ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Nemám závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne Karel Medek 4

5 Poděkování Tímto bych rád poděkoval Ing. Denise Mockové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji Bc. Evě Levorové za odbornou pomoc při korekturách.textu. 5

6 Abstrakt Cílem práce je provést analýzu trhu povinného ručení v České republice z pohledu práv a povinností vlastníků vozidel a poškozených, analyzovat produkty na trhu s povinným ručením a určit vhodné produkty dle různých kritérií. Druhá kapitola je věnována podrobnému popisu produktů a právních předpisů vztahujících se k dané oblasti. K explicitnímu porovnání cenových nabídek jednotlivých pojišťoven je využito tří prototypických modelových vlastníků. Nabídka produktů na trhu je široká a existují značné rozdíly v sazbách pojistného. Jednotlivé typy pojištění vesměs dostatečně chrání pojištěného i poškozené. V případě nesjednání povinného ručení hrozí vlastníkovi vozidla pokuty a vyvstává povinnost plného hrazení škody způsobené vozidlem. Abstract The aim of this work is to analyse the market of the damage liability in the Czech Republic from the view of car owners and aggrieved party s rights and duties, to analyse the market of the damage liability products and to assess appropriate products according to various criteria. Second chapter is devoted to a proper description of products and legal enactments related to this domain. Three model prototypical car owners are used to do an explicit comparison of prise quotations of particular insurance companies. The offer of products in the market is wide and there are significant differences in them. Different types of insurance altogether sufficiently protect the insured as well as the aggrieved party. In case the owner of the vehicle doesn t have his insurance arranged, there is the risk of penalties and paying the whole amount for covering the damage caused by the vehicle. 6

7 Obsah Seznam zkratek... 9 Úvod Úvod do problematiky Obecné informace o povinném ručení Historický vývoj povinného ručení Charakteristika základních pojmů, subjektů v oblasti povinného ručení Pojmy a subjekty - základní význam Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti Kdo musí uzavřít pojištění odpovědnosti Kdo nemusí uzavřít pojištění odpovědnosti Uzavření pojistné smlouvy a zelená karta Rozsah pojištění odpovědnosti Obecný rozsah pojištění odpovědnosti Náhrada škody na zdraví nebo usmrcení Náhrada ušlého zisku, výdělku a nákladů na léčení Účelně vynaložené náklady právního zastoupení Náhrada věcné škody Náklady na znalecký posudek Nehrazené nároky z pojištění odpovědnosti Náhrada škody přímo proti viníkovi Právo pojišťovny nárokovat to, co plnila Plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů Vozidlo bez povinného ručení Škoda způsobená nezjištěným vozidlem v ČR Škoda způsobená nezjištěným vozidlem v zahraničí Škoda způsobená vozidlem registrovaným v zahraničí Porušení povinností pojišťovny Zánik pojištění odpovědnosti Nepojištěné vozidlo a úhrada do garančního fondu Postup při dopravní nehodě a následné likvidaci pojistné události Analýza nabízených produktů Pojistný trh povinného ručení v České republice

8 3.1.1 Počet pojišťoven na trhu Počet pojištěných vozidel a podíly jednotlivých pojišťoven Určení výše sazeb pojistného Segmentace Bonus, malus a další slevy Nabízené produkty Allianz pojišťovna, a.s AXA pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s Česká pojišťovna, a.s ČSOB pojišťovna, a.s DIRECT Pojišťovna, a.s Generali pojišťovna, a.s Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku Kooperativa pojišťovna, a.s Slavia pojišťovna, a.s Triglav pojišťovna, a.s UNIQA pojišťovna, a.s Wüstenrot pojišťovna, a.s Flotilové pojištění Zhodnocení a výběr vhodné varianty Cena Volba pojišťovny Limity pojistného plnění Přímé plnění Asistenční služby Další služby a pojištění Závěr Seznam použité literatury

9 Seznam zkratek ČAP Česká asociace pojišťoven ČKP Česká kancelář pojistitelů ČP Česká pojišťovna, a.s. ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ČR Česká republika HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 9

10 Úvod Tématem této bakalářské práce je analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR. Platné právní předpisy v ČR ukládají vlastníkovi motorového vozidla uzavřít pojistnou smlouvu o povinném ručení, ale výběr pojistitele je na samotném vlastníkovi. Jelikož je trh s povinným ručením velmi konkurenčním prostředím, mají vlastníci na výběr z mnoha pojistných produktů, a proto není výběr vhodné varianty snadný. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které pojednávají o jednotlivých dílčích tématech vztahujících se k povinnému ručení v ČR. Obsahem první kapitoly je obecný úvod do problematiky povinného ručení a podrobně je objasněn historický vývoj tohoto pojištění na území současné ČR od jeho počátků do současnosti. Druhá kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů a charakteristiku subjektů, které se na trhu s povinným ručením vyskytují. Jsou zde popsána práva a povinnosti těchto subjektů a také rozsah tohoto pojištění. Podrobněji je rozebrána část o náhradě věcné škody a škody na zdraví, které bývají častým předmětem sporů a soudních procesů. Správné zaznamenání dopravní nehody je nezbytnou podmínkou k uplatnění náhrady škody, proto je z tohoto důvodu na závěr kapitoly zařazen i postup při řešení dopravních nehod a následných likvidací pojistných událostí. Kapitola třetí se věnuje analýze nabízených produktů na pojistném trhu v ČR. Ve své první části je zaměřena na současný stav tohoto trhu a na obecný výpočet sazeb pojistného. Dále následuje podrobné zpracování nabízených produktů, které je pro přehlednost doplněno výpočtem konkrétních sazeb u tří modelových klientů. Ti jsou vybráni tak, aby reprezentovali statisticky frekventované typy vlastníků vozidel v České republice s výrazně odlišnými klíčovými parametry pro výpočet sazeb pojistného. Takový výběr umožňuje alespoň rámcově zachytit, jak výraznou roli tyto parametry hrají. Popsány jsou nejen produkty, které jsou nabízeny přímo pojišťovnami, ale i produkty, které nabízejí někteří zprostředkovatelé v rámci flotilového pojištění. V závěrečné kapitole jsou zhodnoceny veškeré produkty dle několika nejdůležitějších parametrů a je v ní shrnut postup výběru vhodné varianty povinného ručení. 10

11 1. Úvod do problematiky 1.1 Obecné informace o povinném ručení Povinné ručení není pojem, který by byl ukotven v právních předpisech, ale je již tak rozšířený a zavedený, že jej budu používat i v rámci této práce. Povinné ručení je tedy dle zákona č. 168/1999 Sb. pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pro účely této práce budu v následujících kapitolách používat zkrácený název pojištění odpovědnosti, které vychází z výše zmíněného zákona. Pojištění odpovědnosti je pojištěním, které kryje škody, jež způsobil řidič vozidla jiné osobě či třetí straně. Toto pojištění tedy primárně chrání pojištěného před dopadem vysokých finančních nároků od poškozených. Pokud by tyto možné nároky měl hradit viník pouze z vlastních zdrojů, mohla by se mu výrazně snížit životní úroveň, a poškozený by i přesto nemusel získat odškodnění v plné výši. Hlavním účelem pojištění odpovědnosti je tedy plná úhrada oprávněných nároků poškozeného, který bez vlastního zavinění utrpěl škodu, ač není přímým účastníkem smluvního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Pro tyto důvody je v ČR a prakticky po celém světě zavedena povinnost uzavírat obdobu tuzemského pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které chrání jak pojištěné, tak poškozené. Dle zákona o pojišťovnictví se řadí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla do odvětví neživotního pojištění. U neživotních pojištění se vychází z principu, že pojistné plnění se uhradí na základě průměrného projevu rizika pojistnou události, a není zde jisté, zda k pojistné události za dobu trvání pojistné smlouvy vůbec dojde. Na rozdíl od životního pojištění, kde je jednoznačně určeno, že výplata dohodnuté pojistné sumy nastane, a to nejpozději k datu konce pojištění. [1] [7] [10] 1.2 Historický vývoj povinného ručení Do roku 1925 nebyla žádnému majiteli motorového vozidla ukládána povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V roce 1925 začala tato povinnost platit pro piloty letadel a od roku 1932, kdy vešel v platnost zákon č. 198/1932 Sb. o dopravě motorových vozidel, museli mít živnostníci poskytující přepravu osob nebo nákladu uzavřené pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků vyplývajících z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti, jinak jim nebyla ani vystavena listina pro vykonávání živnosti. 11

12 Plošná povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla začala platit na území Československé republiky dne zákonem č. 81/1935 Sb. o jízdě motorovými vozidly. Dle 56 měl držitel motorového vozidla povinnost pojistit sebe či osobu, která provozuje vozidlo s jeho vědomím. Tato povinnost platila pro všechna vozidla, která byla zapsána v rejstříku československých vozidel u některé ze schválených pojišťoven v Československé republice. Jako alternativu měl držitel vozidla možnost složit na příslušeném úřadě kauci, která by byla použita k hrazení škod z provozu motorového vozidla v případě potřeby. Pojišťovny nehradily škody do výše 400 Kč a z vyšších částek hradil pojištěný 10% spoluúčast (minimálně 400 Kč, maximálně Kč). Tento zákon prošel mnohými úpravami, jelikož jeho znění nebylo úplně dokonalé a některým poškozeným nebyla vyplacena náhrada škody. Zároveň byl založen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který byl financovaný pojišťovnami, některými státními organizacemi a také prostředky plynoucími z pokut zaplacených řidiči, kteří neměli sjednáno povinné ručení. Prostředky z tohoto fondu sloužily k vyplácení podpory za úraz způsobený motorovým vozidlem, ale také k prevenci a osvětě v dopravě. Další změnu v povinném pojištění přinesl zákon č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích, který s částečnými úpravami platil až do roku Zásadní změnou byla hlavně transformace povinného pojištění na formu zákonného pojištění. Pojištění nebylo smluvní a vznikalo přímo ze zákona. Po několika změnách zákonů a státního uspořádání měla na území nynější ČR monopol současná Česká pojišťovna, a.s.. Režijní náklady na provoz systému zákonného pojištění byly velmi nízké z důvodu, že nebylo potřeba uzavírat smlouvy; jako doklad o pojištění stačila přidělená poznávací značka, nebylo třeba řešit vyrovnání s jinými pojišťovnami a neexistovala konkurence. Ovšem v roce 1955 vyhlásilo ministerstvo financí sazby za toto pojištění, které přetrvaly až do konce 80. let, i když škody hrazené ze zákonného pojištění rostly. Technické rezervy nebyly tvořeny a nebyl politický zájem zvyšovat sazby pojistného, proto začal vznikat v tomto systému deficit na úhradu škod způsobených provozem vozidel. Po významných společenských změnách v roce 1989 došlo také ke změnám v provozu na pozemních komunikacích. Zejména zvýšení cestovního ruchu, lepší dostupnost zahraničních vozidel, zvýšení intenzity provozu s následným zvýšením počtu dopravních nehod a také mnoho legislativních změn vedlo k nutnosti reformy celého systému zákonného pojištění. Ministerstvo financí v roce 1991 pouze upravilo (zvýšilo) sazby zákonného pojištění a tuto úpravu provedlo ještě několikrát do roku 1999, kdy byl 12

13 přijat nový zákon. V těchto letech probíhaly spíše korekce a snaha zvýšit výběr pojistného, ale žádné systémové řešení nebylo přijato. Probíhaly také úpravy z hlediska práv pojištěných i poškozených, ale jediný klad, a to nízké náklady na provoz, byly vykoupeny řadou nevýhod. Ta hlavní spočívala především v již zmíněné vyhlašované sazbě, která platila paušálně pro všechny, dále v absenci pojistné smlouvy, již nahrazoval zákon, a také v neexistenci konkurence a kontrolního orgánu. Se schválením zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) s účinností od , jenž byl již v souladu s legislativou Evropské unie, nastala důležitá transformace pojistného trhu v oblasti povinného ručení. Mezi nejdůležitější prvky tohoto zákona patří zejména změna ze zákonného pojištění na pojištění smluvně povinné, které znamená, že je zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění formou pojistné smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu na rozdíl od předchozích již bylo možné uzavřít u několika pojišťoven, které získaly licenci na poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla přidělovanou Ministerstvem financí. Tímto skončil monopol současné České pojišťovny, a.s., trh s tímto pojištěním se otevřel a mohlo se začít vytvářet konkurenční prostředí. Jelikož předchozí systém zákonného pojištění v České republice platil 50 let, nedovolil stát v prvních 3 letech platnosti zákona č. 168/1999 Sb. úplnou liberalizaci trhu a bylo zavedeno přechodné období, ve kterém byly sazby pojistného stanoveny v určitém rozpětí nově zřízenou institucí Českou kanceláří pojistitelů, která sdružovala instituce, jež získaly licenci na provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Cenová regulace spočívala v tom, že byly vyhlašovány minimální i maximální sazby za toto pojistné v určitých kategoriích. Jejich výše byla každoročně upravována na základě statistických údajů jak o nehodovosti, tak i o růstu spotřebitelských cen. Toto opatření bylo zavedeno zejména z důvodu obav, že pojišťovny v rámci konkurenčního boje, ve kterém bylo přes 5 milionů pojištěnců, se budou snažit stlačit sazby povinného ručení tak nízko, že by v budoucnosti nedokázaly plnit náklady vzniklé v oblasti škod způsobených provozem vozidla a některé oběti dopravních nehod by nebyly odškodněny. Pojišťovny proto o zákazníky bojovaly spíše rozšiřováním svých služeb a poskytováním dalších výhod. Další výhodou pro pojištěnce bylo zvýšení minimálních limitů pojistného plnění při škodách na zdraví nebo usmrcení na 18 mil. Kč a zavedení bonusu pro řidiče, kteří měli po dobu jednoho roku bezškodní průběh ve výši 5 %. 13

14 Regulace cen skončila 30. července 2002 a od té doby mohou pojišťovny nastavovat ceny dle svých výpočtů a pojistných podmínek. V prvních letech byla hlavním prvkem ve výpočtu sazeb kubatura motoru pojištěného vozidla, jelikož chyběly relevantní statistiky nehodovosti dle různých kategorií, ale čím dál více se pojišťovny začaly zaměřovat na segmentaci dle mnoha jiných kategorií. Se vstupem České republiky do Evropské unie byl navýšen limit pojistného plnění ze škod na zdraví a usmrcení na 35 mil. Kč a ze škod na majetku a ušlém zisku na 18 mil. Kč. Poslední důležité změny nastaly s novelizacemi v letech 2008 a Do garančního fondu začaly přispívat i osoby provozující vozidlo bez sjednaného povinného ručení. Tyto osoby jsou povinny zaplatit do garančního fondu finanční částku za dobu, po kterou bylo jejich vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Z těchto novel také plyne, že univerzálním dokladem, který prokazuje sjednané povinné ručení je pouze zelená karta. Limity pojistného plnění se zvýšily na 35 mil. Kč v obou kategoriích, tzn. u škod na zdraví a usmrcení i u majetku a ušlého zisku. [5] [6] [7] [8] [14] [15] [17] 14

15 2. Charakteristika základních pojmů, subjektů v oblasti povinného ručení V této kapitole se věnuji teoretickému rozboru základních pojmů a také práv a povinností subjektů, se kterými je možné se setkat v oblasti povinného ručení. Jedná se zejména o aplikaci zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), dále zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a dalších právních předpisů, které souvisejí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 2.1 Pojmy a subjekty - základní význam Nejprve je nutné vymezit základní pojmy, které jsou důležité pro správnou orientaci v rámci pojištění odpovědnosti. Mezi nejdůležitější patří zejména: pojistitel - pojišťovna, která má oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti na území ČR pojistník - ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti pojištěný - ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje poškozený - ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má právo na náhradu škody škodná událost - způsobení škody provozem vozidla limit pojistného plnění - nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události pojistná smlouva - smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem za podmínek stanovených zákonem a podmínek dohodnutých ve smlouvě zelená karta - mezinárodní doklad prokazující, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti vozidla uvedeného v tomto osvědčení dopravní nehoda - událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace, která sdružuje pojišťovny, které mají oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti, je financována z povinných příspěvků členských pojišťoven, spravuje garanční fond, provozuje informační středisko, spolupracuje se státními orgány v oblasti pojištění odpovědnosti, 15

16 shromažďuje statistiky a vede evidenci pro účely pojištění odpovědnosti a také vstupuje do procesu odškodění pokud škodu zaviní nepojištěný řidič Garanční fond - fond spravovaný Českou kanceláří pojistitelů, do kterého přispívají členské pojišťovny a provozovatelé, kteří nemají řádně sjednané povinné ručení, fond hradí škody, které vzniknou poškozeným ve vybraných případech [2] [7] [9] 2.2 Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti Kdo musí uzavřít pojištění odpovědnosti Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vyplývá z 1 odst. 2 a 3 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., který říká: 1 odst. 2.: Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. [7] 3 odst. 2: Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. [7] Díky těmto dvěma ustanovením musí tedy vlastník vozidla (mimo výjimek - viz Kdo nemusí uzavřít pojištění odpovědnosti) uzavřít pojištění odpovědnosti na své vozidlo, a pokud tak neučiní, není možné toto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích ani na nich vozidlo ponechat. [7] Kdo nemusí uzavřít pojištění odpovědnosti Uzavřít pojistnou smlouvu nemají povinnost: řidiči cizozemského vozidla, kteří jsou již držiteli platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. složky integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání 16

17 bezpečnostní informační služba, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra (pro vozidla Úřadu pro zahraniční styky a informace a Policie ČR) a také obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. K těmto vozidlům vydává zelenou kartu Ministerstvo financí. Škodu způsobenou vozidlem s výjimkou z pojištění odpovědnosti, hradí ministerstvo, jehož vozidlo nehodu způsobilo, tudíž je hrazena z veřejných prostředků. [2] [7] 2.3 Uzavření pojistné smlouvy a zelená karta Jak bylo uvedeno výše, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník vozidla, jenž je v této smlouvě v pozici pojistníka. Pojistná smlouva je tedy uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem za podmínek stanovených v zákoně č. 168/1999 Sb. a dalších podmínek dohodnutých ve smlouvě, které jsou na dohodě obou smluvních stran. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné plnění při pojistné události, která je ve smlouvě specifikována. Pojistník je povinen hradit pojistné. Pojistná smlouva musí vždy obsahovat: určení pojistitele, pojistníka a údaje o vozidle dobu trvání pojištění limit pojistného plnění výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení formu a místo oznámení škodné události Pojistitel vydá po uzavření smlouvy pojistníkovi zelenou kartu. Zelené karty, které byly vydány po již nemusí být podepsány, aby byly platné. [7] 2.4 Rozsah pojištění odpovědnosti Nejdůležitější částí z oblasti pojištění odpovědnosti je jeho rozsah, který je důležitý pro všechny zúčastněné strany. Například poškozený musí vědět v jakém rozsahu a do jaké výše ho pojišťovna odškodní, pojištěné zajímá zda-li pojišťovna vyplatí celou náhradu škody či budou muset část hradit, pojišťovna musí posoudit oprávněnost nároku poškozeného a mnoho dalších otázek. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla je odpovědnost objektivní a není zde tedy vyžadováno zavinění. To znamená, že pokud není řidiči prokázáno zavinění (například poškození skla od kamínku), odpovědnost za škodu platí stále. [3] 17

18 2.4.1 Obecný rozsah pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Mimo výjimky má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil (v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku) poškozenému: škody na zdraví nebo usmrcení věcnou škodu, tedy škodu vzniklou zničením, poškozením nebo ztrátou věci a také škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat škodu, která má povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v zákonem stanovených případech [7] [11] Náhrada škody na zdraví nebo usmrcení Pokud dojde při dopravní nehodě k poškození zdraví, má poškozený právo uplatnit nároky na náhradu škody na zdraví v podobě: odškodnění bolestného odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) uhrazení ztráty na výdělku účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Výše odškodnění závisí na míře poškození zdraví a její horní hranice je určena v právních předpisech. V případech velmi závažného porušení zdraví je možné tuto výši až několikanásobně překročit, ale pro přiznání tohoto nároku je nutné soudní rozhodnutí. Pokud dojde k usmrcení osoby, mají pozůstalí právo na náhrady: jednorázové odškodění náklady spojené s pohřbem peněžitý důchod těm, kteří byli na zemřelého odkázáni výživou Jednorázové odškodnění nahrazuje dřívější ustanovení o náhradě nemajetkové újmy, která byla nárokována žalobou na ochranu osobnosti. Jeho výše je Kč manželovi/manželce, každému dítěti, každému rodiči a osobám blízkým, žijícím ve společné domácnosti, dále Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného dítěte a také Kč každému sourozenci. Tyto částky byly zavedeny zejména z důvodu ochrany viníka, jelikož uplatňování nároků z titulu ochrany osobnosti hradí viník sám a toto jednorázové odškodění hradí pojišťovna. [3] [7] 18

19 2.4.3 Náhrada ušlého zisku, výdělku a nákladů na léčení Ušlý výdělek je rozdílem mezi vyplacenými dávkami nemocenského pojištění zaměstnance a jeho průměrným příjmem za dobu, kdy tyto dávky čerpal. Ušlý zisk je škoda, která vzniká podnikajícímu subjektu v souvislostí se škodní událostí. Vyčíslení tohoto nároku je velmi obtížné, jelikož není v ČR paušalizován a je pouze na poškozeném aby tento nárok určil. Zejména zde je doporučeno vypracování znaleckého posudku (viz Náklady na znalecký posudek), který usnadní jednání mezi pojišťovnou a poškozeným. Náhrada nákladů na léčení spočívá v úhradě nehrazených zákroků a léčebných přípravků zdravotní pojišťovnou, které poškozený v rámci odčinění škody na zdraví užil. [2] [3] Účelně vynaložené náklady právního zastoupení Pokud bude poškozený chtít využít právního zastoupení hrazeného z pojištění odpovědnosti, může tak učinit pouze v některých případech. Neomezeně může uplatňovat náklady právního zastoupení ve vztahu k nárokům na náhradu škody na zdraví. Náklady týkající se právního zastoupení u ostatních nároků může uplatnit pouze pokud šetření škodní události nebylo ukončeno ve tříměsíční lhůtě nebo došlo ke krácení pojistného plnění nebo jeho odmítnutí. Rozsah těchto nákladů je také omezen do výše tří úkonů z advokátního tarifu, kterými jsou převzetí právního zastoupení, porada s klientem a uplatnění nároku. [3] Náhrada věcné škody Oblastí, ve které při plnění z pojištění odpovědnosti vzniká nejvíce sporů mezi pojišťovnami a poškozenými, je náhrada věcné škody. Poškozený si například po dopravní nehodě nechá odtáhnout vozidlo do svého oblíbeného autoservisu na opačném konci ČR a nechá si vozidlo opravit originálními náhradními díly. Pojišťovna ovšem uhradí pouze 50% z nárokované částky, a přitom se při plnění řídila platnými právními předpisy. Popsaná situace se stává velmi často a je předmětem mnoha sporů. Pokud má řidič, jehož vozidlem byla škoda způsobena, uzavřené pojištění odpovědnosti, nemá povinnost hradit přímo poškozenému jakoukoliv náhradu věcné škody. Poškozený může tedy své nároky na věcnou škodu uplatňovat pouze u pojišťovny nebo u České kanceláře pojistitelů (viz 2.6 Plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů). 19

20 Věcnou škodu můžeme rozdělit na čtyři druhy nároků nákladů za: opravu vozidla odtah vozidla půjčovné znehodnocení vozidla nehodou Náklady na opravu vozidla Poškozený má dvě možnosti jak získat náhradu škody za náklady na opravu vozidla. První možností je oprava vozidla v servisu a následné předložení faktur pojišťovně k proplacení. Druhou možností je likvidace tzv. rozpočtem, kdy je pojišťovnou dle vlastních tabulek cen náhradních dílů a práce vyčíslena škoda, která je následně vyplacena. Vozidlo nemusí být v tomto případě ani opraveno, je pouze na poškozeném, jak vyplacenou částku využije, a pojišťovna nemůže poškozeného nutit do výběru jedné nebo druhé možnosti této náhrady. 443 občanského zákoníku říká: Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození. [11] Tato skutečnost má velmi výrazný dopad na úhradu nákladů na opravu, jelikož se nevychází z ceny opravy, ale ze skutečné škody, která vznikla poškozenému. Pokud se vrátím k příkladu z úvodu této části, poškozený mohl mít například vozidlo staré 10 let a je zcela zřejmé, že cena vozidla a potažmo i jeho jednotlivých dílů značně klesla jejich opotřebováním. Proto mu pojišťovna nevyplatila celou částku za opravu, ale uplatnila tzv. amortizaci, tedy odpis znehodnocení z důvodu užívání. Poškození se starším vozidlem, pokud nechtějí část opravy hradit, by neměli svěřit opravu autorizovanému servisu, ale měli by využít jiných opraven, kde lze počítat s nižší cenou práce a využitím neznačkových či použitých náhradních dílů. Je bohužel na poškozeném, aby se o tuto věc staral, a v těchto případech lze doporučit řešit náhradu nákladů škody výše zmíněným rozpočtem. U tohoto řešení vychází pojišťovna z cen originálních náhradních dílů, na které uplatní amortizaci, a vyplacená částka může být vyšší než cena opravy v neznačkovém servisu neoriginálními díly. U nových vozidel není amortizace tak vysoká a oprava v autorizovaném servisu by měla být uhrazena v plné výši. Pokud poškozený nesouhlasí s krácením pojistného plnění z důvodu amortizace, je nejlepším řešením znalecký posudek. Znalec určí výši skutečné škody a v případě, že bude vyšší než ta, která byla vypočtena 20

21 pojišťovnou, lze nárok na rozdíl uplatnit u pojišťovny včetně nákladů na posudek. Pokud se vyšší škoda neprokáže, znalecký posudek hradí poškozený a nelze ho nárokovat u pojišťovny. Může nastat také situace, že náklady na opravu vozidla budou stejné nebo vyšší než je obecná cena vozidla v době nehody. Obecnou cenou se rozumí cena, která odpovídá reálné ceně na trhu, tedy částka za kterou lze vozidlo prodat. V tomto případě dojde k uplatnění totální škody, jež tedy není míra fyzického poškození vozidla, ale škoda ekonomická. Pojišťovna určí obecnou cenu vozidla, odečte od ní cenu vraku a tuto částku vyplatí poškozenému. V praxi probíhá ocenění vraku takovým způsobem, že se vozidlo nabídne ve speciální aukci a nejvyšší příhoz pojišťovna akceptuje jako cenu vraku. I když je vrak stále majetkem poškozeného a je jeho zpeněžení pouze jeho záležitostí, pojišťovna většinou nabídne odkup tohoto vraku přes zmíněnou aukci. Pokud poškozený nesouhlasí s vyměřenou výší plnění od pojišťovny, musí opět využít znaleckého posudku jak na obecnou cenu vozidla, tak na cenu vraku. V žádném případě nemůže poškozený počítat s tím, že by mu cokoliv nad výši skutečné škody vyplatila pojišťovna či viník nehody. [2] [3] [4] [11] Náklady na odtah vozidla Ač nejsou náklady na odtah vozidla přímo uvedeny v zákoně č. 168/1999 Sb., považují se za účelně vynaložené náklady související se škodní událostí. Pokud není vozidlo po nehodě způsobilé pokračovat v jízdě, hradí pojišťovny odtah pouze do nejbližšího autorizovaného servisu. Pokud by poškozený chtěl odtáhnout vozidlo do vzdálenějšího místa, bude muset doložit účelnost těchto nákladů, jinak hrozí, že pojišťovna jeho nárok neuzná v plné výši. Náklady na půjčovné Půjčovné také není přímo upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. jako druh nároku na náhradu škody a jeho uplatnění provázejí často spory. Jádrem problému je zejména fakt, že zatím nebylo pravomocně rozhodnuto, zda-li se jedná skutečně o škodu, která vznikla poškozenému v souvislosti s nemožností používat své vozidlo. Praxe je v současné době taková, že pojišťovny hradí půjčovné tam, kde je vozidlo součástí majetku podnikatele. Je to zejména z důvodu, že je výhodnější hradit půjčovné než ušlý zisk za dobu, kdy nemůže vozidlo používat. U fyzických nepodnikajících osob je situace nejasnější a pojišťovny se platit zdráhají. Zejména argumentují tím, že u fyzických osob žijících 21

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PRO ČLENY Asociace autoškol České republiky, o.s. Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více