NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Autor: Veronika Kmoníčková Brno, duben 2007

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Veronika Kmoníčková Název diplomové práce: Návrh pojistného krytí rizik vybraného subjektu Název v angličtině: Proposal of selected person s insurance coverage Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem diplomové práce Návrh pojistného krytí rizik vybraného subjektu je charakteristika rizik v činnosti vybraného subjektu a posouzení možností krytí těchto rizik pojištěním. Cílem diplomové práce je zhodnotit rizika firmy, provést analýzu potřeb firmy z hlediska pojištění, provést analýzu patřičných pojistných produktů a následně vytvořit návrh optimálního pojistného krytí rizik firmy. První část první kapitoly pojednává o riziku, jeho klasifikaci a o řízení rizika. Druhá část první kapitoly je zaměřena na pojištění, klasifikaci pojištění a blíže charakterizuje pojištění podnikatelů. Druhá kapitola zahrnuje charakteristiku vybrané firmy, analýzu rizik ohrožujících firmu a přehled současného pojištění firmy. Ve druhé části druhé kapitoly je provedena analýza pojistných produktů vztahujících se k rizikům firmy. Třetí kapitola je věnována návrhu optimalizace pojistného portfolia firmy. Annotation Object of diploma thesis Proposal of selected person s insurance coverage is an operational risk assessment and a risk insurance cover analysis within a particular subject. Objectives of diploma thesis are firm s risk assessment, insurance care concept analysis and evaluation, and subsequently, a customised concept of the risk insurance cover. The first part of the first chapter deals with risk, its classification and risk management. The second part of the first chapter is focused on insurance, its classification and gives a closer description of entrepreneurial insurance features. The second chapter contains the firm s specification, its threat s analysis and an overview of insurance products actually used within. The second part of the second chapter contains an analysis of insurance products related to firm s risks. The third chapter deals with the layout of a customised concept of the risk insurance cover. Klíčová slova: riziko, řízení rizika, analýza rizik ohrožujících firmu, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistného portfolia Keywords: risk, risk management, analysis of risks threatened firm, analysis of insurance products, optimalization of insurance portfolio

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, dne 24. dubna 2007 vlastnoruční podpis autorky

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi za přínosné konzultace a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji manželům Krejčím, kteří umožnili spolupráci s jejich firmou K-invest a poskytli potřebné materiály a informace. Za spolupráci bych ráda poděkovala také zaměstnancům pojišťoven Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a ČSOB Pojišťovna, a.s.

7 ÚVOD RIZIKO A POJIŠTĚNÍ VELIKOST RIZIK KLASIFIKACE RIZIK Rizika pojistitelná a nepojistitelná Rizika subjektivní a objektivní Rizika způsobená lidskou činností a rizika přírodní ŘÍZENÍ RIZIKA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Identifikace rizik Hodnocení rizik Finanční krytí rizik Prevence realizace rizik POJIŠTĚNÍ POJISTNÝ VZTAH A POJISTNÁ SMLOUVA KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ Klasifikace podle formy vzniku pojištění Klasifikace podle pojistných odvětví Klasifikace podle délky trvání pojištění Klasifikace podle způsobu poskytnutí pojistného plnění Klasifikace podle předmětu pojištění Klasifikace podle typu pojištěného POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Majetková pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu RIZIKA A POJIŠTĚNÍ FIRMY A ANALÝZA POJISTNÝCH PRODUKTŮ FIRMA - JEJÍ CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ANALÝZA RIZIK A POJIŠTĚNÍ FIRMY Rizika ohrožující firmu Kritéria firmy při výběru komerční pojišťovny Pojištění firmy v současnosti ANALÝZA POJISTNÝCH PRODUKTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K FIRMĚ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele OPTIMALIZACE POJISTNÉHO PORTFOLIA NÁVRH OPTIMALIZACE POVINNÉHO RUČENÍ Scoring model pro povinné ručení Vyhodnocení scoring modelu pro povinné ručení NÁVRH OPTIMALIZACE HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Scoring model pro havarijní pojištění Vyhodnocení scoring modelu pro havarijní pojištění... 67

8 3.3 NÁVRH OPTIMALIZACE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ Vyhodnocení produktů úrazového pojištění NÁVRH OPTIMALIZACE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATELE CELKOVÝ PŘEHLED DOPORUČENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ ZÁVĚR...71 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ...73 SEZNAM TABULEK...75 SEZNAM GRAFŮ...75 SEZNAM SCHÉMAT...76 SEZNAM PŘÍLOH...77

9 ÚVOD V České republice se na podnikatelské činnosti podílí více než 95 % drobní živnostníci. Stávají se jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v zemi. Vyšší vliv na zaměstnanost mají v celé Evropské unii pouze v Polsku. Při ekonomickém rozvoji České republiky tedy zaujímají živnostníci velice důležitou roli. Každá lidská činnost je ohrožena určitými riziky, která jsou dána druhem činnosti a dalšími okolnostmi. Výjimkou není ani činnost živnostenská. Případná realizace rizik znamená nečekané výdaje, které mohou v některých případech vést až k ukončení činnosti. Na řadu přichází finanční krytí rizik, které představuje tvorbu finančních zdrojů používaných k odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí. V současnosti je možné volit mezi více způsoby finančního krytí rizik. Nabízí se především samopojištění, úvěr nebo pojištění poskytované komerčními pojišťovnami. Samopojištění se využívá u předvídatelných a méně závažných škod. Samopojištění je vhodné zejména v případě, kdy nedochází k opakované realizaci rizika. Úvěr je metoda realizovaná následně, po vzniku škody. Sjednání úvěru je provázeno podmínkou splnění některých požadavků, což může být v daný okamžik obtížné. Navíc bývá tento způsob krytí rizik časově náročný. Pojištění nabízí rozložení rizika mezi více subjektů. Pojištění je jednou z možností, jak se vypořádat s nežádoucími dopady případné realizace rizik. Slouží podnikatelům jako stabilizátor jejich ekonomické úrovně. Komerční pojišťovny nabízí na pojistném trhu velké množství pojistných produktů. Podnikatel stojí často před nelehkým úkolem zvolit pojistný produkt, který bude nejlépe korespondovat s jeho potřebami a požadavky. Cílem této diplomové práce bude zhodnotit rizika vybraného subjektu, provést analýzu potřeb subjektu z hlediska pojištění, provést analýzu patřičných pojistných produktů a následně vytvořit návrh optimálního pojistného krytí rizik vybraného subjektu. Diplomová práce bude členěna na tři kapitoly. První kapitola bude teoretickým podkladem pro zbývající část diplomové práce, která bude spíše praktického zaměření. První kapitola bude pojednávat o riziku, pojištění a jejich diverzifikaci. Dále bude charakterizovat řízení rizik a související činnosti. V rámci řízení rizik bude charakterizovat pojištění jako jednu z možností finančního krytí rizik. Poslední část kapitoly bude zaměřena na pojištění podnikatelů, jeho členění a charakteristiku. 9

10 Druhá kapitola se bude zabývat pojištěním vybraného subjektu a dále bude zahrnovat analýzu patřičných pojistných produktů. V první části kapitoly bude provedena charakteristika vybraného subjektu, identifikace rizik ohrožujících subjekt a bude uveden současný stav krytí těchto rizik formou pojištění. Druhá část kapitoly bude zahrnovat analýzu pojistných produktů, do které budou zahrnuty produkty vybraných komerčních pojišťoven. Výběr komerčních pojišťoven bude proveden s ohledem na kritéria zvolená vybraným subjektem. Návrh optimalizace pojistného portfolia bude uveden v závěrečné třetí kapitole. Optimalizace pojistného portfolia bude vycházet z analýzy pojistných produktů provedené v předchozí kapitole. Do optimalizace budou zahrnuta také existující pojištění rizik. Zohledněna budou kritéria výběru jednotlivých pojistných produktů stanovená vybraným subjektem. Při rozhodování s využitím více kritérií bude využit scoring model. V závěru kapitoly bude uvedeno celkové doporučené pojistné krytí rizik subjektu. Při psaní diplomové práce budou využity metody analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Vlastní názory a hodnocení autorky budou v textu diplomové práce zvýrazněny kurzívou. 10

11 1 RIZIKO A POJIŠTĚNÍ Ten, kdo je ochoten podstoupit větší riziko, požaduje vyšší odměnu. Někdo má k riziku bližší vztah, jiný se riziku vyhýbá. Je ale jisté, že riziko provází život každého jedince. Není možné žít zcela bez rizik. Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě vymezuje pojistné riziko jako míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné nebezpečí definuje tento zákon jako možnou příčinu vzniku pojistné události. 1 Pojistné riziko je tedy možnost vzniku záporné odchylky od normálu. Je to riziko čisté. Čisté z důvodu, že může nastat pouze záporná odchylka. Naopak spekulativní riziko představuje možnost vzniku záporné, ale i kladné odchylky od normálu. Spekulativní riziko je nazývané také záměrné; je totiž podstupované dobrovolně. Představuje ho například sázení nebo spekulace na burze. Takové riziko je pojišťovnou nepojistitelné. Z hlediska realizace rizika jsou podstatné tři rozměry rizika: 2 okamžik realizace rizika - rozměr, který má každé riziko, protože není známo v jakém časovém okamžiku nastane náhodná událost (není jisté, kdy vypukne požár nebo kdy dojde k úmrtí); výskyt realizace rizika - rozměr typický pouze pro rizika s absolutní nahodilostí, tedy pro rizika, která mohou nastat, ale nemusí (není jisté, zda skutečně vypukne požár); rozsah realizace rizika - je součástí rizik, která se mohou realizovat plně, ale také částečně. Realizace rizika vede ke vzniku škody. Škody mohou mít různou povahu. Některé je možné peněžně vyčíslit, ale ne všechny. Se škodou přichází také potřeba jejího finančního krytí. Nabízí se možnost krytí prostřednictvím státu. Tato možnost je využívána například při krytí základních sociálních potřeb lidí. Další možností je individuální zabezpečení, které je představováno různými formami spoření. A v neposlední řadě pojištění, které znamená kolektivní tvorbu rezerv. 1 Pojem riziko je v diplomové práci používán v souladu s obecnou teorií rizika. 2 Zdroj: [5] 11

12 Člověk, který se chystá stanovat v přírodě ví, že mu hrozí nebezpečí v podobě klíšťat způsobujících nemoci ohrožující život. Kousnutí od klíštěte představuje pro člověka riziko, které dokáže přesně identifikovat. Jednoduchým řešením je pro stanaře očkování. Schopnost identifikovat přesně riziko umožní zabránit vzniku nepříjemných následků. I když k setkání s klíštětem dojde, naočkovaný člověk neonemocní. Stejně tak je možné zabránit následkům škod pomocí pojištění. Škoda je vyhodnocena a prostřednictvím pojistného plnění hrazena. 1.1 VELIKOST RIZIK Velikost rizika je dána především četností a závažností rizik. Četnost rizik je frekvence výskytu ve sledovaném období. Závažnost rizik je velikost škody spojená s realizací rizika. Následující čtyři kombinace potom stanoví, že: 3 se riziko realizuje zřídka a při realizaci vznikají malé škody, pokud je četnost nízká a závažnost rizika také nízká; dochází k časté realizaci rizika, ale s malými škodami v důsledku realizace rizika, pokud je vysoká četnost a nízká závažnost rizika; realizace rizika není častá, ale znamená vysokou škodu, pokud je nízká četnost a vysoká závažnost rizika; realizace rizika je častá a navíc je spojena s velkými škodami, pokud je vysoká četnost i závažnost. Rozhodnutí, zda sjednat pojištění či nikoliv, může být jednoduší s využitím charakteristik četnosti a závažnosti rizik. Graf č. 1 Vztah četnosti a závažnosti rizika na základě zkušeností z praxe četnost Zdroj: vlastní konstrukce na bázi [5] závažnost 3 Zdroj: [5] 12

13 Z grafu je patrné, že s rostoucí závažností škod klesá četnost výskytu rizika. Tento závěr vyplývá také z životních situací. Po silnicích jezdí mnoho aut se škrábanci nebo pomačkaným blatníkem, ale se závažnějšími nehodami se lidé tak často nesetkávají. 1.2 KLASIFIKACE RIZIK V následujícím textu jsou uvedeny jen některé možnosti klasifikace rizik vybrané z velkého množství existujících klasifikací. 4 Základní členění na rizika pojistitelná a nepojistitelná vyplývá ze skutečnosti, že pojišťovna není ochotna pojistit jakékoliv riziko RIZIKA POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ V dnešní době hrají v životě člověka velice důležitou roli peníze. Mohlo by se zdát, že lidé, kteří disponují značným majetkem mohou pojistit, nač si vzpomenou, ale to není úplně pravda. Riziko, které nesplňuje čtyři základní kritéria je riziko nepojistitelné. Takové riziko není možné pojistit u žádné pojišťovny. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tato kritéria: 5 musí být identifikovatelné; musí být vyčíslitelné; musí být ekonomicky přijatelné; a projev rizika musí být nahodilý. Je nutné identifikovat příčinu pojistné události a vzniklou ztrátu je třeba vyčíslit. Ekonomicky přijatelná jsou pro pojišťovnu ta rizika, která pojišťovnu nezatíží všechna v jednom okamžiku a v příliš velkém rozsahu. To znamená rizika, která jsou dobře časově a plošně rozložená. Nahodilost projevu rizika je nezbytná. Není možné pojistit riziko, u kterého je jisté, že se bude realizovat. Tato podmínka nahodilosti úzce souvisí s principy pojištění, kterými jsou neekvivalentnost, podmíněná návratnost a solidarita. 4 Zdroj: [8] 5 Zdroj: [4] 13

14 1.2.2 RIZIKA SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ Velkou část života má člověk ve svých rukou. Musí se rozhodovat, plánovat, jednat určitým způsobem. V životě každého, ale nastávají situace a události, které samotný člověk ovlivnit nedokáže. Rizika subjektivní vznikají na základě jednání a chování lidí. Rizika objektivní vznikají na základě objektivně daných skutečností (povodně, zemětřesení a jiná) RIZIKA ZPŮSOBENÁ LIDSKOU ČINNOSTÍ A RIZIKA PŘÍRODNÍ Toto členění má hodně společného s předcházejícím. Rizika způsobená lidskou činností jsou způsobená samotnými lidmi, konkrétně jejich činností, ale také prostředky, které při své činnosti užívají. Jsou členěna na rizika čistá a spekulativní. Dále mohou být rizika způsobená lidskou činností členěna na úmyslná a neúmyslná. Rizika přírodní jsou daná přírodními silami. Jsou špatně předvídatelná a absolutně neovlivnitelná. Navíc jsou poměrně častá a postihují v různé míře a podobě všechny kontinenty. Například tsunami mohou být předpovídány seismologickými observatořemi. Jejich vývoj může být sledován satelity a mnoho měst, kterým hrozí má výstražný systém. Jsou ale příliš rychlé a často se vrací v různých časových intervalech. Není možné je zastavit a následky jejich výskytu jsou strašlivé. 1.3 ŘÍZENÍ RIZIKA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Nárůst hrozby katastrof, terorismu, internetových virů a podobných událostí s potenciálně velkým dopadem na hospodaření ekonomických subjektů vede k důslednému seznamování se s riziky a vytváření určitých možností předejít jejich realizaci nebo alespoň omezit jejich dopad. V prostředí, kde jsou rizika stále výraznější, je třeba prokázat větší porozumění rizikům, kterým jsou subjekty vystaveny. Řízení rizik, všeobecně nazývané risk management, se tak stává základním procesem stojícím v centru řízení každého podniku. 6 6 Zdroj: [4] 14

15 Risk management spočívá v prevenci a minimalizaci vzniklých přímých i nepřímých škod. Prevence je charakterizována jako minimalizace pravděpodobnosti vzniku náhodné události. Hlavní úlohou risk managementu je soustavná analýza ekonomické činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik. Cílem risk managementu je dosažení maximálního bezpečí pro činnost podniku při minimálních nákladech. Řízení rizika je možné rozdělit do čtyř činností, v následujícím pořadí: identifikace rizik, hodnocení rizik, finanční krytí rizik, prevence IDENTIFIKACE RIZIK Tato činnost představuje seznámení se z rizikem. Zmapování celkové situace podniku s důrazem na škody, které mohou vzniknout na lidském zdraví nebo na majetku. Při seznamování se z rizikem vyjmenuje podnik veškeré budovy v areálu, posoudí jejich konstrukční provedení, posoudí technologické náročnosti jednotlivých výrob a provozů především s ohledem na protipožární zabezpečení, popíše všechny budovy a přírodní prostory v blízkosti areálu firmy, posoudí destrukční dopady a ekologické následky případné havárie na okolí firmy a nakonec ohodnotí výše rizik určitou stupnicí. Tak se bude podnik lépe rozhodovat, která rizika zahrnout do pojištění. Na stanovení předpokládané škody má podnik k dispozici několik metod. 8 Metoda PML (Probable Maximum Loss pravděpodobná maximální škoda) Podstatou metody PML je stanovení pravděpodobné maximální škody v závislosti na konstrukčním provedení staveb. Tedy v úvahu je třeba brát ty části stavby, ve kterých může dojít k největší škodě. Metoda zohledňuje opatření požární ochrany, jako jsou protipožární stěny, stropy odolné proti požáru a podobně. Metoda umožňuje šetřit na pojistném, při optimální pojistné ochraně daného objektu. 7 Zpracované podle [3] 8 Zdroj [3] 15

16 Metoda MPL (Maximum Possible Loss - možná maximální škoda) Možná maximální škoda může nastat v případě, že se setkají nejnepříznivější okolnosti. To znamená, že škodní událost nemůže být zcela zdolána, zastaví se jen o nepřekonatelnou překážku, nebo dojde k samouhašení z důvodu nedostatku hořlavého souboru. Metoda EML (Estimated Maximum Loss - odhadovaná maximální škoda) Škoda, která se může přihodit při běžném provozu, při funkčnosti instalovaných požárních systémů, je odhadovaná maximální škoda. Metoda EML nepředpokládá mimořádné okolnosti, které by mohly výrazně ovlivnit riziko. Naopak zohledňuje automatické požární hlásiče, hasící zařízení, zásah podnikových požárních sborů a funkčnost záložních systémů a hlídací služby HODNOCENÍ RIZIK Hodnocení rizika představuje funkci pravděpodobnosti vzniku škody, její velikosti a frekvence. Na základě běžných životních zkušeností je například pro automobilovou nehodu typické rozbité světlo, pomačkaný blatník nebo poničený lak. Nehod, u nichž dojde k vážnějším škodám, je výrazně méně. To znamená, že ve většině případů je vyšší četnost u malých rizik a u rizik velkých četnost nižší. Tuto skutečnost ukazuje Heinrichův trojúhelník. Znázorňuje, že na jednu událost, při které dojde k velkému pracovnímu úrazu, se stane kolem 30 událostí, při kterých dojde k malým úrazům, a asi 300 událostí bez úrazu. Schéma č. 1 Heinrichův trojúhelník Pramen: [3] 16

17 Tedy čím je menší výše škody, tím je větší frekvence událostí. Za rok 2006 došlo celkem k nehodám na českých silnicích. Statistika ukazuje, že se jedná o první pokles od roku Na celkových nehodách se samotní řidiči podílejí 92,7 %. Následující obrázek znázorňuje, že v České republice při autonehodách během roku 2006 zemřelo 956 osob, osob bylo těžce zraněno a osob lehce zraněno. Schéma č. 2 Heinrichův trojúhelník v praxi Pramen: vlastní konstrukce na bázi [11] Situace, kdy dochází k ohrožení zdraví a lidských životů nejsou příliš časté. Když se takové situace naskytnou, jsou většinou škody velice vysoké. Tyto události bývají také velice medializované právě pro svoji ojedinělost a následky. Typické jsou letecké havárie. Heinrichův trojúhelník počítá na jeden velký pracovní úraz asi 30 malých úrazů a asi 300 událostí bez úrazu. V tomto případě poměr usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných neodpovídá teoretickému modelu. Přesto je patrný rostoucí trend, který je podstatný FINANČNÍ KRYTÍ RIZIK Finanční krytí rizik představuje tvorbu finančních zdrojů, které se použijí k odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí. Podnik si volí z několika metod finančního krytí takovou, která nejlépe vyhovuje. Bude volit především v závislosti na frekvenci a velikosti rizika z následujících možností: 9 samopojištění, úvěr, pojištění v komerční pojišťovně. 9 Pramen: [5] 17

18 Samopojištění představuje tvorbu vlastních rezerv na krytí rizika. Vyplatí se v případě, kdy krytí škod bude i v delším časovém období méně nákladné, než přenesení rizika na pojišťovnu. Předpokládá se využití u rizik předvídatelných, u méně závažných škod a v případě, kdy podnik neočekává často se opakující škody, při kterých by došlo k vyčerpání rezerv. Tato metoda umožní ušetřit na administrativních nákladech a zisku pojišťovny. Volné prostředky mohou být investovány a podnik si ponechá úrok. Úvěr je metoda finančního krytí rizika realizovaná až po vzniku škody. Z toho vyplývá, že tato metoda nepředstavuje systematické řízení rizika. Problém může nastat v případě zamítnutí poskytnutí úvěru, nebo se může poskytnutí úvěru opozdit a způsobit další nepříjemnosti. Navíc cenou úvěru jsou úroky, které nepředstavují zanedbatelnou částku. Jsou ale lidé, kteří i přes nevýhody toto řešení upřednostní. Třeba jen proto, že věří ve své štěstí a jsou přesvědčeni, že jim žádné škody nehrozí. Pojištění představuje rozložení rizika na více subjektů. Nákladem pojištění je pojistné. Pojištění přináší některé výhody a také určitou jistotu. 10 Následující obrázek ukazuje, kdy je vhodné na základě vztahu frekvence a velikosti rizika sjednat pojištění a kdy využít raději samopojištění. Ukazuje také situace, kdy naopak není pojištění nutné a kdy je činnost příliš riziková. Schéma č. 3 Vztah frekvence a velikosti rizika četnost vysoká samopojištění odstoupení od projektu střední nízká není nutné pojištění pojištění nízká střední vysoká závažnost ztrát Pramen: [5] 10 Pramen: [5] 18

19 Z obrázku vyplývá, že při nízké frekvenci a nízkém riziku není nutné pojišťovat. V případě narůstající velikosti rizika a nízké frekvenci je vhodné sjednat pojištění. Této situaci odpovídá například havarijní pojištění. Podnik zpravidla sjedná tento typ pojištění, pokud vlastní služební automobily. V případě vysoké frekvence a nízké velikosti rizika je nejvhodnějším řešením samopojištění, které předpokládá tvorbu určitých vlastních rezerv. V pravém horním rohu jsou vyznačena katastrofální rizika projevující se vysokou četností a velikostí rizika. Nejvhodnější je odstoupení od činnosti, která přináší tak velká rizika PREVENCE REALIZACE RIZIK Zábranná, neboli preventivní činnost komerčních pojišťoven je založena na eliminaci možnosti vzniku škod. Pojišťovna může vyžadovat po klientovi například určitý typ zabezpečení nebo poplašných zařízení, než přistoupí na uzavření pojistné smlouvy. Pravdou totiž je, že je levnější škodám předcházet, než je řešit. Navíc zábranná činnost umožní zmírnit následky škod. Při provádění preventivní činnosti mohou být využívána opatření technického a organizačního charakteru. Technickými opatřeními se rozumí zavádění nových moderních technologických zařízení a strojů, které mají vysokou míru bezpečnosti ve vztahu k vlastnímu zařízení, ale i k okolí. To znamená, že se vyznačují malou poruchovostí, jsou lépe využitelné, zajišťují větší bezpečnost práce, jsou ekologicky šetrnější, a podobně. Dále rozumíme technickými opatřeními doplňková zařízení aktivní a pasivní bezpečnosti. Jsou jimi například hasící zařízení, zábranná zařízení pro případ vniknutí neoprávněných osob do chráněného prostoru nebo elektronická signalizační zařízení. Opatření organizačního charakteru jsou veškerá školení k bezpečnosti práce, cvičení, která simulují nebezpečné situace, únikové a evakuační plány. Tato preventivní opatření mohou v některých případech zabránit realizaci rizika, nebo alespoň snížit velikost vzniklých škod. 19

20 1.4 POJIŠTĚNÍ Život každého člověka provází spousta nebezpečí, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho konání. Různá nebezpečí se týkají různých činností. Nevyhýbají se nikomu a nikdo by na ně neměl zapomínat. I podnikatelé by měli vyhodnotit, která nebezpečí se jich dotýkají a pokusit se jim předejít, popřípadě zmírnit rozsah jejich škodlivých následků. Nejistotu z výsledku v určité situaci představuje riziko. Podnikatel může předpokládat, ale nemůže s jistotou určit, jak se bude vyvíjet jeho podnikatelská činnost. A tak se stává pojišťění důležitou součástí existence podniku. Pojištění je ekonomická kategorie a právní institut tvořící součást finančních a právních vztahů, prostřednictvím kterého se vytvářejí technické rezervy. Tyto rezervy potom slouží na předcházení a náhradu škod způsobených náhodnými událostmi. Pojištění je vlastně způsob, jakým je možné čelit negativnímu dopadu životních událostí, nehod a podobně. Je to prostředek, kterým se ztráty některých pojištěných rozloží na všechny pojištěné. Právě tento způsob rozdělování pojistných rezerv utváří pojistné vztahy, charakteristické třemi principy pojištění. Jsou jimi princip solidárnosti, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. 11 První z principů vyjadřuje, že všichni pojištění přispívají pojistným na pojistné rezervy, ale pojistná plnění jsou vyplácena jen těm pojistníkům, kteří měli pojistnou událost. Pojistníci jsou tedy vůči sobě solidární. Princip podmíněné návratnosti říká, že pojistné plnění bude vyplaceno jen za podmínky, že nastane pojistná událost taková, která byla sjednána v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Skutečnost, že pojistné plnění nemusí svojí výší odpovídat pojistnému doposud zaplacenému vyjadřuje neekvivalentnost. Kromě zmíněných tří základních principů pojištění jsou významné další tři principy pojištění. Jsou jimi princip materiální zainteresovanosti, princip maximálního odškodnění a princip dobré víry. Princip materiální zainteresovanosti vyjadřuje shodné zájmy pojistitele a pojistníka. Ani jeden z nich nemá zájem na pojistné události, protože dochází ke vzniku škody. 11 Pramen: [2] 20

21 Princip maximálního odškodnění vyjadřuje skutečnost, že pojistné plnění nesmí přesáhnout výši škody. Nakonec princip dobré víry znamená povinnost pojistníka a pojistitele vzájemně se informovat o změnách, které se týkají sjednaného pojištění. 1.5 POJISTNÝ VZTAH A POJISTNÁ SMLOUVA Pojištění se uskutečňuje prostřednictvím pojistné smlouvy (popř. na základě právního předpisu). Vzniká tak pojistný vztah, jehož obsahem je pojistná ochrana klienta. Následující schéma ukazuje pojistný vztah, který vzniká mezi pojistníkem a pojistitelem a také další vztahy s tím související. Schéma č. 4 Vztah subjektů pojištění pojistník pojistitel pojištěný poškozený oprávněná osoba obmyšlený Pramen: [2] Pojistitel je osoba vykonávající pojišťovací činnost. S pojistitelem uzavírá pojistník pojistnou smlouvu. Povinností pojistníka je platit pojistné. Ten, na jehož rizika se pojištění sjednává, je pojištěný. Pojištěný má právo na pojistné plnění, pokud dojde k pojistné události. Oprávněná osoba je osoba oprávněná k převzetí pojistného plnění. V důsledku pojistné události jí vzniká právo na pojistné plnění. Je to typické pro pojištění odpovědnosti za škodu. Obmyšlený je osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Tato osoba je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách. Je dvoustranným právním vztahem mezi pojistníkem a pojistitelem. Pro obě strany vyplývají ze smlouvy určitá práva a povinnosti. Jsou vymezeny v zákoně o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 21

22 smlouvě). Uvedeny jsou v 12 až 16. Je dobré se s nimi důkladně seznámit. V případě potřeby uplatňovat svá práva a naopak dostát svým povinnostem. To nejpodstatnější z paragrafů pojednávajících o právech a povinnostech vyplývajících z pojistné smlouvy je obsaženo v následujícím textu. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu. Pojistná smlouva stanoví podmínky na základě kterých má pojistitel právo upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistiteli náleží také právo na postih a snížení pojistného plnění. Po oznámení pojistné události má pojistitel povinnost bez zbytečného odkladu zahájit šetření, jehož úkolem je zjistit výši pojistného plnění. Šetření musí pojistitel ukončit do 3 měsíců po tom, co mu byla událost oznámena. Popřípadě poskytnout přiměřenou zálohu v případě, že není schopen lhůtu dodržet. Dále má povinnost splatit pojistné plnění do 15 dnů po ukončení šetření. Pojistník má právo na pojistné plnění splacené nejpozději do 15 dnů po skončení šetření, nebo právo vyžadovat přiměřenou zálohu. Pojistník je povinen odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění. Jestliže dojde ke změně, či zániku pojistného rizika musí pojistník informovat pojistitele. Dále má povinnost oznámit, že nastala pojistná událost a to bez zbytečného odkladu. V 19 až 25 definuje zákon o pojistné smlouvě skutečnosti, které vedou k zániku pojištění. Jsou jimi: uplynutí pojistné doby, nezaplacení pojistného, dohoda mezi pojistitelem a pojistníkem, výpověď, kdy se jedná o jednostranný právní úkon bez povinnosti odůvodnění a druhá strana nemůže s výpovědí nesouhlasit; odstoupení od smlouvy, zánik rizika a změna vlastníka. Každá z možností je blíže definována zákonem. Podmínky zániku pojištění musí být obsaženy také v pojistných podmínkách. Stejně tak podmínky vzniku a trvání pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. Bez souhlasu pojistníka je není možné měnit. 22

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): majk Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je pojišťovna - pojišťovny spravuje ministerstvo financí -

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více