Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,havarijní pojištění a povinné ručení v České republice, zpracovala samostatně pod pedagogickým vedením Ing. Diany Bílkové, Dr. a s použitím uvedené literatury. V Plzni dne 5. června 2010 Ilona Václavíková

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Dianě Bílkové, Dr. za cenné rady a velmi vstřícný přístup.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá dvěma pojistnými produkty na českém trhu, a to havarijním pojištěním a pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Studie se zpočátku zaměřuje na obecné vymezení pojmů z oblasti havarijního pojištění a povinného ručení. Následující kapitola zhodnocuje vývoj těchto dvou pojistných produktů na našem trhu. Poté je provedena analýza statistických podkladů celého spektra pojišťoven v ČR a následně i analýza ukazatelů pojišťovny Kooperativa, jakožto jedné z nejvýznamnějších pojišťoven. V závěrečné části dochází k rozboru a porovnání nejsilnějších pojišťovacích subjektů v naší zemi. Klíčová slova: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti, provoz vozidla, pojištění vozidla, pojistná smlouva, pojistitel, pojištěný, škoda, pojistné.

5 Annotation The problem of two products on the Czech insurance market is discussed in the bachelor thesis. The first product is the accident insurance; the latter is the liability insurance for damage incurred as a result of traffic accidents (so-called third party insurance). The aim of this study is to define concepts from the accident insurance and third party insurance area. The first chapter assesses a development of these two insurance contracts used on the local market. Then I analysed statistic foundations of some of our insurance companies. I also analysed indexes of Kooperativa Insurance Company, which is one of the most important insurance company in Czech Republic. In the last chapter there is a detailed analysis and comparison of our most powerful insurance companies. Keywords: accident insurance, third party insurance, liability insurance, vehicle operation, motor instance, insurance contract, the insurer, the insured, damage, premium.

6 Obsah Úvod Význam havarijního pojištění a povinného ručení Význam povinného ručení Právní úprava povinného ručení Vznik pojištění Rozsah pojištění odpovědnosti Výluky pojištění odpovědnosti Placení a výše pojistného Limity pojistného plnění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky Přechod práva Zánik pojištění Nepojištěný automobil Pokuty a sankce Zelená karta (Mezinárodní automobilová pojišťovací karta) Systém bonus a malus Význam havarijního pojištění Škody kryté havarijním pojištěním Rozsah krytí škod havarijním pojištěním Faktory ovlivňující výši ceny havarijního pojištění AllRisk Doplňkové připojištění Vývoj havarijního pojištění a povinného ručení Historie a vývoj pojišťovnictví Vývoj povinného ručení Sjednání povinného ručení pouze pro některé majitele motorových vozidel... 32

7 2.2.2 Dobrovolnost pojištění Povinnost uzavření povinného ručení pro živnostníky Povinnost uzavření povinného ručení pro každé registrované vozidlo Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem Vznik povinného ručení povinně smluvního Vývoj havarijního pojištění Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj z komplexního pohledu ČAP Statistické ukazatele v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení a jejich vývoj u pojištovny Kooperativa Porovnání havarijního pojištění a povinného ručení konkrétních finančních subjektů Česká asociace pojišťoven Česká kancelář pojistitelů Garanční fond Pojišťovny nabízející produkt povinné ručení a havarijní pojištění Srovnání produktů povinného ručení a havarijního pojištění nejsilnějších finančních subjektů na trhu Česká pojišťovna a.s Kooperativa pojišťovna, a.s Allianz pojišťovna, a.s Generali pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s ČSOBP pojišťovna, a.s Uniqa pojišťovna, a.s Závěr...71 Seznam použité literatury...73 Seznam použitých obrázků 75 Seznam použitých tabulek.75 Seznam použitých grafů 76

8 Úvod Cílem mé bakalářské práce je objasnit, jak důležitou roli zastávají na českém trhu dva významné pojistné produkty, které jsou v povědomí všeobecně známé jako povinné ručení a havarijní pojištění. Přestože se tato základní pojištění týkají vozidel, každé z nich má v podstatě úplně jiný význam. Mezi veřejností jsou tyto produkty často zaměňovány a jsou tak uzavírána havarijní pojištění, aniž by dotyční věděli, k čemu dané pojištění ve skutečnosti slouží a co od tohoto produktu mohou očekávat. V úvodu bakalářské práce pojem povinné ručení a havarijní pojištění nejdříve teoreticky blíže vysvětlím. Poté se zaměřím na definování základních pojmů týkajících se vzniku, trvání a zániku pojištění těchto produktů. V další části se budu zabývat prvopočátky samotného pojišťovnictví a blíže se zaměřím na historii a vývoj povinného ručení a havarijního pojištění. Následně vysvětlím příčiny, které postupný vývoj nejvíce ovlivňovaly. Další oblastí mé studie bude analýza pojistného trhu v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění. S využitím poskytnutých statistických podkladů stanovím vybrané statistické ukazatele, na základě kterých získám přehled o meziročním vývoji. V závěru této bakalářské práce se zaměřím na nejsilnější představitele finančních subjektů působících v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění. 8

9 1. Význam havarijního pojištění a povinného ručení V obecné rovině lze rozlišit dvě základní odvětví pojištění motorových vozidel: - odpovědnostní pojištění motorových vozidel (u nás označované jako povinné ručení) - majetkové pojištění motorových vozidel, označované jako havarijní pojištění motorových vozidel, v cizině nazývané často jako pojištění kaska 1.1 Význam povinného ručení Právní úprava povinného ručení Povinné ručení je upraveno v zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o zákon číslo 168 z roku 1999 sbírky. Zákon o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla byl roku 1999 schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky a uveřejněn ve sbírce zákonů. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zřizuje Českou kancelář pojistitelů, u které vymezuje její působnost. Podle tohoto zákona může na silnici, místní a účelové komunikaci, dálnici provozovat vozidlo pouze ta osoba, která má pojištěnou odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla. 9

10 Tímto vozidlem se rozumí: Silniční vozidla druhu osobní automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, traktor, tahač, přípojné vozidlo, pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a jednonápravový traktor s přívěsem. Tuzemská vozidla - vozidla evidovaná - neevidovaná vozidla ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm či sídlem na území České republiky Cizozemská vozidla - vozidla s cizí státní poznávací značkou (SPZ) - vozidla bez cizí SPZ ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky Vznik pojištění A) Pojistná smlouva Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy, jestliže není v pojistné smlouvě dohodnut jiný počátek pojištění a sjednává se na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě uvedeno a dohodnuto jinak. 1 Následně po uzavření pojistné smlouvy je pojistitel povinen pojistníkovi vydat určitý doklad o pojištění odpovědnosti a na jeho žádost vydat i zelenou kartu. 1 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 10

11 Zákonem č. 168/1999 Sb. 2 přešlo povinné ručení ze zákonného na smluvní pojištění a tím se i otevřel trh pro ostatní pojišťovny. Sjednání povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností každého majitele motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla. Přes určitou povinnost pojištění uzavřít má každý svobodu ve výběru pojišťovny, s níž vstoupí do smluvního vztahu. Každá pojišťovna se snaží získat klienty nabídkou zajímavějších podmínek uzavření smlouvy. B) Zákon o pojistné smlouvě 3 Zákon o pojistné smlouvě nabyl plné účinnosti a je platný pro právní vztahy, které vznikly od tohoto data. Dřívější vztahy se řídí nadále předpisy, jež platily do té doby. Tento zákon upravuje vztahy účastníků soukromého pojištění. Důvodem této úpravy bylo naše členství v EU a také nutnost rozvoje a změny na českém pojistném trhu. Zákon rozlišuje pojištění na: škodové U tohoto pojištění je účelem náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. obnosové Toto pojištění má takový účel, jehož cílem je získání obnosu nezávislého na vzniku a rozsahu škody. Nově se zde objevuje pojem zachraňovací náklady. Což jsou náklady, které pojistník vynaloží na odvrácení škody nebo ke zmírnění následků pojistné události. 2 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 3 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 11

12 Dále se zavádí pojištění cizího rizika, kde pojistné pak dostane třetí osoba. Jedná se například o havarijní pojištění leasingového nájemce. Pojistník nově získává právo odstoupit od smlouvy, pokud mu pojistitel nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se pojištění. Toto právo měl dosud jen pojistitel. S tímto právem souvisí i nová povinnost pojistitele sdělit zájemci o pojištění před uzavřením smlouvy či během trvání ohledně změn týkajících se firmy, všechny informace uvedené v zákonu Rozsah pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na každou osobu, která má odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla a to u toho, jež je uvedené ve smlouvě. Tímto pojištěním je tedy kryta odpovědnost každé osoby, jež způsobila škodu provozem daného vozidla. Jedná se i o ty osoby, kterým vozidlo nepatří, nebo lidí, kteří jsou vozidlem jen přepravováni, jestliže za tuto škodu odpovídají. Pojistitel hradí za pojištěného prokázané a uplatněné nároky na náhradu, které se týkají: Škody, která vznikla poškozením, zničením nebo ztrátou věci, i škody, ke které došlo odcizením věci Škody na zdraví nebo usmrcením Škody mající povahu ušlého zisku nebo výdělku Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, při uplatňování daných nároků 12

13 A) Osobní rozsah odpovědnosti Smlouvu je povinen uzavřít vlastník, spoluvlastník nebo řidič zahraničního vozidla (cizozemského). Je také možné uzavřít tuto pojistnou smlouvu ve prospěch těchto osob. Pokud existuje více spoluvlastníků, je povinen ten, který je ostatními písemně pověřen. Jestliže není žádný pověřen, je to osoba zapsaná v technickém průkazu. Jestliže dojde k zániku pojištění, musí být do 7 dnů sepsána nová pojistná smlouva, vztahující se na totéž vozidlo nebo odevzdána SPZ a OTP vozidla orgánu evidence. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá: Řidič zahraničního vozidla se zelenou kartou nebo se zárukou kanceláře pojistitelů cizího státu Složka Integrovaného záchranného systému pro vozidla neužívaná k podnikání, zařazená do přílohy poplachového plánu kraje Vyjmenovaná vozidla BIS, ministerstva obrany, vnitra a vozidla jednotek sborů dobrovolných hasičů obce B) Věcný rozsah odpovědnosti Škoda na zdraví a usmrcení Věcná škoda Škoda mající povahu ušlého zisku nebo ušlého výdělku Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování úhrady uvedených škod 13

14 Nároky na náhradu škody musí poškozený uplatnit a prokázat. Dále má poškozený právo uplatnit nárok na plnění u určitého pojistitele nebo u Kanceláře pojistitelů, což je u nároku plnění z Garančního fondu Výluky pojištění odpovědnosti Pojistitel nehradí: Škodu, kterou utrpěl řidič, který provozem způsobil danou škodu Věcná škoda a ušlý zisk, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, kteří s touto osobou žijí ve společné domácnosti Škodu na vozidle, na kterém byla škoda provozem způsobena a na věcech přepravovaných tímto vozidlem. Výjimku tvoří škoda na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba na sobě či u sebe Škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nedošlo-li ke škodě způsobené provozem jiného vozidla Náklady, které vznikly poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění, v důsledku škody na zdraví či usmrcení utrpěné řidičem vozidla, který škodu provozem zavinil Škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla Škodu, která vznikla provozem vozidla při určité válečné události nebo v době teroristického činu Škodu způsobenou provozem vozidla v souvislosti s účastí na organizovaném motoristickém závodě či soutěži. To neplatí ve skutečnosti, jestliže byl řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích 14

15 1.1.5 Placení a výše pojistného Výše pojistného se určuje podle sazeb stanovených pojistitelem a pojistné je propočítáváno pro roční pojistné období. Pojistné je běžným pojistným a je splatné prvního dne pojistného období, jestliže není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Při stanování pojistného je pojišťovna povinna dodržovat zásady uložené zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla týkající se hlavně minimální a maximální výše pojistného po dobu nejbližší 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona Limity pojistného plnění Zákon o povinném ručení stanovuje minimální limit pojistného plnění a rozumí se tím nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události. Zákonný limit pojistného plnění činí: mil. pro škodu na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného nebo usmrceného 35 mil. pro škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, to platí i na škodu vzniklou odcizením věci, jestliže fyzická osoba ztratila schopnost danou věc opatrovat nebo škodu, která má povahu ušlého zisku, nezáleží přitom na počtu poškozených Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízejí pojišťovny i limity vyšší; jejich maximální hranice není v zákoně stanovena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uvedeny. 4 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 5 Novela zákona č. 137/2008Sb 15

16 Jestliže součet nároků více poškozených převyšuje limit pojistného plnění sepsaný v pojistné smlouvě, snižuje se každému pojistné plnění v poměru sjednaného limitu k součtu nároků všech poškozených. Pojišťovny ovšem mohou výše uvedené limity plnění nastavit i výhodněji, než jim umožňuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti, ale i v dalších bodech. Pojištěný může u vybraných pojišťoven dostat slevu na úrazové či havarijní pojištění Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele, které se týkají určitého sjednávaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Měl by co nejdříve písemně oznámit změny, které mají vliv na výši pojistného a doplatit také nově stanovené pojistné. Pojistník má dále povinnost sdělit pojistiteli zahájení správního či trestního řízení a výsledek těchto řízení. Tato osoba musí bez zbytečného odkladu písemně oznámit: Změnu vlastníka vozidla Jestliže vozidlo přestalo být jako vozidlo funkční Odcizení vozidla Vyřazení vozidla z evidence vozidel Údaje o vozidle, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a to do 15 dnů od uzavření smlouvy Změnu trvalého pobytu nebo kontaktní adresy 16

17 1.1.8 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen písemně sdělit pojistiteli, a to bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodní události s uvedením skutkového stavu. 6 Má povinnost předložit pojistiteli požadované doklady a umožnit tak pořízení jejich kopií. To vše je zapotřebí provádět podle pokynů pojistitele. Je nutné bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že byl proti němu uplatněn nárok na náhradu škody a vyjádřit se tak k požadované náhradě a její výši. Dále dochází ke sdělení pojištěného pojistiteli, zda bylo v souvislosti se škodní událostí zahájeno správní nebo trestní řízení a výsledku řízení. Zapotřebí je také sdělit pojistiteli, zda poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného orgánu. V řízení o náhradě škody ze škodní události je povinnost postupovat v souladu s pokyny pojistitele. To znamená například neuzavírat soudní smír nebo se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky. Je nutností, aby pojištěný doložil poškozenému bez zbytečného odkladu na jeho žádost údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody Pojistné plnění Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění u pojistitele. Pokud vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění, pojišťovna je povinna vyplatit pojištěnému plnění v rozsahu uplatněných a prokázaných nároků. Pojistné plnění může být, ale vyplaceno jen do určité výše a to maximálně do výše sjednaného limitu plnění. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření, nebo od okamžiku, kdy bylo obdrženo pravomocné rozhodnutí soudu o výši náhrady škody. 6 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 17

18 Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky Pojistitel má právo proti pojištěnému na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, zda pojištěný: Způsobil škodu úmyslně Porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích Jako účastník dopravní nehody, nehodu neohlásil policii Způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně Pojistitel je oprávněn vymáhat úhradu vyplacené částky poruší-li pojištěný své povinnosti a toto porušení mělo podstatný vliv na výši plnění pojistitele nebo tímto porušením došlo ke ztížení určitého právního důvodu plnění, výše škody nebo rozsahu či uvede-li ho pojištěný úmyslně v omyl o daných okolnostech týkajících se vzniku nároku na plnění nebo jeho výše. Pojistitel má dále právo na úhradu vyplacené částky, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, kterou pro nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednání pojištění, a která byla pro uzavření pojistné smlouvy důležitá. Součet pojistitelem požadovaných náhrad od pojištěného v důsledku nesplnění jeho povinnost, nesmí být vyšší než plnění vyplacené pojistitelem v důsledku škodní události, která s tímto právem pojistitele souvisí. 18

19 Přechod práva Pokud pojistitel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něj právo pojištěného na náhradu škody nebo jiné právo, které mu vzniklo proti jinému v souvislosti s jeho odpovědností za škodu. 7 Na pojistitele přechází právo pojištěného: Na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či pozastavení jeho výplaty, pokud za něj pojistitel tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí důchod Na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které mu byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj zaplatil Na vypořádání nebo postih, a to až do výše částek, které za něj pojistitel uhradil Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v předchozích odstavcích a předat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. 7 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19

20 Zánik pojištění K zániku pojištění dochází v několika případech: Výpovědí ke konci pojistného období Dnem, kdy pojistník oznámí pojistiteli změnu v osobě vlastníka vozidla Dnem, kdy přestalo vozidlo fyzicky existovat Odcizením vozidla dnem oznámení odcizení na policii Dnem vyřazení vozidla z evidence Písemnou dohodou účastníků smlouvy Uplynutím třiceti dnů od doručení upomínky k zaplacení pojistného a v případě, že nebylo uhrazeno Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno 20

21 A) Výpověď Výpověď je nutno učinit písemně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis a také velmi důležitá věta: "Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla č... (číslo smlouvy), k datu (datum ke kterému daná původní smlouva končí). Současně s výpovědí je potřeba zažádat si o potvrzení bezeškodného průběhu za minulé roky. Tento doklad je potřebný při uzavírání nové smlouvy. I když byla z pojistné smlouvy čerpána nějaká částka, nemusí to být důvod toho, že přijdeme o bonus. Příklad výpovědi: XXXX pojišťovna, a.s. Dlouhá Praha 1 Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č ke dni Současně žádám o zaslání potvrzení o délce beznehodovostního průběhu pojištění. V Ostravě dne S pozdravem < podpis > jméno, adresa 21

22 B) Změna pojistitele (pojišťovny) Pokud dojde k rozhodnutí změnit pojišťovnu, neznamená to přijít o veškeré bonusy za bezeškodní průběh pojištění, bonusy se u nastávající pojišťovny uznávají. Je třeba jen dodržet určitý postup, a jestliže se jedná o pojišťovnu, která nabízí nižší cenu, na přestupu může naopak ušetřit. Pojistné období u většiny uzavřených smluv trvá 12 měsíců a stále ještě většině řidičů končí k Sazby na příští rok pojišťovny zveřejňují kolem října a proto je pro tyto řidiče nejvhodnější doba na přemýšlení o změně pojišťovny právě v tomto čase. Po zániku původní smlouvy je třeba do sedmi uzavřít novou smlouvu. Pokud toto majitel vozidla nesplní je povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. K uzavření smlouvy je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Často se stává, že toto potvrzení v době uzavírání nové smlouvy nemá klient k dispozici, a tak většině pojišťoven stačí jen čestné prohlášení s tím, že dané potvrzení bude dodatečně doloženo. Toto potvrzení pojišťovna vydá až v okamžiku, kdy od nás obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu Nepojištěný automobil Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí být každé vozidlo, které se vyskytuje na pozemní komunikaci (dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace) pojištěné u některého z členů České kanceláře pojistitelů. Pokud dané vozidlo není provozováno a není žádoucí platit povinné ručení, je povinnost ho odstavit z toho důvodu, aby se nenacházelo na veřejně přístupné komunikaci. Nepojištěné vozidlo je nutno umístit například do garáže nebo na jiné veřejně nepřístupné místo. Dále je zapotřebí udělat takzvané depositum, což znamená, že se odevzdá SPZ vozidla a OTP u orgánu evidence vozidel. Toto vše se musí stihnout do 7 dnů ode dne zániku pojištění odpovědnosti. 22

23 Vyřazení vozidla z evidence může být pouze dočasné a lze jej obnovit. Po uplynutí lhůty 1 roku od vyřazení dojde k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel. Pokud se zažádá o trvalé, ale i jen dočasné vyřazení silničního vozidla z registru, příslušný úřad si účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč na základě kolkové známky. Stejný poplatek platí i při opětném vyzvedávání SPZ a OTP. Za provozování vozidla bez platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti hrozí nemalé pokuty a to i v případě, že nezpůsobí provozovatel vozidla v daném období škodu Pokuty a sankce Osoba, která provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, je povinna zaplatit pokutu až Kč. Mimo jiné ji může být zakázáno řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Kdo neodevzdá příslušnému orgánu evidence vozidel státní poznávací značku a technický průkaz v případě zániku pojištění, může očekávat pokutu do Kč. Jestliže nepředložíme při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR doklad o pojištění odpovědnosti (zelenou kartu), tak na nás čeká opět pokuta od Kč Kč. 23

24 Zelená karta (Mezinárodní automobilová pojišťovací karta) Podle 6 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění novely zákona č. 47/2004 Sb. je každý povinen při výjezdu s motorovým vozidlem v České republice či do zahraničí mít u sebe Mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu tzv. zelenou kartu, která potvrzuje pojištění daného vozidla pro případ způsobení škody vozidlem jinému účastníkovi silničního provozu v zahraničí. Pokud řidič použije k výjezdu do zahraničí motorové vozidlo, ke kterému není vystavena tato Mezinárodní pojišťovací karta, hrozí mu v zahraničí postih, případně nemusí být na území cizího státu vpuštěn. Mezinárodní pojišťovací karta je vydávána společně s dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro dané vozidlo. Platnost této karty je vždy roční a pro další rok je nutné si nechat vystavit kartu novou. V zemích, s kterými je uzavřena takzvaná multilaterální dohoda, je dokladem stejné potvrzení, jako v České republice, popřípadě státní poznávací značka. Jakákoliv škoda je následně hrazena z garančního fondu Českou kanceláří pojistitelů a následně vymáhána na naší pojišťovně, ale to až po příjezdu do České republiky. V zemích, se kterými je uzavřená tzv. jednotná dohoda, je nezbytné, pokud s touto zemí není uzavřena současně i dohoda multilaterální, s sebou zelenou kartu vzít. Jestliže jí nebudeme mít s sebou, tak nám buď v lepším případě vystaví za určitý poplatek novou zelenou kartu a v horším budeme muset zaplatit v plné výši hraniční pojištění. Do třetí skupiny zemí řadíme ty, se kterými není uzavřena ani jedna ze zmíněných smluv. V těchto zemích nám zelená karta nepomůže. Jedinou možností zakoupení pojištění odpovědnosti vztahující se k dané zemi přímo na hranicích, které se označuje jako hraniční pojištění. Nevýhodou této metody to, že toto pojištění vyjde zpravidla několikanásobně dráž, než běžné povinné ručení. Proto je dobré si předem rozmyslet, kterými zeměmi bychom chtěli při naší cestě projíždět. 24

25 Obrázek č. 1 Mezinárodní automobilová pojišťovací karta (zdroj:www.financninoviny.cz) Systém bonus a malus Bonus Bonus je sleva na základním pojistném stanovená pojišťovnou v závislosti na počtu bezeškodných roků. V současnosti pojišťovny nejčastěji poskytují 5 % bonus za 1 rok bez zaviněné nehody. Pojišťovny si stanovují také maximální výši slevy, mají tedy horní hranici pro poskytování bonusu, která se pohybuje okolo %. Bonus se poskytuje při další platbě pojistného na další rok, ale díky navyšování pojistného mohou být ceny každým rokem vyšší i při uznání bonusů. Malus Malus je přirážka k základnímu pojistnému účtovaná pojišťovnou podle počtu a výše pojistných nároků uplatněných v minulosti. Malusy jsou v současnosti účtovány jen některými pojišťovnami. 25

26 1.2 Význam havarijního pojištění Havarijní pojištění je majetkové pojištění a kryje škody na majetku uvedeném v pojistné smlouvě. Pojištění majetku se sjednává na pojistnou částku, která by měla být shodná s hodnotou majetku. Soukromé pojištění motorových vozidel má smluvní charakter, a to na principu dobrovolnosti. Osoba, která by měla eventuálně zájem o sjednání havarijního pojištění, může zvážit, zda je pro ni stále výhodné pojištění sjednat, či zda je z hlediska obvyklé tržní ceny vozidla sjednání tohoto pojištění pro ni nevýhodné. K pojištění se nám nabízí vozidla všech kategorií. Havarijní pojištění je právně upraveno zejména zákonem o pojistné smlouvě a občanským zákoníkem. Konstrukci výpočtu pojistného havarijního pojištění lze popsat jako součin ceny pro pojištění, tzn. ceny nové nebo obvyklé, a sazby Škody kryté havarijním pojištěním Havarijní pojištění se sjednává jako pojištění škodové za účelem krytí škod způsobených na vozidle pojištěného, přičemž nezáleží na tom, zda škodu způsobil nebo je poškozeným. Povaha rizik, na která se lze pojistit: havárie odcizení vandalismus živelní událost 26

27 Rozsah krytí škod havarijním pojištěním Maximální hranicí pro pojistné plnění je pojistná částka stanovená ve smlouvě o havarijním pojištění. Ta se stanovuje na návrh pojistníka tak, aby v době uzavření pojištění odpovídala pojistné hodnotě vozidla. V případě nového vozidla je pojistnou hodnotou cena nová, u ojetého vozidla je to pak cena obvyklá Faktory ovlivňující výši ceny havarijního pojištění Základními faktory pro výpočet pojistného jsou pojistná částka, typ a značka vozidla a samozřejmě i zohlednění bezeškodného průběhu pojištění. Výši pojistného může ovlivňovat řada faktorů, záleží jenom na výběru pojišťovny. Vše závisí na metodice dané pojišťovny. Faktory, které pojišťovna považuje za důležité, zahrne do konstrukce kalkulace a ty pak ovlivňují výslednou cenu pojistného. V praxi může dojít k odlišnostem, například požadavky ohledně zabezpečení vozidla, respektive jejich vlivu na výši pojistného. Pojistné na havarijní pojištění je zpravidla sjednáváno na dobu neurčitou, tzn., že pojistné je placeno pravidelně za pojistné období. Faktory ovlivňující výši pojistného obecně: typ a značka vozidla pořizovací cena vozidla stáří vozidla zvolené riziko pojištění stanovená spoluúčast tuzemský či zahraniční původ vozidla způsob použití způsob platby pojistného 27

28 AllRisk Havarijní pojištění se může sjednat také jako pojištění ALLRISK. Je to komplexní produkt skýtající více výhod. Kryje zároveň rizika odcizení, havárie, živelní události a vandalismu. Kromě již zmíněných rizik, jak havarijní, tak ALLRISK pojištění, může být rozšířeno o doplňkové pojištění úmrtí řidiče v důsledku pojistné události na vozidle, či pojištění právní ochrany apod., přičemž pojistné je zpravidla nižší, než při sjednání připojištění samostatně. Pojistný produkt může krýt rizika, která jsou různě nakombinovaná, ovšem pak se už nejedná o ALLRISK. Může se jednat například o kombinaci havárie a živelní události, kombinaci havárie a odcizení, nebo také i vandalismu a jiné kombinace rizik. Samozřejmě, že záleží na dané pojišťovně, jaké varianty produktů bude nabízet, ovšem vzhledem ke konkurenčnímu úsilí ostatních finančních subjektů se produkty dost často podobají a jde spíše jen o slovíčkaření. V závěru tak bývá nabídka produktů skoro identická Doplňkové připojištění Na další rizika je možno se připojistit, kdy krytí škod z připojištění nemá vliv na bezeškodní průběh. Nejčastěji se jedná o pojištění čelního skla, pojištění mimořádné výbavy, zavazadel, úrazu přepravovaných osob, GAP pojištění pořizovací ceny vozidla, pojištění asistenční služby a pojištění nákladů na náhradní vozidlo. 28

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01) Generali pojišťovna a.s. Generální ředitelství Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

A. OBECNÁ ČÁST. Asistenční služby. Česká kancelář pojistitelů Členský stát Limit pojistného plnění Nabídka Oprávněná osoba Podvod

A. OBECNÁ ČÁST. Asistenční služby. Česká kancelář pojistitelů Členský stát Limit pojistného plnění Nabídka Oprávněná osoba Podvod Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více