Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,havarijní pojištění a povinné ručení v České republice, zpracovala samostatně pod pedagogickým vedením Ing. Diany Bílkové, Dr. a s použitím uvedené literatury. V Plzni dne 5. června 2010 Ilona Václavíková

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Dianě Bílkové, Dr. za cenné rady a velmi vstřícný přístup.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá dvěma pojistnými produkty na českém trhu, a to havarijním pojištěním a pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Studie se zpočátku zaměřuje na obecné vymezení pojmů z oblasti havarijního pojištění a povinného ručení. Následující kapitola zhodnocuje vývoj těchto dvou pojistných produktů na našem trhu. Poté je provedena analýza statistických podkladů celého spektra pojišťoven v ČR a následně i analýza ukazatelů pojišťovny Kooperativa, jakožto jedné z nejvýznamnějších pojišťoven. V závěrečné části dochází k rozboru a porovnání nejsilnějších pojišťovacích subjektů v naší zemi. Klíčová slova: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti, provoz vozidla, pojištění vozidla, pojistná smlouva, pojistitel, pojištěný, škoda, pojistné.

5 Annotation The problem of two products on the Czech insurance market is discussed in the bachelor thesis. The first product is the accident insurance; the latter is the liability insurance for damage incurred as a result of traffic accidents (so-called third party insurance). The aim of this study is to define concepts from the accident insurance and third party insurance area. The first chapter assesses a development of these two insurance contracts used on the local market. Then I analysed statistic foundations of some of our insurance companies. I also analysed indexes of Kooperativa Insurance Company, which is one of the most important insurance company in Czech Republic. In the last chapter there is a detailed analysis and comparison of our most powerful insurance companies. Keywords: accident insurance, third party insurance, liability insurance, vehicle operation, motor instance, insurance contract, the insurer, the insured, damage, premium.

6 Obsah Úvod Význam havarijního pojištění a povinného ručení Význam povinného ručení Právní úprava povinného ručení Vznik pojištění Rozsah pojištění odpovědnosti Výluky pojištění odpovědnosti Placení a výše pojistného Limity pojistného plnění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky Přechod práva Zánik pojištění Nepojištěný automobil Pokuty a sankce Zelená karta (Mezinárodní automobilová pojišťovací karta) Systém bonus a malus Význam havarijního pojištění Škody kryté havarijním pojištěním Rozsah krytí škod havarijním pojištěním Faktory ovlivňující výši ceny havarijního pojištění AllRisk Doplňkové připojištění Vývoj havarijního pojištění a povinného ručení Historie a vývoj pojišťovnictví Vývoj povinného ručení Sjednání povinného ručení pouze pro některé majitele motorových vozidel... 32

7 2.2.2 Dobrovolnost pojištění Povinnost uzavření povinného ručení pro živnostníky Povinnost uzavření povinného ručení pro každé registrované vozidlo Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem Vznik povinného ručení povinně smluvního Vývoj havarijního pojištění Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj z komplexního pohledu ČAP Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj u pojištovny Kooperativa Porovnání havarijního pojištění a povinného ručení konkrétních finančních subjektů Česká asociace pojišťoven Česká kancelář pojistitelů Garanční fond Pojišťovny nabízející produkt povinné ručení a havarijní pojištění Srovnání produktů povinného ručení a havarijního pojištění nejsilnějších finančních subjektů na trhu Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s Allianz pojišťovna, a.s Generali pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s ČSOBP pojišťovna, a.s Uniqa pojišťovna, a.s Závěr...71 Seznam použité literatury...73 Seznam použitých obrázků 75 Seznam použitých tabulek.75 Seznam použitých grafů 76

8 Úvod Cílem mé bakalářské práce je objasnit, jak důležitou roli zastávají na českém trhu dva významné pojistné produkty, které jsou v povědomí všeobecně známé jako povinné ručení a havarijní pojištění. Přestože se tato základní pojištění týkají vozidel, každé z nich má v podstatě úplně jiný význam. Mezi veřejností jsou tyto produkty často zaměňovány a jsou tak uzavírána havarijní pojištění, aniž by dotyční věděli, k čemu dané pojištění ve skutečnosti slouží a co od tohoto produktu mohou očekávat. V úvodu bakalářské práce pojem povinné ručení a havarijní pojištění nejdříve teoreticky blíže vysvětlím. Poté se zaměřím na definování základních pojmů týkajících se vzniku, trvání a zániku pojištění těchto produktů. V další části se budu zabývat prvopočátky samotného pojišťovnictví a blíže se zaměřím na historii a vývoj povinného ručení a havarijního pojištění. Následně vysvětlím příčiny, které postupný vývoj nejvíce ovlivňovaly. Další oblastí mé studie bude analýza pojistného trhu v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění. S využitím poskytnutých statistických podkladů stanovím vybrané statistické ukazatele, na základě kterých získám přehled o meziročním vývoji. V závěru této bakalářské práce se zaměřím na nejsilnější představitele finančních subjektů působících v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění. 8

9 1. Význam havarijního pojištění a povinného ručení V obecné rovině lze rozlišit dvě základní odvětví pojištění motorových vozidel: - odpovědnostní pojištění motorových vozidel (u nás označované jako povinné ručení) - majetkové pojištění motorových vozidel, označované jako havarijní pojištění motorových vozidel, v cizině nazývané často jako pojištění kaska 1.1 Význam povinného ručení Právní úprava povinného ručení Povinné ručení je upraveno v zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o zákon číslo 168 z roku 1999 sbírky. Zákon o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla byl roku 1999 schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky a uveřejněn ve sbírce zákonů. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zřizuje Českou kancelář pojistitelů, u které vymezuje její působnost. Podle tohoto zákona může na silnici, místní a účelové komunikaci, dálnici provozovat vozidlo pouze ta osoba, která má pojištěnou odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla. 9

10 Tímto vozidlem se rozumí: Silniční vozidla druhu osobní automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, traktor, tahač, přípojné vozidlo, pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a jednonápravový traktor s přívěsem. Tuzemská vozidla - vozidla evidovaná - neevidovaná vozidla ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm či sídlem na území České republiky Cizozemská vozidla - vozidla s cizí státní poznávací značkou (SPZ) - vozidla bez cizí SPZ ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky Vznik pojištění A) Pojistná smlouva Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy, jestliže není v pojistné smlouvě dohodnut jiný počátek pojištění a sjednává se na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě uvedeno a dohodnuto jinak. 1 Následně po uzavření pojistné smlouvy je pojistitel povinen pojistníkovi vydat určitý doklad o pojištění odpovědnosti a na jeho žádost vydat i zelenou kartu. 1 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 10

11 Zákonem č. 168/1999 Sb. 2 přešlo povinné ručení ze zákonného na smluvní pojištění a tím se i otevřel trh pro ostatní pojišťovny. Sjednání povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností každého majitele motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla. Přes určitou povinnost pojištění uzavřít má každý svobodu ve výběru pojišťovny, s níž vstoupí do smluvního vztahu. Každá pojišťovna se snaží získat klienty nabídkou zajímavějších podmínek uzavření smlouvy. B) Zákon o pojistné smlouvě 3 Zákon o pojistné smlouvě nabyl plné účinnosti a je platný pro právní vztahy, které vznikly od tohoto data. Dřívější vztahy se řídí nadále předpisy, jež platily do té doby. Tento zákon upravuje vztahy účastníků soukromého pojištění. Důvodem této úpravy bylo naše členství v EU a také nutnost rozvoje a změny na českém pojistném trhu. Zákon rozlišuje pojištění na: škodové U tohoto pojištění je účelem náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. obnosové Toto pojištění má takový účel, jehož cílem je získání obnosu nezávislého na vzniku a rozsahu škody. Nově se zde objevuje pojem zachraňovací náklady. Což jsou náklady, které pojistník vynaloží na odvrácení škody nebo ke zmírnění následků pojistné události. 2 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 3 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 11

12 Dále se zavádí pojištění cizího rizika, kde pojistné pak dostane třetí osoba. Jedná se například o havarijní pojištění leasingového nájemce. Pojistník nově získává právo odstoupit od smlouvy, pokud mu pojistitel nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se pojištění. Toto právo měl dosud jen pojistitel. S tímto právem souvisí i nová povinnost pojistitele sdělit zájemci o pojištění před uzavřením smlouvy či během trvání ohledně změn týkajících se firmy, všechny informace uvedené v zákonu Rozsah pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na každou osobu, která má odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla a to u toho, jež je uvedené ve smlouvě. Tímto pojištěním je tedy kryta odpovědnost každé osoby, jež způsobila škodu provozem daného vozidla. Jedná se i o ty osoby, kterým vozidlo nepatří, nebo lidí, kteří jsou vozidlem jen přepravováni, jestliže za tuto škodu odpovídají. Pojistitel hradí za pojištěného prokázané a uplatněné nároky na náhradu, které se týkají: Škody, která vznikla poškozením, zničením nebo ztrátou věci, i škody, ke které došlo odcizením věci Škody na zdraví nebo usmrcením Škody mající povahu ušlého zisku nebo výdělku Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, při uplatňování daných nároků 12

13 A) Osobní rozsah odpovědnosti Smlouvu je povinen uzavřít vlastník, spoluvlastník nebo řidič zahraničního vozidla (cizozemského). Je také možné uzavřít tuto pojistnou smlouvu ve prospěch těchto osob. Pokud existuje více spoluvlastníků, je povinen ten, který je ostatními písemně pověřen. Jestliže není žádný pověřen, je to osoba zapsaná v technickém průkazu. Jestliže dojde k zániku pojištění, musí být do 7 dnů sepsána nová pojistná smlouva, vztahující se na totéž vozidlo nebo odevzdána SPZ a OTP vozidla orgánu evidence. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá: Řidič zahraničního vozidla se zelenou kartou nebo se zárukou kanceláře pojistitelů cizího státu Složka Integrovaného záchranného systému pro vozidla neužívaná k podnikání, zařazená do přílohy poplachového plánu kraje Vyjmenovaná vozidla BIS, ministerstva obrany, vnitra a vozidla jednotek sborů dobrovolných hasičů obce B) Věcný rozsah odpovědnosti Škoda na zdraví a usmrcení Věcná škoda Škoda mající povahu ušlého zisku nebo ušlého výdělku Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování úhrady uvedených škod 13

14 Nároky na náhradu škody musí poškozený uplatnit a prokázat. Dále má poškozený právo uplatnit nárok na plnění u určitého pojistitele nebo u Kanceláře pojistitelů, což je u nároku plnění z Garančního fondu Výluky pojištění odpovědnosti Pojistitel nehradí: Škodu, kterou utrpěl řidič, který provozem způsobil danou škodu Věcná škoda a ušlý zisk, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, kteří s touto osobou žijí ve společné domácnosti Škodu na vozidle, na kterém byla škoda provozem způsobena a na věcech přepravovaných tímto vozidlem. Výjimku tvoří škoda na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba na sobě či u sebe Škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nedošlo-li ke škodě způsobené provozem jiného vozidla Náklady, které vznikly poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění, v důsledku škody na zdraví či usmrcení utrpěné řidičem vozidla, který škodu provozem zavinil Škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla Škodu, která vznikla provozem vozidla při určité válečné události nebo v době teroristického činu Škodu způsobenou provozem vozidla v souvislosti s účastí na organizovaném motoristickém závodě či soutěži. To neplatí ve skutečnosti, jestliže byl řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích 14

15 1.1.5 Placení a výše pojistného Výše pojistného se určuje podle sazeb stanovených pojistitelem a pojistné je propočítáváno pro roční pojistné období. Pojistné je běžným pojistným a je splatné prvního dne pojistného období, jestliže není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Při stanování pojistného je pojišťovna povinna dodržovat zásady uložené zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla týkající se hlavně minimální a maximální výše pojistného po dobu nejbližší 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona Limity pojistného plnění Zákon o povinném ručení stanovuje minimální limit pojistného plnění a rozumí se tím nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události. Zákonný limit pojistného plnění činí: mil. pro škodu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného nebo usmrceného 35 mil. pro škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, to platí i na škodu vzniklou odcizením věci, jestliže fyzická osoba ztratila schopnost danou věc opatrovat nebo škodu, která má povahu ušlého zisku, nezáleží přitom na počtu poškozených Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízejí pojišťovny i limity vyšší; jejich maximální hranice není v zákoně stanovena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uvedeny. 4 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 5 Novela zákona č. 137/2008Sb 15

16 Jestliže součet nároků více poškozených převyšuje limit pojistného plnění sepsaný v pojistné smlouvě, snižuje se každému pojistné plnění v poměru sjednaného limitu k součtu nároků všech poškozených. Pojišťovny ovšem mohou výše uvedené limity plnění nastavit i výhodněji, než jim umožňuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti, ale i v dalších bodech. Pojištěný může u vybraných pojišťoven dostat slevu na úrazové či havarijní pojištění Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele, které se týkají určitého sjednávaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Měl by co nejdříve písemně oznámit změny, které mají vliv na výši pojistného a doplatit také nově stanovené pojistné. Pojistník má dále povinnost sdělit pojistiteli zahájení správního či trestního řízení a výsledek těchto řízení. Tato osoba musí bez zbytečného odkladu písemně oznámit: Změnu vlastníka vozidla Jestliže vozidlo přestalo být jako vozidlo funkční Odcizení vozidla Vyřazení vozidla z evidence vozidel Údaje o vozidle, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a to do 15 dnů od uzavření smlouvy Změnu trvalého pobytu nebo kontaktní adresy 16

17 1.1.8 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen písemně sdělit pojistiteli, a to bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodní události s uvedením skutkového stavu. 6 Má povinnost předložit pojistiteli požadované doklady a umožnit tak pořízení jejich kopií. To vše je zapotřebí provádět podle pokynů pojistitele. Je nutné bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že byl proti němu uplatněn nárok na náhradu škody a vyjádřit se tak k požadované náhradě a její výši. Dále dochází ke sdělení pojištěného pojistiteli, zda bylo v souvislosti se škodní událostí zahájeno správní nebo trestní řízení a výsledku řízení. Zapotřebí je také sdělit pojistiteli, zda poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného orgánu. V řízení o náhradě škody ze škodní události je povinnost postupovat v souladu s pokyny pojistitele. To znamená například neuzavírat soudní smír nebo se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky. Je nutností, aby pojištěný doložil poškozenému bez zbytečného odkladu na jeho žádost údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody Pojistné plnění Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění u pojistitele. Pokud vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění, pojišťovna je povinna vyplatit pojištěnému plnění v rozsahu uplatněných a prokázaných nároků. Pojistné plnění může být, ale vyplaceno jen do určité výše a to maximálně do výše sjednaného limitu plnění. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření, nebo od okamžiku, kdy bylo obdrženo pravomocné rozhodnutí soudu o výši náhrady škody. 6 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 17

18 Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky Pojistitel má právo proti pojištěnému na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, zda pojištěný: Způsobil škodu úmyslně Porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích Jako účastník dopravní nehody, nehodu neohlásil policii Způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně Pojistitel je oprávněn vymáhat úhradu vyplacené částky poruší-li pojištěný své povinnosti a toto porušení mělo podstatný vliv na výši plnění pojistitele nebo tímto porušením došlo ke ztížení určitého právního důvodu plnění, výše škody nebo rozsahu či uvede-li ho pojištěný úmyslně v omyl o daných okolnostech týkajících se vzniku nároku na plnění nebo jeho výše. Pojistitel má dále právo na úhradu vyplacené částky, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, kterou pro nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednání pojištění, a která byla pro uzavření pojistné smlouvy důležitá. Součet pojistitelem požadovaných náhrad od pojištěného v důsledku nesplnění jeho povinnost, nesmí být vyšší než plnění vyplacené pojistitelem v důsledku škodní události, která s tímto právem pojistitele souvisí. 18

19 Přechod práva Pokud pojistitel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něj právo pojištěného na náhradu škody nebo jiné právo, které mu vzniklo proti jinému v souvislosti s jeho odpovědností za škodu. 7 Na pojistitele přechází právo pojištěného: Na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či pozastavení jeho výplaty, pokud za něj pojistitel tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí důchod Na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které mu byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj zaplatil Na vypořádání nebo postih, a to až do výše částek, které za něj pojistitel uhradil Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v předchozích odstavcích a předat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. 7 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19

20 Zánik pojištění K zániku pojištění dochází v několika případech: Výpovědí ke konci pojistného období Dnem, kdy pojistník oznámí pojistiteli změnu v osobě vlastníka vozidla Dnem, kdy přestalo vozidlo fyzicky existovat Odcizením vozidla dnem oznámení odcizení na policii Dnem vyřazení vozidla z evidence Písemnou dohodou účastníků smlouvy Uplynutím třiceti dnů od doručení upomínky k zaplacení pojistného a v případě, že nebylo uhrazeno Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno 20

21 A) Výpověď Výpověď je nutno učinit písemně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis a také velmi důležitá věta: "Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla č... (číslo smlouvy), k datu (datum ke kterému daná původní smlouva končí). Současně s výpovědí je potřeba zažádat si o potvrzení bezeškodného průběhu za minulé roky. Tento doklad je potřebný při uzavírání nové smlouvy. I když byla z pojistné smlouvy čerpána nějaká částka, nemusí to být důvod toho, že přijdeme o bonus. Příklad výpovědi: XXXX pojišťovna, a.s. Dlouhá Praha 1 Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č ke dni Současně žádám o zaslání potvrzení o délce beznehodovostního průběhu pojištění. V Ostravě dne S pozdravem < podpis > jméno, adresa 21

22 B) Změna pojistitele (pojišťovny) Pokud dojde k rozhodnutí změnit pojišťovnu, neznamená to přijít o veškeré bonusy za bezeškodní průběh pojištění, bonusy se u nastávající pojišťovny uznávají. Je třeba jen dodržet určitý postup, a jestliže se jedná o pojišťovnu, která nabízí nižší cenu, na přestupu může naopak ušetřit. Pojistné období u většiny uzavřených smluv trvá 12 měsíců a stále ještě většině řidičů končí k Sazby na příští rok pojišťovny zveřejňují kolem října a proto je pro tyto řidiče nejvhodnější doba na přemýšlení o změně pojišťovny právě v tomto čase. Po zániku původní smlouvy je třeba do sedmi uzavřít novou smlouvu. Pokud toto majitel vozidla nesplní je povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. K uzavření smlouvy je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Často se stává, že toto potvrzení v době uzavírání nové smlouvy nemá klient k dispozici, a tak většině pojišťoven stačí jen čestné prohlášení s tím, že dané potvrzení bude dodatečně doloženo. Toto potvrzení pojišťovna vydá až v okamžiku, kdy od nás obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu Nepojištěný automobil Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí být každé vozidlo, které se vyskytuje na pozemní komunikaci (dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace) pojištěné u některého z členů České kanceláře pojistitelů. Pokud dané vozidlo není provozováno a není žádoucí platit povinné ručení, je povinnost ho odstavit z toho důvodu, aby se nenacházelo na veřejně přístupné komunikaci. Nepojištěné vozidlo je nutno umístit například do garáže nebo na jiné veřejně nepřístupné místo. Dále je zapotřebí udělat takzvané depositum, což znamená, že se odevzdá SPZ vozidla a OTP u orgánu evidence vozidel. Toto vše se musí stihnout do 7 dnů ode dne zániku pojištění odpovědnosti. 22

23 Vyřazení vozidla z evidence může být pouze dočasné a lze jej obnovit. Po uplynutí lhůty 1 roku od vyřazení dojde k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel. Pokud se zažádá o trvalé, ale i jen dočasné vyřazení silničního vozidla z registru, příslušný úřad si účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč na základě kolkové známky. Stejný poplatek platí i při opětném vyzvedávání SPZ a OTP. Za provozování vozidla bez platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti hrozí nemalé pokuty a to i v případě, že nezpůsobí provozovatel vozidla v daném období škodu Pokuty a sankce Osoba, která provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, je povinna zaplatit pokutu až Kč. Mimo jiné ji může být zakázáno řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Kdo neodevzdá příslušnému orgánu evidence vozidel státní poznávací značku a technický průkaz v případě zániku pojištění, může očekávat pokutu do Kč. Jestliže nepředložíme při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR doklad o pojištění odpovědnosti (zelenou kartu), tak na nás čeká opět pokuta od Kč Kč. 23

24 Zelená karta (Mezinárodní automobilová pojišťovací karta) Podle 6 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění novely zákona č. 47/2004 Sb. je každý povinen při výjezdu s motorovým vozidlem v České republice či do zahraničí mít u sebe Mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu tzv. zelenou kartu, která potvrzuje pojištění daného vozidla pro případ způsobení škody vozidlem jinému účastníkovi silničního provozu v zahraničí. Pokud řidič použije k výjezdu do zahraničí motorové vozidlo, ke kterému není vystavena tato Mezinárodní pojišťovací karta, hrozí mu v zahraničí postih, případně nemusí být na území cizího státu vpuštěn. Mezinárodní pojišťovací karta je vydávána společně s dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro dané vozidlo. Platnost této karty je vždy roční a pro další rok je nutné si nechat vystavit kartu novou. V zemích, s kterými je uzavřena takzvaná multilaterální dohoda, je dokladem stejné potvrzení, jako v České republice, popřípadě státní poznávací značka. Jakákoliv škoda je následně hrazena z garančního fondu Českou kanceláří pojistitelů a následně vymáhána na naší pojišťovně, ale to až po příjezdu do České republiky. V zemích, se kterými je uzavřená tzv. jednotná dohoda, je nezbytné, pokud s touto zemí není uzavřena současně i dohoda multilaterální, s sebou zelenou kartu vzít. Jestliže jí nebudeme mít s sebou, tak nám buď v lepším případě vystaví za určitý poplatek novou zelenou kartu a v horším budeme muset zaplatit v plné výši hraniční pojištění. Do třetí skupiny zemí řadíme ty, se kterými není uzavřena ani jedna ze zmíněných smluv. V těchto zemích nám zelená karta nepomůže. Jedinou možností zakoupení pojištění odpovědnosti vztahující se k dané zemi přímo na hranicích, které se označuje jako hraniční pojištění. Nevýhodou této metody to, že toto pojištění vyjde zpravidla několikanásobně dráž, než běžné povinné ručení. Proto je dobré si předem rozmyslet, kterými zeměmi bychom chtěli při naší cestě projíždět. 24

25 Obrázek č. 1 Mezinárodní automobilová pojišťovací karta (zdroj:www.financninoviny.cz) Systém bonus a malus Bonus Bonus je sleva na základním pojistném stanovená pojišťovnou v závislosti na počtu bezeškodných roků. V současnosti pojišťovny nejčastěji poskytují 5 % bonus za 1 rok bez zaviněné nehody. Pojišťovny si stanovují také maximální výši slevy, mají tedy horní hranici pro poskytování bonusu, která se pohybuje okolo %. Bonus se poskytuje při další platbě pojistného na další rok, ale díky navyšování pojistného mohou být ceny každým rokem vyšší i při uznání bonusů. Malus Malus je přirážka k základnímu pojistnému účtovaná pojišťovnou podle počtu a výše pojistných nároků uplatněných v minulosti. Malusy jsou v současnosti účtovány jen některými pojišťovnami. 25

26 1.2 Význam havarijního pojištění Havarijní pojištění je majetkové pojištění a kryje škody na majetku uvedeném v pojistné smlouvě. Pojištění majetku se sjednává na pojistnou částku, která by měla být shodná s hodnotou majetku. Soukromé pojištění motorových vozidel má smluvní charakter, a to na principu dobrovolnosti. Osoba, která by měla eventuálně zájem o sjednání havarijního pojištění, může zvážit, zda je pro ni stále výhodné pojištění sjednat, či zda je z hlediska obvyklé tržní ceny vozidla sjednání tohoto pojištění pro ni nevýhodné. K pojištění se nám nabízí vozidla všech kategorií. Havarijní pojištění je právně upraveno zejména zákonem o pojistné smlouvě a občanským zákoníkem. Konstrukci výpočtu pojistného havarijního pojištění lze popsat jako součin ceny pro pojištění, tzn. ceny nové nebo obvyklé, a sazby Škody kryté havarijním pojištěním Havarijní pojištění se sjednává jako pojištění škodové za účelem krytí škod způsobených na vozidle pojištěného, přičemž nezáleží na tom, zda škodu způsobil nebo je poškozeným. Povaha rizik, na která se lze pojistit: havárie odcizení vandalismus živelní událost 26

27 Rozsah krytí škod havarijním pojištěním Maximální hranicí pro pojistné plnění je pojistná částka stanovená ve smlouvě o havarijním pojištění. Ta se stanovuje na návrh pojistníka tak, aby v době uzavření pojištění odpovídala pojistné hodnotě vozidla. V případě nového vozidla je pojistnou hodnotou cena nová, u ojetého vozidla je to pak cena obvyklá Faktory ovlivňující výši ceny havarijního pojištění Základními faktory pro výpočet pojistného jsou pojistná částka, typ a značka vozidla a samozřejmě i zohlednění bezeškodného průběhu pojištění. Výši pojistného může ovlivňovat řada faktorů, záleží jenom na výběru pojišťovny. Vše závisí na metodice dané pojišťovny. Faktory, které pojišťovna považuje za důležité, zahrne do konstrukce kalkulace a ty pak ovlivňují výslednou cenu pojistného. V praxi může dojít k odlišnostem, například požadavky ohledně zabezpečení vozidla, respektive jejich vlivu na výši pojistného. Pojistné na havarijní pojištění je zpravidla sjednáváno na dobu neurčitou, tzn., že pojistné je placeno pravidelně za pojistné období. Faktory ovlivňující výši pojistného obecně: typ a značka vozidla pořizovací cena vozidla stáří vozidla zvolené riziko pojištění stanovená spoluúčast tuzemský či zahraniční původ vozidla způsob použití způsob platby pojistného 27

28 AllRisk Havarijní pojištění se může sjednat také jako pojištění ALLRISK. Je to komplexní produkt skýtající více výhod. Kryje zároveň rizika odcizení, havárie, živelní události a vandalismu. Kromě již zmíněných rizik, jak havarijní, tak ALLRISK pojištění, může být rozšířeno o doplňkové pojištění úmrtí řidiče v důsledku pojistné události na vozidle, či pojištění právní ochrany apod., přičemž pojistné je zpravidla nižší, než při sjednání připojištění samostatně. Pojistný produkt může krýt rizika, která jsou různě nakombinovaná, ovšem pak se už nejedná o ALLRISK. Může se jednat například o kombinaci havárie a živelní události, kombinaci havárie a odcizení, nebo také i vandalismu a jiné kombinace rizik. Samozřejmě, že záleží na dané pojišťovně, jaké varianty produktů bude nabízet, ovšem vzhledem ke konkurenčnímu úsilí ostatních finančních subjektů se produkty dost často podobají a jde spíše jen o slovíčkaření. V závěru tak bývá nabídka produktů skoro identická Doplňkové připojištění Na další rizika je možno se připojistit, kdy krytí škod z připojištění nemá vliv na bezeškodní průběh. Nejčastěji se jedná o pojištění čelního skla, pojištění mimořádné výbavy, zavazadel, úrazu přepravovaných osob, GAP pojištění pořizovací ceny vozidla, pojištění asistenční služby a pojištění nákladů na náhradní vozidlo. 28

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. Systém ASPI - stav k 1.5.2008 do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více