Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád"

Transkript

1 Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství, které je v Kristu, je tak hluboké, že by se daly vynášet poklady jeden za druhým. Nevím, jak je pedat vám nebo lidem venku, ale mám obrovskou touhu je pedávat, protože v nich spatuji nezmrné bohatství. Mám doma krabici, kterou obas otevu, a s bázní se probírám jejím vzácným obsahem. Sáhnu na Interlineární peklad Bible, Strongovu konkordanci a slovník nebo si prohlédnu njakou knížku od Warnocka. Beru je do ruky a íkám: Bože, kéž bychom rozumli! Kéž bychom rozumli. Zvláš, když tu a tam narazím na nco, co se dje v církvích. Moje srdce pláe: Bože, pomoz nám, kteí jsme obdrželi poznání, slovo, uritou hloubku. Pomoz nám, dej nám milost, abychom to dokázali pedat a zvstovat. To slovo není pro každého. Je pro ty, kteí mají milost a touží po hloubce. Po hloubce, kterou dokážou docenit, kterou dokážou rozpoznat. Když dané slovo uslyší, dokážou rozpoznat rozdíl. To není dáno každému. Cítíte zármutek, když nkomu chcete pedložit nco vzácného, a ten lovk se na to podívá a ekne: Hm, a jde dál. íkáte si: Co s tím mohu udlat? Možná nic, ale poslední dobou se modlím: Bože, dej, abychom nalezli lidi, kteí jsou schopni a pipraveni slyšet hloubku a dokážou ji docenit. Nedávno jsem byl na jisté mimocírkevní aktivit a zapisovali jsme se do prezenního listu. U stolu u prezenních list sedl pán, a když jsem napsal Martin Kluso, zeptal se: Vy jste Martin Kluso? Ano. Pokra- oval: A znáte Pikrytí? ekl jsem: Ano, znám. My ho vydáváme. Víte, chtl bych vám podkovat, odpovdl, je to jako oáza. To se v této dob jen tak nevidí. Dokázal najít a docenit slovo, uritou zvst, možná návrat k nemu vzácnému. 1

2 Mám pocit, že to, co dneska tiskneme v Pikrytí, bychom si ped 150 lety peetli jako standardní kázání v církvi. Bylo by to nco normálního. Vidl jsem obrázek, který tiskla teta Gaba pro dti. Miluji tyhle vousaté muže, jak sedí s Biblí, s chlebem a polévkou u svíky!"#$% &!'"#$ () ) $"* "+#"("#$% a modlí se to je nemoderní vc. Uritým zpsobem návrat k hloubce. Dnešní doba je doba povrchnosti. Doba rychlosti, doba kompromis, doba svtskosti. Vím, že to je nco, co lidi láká. A tak se za lidi modlím, aby je nco chytlo za srdce. Aby ten obyejný chleba s kaší, njaké svtélko, teba v krbu, nás chytly za srdce a abychom si to zamilovali. To je moje modlitba. Nkdy procházím svou krabicí a s velkou chutí se tmi vcmi sytím. tu pomalu a znova nkteré knížky, traktáty, bulletiny, studuji tu a tam etinu a íkám si: Bože, v tom je takový život! Pro o tom mluvím? Sestra Eva v modlitb ekla jedno slovo. Obas se nkdo pomodlí a ekne slovo, které se m dotkne. Dkovala Bohu za svobodu, kterou máme. Slovo svoboda se mi spojilo s veršem v 2. kapitole Genesis. Víte, snažím se Bohu porozumt. Ne proto, že bych si myslel, že Ho mžu obsáhnout, ale ze zkušenosti vím, že ve snaze vystihnout Boha a pochopit Ho se stávám více Bohu podobným. Nkdy se snažím pemýšlet, tak jak pemýšlel Bh. Pro zrovna ekl toto? Co tím sleduje? Pemýšlel bych v té situaci stejn? Pro tohle vidl jako dležité? V em je to dležité? Nevidl bych jako dležitjší nco jiného? Mám velmi rád úsek v Genesis, kde Bh zjevuje svj zámr s lovkem. Vyjaduje, co po lovku chce. Když se vrátíte do Genesis a petete si první dv ti kapitoly, porozumíte Božímu pemýšlení o lovku. Porozumíte Jeho zámru s lovkem. Bh musel vmáknout své pemýšlení do pomrn krátkého úseku v Písmu, aby vyjádil svj zámr s lovkem. Co po lovku vlastn chce. O em to vlastn je. Je to takové manažerské shrnutí. Manažerským shrnutím rozumíme shrnutí stostránkového dokumentu na ideáln pl nebo maximáln jednu stránku. Takže manažerské shrnutí. V Genesis 2:15 teme: Pojav tedy Hospodin Bh lovka Hospodin popadl lovka a vy pemýšlíte, co s ním asi udlal? Rozumíte Mu? Moje snaha není, abyste rozumli mn, ale abyste rozumli Jemu. Takže 2

3 se budu ptát: Rozumíte Mu? Píše se: Bh pojal lovka. Pedstavuji si, že jsem lovk v Boží ruce, a ptám se: Bože, jaký máš se mnou zámr? Co po mn chceš? Co oekáváš od mého života? Hledáte zámr svého života, abyste ho naplnili? Já se nechci ve svých 70 letech ohlédnout a íct: Bože, dlal jsem spoustu vcí, ale minul jsem pvodní zámr, který jsi pro lovka ml. Chci ho znát, abych ho mohl naplnit. I na úkor toho, že minu jiné vci. Dál se píše: postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dlal a ostíhal ho. Bh chtl lovka postavit do ráje. Amen? Prvotní zámr je, že Bh chtl lovka postavit na místo, které je dobré. Teprve potom pro neposlušnost, kterou lovk pedvedl, musel být vyhnán z ráje. Z bezpenostních dvod. Aby nežil navky v híchu, chcete-li. Ale Bh postavil lovka do ráje a ekl: Toto je místo, na které t chci postavit. To je mj zámr. Pokud nežijeme v Božím zaopatení, tak vzme, že to je místo, kam se máme navrátit. To je místo, které pro nás, a obecn pro lidstvo, Bh má. Bída, která je na svt, je jenom dsledkem híchu a odpadnutí. eknu to ješt jinak. Bída v našem život je dsledkem híchu a odpadnutí. Naše emotivní bída, naše mentální bída, duchovní bída, energetická bída, bída v našich vztazích, bída v naší víe je jenom dsledkem híchu, který lovk uinil. Amen? Pro to íkám? Ne proto, abyste si ekli: Tak je to moje vina! Ale proto, abychom se dokázali navrátit k pvodnímu Božímu zámru. Navrátit se k hojnosti, kterou Bh má. My iníme stejný hích, dláme stejnou chybu. Necháváme se totiž podvádt úpln stejn. íkal jsem: Bože, co lovka dostane mimo Tvj zámr a mimo zpsob chze s Tebou? Všimnte si, že celý pád lidstva byl zpsoben tím, že se Adam a Eva zaali sytit ním jiným, než jim naídil Bh. Celé to je jen o tom, co jíš. To je dobré, ne? Staí zmnit jídelníek. V televizi prý bží poad, kde jistá doktorka pomáhá lidem hubnout. Je to asi dost populární. Myslím, že se to jmenuje Jste to, co jíte. Slyšel jsem, že je docela drsná. Nechá si napíklad od lidí vypsat týdenní jídelníek, pak všechno nakoupí a asi pomrn nevábn navrší na stl. Hamburgery, ízky, sladkosti, dorty Potom jim dost nevybírav ekne: 3,$) +#"$- './'$"#&' 0*"#) - ") 01'$"&#$#+1) $.) -$) 2$'3*!%

4 Vidíš, jaké jsi prase?! A lidé zalapají po dechu. Pak zane mnit jejich jídelníek. Vbec tady nechci propagovat zdravou výživu, ale zaujal m výrok: Jsi tím, co jíš. Upímn eeno, myslím si, že nejde o tlo, protože tlo nám bylo dáno. My nejsme jenom tlo. Jsme také duch a duše. Je pravda, že se zpsob stravování projevuje i na fyzické stránce. Lidé to odhalili a te na tom vydlávají peníze. Na pirozené rovin mají do velké míry pravdu. Ale Bh tady mluví o nem daleko podstatnjším. Všimnte si, že celý problém híchu spoíval v tom, že Bh dal naízení. Bh ekl: Postavil jsem t do ráje, abys ho hlídal a obdlával. Abys pracoval. O tom by se dalo kázat další kázání. Ale chci jít dál. Dal jim pikázání, které znlo takto: I zapovdl Hospodin Bh lovku, ka: Z každého stromu rajského svobodn jísti budeš. To je to slovo, které m napadlo. Je v tom velká souvislost. Svoboda. Svobodn jísti budeš. Máš naprostou svobodu. Bh nás povolal k tomu, abychom byli svobodní. Amen? Mžeš jíst z každého rajského stromu, který je v zahrad. Rajského neznamená, že tam jsou jenom rajata, ale z každého stromu, který se nachází na míst, které je posvceno Boží pítomností. Variabilnost musela být obrovská. Mrzí m, že nemám vtší kapacitu, víc rok a šanci prozkoumat teba etinu. Udlal bych další slovníky. Nebo bych rozebral verše a ukázal hloubku každého slova, a tím bych se dokázal živit celý život. Naplnilo by m to. Nebo bych se zabýval kreacionismem a zaal studovat biologii, fyziku, chemii. Mám takovou sadu knih, nad kterými vždycky stojím a íkám: Nemám kapacitu vás peíst a doíst. Ale napluje m to. Nebo bych dokázal peíst všechny historické a djepisné knihy, studovat souvislosti a íkat si: To je neuvitelné, Bože, co dláš! Nebo bych se zabýval domácí školou, založil bych asociaci, vydával knihy a zabýval se vzdláváním. Nebo bych šel kázat stánek, vztahy v rodin, pracoval na asopisu Pikrytí. To všecko jsou vci, které mají obrovský potenciál pinést takové ovoce, že v tom každý najde nasycení. Je v tom život. Bh nám íká, abychom jedli a sytili se tím. Jinými slovy, každý z nás by ml mít takovou krabici, ke které bude chodit. To by mla být naše dieta. Víte, kdyby pišla ta doktorka s duchovním pístupem do našich život a naskládala na stl všecko, ím jsme se sytili za tento týden nebo msíc, jaké by to bylo? Nemyslím te fyzicky. Kdyby tam naskládala internetové stránky, ei, které posloucháme, a postavila to teba tady ve shromáždní ped lidi, kteí to umí v duchu njak posoudit, nevím, jestli 4

5 by nkdo nepišel a stejným zpsobem neekl: Ty jsi ale prase! Uvdomte si, jak Bh v zákon neustále mluví o tom, co máme a co nemáme jíst. A pro to máme jíst a pro to nemáme jíst. V Matouši 4:4 se píše, že ne samým chlebem živ je lovk. Myslím, že tomu nevíme. Nevíme tomu. Ale kdyby se tady postavil stl s vcmi, kterými jste se zabývali, tak vám eknu stejn jako v tom poadu, že co jíte, to jste. Jsem si jistý, že kdybychom u lidí, kteí odcházejí nebo odešli z církve, vysledovali knihy, poady, ei nebo myšlenky, kterými se zabývali, tak by si Bh musel pikrýt zrak a íct: To do sebe tedy láduješ vci! Prase vlastn sežere všechno. Všem ostatním zvíatm to musíte trošku pebrat, ale praseti ne. Prost to vyškrábete z talíe, je to jakási kaše, dáte do toho i kus chleba, který by se ješt dal jíst, a kydnete to do škopíku. Praseti je to jedno, sežere všecko. My ale pece nejsme prasata! Nechceme být prasata, že ne? Nechceme se sytit relativn dobrým chlebem, dobrým slovem, které pak vezmeme a kydneme do míchanice pomluv, smyslnosti, rzných poad, romantického filmu, který není úpln sprostý, jenom napl sprostý, do špatných myšlenek, úvah a eí, že? ím potom jsme? Co se z nás stává? Zkusme te jít za Pánem Bohem, pedložme Mu svj stl, to, ím se sytíme. Pedložme Mu své myšlenky, všecko Mu položme na stl. Ješt jedna vc. Nikdy jsem ten poad Jste to, co jíte nevidl, ale nkdo mi o tom vyprávl. Vtšinou tam jsou asi obézní lidé, kteí toho hodn sndí. Pekvapilo m, že jim ta doktorka íká: Málo jíte, jste podvyživení. Musíte víc jíst. Oni na ni koukají a íkají si: Vy si dláte legraci, ne? A doktorka íká: To, co jíte, není žádné jídlo. Klidn to vya te, ubližuje vám to. Cílem není, že se nebudete sytit. Že všechno ve svém jídelníku škrtnete a nebudete nic jíst. Protože si ublížíte. Budete podvyživení. Nebudete mít žádný život. Další vc, kterou ta doktorka lidem íká, je, že když nejíte to, co máte jíst, tak tlo potom má hlad a vyjíte ledniku. Nacpete se vším možným brakem, který najdete po cest. íkala, že pokud chcete být zdraví, tak potebujete jíst, abyste nemli hlad a necpali se hloupostmi. To jsou velmi duchovní vci. Když si to uvdomuji, íkám si: Ano, když se nesytíme dobrými vcmi, tak vznikne urité vakuum, podtlak, hlad, nejsme nasycení, nejsme plní, a potom se oteveme emukoliv! Dejte mi cokoliv! 5 /'#"# &-$% 4"# "#%

6 Jakoukoliv e, jakoukoliv pomluvu nebo televizi. Nechat to z ní na sebe valit je jako jít k lednice a zaít od másla dole až po keup nahoe a cpát to do sebe a cpát. Bez rozmyslu, protože se prost cítím prázdný. Naopak, když se lovk nasytí Božím slovem v jakékoliv form, ideáln v Bibli, ale i kázáním, tak bych si te ml pustit televizi? Upímn eeno, jsem plný. Nemám chu. Nemusím nad tím vítzit. Když se dobe najím zdravého jídla, tak nemusím píliš zápasit s tím, abych vyjedl ledniku, protože jsem te dojedl nco rozumného. 5(4! #.# 0#( #24#"# &"#) +'$!' '$"!'4"#) $% Na Filipínách jsem kázal mimo jiné také o tom, že dobe jíst je Božím naízením. Dívali se na m, co tím myslím, a tak jsem jim vyprávl o tchto principech. Poj me se na ten princip podívat ješt jednou: I zapovdl Hospodin Bh lovku, ka: Z každého stromu rajského svobodn jísti budeš. Svobodn. Ale z stromu vdní dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z nho jedl, smrtí umeš. Když se podíváme do 3. kapitoly, všimnte si té chytré ei. Pemýšlel jsem, pro se píše, že had byl nejchytejší ze všech polních zvíat, které Bh stvoil. To rozumování. Nevím, jak vy, ale já si pipadám uritým zpsobem hrozn hloupý a obyejný. Nedávno jsem íkal svému spolupracovníkovi: Víš, nkdy mi pipadá, že tam venku je svt velkých lidí, kteí dlají velké vci, a já nemu vím vím v lásku, vím ve spravedlnost, ve vrnost, a mám pocit, jako kdyby se nám lidi jenom smáli. Poád si v nem pipadám jako David. Ten ryšavý David, který v nco vil, a všichni se mu smáli a íkali: Prosím t, jdi si pást ovce. Taky si pipadám jako od ovcí. Tam je mi dobe, tam je mi vždycky dobe. Když jdu do svta velkých lidí, cítím se hodn nekomfortn, nesvj, protože tam nepatím. Když se nkdy baví o uritých vcech, pipadám si až hloupý, nerozumím jim. Nedokážu v tom úpln plynout, a tak si tam vždycky pipadám trochu jako vysídlenec. Ve 3. kapitole se píše: Had pak byl nejchytejší ze všech živoich polních. Nkdy s tím máme trošku problémy, protože lidi ve svt nás peválcují uritou chytrostí. Pokud ji neporazíme moudrostí, tak nás peválcují intelektualismem nebo filozofováním. Dokážou nám položit spoustu otázek, na které bychom asi nedokázali rychle odpovdt, rychle 6

7 se v nich intelektuáln orientovat a odpovdt chyte. Pokud nám Duch svatý nepoví, tak budeme jak hlupáci. Budou do nás šít a ptát se na vci, ve kterých si nejsme jisti. Poj me se podívat na ten podvod. Had pak byl nejchytejší ze všech živoich polních, kteréž byl uinil Hospodin Bh. A ten ekl žen: Tak-liž jest, že vám Bh ekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? Už tady je vidt podvod. Tady je vidt nco, co hrozn rád kážu mladým lidem. Hrozn rád. Vždycky jim íkám: Víte, had vám lže. ábel vám lže, že máte všechno zakázané, že je ve svt spousta vcí, které kesané nesmí, a pitom jsou super. To je obrovský podvod, to není pravda. Zeptejte se lidí, kteí pišli ze svta a inili pokání, že tam není vbec nic zajímavého. Není tam nic zajímavého. Jestli vás nkdo bude lákat, že se opijete a budete nkde ležet opilí, je to opravdu to, co chcete? K emu je dobré, abychom se obnažovali nebo pipodobovali Jezábel? Co nás na tom láká? Tam skuten nic zajímavého není. A tak se ábel snaží íct: Nebudete jísti z každého stromu rajského? To všechno nesmíte? Vy vlastn vbec nic nesmíte! Kesané, vy jste neuviteln ochuzeni. Pamatuji si, že se m na gymnáziu ptali: Ty se mžeš ženit jenom ve vaší komunit? Já na to: To není o tom, že se jinde nesmíš ženit. Ale já nikoho jiného nechci. A kolik vás je? íkám: No, záleží, jestli myslíš skupinku tady, tak pt. Z toho ale ti chlapi, ne? Ano. No to se o ty dv poperete, ne? Tak íkám: Nevím, na to nemám odpov, ale mám njaký žebíek a urité oekávání. Pak mi Bh poradil, a tak íkám: Ty si taky vybíráš. No, já si zas tak extra nevybírám. Pokra- uji: Tak mi ekni, pro si nevezmeš tu ženskou, která jde naproti nám? Vypadá dobe, je mladá, pkná. On íká: No pokej, to je málo, ne? Co je málo? Posuzovat, jestli bych si nkoho vzal podle toho, jestli je urostlá nebo hezká. Normální lidé se s vámi jednoduše shodnou na tom, že je to málo. Ješt pokrauji: Pro je to málo? Protože bych si s ní chtl aspo o nem popovídat. A mohli bychom nkam zajít. Tak íkám: No vidíš. A te si pedstav, že ti nkdo ekne, že si ten výbr omezuješ. Ano, omezuješ si ho. Nechceš být s každým. Chceš být jenom s tím, kdo patí do jakési tvojí skupiny. Vysvtloval jsem: Je to o tom, že jsme duch, duše a tlo. íkáš, že nestaí mít partnerství s nkým, se kterým mžeš sdílet jen tlo. To je ti málo. Chceš s ním sdílet i duši. A já jdu ješt o kousek dál, protože s ním chci sdílet i ducha. Vím, že jsme duch, duše a tlo. Ty máš ducha uzameného, neužiteného. Tak hledáš nkoho, s kým se budeš sdílet v duši a v tle. Pro bych ml mít s nkým obecenství, když ten vztah nemže jít dál? 7

8 Lidé nkdy mají pocit, že se omezujeme. íkal jsem: Kdepak, my se neomezujeme. Jdeme po tom nejlepším. Vybíráme si. Máme píliš vysoké mítko. Usilujeme, abychom si sáhli co nejvýš. To není o tom, že se omezuji, ale mn to nestaí. Boží slovo íká, že všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Tak mi to nestaí. Mám píliš vysokou ambici v Kristu a píliš velké oekávání. Stejn tak vím, že Bohu nestaí, aby vás ml rád navzdory tomu, jak žijete, ale touží po tom, aby s vámi mohl plynout, abyste Mu rozumli. Aby vdl, že když vám ekne slovo, že Mu rozumíte a že odpovíte. To je sdílení. O hlubší a podstatnjší je sdílení, když si s nkým rozumíte. Bh si s vámi chce rozumt. Proto potebuje promnit vaši mysl a duši, aby Mu byla 3*!"$"/) $! 04) +#%5# #24) +$# $) &"'4$& 4&'1) /' +&"!'4() "' )!'!'4$#% ím dál víc podobnjší, aby se hloubka a míra sdílení mohla prohloubit. Jinak bude Jeho sdílení s vámi velmi povrchní. Sdílení s lidmi v církvi bude povrchní, protože jim bude chtít mluvit o istot, ale lidé Mu nemžou rozumt, protože neznají zápas o istotu. Nikdy si nevychutnali, jaké to je, žít v istot. Bh bude mluvit o tom, že nenávidí kompromis, nenávidí Jezábel, ale lidé Mu budou tžko rozumt a plynout s Ním, když se duchu Jezábel poddávají. Nikdy to nebudou schopni slyšet, protože podlehli áblu, uvili mu, a sytí se vcmi, které nejsou spravedlivé. A tak nechci jen íct: Pestate jíst hamburgery ve smyslu pestate se sytit brakem, pestate naslouchat eem, pestate trávit as sycením se špatnými vcmi, ale íkám ješt nco daleko podstatnjšího. Vytlate brak a syte se dobrými vcmi. Najdte si svoji krabici. Zdánliv se mžeme sytit nešpatnými vcmi. Vynecháme ze své diety úpln jedovaté vci, teba alkohol, cigarety, drogy, to, co je na první pohled vyložen jedovaté. Co mi tlo znií a otráví. To znamená, že škrtneme pornografii, a máme pocit, že te už se živíme jenom relativn neutrálními vcmi. Ale to je poád velmi nízká rovina. To je poád hrozn málo. Boží slovo chce, abychom se intenzivn sytili správnými vcmi, a ony potom nejenom v ase, ale i v naší chuti vytsní cokoliv dalšího. 8

9 Víte, íkáme si, že pemýšlíme nad prací. Ale do jaké míry? Klidn se mže stát, že budete podvyživení, protože píliš pracujete. Mže se stát, že budete podvyživení, protože se píliš zabýváte miminkem nebo domácí školou. Mžete být podvyživeni tím, že se budete zabývat hebíky, domem nebo zdravovdou. Mžete íst nekonené lánky o tom, jestli je raje lepší než pomeran a pomeran lepší než raje, ale k emu to je dobré? Zjistíte, že budete mít duchovní hlad poád, a budete se sytit a sytit a sytit. Podívejte se na stránky, na které klikáte. Co tam je? Jsou to vci, které se týkají vaší práce? Nebo zprávy? Nebo njaké neutrální hlouposti? Kdybychom mli stroj, který by dokázal porovnat, kolik asu na kterých stránkách trávíme, kolik z toho jsou stránky, kde teme Boží slovo, sytíme se, studujeme? Ale pozor! Mžeme sytit svj intelekt zdánliv Božími vcmi, a pitom z toho nemít život. Pokud nepoužíváte energii proto, abyste cviili a pracovali, tak se nikdy nebudete sytit správnými vcmi. Protože 5"+#+!#$" 0) (*(2"6* 0) (*(#2 ) -/.-$#! ( "4) #% když pracujete a potebujete nkomu vydat svdectví, tak to ve vás vypsobí pocit nedostatku. Potom pjdete a budete studovat. Budete studovat správné vci, abyste mohli dát odpov v as píhodný. I ekla žena hadu: Ovoce strom rajských jíme; Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prosted ráje, ekl Bh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemeli. Bratí, chtl bych vám íct jednu vc: Pokud se budeme sytit poznáním dobrého a zlého, tak zememe. Boží slovo íká, že ne samým chlebem živ je lovk. Pokud vytsníme ze svého života život, pokud vytsníme dietu sycení se dobrými vcmi, tení píbh a lánk o Božích lidech, kteí žili bez kompromis, tak zememe. Dneska moc hrdin není. Musíme se vrátit o pár století zpt. Dneska je církev moderní a íká: Pibližme se lidem, poj me chodit v roztrhaných džínách, však je to super, hrát rockovou muziku a evangelizovat. Co by se mnili! Však se mní církev. Vrame se k lidem, kteí jezdili na koních, obtovali svj život, ráno vstávali, modlili se a cestovali. To bych si ml peíst, to by m pece mlo budovat a inspirovat, takový bych ml být. Slovo, které pináší ábel, íká: I ekl had žen: Nikoli nezemete smrtí! To je podvod, který se týká naší diety. To je podvod, který se týká naší duchovní diety. Nevíme, že zememe smrtí. Protože svj život 9

10 poád ješt posuzujeme naší existencí tady na zemi. Tomu íkáme život. A pitom po svt chodí tisíc zombík, kesan zombík, kteí nemají žádný život, chodí do církve a jsou mrtví. To proto, že jsme uvili áblov lži, který íká: Nikoli, nezemete smrtí. Lidé jsou mrtví a kážou ostatním: Neboj se. To je ješt v pohod. Mrtvý káže mrtvému. Slepý vede slepého. Oba skoní v díe. Oba dva spadnou do jámy. Pokud si necháme radit od mrtvých, tak budeme mrtví. Nebudeme mít žádný život, žádnou moc, žádnou autoritu, nic nebudeme produkovat, neponeseme žádné ovoce. Chtl bych vám íct jednu vc, která pro vás možná bude pekvapením. Myslíme si, že to je zaátek, ale víte, že sycení zaíná až ve svatyni? Mžeme celou dobu pochodovat na vnjším nádvoí, být poktni Duchem, mít dary, a nesytit se. A tak spousta ástí církve, která je znovuzrozená, pochoduje na vnjším nádvoí, funguje v darech, prorokuje, mluví v jazycích, ale nesytí se správným zpsobem. Protože dimenze sycení se z dvanácti pedložených chleb je souástí svatyn. To je nco, co se musíme nauit. Pokud chceme vstoupit do Boží plnosti, do plného Božího zámru, tak nemžeme ošidit kroky, které nám Bh dává. Jedna z tch vcí je, že potebujeme dobe jíst. Nemžeme vstoupit na místo plnosti, jestliže si neuspoádáme svj život tak, abychom se sytili. Musíme sycení se z Božího trnu, chleby pedložení, zaadit jako podstatnou ást svého života. Když eknu, že na to nemám as, a najdu si spoustu dobrých dvod, tak zemu. Víte, mám miminko. Mám dti. Mám dti na domácí škole. Chodím do práce. Starám se o dm. Jsem souástí bohulibých, dobrých a užitených spolk. Ale pokud tyto vci v dsledku vytlaí sycení se spravedlností, živým a dobrým slovem, tak to zpsobí, že zemu. Budu mrtvý. Mrtvola, která umí chodit. Zdánliv budu vykonávat spoustu dobrých inností, ale nebude ve mn žádný život. A co víc, neposunu se reáln ani k obtování a promnní svojí duše, protože to nejde bez sycení se, a už vbec se neposunu do svatyn svatých. Amen. Uvdomuji si, že to je možná hodn banální myšlenka. Vím, že to je jednoduchý princip. Poj me napomenout, odhalit a odmítnout lež nepítele, který íká: Nikoli nezemete smrtí! Ale ví Bh, že v kterýkoli den z nho jísti budete, otevrou se oi vaše. Kolik lidí za poslední dva roky mluvilo o otevení oí? Kolik lidí íkalo: Já jsem to nevidl, ale te to vidím. Co vidíš? Ukaž mi na své chzi, na svém život, co jsi tak slavného uvidl? Ale ví Bh, že v kterýkoli den z nho jísti budete, otevrou se oi vaše; a budete jako bohové, vdouce dobré i zlé. Viduci tedy žena, (a všimnte si toho pocitu) že dobrý jest strom k jídlu i píjemný 10

11 oima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl. Tedy otevíny jsou oi obou dvou, a poznali, že jsou nazí. To je zvláštní vc. Když se podíváte zpátky do druhé kapitoly a prostudujete si ji, tak v posledním verši se íká: Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestydli se. Pochopiteln jako duchovní lidé dokážeme pozdvihnout svoji mysl dál, než že byli fyzicky nazí. Pro to Bh zmínil? Bh nezmínil, že oba dva mli steva. Anebo dv plíce. To jsou prost fakta. Nebo že Eva mla delší vlasy než Adam. Bh si vybral nco, co zmíní, a nechal zapsat: Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestydli se. Jejich nahota byla pikryta spravedlností. A nejen to. Když se podíváme do 4. kapitoly Zjevení, píše se tam o sklenném moi. Vím, že pvodní myšlenka je, že lovk je nahý. Že vlastn nic nepikrývá. Všechno je transparentní, prhledné, uritým zpsobem je nahý. Nemá co zakrýt. Ale nestydli se, protože tam nebyl hích. Nebylo tam nic poskvrnného, nebylo co skrývat. Nemyslím si, že je cílem chodit fyzicky nazí. Ani náhodou! Aby to nkdo nepochopil špatn. Ani náhodou. Naopak! To je ábelská myšlenka, která chce pevrátit, poskvrnit a zhnusit Boží myšlenku. Držme mysl vysoko! Vím, že ped sebou máme chodit nazí ve smyslu transparentnosti, prhlednosti, pravdivosti, neskrytých zámr, nepostranních myšlenek. To je to, co Bh má. Bh nechtl, aby lovk chodil neustále s pocitem tajnosti, ale aby byl z urité složitosti a postranního pemýšlení svleen. Aby zstal prostý. Jednoduchý. Ježíš íkal, že nic neskrýval, že nic nedlal skryt. Jsem ped vámi, tak jak jsem, není tady nic dalšího. Kázal jsem zjevn, íkal jsem to v synagogách. Jediné poznání pišlo s pošpinním naší mysli. Potom se lovk snaží njak pikrýt svoji nahotu. Vrame se ješt zpátky k tomu, co íká Boží slovo. Za prvé: Ne samým chlebem živ je lovk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Za druhé: Uvili jsme podvodu ábla, který íkal: Nikoli, nezemete smrtí! A tak se sytíme brakem v nadji, že nezememe. A nevšimneme si, že jsme na pokraji smrti, nemocní a možná nkteí mrtví. Bez života. Za tetí: Boží slovo nám jenom nezakázalo jíst brak. Bh naopak chtl, abychom jedli dobe, a brak vytsnili. Syte se. Mjte svoji krabici. Nco pekládejte, tte nebo studujte. Syte se. Koneckonc to mže být i kvalitní film, který si pustíte. Dneska už jich, díky Bohu, nkolik existuje. Na závr filmu zjistte, co udlal s vaší duší. Pokud vás dostal na kolena a máte chu se modlit nebo jste povzbuzeni, máte chu nkomu jít zvstovat Krista, touhu být svatjší nebo se postit, nebo máte chu 11

12 narovnat fungování rodiny, tak jste se dobe najedli. Amen? Dobe jezte a vytsnte ze svého života brak. Za tvrté bych ekl: Porozumjme tomu, že jsme to, co jíme. 7) '4) &"+#$ "&#$'&8 2"!& 9) $ (9 "#$1(& &% Mimochodem, rodie, to se týká i našich dtí. Nkteí z nás, kteí máme urité poznání, se snažíme dti držet na rozumné diet, pokud práv nedláme kompromisy. Snažíme se, aby jedly rozumn, a tak íkáme: Nejdív si dáš vajíko, sýr a housku a teprve potom sladké. Kdybychom to nechali na dtech, zvláš na nkterých, tak by si daly jenom Nutelu a sladké, obd by nechtly a zeleninu už vbec ne. Pokud nedláme kompromisy a nehodíme to za hlavu, tak na jejich zdravou výživu dohlížíme. Mnozí z nás jsme uvili, že to je dležité, aby dti byly zdravé, nebyly podvyživené nebo chudokrevné. Tomu víme. Bonbonky jdou stranou, snížili jsme množství a také si mezi nimi vybíráme. Zvolíme radji kvalitní okoládu než barevný cukr. To je správné. Ale co duchovní rovina? ím dovolujeme, aby se naše dti sytily? Kolik lánk jsme o tom napsali! Od barbín pes všechny démonické postaviky dnešní doby. Víte, ím se dti sytí, takové budou. Chtl bych vás v této vci povzbudit. Zase to není o tom, dát jim seznam zákaz, ale vynaložme energii na to, abychom je obklopili dobrými vcmi. Potkávám se denn se spoustou lidí. Pochopiteln dojde na rzné rozhovory. Nkdo ekne: V televizi dávali Já televizi nemám. Máš dti, ne? Nechybí jim? Tak íkám: Dti se m na televizi ani nezeptají. Nechybí nám, nepoužíváme ji. Dál se ptá: Jak to, že jim nechybí? Odpovídám: Mají tak plný program, že jim to nechybí. Radši si s nimi veer sednu a zahrajeme si šachy, popovídáme si nebo si nco peteme. Vytsnte potebu dtí po svtských vcech tím, že se jim budete vnovat spravedliv. Radši je vezmte na kolo, na procházku nebo a si spolu hrají. Vera si dti nkolik hodin hrály, strojily se do rzných šat, vždycky to byla njaká historická postava, a pak se spolu fotily. O lepší a kreativnjší to je, než si nkde sednout a nechat se nekontrolovan sytit njakým brakem. To mžou být i knížky. Neíkejte jim: Neti Harryho Pottera. Radši jim dejte nco lepšího. 12

13 Nechci jenom, abychom na to kývli, že to tak vnímáme. Ale poj me se zamyslet, udlat si takový pomyslný stl a podívat se, ím se sytíme. Poj me si to projít, a už se to týká nás, nebo našich dtí, a poj me se rozhodnout, že s tou dietou nco udláme. Pokud víme spíše Bohu než áblu. Pokud víme, že chceme žít, a odmítneme lež ábla: nikoliv nezemete smrtí. eknme: To není pravda. Zemu. Koneckonc vím, že v mnohém jsem na pokraji smrti. Bez života. Bez ovoce. Bez schopnosti nco vydat. Bez schopnosti mít moc a autoritu. Bez schopnosti vci mnit, oslovovat lidi. Pokud tohle dokážeme zavnímat, tak máme jednoduchý a jednoznaný návod, co s tím mžeme dlat. Amen? Bh vám požehnej. Nedopuste áblu, aby toto slovo pekroutil v njaký soud, zavržení nebo seznam zákaz. Naopak, Boží slovo mluví o svobod. A tak svobodn pistupte k trnu milosti, svobodn pistupte ke stolu, protože Bh pro vás prostírá stl ped oima vašich nepátel. (Ž 23:5) Ješt se malinko dotknu Daniela. Všimnte si, že když jim byla dávána dieta krále, íkali: Nedávej nám to. Radši se budeme sytit ním jiným. Správce íkal: Ale jak budete vypadat, chudáci? Daniel navrhl: Tak udlej pokus. Budeme se sytit jinou stravou a po ase nás porovnej. Jestli budeme chudokrevní, slabí, nebudeme mít barvu ve tvái, tak budeme zase jíst vci z královského stolu. Dovolil 3*!""#/ &"#9) "'") &"'4&'$ #41+) +'$ 19#/2$1(& -(&&"#" "&#$'$) () $#'(#) #!# "+#% jim to. To byla moudrost, že? Dovolil jim to a ekl: Dobe. Syte se po urité období, ím chcete, a pak vás porovnám, abych neml problém. Po ase pišel a zjistil, že byli nejenom v poádku, ale byli na tom ješt lépe než všichni ostatní. Bh jim dal moudrost a poznání, které šlo za hranice moudrosti kohokoliv jiného. Nebojte se, že když se nebudete sytit vcmi svta, že nebudete vdt, jak se jmenuje poslední zpvaka. Bh se postará, abyste v dobrém slova smyslu byli tunjší a mli ervené tvá- iky víc, než kdybyste se sytili vším brakem a intelektem tohoto svta. Mžete íct amen? Bh vám požehnej. 13

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme T, abys pi nás dokonal svoje dílo. Nedovol, aby nebylo jednáno s vcmi, se kterými jednáno být mže. Prosíme T,

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více