NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Autor: Veronika Kmoníčková Brno, duben 2007

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Veronika Kmoníčková Název diplomové práce: Návrh pojistného krytí rizik vybraného subjektu Název v angličtině: Proposal of selected person s insurance coverage Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem diplomové práce Návrh pojistného krytí rizik vybraného subjektu je charakteristika rizik v činnosti vybraného subjektu a posouzení možností krytí těchto rizik pojištěním. Cílem diplomové práce je zhodnotit rizika firmy, provést analýzu potřeb firmy z hlediska pojištění, provést analýzu patřičných pojistných produktů a následně vytvořit návrh optimálního pojistného krytí rizik firmy. První část první kapitoly pojednává o riziku, jeho klasifikaci a o řízení rizika. Druhá část první kapitoly je zaměřena na pojištění, klasifikaci pojištění a blíže charakterizuje pojištění podnikatelů. Druhá kapitola zahrnuje charakteristiku vybrané firmy, analýzu rizik ohrožujících firmu a přehled současného pojištění firmy. Ve druhé části druhé kapitoly je provedena analýza pojistných produktů vztahujících se k rizikům firmy. Třetí kapitola je věnována návrhu optimalizace pojistného portfolia firmy. Annotation Object of diploma thesis Proposal of selected person s insurance coverage is an operational risk assessment and a risk insurance cover analysis within a particular subject. Objectives of diploma thesis are firm s risk assessment, insurance care concept analysis and evaluation, and subsequently, a customised concept of the risk insurance cover. The first part of the first chapter deals with risk, its classification and risk management. The second part of the first chapter is focused on insurance, its classification and gives a closer description of entrepreneurial insurance features. The second chapter contains the firm s specification, its threat s analysis and an overview of insurance products actually used within. The second part of the second chapter contains an analysis of insurance products related to firm s risks. The third chapter deals with the layout of a customised concept of the risk insurance cover. Klíčová slova: riziko, řízení rizika, analýza rizik ohrožujících firmu, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistného portfolia Keywords: risk, risk management, analysis of risks threatened firm, analysis of insurance products, optimalization of insurance portfolio

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, dne 24. dubna 2007 vlastnoruční podpis autorky

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi za přínosné konzultace a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji manželům Krejčím, kteří umožnili spolupráci s jejich firmou K-invest a poskytli potřebné materiály a informace. Za spolupráci bych ráda poděkovala také zaměstnancům pojišťoven Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a ČSOB Pojišťovna, a.s.

7 ÚVOD RIZIKO A POJIŠTĚNÍ VELIKOST RIZIK KLASIFIKACE RIZIK Rizika pojistitelná a nepojistitelná Rizika subjektivní a objektivní Rizika způsobená lidskou činností a rizika přírodní ŘÍZENÍ RIZIKA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Identifikace rizik Hodnocení rizik Finanční krytí rizik Prevence realizace rizik POJIŠTĚNÍ POJISTNÝ VZTAH A POJISTNÁ SMLOUVA KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ Klasifikace podle formy vzniku pojištění Klasifikace podle pojistných odvětví Klasifikace podle délky trvání pojištění Klasifikace podle způsobu poskytnutí pojistného plnění Klasifikace podle předmětu pojištění Klasifikace podle typu pojištěného POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Majetková pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu RIZIKA A POJIŠTĚNÍ FIRMY A ANALÝZA POJISTNÝCH PRODUKTŮ FIRMA - JEJÍ CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ANALÝZA RIZIK A POJIŠTĚNÍ FIRMY Rizika ohrožující firmu Kritéria firmy při výběru komerční pojišťovny Pojištění firmy v současnosti ANALÝZA POJISTNÝCH PRODUKTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K FIRMĚ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele OPTIMALIZACE POJISTNÉHO PORTFOLIA NÁVRH OPTIMALIZACE POVINNÉHO RUČENÍ Scoring model pro povinné ručení Vyhodnocení scoring modelu pro povinné ručení NÁVRH OPTIMALIZACE HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Scoring model pro havarijní pojištění Vyhodnocení scoring modelu pro havarijní pojištění... 67

8 3.3 NÁVRH OPTIMALIZACE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ Vyhodnocení produktů úrazového pojištění NÁVRH OPTIMALIZACE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODNIKATELE CELKOVÝ PŘEHLED DOPORUČENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ ZÁVĚR...71 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ...73 SEZNAM TABULEK...75 SEZNAM GRAFŮ...75 SEZNAM SCHÉMAT...76 SEZNAM PŘÍLOH...77

9 ÚVOD V České republice se na podnikatelské činnosti podílí více než 95 % drobní živnostníci. Stávají se jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v zemi. Vyšší vliv na zaměstnanost mají v celé Evropské unii pouze v Polsku. Při ekonomickém rozvoji České republiky tedy zaujímají živnostníci velice důležitou roli. Každá lidská činnost je ohrožena určitými riziky, která jsou dána druhem činnosti a dalšími okolnostmi. Výjimkou není ani činnost živnostenská. Případná realizace rizik znamená nečekané výdaje, které mohou v některých případech vést až k ukončení činnosti. Na řadu přichází finanční krytí rizik, které představuje tvorbu finančních zdrojů používaných k odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí. V současnosti je možné volit mezi více způsoby finančního krytí rizik. Nabízí se především samopojištění, úvěr nebo pojištění poskytované komerčními pojišťovnami. Samopojištění se využívá u předvídatelných a méně závažných škod. Samopojištění je vhodné zejména v případě, kdy nedochází k opakované realizaci rizika. Úvěr je metoda realizovaná následně, po vzniku škody. Sjednání úvěru je provázeno podmínkou splnění některých požadavků, což může být v daný okamžik obtížné. Navíc bývá tento způsob krytí rizik časově náročný. Pojištění nabízí rozložení rizika mezi více subjektů. Pojištění je jednou z možností, jak se vypořádat s nežádoucími dopady případné realizace rizik. Slouží podnikatelům jako stabilizátor jejich ekonomické úrovně. Komerční pojišťovny nabízí na pojistném trhu velké množství pojistných produktů. Podnikatel stojí často před nelehkým úkolem zvolit pojistný produkt, který bude nejlépe korespondovat s jeho potřebami a požadavky. Cílem této diplomové práce bude zhodnotit rizika vybraného subjektu, provést analýzu potřeb subjektu z hlediska pojištění, provést analýzu patřičných pojistných produktů a následně vytvořit návrh optimálního pojistného krytí rizik vybraného subjektu. Diplomová práce bude členěna na tři kapitoly. První kapitola bude teoretickým podkladem pro zbývající část diplomové práce, která bude spíše praktického zaměření. První kapitola bude pojednávat o riziku, pojištění a jejich diverzifikaci. Dále bude charakterizovat řízení rizik a související činnosti. V rámci řízení rizik bude charakterizovat pojištění jako jednu z možností finančního krytí rizik. Poslední část kapitoly bude zaměřena na pojištění podnikatelů, jeho členění a charakteristiku. 9

10 Druhá kapitola se bude zabývat pojištěním vybraného subjektu a dále bude zahrnovat analýzu patřičných pojistných produktů. V první části kapitoly bude provedena charakteristika vybraného subjektu, identifikace rizik ohrožujících subjekt a bude uveden současný stav krytí těchto rizik formou pojištění. Druhá část kapitoly bude zahrnovat analýzu pojistných produktů, do které budou zahrnuty produkty vybraných komerčních pojišťoven. Výběr komerčních pojišťoven bude proveden s ohledem na kritéria zvolená vybraným subjektem. Návrh optimalizace pojistného portfolia bude uveden v závěrečné třetí kapitole. Optimalizace pojistného portfolia bude vycházet z analýzy pojistných produktů provedené v předchozí kapitole. Do optimalizace budou zahrnuta také existující pojištění rizik. Zohledněna budou kritéria výběru jednotlivých pojistných produktů stanovená vybraným subjektem. Při rozhodování s využitím více kritérií bude využit scoring model. V závěru kapitoly bude uvedeno celkové doporučené pojistné krytí rizik subjektu. Při psaní diplomové práce budou využity metody analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Vlastní názory a hodnocení autorky budou v textu diplomové práce zvýrazněny kurzívou. 10

11 1 RIZIKO A POJIŠTĚNÍ Ten, kdo je ochoten podstoupit větší riziko, požaduje vyšší odměnu. Někdo má k riziku bližší vztah, jiný se riziku vyhýbá. Je ale jisté, že riziko provází život každého jedince. Není možné žít zcela bez rizik. Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě vymezuje pojistné riziko jako míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné nebezpečí definuje tento zákon jako možnou příčinu vzniku pojistné události. 1 Pojistné riziko je tedy možnost vzniku záporné odchylky od normálu. Je to riziko čisté. Čisté z důvodu, že může nastat pouze záporná odchylka. Naopak spekulativní riziko představuje možnost vzniku záporné, ale i kladné odchylky od normálu. Spekulativní riziko je nazývané také záměrné; je totiž podstupované dobrovolně. Představuje ho například sázení nebo spekulace na burze. Takové riziko je pojišťovnou nepojistitelné. Z hlediska realizace rizika jsou podstatné tři rozměry rizika: 2 okamžik realizace rizika - rozměr, který má každé riziko, protože není známo v jakém časovém okamžiku nastane náhodná událost (není jisté, kdy vypukne požár nebo kdy dojde k úmrtí); výskyt realizace rizika - rozměr typický pouze pro rizika s absolutní nahodilostí, tedy pro rizika, která mohou nastat, ale nemusí (není jisté, zda skutečně vypukne požár); rozsah realizace rizika - je součástí rizik, která se mohou realizovat plně, ale také částečně. Realizace rizika vede ke vzniku škody. Škody mohou mít různou povahu. Některé je možné peněžně vyčíslit, ale ne všechny. Se škodou přichází také potřeba jejího finančního krytí. Nabízí se možnost krytí prostřednictvím státu. Tato možnost je využívána například při krytí základních sociálních potřeb lidí. Další možností je individuální zabezpečení, které je představováno různými formami spoření. A v neposlední řadě pojištění, které znamená kolektivní tvorbu rezerv. 1 Pojem riziko je v diplomové práci používán v souladu s obecnou teorií rizika. 2 Zdroj: [5] 11

12 Člověk, který se chystá stanovat v přírodě ví, že mu hrozí nebezpečí v podobě klíšťat způsobujících nemoci ohrožující život. Kousnutí od klíštěte představuje pro člověka riziko, které dokáže přesně identifikovat. Jednoduchým řešením je pro stanaře očkování. Schopnost identifikovat přesně riziko umožní zabránit vzniku nepříjemných následků. I když k setkání s klíštětem dojde, naočkovaný člověk neonemocní. Stejně tak je možné zabránit následkům škod pomocí pojištění. Škoda je vyhodnocena a prostřednictvím pojistného plnění hrazena. 1.1 VELIKOST RIZIK Velikost rizika je dána především četností a závažností rizik. Četnost rizik je frekvence výskytu ve sledovaném období. Závažnost rizik je velikost škody spojená s realizací rizika. Následující čtyři kombinace potom stanoví, že: 3 se riziko realizuje zřídka a při realizaci vznikají malé škody, pokud je četnost nízká a závažnost rizika také nízká; dochází k časté realizaci rizika, ale s malými škodami v důsledku realizace rizika, pokud je vysoká četnost a nízká závažnost rizika; realizace rizika není častá, ale znamená vysokou škodu, pokud je nízká četnost a vysoká závažnost rizika; realizace rizika je častá a navíc je spojena s velkými škodami, pokud je vysoká četnost i závažnost. Rozhodnutí, zda sjednat pojištění či nikoliv, může být jednoduší s využitím charakteristik četnosti a závažnosti rizik. Graf č. 1 Vztah četnosti a závažnosti rizika na základě zkušeností z praxe četnost Zdroj: vlastní konstrukce na bázi [5] závažnost 3 Zdroj: [5] 12

13 Z grafu je patrné, že s rostoucí závažností škod klesá četnost výskytu rizika. Tento závěr vyplývá také z životních situací. Po silnicích jezdí mnoho aut se škrábanci nebo pomačkaným blatníkem, ale se závažnějšími nehodami se lidé tak často nesetkávají. 1.2 KLASIFIKACE RIZIK V následujícím textu jsou uvedeny jen některé možnosti klasifikace rizik vybrané z velkého množství existujících klasifikací. 4 Základní členění na rizika pojistitelná a nepojistitelná vyplývá ze skutečnosti, že pojišťovna není ochotna pojistit jakékoliv riziko RIZIKA POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ V dnešní době hrají v životě člověka velice důležitou roli peníze. Mohlo by se zdát, že lidé, kteří disponují značným majetkem mohou pojistit, nač si vzpomenou, ale to není úplně pravda. Riziko, které nesplňuje čtyři základní kritéria je riziko nepojistitelné. Takové riziko není možné pojistit u žádné pojišťovny. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tato kritéria: 5 musí být identifikovatelné; musí být vyčíslitelné; musí být ekonomicky přijatelné; a projev rizika musí být nahodilý. Je nutné identifikovat příčinu pojistné události a vzniklou ztrátu je třeba vyčíslit. Ekonomicky přijatelná jsou pro pojišťovnu ta rizika, která pojišťovnu nezatíží všechna v jednom okamžiku a v příliš velkém rozsahu. To znamená rizika, která jsou dobře časově a plošně rozložená. Nahodilost projevu rizika je nezbytná. Není možné pojistit riziko, u kterého je jisté, že se bude realizovat. Tato podmínka nahodilosti úzce souvisí s principy pojištění, kterými jsou neekvivalentnost, podmíněná návratnost a solidarita. 4 Zdroj: [8] 5 Zdroj: [4] 13

14 1.2.2 RIZIKA SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ Velkou část života má člověk ve svých rukou. Musí se rozhodovat, plánovat, jednat určitým způsobem. V životě každého, ale nastávají situace a události, které samotný člověk ovlivnit nedokáže. Rizika subjektivní vznikají na základě jednání a chování lidí. Rizika objektivní vznikají na základě objektivně daných skutečností (povodně, zemětřesení a jiná) RIZIKA ZPŮSOBENÁ LIDSKOU ČINNOSTÍ A RIZIKA PŘÍRODNÍ Toto členění má hodně společného s předcházejícím. Rizika způsobená lidskou činností jsou způsobená samotnými lidmi, konkrétně jejich činností, ale také prostředky, které při své činnosti užívají. Jsou členěna na rizika čistá a spekulativní. Dále mohou být rizika způsobená lidskou činností členěna na úmyslná a neúmyslná. Rizika přírodní jsou daná přírodními silami. Jsou špatně předvídatelná a absolutně neovlivnitelná. Navíc jsou poměrně častá a postihují v různé míře a podobě všechny kontinenty. Například tsunami mohou být předpovídány seismologickými observatořemi. Jejich vývoj může být sledován satelity a mnoho měst, kterým hrozí má výstražný systém. Jsou ale příliš rychlé a často se vrací v různých časových intervalech. Není možné je zastavit a následky jejich výskytu jsou strašlivé. 1.3 ŘÍZENÍ RIZIKA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Nárůst hrozby katastrof, terorismu, internetových virů a podobných událostí s potenciálně velkým dopadem na hospodaření ekonomických subjektů vede k důslednému seznamování se s riziky a vytváření určitých možností předejít jejich realizaci nebo alespoň omezit jejich dopad. V prostředí, kde jsou rizika stále výraznější, je třeba prokázat větší porozumění rizikům, kterým jsou subjekty vystaveny. Řízení rizik, všeobecně nazývané risk management, se tak stává základním procesem stojícím v centru řízení každého podniku. 6 6 Zdroj: [4] 14

15 Risk management spočívá v prevenci a minimalizaci vzniklých přímých i nepřímých škod. Prevence je charakterizována jako minimalizace pravděpodobnosti vzniku náhodné události. Hlavní úlohou risk managementu je soustavná analýza ekonomické činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik. Cílem risk managementu je dosažení maximálního bezpečí pro činnost podniku při minimálních nákladech. Řízení rizika je možné rozdělit do čtyř činností, v následujícím pořadí: identifikace rizik, hodnocení rizik, finanční krytí rizik, prevence IDENTIFIKACE RIZIK Tato činnost představuje seznámení se z rizikem. Zmapování celkové situace podniku s důrazem na škody, které mohou vzniknout na lidském zdraví nebo na majetku. Při seznamování se z rizikem vyjmenuje podnik veškeré budovy v areálu, posoudí jejich konstrukční provedení, posoudí technologické náročnosti jednotlivých výrob a provozů především s ohledem na protipožární zabezpečení, popíše všechny budovy a přírodní prostory v blízkosti areálu firmy, posoudí destrukční dopady a ekologické následky případné havárie na okolí firmy a nakonec ohodnotí výše rizik určitou stupnicí. Tak se bude podnik lépe rozhodovat, která rizika zahrnout do pojištění. Na stanovení předpokládané škody má podnik k dispozici několik metod. 8 Metoda PML (Probable Maximum Loss pravděpodobná maximální škoda) Podstatou metody PML je stanovení pravděpodobné maximální škody v závislosti na konstrukčním provedení staveb. Tedy v úvahu je třeba brát ty části stavby, ve kterých může dojít k největší škodě. Metoda zohledňuje opatření požární ochrany, jako jsou protipožární stěny, stropy odolné proti požáru a podobně. Metoda umožňuje šetřit na pojistném, při optimální pojistné ochraně daného objektu. 7 Zpracované podle [3] 8 Zdroj [3] 15

16 Metoda MPL (Maximum Possible Loss - možná maximální škoda) Možná maximální škoda může nastat v případě, že se setkají nejnepříznivější okolnosti. To znamená, že škodní událost nemůže být zcela zdolána, zastaví se jen o nepřekonatelnou překážku, nebo dojde k samouhašení z důvodu nedostatku hořlavého souboru. Metoda EML (Estimated Maximum Loss - odhadovaná maximální škoda) Škoda, která se může přihodit při běžném provozu, při funkčnosti instalovaných požárních systémů, je odhadovaná maximální škoda. Metoda EML nepředpokládá mimořádné okolnosti, které by mohly výrazně ovlivnit riziko. Naopak zohledňuje automatické požární hlásiče, hasící zařízení, zásah podnikových požárních sborů a funkčnost záložních systémů a hlídací služby HODNOCENÍ RIZIK Hodnocení rizika představuje funkci pravděpodobnosti vzniku škody, její velikosti a frekvence. Na základě běžných životních zkušeností je například pro automobilovou nehodu typické rozbité světlo, pomačkaný blatník nebo poničený lak. Nehod, u nichž dojde k vážnějším škodám, je výrazně méně. To znamená, že ve většině případů je vyšší četnost u malých rizik a u rizik velkých četnost nižší. Tuto skutečnost ukazuje Heinrichův trojúhelník. Znázorňuje, že na jednu událost, při které dojde k velkému pracovnímu úrazu, se stane kolem 30 událostí, při kterých dojde k malým úrazům, a asi 300 událostí bez úrazu. Schéma č. 1 Heinrichův trojúhelník Pramen: [3] 16

17 Tedy čím je menší výše škody, tím je větší frekvence událostí. Za rok 2006 došlo celkem k nehodám na českých silnicích. Statistika ukazuje, že se jedná o první pokles od roku Na celkových nehodách se samotní řidiči podílejí 92,7 %. Následující obrázek znázorňuje, že v České republice při autonehodách během roku 2006 zemřelo 956 osob, osob bylo těžce zraněno a osob lehce zraněno. Schéma č. 2 Heinrichův trojúhelník v praxi Pramen: vlastní konstrukce na bázi [11] Situace, kdy dochází k ohrožení zdraví a lidských životů nejsou příliš časté. Když se takové situace naskytnou, jsou většinou škody velice vysoké. Tyto události bývají také velice medializované právě pro svoji ojedinělost a následky. Typické jsou letecké havárie. Heinrichův trojúhelník počítá na jeden velký pracovní úraz asi 30 malých úrazů a asi 300 událostí bez úrazu. V tomto případě poměr usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných neodpovídá teoretickému modelu. Přesto je patrný rostoucí trend, který je podstatný FINANČNÍ KRYTÍ RIZIK Finanční krytí rizik představuje tvorbu finančních zdrojů, které se použijí k odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí. Podnik si volí z několika metod finančního krytí takovou, která nejlépe vyhovuje. Bude volit především v závislosti na frekvenci a velikosti rizika z následujících možností: 9 samopojištění, úvěr, pojištění v komerční pojišťovně. 9 Pramen: [5] 17

18 Samopojištění představuje tvorbu vlastních rezerv na krytí rizika. Vyplatí se v případě, kdy krytí škod bude i v delším časovém období méně nákladné, než přenesení rizika na pojišťovnu. Předpokládá se využití u rizik předvídatelných, u méně závažných škod a v případě, kdy podnik neočekává často se opakující škody, při kterých by došlo k vyčerpání rezerv. Tato metoda umožní ušetřit na administrativních nákladech a zisku pojišťovny. Volné prostředky mohou být investovány a podnik si ponechá úrok. Úvěr je metoda finančního krytí rizika realizovaná až po vzniku škody. Z toho vyplývá, že tato metoda nepředstavuje systematické řízení rizika. Problém může nastat v případě zamítnutí poskytnutí úvěru, nebo se může poskytnutí úvěru opozdit a způsobit další nepříjemnosti. Navíc cenou úvěru jsou úroky, které nepředstavují zanedbatelnou částku. Jsou ale lidé, kteří i přes nevýhody toto řešení upřednostní. Třeba jen proto, že věří ve své štěstí a jsou přesvědčeni, že jim žádné škody nehrozí. Pojištění představuje rozložení rizika na více subjektů. Nákladem pojištění je pojistné. Pojištění přináší některé výhody a také určitou jistotu. 10 Následující obrázek ukazuje, kdy je vhodné na základě vztahu frekvence a velikosti rizika sjednat pojištění a kdy využít raději samopojištění. Ukazuje také situace, kdy naopak není pojištění nutné a kdy je činnost příliš riziková. Schéma č. 3 Vztah frekvence a velikosti rizika četnost vysoká samopojištění odstoupení od projektu střední nízká není nutné pojištění pojištění nízká střední vysoká závažnost ztrát Pramen: [5] 10 Pramen: [5] 18

19 Z obrázku vyplývá, že při nízké frekvenci a nízkém riziku není nutné pojišťovat. V případě narůstající velikosti rizika a nízké frekvenci je vhodné sjednat pojištění. Této situaci odpovídá například havarijní pojištění. Podnik zpravidla sjedná tento typ pojištění, pokud vlastní služební automobily. V případě vysoké frekvence a nízké velikosti rizika je nejvhodnějším řešením samopojištění, které předpokládá tvorbu určitých vlastních rezerv. V pravém horním rohu jsou vyznačena katastrofální rizika projevující se vysokou četností a velikostí rizika. Nejvhodnější je odstoupení od činnosti, která přináší tak velká rizika PREVENCE REALIZACE RIZIK Zábranná, neboli preventivní činnost komerčních pojišťoven je založena na eliminaci možnosti vzniku škod. Pojišťovna může vyžadovat po klientovi například určitý typ zabezpečení nebo poplašných zařízení, než přistoupí na uzavření pojistné smlouvy. Pravdou totiž je, že je levnější škodám předcházet, než je řešit. Navíc zábranná činnost umožní zmírnit následky škod. Při provádění preventivní činnosti mohou být využívána opatření technického a organizačního charakteru. Technickými opatřeními se rozumí zavádění nových moderních technologických zařízení a strojů, které mají vysokou míru bezpečnosti ve vztahu k vlastnímu zařízení, ale i k okolí. To znamená, že se vyznačují malou poruchovostí, jsou lépe využitelné, zajišťují větší bezpečnost práce, jsou ekologicky šetrnější, a podobně. Dále rozumíme technickými opatřeními doplňková zařízení aktivní a pasivní bezpečnosti. Jsou jimi například hasící zařízení, zábranná zařízení pro případ vniknutí neoprávněných osob do chráněného prostoru nebo elektronická signalizační zařízení. Opatření organizačního charakteru jsou veškerá školení k bezpečnosti práce, cvičení, která simulují nebezpečné situace, únikové a evakuační plány. Tato preventivní opatření mohou v některých případech zabránit realizaci rizika, nebo alespoň snížit velikost vzniklých škod. 19

20 1.4 POJIŠTĚNÍ Život každého člověka provází spousta nebezpečí, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho konání. Různá nebezpečí se týkají různých činností. Nevyhýbají se nikomu a nikdo by na ně neměl zapomínat. I podnikatelé by měli vyhodnotit, která nebezpečí se jich dotýkají a pokusit se jim předejít, popřípadě zmírnit rozsah jejich škodlivých následků. Nejistotu z výsledku v určité situaci představuje riziko. Podnikatel může předpokládat, ale nemůže s jistotou určit, jak se bude vyvíjet jeho podnikatelská činnost. A tak se stává pojišťění důležitou součástí existence podniku. Pojištění je ekonomická kategorie a právní institut tvořící součást finančních a právních vztahů, prostřednictvím kterého se vytvářejí technické rezervy. Tyto rezervy potom slouží na předcházení a náhradu škod způsobených náhodnými událostmi. Pojištění je vlastně způsob, jakým je možné čelit negativnímu dopadu životních událostí, nehod a podobně. Je to prostředek, kterým se ztráty některých pojištěných rozloží na všechny pojištěné. Právě tento způsob rozdělování pojistných rezerv utváří pojistné vztahy, charakteristické třemi principy pojištění. Jsou jimi princip solidárnosti, podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. 11 První z principů vyjadřuje, že všichni pojištění přispívají pojistným na pojistné rezervy, ale pojistná plnění jsou vyplácena jen těm pojistníkům, kteří měli pojistnou událost. Pojistníci jsou tedy vůči sobě solidární. Princip podmíněné návratnosti říká, že pojistné plnění bude vyplaceno jen za podmínky, že nastane pojistná událost taková, která byla sjednána v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Skutečnost, že pojistné plnění nemusí svojí výší odpovídat pojistnému doposud zaplacenému vyjadřuje neekvivalentnost. Kromě zmíněných tří základních principů pojištění jsou významné další tři principy pojištění. Jsou jimi princip materiální zainteresovanosti, princip maximálního odškodnění a princip dobré víry. Princip materiální zainteresovanosti vyjadřuje shodné zájmy pojistitele a pojistníka. Ani jeden z nich nemá zájem na pojistné události, protože dochází ke vzniku škody. 11 Pramen: [2] 20

21 Princip maximálního odškodnění vyjadřuje skutečnost, že pojistné plnění nesmí přesáhnout výši škody. Nakonec princip dobré víry znamená povinnost pojistníka a pojistitele vzájemně se informovat o změnách, které se týkají sjednaného pojištění. 1.5 POJISTNÝ VZTAH A POJISTNÁ SMLOUVA Pojištění se uskutečňuje prostřednictvím pojistné smlouvy (popř. na základě právního předpisu). Vzniká tak pojistný vztah, jehož obsahem je pojistná ochrana klienta. Následující schéma ukazuje pojistný vztah, který vzniká mezi pojistníkem a pojistitelem a také další vztahy s tím související. Schéma č. 4 Vztah subjektů pojištění pojistník pojistitel pojištěný poškozený oprávněná osoba obmyšlený Pramen: [2] Pojistitel je osoba vykonávající pojišťovací činnost. S pojistitelem uzavírá pojistník pojistnou smlouvu. Povinností pojistníka je platit pojistné. Ten, na jehož rizika se pojištění sjednává, je pojištěný. Pojištěný má právo na pojistné plnění, pokud dojde k pojistné události. Oprávněná osoba je osoba oprávněná k převzetí pojistného plnění. V důsledku pojistné události jí vzniká právo na pojistné plnění. Je to typické pro pojištění odpovědnosti za škodu. Obmyšlený je osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Tato osoba je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách. Je dvoustranným právním vztahem mezi pojistníkem a pojistitelem. Pro obě strany vyplývají ze smlouvy určitá práva a povinnosti. Jsou vymezeny v zákoně o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 21

22 smlouvě). Uvedeny jsou v 12 až 16. Je dobré se s nimi důkladně seznámit. V případě potřeby uplatňovat svá práva a naopak dostát svým povinnostem. To nejpodstatnější z paragrafů pojednávajících o právech a povinnostech vyplývajících z pojistné smlouvy je obsaženo v následujícím textu. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu. Pojistná smlouva stanoví podmínky na základě kterých má pojistitel právo upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistiteli náleží také právo na postih a snížení pojistného plnění. Po oznámení pojistné události má pojistitel povinnost bez zbytečného odkladu zahájit šetření, jehož úkolem je zjistit výši pojistného plnění. Šetření musí pojistitel ukončit do 3 měsíců po tom, co mu byla událost oznámena. Popřípadě poskytnout přiměřenou zálohu v případě, že není schopen lhůtu dodržet. Dále má povinnost splatit pojistné plnění do 15 dnů po ukončení šetření. Pojistník má právo na pojistné plnění splacené nejpozději do 15 dnů po skončení šetření, nebo právo vyžadovat přiměřenou zálohu. Pojistník je povinen odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění. Jestliže dojde ke změně, či zániku pojistného rizika musí pojistník informovat pojistitele. Dále má povinnost oznámit, že nastala pojistná událost a to bez zbytečného odkladu. V 19 až 25 definuje zákon o pojistné smlouvě skutečnosti, které vedou k zániku pojištění. Jsou jimi: uplynutí pojistné doby, nezaplacení pojistného, dohoda mezi pojistitelem a pojistníkem, výpověď, kdy se jedná o jednostranný právní úkon bez povinnosti odůvodnění a druhá strana nemůže s výpovědí nesouhlasit; odstoupení od smlouvy, zánik rizika a změna vlastníka. Každá z možností je blíže definována zákonem. Podmínky zániku pojištění musí být obsaženy také v pojistných podmínkách. Stejně tak podmínky vzniku a trvání pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. Bez souhlasu pojistníka je není možné měnit. 22

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více