Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád"

Transkript

1 Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství, které je v Kristu, je tak hluboké, že by se daly vynášet poklady jeden za druhým. Nevím, jak je pedat vám nebo lidem venku, ale mám obrovskou touhu je pedávat, protože v nich spatuji nezmrné bohatství. Mám doma krabici, kterou obas otevu, a s bázní se probírám jejím vzácným obsahem. Sáhnu na Interlineární peklad Bible, Strongovu konkordanci a slovník nebo si prohlédnu njakou knížku od Warnocka. Beru je do ruky a íkám: Bože, kéž bychom rozumli! Kéž bychom rozumli. Zvláš, když tu a tam narazím na nco, co se dje v církvích. Moje srdce pláe: Bože, pomoz nám, kteí jsme obdrželi poznání, slovo, uritou hloubku. Pomoz nám, dej nám milost, abychom to dokázali pedat a zvstovat. To slovo není pro každého. Je pro ty, kteí mají milost a touží po hloubce. Po hloubce, kterou dokážou docenit, kterou dokážou rozpoznat. Když dané slovo uslyší, dokážou rozpoznat rozdíl. To není dáno každému. Cítíte zármutek, když nkomu chcete pedložit nco vzácného, a ten lovk se na to podívá a ekne: Hm, a jde dál. íkáte si: Co s tím mohu udlat? Možná nic, ale poslední dobou se modlím: Bože, dej, abychom nalezli lidi, kteí jsou schopni a pipraveni slyšet hloubku a dokážou ji docenit. Nedávno jsem byl na jisté mimocírkevní aktivit a zapisovali jsme se do prezenního listu. U stolu u prezenních list sedl pán, a když jsem napsal Martin Kluso, zeptal se: Vy jste Martin Kluso? Ano. Pokra- oval: A znáte Pikrytí? ekl jsem: Ano, znám. My ho vydáváme. Víte, chtl bych vám podkovat, odpovdl, je to jako oáza. To se v této dob jen tak nevidí. Dokázal najít a docenit slovo, uritou zvst, možná návrat k nemu vzácnému. 1

2 Mám pocit, že to, co dneska tiskneme v Pikrytí, bychom si ped 150 lety peetli jako standardní kázání v církvi. Bylo by to nco normálního. Vidl jsem obrázek, který tiskla teta Gaba pro dti. Miluji tyhle vousaté muže, jak sedí s Biblí, s chlebem a polévkou u svíky!"#$% &!'"#$ () ) $"* "+#"("#$% a modlí se to je nemoderní vc. Uritým zpsobem návrat k hloubce. Dnešní doba je doba povrchnosti. Doba rychlosti, doba kompromis, doba svtskosti. Vím, že to je nco, co lidi láká. A tak se za lidi modlím, aby je nco chytlo za srdce. Aby ten obyejný chleba s kaší, njaké svtélko, teba v krbu, nás chytly za srdce a abychom si to zamilovali. To je moje modlitba. Nkdy procházím svou krabicí a s velkou chutí se tmi vcmi sytím. tu pomalu a znova nkteré knížky, traktáty, bulletiny, studuji tu a tam etinu a íkám si: Bože, v tom je takový život! Pro o tom mluvím? Sestra Eva v modlitb ekla jedno slovo. Obas se nkdo pomodlí a ekne slovo, které se m dotkne. Dkovala Bohu za svobodu, kterou máme. Slovo svoboda se mi spojilo s veršem v 2. kapitole Genesis. Víte, snažím se Bohu porozumt. Ne proto, že bych si myslel, že Ho mžu obsáhnout, ale ze zkušenosti vím, že ve snaze vystihnout Boha a pochopit Ho se stávám více Bohu podobným. Nkdy se snažím pemýšlet, tak jak pemýšlel Bh. Pro zrovna ekl toto? Co tím sleduje? Pemýšlel bych v té situaci stejn? Pro tohle vidl jako dležité? V em je to dležité? Nevidl bych jako dležitjší nco jiného? Mám velmi rád úsek v Genesis, kde Bh zjevuje svj zámr s lovkem. Vyjaduje, co po lovku chce. Když se vrátíte do Genesis a petete si první dv ti kapitoly, porozumíte Božímu pemýšlení o lovku. Porozumíte Jeho zámru s lovkem. Bh musel vmáknout své pemýšlení do pomrn krátkého úseku v Písmu, aby vyjádil svj zámr s lovkem. Co po lovku vlastn chce. O em to vlastn je. Je to takové manažerské shrnutí. Manažerským shrnutím rozumíme shrnutí stostránkového dokumentu na ideáln pl nebo maximáln jednu stránku. Takže manažerské shrnutí. V Genesis 2:15 teme: Pojav tedy Hospodin Bh lovka Hospodin popadl lovka a vy pemýšlíte, co s ním asi udlal? Rozumíte Mu? Moje snaha není, abyste rozumli mn, ale abyste rozumli Jemu. Takže 2

3 se budu ptát: Rozumíte Mu? Píše se: Bh pojal lovka. Pedstavuji si, že jsem lovk v Boží ruce, a ptám se: Bože, jaký máš se mnou zámr? Co po mn chceš? Co oekáváš od mého života? Hledáte zámr svého života, abyste ho naplnili? Já se nechci ve svých 70 letech ohlédnout a íct: Bože, dlal jsem spoustu vcí, ale minul jsem pvodní zámr, který jsi pro lovka ml. Chci ho znát, abych ho mohl naplnit. I na úkor toho, že minu jiné vci. Dál se píše: postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dlal a ostíhal ho. Bh chtl lovka postavit do ráje. Amen? Prvotní zámr je, že Bh chtl lovka postavit na místo, které je dobré. Teprve potom pro neposlušnost, kterou lovk pedvedl, musel být vyhnán z ráje. Z bezpenostních dvod. Aby nežil navky v híchu, chcete-li. Ale Bh postavil lovka do ráje a ekl: Toto je místo, na které t chci postavit. To je mj zámr. Pokud nežijeme v Božím zaopatení, tak vzme, že to je místo, kam se máme navrátit. To je místo, které pro nás, a obecn pro lidstvo, Bh má. Bída, která je na svt, je jenom dsledkem híchu a odpadnutí. eknu to ješt jinak. Bída v našem život je dsledkem híchu a odpadnutí. Naše emotivní bída, naše mentální bída, duchovní bída, energetická bída, bída v našich vztazích, bída v naší víe je jenom dsledkem híchu, který lovk uinil. Amen? Pro to íkám? Ne proto, abyste si ekli: Tak je to moje vina! Ale proto, abychom se dokázali navrátit k pvodnímu Božímu zámru. Navrátit se k hojnosti, kterou Bh má. My iníme stejný hích, dláme stejnou chybu. Necháváme se totiž podvádt úpln stejn. íkal jsem: Bože, co lovka dostane mimo Tvj zámr a mimo zpsob chze s Tebou? Všimnte si, že celý pád lidstva byl zpsoben tím, že se Adam a Eva zaali sytit ním jiným, než jim naídil Bh. Celé to je jen o tom, co jíš. To je dobré, ne? Staí zmnit jídelníek. V televizi prý bží poad, kde jistá doktorka pomáhá lidem hubnout. Je to asi dost populární. Myslím, že se to jmenuje Jste to, co jíte. Slyšel jsem, že je docela drsná. Nechá si napíklad od lidí vypsat týdenní jídelníek, pak všechno nakoupí a asi pomrn nevábn navrší na stl. Hamburgery, ízky, sladkosti, dorty Potom jim dost nevybírav ekne: 3,$) +#"$- './'$"#&' 0*"#) - ") 01'$"&#$#+1) $.) -$) 2$'3*!%

4 Vidíš, jaké jsi prase?! A lidé zalapají po dechu. Pak zane mnit jejich jídelníek. Vbec tady nechci propagovat zdravou výživu, ale zaujal m výrok: Jsi tím, co jíš. Upímn eeno, myslím si, že nejde o tlo, protože tlo nám bylo dáno. My nejsme jenom tlo. Jsme také duch a duše. Je pravda, že se zpsob stravování projevuje i na fyzické stránce. Lidé to odhalili a te na tom vydlávají peníze. Na pirozené rovin mají do velké míry pravdu. Ale Bh tady mluví o nem daleko podstatnjším. Všimnte si, že celý problém híchu spoíval v tom, že Bh dal naízení. Bh ekl: Postavil jsem t do ráje, abys ho hlídal a obdlával. Abys pracoval. O tom by se dalo kázat další kázání. Ale chci jít dál. Dal jim pikázání, které znlo takto: I zapovdl Hospodin Bh lovku, ka: Z každého stromu rajského svobodn jísti budeš. To je to slovo, které m napadlo. Je v tom velká souvislost. Svoboda. Svobodn jísti budeš. Máš naprostou svobodu. Bh nás povolal k tomu, abychom byli svobodní. Amen? Mžeš jíst z každého rajského stromu, který je v zahrad. Rajského neznamená, že tam jsou jenom rajata, ale z každého stromu, který se nachází na míst, které je posvceno Boží pítomností. Variabilnost musela být obrovská. Mrzí m, že nemám vtší kapacitu, víc rok a šanci prozkoumat teba etinu. Udlal bych další slovníky. Nebo bych rozebral verše a ukázal hloubku každého slova, a tím bych se dokázal živit celý život. Naplnilo by m to. Nebo bych se zabýval kreacionismem a zaal studovat biologii, fyziku, chemii. Mám takovou sadu knih, nad kterými vždycky stojím a íkám: Nemám kapacitu vás peíst a doíst. Ale napluje m to. Nebo bych dokázal peíst všechny historické a djepisné knihy, studovat souvislosti a íkat si: To je neuvitelné, Bože, co dláš! Nebo bych se zabýval domácí školou, založil bych asociaci, vydával knihy a zabýval se vzdláváním. Nebo bych šel kázat stánek, vztahy v rodin, pracoval na asopisu Pikrytí. To všecko jsou vci, které mají obrovský potenciál pinést takové ovoce, že v tom každý najde nasycení. Je v tom život. Bh nám íká, abychom jedli a sytili se tím. Jinými slovy, každý z nás by ml mít takovou krabici, ke které bude chodit. To by mla být naše dieta. Víte, kdyby pišla ta doktorka s duchovním pístupem do našich život a naskládala na stl všecko, ím jsme se sytili za tento týden nebo msíc, jaké by to bylo? Nemyslím te fyzicky. Kdyby tam naskládala internetové stránky, ei, které posloucháme, a postavila to teba tady ve shromáždní ped lidi, kteí to umí v duchu njak posoudit, nevím, jestli 4

5 by nkdo nepišel a stejným zpsobem neekl: Ty jsi ale prase! Uvdomte si, jak Bh v zákon neustále mluví o tom, co máme a co nemáme jíst. A pro to máme jíst a pro to nemáme jíst. V Matouši 4:4 se píše, že ne samým chlebem živ je lovk. Myslím, že tomu nevíme. Nevíme tomu. Ale kdyby se tady postavil stl s vcmi, kterými jste se zabývali, tak vám eknu stejn jako v tom poadu, že co jíte, to jste. Jsem si jistý, že kdybychom u lidí, kteí odcházejí nebo odešli z církve, vysledovali knihy, poady, ei nebo myšlenky, kterými se zabývali, tak by si Bh musel pikrýt zrak a íct: To do sebe tedy láduješ vci! Prase vlastn sežere všechno. Všem ostatním zvíatm to musíte trošku pebrat, ale praseti ne. Prost to vyškrábete z talíe, je to jakási kaše, dáte do toho i kus chleba, který by se ješt dal jíst, a kydnete to do škopíku. Praseti je to jedno, sežere všecko. My ale pece nejsme prasata! Nechceme být prasata, že ne? Nechceme se sytit relativn dobrým chlebem, dobrým slovem, které pak vezmeme a kydneme do míchanice pomluv, smyslnosti, rzných poad, romantického filmu, který není úpln sprostý, jenom napl sprostý, do špatných myšlenek, úvah a eí, že? ím potom jsme? Co se z nás stává? Zkusme te jít za Pánem Bohem, pedložme Mu svj stl, to, ím se sytíme. Pedložme Mu své myšlenky, všecko Mu položme na stl. Ješt jedna vc. Nikdy jsem ten poad Jste to, co jíte nevidl, ale nkdo mi o tom vyprávl. Vtšinou tam jsou asi obézní lidé, kteí toho hodn sndí. Pekvapilo m, že jim ta doktorka íká: Málo jíte, jste podvyživení. Musíte víc jíst. Oni na ni koukají a íkají si: Vy si dláte legraci, ne? A doktorka íká: To, co jíte, není žádné jídlo. Klidn to vya te, ubližuje vám to. Cílem není, že se nebudete sytit. Že všechno ve svém jídelníku škrtnete a nebudete nic jíst. Protože si ublížíte. Budete podvyživení. Nebudete mít žádný život. Další vc, kterou ta doktorka lidem íká, je, že když nejíte to, co máte jíst, tak tlo potom má hlad a vyjíte ledniku. Nacpete se vším možným brakem, který najdete po cest. íkala, že pokud chcete být zdraví, tak potebujete jíst, abyste nemli hlad a necpali se hloupostmi. To jsou velmi duchovní vci. Když si to uvdomuji, íkám si: Ano, když se nesytíme dobrými vcmi, tak vznikne urité vakuum, podtlak, hlad, nejsme nasycení, nejsme plní, a potom se oteveme emukoliv! Dejte mi cokoliv! 5 /'#"# &-$% 4"# "#%

6 Jakoukoliv e, jakoukoliv pomluvu nebo televizi. Nechat to z ní na sebe valit je jako jít k lednice a zaít od másla dole až po keup nahoe a cpát to do sebe a cpát. Bez rozmyslu, protože se prost cítím prázdný. Naopak, když se lovk nasytí Božím slovem v jakékoliv form, ideáln v Bibli, ale i kázáním, tak bych si te ml pustit televizi? Upímn eeno, jsem plný. Nemám chu. Nemusím nad tím vítzit. Když se dobe najím zdravého jídla, tak nemusím píliš zápasit s tím, abych vyjedl ledniku, protože jsem te dojedl nco rozumného. 5(4! #.# 0#( #24#"# &"#) +'$!' '$"!'4"#) $% Na Filipínách jsem kázal mimo jiné také o tom, že dobe jíst je Božím naízením. Dívali se na m, co tím myslím, a tak jsem jim vyprávl o tchto principech. Poj me se na ten princip podívat ješt jednou: I zapovdl Hospodin Bh lovku, ka: Z každého stromu rajského svobodn jísti budeš. Svobodn. Ale z stromu vdní dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z nho jedl, smrtí umeš. Když se podíváme do 3. kapitoly, všimnte si té chytré ei. Pemýšlel jsem, pro se píše, že had byl nejchytejší ze všech polních zvíat, které Bh stvoil. To rozumování. Nevím, jak vy, ale já si pipadám uritým zpsobem hrozn hloupý a obyejný. Nedávno jsem íkal svému spolupracovníkovi: Víš, nkdy mi pipadá, že tam venku je svt velkých lidí, kteí dlají velké vci, a já nemu vím vím v lásku, vím ve spravedlnost, ve vrnost, a mám pocit, jako kdyby se nám lidi jenom smáli. Poád si v nem pipadám jako David. Ten ryšavý David, který v nco vil, a všichni se mu smáli a íkali: Prosím t, jdi si pást ovce. Taky si pipadám jako od ovcí. Tam je mi dobe, tam je mi vždycky dobe. Když jdu do svta velkých lidí, cítím se hodn nekomfortn, nesvj, protože tam nepatím. Když se nkdy baví o uritých vcech, pipadám si až hloupý, nerozumím jim. Nedokážu v tom úpln plynout, a tak si tam vždycky pipadám trochu jako vysídlenec. Ve 3. kapitole se píše: Had pak byl nejchytejší ze všech živoich polních. Nkdy s tím máme trošku problémy, protože lidi ve svt nás peválcují uritou chytrostí. Pokud ji neporazíme moudrostí, tak nás peválcují intelektualismem nebo filozofováním. Dokážou nám položit spoustu otázek, na které bychom asi nedokázali rychle odpovdt, rychle 6

7 se v nich intelektuáln orientovat a odpovdt chyte. Pokud nám Duch svatý nepoví, tak budeme jak hlupáci. Budou do nás šít a ptát se na vci, ve kterých si nejsme jisti. Poj me se podívat na ten podvod. Had pak byl nejchytejší ze všech živoich polních, kteréž byl uinil Hospodin Bh. A ten ekl žen: Tak-liž jest, že vám Bh ekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? Už tady je vidt podvod. Tady je vidt nco, co hrozn rád kážu mladým lidem. Hrozn rád. Vždycky jim íkám: Víte, had vám lže. ábel vám lže, že máte všechno zakázané, že je ve svt spousta vcí, které kesané nesmí, a pitom jsou super. To je obrovský podvod, to není pravda. Zeptejte se lidí, kteí pišli ze svta a inili pokání, že tam není vbec nic zajímavého. Není tam nic zajímavého. Jestli vás nkdo bude lákat, že se opijete a budete nkde ležet opilí, je to opravdu to, co chcete? K emu je dobré, abychom se obnažovali nebo pipodobovali Jezábel? Co nás na tom láká? Tam skuten nic zajímavého není. A tak se ábel snaží íct: Nebudete jísti z každého stromu rajského? To všechno nesmíte? Vy vlastn vbec nic nesmíte! Kesané, vy jste neuviteln ochuzeni. Pamatuji si, že se m na gymnáziu ptali: Ty se mžeš ženit jenom ve vaší komunit? Já na to: To není o tom, že se jinde nesmíš ženit. Ale já nikoho jiného nechci. A kolik vás je? íkám: No, záleží, jestli myslíš skupinku tady, tak pt. Z toho ale ti chlapi, ne? Ano. No to se o ty dv poperete, ne? Tak íkám: Nevím, na to nemám odpov, ale mám njaký žebíek a urité oekávání. Pak mi Bh poradil, a tak íkám: Ty si taky vybíráš. No, já si zas tak extra nevybírám. Pokra- uji: Tak mi ekni, pro si nevezmeš tu ženskou, která jde naproti nám? Vypadá dobe, je mladá, pkná. On íká: No pokej, to je málo, ne? Co je málo? Posuzovat, jestli bych si nkoho vzal podle toho, jestli je urostlá nebo hezká. Normální lidé se s vámi jednoduše shodnou na tom, že je to málo. Ješt pokrauji: Pro je to málo? Protože bych si s ní chtl aspo o nem popovídat. A mohli bychom nkam zajít. Tak íkám: No vidíš. A te si pedstav, že ti nkdo ekne, že si ten výbr omezuješ. Ano, omezuješ si ho. Nechceš být s každým. Chceš být jenom s tím, kdo patí do jakési tvojí skupiny. Vysvtloval jsem: Je to o tom, že jsme duch, duše a tlo. íkáš, že nestaí mít partnerství s nkým, se kterým mžeš sdílet jen tlo. To je ti málo. Chceš s ním sdílet i duši. A já jdu ješt o kousek dál, protože s ním chci sdílet i ducha. Vím, že jsme duch, duše a tlo. Ty máš ducha uzameného, neužiteného. Tak hledáš nkoho, s kým se budeš sdílet v duši a v tle. Pro bych ml mít s nkým obecenství, když ten vztah nemže jít dál? 7

8 Lidé nkdy mají pocit, že se omezujeme. íkal jsem: Kdepak, my se neomezujeme. Jdeme po tom nejlepším. Vybíráme si. Máme píliš vysoké mítko. Usilujeme, abychom si sáhli co nejvýš. To není o tom, že se omezuji, ale mn to nestaí. Boží slovo íká, že všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Tak mi to nestaí. Mám píliš vysokou ambici v Kristu a píliš velké oekávání. Stejn tak vím, že Bohu nestaí, aby vás ml rád navzdory tomu, jak žijete, ale touží po tom, aby s vámi mohl plynout, abyste Mu rozumli. Aby vdl, že když vám ekne slovo, že Mu rozumíte a že odpovíte. To je sdílení. O hlubší a podstatnjší je sdílení, když si s nkým rozumíte. Bh si s vámi chce rozumt. Proto potebuje promnit vaši mysl a duši, aby Mu byla 3*!"$"/) $! 04) +#%5# #24) +$# $) &"'4$& 4&'1) /' +&"!'4() "' )!'!'4$#% ím dál víc podobnjší, aby se hloubka a míra sdílení mohla prohloubit. Jinak bude Jeho sdílení s vámi velmi povrchní. Sdílení s lidmi v církvi bude povrchní, protože jim bude chtít mluvit o istot, ale lidé Mu nemžou rozumt, protože neznají zápas o istotu. Nikdy si nevychutnali, jaké to je, žít v istot. Bh bude mluvit o tom, že nenávidí kompromis, nenávidí Jezábel, ale lidé Mu budou tžko rozumt a plynout s Ním, když se duchu Jezábel poddávají. Nikdy to nebudou schopni slyšet, protože podlehli áblu, uvili mu, a sytí se vcmi, které nejsou spravedlivé. A tak nechci jen íct: Pestate jíst hamburgery ve smyslu pestate se sytit brakem, pestate naslouchat eem, pestate trávit as sycením se špatnými vcmi, ale íkám ješt nco daleko podstatnjšího. Vytlate brak a syte se dobrými vcmi. Najdte si svoji krabici. Zdánliv se mžeme sytit nešpatnými vcmi. Vynecháme ze své diety úpln jedovaté vci, teba alkohol, cigarety, drogy, to, co je na první pohled vyložen jedovaté. Co mi tlo znií a otráví. To znamená, že škrtneme pornografii, a máme pocit, že te už se živíme jenom relativn neutrálními vcmi. Ale to je poád velmi nízká rovina. To je poád hrozn málo. Boží slovo chce, abychom se intenzivn sytili správnými vcmi, a ony potom nejenom v ase, ale i v naší chuti vytsní cokoliv dalšího. 8

9 Víte, íkáme si, že pemýšlíme nad prací. Ale do jaké míry? Klidn se mže stát, že budete podvyživení, protože píliš pracujete. Mže se stát, že budete podvyživení, protože se píliš zabýváte miminkem nebo domácí školou. Mžete být podvyživeni tím, že se budete zabývat hebíky, domem nebo zdravovdou. Mžete íst nekonené lánky o tom, jestli je raje lepší než pomeran a pomeran lepší než raje, ale k emu to je dobré? Zjistíte, že budete mít duchovní hlad poád, a budete se sytit a sytit a sytit. Podívejte se na stránky, na které klikáte. Co tam je? Jsou to vci, které se týkají vaší práce? Nebo zprávy? Nebo njaké neutrální hlouposti? Kdybychom mli stroj, který by dokázal porovnat, kolik asu na kterých stránkách trávíme, kolik z toho jsou stránky, kde teme Boží slovo, sytíme se, studujeme? Ale pozor! Mžeme sytit svj intelekt zdánliv Božími vcmi, a pitom z toho nemít život. Pokud nepoužíváte energii proto, abyste cviili a pracovali, tak se nikdy nebudete sytit správnými vcmi. Protože 5"+#+!#$" 0) (*(2"6* 0) (*(#2 ) -/.-$#! ( "4) #% když pracujete a potebujete nkomu vydat svdectví, tak to ve vás vypsobí pocit nedostatku. Potom pjdete a budete studovat. Budete studovat správné vci, abyste mohli dát odpov v as píhodný. I ekla žena hadu: Ovoce strom rajských jíme; Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prosted ráje, ekl Bh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemeli. Bratí, chtl bych vám íct jednu vc: Pokud se budeme sytit poznáním dobrého a zlého, tak zememe. Boží slovo íká, že ne samým chlebem živ je lovk. Pokud vytsníme ze svého života život, pokud vytsníme dietu sycení se dobrými vcmi, tení píbh a lánk o Božích lidech, kteí žili bez kompromis, tak zememe. Dneska moc hrdin není. Musíme se vrátit o pár století zpt. Dneska je církev moderní a íká: Pibližme se lidem, poj me chodit v roztrhaných džínách, však je to super, hrát rockovou muziku a evangelizovat. Co by se mnili! Však se mní církev. Vrame se k lidem, kteí jezdili na koních, obtovali svj život, ráno vstávali, modlili se a cestovali. To bych si ml peíst, to by m pece mlo budovat a inspirovat, takový bych ml být. Slovo, které pináší ábel, íká: I ekl had žen: Nikoli nezemete smrtí! To je podvod, který se týká naší diety. To je podvod, který se týká naší duchovní diety. Nevíme, že zememe smrtí. Protože svj život 9

10 poád ješt posuzujeme naší existencí tady na zemi. Tomu íkáme život. A pitom po svt chodí tisíc zombík, kesan zombík, kteí nemají žádný život, chodí do církve a jsou mrtví. To proto, že jsme uvili áblov lži, který íká: Nikoli, nezemete smrtí. Lidé jsou mrtví a kážou ostatním: Neboj se. To je ješt v pohod. Mrtvý káže mrtvému. Slepý vede slepého. Oba skoní v díe. Oba dva spadnou do jámy. Pokud si necháme radit od mrtvých, tak budeme mrtví. Nebudeme mít žádný život, žádnou moc, žádnou autoritu, nic nebudeme produkovat, neponeseme žádné ovoce. Chtl bych vám íct jednu vc, která pro vás možná bude pekvapením. Myslíme si, že to je zaátek, ale víte, že sycení zaíná až ve svatyni? Mžeme celou dobu pochodovat na vnjším nádvoí, být poktni Duchem, mít dary, a nesytit se. A tak spousta ástí církve, která je znovuzrozená, pochoduje na vnjším nádvoí, funguje v darech, prorokuje, mluví v jazycích, ale nesytí se správným zpsobem. Protože dimenze sycení se z dvanácti pedložených chleb je souástí svatyn. To je nco, co se musíme nauit. Pokud chceme vstoupit do Boží plnosti, do plného Božího zámru, tak nemžeme ošidit kroky, které nám Bh dává. Jedna z tch vcí je, že potebujeme dobe jíst. Nemžeme vstoupit na místo plnosti, jestliže si neuspoádáme svj život tak, abychom se sytili. Musíme sycení se z Božího trnu, chleby pedložení, zaadit jako podstatnou ást svého života. Když eknu, že na to nemám as, a najdu si spoustu dobrých dvod, tak zemu. Víte, mám miminko. Mám dti. Mám dti na domácí škole. Chodím do práce. Starám se o dm. Jsem souástí bohulibých, dobrých a užitených spolk. Ale pokud tyto vci v dsledku vytlaí sycení se spravedlností, živým a dobrým slovem, tak to zpsobí, že zemu. Budu mrtvý. Mrtvola, která umí chodit. Zdánliv budu vykonávat spoustu dobrých inností, ale nebude ve mn žádný život. A co víc, neposunu se reáln ani k obtování a promnní svojí duše, protože to nejde bez sycení se, a už vbec se neposunu do svatyn svatých. Amen. Uvdomuji si, že to je možná hodn banální myšlenka. Vím, že to je jednoduchý princip. Poj me napomenout, odhalit a odmítnout lež nepítele, který íká: Nikoli nezemete smrtí! Ale ví Bh, že v kterýkoli den z nho jísti budete, otevrou se oi vaše. Kolik lidí za poslední dva roky mluvilo o otevení oí? Kolik lidí íkalo: Já jsem to nevidl, ale te to vidím. Co vidíš? Ukaž mi na své chzi, na svém život, co jsi tak slavného uvidl? Ale ví Bh, že v kterýkoli den z nho jísti budete, otevrou se oi vaše; a budete jako bohové, vdouce dobré i zlé. Viduci tedy žena, (a všimnte si toho pocitu) že dobrý jest strom k jídlu i píjemný 10

11 oima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl. Tedy otevíny jsou oi obou dvou, a poznali, že jsou nazí. To je zvláštní vc. Když se podíváte zpátky do druhé kapitoly a prostudujete si ji, tak v posledním verši se íká: Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestydli se. Pochopiteln jako duchovní lidé dokážeme pozdvihnout svoji mysl dál, než že byli fyzicky nazí. Pro to Bh zmínil? Bh nezmínil, že oba dva mli steva. Anebo dv plíce. To jsou prost fakta. Nebo že Eva mla delší vlasy než Adam. Bh si vybral nco, co zmíní, a nechal zapsat: Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestydli se. Jejich nahota byla pikryta spravedlností. A nejen to. Když se podíváme do 4. kapitoly Zjevení, píše se tam o sklenném moi. Vím, že pvodní myšlenka je, že lovk je nahý. Že vlastn nic nepikrývá. Všechno je transparentní, prhledné, uritým zpsobem je nahý. Nemá co zakrýt. Ale nestydli se, protože tam nebyl hích. Nebylo tam nic poskvrnného, nebylo co skrývat. Nemyslím si, že je cílem chodit fyzicky nazí. Ani náhodou! Aby to nkdo nepochopil špatn. Ani náhodou. Naopak! To je ábelská myšlenka, která chce pevrátit, poskvrnit a zhnusit Boží myšlenku. Držme mysl vysoko! Vím, že ped sebou máme chodit nazí ve smyslu transparentnosti, prhlednosti, pravdivosti, neskrytých zámr, nepostranních myšlenek. To je to, co Bh má. Bh nechtl, aby lovk chodil neustále s pocitem tajnosti, ale aby byl z urité složitosti a postranního pemýšlení svleen. Aby zstal prostý. Jednoduchý. Ježíš íkal, že nic neskrýval, že nic nedlal skryt. Jsem ped vámi, tak jak jsem, není tady nic dalšího. Kázal jsem zjevn, íkal jsem to v synagogách. Jediné poznání pišlo s pošpinním naší mysli. Potom se lovk snaží njak pikrýt svoji nahotu. Vrame se ješt zpátky k tomu, co íká Boží slovo. Za prvé: Ne samým chlebem živ je lovk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Za druhé: Uvili jsme podvodu ábla, který íkal: Nikoli, nezemete smrtí! A tak se sytíme brakem v nadji, že nezememe. A nevšimneme si, že jsme na pokraji smrti, nemocní a možná nkteí mrtví. Bez života. Za tetí: Boží slovo nám jenom nezakázalo jíst brak. Bh naopak chtl, abychom jedli dobe, a brak vytsnili. Syte se. Mjte svoji krabici. Nco pekládejte, tte nebo studujte. Syte se. Koneckonc to mže být i kvalitní film, který si pustíte. Dneska už jich, díky Bohu, nkolik existuje. Na závr filmu zjistte, co udlal s vaší duší. Pokud vás dostal na kolena a máte chu se modlit nebo jste povzbuzeni, máte chu nkomu jít zvstovat Krista, touhu být svatjší nebo se postit, nebo máte chu 11

12 narovnat fungování rodiny, tak jste se dobe najedli. Amen? Dobe jezte a vytsnte ze svého života brak. Za tvrté bych ekl: Porozumjme tomu, že jsme to, co jíme. 7) '4) &"+#$ "&#$'&8 2"!& 9) $ (9 "#$1(& &% Mimochodem, rodie, to se týká i našich dtí. Nkteí z nás, kteí máme urité poznání, se snažíme dti držet na rozumné diet, pokud práv nedláme kompromisy. Snažíme se, aby jedly rozumn, a tak íkáme: Nejdív si dáš vajíko, sýr a housku a teprve potom sladké. Kdybychom to nechali na dtech, zvláš na nkterých, tak by si daly jenom Nutelu a sladké, obd by nechtly a zeleninu už vbec ne. Pokud nedláme kompromisy a nehodíme to za hlavu, tak na jejich zdravou výživu dohlížíme. Mnozí z nás jsme uvili, že to je dležité, aby dti byly zdravé, nebyly podvyživené nebo chudokrevné. Tomu víme. Bonbonky jdou stranou, snížili jsme množství a také si mezi nimi vybíráme. Zvolíme radji kvalitní okoládu než barevný cukr. To je správné. Ale co duchovní rovina? ím dovolujeme, aby se naše dti sytily? Kolik lánk jsme o tom napsali! Od barbín pes všechny démonické postaviky dnešní doby. Víte, ím se dti sytí, takové budou. Chtl bych vás v této vci povzbudit. Zase to není o tom, dát jim seznam zákaz, ale vynaložme energii na to, abychom je obklopili dobrými vcmi. Potkávám se denn se spoustou lidí. Pochopiteln dojde na rzné rozhovory. Nkdo ekne: V televizi dávali Já televizi nemám. Máš dti, ne? Nechybí jim? Tak íkám: Dti se m na televizi ani nezeptají. Nechybí nám, nepoužíváme ji. Dál se ptá: Jak to, že jim nechybí? Odpovídám: Mají tak plný program, že jim to nechybí. Radši si s nimi veer sednu a zahrajeme si šachy, popovídáme si nebo si nco peteme. Vytsnte potebu dtí po svtských vcech tím, že se jim budete vnovat spravedliv. Radši je vezmte na kolo, na procházku nebo a si spolu hrají. Vera si dti nkolik hodin hrály, strojily se do rzných šat, vždycky to byla njaká historická postava, a pak se spolu fotily. O lepší a kreativnjší to je, než si nkde sednout a nechat se nekontrolovan sytit njakým brakem. To mžou být i knížky. Neíkejte jim: Neti Harryho Pottera. Radši jim dejte nco lepšího. 12

13 Nechci jenom, abychom na to kývli, že to tak vnímáme. Ale poj me se zamyslet, udlat si takový pomyslný stl a podívat se, ím se sytíme. Poj me si to projít, a už se to týká nás, nebo našich dtí, a poj me se rozhodnout, že s tou dietou nco udláme. Pokud víme spíše Bohu než áblu. Pokud víme, že chceme žít, a odmítneme lež ábla: nikoliv nezemete smrtí. eknme: To není pravda. Zemu. Koneckonc vím, že v mnohém jsem na pokraji smrti. Bez života. Bez ovoce. Bez schopnosti nco vydat. Bez schopnosti mít moc a autoritu. Bez schopnosti vci mnit, oslovovat lidi. Pokud tohle dokážeme zavnímat, tak máme jednoduchý a jednoznaný návod, co s tím mžeme dlat. Amen? Bh vám požehnej. Nedopuste áblu, aby toto slovo pekroutil v njaký soud, zavržení nebo seznam zákaz. Naopak, Boží slovo mluví o svobod. A tak svobodn pistupte k trnu milosti, svobodn pistupte ke stolu, protože Bh pro vás prostírá stl ped oima vašich nepátel. (Ž 23:5) Ješt se malinko dotknu Daniela. Všimnte si, že když jim byla dávána dieta krále, íkali: Nedávej nám to. Radši se budeme sytit ním jiným. Správce íkal: Ale jak budete vypadat, chudáci? Daniel navrhl: Tak udlej pokus. Budeme se sytit jinou stravou a po ase nás porovnej. Jestli budeme chudokrevní, slabí, nebudeme mít barvu ve tvái, tak budeme zase jíst vci z královského stolu. Dovolil 3*!""#/ &"#9) "'") &"'4&'$ #41+) +'$ 19#/2$1(& -(&&"#" "&#$'$) () $#'(#) #!# "+#% jim to. To byla moudrost, že? Dovolil jim to a ekl: Dobe. Syte se po urité období, ím chcete, a pak vás porovnám, abych neml problém. Po ase pišel a zjistil, že byli nejenom v poádku, ale byli na tom ješt lépe než všichni ostatní. Bh jim dal moudrost a poznání, které šlo za hranice moudrosti kohokoliv jiného. Nebojte se, že když se nebudete sytit vcmi svta, že nebudete vdt, jak se jmenuje poslední zpvaka. Bh se postará, abyste v dobrém slova smyslu byli tunjší a mli ervené tvá- iky víc, než kdybyste se sytili vším brakem a intelektem tohoto svta. Mžete íct amen? Bh vám požehnej. 13

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

! #! $ % &  ' () *+ %+, -. / , 0 ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

! #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $% &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku 1986. Brzy tady bude zaátek

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

! # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

! # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ + % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více