنامه را مورد بررسي قرار دھيم.روي منوي File كليك كنيد ھدف از فرمانھاي منوي File كار با پروندهھا ميباشد. با استفاده از فرمانھاي موجود در اين منو ميتوانيد پروندهھاي جديد ايجاد كنيد, پروندهھاي موجود را باز كنيد, پروندهھا را با فرمتھاي مختلف ذخيره كنيد, عمليات چاپ را انجام دھيد و از SPSS خارج شويد. در اين منو ھنگام كار با بانكھاي اطالعاتي بزرگ روي شبكه, براي كم كردن زمان خواندن اطالعات, ميتوانيد با امكان Cache Data يك كپي موقت از بانك اطالعاتي فعال ايجاد كنيد.خارج از منو کليک کنيد تا بسته شود.

10 منوي Edit را باز كنيد. از گزينهھاي منوي Edit براي كپي كردن دادهھا, جابجايي در ھمان پرونده يا پرونده ديگر استفاده ميشود. فرمانھاي منوي Edit براي جستجوي دادهھا يا متن, و جايگزيني استفاده ميشود. روي منوي View كليك كنيد. عالوه بر اين از

11 با فرمانھاي اين منو, آرايش پنجره SPSS را تنظيم ميكنيد. براي نمايش يا پنھان سازي ميله ابزار,( Toolbars )خط وضعيت bar), Statues )خطوط زمينه در صفحه كاربرگ (Gridlines), تغيير قلمھا (Fonts), و عنوان مقادير Labels) (Value از فرمانھاي اين منو استفاده ميكنيم روي منوي Data كليك كنيد.

12 منوي Data داراي فرمانھايي براي كار با متغيرھا است. اين منو داراي فرمانھايي براي تعريف و مرتب سازي متغيرھا, كار با الگوھا, رفتن به ركورد خاص, تركيب و جمع كردن پروندهھا و وزنگذاري ركوردھا ميباشد. روي منوي Transform كليك كنيد.

13 از فرمانھاي منوي Transform براي محاسبه مقادير جديد, ايجاد يك سري مقادير تصادفي, ضبط مقادير, جايگزيني مقادير غايب Value) (Missing و غيره استفاده ميشود. منوي Analyze را باز كنيد.

14 در اين منو چندين امكان مختلف براي انجام بيشتر روشھاي تحليل دادهھا وجود دارد. از محاسبه يك ميانگين و انحراف استاندارد تا تجزيه سريھاي زماني و رگرسيون چند متغيره از طريق فرمانھاي اين منو قابل اجرا است. براي مثال اگر بخواھيد ميانگين رتبهھا كه استاد شماره ٦ براساس فرم ارزيابي دريافت كرده را با ميانگين نمرات متعلق به استاد شماره ٤ مقايسه كنيد بايد از گزينه Compare Means استفاده نماييد. در بخشھاي بعدي به بررسي كامل تمامي اين تحليلھا ميپردازيم. روي منوي Direct Marketing کليک کنيد.

15 گزينه Direct Marketing يا بازريابي مستقيم شامل مجموعه ابزارھايي است که براي بھبود نتايج حاصل از بازاريابي استفاده ميشود. اين کار از طريق شناسايي ويژگيھاي جمعيت شناختي خريد کردن و ساير ويژگيھاي گروهھاي مختلف مصرف کننده و با ھدف قرار دادن گروهھاي خاص جھت به حداکثر رساندن ميزان پاسخ مثبت انجام ميشود. منوي Graphs را باز کنيد.

16 از اين منو براي ساخت انواع نمودارھا, ويرايش, و زيبا سازي آنھا, به اضافه ھر كاري كه بايد بر روي نمودارھا انجام شود استفاده ميشود. نمودارھاي قابل ساخت در SPSS ميلهاي, خطي, دايرهاي و چندين نوع ديگر ميباشد كه در بخشھاي بعدي به بررسي آنھا ميپردازيم. منوي Utilities را باز کنيد.

17 در اين منو امكاناتي براي جستجوي اطالعات درباره متغيرھا و پروندهھا و ھمچنين تعريف و استفاده از سري متغيرھا وجود دارد. روي منوي Add-ons کليک کنيد.

18 در اين منو امكاناتي براي جستجوي اطالعات درباره متغيرھا و پروندهھا و ھمچنين تعريف و استفاده از سري متغيرھا وجود دارد. روي منوي Window كليك كنيد.

19 فرمانھاي موجود در اين منو براي انتخاب پنجره فعال و يا كوچك كردن صفحه كاربرگ و نمايش استفاده ميشود. منوي Help را باز کنيد.

20 از طريق اين منو انواع راھنماييھا براي كار با SPSS ارائه شده است.در نقطه اي خارج از منو کليک کنيدتا اين منو بسته شود.

21 در ادامه به بررسي ميله ابزار و خط وضعيت در نرم افزار SPSS ميپردازيم. ميله ابزار در SPSS داراي يك سري دكمه ميباشد كه بهجاي انتخاب فرمانھا از منو ميتوانيد از اين دكمهھا جھت سريعتر انتخاب كردن دستورات استفاده كنيد. در SPSSصفحات مختلف داراي ميله ابزارھاي خاص خود ميباشند.

22 يكي ديگر از ابزارھاي مفيدي كه در نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار ميگيرد خط وضعيت است. در خط وضعيت با استفاده از يك پيغام فعاليت جاري برنامه نشان داده ميشود. براي مثال اكنون پيغام SPSSبه processor is ready معناي آماده بودن پردازشگر برنامه نشان داده شده است. پيغامھاي ديگري نيز در خط وضعيت نمايش داده ميشود كه در بخشھاي بعدي با آنھا آشنا ميشويد. اكنون ميخواھيم به بررسي راھنماي SPSS بپردازيم. توسط راھنماي SPSS در ھر مرحله از كار كه باشيد ميتوانيد از آن استفاده كنيد. در SPSS با چندين روش ميتوانيد از راھنماي برنامه استفاده كنيد. سادهترين راه استفاده از كليد F1 يا منوي Helpاست.روي منوي Help كليك كنيد. روي گزينه Topics کليک کنيد.

23 مشاھده ميكنيد که پنجره Help باز شده است. اين صفحه داراي چھار برگه براي جستجوي مطالب ميباشد. در برگه Contentsسرفصلھاي راھنما نمايش داده شده است و كاربر ميتواند برحسب نياز خود از قسمتھاي مختلف آن استفاده كند.روي برگه Index كليك كنيد.

24 مشاھده ميكنيد که ميتوانيد در جعبه متن موجود در اين صفحه عنوان مورد نياز خود را تايپ نماييد تا به مطلب مورد نظر خود دستيابي پيدا كنيد.روي برگه Search كليك كنيد.

25 در اين قسمت ميتوانيد عبارت مورد نظر خود را وارد نماييد تا در تمامي مطالب موجود در اين راھنما عبارت وارد شده توسط شما جستجو شود و عناويني كه شامل اين عبارت ميباشند نمايش داده شوند.روي برگه Bookmarks کليک کنيد.

26 در اين قسمت ميتوانيد عناوين و گزينه ھاي دلخواه خود را که به توضيحاتش بيشتر احتياج داريم اضافه کنيد تا دفعات بعد به راحتي بتوانيد از آن استفاده کنيد.روي دکمه Close كليك كنيد.

27 اكنون ميخواھيم يك پرونده از قبل ايجاد شده را باز كنيم. براي اين كار روي دكمه Open File كليك كنيد. روي ميله لغزان كليك كنيد.

28 روي فايل Teacher Scale Results.sav دابل كليك كنيد.

29 ھمانطور كه مشاھده ميكنيد دادهھاي موجود در اين فايل نمايش داده شده است. در برنامه SPSS ميتوانيد ظاھر محيط كار را بصورت دلخواه تعيين كنيد. براي مثال بصورت پيش فرض دادهھا با قلم Arial و اندازه ١٠ نمايش داده شدهاند. براي تغيير قلم منوي View را باز كنيد. روي گزينه Fonts كليك كنيد.

30 در اين قسمت ميتوانيد نوع و اندازه قلم را براي نمايش دادهھا تغيير دھيد. اكنون براي اينكه تغييري در نوع قلم ايجاد نشود روي دكمه Cancel كليك كنيد.

31 در پرونده Teacher Scale پنج پارامتر براي ارزيابي استادھا وارد شده است. اكنون ميخواھيم يك متغير جديد, از طريق محاسبه ميانگين نمرات داده شده به ھر پارامتر موجود, ايجاد كنيم.منوي Transform را باز كنيد. روي گزينه Variable compute کليک کنيد.

32 در جعبه متن Target Variable بايد نام متغير مورد نظر خود را وارد نماييم.عبارت average را تايپ كنيد. براي افزودن پرانتز به صفحه روي دكمه () كليك كنيد.

33 در ليست مشخص شده روي گزينه teacher1 كليك كنيد تا اين متغير انتخاب شود.

34 روي دكمه مشخص شده كليك كنيد تا اين گزينه به ليست Numeric Expression افزوده شود. روي دكمه + كليك كنيد.

35 روي گزينه teacher2 دابل كليك كنيد تا اين متغير به ليست Numeric Expression وارد شود. توجه كنيد كه زماني كه بر روي يك متغير دابل كليك ميكنيد آن متغير به ليست Numericمنتقل Expression ميگردد.

36 ھمانگونه كه مشاھده ميكنيد تمامي گزينهھا را براي جمع كردن به ليست اضافه كردهايم. اكنون براي محاسبه ميانگين اين پنج گزينه بايد آنھا را بر ٥ تقسيم کنيم, براي اين كار روي دكمه / كليك كنيد.

37 روي دكمه عدد ٥ كليك كنيد. روي دكمه OK كليك كنيد.

38 مشاھده ميكنيد که ستون ديگري با نام average به صفحه برنامه افزوده شده است كه در اين ستون ميانگين ٥ ستون داده قبل نمايش داده شده است. پس يك متغير جديد با نام average تعريف كردهايم كه مقدار ميانگين دادهھا را در خود ذخيره ميكند. تا اينجا با برخي امكانات نرم افزار SPSS آشنا شديد. در بخشھاي بعدي روش كار با دادهھا و متغيرھا و نحوه ويرايش آنھا را بررسي ميكنيم. شما اكنون در پايان اين بخش قرار داريد

39 فصل دوم : اصول اوليه در SPSS اولين گام براي كار با نرم افزار SPSS وارد كردن دادھھا در صفحه مشخص شده توسط كادر قرمز ميباشد. ھنگامي كه SPSS را اجراء ميكنيد صفحه كاربرگ بدون نام, باز شده و آماده وارد كردن متغيرھا و مقادير مربوط به آنھا ميباشد. اگر قبال با برنامھھاي صفحه گسترده مانند Excel, Lotus يا QuattroPro كار كرده باشيد با ساختار اين صفحه كامال آشنا ھستيد. صفحه كاربرگ از چند جزء مھم تشكيل شده است كه در ادامه به بررسي تمامي جزئيات آن ميپردازيم. ھر سطر يا ركورد شامل يك سري اطالعات مربوط به موضوع تحقيق يا تحليل ميباشد. در SPSS سطر يا ركورد را Case مينامند. يكي ديگر از اجزاء مھم در صفحه كاربرگ ستون است. ھر ستون شامل يك سري اطالعات يا مقادير مربوط به يك متغير ميباشد. يكي ديگر ازاجزاء مھم صفحه كاربرگ سلول نام دارد. مكان ورود دادھھا را سلول ميگويند. ھر سلول محل تقاطع يك سطر و يك ستون است. سطرھا و ستونھا و دادھھاي وارد شده در سلولھا, يك پرونده را تشكيل ميدھند. صفحه كاربرگ در SPSS براي تعداد كم دادھھا بسيار مفيد است. در صورت زياد بودن تعداد دادھھا و لزوم انجام برخي كارھا روي آنھا, مانند مرتب سازي, بھتر است ابتدا دادھھا را در يك كاربرگ مانند Excel يا يك بانك اطالعاتي مانند Access وارد كنيد. سپس با آن دادھھا در SPSS كار كنيد.

40

41 ھر پرونده داده حداقل بايد داراي يك رديف داده (Case) باشد. اولين مرحله براي ايجاد يك پرونده داده, تعريف متغيرھاي آن ميباشد. براي ايجاد يك پرونده جديد منوي File را باز كنيد. منوي فرعي New را باز كنيد. روي گزينه Data كليك كنيد.

42 مشاھده ميكنيد که صفحه كاربرگ جديد براي ورود دادھھا باز شده است. در اين صفحه متغيرھا نامگذاري نشدھاند و با نام Varنمايش داده شدھاند. تا زمانيكه متغيرھا تعريف نشده باشند و دادھاي در آنھا قرار نگرفته باشد SPSS ھيچ كاري براي شما انجام نميدھد. اكنون براي تعريف متغيرھا منوي View را باز كنيد. ھمانطور كه توسط كادر قرمز مشخص شده است اكنون در قسمت Data View قرار داريم. براي وارد شدن به قسمت متغييرھا روي گزينه Variables كليك كنيد يا بر روي برگه Variablesکليک View کنيد.

43 ھمانطور كه مشاھده ميكنيد اكنون در قسمت Variable View قرار داريم. اين پنجره نيز مانند صفحه كاربرگ ميباشد. در اين صفحه در ستون Name نام متغير را وارد ميكنيم. اكنون id را بعنوان نام متغير وارد كنيد. در ستونھاي بعدي اين صفحه مشخصات ديگري مانند نوع متغير (Type), مقادير متغير,( Values )مقادير غايب( Missing ) عرض ستون (Columns), تراز( Align ) و نوع مقايسه اندازھگيري (Measure) قابل تغيير است. در اين قسمت نوع متغير بطور پيشفرض از نوع عدد انتخاب شده است. براي تعريف نوع متغير روي ستون Type كليك كنيد.

44 روي دکمه مشخص شده كليك كنيد.

45 اکنون پنجره ديگري براي تعيين نوع متغير باز شده است. در اين پنجره انواع مختلف دادهھا نمايش داده شده است. اولين گزينه Numeric است که جھت نمايش عدد بکار ميرود. توسط گزينھھاي Width و Decimal Places ميتوانيد تعداد ارقام اعشار و اعداد صحيح را تعيين کنيد. اين ارقام با عالمت. از يکديگر جدا ميشوند اگر گزينه Comma را انتخاب کنيد اعداد به ھمان صورت Numeric نمايش داده ميشوند با اين تفاوت که ارقام عدد صحيح سه رقم سه رقم با کاما, جدا ميشوند. اگر گزينه Dot را انتخاب کنيد عدد صحيح و اعشار با کاما, از ھم جدا ميشوند و ارقام صحيح سه رقم سه رقم با نقطه. از ھم جدا ميشوند. با انتخاب گزينه Scientific notation ارقام به صورت نماد علمي نمايش داده ميشوند. اگر گزينه Date را انتخاب کنيدفرمتھاي مختلف نوشتن تاريخ در جلوي اين گزينه ظاھر خواھد شد که با انتخاب فرمت دلخواه ميتوانيد تاريخ را وارد کنيد با انتخاب گزينه Dollar عالمت $ در سمت چپ عدد ظاھر خواھد شد و با توجه به فرمت انتخاب شده عدد با نقطه يا کاما جدا خواھد شد. گزينةCurrency Custom نوعي عدد است که مقادير آن بصورت يکي از فرمتھاي دلخواه تعريف شده در برگه Currency در پنجره Options ميباشد. با انتخاب گزينه String ميتوانيد داده را به صورت رشته وارد کنيد.توجه کنيد که اين نوع داده عدد نيست و نميتوانيد در محاسبات از آن استفاده کنيد. حداکثر تعداد کاراکترھاي اين نوع داده نيز در قسمتLength تعريف ميگردد. روي دكمه OK كليك كنيد.

46

47 در قسمت مشخص شده توسط کادر قرمز گزينھھاي Width و Decimals را مشاھده ميکنيد که در اين پنجره نيز وجود دارد و ميتوانيد مقادير آنھا را تغيير دھيد. در قسمت Label ميتوانيد عبارتي را براي متغير وارد کنيد که در نمودارھا و... اين عبارت به جاي نام متغير ظاھر شود. در قسمت Values براي مقادير خاصي ميتوانيد حروف يا کلمه خاصي را وارد کنيد تا در نمودار آن مقدار با اين کلمه نمايش داده شوند. براي مثال به کلمه Male عدد ١ و به کلمه Female عدد ٢ را اختصاص دھيد تا در نمودار به جاي دو عدد ١ و ٢ دو عبارت Male و Female بر روي محور مختصات نمايش داده شود. پس براي چنين مواردي الزم نيست داده را از نوع String تعيين کنيد و براي ورود اطالعات ھر بار کلمه Male يا Female را تايپ کنيد فقط کافيست عدد ١ يا ٢ را وارد کنيد. اكنون براي تعريف يک مقدار بر روي ستون Values كليك كنيد.

48 روي عالمت كنار اين ستون كليك كنيد.

49 روي جعبه متن جلوي گزينه Label كليك كنيد. عدد ١ را وارد كنيد.

50 در قسمت Label يك نام دلخواه براي مقداري كه ميخواھيم تعريف كنيم وارد ميكنيم براي مثال عبارت Var1 را تايپ كنيد. روي دكمه Add كليك كنيد.

51 با اين كار يك متن به نام Var1 تعريف كردھايم كه برابر عدد يك ميباشد.روي دكمه OK كليك كنيد.

52 در قسمت داده Missing کليک کنيد.

53 روي دکمه... کليک کنيد.

54 اکنون ميتوانيد در اين پنجره روش برخورد SPSS با مقادير غايب را تعيين کنيد. با انتخاب گزينه اول Values) (No Missing يعني ھيچ مقدار غايب در اين پرونده وجود ندارد. با انتخاب گزينه Discrete Missing Values ميتوانيد حداکثر سه داده بھعنوان مقادير غايب وارد کنيد. گزينه Range Plus Discrete Missing Values با انتخاب اين گزينه ميتوانيد دامنه مقادير بين کوچکترين و بزرگترين عدد به اضافه يک داده خارج از دامنه را به عنوان مقادير غايب وارد کنيد.روي دکمه Cancel کليک کنيد.

55 روي ميله لغزان كليك كنيد.

56 براي تعيين تراز ستون روي ستون Align كليك كنيد.

57 روي ليست بازشونده كليك كنيد. مشاھده ميكنيد اين ليست داراي سه گزينه ميباشد كه ھر يك از اين گزينھھا نحوه قرارگيري دادھھا در سلولھا را مشخص ميكنند. براي آنكه دادھھاي موجود در اين ستون در سمت چپ ستون قرار بگيرند.روي گزينه Left كليك كنيد.

58 براي تعريف عرض ستونھا روي ستون Columns كليك كنيد. در اين قسمت ميتوانيد عرض ستونھا را به دلخواه تغيير دھيد. براي مثال روي دكمه افزايش مشخص شده براي اضافه شدن عرض ستونھا كليك كنيد.

59 مشاھده ميكنيد مقدار ٨ به ٩ تغيير پيدا كرده است. براي برگشت به کاربرگ روي برگه Data View کليک کنيد.

60 مشاھده ميكنيد اين متغير به كاربرگ اضافه شده است. اكنون ميتوان دادھھاي مورد نياز را در اين متغير ذخيره نمود. در ادامه دو متغير ديگر نيز به ھمين روش اضافه ميكنيم. در اين قسمت براي راحتي كار قبل از ورود و ويرايش دادھھا متغيرھاي مورد نياز برنامه را ايجاد كردھايم. براي ورود دادھھا روي سلول مشخص شده كليك كنيد. عدد ١ را وارد كنيد.

61 روي سلول opt كليك كنيد.

62 عدد ١ را وارد كنيد. روي سلول test1 كليك كنيد.

63 عدد ٤٥ را تايپ كنيد. به ھمين ترتيب چندين عدد را براي مثال وارد ميكنيم. اكنون ميخواھيم مقدار موجود در سلول مشخص شده را تغيير دھيم. براي اين كار روي سلول مشخص شده كليك كنيد.

64 عدد ٥ را تايپ كنيد. مشاھده ميكنيد مقدار داخل سلول تغيير پيدا كرده است. بعد از ورود دادھھا و ويرايشھاي الزم روي آنھا بايد پرونده را ذخيره کرد.بر روي دكمه Save File كليك كنيد.

65 در ادامه در قسمت File Name عبارت file1 را بعنوان نام فايل وارد ميكنيم روي دكمه Save كليك كنيد.

66 اكنون اين پرونده با نام file1 و پسوند sav ذخيره شده است. اگر بخواھيم اين پرونده را تحت يك نام ديگر يا در مكان ديگري مانند ديسكت ذخيره كنيم بايد از گزينه Save as استفاده نماييم. براي اين كارمنوي File را باز كنيد. روي گزينه Save As كليك كنيد.

67 با استفاده از بخش مشخص شده توسط كادر قرمز ميتوانيد شاخه يا درايوي كه ميخواھيد فايل در آنجا ذخيره شود را تعيين كنيم.عبارت file2 را به عنوان نام جديد پرونده تايپ كنيد.

68 روي دکمه Variables کليک کنيد.

69 در اين پنجره ميتوانيد تعيين کنيد که کدام متغيرھا ذخيره شوند. اگر بخواھيد دادھھاي متغير Opt ذخيره نشود کافيست روي مربع قسمت Keep اين متغير کليک کنيد. با استفاده از دکمه Keep All تمامي متغيرھا انتخاب شده و توسط دکمه Drop All تمامي متغيرھا حذف ميشوند. براي تأييد تنظيمات بايد روي دکمه Continue کليک کنيد و در صورتي که ميخواھيد انصراف دھيد روي دکمه Cancel کليک کنيد.روي دکمه Continue کليک کنيد.

70 اکنون عبارت Keeping 3 of 3 variables باالي نام فايل نمايش داده شده است. اين عبارت نشان دھنده اين است که سه متغير از سه متغير موجود در اين فايل ذخيره ميشوند.روي دكمه Save كليك كنيد.

71 اكنون اين پرونده با دو نام file1 و file2 ذخيره شده است. اكنون ميخواھيم در اين پرونده يك سطر جديد ايجاد كنيم. براي اين منظور بايد روي سلولي از رديفي كه ميخواھيد سطر جديد در باالي آن قرار بگيرد كليك كنيد. براي مثال روي سلول مشخص شده كليك كنيد.

72 روي دکمه Insert Case كليك كنيد. براي اجراي اين دستور ميتوانستيد منوي Edit را باز کنيد و گزينه Insert Case را انتخاب کنيد.

73 مشاھده ميكنيد يك سطر به كاربرگ اضافه شده است و ميتوانيد در اين سطر مقادير دلخواه خود را وارد كنيد براي افزودن يك متغير جديد به صفحه كاربرگ روي سلولي كه ميخواھيد متغير جديد قبل از آن اضافه شود كليك كنيد. براي مثال روي سلول مشخص شده كليك كنيد. روي دکمه Insert Variable كليك كنيد.براي اجراي اين دستور ميتوانستيد منوي Edit را باز کنيد و گزينه Insert Variable را انتخاب کنيد.

74 مشاھده ميكنيد که يك متغير جديد به صفحه كاربرگ افزوده شده است. براي حذف سطر يا ركورد ابتدا بايد سطر مورد نظر خود را انتخاب كنيم. براي حذف سطر شماره سه روي شماره سطر كه با كادر قرمز مشخص شده است كليك كنيد.

75 منوي Edit را باز كنيد. روي گزينه Clear كليك كنيد.

76 مشاھده ميكنيد که با اينکار سطر انتخاب شده حذف شده است. براي حذف يك متغير يا ستون روي عنوان متغير در صفحه كاربرگ كليك كنيد.

77 در اينجا نيز ميتوانيم با استفاده از منوي Edit و انتخاب گزينه Clear اين متغير را حذف كنيم. راه ديگر استفاده از دكمه Delete صفحه کليد ميباشد.كليد Delete صفحه کليد را فشار دھيد تا اين متغير حذف گردد.

78 مشاھده ميكنيد متغير مورد نظر از صفحه حذف شده است. براي حذف بيش از يك سطر يا ستون در زمان انتخاب سطر يا ستون, بھجاي انتخاب يك سطر يا ستون, در حاليكه نشانگر ماوس را روي شماره اولين سطر يا عنوان اولين ستون قرار دادھايد, كليد سمت چپ را فشرده نگه داريد و سپس آنرا روي بقيه سطرھا يا ستونھا حركت دھيد تا با ھم انتخاب شوند. سپس با استفاده از كليد Delete از صفحه كليد يا فرمان Clear از منوي Edit ميتوانيد رديفھا يا ستونھاي مورد نظر خود را حذف نماييد. شما اكنون در پايان اين بخش قرار داريد

79 فصل سوم : کار با پرونده داده ھا درSPSS با استفاده از فرمانھاي Cut, Copy, Paste از منوي Edit ميتوان محتويات يك يا چند سلول را از يك بخش از پرونده به بخش ديگري در ھمان پرونده منتقل نمود. اكنون براي كپي كردن محتويات يك سلول در يك سلول ديگر از پرونده روي سلول مشخص شده راست كليك كنيد. روي گزينه Copy كليك كنيد.

80 روي قسمت مشخص شده ميله لغزان کليک کنيد.

81 روي سلولي كه ميخواھيد محتويات در آن سلول كپي شود راست كليك كنيد. روي گزينه Paste كليك كنيد.

82 مشاھده ميكنيد که محتويات مورد نظر در سلول انتخاب شده كپي شده است.اكنون روي سلول مشخص شده راست كليك كنيد. روي گزينه Cut كليك كنيد.

83 مشاھده ميكنيد كه عدد وارد شده در سلول حذف شده است.روي سلول مشخص شده راست كليك كنيد تا عدد حذف شده را در اين سلول قرار دھيم. روي گزينه Paste كليك كنيد.

84 مشاھده ميكنيد که محتويات سلول انتخاب شده از آن سلول حذف شده و در سلول دوم كپي شده است. وقتي در SPSS يك پرونده ايجاد ميكنيد يا ھر نوع تحليلي را انجام ميدھيد و نموداري را رسم ميسازيد, بهمنظور نگھداري نتايج بر روي كاغذ نياز به چاپ آن داريد. در SPSS ميتوانيد تمام يك پرونده يا بخشي از آنرا انتخاب كرده و چاپ كنيد. براي چاپ يك پرونده در SPSS ابتدا بايد پرونده مورد نظر خود را باز كنيم. در اين قسمت ميخواھيم پرونده كنوني را چاپ كنيم.روي دكمه Print موجود در نوار ابزار كليك كنيد.

85 در قسمت Print Range كه توسط كادر قرمز مشخص شده است محدوده مورد نظر جھت چاپ را ميتوانيم تعيين كنيم. براي مثال با انتخاب گزينه Selection فقط قسمت انتخاب شده براي چاپ ارسال ميگردد. در قسمت Copies ميتوانيد تعيين كنيد كه چند نسخه چاپ گردد. در اين قسمت اگر روي دكمه OK كليك كنيد پرونده چاپ ميشود. براي خارج شدن از اين پنجره روي دكمه Cancel كليك كنيد.

86 ميخواھيم پروندهھايي كه در يك برنامه ديگر مانند Excel يا Word ساخته شده است را در محيط SPSS باز كنيم و روي آن محاسبات الزم را انجام دھيم. وقتي يك پرونده SPSS را صادر ميكنيد, آنرا به يك برنامه ديگر ميفرستيد. برنامه مقصد ممكن است تحت Windows, تحت DOS يا حتي تحت OS/2 باشد. وقتي پروندهاي را از يك برنامه ديگر وارد ميكنيد, ميخواھيد از آن پرونده كه ممكن است با Excel, Word, dbase يا Access ساخته شده باشد, در SPSS استفاده كنيد. پس از تحليل دادهھا در SPSS ممكن است بخواھيد از نتايج كارتان در برنامهھاي ديگر استفاده كنيد. براي اين منظور دادهھا را بايستي از SPSS صادر نمود. مھمترين مسئله در صادر كردن پرونده دادهھا از SPSS به برنامهھاي ديگر اين است كه پرونده مورد نظر در SPSS را بايستي با فرمتي ذخيره كنيد كه در برنامه مقصد قابل خواندن باشد. به ھمين منظور در SPSS ميتوان پروندهھا را با فرمتھاي مختلفي ذخيره نمود. اكنون ميخواھيم يك پرونده را با فرمت.xls ذخيره كنيم تا برنامه Excel قادر به خواندن آن باشد. براي اين كار منوي File را باز كنيد. روي گزينه Save As كليك كنيد.

87

88 روي ليست باز شونده Save As Type كليك كنيد. ھمانطور كه مشاھده ميكنيد در اين ليست فرمتھاي مختلفي كه SPSS پشتيباني ميكند نمايش داده شدهاند. پرونده با فرمت برنامه Excel ذخيره شود روي قسمت مشخص شده ميله لغزان کليک کنيد. براي اينكه

89 روي گزينه (*.xls) Excel 97 through 2003 كليك كنيد.

90 روي جعبه متن File Name كليك كنيد.

91 اكنون نام File3 را بعنوان نام فايل وارد کردهايم.روي دكمه Variables كليك كنيد.

92 ھمانطور که قبال ھم توضيح داده بوديم در اينجا ميتوانيد فيلدھايي را حذف کنيد مثال ميخواھيم در ھنگام Export اين داده گزينه gloss حذف شود در قسمت مشخص شده کليک کنيد.

93 روي دكمه Continue كليك كنيد.

94 مشاھده ميکنيد که عبارت Keeping 4 of 5 variables ظاھر شده است که نمايانگر اين است که يکي از متغيرھا حذف شده است.روي دكمه Save كليك كنيد.

95 براي مشاھده گزارش روي Output1 كليك كنيد.

96 در گزارشي كه مشاھده ميكنيد مشخصات فايل ايجاد شده توسط SPSS نوشته شده است.روي دكمه Close كليك كنيد.

97 ممكن است دادهھا در برنامه Excel, Word, Quattro Pro يا Ami Pro وارد شده باشد. اكنون ميخواھيم از اين دادهھا در SPSSاستفاده كنيم. روي دكمه Open File كليك كنيد. به عنوان مثال ميخواھيم يك پرونده را از برنامه Excel به SPSS وارد كنيم. براي اين كار روي ليست باز شونده File Of Type كليك كنيد.

98 روي گزينه Excel(*.xls) كليك كنيد.

99 روي فايل File3 دابل كليك كنيد.

100 اگر گزينه مشخص شده فعال باشد اولين سطر از دادهھا به عنوان نام متغيرھا در نظر گرفته ميشود در صورتي که فعال نباشد واضح است که رديف اول ھم به عنوان داده در نظر گرفته خواھد شد.روي دكمه OK كليك كنيد.

101 اکنون گزارش نحوه ايجاد فايل Excel را مشاھده ميکنيد.روي دکمه Untitled2 کليک کنيد.

102 ھمانطور كه مشاھده ميكنيد پرونده باز شده است و ميتوانيم محاسبات و عملياتھاي الزم را روي دادهھاي اين پرونده اعمال كنيم. شما اكنون در پايان اين بخش قرار داريد برای ادامه آموزش به نرم افزار آموزش SPSS مراجعه نمایئد.

g

g فرمول هاي مربوط به محلول سازي از جامدات gr=c m ã Mã V lit الف ( زمانی که غلظت بر حسب مولاریته باشد: = M جرم مولکولي ماده و C m مولاريته و V حجم بر حسب ليتر است. مثال : 250 میلی لیتر محلول 0/2 مولار سود

Více

ب عد پنجم. A5Lite & A5Pro مرداد 39 راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته.

ب عد پنجم. A5Lite & A5Pro مرداد 39 راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته. راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته A5Lite & A5Pro مرداد 39 فهرست فصل اول : تنظیمات پایه تعریف دستگاه تعریف چارت سازمانی فراخوانی اطالعات و اثرانگشت افراد مدیریت پرسنل بارگذاری اطالعات و اثرانگشت

Více

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 نام استاد: خانم مهندس زهرا نصیری اقدم موضوع جلسه سوم : کار با محیط گنوم و امکانات آن از جمله امکانات شبکه 1 فهرست مطالب: -1 مقدمه کلی... 3-2 -3 مقدمه این جلسه...

Více

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه روش مناسب مهندسي مجدد در ايران مهدي بستانچي Bostanchi@Gmail.com چكيده يكي از ويژگيهاي دنياي جديد كسب و كار افزايش سطوح رقابت است. سازمانهايي كه خواهان افزايش سهم بازار خود و يا اصولا بقا در چنين فضايي

Více

Scorm. effect / Annotation. Time/Date - Elseped time FALSE. Avi. trizz. matching - multiple answer. camproj. spilit. tools/camtasia menu maker

Scorm. effect / Annotation. Time/Date - Elseped time FALSE. Avi. trizz. matching - multiple answer. camproj. spilit. tools/camtasia menu maker effect / Annotation Time/Date - Elseped time FALSE فونتهای با سری F Avi trizz Scorm matching - multiple answer درجه بندی ایده های خالقانه خالقیت camproj spilit tools/camtasia menu maker zoom-in-pan در

Více

بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB

بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB نویسنده : مهندس سعید تجالیی وب سایت مدرسه برق www.barghschool.com بررسی تخصصی کلیدهای MCCB و ACB در تابلو برق کلیدهای قابل قطع زیر بار به زبان ساده چگونه عمل می کنند همانطور

Více

فصل چهارم پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: پرکاربرد آن شرح دهد. لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند. سیستمعامل لینوکس دبیان را نصب کند.

فصل چهارم پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: پرکاربرد آن شرح دهد. لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند. سیستمعامل لینوکس دبیان را نصب کند. فصل چهارم معرفی سیستم عامل لینوکس و نصب آن پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: مراحل پیدایش سیستمعامل لینوکس را بیان کند و ویژگیهای این سیستمعامل را شرح دهد. مفهوم توزیع )نسخه( را در مورد سیستمعامل لینوکس

Více

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی در بسیاری مواقع اتفاق افتاده است که متوجه نصب نشدن Vmware tools روی ماشین های مجازی در سطح دیتاسنتر خود م شوید. حال مم ن است آنها م ررا روی سیستم عاملهای

Více

فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول

فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول مولکول های پیچیده غذایی در سه مرحله به مولکول های ساده تر شکسته می شوند= کاتابولیسم پروتئین ها چربی ها و پلی ساکاریدها 1- مرحله اول تجزیه آنزیمی: هضم در روده (

Více

راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30

راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30 راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30 فهرست -1 معرفی دستگاه 2...Smart 30 دستگاه... 2 دستگاه... 4 ریبون... 5 1-1- مشخصات خارجی 2-1- مشخصات داخلی 3-1- مشخصات کارتریج 2- نصب و راهاندازی چاپگر...7-1-2

Více

آشنایی با ساختار هسته فصل 8

آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته در فصل قبل با برخی از مفهوم های فیزیک جدید آشنا شدیم. نظریه های نسبیت و کوانتومی در سده بیستم میالدی فیزیک را به طور کامل متحول ساخت. امروزه دانشمندان

Více

فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن

فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن شماره 57 تیر و مرداد 1394 صاحب امتیازو مدیر مسئول : مهندس رضا حسینمردی سردبیر : مهندس رضا ترکاشوند مدیر هنری : یحیی حسینمردی

Více

قرارداد همکاری شرایط اختصاصی قرارداد:

قرارداد همکاری شرایط اختصاصی قرارداد: قرارداد همکاری ماده 1( طرفین قرارداد: این قرارداد از تاریخ امضاء بین شرکت ایده نوین تجارت روماک )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 454511 شناسه ملی 14004070799 و کد اقتصادی 411451119556 به نمایندگی آقایان

Více

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي تقي پورنامداريان خواجه نصيرالدين طوسي (وفات: ٦٧٢) در مقام فيلسوف و منطقي جوهر شعر را. ١ او در تعريف کالم مخي ل مي گويد: تخييل مي داند و شعر را کالم مخي ل مي شمارد. ٢ بنابر اين به نظر خواجه عاطفه کالمي

Více

Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa

Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa Tento formulář žádosti je zdarma/this application form is free FOTO 1. Příjmení / Surname(s) [family name(s)] نام خانوادگی/ : (x) ČÁST

Více

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري.

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري. بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري. آندره ژيد کم کاری و پرکاری تیروئید آبان 49 1 غده تیروئید 1 غده تیروئید یک عضو پروانه ای شکل در قسمت تحتانی گردن و قدام نای است که حدود 5 سانتی متر طول 3 سانتی

Více

Jaroslav SIVÁK Prùvodce nástroji kreslicího programu 1997 Podrobný popis nástrojù a funkcí vyspìlého objektovì orientovaného kreslicího programu Na nìkolika podrobnì øešených pøíkladech jsou názornì demonstrovány

Více

گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931

گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931 گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عناوین جلدها 1-36 جلد اول: جنبههای زلزلهشناسی

Více

Řešené statistické příklady v SPSS

Řešené statistické příklady v SPSS Řešené statistické příklady v SPSS Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. 1 Krátce o SPSS Statistických programů komerčně šířených existuje veliké množství. Jako nejpopulárnější příklady můžeme zmínit NCSS,

Více

مرور جامع ایمونولوژی خدیجه شماخته گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی

مرور جامع ایمونولوژی خدیجه شماخته گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی مرور جامع ایمونولوژی ویژه ی علوم پایه پزشکی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی ویراستار خدیجه

Více

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه پیام مدیرعامل پرودگارا برای رسیدن به تو آن قدر راه بسیار است که من در حیرانم و فرصت ها آن قدر اندکند که پریشانم بارالها کدامین راه برای هم چون منی شایسته تر است خرسندم در بخشی از زمان زندگی می کنم که در

Více

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor

Více

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113 ÚKOL 2 Jméno a příjmení: UČO: Imatrik. ročník: Úkol 2.1: V souboru EVS99_cvicny.sav zjistěte, zdali rozložení názoru na to, kdo by měl být odpovědný za zajištění bydlení (proměnná q54h), je normální. Řešte

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

Návod pro práci s SPSS

Návod pro práci s SPSS Návod pro práci s SPSS Návody pro práci s programem SPSS pro kurz Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 (jaro 2013) Ladislava Zbiejczuk Suchá Instalace programu SPSS najdete v INETu. Po přihlášení

Více

Návod k použití programu CTR-remote v1.3 strana 1 / 1 Program pro Windows k řízení regulací s CTR sběrnicí Datum:

Návod k použití programu CTR-remote v1.3 strana 1 / 1 Program pro Windows k řízení regulací s CTR sběrnicí Datum: Návod k použití programu CTR-remote v1.3 strana 1 / 1 Návod k použití CTR-remote v1.3 Program pro Windows k řízení regulací s CTR sběrnicí Návod k použití programu CTR-remote v1.3 strana 2 / 2 1. Obsah

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Soubory KAPITOLA 1. Manuální zápis dat do souboru

Soubory KAPITOLA 1. Manuální zápis dat do souboru Soubory Soubory pro statistickou práci jsou vždy připraveny ve tvaru datové matice obdélníkové tabulky, jejíž řádky zpravidla odpovídají případům a sloupce proměnným. Datovou matici tvoříme či přebíráme

Více

Digitální kartografie 5

Digitální kartografie 5 Digitální kartografie 5 strana 2 Zadání atributů pro jednotlivé plochy při vytvoření nového souboru shapefile se nám automaticky vytvoří také databázový soubor *.dbf, který obsahuje atributovou tabulku

Více

Databáze ROMARIN (WIPO)

Databáze ROMARIN (WIPO) Databáze ROMARIN (WIPO) 1. Otevření databáze (Open database) Označíme nabízenou databázi (U:\) a potvrdíme výběr kliknutím na OK. 2. Výběr databáze (Database overview) Vybereme databázi, se kterou chceme

Více

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Tento uživatelský manuál zahrnuje CORRIGO E Tool jak pro ohřev, tak pro ventilaci. Tento uživatelský manuál je vydáván firmou AB REGIN bez záruk.

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

Tiskárna štítků Příručka uživatele programů

Tiskárna štítků Příručka uživatele programů Brother QL-Series Tiskárna štítků Příručka uživatele programů QL-500 QL-560 QL-650TD QL-570/580N QL-1050/1060N Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost

Více

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 2. Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 Základní informace Program Corel Draw je produktem kanadské společnosti Corel corporation a je jedním z mnoha programů které při zakoupení balíku Corel

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Návod uživatele Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Uživatelské instrukce obchodní platformy BOSSAFX Multiterminal Strana 2 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE... 3

Více

Page 1 of 23 ن ھ ت ی ک ش ز پ م ل ع ه ا گ ش ن ا د ی م م ع ط ب ا ر Page 2 of 23 ر ط ع م م ی د ا ن ش گ ا ه ع ل م پ ز ش ک ی ت ھ ر ا ن ف ه ر س ت : باشگاه خبرنگاران جان : ف ق ط ي ك د ه م ب د ج ه پ ژ ه ش ي ك

Více

Úvod do ESP-r 1 ESP-r historie ESP-r (Environmental Systems Performance; r for "research ) Nástroj pro dynamickou simulaci budovy metodou konečných objemů a konečných diferencí založený na metodě, heat

Více

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

První krůčky se SAS Enterprise Miner 6.2. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo.

První krůčky se SAS Enterprise Miner 6.2. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo. New Project Pojmenujte projekt a vyberte fyzickou cestu adresář na disku (s právem zápisu pro uživatele sasdemo), kde budou uložena

Více

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE

B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE Návrhový systém EAGLE se skládá ze tří modulů, které nám umožní zpracovat základní dokumentaci k elektronickému obvodu: 1. návrh schématu - schématický editor - SCH E,

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu 2.1.1. File 2.1.2. Record 2.1.3. Header 2.1.4. Tools 2.1.5. Languages 2.1.6.

Více

Databázové systémy, MS Access. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP

Databázové systémy, MS Access. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP Databázové systémy, MS Access Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D přednáška 2 Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D Program Rhinoceros 3D po spuštění zobrazí základní pracovní prostor, který je složen ze čtyř pracovních oken zobrazujících vytvářený model

Více

Wonderware FactorySuite InTouch 9.5

Wonderware FactorySuite InTouch 9.5 Wonderware FactorySuite InTouch 9.5 Uživatelská příručka Invensys Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společností Invensys Systems, Inc. nebo Pantek (CS) s.r.o. nesmí

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah MS SQL Server 2005, Jazyk Transact-SQL, syntaxe, proměnné, struktury,

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

Metodický postup vyhodnocení obsahůaminokyselin ve standardech a vzorcích programem CHROMuLAN v 0.56 a vý še. S. Kráč mar, P. Píš a, P.

Metodický postup vyhodnocení obsahůaminokyselin ve standardech a vzorcích programem CHROMuLAN v 0.56 a vý še. S. Kráč mar, P. Píš a, P. Metodický postup vyhodnocení obsahůaminokyselin ve standardech a vzorcích programem CHROMuLAN v 0.56 a vý še S. Kráč mar, P. Píš a, P. Porazil 2002 Vydalo: Pikron s.r.o., Kaň kovského 1235, 182 00 Praha

Více

Pomůcka pro cvičení: 3. semestr Bc studia

Pomůcka pro cvičení: 3. semestr Bc studia Pomůcka pro cvičení: 3. semestr Bc studia Statistika Základní pojmy balíček: Statistics Pro veškeré výpočty je třeba načíst balíček Statistic. Při řešení můžeme použít proceduru infolevel[statistics]:=1,

Více

GIS. Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy.

GIS. Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy. GIS Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy. Zadání atributů pro jednotlivé plochy při vytvoření nového souboru shapefile se nám automaticky vytvoří také databázový soubor *.dbf, který

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE

MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE ZDENKA ŘÍHOVÁ _ KRISTÝNA SVOBODOVÁ _ CAD 5 - GIS _ FA ČVUT _ LS

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Počítačové cvičení BNEZ 1 Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Pomocí programu OrCAD Capture zobrazte voltampérovou charakteristiku diody 1N4007 pro rozsah napětí

Více

Tutoriál Prezi. Co je to Prezi. Přihlášení na www.prezi.com. Registrace

Tutoriál Prezi. Co je to Prezi. Přihlášení na www.prezi.com. Registrace 1 Tutoriál Prezi Srdečně vítej v tutoriálu EdTRANS Prezi! Tento návod tě krok po kroku seznámí se všemi důležitými funkcemi softwaru a pomůže ti s vytvořením tvojí první prezentace. V následujících kapitolách

Více

1. Kategoriální proměnná nominální: (Tabulka a graf četností) Př.: sloupec (PokudanoJakčasto) -> Analyze -> Descriptive statistics -> Frequencies

1. Kategoriální proměnná nominální: (Tabulka a graf četností) Př.: sloupec (PokudanoJakčasto) -> Analyze -> Descriptive statistics -> Frequencies Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 2. - Jednorozměrné třídění Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ - Seznamte se s dotazníkem a strukturou

Více

Online komunikace v klubu ESN Liberec

Online komunikace v klubu ESN Liberec Online komunikace v klubu ESN Liberec Stručné shrnutí minimálních znalostí pro komunikaci v Teamu i mimo něj Jiří Tichý by IT Responsible Obsah 1. Google aplikace... 3 1.1 Přihlášení k Google aplikacím...

Více

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY Spusťte BIDS - z menu vyberte File/New/Project a vytvořte nový Analysis Services Project typu Bussines Inteligence Project - doplňte jméno projektu

Více

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1. Vizuální porovnání pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1 2. Roztřídění dle krajinného krytu Pouze úprava legendy a vytvoření

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

Software k popisovači S700E. Návod k obsluze

Software k popisovači S700E. Návod k obsluze Software k popisovači S700E Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD...3 2. INSTALACE...4 3. SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ PROGRAMU...6 3.1. Spuštění programu...6 3.2. Ukončení programu...7 4. VZHLED PROGRAMU...7 4.1. Základní

Více

Jak na paralelní texty s programem ParaConc

Jak na paralelní texty s programem ParaConc Jak na paralelní texty s programem ParaConc verze 0.3 Alexandr Rosen alexandr.rosen@ff.cuni.cz 14. dubna 2005 1 ParaConc základní údaje program pro vytváření a prohlížení paralelních korpusů pro systém

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Řada CL5000 Návod k použití CL-Works

Řada CL5000 Návod k použití CL-Works Řada CL5000 Návod k použití CL-Works - 1 - Obsah 1. Instalace... 7 1.1. Použití tohoto návodu... 7 1.2. Postup instalace... 7 1.2.1. Příprava instalace... 7 1.2.2. Nastavení instalace... 8 1.2.3. Dokončení

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií http://www.utee.feec.vutbr.cz/~fialap/vyuka/cpl.html Kolejní 2906/4 612 00 Brno Ovládání Builderu C++ pro kurz BSCP vytvořila

Více

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace Microsoft Office 365 SharePoint Online novinky a administrace Co lze dělat se SharePoint(em) Online? KOLEGOVÉ SHARE Projekty Produkty Procesy Služby Reporty Kontakty PARTNEŘI ZÁKAZNÍCI SharePoint a cloud

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze

Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze Biochemický analyzátor Zkrácená příručka k obsluze Připojení přístroje k elektrické síti: Konektor transformátoru zasuňte do přístroje. Síťovou šňůru zapojte do transformátoru odpovídajícím zakončením

Více

ZÁKLADY PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM2001

ZÁKLADY PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM2001 ZÁKLADY PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM2001 1 Autor: Ing. Antonín JURÁNEK, 2006 1. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A NASTAVENÍ PROGRAMU 1.1. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění se zobrazí pracovní prostředí programu.

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR AMINOKYSELIN AAA 400

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR AMINOKYSELIN AAA 400 INGOS s.r.o AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR AMINOKYSELIN AAA 400 Návod k programu ChromuLan PRAHA 11. dubna 2006 Výrobce : INGOS s.r.o divize laboratorních přístrojů Vývoj a konstrukce : PiKRON s.r.o Chemický systém

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Data Dictionary Editor Software

Data Dictionary Editor Software Data Dictionary Editor Software Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 INSTALACE... 4 2 KNIHOVNY PRVKŮ... 5 2.1 ELEMENTY KNIHOVEN PRVKŮ... 5 2.1.1 Co je to prvek?... 5 2.1.2 Co je to atribut?... 6 2.2 POTŘEBUJI DATOVOU

Více

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Projekt Pospolu Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. Tutorial 4 Zpracování tachymetrie

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

mitesemo Popis programu pro komunikační zařízení

mitesemo Popis programu pro komunikační zařízení mitesemo Popis programu pro komunikační zařízení v.1.0 Program mitesemo (verze 0.0.01) je určen ke komunikaci se senzorovými moduly mitesemo, viz www.mite.cz. Jeho účelem je demonstrovat funkci modulů

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Návod na obsluhu vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Měřící přístroj R&S ZVL může pracovat buď v režimu obvodového, nebo spektrálního analyzátoru. V tomto návodu je zaměřena pozornost jen na režim

Více

InControl Driver for Advantech I/O Cards

InControl Driver for Advantech I/O Cards Pantek Productivity Pack InControl Driver for Advantech I/O Cards Verze 1.1 10. října 2001 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Instalace... 3 Licencování... 4 KONFIGURACE...

Více

Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Měřící přístroj R&S ZVL může pracovat buď v režimu obvodového nebo spektrálního analyzátoru. V tomto návodu je zaměřena pozornost na základní

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití PŘÍLOHA P I: POPIS TLAČÍTEK Tab. 1. Popis tlačítek panelu Standard ikona název (klávesová zkratka); popis New (Ctrl + N); Otevře nový dokument Open (Ctrl + O); Otevře uložený model Save (Ctrl + S); Uloží

Více

Příručka uživatele programu

Příručka uživatele programu Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1 Obsah Obsah..................................................................................... 2.......................................................................................

Více

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části základního okna 2.1. Menu 2.1.1. Connection 2.1.2. Help 2.1.3. Languages 2.2. Nástrojová lišta 2.3. Strom

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Lukáš Brodský www.gisat.cz. Praha 2008. Osnova. Objektový přístup Verze 4, 5, 6 / 7 Developer7 -funkčnost, nové vlastnosti HW

Lukáš Brodský www.gisat.cz. Praha 2008. Osnova. Objektový přístup Verze 4, 5, 6 / 7 Developer7 -funkčnost, nové vlastnosti HW Nové možnosti objektověorientované klasifikace v Definiens Lukáš Brodský www.gisat.cz GISAT Praha 2008 Osnova Objektový přístup Verze 4, 5, 6 / 7 Developer7 -funkčnost, nové vlastnosti HW Objektový přístup

Více