Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Autor: Bohuslava Bérová specializace pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha Duben, 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury.... V Roseči dne Bohuslava Bérová

4 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce Dr. Ivanu Jandejskovi za odborné vedení a pomoc při vypracování bakalářské práce.

5 Anotace práce: V této bakalářské práci se zabývám porovnáním produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla čtyř vybraných pojišťoven z celkových 16 pojišťoven, které nabízejí tento produkt na českém pojistném trhu. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je podmínkou pro provoz vozidla a je důležitou ochranou občana před důsledky nahodilé škodné události. V této bakalářské práci se zaměříme na právní úpravu produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, abychom se lépe orientovali v nabídkách porovnávaných pojišťoven. Zjistíme, jak se produkt pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u daných pojišťoven vyvíjel a jaké výhody klientům přináší. Ověříme si, že kvalitní servis a informace k pojištění často rozhodují při výběru daného produktu. In this bachelor thesis we deal with product liability insurance by comparing the operation of the vehicle selected four insurance companies out of a total of 16 insurance companies that offer this product on the Czech insurance market. Liability insurance from the operation of the vehicle is a prerequisite for the operation of the vehicle and it is important to protect citizens from harmful consequences of random events. In this thesis we will focus on legislation, product liability insurance from the operation of the vehicle in order to better guiding the offers for comparative insurance. We will see how the product liability insurance from the operation of the vehicle developed and how customers benefit from this. We will show that high-quality service and information on insurance is often decided in the selection of the product.

6 Obsah Úvod Všeobecné informace o pojištění Členění pojištění Komerční pojištění Pojištění odpovědnosti Odpovědnost z provozu vozidla Pojistná smlouva Limity plnění Stanovení výše pojistného Povinnosti pojištěného Evidence pojištění odpovědnosti Vstupní údaje porovnávaných pojišťoven Allianz pojišťovna, a. s Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla DIRECT Pojišťovna, a.s Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Modelové příklady Hodnocení Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod S provozem motorového vozidla je spojeno vyšší nebezpečí možnosti vzniku dopravní nehody a tím vzniku škody na majetku či zdraví druhým osobám. Stát pomocí zákonných ustanovení prosazuje zájem o ochraně poškozených dopravními prostředky. Zvýšené nebezpečí vzniku škody dopravními prostředky souvisí s mnoha faktory. Stále dokonalejší, rychlejší, konstrukčně silná vozidla přinášejí komfort a možnost bezpečné jízdy celé posádce. Na druhé straně však dochází k přeceňování řidičských schopností jedinců, kteří tak vystavují riziku dopravní nehody další účastníky silničního provozu. Následky dopravních nehod jsou stále tragičtější v počtu usmrcených a zraněných osob s velmi vysokými náklady na věcné škody a ušlý zisk. Pokrytí těchto škod často přesahuje možnosti subjektu, který za škodu odpovídá. Již na počátku 20. století po přijetí automobilového zákona se začínají uzavírat smlouvy o ručení za škody z provozování automobilů. Toto pojištění fungovalo jako zákonné. Pojištění odpovědnosti poskytovalo pojištěným ochranu proti nárokům poškozených. V roce 1950 došlo k zavedení systému zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění monopolního charakteru trvalo téměř 50 let. S velkými změnami demonopolizace trhu, soulad s legislativou v Evropském společenství, zavedení evidence pojištění vozidel a zájmu komerčních pojišťoven poskytovat tento druh pojištění vedly v roce 2000 k zavedení nové formy smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona číslo 168/1999 Sb. Na českém trhu působí v současné době šestnáct pojišťovacích společností, které mají povolení ČNB uzavírat pojistné smlouvy odpovědnosti z provozu vozidla. V této bakalářské práci se budu zabývat porovnáním podmínek produktu odpovědnost z provozu vozidla u čtyř pojišťovacích společností působících na českém trhu. V pojišťovnictví pracuji deset let. Allianz pojišťovna, a.s. mě pověřila vedením Zákaznického střediska v Jindřichově Hradci. Díky tomu jsem získala mnoho zkušeností se sjednáváním pojistných smluv tohoto druhu pojištění, vyřizováním potřebných dokladů, dokumentů a změn v pojistných smlouvách a také přehled o řešení problémů a škod při likvidaci pojistných událostí motorových vozidel. Ze své praxe mohu rozdělit klienty do několika skupin. 7

8 Skupina klientů, která je velmi problematická, je skupina neinformovaná, laxní. Zajímá je pouze cena produktu. Nevnímají tento produkt jako odpovědnost vůči druhému. Mnoho klientů hledá pouze levnější pojištění bez ohledu na limity pojištění. Tento druh pojištění vnímají jako nutnost a povinnost, která je dána zákonem. Neuvědomují si, že v životě se mohou stát zcela nečekané a nahodilé situace, které jim mohou zkomplikovat život. Pokud budou zodpovídat za škodu z provozu vozidla a poškození budou žádat náhradu škody, sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jim naopak pomůže eliminovat eventuální finanční ztráty. Další skupina klientů vyhledává servis pojišťovací kanceláře či určitého pojišťovacího agenta či makléře. Je pro ně důležité vědět, že pokud by přišla škodná událost, mohou se s důvěrou obrátit na člověka, který jim je schopen pomoci a kterému věří. Až na druhém místě je výběr pojišťovny. Preferují osobní kontakt a servis před levnější cenou pojištění. Pojišťovací agent je mezičlánkem, kterého klient osobně zná a má k němu důvěru. Často klient ve chvíli nouze volá nejdříve svému pojišťovacímu agentovi pro potřebné informace. V této chvíli je na druhé straně telefonu člověk, který nejenom poradí jak se zachovat, ale často i uklidní vyhrocenou situaci. Nesmíme opomenout klienty, kteří hledají jméno pojišťovací společnosti. Jedná se často o zahraniční klientelu, která zná danou pojišťovací společnost ve své zemi, má k ní důvěru a proto ji vyhledá i v nových, zatím neznámých podmínkách. Jedná se jak o nové podnikatelské subjekty, tak o privátní klienty. Znalost německého nebo anglického jazyka je zcela nezbytná k dobrému a úplnému servisu, který pojišťovací agent či makléř nabízí. Další skupinou klientů jsou lidé, kteří preferují rychlé řešení. Hledají nabídky pojištění na internetu a často preferují také levnější cenu pojištění. V západních zemích tento systém je velmi rozšířen a kamenné kanceláře v minulých letech byly na ústupu. Trend osobního kontaktu se však pozvolna vrací. Český trh s produktem odpovědnosti z provozu vozidla se dynamicky rozvíjí. Tato skutečnost klade i na pojišťovací agenty a makléře podstatně více nároků na profesní znalosti a kvalitní servis vůči klientům. Telefonické spojení na asistenční služby nebo na úsek likvidace pojistné události je standardem všech pojišťovacích společností. Osobní servis a kvalitní informace k pojištění jsou pro klienta často rozhodující při výběru daného produktu. 8

9 Tato bakalářská práce by měla pomoci jednodušší orientaci v produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v nabídkách pojišťoven a jejich srovnání, které se objevují na českém trhu. Abychom pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kvalifikovaně porovnali v konkurenci čtyř nabídek, je třeba se zabývat právní úpravou pojištění, která je obsažena v zákoně číslo 168/1999 Sb. 9

10 1. Všeobecné informace o pojištění Vývoj ekonomiky vede ke zvyšování významu komerčního pojištění při krytí rizik. Dochází ke změnám ve struktuře a podobě pojistných produktů. Na jedné straně se vyvíjejí a uplatňují pojistné produkty, jejichž potřeba vyplynula z vědecko-technického pokroku, na druhé straně se mění a přizpůsobuje požadavkům ekonomických subjektů. Ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat s nahodilými událostmi. Může je krýt z vlastních zdrojů nebo má možnost využít pojištění. Z tohoto hlediska je pojištění nástrojem finanční eliminace negativních důsledků spojených se vznikem nahodilé události. 1 Pojištění patří mezi finanční služby. Předmětem této finanční služby je za úplatu poskytnutá pojistná ochrana. Z právního pohledu představuje pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíže označená událost Členění pojištění Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na systém sociálního pojištění a systém komerčního pojištění. Systém sociálního pojištění zahrnuje úhradu v rozsahu daném rozhodnutím státu. V našich podmínkách je financováno prostřednictvím státního rozpočtu, kam přichází pojistné hrazené zaměstnanci, zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými. Systém komerčního pojištění zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů, obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřebách. Velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti pojištěného rizika. Z právního hlediska pak pojištění členíme na pojištění dobrovolné a pojištění povinné. V dobrovolném pojištění se pojistná smlouva sjednává mezi pojistitelem a pojistníkem v závislosti na rozhodnutí pojistníka. Pojištění povinné dále členíme na pojištění povinně smluvní a zákonné. V právním předpise pro povinně smluvní pojištění je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy, záleží však na rozhodnutí pojistníka, u kterého pojistitele 1 Eva Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2003, str. 7 2 Eva Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2003, str

11 pojistnou smlouvu sjedná. Zákonné pojištění pro dané subjekty vyplývá ze zákona, pojistná smlouva se nesjednává. K výrazným změnám v rámci komerčního pojištění dochází v souvislosti se změnami v přístupu států k regulaci pojišťovnictví jako odvětví, zejména v návaznosti na vývojové tendence v rámci Evropské unie. 1.2 Komerční pojištění Komerční pojištění můžeme rozdělit podle různých hledisek. Vedle hlediska rozdělení na pojištění riziková a rezervotvorná najdeme i další hlediska, například podle předmětu pojištění na pojištění majetku, pojištění osob a pojištění odpovědnosti. Dalším členěním komerčního pojištění je členění podle druhu krytých rizik na pojištění životní a pojištění neživotní. Životní pojištění kryje životní rizika, riziko úmrtí a riziko dožití. V rámci těchto pojištění se uplatňuje výplata pojistného plnění v případě pojistné události, která se týká života pojištěné osoby. Pojištění neživotní zahrnuje celou škálu rizik neživotního charakteru: rizika ohrožující zdraví či život osob, například úraz nebo invalidita rizika, která vyvolávají přímé věcné škody, například živelná rizika rizika vyvolávající finanční ztráty, například odpovědnostní rizika Z pohledu potřeb dělíme neživotní pojištění do těchto disciplín: neživotní pojištění osob (nemocenské, úrazové) pojištění majetková pojištění odpovědnostní pojištění právní ochrany pojištění cestovní 11

12 Graf číslo 1: Struktura pojistného trhu 2007 (Údaje za členy ČAP) Zdroj: dle druhu rizika, Z pohledu potřeb této bakalářské práce rozvineme disciplinu pojištění odpovědnosti. 1.3 Pojištění odpovědnosti Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby v případě pojistné události pojistitel za něho nahradil podle pojistných podmínek škodu, za kterou pojištěný odpovídá. 3 Náhradu platí pojistitel poškozenému. Poškozený však není účastníkem pojistného vztahu. Poškozený právo na plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak. 4 Škoda je poškozenému hrazena v rozsahu, v jakém za ni pojištěný odpovídá. Náhrady škod z pojištění odpovědnosti za škody jsou představovány náhradami především v případě poškození zdraví poškozeného a náhradami za věcné škody. Konstrukce pojištění odpovědnosti vychází z formy pojištění na první riziko, to znamená, že ve smlouvě se sjednává pojistná částka, která představuje limit pojistného plnění. Pojistitel nemá právo snížit náhradu, kterou za pojištěného vyplácí poškozenému. Částku, o kterou pojistitel nemohl své plnění snížit, je povinen mu uhradit pojištěný. Pojištěný tak 3 Článek 1, 44 zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 4 Článek 3, 43 zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 12

13 uhradí rozdíl mezi skutečnou škodou, která převýšila limit plnění a limitem plnění sjednaným v pojistné smlouvě pojistiteli. Jestliže pojištěný způsobí škodu následkem požití alkoholu nebo návykových látek, má pojistitel proti němu právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnil. 5 Předpokladem snížení plnění je příčinný vztah opilosti pojištěného a pojistné události. Do pojištění by měla být zahrnována pouze odpovědnost, která má charakter nahodilosti. Odpovědnostní pojištění se nachází v celé řadě konkrétních pojistných produktů. Podle charakteru odpovědnostních rizik je můžeme rozdělit do několika oblastí: odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání pojištění profesní odpovědnosti obecné odpovědnostní pojištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 5 Článek 1, 46 zákona 37/ 2004 Sb., o pojistné smlouvě 13

14 2. Odpovědnost z provozu vozidla Ochrana poškozených při dopravních nehodách se považuje za společensky závažnou, proto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je klasifikováno jako pojištění povinné. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel bylo u nás zavedeno již počátkem minulého století. V této době se začal rozvíjet automobilový průmysl a toto riziko při používání automobilů se stalo aktuálním. V období centrální ekonomiky mělo toto pojištění formu zákonného pojištění, bylo nastaveno v nekonkurenčním prostředí s prvky monopolního pojištění. Pojišťovna, která působila na českém trhu a byla pověřena sjednáváním tohoto druhu pojištění, byla Česká pojišťovna, a.s. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozených v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. Zásadní přelom v tomto pojištění nastal dnem , kdy nabyl účinnosti zákon číslo168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozu vozidla. Na základě této právní úpravy došlo po téměř 50 letech k demonopolizaci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a jeho návratu do systému soukromého pojištění. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zřízení České kanceláře pojistitelů. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nestanoví-li zákon jinak, může na dálnici, silnici, místí komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. 6 Ve smyslu tohoto ustanovení na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci lze provozovat vozidlo jen za trvání pojištění odpovědnosti, které 6 1 odstavec 2 zákona číslo 168/1999 Sbírky, aktualizované znění 14

15 vzniklo na základě sepsání pojistné smlouvy. Pokud tak není, jedná se o přestupek nebo jiný správní delikt podle 16 tohoto zákona. Smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem silničního vozidla, zvláštního vozidla a trolejbusu je ústředním předmětem dané právní úpravy. Touto úpravou se navazuje na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle 26 zákona číslo 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům stanoví příloha číslo 18 k vyhlášce číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle 6 odst. 1 zákona číslo 56/2001 Sb., každý kdo hodlá provozovat a vlastnit na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v kalendářním roce. Registr silničních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Povinné zákonné pojištění se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí státní poznávací značkou, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, vozidla zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky. 2.1 Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti vzniká na základě sjednání pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je povinen pojistnou smlouvu uzavřít, jestliže návrh na její uzavření neodporuje zákonu nebo všeobecným pojistným podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se lze od zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti. 7 Do byl pojistitel povinen podle znění zákona vydat pojistníkovi doklad o pojištění a pouze na vyžádání pojistníka i zelenou kartu. Nová úprava zákona od doklady sjednotila a udává 7 3 zákona číslo 168/1999 Sb., pojistná smlouva 15

16 povinnost pojistiteli bezprostředně po uzavření pojištění vydat jako doklad o pojištění zelenou kartu. Dosavadní i dříve vydané doklady o pojištění pozbyly platnosti k Zelená karta slouží k prokazování pojištění odpovědnosti, nenahrazuje však písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, kterou pojistitel vydá pojistníkovi, nicméně od je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Lze ji charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. Povinnost mít u sebe zelenou kartu měli čeští motoristé pouze při cestách do zahraničí. Na území české republiky se platné pojištění odpovědnosti prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, které vydával pojistitel. Do konce roku 2008 platilo pravidlo, že zelená karta musí být podepsána, jinak je neplatná. Na základě rozhodnutí Rady kanceláří a Evropské hospodářské komise OSN dochází s účinností od ke změnám vzoru zelené karty a dále k rozšíření její platnosti o území Ruska. Zelené karty již nebudou obsahovat rubriku pro podpis pojistníka. Lhůta pro používání dosavadního vzoru zelené karty vyprší V tuto chvíli je možné prokazovat existenci pojištění odpovědnosti třemi způsoby: současným typem zelené karty bez vyznačení území platnosti pro území Ruska modifikovaným vzorem současné zelené karty s vyznačením územní platnosti pro Rusko novým typem zelené karty Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Jestliže v době uzavření nejsou některé údaje o vozidle známy, pojistník je povinen sdělit je pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Tímto ustanovením se upravuje vznik pojištění odpovědnosti. Řídí se samostatným zákonem o pojistné smlouvě číslo 37/2004 Sb., který nabyl účinnosti Pojistná smlouva se může od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odchýlit, jen pokud tím nedochází ke snížení nároků poškozeného nad rámec stanovený tímto zákonem. Jinak by byla pojistná smlouva neplatná. 16

17 2.2 Limity plnění Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Podle zákona musí být v pojistné smlouvě uvedeny limity pojistného plnění samostatně. 8 V limitech plnění došlo od počátku platnosti tohoto zákona k výrazným změnám. V porovnání s předcházejícím zákonným pojištěním došlo k zúžení rozsahu pojištění co do výše plnění pojistitele, neboť v zákonném pojištění hradila Česká pojišťovna, a.s. do výše skutečně vzniklé škody, za kterou pojištěný odpovídal, tudíž bez limitu. V roce 1999 však průměrné částky škod na území České republiky dosahovaly okolo Kč a zahraniční téměř Kč. 9 Limity, které byly nastaveny v zákoně platném od se proto zdály být dostatečné. Limit při škodě vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škodě, která má povahu ušlého zisku, byl nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených. Převyšoval-li součet nároků více poškozených limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižovalo v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Při škodě na zdraví nebo škodě usmrcením byl limit Kč na každého zraněného nebo usmrceného. Pojistitel byl povinen plnit každé osobě podle skutečně vzniklé škody a to až do výše limitu plnění. V roce 2004 dochází k navýšení limitů pojistného plnění v souvislosti se změnou 5. motorové směrnice v Evropském společenství. Limit na věcné škody a ušlý zisk se navyšuje na Kč a limit při škodě na zdraví a usmrcením na Kč. Podmínky sjednány k těmto limitům zůstávají v novele zákona zachovány. Právní úprava je v Evropských společenstvích stále diskutována a snaží se pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Dynamika společenského vývoje přinesla další změny v zákoně. Dne se navýšil limit pojistného plnění na věcné škody a ušlý zisk na Kč při zachování původního znění zákona. Zvýšení tohoto limitu mohou pojišťovny ze zákona provést až do května 2012, nicméně všechny pojišťovny provozující v České republice pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mají již v současné době limity na požadované úrovni. 8 3a zákona číslo 168/1999 Sb., limity pojistného plnění 9 JUDr. P. Bušta, PhDr. V. Přikryl Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem, Praha 2004, str

18 Limit pojistného plnění je vyjádření horní hranice povinnosti pojistitele plnit v případě vzniku pojistné události. Pojistník si tak stanoví limit pojistného plnění pojistitele a přesáhne-li skutečná výše škody tento limit, pak pojistitel plní do výše daného limitu a částku, která přesahuje tento limit, uhradí osoba, která je zodpovědná za tuto škodu, nebylo-li sjednáno jiné pojištění pokrývající tento přesah. Pojistníci si ve většině případů sjednávají pojištění s vyššími pojistnými limity, což se jen minimálně projevuje na výši pojistného. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje škody: věcné škody, to jsou skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných škody, které mají povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem číslo 168/1999 Sb. Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě blízké, se kterou žil v době škodné události ve společné domácnosti, vyjma škod v souvislosti s poškozením na zdraví. 2.3 Stanovení výše pojistného Pojistitel je povinen stanovit pojistné tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti, zejména dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví ( 13 a následujícího zákona číslo 363/1999 Sb.) a úhradu příspěvků Kanceláři podle 18 odstavec Jedná se o povinnost pojistitele kalkulovat netto pojistné pojistně matematickými metodami. Podle zákona o pojišťovnictví tyto metody zohledňují vývoj pojistného rizika včetně odpovídající tvorby rezerv. Dále zohledňují i další náklady spojené s úhradou příspěvků placených České kanceláři pojistitelů. Princip stanovení výše pojistného je zakotven ve směrnicích Evropského společenství. 10 3b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 18

19 Pojistné pro sjednávaná pojištění musí být dostatečné, vypočítané na základě rozumných pojistně matematických předpokladů tak, aby umožnilo pojišťovacím podnikům dostát všem svým závazkům a zejména vytvořit dostatečné technické rezervy. 11 Tento princip se používá hlavně při stanovování pojistného v životním pojištění. Protože se osvědčil, převzala ho i pojištění neživotní. Vyjádření odpovědného pojistného matematika je dalším bezpečnostním prvkem, který by měl garantovat, že pojistné bylo kalkulováno na základě odpovídajících pojistně matematických metod. Cenu pojištění ovlivňuje například obsah nebo výkon motoru, výše limitu krytí, místo bydliště, věk majitele vozidla. Nabídky pojištění jednotlivých pojišťoven se mohou lišit podmínkami a poskytnutím dalších služeb nad rámec zákona. Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě je pojistitel povinen zohlednit předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. 12 Bezeškodným průběhem se rozumí situace, kdy pojistník v předešlém pojistném období nečerpal z pojištění. Vzniká mu tak nárok na slevu pojistného. Naopak přirážka na pojistném je vázána na výplatu pojistného plnění z pojistné události, která vznikla v předcházejícím pojistném období. Pojistiteli tak vznikla povinnost z dané pojistné smlouvy plnit. Jedná se o systém bonus/ malus. Některé pojišťovny v rámci konkurenčního boje umožňují uplatnit bezeškodný průběh i na více vozů. Způsob stanovení výše pojistného předloží pojistitel ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpovědného pojistného matematika o správnosti způsobu stanovení výše pojistného. 13 V souladu s principy dozoru v pojišťovnictví platnými v Evropské unii se kontrola dostatečnosti pojistného ke krytí závazků z provozovaného pojištění a vlastních nákladů pojistitele odehrává v průběhu jeho činnosti. Jakékoliv předchozí či systematické 11 Směrnice 92/96/EHS, článek b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 13 3b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 19

20 schvalování a předkládání pojistných tarifů je v EU zakázáno jako překážka volného poskytování služeb. 14 Členské státy mohou pouze požadovat nepravidelné oznamování všeobecných nebo zvláštních pojistných podmínek a jiných dokladů pro účely ověření, že jsou dodržovány národní předpisy týkající se pojistných smluv a tento požadavek nesmí představovat předběžnou podmínku pro to, aby podnik mohl provozovat svoji činnost. Členské státy nesmějí ponechat v platnosti nebo přijímat nová ustanovení o předběžném oznamování nebo schvalování zamýšleného zvýšení pojistných sazeb s výjimkou případů, kdy je to součástí obecného systému kontroly cen. 15 Pojištění se vztahuje jak na odpovědnost provozovatele, tak i na řidiče odpovídajícího za škodu. Podmínkou plnění pojistitele je, že poškozený svoje nároky na náhradu škody uplatnil a prokázal. Novela zákona z roku 2004 rozšířila ustanovení 444 občanského zákoníku o jednorázové odškodnění pozůstalých. Tato forma odškodnění je podmíněna písemnou dohodou o úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a povinným. Oprávněný je osoba, která má nárok na pojistné plnění a povinný je osoba, která byla viníkem nehody. Jedná se o významný posun při řešení složitých životních situací a zlepšení podmínek pro poškozené. Vstupem České republiky do Evropských společenství dochází k zásadním změnám také v teritoriálním rozsahu pojištění. Svoboda pohybu osob jako jedna ze základních svobod vyžadující odstranění všech překážek, které brání nebo ztěžují její praktické uplatnění. V případě provozu vozidel to znamená volný pohyb v celém teritoriu Společenství. To zabezpečuje, že každá poškozená osoba v tomto teritoriu bude při škodné události odškodněna. Na základě dohod a členství v Radě kanceláří přijali obdobný princip i některé další státy. Rozsah pojištění proto musí být podle zákona rozšířen i na tyto státy. Tyto státy je pojistitel povinen vyznačit na Zelené kartě. 2.4 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit 14 JUDr. P. Bušta, PhDr. V. Přikryl Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem, Praha 2004, str Článek 29 směrnice 92/49/EHS 20

21 k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. 16 Každý pojistník ke své pojistné smlouvě a všeobecným pojistným podmínkám získává i formulář Záznam o nehodě a informace, jak se zachovat při škodné události. Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku Kč, jsou účastníci nehody povinni přivolat Policii ČR. Nezbytné volání Policie ČR je i v případech, pokud vznikla škoda třetí osobě na majetku, například dojde-li k poškození nemovitosti. Dále v případech poškození pozemní komunikace či její části a příslušenství, jako jsou dopravní značky nebo svodidla. Přítomnost Policie ČR je nutná i u nehod, při nichž dojde k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, a také pokud po nehodě účastníci nehody nejsou schopni sami zajistit plynulost provozu. V případech kdy není dána povinnost přivolat na místo dopravní nehody Policii ČR, jsou účastníci dopravní nehody povinni řádně zdokumentovat příčiny, průběh a důsledky dopravní nehody. Zároveň každý záznam musí obsahovat identifikaci místa, času dopravní nehody a jejich účastníků. Podle vývoje trhu se částka ohlašovací povinnosti Policii ČR již několikrát navýšila. V roce 2000 například částka ohlašovací povinnosti činila ,- Kč, v roce 2008 částka ohlašovací povinnosti navýšila na ,- Kč. Policie ČR připravila pro řidiče informační kartu jak se zachovat při dopravní nehodě: 16 8 zákona číslo 168/1999 Sb., povinnosti pojištěného 21

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více