Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Autor: Bohuslava Bérová specializace pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha Duben, 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury.... V Roseči dne Bohuslava Bérová

4 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce Dr. Ivanu Jandejskovi za odborné vedení a pomoc při vypracování bakalářské práce.

5 Anotace práce: V této bakalářské práci se zabývám porovnáním produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla čtyř vybraných pojišťoven z celkových 16 pojišťoven, které nabízejí tento produkt na českém pojistném trhu. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je podmínkou pro provoz vozidla a je důležitou ochranou občana před důsledky nahodilé škodné události. V této bakalářské práci se zaměříme na právní úpravu produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, abychom se lépe orientovali v nabídkách porovnávaných pojišťoven. Zjistíme, jak se produkt pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u daných pojišťoven vyvíjel a jaké výhody klientům přináší. Ověříme si, že kvalitní servis a informace k pojištění často rozhodují při výběru daného produktu. In this bachelor thesis we deal with product liability insurance by comparing the operation of the vehicle selected four insurance companies out of a total of 16 insurance companies that offer this product on the Czech insurance market. Liability insurance from the operation of the vehicle is a prerequisite for the operation of the vehicle and it is important to protect citizens from harmful consequences of random events. In this thesis we will focus on legislation, product liability insurance from the operation of the vehicle in order to better guiding the offers for comparative insurance. We will see how the product liability insurance from the operation of the vehicle developed and how customers benefit from this. We will show that high-quality service and information on insurance is often decided in the selection of the product.

6 Obsah Úvod Všeobecné informace o pojištění Členění pojištění Komerční pojištění Pojištění odpovědnosti Odpovědnost z provozu vozidla Pojistná smlouva Limity plnění Stanovení výše pojistného Povinnosti pojištěného Evidence pojištění odpovědnosti Vstupní údaje porovnávaných pojišťoven Allianz pojišťovna, a. s Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla DIRECT Pojišťovna, a.s Údaje o společnosti Odpovědnost z provozu vozidla Modelové příklady Hodnocení Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod S provozem motorového vozidla je spojeno vyšší nebezpečí možnosti vzniku dopravní nehody a tím vzniku škody na majetku či zdraví druhým osobám. Stát pomocí zákonných ustanovení prosazuje zájem o ochraně poškozených dopravními prostředky. Zvýšené nebezpečí vzniku škody dopravními prostředky souvisí s mnoha faktory. Stále dokonalejší, rychlejší, konstrukčně silná vozidla přinášejí komfort a možnost bezpečné jízdy celé posádce. Na druhé straně však dochází k přeceňování řidičských schopností jedinců, kteří tak vystavují riziku dopravní nehody další účastníky silničního provozu. Následky dopravních nehod jsou stále tragičtější v počtu usmrcených a zraněných osob s velmi vysokými náklady na věcné škody a ušlý zisk. Pokrytí těchto škod často přesahuje možnosti subjektu, který za škodu odpovídá. Již na počátku 20. století po přijetí automobilového zákona se začínají uzavírat smlouvy o ručení za škody z provozování automobilů. Toto pojištění fungovalo jako zákonné. Pojištění odpovědnosti poskytovalo pojištěným ochranu proti nárokům poškozených. V roce 1950 došlo k zavedení systému zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění monopolního charakteru trvalo téměř 50 let. S velkými změnami demonopolizace trhu, soulad s legislativou v Evropském společenství, zavedení evidence pojištění vozidel a zájmu komerčních pojišťoven poskytovat tento druh pojištění vedly v roce 2000 k zavedení nové formy smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona číslo 168/1999 Sb. Na českém trhu působí v současné době šestnáct pojišťovacích společností, které mají povolení ČNB uzavírat pojistné smlouvy odpovědnosti z provozu vozidla. V této bakalářské práci se budu zabývat porovnáním podmínek produktu odpovědnost z provozu vozidla u čtyř pojišťovacích společností působících na českém trhu. V pojišťovnictví pracuji deset let. Allianz pojišťovna, a.s. mě pověřila vedením Zákaznického střediska v Jindřichově Hradci. Díky tomu jsem získala mnoho zkušeností se sjednáváním pojistných smluv tohoto druhu pojištění, vyřizováním potřebných dokladů, dokumentů a změn v pojistných smlouvách a také přehled o řešení problémů a škod při likvidaci pojistných událostí motorových vozidel. Ze své praxe mohu rozdělit klienty do několika skupin. 7

8 Skupina klientů, která je velmi problematická, je skupina neinformovaná, laxní. Zajímá je pouze cena produktu. Nevnímají tento produkt jako odpovědnost vůči druhému. Mnoho klientů hledá pouze levnější pojištění bez ohledu na limity pojištění. Tento druh pojištění vnímají jako nutnost a povinnost, která je dána zákonem. Neuvědomují si, že v životě se mohou stát zcela nečekané a nahodilé situace, které jim mohou zkomplikovat život. Pokud budou zodpovídat za škodu z provozu vozidla a poškození budou žádat náhradu škody, sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jim naopak pomůže eliminovat eventuální finanční ztráty. Další skupina klientů vyhledává servis pojišťovací kanceláře či určitého pojišťovacího agenta či makléře. Je pro ně důležité vědět, že pokud by přišla škodná událost, mohou se s důvěrou obrátit na člověka, který jim je schopen pomoci a kterému věří. Až na druhém místě je výběr pojišťovny. Preferují osobní kontakt a servis před levnější cenou pojištění. Pojišťovací agent je mezičlánkem, kterého klient osobně zná a má k němu důvěru. Často klient ve chvíli nouze volá nejdříve svému pojišťovacímu agentovi pro potřebné informace. V této chvíli je na druhé straně telefonu člověk, který nejenom poradí jak se zachovat, ale často i uklidní vyhrocenou situaci. Nesmíme opomenout klienty, kteří hledají jméno pojišťovací společnosti. Jedná se často o zahraniční klientelu, která zná danou pojišťovací společnost ve své zemi, má k ní důvěru a proto ji vyhledá i v nových, zatím neznámých podmínkách. Jedná se jak o nové podnikatelské subjekty, tak o privátní klienty. Znalost německého nebo anglického jazyka je zcela nezbytná k dobrému a úplnému servisu, který pojišťovací agent či makléř nabízí. Další skupinou klientů jsou lidé, kteří preferují rychlé řešení. Hledají nabídky pojištění na internetu a často preferují také levnější cenu pojištění. V západních zemích tento systém je velmi rozšířen a kamenné kanceláře v minulých letech byly na ústupu. Trend osobního kontaktu se však pozvolna vrací. Český trh s produktem odpovědnosti z provozu vozidla se dynamicky rozvíjí. Tato skutečnost klade i na pojišťovací agenty a makléře podstatně více nároků na profesní znalosti a kvalitní servis vůči klientům. Telefonické spojení na asistenční služby nebo na úsek likvidace pojistné události je standardem všech pojišťovacích společností. Osobní servis a kvalitní informace k pojištění jsou pro klienta často rozhodující při výběru daného produktu. 8

9 Tato bakalářská práce by měla pomoci jednodušší orientaci v produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v nabídkách pojišťoven a jejich srovnání, které se objevují na českém trhu. Abychom pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kvalifikovaně porovnali v konkurenci čtyř nabídek, je třeba se zabývat právní úpravou pojištění, která je obsažena v zákoně číslo 168/1999 Sb. 9

10 1. Všeobecné informace o pojištění Vývoj ekonomiky vede ke zvyšování významu komerčního pojištění při krytí rizik. Dochází ke změnám ve struktuře a podobě pojistných produktů. Na jedné straně se vyvíjejí a uplatňují pojistné produkty, jejichž potřeba vyplynula z vědecko-technického pokroku, na druhé straně se mění a přizpůsobuje požadavkům ekonomických subjektů. Ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat s nahodilými událostmi. Může je krýt z vlastních zdrojů nebo má možnost využít pojištění. Z tohoto hlediska je pojištění nástrojem finanční eliminace negativních důsledků spojených se vznikem nahodilé události. 1 Pojištění patří mezi finanční služby. Předmětem této finanční služby je za úplatu poskytnutá pojistná ochrana. Z právního pohledu představuje pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíže označená událost Členění pojištění Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na systém sociálního pojištění a systém komerčního pojištění. Systém sociálního pojištění zahrnuje úhradu v rozsahu daném rozhodnutím státu. V našich podmínkách je financováno prostřednictvím státního rozpočtu, kam přichází pojistné hrazené zaměstnanci, zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými. Systém komerčního pojištění zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů, obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřebách. Velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti pojištěného rizika. Z právního hlediska pak pojištění členíme na pojištění dobrovolné a pojištění povinné. V dobrovolném pojištění se pojistná smlouva sjednává mezi pojistitelem a pojistníkem v závislosti na rozhodnutí pojistníka. Pojištění povinné dále členíme na pojištění povinně smluvní a zákonné. V právním předpise pro povinně smluvní pojištění je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy, záleží však na rozhodnutí pojistníka, u kterého pojistitele 1 Eva Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2003, str. 7 2 Eva Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2003, str

11 pojistnou smlouvu sjedná. Zákonné pojištění pro dané subjekty vyplývá ze zákona, pojistná smlouva se nesjednává. K výrazným změnám v rámci komerčního pojištění dochází v souvislosti se změnami v přístupu států k regulaci pojišťovnictví jako odvětví, zejména v návaznosti na vývojové tendence v rámci Evropské unie. 1.2 Komerční pojištění Komerční pojištění můžeme rozdělit podle různých hledisek. Vedle hlediska rozdělení na pojištění riziková a rezervotvorná najdeme i další hlediska, například podle předmětu pojištění na pojištění majetku, pojištění osob a pojištění odpovědnosti. Dalším členěním komerčního pojištění je členění podle druhu krytých rizik na pojištění životní a pojištění neživotní. Životní pojištění kryje životní rizika, riziko úmrtí a riziko dožití. V rámci těchto pojištění se uplatňuje výplata pojistného plnění v případě pojistné události, která se týká života pojištěné osoby. Pojištění neživotní zahrnuje celou škálu rizik neživotního charakteru: rizika ohrožující zdraví či život osob, například úraz nebo invalidita rizika, která vyvolávají přímé věcné škody, například živelná rizika rizika vyvolávající finanční ztráty, například odpovědnostní rizika Z pohledu potřeb dělíme neživotní pojištění do těchto disciplín: neživotní pojištění osob (nemocenské, úrazové) pojištění majetková pojištění odpovědnostní pojištění právní ochrany pojištění cestovní 11

12 Graf číslo 1: Struktura pojistného trhu 2007 (Údaje za členy ČAP) Zdroj: dle druhu rizika, Z pohledu potřeb této bakalářské práce rozvineme disciplinu pojištění odpovědnosti. 1.3 Pojištění odpovědnosti Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby v případě pojistné události pojistitel za něho nahradil podle pojistných podmínek škodu, za kterou pojištěný odpovídá. 3 Náhradu platí pojistitel poškozenému. Poškozený však není účastníkem pojistného vztahu. Poškozený právo na plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak. 4 Škoda je poškozenému hrazena v rozsahu, v jakém za ni pojištěný odpovídá. Náhrady škod z pojištění odpovědnosti za škody jsou představovány náhradami především v případě poškození zdraví poškozeného a náhradami za věcné škody. Konstrukce pojištění odpovědnosti vychází z formy pojištění na první riziko, to znamená, že ve smlouvě se sjednává pojistná částka, která představuje limit pojistného plnění. Pojistitel nemá právo snížit náhradu, kterou za pojištěného vyplácí poškozenému. Částku, o kterou pojistitel nemohl své plnění snížit, je povinen mu uhradit pojištěný. Pojištěný tak 3 Článek 1, 44 zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 4 Článek 3, 43 zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 12

13 uhradí rozdíl mezi skutečnou škodou, která převýšila limit plnění a limitem plnění sjednaným v pojistné smlouvě pojistiteli. Jestliže pojištěný způsobí škodu následkem požití alkoholu nebo návykových látek, má pojistitel proti němu právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnil. 5 Předpokladem snížení plnění je příčinný vztah opilosti pojištěného a pojistné události. Do pojištění by měla být zahrnována pouze odpovědnost, která má charakter nahodilosti. Odpovědnostní pojištění se nachází v celé řadě konkrétních pojistných produktů. Podle charakteru odpovědnostních rizik je můžeme rozdělit do několika oblastí: odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání pojištění profesní odpovědnosti obecné odpovědnostní pojištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 5 Článek 1, 46 zákona 37/ 2004 Sb., o pojistné smlouvě 13

14 2. Odpovědnost z provozu vozidla Ochrana poškozených při dopravních nehodách se považuje za společensky závažnou, proto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je klasifikováno jako pojištění povinné. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel bylo u nás zavedeno již počátkem minulého století. V této době se začal rozvíjet automobilový průmysl a toto riziko při používání automobilů se stalo aktuálním. V období centrální ekonomiky mělo toto pojištění formu zákonného pojištění, bylo nastaveno v nekonkurenčním prostředí s prvky monopolního pojištění. Pojišťovna, která působila na českém trhu a byla pověřena sjednáváním tohoto druhu pojištění, byla Česká pojišťovna, a.s. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozených v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. Zásadní přelom v tomto pojištění nastal dnem , kdy nabyl účinnosti zákon číslo168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozu vozidla. Na základě této právní úpravy došlo po téměř 50 letech k demonopolizaci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a jeho návratu do systému soukromého pojištění. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zřízení České kanceláře pojistitelů. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nestanoví-li zákon jinak, může na dálnici, silnici, místí komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. 6 Ve smyslu tohoto ustanovení na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci lze provozovat vozidlo jen za trvání pojištění odpovědnosti, které 6 1 odstavec 2 zákona číslo 168/1999 Sbírky, aktualizované znění 14

15 vzniklo na základě sepsání pojistné smlouvy. Pokud tak není, jedná se o přestupek nebo jiný správní delikt podle 16 tohoto zákona. Smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem silničního vozidla, zvláštního vozidla a trolejbusu je ústředním předmětem dané právní úpravy. Touto úpravou se navazuje na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle 26 zákona číslo 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům stanoví příloha číslo 18 k vyhlášce číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle 6 odst. 1 zákona číslo 56/2001 Sb., každý kdo hodlá provozovat a vlastnit na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v kalendářním roce. Registr silničních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Povinné zákonné pojištění se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí státní poznávací značkou, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, vozidla zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky. 2.1 Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti vzniká na základě sjednání pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je povinen pojistnou smlouvu uzavřít, jestliže návrh na její uzavření neodporuje zákonu nebo všeobecným pojistným podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se lze od zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti. 7 Do byl pojistitel povinen podle znění zákona vydat pojistníkovi doklad o pojištění a pouze na vyžádání pojistníka i zelenou kartu. Nová úprava zákona od doklady sjednotila a udává 7 3 zákona číslo 168/1999 Sb., pojistná smlouva 15

16 povinnost pojistiteli bezprostředně po uzavření pojištění vydat jako doklad o pojištění zelenou kartu. Dosavadní i dříve vydané doklady o pojištění pozbyly platnosti k Zelená karta slouží k prokazování pojištění odpovědnosti, nenahrazuje však písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, kterou pojistitel vydá pojistníkovi, nicméně od je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Lze ji charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. Povinnost mít u sebe zelenou kartu měli čeští motoristé pouze při cestách do zahraničí. Na území české republiky se platné pojištění odpovědnosti prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, které vydával pojistitel. Do konce roku 2008 platilo pravidlo, že zelená karta musí být podepsána, jinak je neplatná. Na základě rozhodnutí Rady kanceláří a Evropské hospodářské komise OSN dochází s účinností od ke změnám vzoru zelené karty a dále k rozšíření její platnosti o území Ruska. Zelené karty již nebudou obsahovat rubriku pro podpis pojistníka. Lhůta pro používání dosavadního vzoru zelené karty vyprší V tuto chvíli je možné prokazovat existenci pojištění odpovědnosti třemi způsoby: současným typem zelené karty bez vyznačení území platnosti pro území Ruska modifikovaným vzorem současné zelené karty s vyznačením územní platnosti pro Rusko novým typem zelené karty Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Jestliže v době uzavření nejsou některé údaje o vozidle známy, pojistník je povinen sdělit je pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Tímto ustanovením se upravuje vznik pojištění odpovědnosti. Řídí se samostatným zákonem o pojistné smlouvě číslo 37/2004 Sb., který nabyl účinnosti Pojistná smlouva se může od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odchýlit, jen pokud tím nedochází ke snížení nároků poškozeného nad rámec stanovený tímto zákonem. Jinak by byla pojistná smlouva neplatná. 16

17 2.2 Limity plnění Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Podle zákona musí být v pojistné smlouvě uvedeny limity pojistného plnění samostatně. 8 V limitech plnění došlo od počátku platnosti tohoto zákona k výrazným změnám. V porovnání s předcházejícím zákonným pojištěním došlo k zúžení rozsahu pojištění co do výše plnění pojistitele, neboť v zákonném pojištění hradila Česká pojišťovna, a.s. do výše skutečně vzniklé škody, za kterou pojištěný odpovídal, tudíž bez limitu. V roce 1999 však průměrné částky škod na území České republiky dosahovaly okolo Kč a zahraniční téměř Kč. 9 Limity, které byly nastaveny v zákoně platném od se proto zdály být dostatečné. Limit při škodě vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škodě, která má povahu ušlého zisku, byl nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených. Převyšoval-li součet nároků více poškozených limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižovalo v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Při škodě na zdraví nebo škodě usmrcením byl limit Kč na každého zraněného nebo usmrceného. Pojistitel byl povinen plnit každé osobě podle skutečně vzniklé škody a to až do výše limitu plnění. V roce 2004 dochází k navýšení limitů pojistného plnění v souvislosti se změnou 5. motorové směrnice v Evropském společenství. Limit na věcné škody a ušlý zisk se navyšuje na Kč a limit při škodě na zdraví a usmrcením na Kč. Podmínky sjednány k těmto limitům zůstávají v novele zákona zachovány. Právní úprava je v Evropských společenstvích stále diskutována a snaží se pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Dynamika společenského vývoje přinesla další změny v zákoně. Dne se navýšil limit pojistného plnění na věcné škody a ušlý zisk na Kč při zachování původního znění zákona. Zvýšení tohoto limitu mohou pojišťovny ze zákona provést až do května 2012, nicméně všechny pojišťovny provozující v České republice pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mají již v současné době limity na požadované úrovni. 8 3a zákona číslo 168/1999 Sb., limity pojistného plnění 9 JUDr. P. Bušta, PhDr. V. Přikryl Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem, Praha 2004, str

18 Limit pojistného plnění je vyjádření horní hranice povinnosti pojistitele plnit v případě vzniku pojistné události. Pojistník si tak stanoví limit pojistného plnění pojistitele a přesáhne-li skutečná výše škody tento limit, pak pojistitel plní do výše daného limitu a částku, která přesahuje tento limit, uhradí osoba, která je zodpovědná za tuto škodu, nebylo-li sjednáno jiné pojištění pokrývající tento přesah. Pojistníci si ve většině případů sjednávají pojištění s vyššími pojistnými limity, což se jen minimálně projevuje na výši pojistného. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje škody: věcné škody, to jsou skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných škody, které mají povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem číslo 168/1999 Sb. Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě blízké, se kterou žil v době škodné události ve společné domácnosti, vyjma škod v souvislosti s poškozením na zdraví. 2.3 Stanovení výše pojistného Pojistitel je povinen stanovit pojistné tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti, zejména dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví ( 13 a následujícího zákona číslo 363/1999 Sb.) a úhradu příspěvků Kanceláři podle 18 odstavec Jedná se o povinnost pojistitele kalkulovat netto pojistné pojistně matematickými metodami. Podle zákona o pojišťovnictví tyto metody zohledňují vývoj pojistného rizika včetně odpovídající tvorby rezerv. Dále zohledňují i další náklady spojené s úhradou příspěvků placených České kanceláři pojistitelů. Princip stanovení výše pojistného je zakotven ve směrnicích Evropského společenství. 10 3b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 18

19 Pojistné pro sjednávaná pojištění musí být dostatečné, vypočítané na základě rozumných pojistně matematických předpokladů tak, aby umožnilo pojišťovacím podnikům dostát všem svým závazkům a zejména vytvořit dostatečné technické rezervy. 11 Tento princip se používá hlavně při stanovování pojistného v životním pojištění. Protože se osvědčil, převzala ho i pojištění neživotní. Vyjádření odpovědného pojistného matematika je dalším bezpečnostním prvkem, který by měl garantovat, že pojistné bylo kalkulováno na základě odpovídajících pojistně matematických metod. Cenu pojištění ovlivňuje například obsah nebo výkon motoru, výše limitu krytí, místo bydliště, věk majitele vozidla. Nabídky pojištění jednotlivých pojišťoven se mohou lišit podmínkami a poskytnutím dalších služeb nad rámec zákona. Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě je pojistitel povinen zohlednit předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. 12 Bezeškodným průběhem se rozumí situace, kdy pojistník v předešlém pojistném období nečerpal z pojištění. Vzniká mu tak nárok na slevu pojistného. Naopak přirážka na pojistném je vázána na výplatu pojistného plnění z pojistné události, která vznikla v předcházejícím pojistném období. Pojistiteli tak vznikla povinnost z dané pojistné smlouvy plnit. Jedná se o systém bonus/ malus. Některé pojišťovny v rámci konkurenčního boje umožňují uplatnit bezeškodný průběh i na více vozů. Způsob stanovení výše pojistného předloží pojistitel ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpovědného pojistného matematika o správnosti způsobu stanovení výše pojistného. 13 V souladu s principy dozoru v pojišťovnictví platnými v Evropské unii se kontrola dostatečnosti pojistného ke krytí závazků z provozovaného pojištění a vlastních nákladů pojistitele odehrává v průběhu jeho činnosti. Jakékoliv předchozí či systematické 11 Směrnice 92/96/EHS, článek b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 13 3b zákona číslo 168/1999 Sb., stanovení výše pojistného 19

20 schvalování a předkládání pojistných tarifů je v EU zakázáno jako překážka volného poskytování služeb. 14 Členské státy mohou pouze požadovat nepravidelné oznamování všeobecných nebo zvláštních pojistných podmínek a jiných dokladů pro účely ověření, že jsou dodržovány národní předpisy týkající se pojistných smluv a tento požadavek nesmí představovat předběžnou podmínku pro to, aby podnik mohl provozovat svoji činnost. Členské státy nesmějí ponechat v platnosti nebo přijímat nová ustanovení o předběžném oznamování nebo schvalování zamýšleného zvýšení pojistných sazeb s výjimkou případů, kdy je to součástí obecného systému kontroly cen. 15 Pojištění se vztahuje jak na odpovědnost provozovatele, tak i na řidiče odpovídajícího za škodu. Podmínkou plnění pojistitele je, že poškozený svoje nároky na náhradu škody uplatnil a prokázal. Novela zákona z roku 2004 rozšířila ustanovení 444 občanského zákoníku o jednorázové odškodnění pozůstalých. Tato forma odškodnění je podmíněna písemnou dohodou o úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a povinným. Oprávněný je osoba, která má nárok na pojistné plnění a povinný je osoba, která byla viníkem nehody. Jedná se o významný posun při řešení složitých životních situací a zlepšení podmínek pro poškozené. Vstupem České republiky do Evropských společenství dochází k zásadním změnám také v teritoriálním rozsahu pojištění. Svoboda pohybu osob jako jedna ze základních svobod vyžadující odstranění všech překážek, které brání nebo ztěžují její praktické uplatnění. V případě provozu vozidel to znamená volný pohyb v celém teritoriu Společenství. To zabezpečuje, že každá poškozená osoba v tomto teritoriu bude při škodné události odškodněna. Na základě dohod a členství v Radě kanceláří přijali obdobný princip i některé další státy. Rozsah pojištění proto musí být podle zákona rozšířen i na tyto státy. Tyto státy je pojistitel povinen vyznačit na Zelené kartě. 2.4 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit 14 JUDr. P. Bušta, PhDr. V. Přikryl Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem, Praha 2004, str Článek 29 směrnice 92/49/EHS 20

21 k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. 16 Každý pojistník ke své pojistné smlouvě a všeobecným pojistným podmínkám získává i formulář Záznam o nehodě a informace, jak se zachovat při škodné události. Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku Kč, jsou účastníci nehody povinni přivolat Policii ČR. Nezbytné volání Policie ČR je i v případech, pokud vznikla škoda třetí osobě na majetku, například dojde-li k poškození nemovitosti. Dále v případech poškození pozemní komunikace či její části a příslušenství, jako jsou dopravní značky nebo svodidla. Přítomnost Policie ČR je nutná i u nehod, při nichž dojde k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, a také pokud po nehodě účastníci nehody nejsou schopni sami zajistit plynulost provozu. V případech kdy není dána povinnost přivolat na místo dopravní nehody Policii ČR, jsou účastníci dopravní nehody povinni řádně zdokumentovat příčiny, průběh a důsledky dopravní nehody. Zároveň každý záznam musí obsahovat identifikaci místa, času dopravní nehody a jejich účastníků. Podle vývoje trhu se částka ohlašovací povinnosti Policii ČR již několikrát navýšila. V roce 2000 například částka ohlašovací povinnosti činila ,- Kč, v roce 2008 částka ohlašovací povinnosti navýšila na ,- Kč. Policie ČR připravila pro řidiče informační kartu jak se zachovat při dopravní nehodě: 16 8 zákona číslo 168/1999 Sb., povinnosti pojištěného 21

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více