Žákovský (roníkový projekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákovský (roníkový projekt)"

Transkript

1 Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá H/001 Elektriká H/001 Truhlá H/001 Operátor skladování H/003 Autoelektriká H/001 Cíl: Realizace cíl klíových kompetencí 1. komunikativní dovednosti 2. personální a interpersonální dovednosti 3. dovednosti ešit problémy a problémové situace 4. dovednosti ešit numerické aplikace 5. dovednosti pracovat s informacemi a využívat informaní technologie 6. odborné dovednosti Projektové innosti: Zahájení innosti: - diskuse o tématu projektu - píprava asového harmonogramu projektových inností - pípadné utvoení pracovního týmu a rozdlení inností a odpovdností spojených s pípravou a realizací projektu. Realizace projektu: - vytvoení pehledu o vhodných informaních zdrojích - výbr konkrétních informací a námt erpaných z píslušných odborných publikací, katalog a asopis, píp. získání informací na základ osobních návštv provozoven - zpracování informací, výkresové dokumentace (v pípadech realizace výrobku), technologického postupu - objednávka a zajištní potebného materiálu (v pípad realizace výrobku) - realizace (výroba výrobku) a zpracování dokumentace, zpracování podklad - prezentace zpracovaného tématu na veejnosti spojená s pedvedením výsledk práce (výrobku, služby). asové a organizaní zajištní prací na projektu: - žákovský projekt se uskutení v prbhu 3. (závreného) roníku - zadání projektu záí íjen - píprava podklad pro projekt 1. pol. 3. roníku - realizace projektu do 30. dubna ve 2. pol. 3. roníku - odevzdání projektu do 30. dubna ve 2. pol. 3. roníku - prezentace projektu v prbhu kvtna ve 2. pol. 3. roníku

2 Formy a metody práce užívané v projektu: - samostatná pípadn skupinová spolupráce žák - samostatné vyhledávání - studium a zpracování informací - diskuse o problematice - konzultace s vyuujícími odborných a všeobecn vzdlávacích pedmt a s uiteli odborné výchovy - individuální píprava - vyuující plní pi píprav a realizaci projektu funkci poradenskou, konzultaní a koordinaní. Hodnocení žákovského projektu: - klasifikace známkou - hodnotí se celkový výkon a jednotlivé ásti projektových inností (vlastní práce na projektu, kvalita zpracování zprávy dokumentace, funknost a zpracování výrobku) - hodnotí se i zpsob prezentace a kvalita odpovdí na pedem položené otázky. Úast na projektu, vypracování práce v písemné podob a elektronické (CD nebo DVD), vasné odevzdání práce i pípadného výrobku k hodnocení je podmínkou klasifikace v odborném výcviku nebo v odborném pedmtu (kam práce tématicky patí) na závr 3. roníku. Hodnocení projektu nedostaten je dvodem nedostateného hodnocené celého pedmtu. Podpis pedsedy PK Schvaluji s úinností od RNDr. Jií Šlégl editel školy Mladá Boleslav Pílohy: harmonogram roníkových projekt obhajoba a prezentace projekt zadávací list

3 Roníkové projekty ve šk. r /200.. (tetí roníky uebních obor) termín innost zodpovídá do x.10. stanovení vedoucích projekt vetn potu projekt na jednotlivé vedoucí VU dílen x. x.10. konzultace projekt se žáky a písemné zadání projekt žákm vedoucí projekt do x.11. žáci pedloží vedoucímu projektu nárt výrobku (popis služby), vedoucí projekt materiálové požadavky a další pípadné požadavky x.-x.12. žáci pedloží výkresovou dokumentaci a technologický postup vedoucí projekt výroby s upesnnými materiálovými požadavky, pípadn a žáci získané materiály pro vypracování projektu x.- x.12. zajištní (nákup) materiálu na projekty sklad (v pípad, že si žák vyrábí projekt pro vlastní potebu, zajistí si materiál sám ve své režii) VU dílen x.01.-x.04. praktická realizace výrobk ve školních dílnách, práce na projektech žáci (asovou dotaci stanoví VU dílen a vedoucí projekt) do odevzdání projekt žáci vedoucí projektu x. x.05. prezentace a obhajoba projekt ZŠ, VU dílen, žáci a vedoucí projekt Poznámky: 1. uitelé pedloží požadavky na chybjící pomcky a další vci, které by bylo možné ešit v rámci projekt 2. po posouzení reálnosti požadavk z hlediska výrobního, asového a finanního budou návrhy pedloženy žákm 3. v pípad, že nebudou na projekty ze strany školy požadavky, budou mít žáci možnost zhotovit projekt vlastní pro soukromou potebu (materiál si v tomto pípad hradí sami; téma projektu bude v souladu s uebním oborem) 4. pi praktické realizaci projekt bude žákm v rámci ODV vylenn pimený as (podle náronosti práce) na realizaci projektu - urí vedoucí projekt ve spolupráci s uitelem ODV 5. termíny plnní jsou pro žáky závazné (neplnní prbžných termín bude ešeno kázesky a prospchov) 6. odevzdání a prezentace a obhajoba projektu v termínu a s požadovanou dokumentací je souástí a podmínkou klasifikace v ODV (výrobek) nebo v odborném pedmtu (podle oboru) Mladá Boleslav 200 Zpracoval: Ing. Vratislav Kozák zástupce editele

4 OBHAJOBA A PREZENTACE PROJEKT žák 3. roník uebních obor ve šk. r /200.. V návaznosti na zadání roníkových projekt tetím roníkm uebních obor ve šk. roce 200../200.. ze dne stanovuji termíny obhajoby a prezentace projekt: PRAVIDLA PRO OBHAJOBU: pítomni budou všichni žáci píslušné skupiny (oboru) z dané tídy (ped i po obhajob následuje ODV) zúastnit se mohou i žáci nižších roník stejného oboru po dohod s TU a vyuujícím - v danou hodinu hodnocení projektu vetn hodnocení obhajoby bude souástí celkového hodnocení za odborný výcvik za druhé pololetí (hodnocení provádí konzultant pro praktickou a teoretickou ást projektu) OBSAH PREZENTACE téma práce pedstavení projektu postup ešení zhotovení dokumentace, výrobní postup, asová náronost realizace, problémy v realizaci, podíl vlastní a cizí práce na zhotovení,. ekonomická rozvaha kalkulace ceny, mzda, porovnání s cenou od jiných výrobc a zdvodnní rozdíl výsledky a závry, pínos pro sebe a svou další profesní dráhu výrobek - pedvedení a vysvtlení jeho innosti, použití, údržby, ošetování, upozornní na bezpenost práce pi používání žáci odpoví na pedem stanovené otázky konzultanta projektu pokud na projektu pracovalo více žák, obhajobu si rozdlí a každý seznámí pítomné s pomrnou ástí pítomní uitelé a žáci mohou v závru obhajoby vznášet na prezentující dotazy obhajoba projektu trvá max. 10 minut HARMONOGRAM OBHAJOBY PROJEKT Mladá Boleslav Zpracoval Ing. Vratislav Kozák zástupce editele

5 PROJEKT 2009/2010 (zhotovení výrobku nebo oprava dle požadavku zákazníka, innost ve skutené nebo fiktivní firm, ) Jméno a píjmení žáka: Uební obor: Tída: Vedoucí uitel projektu: NÁZEV PROJEKTU... Projektová innost (zpracovat písemn) 1) Popis, úel a význam výrobku i služby a) vyplnní zakázkového listu nebo opravenky b) zjištní podklad od zákazníka, z firem,. 2) Zhotovení nártu a výkresové dokumentace výrobku (detailní popis služby) 3) Výpoet spoteby materiálu, rozpis potebného materiálu, výbr dodavatel materiálu podle nabídky, objednávka materiálu. 4) Pedbžná kalkulace materiálu, stanovení pedbžné ceny 5) Vlastní realizace výrobku i služby 6) Cena výrobku i služby a) podklady pro fakturaci /náklady na materiál, práci, energie, použití stroj, subdodávky/, výpoet daní b) porovnání ceny výrobku i služby s konkurencí, zdvodnní rozdíl v cen 7) Návod k obsluze a údržb, podmínky záruky 8) Pedání výrobku i služby zákazníkovi, pedvedení /prezentace/ Zpracoval:... podpis žáka Projekt pevzal dne: Vedoucí projektu:.. podpis uitele

6 PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ RONÍKOVÉHO (UOVSKÉHO) PROJEKTU Povinnosti žáka 1. Žák je povinen vyzvednout si u vedoucího práce zadávací list s tématem projektu v ureném termínu a pevzetí potvrdit podpisem v pehledu zadávaných témat. 2. Žák je povinen informovat se neprodlen u vedoucího projektu (konzultanta) na konkrétní úkoly, které jsou u ešení požadované a prbžn respektovat jeho pokyny v dohodnuté asové následnosti, podmínky a pravidla ke projektu. 3. V pípad, že pro projekt je použito údaj z konkrétní firmy, musí být použití tchto údaj povoleno touto firmou. 4. Pi zpracování projektu je nutné pracovat v souladu s autorským zákonem v platném znní (zákon. 175/1996 Sb.) 5. V pípadech, kdy je souástí projektu technická dokumentace, má žák možnost konzultace její správnosti s ureným uitelem - pracovníkem, s patiným asovým pedstihem. 6. Žák odevzdává projekt ve dvou originálech. Zpracování textové ásti vetn dokumentace projektu žáka je pln v jeho režii. Zm ny v zadání projektu Zmny v zadání s ohledem na skutenosti, které mohou nastat pi ešení zadaného úkolu, s ohledem na materiálové i jiné potíže, je možné ešit pouze po dohod s vedoucím projektu, který vede o tématech pehled a mže potebnou zmnu rozhodnout. Termín odevzdání projektu vedoucímu práce Práce odevzdají žáci vedoucímu práce dle plánu práce pro píslušný školní rok. Výjimky v termínech odevzdání povoluje ve výjimených pípadech vedoucí práce se zástupcem editele. Záv rená ustanovení Samotné zpracování projektu v souladu s tmito pravidly a její vasné odevzdání pro píslušný školní rok je nezbytnou podmínkou pro klasifikaci v píslušném odborném pedmtu. Projekt žák odevzdává v písemné podob (2x) a v elektronické podob na CD nebo DVD (1x). Projekty jsou uloženy u vedoucího práce a pouze vybrané projekty se ukládají v knihovn školy. PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU Sestavení a vypracování projektu vyžaduje pelivou pípravu, jež je založena na respektování uritých zásad: 1. Zpracování textu má odpovídat požadavkm daného vdního, technického nebo studijního oboru jak pro stránce tematické (obsahové), tak po stránce jazykové. 2. Má mít svj vlastní odborný styl, který spoívá: - v pesnosti, již se dosahuje používáním odborné terminologie, - v jasnosti, posloupnosti a úspornosti formulací, - v neosobním vyjadování (bez citového zabarvení) poznatk a myšlenek 3. Významný podíl na obsahové kvalit odborného textu má kvalifikovaná práce s literaturou a s odbornými informacemi.

7 I. Zadání Témata projekt jsou pedkládána školou nebo si je navrhují žáci sami po konzultaci s vedoucím práce. Vedoucí práce uruje také rozsah písemné ásti práce v pípadech, kdy je souástí projektu také zhotovení výrobku, pomcky, výkresová dokumentace, apod. Písemná ást musí být i v tchto pípadech v celkovém rozsahu minimáln 4 strany.pro práce u kterých pevažuje výklad nebo mají pouze textové zpracování, je požadování celkový rozsah minimáln 10 stran. Termín zadání a odevzdání projekt uruje editel školy v plánu práce pro píslušný školní rok. II. Struktura práce Pi vypracování a úprav práce je nutno dodržovat stanovené zásady a rozlenní práce v tomto poadí: A. Úvodní ást: 1. Titulní list má jednotnou úpravu a obsahuje tyto údaje: a) název a sídlo organizace (školy) b) název projektu c) jméno a píjmení vedoucího práce (konzultanta) d) jméno a píjmení žáka e) datum a rok odevzdání projektu 2. Prohlášení podle jednotné úpravy Prohlášení Prohlašuji, že jsem projekt na téma.... vypracoval(a) samostatn a použil(a) jen pramen, které citují a uvádím v piložené bibliografii. V Mladé Boleslavi dne: Seznam píloh uvádí se jmenovitý seznam píloh s oznaením podpis jejich žáka poadí a umístní v samotné práci. B. Vlastní práce 1. Úvod má pedevším objasnit volbu zpracovávaného tématu, posoudit a zhodnotit dosavadní poznatky a stanovit cíle vlastního zpracování. 2. Výklad odborného problému sdluje a objasuje stav ešení problému, popisuje dosavadní i nové poznatky, zákonitosti proces a vztah, vznik a vývoj jev, zamuje se na rozbor dílích aspekt a postižení vývojových trend v ešení dané problematiky. U nových poznatk popisuje metodiku, který vedla k jejich získání. Dležitou souástí výkladu problému je rozbor výsledk (ve forma graf, sloupc. tabulek, jejich porovnání a závr, ke kterému se dosplo). Pokud souástí práce zhotovení výrobk, pomcky apod., je v této ásti zpracován technologický postup pro nkteré detaily nebo pracovní postup pi tvorb pomcky. Souásti práce je i pimené ekonomické zhodnocení. Pokud je práce založena na poznatcích a názorech jiných autor, je bezpodmínen nutno dodržovat zásadu citace a odkaz na citaci dl tchto autor. Vždy je teba je uvést bu pod arou, v závorce nebo v použité literatue všechna díla, z nichž bylo erpáno.

8 3. Závr ml by obsahovat struné shrnutí podstaty ešeného problému, zhodnocení použitelnosti nových poznatk a stanovení dalších krok pro nová ešení. U výrobku, pomcek apod., pedvést jejich funknost a použitelnost. Nemlo by chybt ani konstatování, zda se v pojednání podailo splnit cíl vytený v úvodu textu. Podotknout neešené nebo nedoešené souvislosti a možnosti pokraování. C. Ostatní souásti 1. Odkazy na citace v pípad, že nebyly uvádny pímo v textu v závorce, nebo pod arou 2. Seznam použité literatury seznam musí být íslován a abecedn seazen podle píjmení autor. V pípad knihy uvádíme údaje v tomto poadí: píjmení autora, první písmeno jména, název knihy, poadí vydání, msto vydání, nakladatelství a rok vydání, íslo strany nap. VACKOVÁ, M.,: Metodická píruka k práci s informacemi, 1. vydání Praha SNP 1989, s V pípad asopisu uvádíme jej v tomto poadí: píjmení autora, první písmeno jména, název lánku, název asopisu i novin, ze dne, íslo stran(y) nebo roník a íslo stran(y) nap. VLASÁK, R.: Informace se vyplatí dotovat. Nedlní Lidové noviny, ze dne 14. záí 1991, s Terminologický slovníek pokud se v práci vyskytuje vtší množství termín, které je teba vysvtlit, adíme termíny podle abecedy. 4. Seznam použitých zkratek a symbol pokud jich text obsahuje vtší množství. 5. Samostatné pílohy každá píloha se ísluje samostatn (píloha. ). Jako pílohu lze zaadit tabulky, grafy, schémata, fotografie, kresby, mapy, výkresy atd. D. Úprava istopisu práce Práce se píše psacím stroji nebo poítai s normálním typem písma (ne perlikovým a s ernou páskou). Text se píše pouze na jednu stranu papíru formátu A4. Podle SN se stanovena normalizovaná úprava, tj. 30 ádek na stránku s ádkování íslo 2 a 60 úhoz v ádku vetn mezer. Okraje dodržujeme takto: horní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 10 mm, dolní okraj 15 mm. Odkazy na literaturu se píší jako exponent bez závorek. K íslování jednotlivých ástí textu se používají arabské íslice, tzv. systém desetinného tídní: píklad: Celý text dlíme na odstavce. Pehlednost práce mžeme zvýraznit podtržením podstatného, proložením mezerami, uvedením na samostatném ádku, jiným typem písma, tun (vždy však jednotné v celé práci). Jednotlivé listy práce se íslují ve stedu horního i dolního okraje. IV. Obhajoba projektu Pi vlastní obhajob má žák v úvodním slovu strun a výstižn charakterizovat význam práce a posouzení míry naplnní zadaného úkolu. Vedoucí závrené práce, konzultant práce nebo oponent

9 upozorní na detaily, u kterých mže požádat o vysvtlení. V následující diskusi reaguje žák i na pipomínky a dotazy ostatních len komise, které se váží k rzným aspektm práce. Ped obhajobou zadá vedoucí práce žákovi dv otázky. Odpovdi na otázky jsou souástí obhajoby. V. Minimální požadavky na projekt pi pevzetí: Práce jejichž souástí je návrh výrobku, reálný výrobek, ez a nebo jiný mitelný pedmt musí obsahovat minimáln: základní popis, výkres nebo nárt provedených úprav, u výrobk výkresovou dokumentaci, pípadn dokumentaci urených detail charakteristické rozmry (mm) hmotnost použitý materiál pedpokládaná životnost pedpokládané nebo skutené náklady na zhotovení ekonomické zhodnocení pracnost vyjádená v hodinách vlastní práce, pípadn práce jinde zadané u ezu pesn uvést o jakou souást se jedná (typ vozidla, pesný název, íselné oznaení, rok výroby, a další údaje) uplatnní výrobku, pedmtu, ezu, (rozvedeno v textové ásti) návod na použití, bezpenostní zásady pi používání Práce jejichž souástí není výrobek a pevažuje textová ást musí splovat minimáln: formální stránku projevu obsahovou stránku strukturování práce asovou náronost vlastní práce pimené ekonomické zhodnocení uplatnní ešené problematiky Mladá Boleslav Zpracoval: Ing. Vratislav Kozák

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více