VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV"

Transkript

1 VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1 Insttut geonformatky, Horncko-geologcká fakulta, VŠB-TUO, 17. lstopadu 15/2172, , Ostrava- Poruba, ČR 2 Katedra automatzační technky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-TUO, 17. lstopadu 15/2172, , Ostrava- Poruba, ČR Abstrakt K reorganzac řady úřadů v resortu MPSV došlo na základě zákona č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republky a o změně souvsejících zákonů), který vstoupl v platnost k Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanost, ochrany zaměstnanců př platební neschopnost zaměstnavatele, státní socální podpory a dalších přebral Úřad práce České republky a ruší se původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanost č. 435/2004 Sb. VŠB-TU Ostrava, nsttut geonformatky, napomáhá dlouhodobě k zavádění geonformačních technologí v tomto resortu. Aktualzace databáze dopravních spojení ukazuje probíhající změny dopravní dostupnost zejména pro zajštění dojíždění do zaměstnání veřejnou hromadnou dopravou. Informace jsou cenné z pohledu zajštění plánů dopravní obslužnost (z. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů). Nově je prováděn vývoj databáze dopravních spojení mez vybraným zastávkam VHD, které tvoří základní místa pro přestup mez MHD a VHD pro všechna krajská města. Cílem je příprava řešení pro velká města s významným podílem dopravy prostřednctvím MHD a následného zpřesnění a zefektvnění vyhledávání dopravních spojení VLD. Toolbox Nástroje MPSV byl upgradován pro ArcGIS v.10 a nově dovoluje pomocí konfguračních souborů řízení výstupů. Byla přpravena aplkace pro geokódování adres a jejch lokalzac v GIS, kterou lze např. využít pro lokalzací nsttucí, frem, č v resortu lokalzac volných míst č uchazečů o zaměstnání. Aplkace provádí úpravy strukturovaných adres datových souborů, dentfkuje odpovídající objekty v adresních vrstvách a doplňuje k adresám odpovídající souřadnce potřebné pro lokalzac v GIS. Probíhající reorganzace se promítá nejen do vertkální organzace čnnost, ale rovněž do změny rozmístění jednotlvých pracovšť. Postup sjednocování a spojování služeb je možné dokumentovat na stavu před a stavu na konc roku Abstract A reorganzaton of a number of labour offces n the MPSV was based on the Act No. 73/2011 (Act on the Labour Offce Czech Republc and on Amendment related laws) whch entered nto force on All tasks n the areas of employment, protecton of workers at the employer's nsolvency, state socal support and other took over Labour Offce of the Czech Republc and cancel the orgnal (dstrct) offces establshed under the Employment Act No. 435/2004. Techncal Unversty of Ostrava, Insttute for Geonformatcs, helps to mplement geonformaton technologes n ths sector. Update of the database of transport lnks shows the current changes n transportaton accessblty partcular to ensure the transportaton to work by publc transport. Informaton s valuable from pont of vew of ensurng publc transport plans (Act 194/2010 about publc passenger transport servces and to amend other Acts). Newly s mplemented database development of transport lnks between selected stops of publc transport, whch form the basc ponts of transfer between publc transport and urban transport for all regonal ctes. The am s to prepare solutons for large ctes wth a sgnfcant proporton of traffc through urban transport and subsequent more precse and more effcent searches of publc transport lnks. Toolbox "Nástroje MPSV" was upgraded for the ArcGIS 10 allows va

2 confguraton fles output management. Applcaton was prepared for the geocodng addresses and ther locaton n the GIS, whch can e.g. be used for localzaton of nsttutons, companes, or n the localzaton vacances and job seekers. The applcaton modfy the structured address data fles, dentfes objects n the correspondng addresses layers and added to the addresses correspondng coordnates needed to locate n the GIS. The current reorganzaton s reflected not only n the vertcal organzaton of actvtes, but also to changes n locaton of ndvdual workplaces. The process of unfcaton and jonng servces can be documented on the state before and to the end of Klíčová slova: MPSV, Úřad práce, veřejná doprava, ArcGIS 10 Keywords: MPSV, Labour offce, publc transport, ArcGIS ÚVOD Programové řešení Prostorových analýz trhu práce je součástí projektu Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v čnnost úřadů práce. Tento projekt poskytuje analytkům úřadů práce potřebné programové vybavení, data, školení, metodcké rady a doporučení k využtí prostorových analýz př čnnost úřadu práce. Jeho významnou částí je příprava koncepce vývoje a uplatnění geonformačních technologí pro pracovště úřadu práce, využtí dalších zdrojů dat a postupů ke komplexnějšímu hodnocení stuace na trhu práce. Od roku 2006 je do projektu zahrnut vývoj a aktualzace Databáze dopravních spojení pro potřeby Integrovaného nformačního portálu MPSV ČR a další čnnost MPSV a ÚP. Od roku 2009 využívají pracovště Úřadu práce nové programové prostředí pro další vývoj GIS na úřadech práce a SSZ MPSV. Byl jím ArcGIS Desktop verze 9.3 ve varantě ArcVew v české lokalzac a od počátku roku 2011 ArcGIS ve verz 10, rovněž v české lokalzac. Vývoj projektu se proto dále zaměřoval na co nejlepší využtí tohoto prostředí. Byly přpravovány návody pro provádění jednotlvých čnností a rovněž nástroje sloužící k automatzac a usnadnění jednotlvých úkonů. Tato cílená podpora usnadňuje rutnní provádění některých opakovaných čnností, rovněž však rozvíjí schopnost užvatelů zejména v oblast prostorového rozšíření analýz trhu práce a tvorby profesonálních mapových výstupů. V návaznost na prostředí ArcGIS jsou doporučovány další produkty a řešení, které využívají společné datové základny, zejména přpravovaných geografckých dat. V roce 2011 se jednalo o program ArcExplorer a GeoDa. V roce 2011 byla významná část práce věnována na práce souvsející s podporou restrukturalzace sítě pracovšť Úřadu práce, zejména lokalzace pracovšť zaměstnanost, SSP a HN na nteraktvních mapách, podpora nventarzace nemovtostí v majetku a v pronájmu MPSV. 2. REORGANIZACE PRACOVIŠŤ ZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K reorganzac řady úřadů v resortu MPSV došlo na základě zákona č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republky a o změně souvsejících zákonů), který vstoupl v platnost k Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanost, ochrany zaměstnanců př platební neschopnost zaměstnavatele, státní socální podpory a dalších přebral Úřad práce České republky a ruší se původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanost č. 435/2004 Sb. Na podporu čnností souvsejících s rozsáhlým změnam v organzac služeb zaměstnanost a socálních nepojstných dávek bylo realzováno několk úkolů. Pro potřeby mapování jednotlvých pracovšť úřadů práce bylo ntegrováno několk zdrojů a revdován sjednocený datový soubor. První část práce proběhla ještě na počátku roku a zachycuje stav z března 2011 ještě před Dále navazuje podpora nventarzace budov a jejch charakterstk. Ukazuje se, že z hledska počtu a rozmístění pracovšť zatím dochází jen malému vývoj spíše způsobenému přrozeným vývojem potřeby (mnmální rušení některých původně dslokovaných pracovšť, zejména těch, které dříve byly pouze dočasně obsazované např. 1 den v týdnu). Vyšší raconalzace bude zřejmě probíhat v oblast využívání budov.

3 Od května 2011 byla nabídnuta rovněž aplkace ArcExplorer (s českou lokalzací) pro potřeby nteraktvního prohlížení vybraných lokálních vzdálených datových vrstev, služeb a kompozc. Hlavní částí je právě evdence pracovšť, včetně základního popsu, kontaktů, aktvních odkazů apod. Jnou formou vyústění této aktvty byla příprava nástěnných map (obr. 1). Obr. 1. Pracovště Úřadu práce ČR k MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍCH SPOJENÍ Podle plánu byla provedena aktualzací vyhledávání všech dopravních spojení dle stanovených podmínek na úrovn obcí a COB a záps jejch parametrů do databáze. Celkem se databáze vytváří nad kombnacem mez 6251 obcem (stav k ), které jsou ve vzdálenost do 100 klometrů vzdušnou čarou, resp evdenčním částm obcí (v číselnících ČSÚ uváděny jako část obce). Zpracování databází spojení pro obce část obce bylo prováděno v prostředí programové aplkace TRAM. Aplkace umožňuje zpracovat mlóny kombnací obcí COB. Vyhledávání bylo prováděno na 45 počítačích a zabralo cca 7 dní pro obě databáze. Vyhledávání pro obce část obcí probíhalo vždy ke stejnému datu. Pro vyhledání spojení mez obcem částm obcí se použly stejné podmínky nastavení procesu: doba cestování do 90 mnut, max. počet přestupů 5, dojížďka na 6:00, 7:00, 8:00, 14:00 a 22:00. Výsledná databáze v případě obcí obsahuje 12,5 mlónů záznamů a v případě COB je to dokonce více než 73 mlónů záznamů. Záznamy představují vazby mez obcem, resp. částm obcem vzdáleným do 100 km přímou vzdáleností. V případě obcí se jako počátek č konec cesty volí název obce, který může být doplněn dentfkací okresu, v případě, že obcí téhož názvu je v ČR více. Na rozdíl od obcí je nezbytné u ČOB věnovat mnohem více pozornost zadávání startu a cíle cesty, protože je potřebné dentfkovat správnou zastávku v rámc část

4 obce. Příprava proto musí zahrnovat jak značný objem ruční práce spojený s dentfkací vhodných zastávek tak automatzované kontroly, určené pro snadnější nalezení podezřelých stuací. Počet nalezených spojení VHD mez obcem do 100 km je detalně rozepsán v tabulce 1. Reálné spojení veřejnou hromadnou dopravou pro COB ve vymezených ntervalech (celkově 4: , 12:00-14:00, 20:00-22:00) a s uplatněním dalších podmínek (především délka do 90 mnut) bylo nalezeno pro 2933 ts. záznamů. Vytvořená databáze dopravních spojení se využívá pro vyhledávání volných míst na portálu MPSV, nachází však další uplatnění v resortu, např. pro sledování územního pokrytí socálních služeb. Pochoptelně by taková databáze byla využtelná pro zajštění plánů dopravní obslužnost (z. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů). Tab 1. Počet nalezených spojení VHD mez obcem do 100 km Počet spojení - celkem Počet spojení na 6. hodnu 7. hodnu 8. hodnu 14. hodnu 22. hodnu 03/ / / Během roku se také pracovalo na možnostech dalšího zpřesnění databáze spojení pro poskytování ještě reálnějších výsledků. Exstují nepřesnost výsledků spojení v případě velkých měst, které jak na úrovn obcí, tak také částí obcí, nepopsovaly reálnou stuac. Spojení byla vyhledána často na perferní zastávky VHD na okrajích těchto měst a nebyla tak započtena doba přepravy do míst blíže centru. Proto jsme se zaměřl na vývoj databáze dopravních spojení mez vybraným zastávkam VHD ve vybraných městech, které tvoří základní místa pro přestup mez MHD a VHD pro zvýšení přesnost nalezených reálných spojení, a obcem v ČR do 100 klometrů vzdušnou čarou. V mnulém roce bylo provedeno plotní vyhledávání pro tř největší města v České republce Praha, Brno a Ostrava. V tomto roce byl tento postup rozšířen o zbylá krajská města. Ve výsledku tak nejsou krajská města reprezentována jednou zastávkou, kterou může být lbovolná, často okrajová zastávka nebo pevně defnovaná zastávka. Daná města jsou zastoupena sadou zastávek, které byly zjštěny analýzou využtí zastávek pro přestup mez MHD a VHD př cestě z náhodně vybraných míst uvntř města do vybraných okolních obcí. Dochází tak k rozšíření výsledné databáze spojení obcí ČR o kombnací, ze kterých spojení odpovídá zadaným krtérím. Z důvodu konzstence výsledků byla použta pro lokalzac přestupních uzlů ve zbývajících městech stejná metodka jako v loňském roce. V prvním kroku nalezení přestupních uzlů musely být lokalzovány počáteční zastávky MHD. Z množny všech zastávek MHD v daném městě bylo vždy náhodně vybráno 5 % zastávek, mnmálně však 10 v každém krajském městě. Celkem tak bylo vybráno 111 zastávek ve zbývajících krajských městech. Jednotlvé cílové obce musí být lokalzovány do 100 km vzdušnou čarou od těžště města (dentcká podmínka jako pro kombnace v databáz obcí a část obcí). Důležté př výběru lokalt jsou výsledky dojížďky do zaměstnání a škol pro roky 1980, 1991 a 2001 v jednotlvých obcích (Sčítání domů, ldu a bytů). Vybrány byly opět obce s nejvyšším vyjížďkovým toky do daného města. Konkrétně bylo vybráno 10 cílových obcí, které splňují výše uvedené podmínky, pro každé ze tří měst. Mez vybraným zastávkam MHD a cílovým obcem byly následně vyhledávána spojení v jízdních řádech IDOS a to na 8 hodn. Vždy pro každé jedno nejlepší spojení, které muselo splňovat dentcké podmínky, jako v případě automatzovaného vyhledávání spojení, byla zaznamenána přestupní zastávka. Ta představuje zastávku, kde potencální dojíždějící přesedá z prostředků MHD na VHD. Celkem tak bylo

5 vyhledáváno 1110 spojení. Aby se daná zastávka mohla stát přestupním uzlem, v těchto zbylých 10 krajských městech, jž nebyla brána hrance 10 a více přestupů, jelkož často by to byla jen jedna č dvě zastávky, ale byla použta volnější metodka, kdy byly automatcky vybrány ty s výrazně vysokým četnostm a dále také ty s menším, pokud byly důležté pro obsluhu některé oblast a nemohly být jednoduše nahrazeny jným, jž vybraným přestupním uzlem. V Plzn tak bylo vybráno celkem 5 přestupních uzlů (4 autobusové a 1 vlakový), v Českých Budějovcích 3 přestupní uzly (2 autobusové a 1 vlakový), v Karlových Varech 4 uzly (3 autobusové a 1 vlakový), v Ústí nad Labem 5 uzlů (3 autobusové a 2 vlakové), v Lberc 7 uzlů (3 autobusové a 2 vlakové), v Hradc Králové 2 uzly (1 autobusový a 1 vlakový), v Pardubcích 4 uzly (2 autobusové a 2 vlakové), v Jhlavě 4 uzly (všechny autobusové), v Olomouc 3 uzly (2 autobusové a 1 vlakový) a ve Zlíně 4 uzly (3 autobusové a 1 vlakový). Tab. 2 Přestupní uzly v jednotlvých městech Město Plzeň České Budějovce Karlovy Vary Ústí nad Labem Lberec Hradec Králové Pardubce Jhlava Olomouc Zlín Název Zastávky Plzeň hl.n.; Bory MHD; Severka BUS; Tylova MHD; Plzeň,Hl.nádr.ČD Autobusové nádr.; U soudu MHD; Hlavn nádraží ČD tržnce MHD; rozc.u Koníčka MHD; Hlavní nádraží ČD, Nemocnce MHD Ústí n.l.hl.n. ČD; Ústí n.l. Západ ČD; Mírové nám. MHD; Západní nadr. MHD; Hrančář MHD Hl. nádr. ČD; Horní Růžodol ČD; Aut. nádr.; Růžodol I. MHD; Čechova MHD; Machnín; Pavlovce křžovatka Hlavní nádraží ČD; Termnál HD Hlavní nádraží ČD; Pardubčky ČD; Masarykovo náměstí MHD; K nemocnc MHD Aut. Nádraží; Brněnský kopec; Polklnka; Bedřchov, dřevařské záv. Hlavní nádraží ČD; Náměstí Hrdnů MHD, Fakultní nemocnce MHD Nádraží střed ČD; Náměstí práce BUS; Vysoká mez MHD; U Majáku MHD Po vyhledání přestupních uzlů bylo provedeno automatzované vyhledávání spojení mez jednotlvým přestupním zastávkam a všem obcem do 100 km od všech 13 krajských měst. Vyhledávání bylo provedeno podle stejných krtérí jako vyhledávání spojení mez obcem, byly použty stejné jízdní řády a den vyhledávání jako př tvorbě databáze spojení v červnové verz (vyhledáváno k ). V tabulce níže (tab. 3) jsou uvedeny počty obcí, ze kterých je možné dojet do všech krajských měst dle stanovených krtérí na 6., 7., 8., 14. nebo 22. hodnu. Tab 3. Statstka vyhledaných spojení sloužících jako rozšíření databáze o spojení mez přestupním uzly v krajských městech Počet spojení - celkem Počet spojení na 6. hodnu 7. hodnu 8. hodnu 14. hodnu 22. hodnu 06/ Závěrem lze doporučt reprezentovat krajská města př vyhledávání dopravních spojení VHD přímo těmto přestupním uzly.

6 Obr. 2. Přestupní zastávky lokalzované na území Karlových Varů Obr. 3. Přestupní zastávky lokalzované na území Ústí nad Labem

7 4. TOOLBOX MSPV NÁSTROJE V rámc úkolu bylo provedeno nové programování nástroje pro řízený mport GIS statstk ve formátu MS Excel do formátu DBF, který je používán v rámc ArcGIS 10. Důvodem byla změna koncepce skrptování v prostředí ArcGIS 10 prot předchozí verz 9.3. Dalším důvodem byla potřeba zobecnt rozhraní pro zadávání vstupních parametrů mportu tak, aby bylo možné mportovat data z GISSTATISTIK generovaných pro různě velké územní jednotky, a pro lbovolný počet standardních nebo užvatelsky vytvořených lstů v souboru GISSTATISTIKY. Nástroj XLS2DBF10 je stěžejní součást sady nástrojů pojmenované MPSV nástroje. V nástroj XLS2DBF10 je zabudován stejnojmenný skrpt. Nástroj je určen pro mport dat z MS Excel tak, aby výsledek mportu splňoval defnované kvaltatvní parametry a byl uložen ve formátu DBF. Samotný skrpt XLS2DBF10 využívá standardním nástroj ArcGIS 10 (nachází se v sadě Konverze dat/do geodatabáze /Tabulka do tabulky (Table to Table)). Jaké jsou důvody přípravy tohoto nového nástroje? Př načítání dat z lstů souboru XLS dochází k několka problémům. Prvním a největším problémem je nesprávná konverze datových typů, která nastane př běžném zpřístupnění XLS v prostředí ArcGIS. Zejména vadí nevhodná automatcká volba číselného datového typu pro dentfkátory územních jednotek, které jsou stěžejní pro provázání mportovaných tabulkových dat s geografckým daty správního členění území. Tento problém je řešen právě použtím nástroje Table to Table. Je třeba podotknout, že samotný standardní nástroj Table To Table není schopen řešt všechny potencální potíže spojené s mportem dat. Jednou z nch je ztráta nformace, zda byla původní hodnota atrbutu Null (tzn. neexstující prázdná hodnota) nebo 0 (což je významově jné než neexstující hodnota). Další problém nastává př ukládání desetnných čísel ukazatelů s přesnost na 4 a více desetnných míst. V neposlední řadě př mportu prostřednctvím nástroje Table To Table dochází také k načtení prázdných řádků, které obsahují vzorečky v lstu Ukazatelé ve zdrojovém XLS seštu. Přpravený nástroj XLS2DBF10 všechny tyto problémy řeší. Nástroj také řeší generování správného pojmenování výstupních souborů prostřednctvím nově navrženého užvatelského rozhraní tak, aby odpovídalo defnovaným pravdlům. Obr. 4. Ukázka konfguračního souboru

8 Obr. 5. Rozbalovací menu GIS statstka pro výběr příslušné varanty 5. APLIKACE PRO GEOKÓDOVÁNÍ AddressGeocoder je aplkace, určená pro úpravy a dentfkac strukturovaných adres lbovolných databázových zdrojů, pro které dentfkuje odpovídající objekty v adresních vrstvách a doplní k nm odpovídající souřadnce potřebné pro lokalzac v GIS. Oprot běžným nástrojům pracuje s více adresním atrbuty, dokáže zpracovat neúplné nebo špatně zadané adresy. Ke každému zpracovanému záznamu přpojí rovněž nformac o způsobu dentfkace adresy (a tedy přřazení souřadnc). Aplkace AddressGeocoder nabízí čtyř základní funkce: 1. správu včetně mportu referenčních dat, 2. mport adres pro geokódování, 3. vlastní proces geokódování, 4. export geokódovaných adres. Tyto operace jsou uvedené v pořadí tak, jak na sebe logcky navazují. Prvním krokem je mport jedné č několka referenčních datových sad, kde je u adresy uvedena poloha se souřadncem. Je možné používat zdroje různé struktury, protože se př přípravě provádí mapování atrbutů. Následuje mport adres určených pro geokódování, kde je nutné označt ve struktuře, které atrbuty slouží pro pops adresy. Vlastní proces geokódování postupně prochází referenční zdroje a zkouší nalézt shodu se zadanou adresou, v případě nenalezení plné shody se hledají další možné varanty (zejména neúplné zadání). Fnálním krokem je export geokódovaných adres, které jž lze následně snadno zpracovávat prostorovým metodam. Aplkace je užtečná zejména pro vyšší úspěšnost lokalzace adres a celkově zjednodušení práce. Bude sloužt pracovníkům ÚP a MPSV pro geokódování potřebných adres.

9 Obr. 6. Aplkace AddressGeocoder 6. DALŠÍ ČINNOSTI Z důvodu přechodu na novou verz ArcGIS bylo třeba upravt veškerou dokumentac návodů a brožur. Zároveň byla upravena struktura brožury. Takto upravené dokumenty byly dstrbuovány účastníkům školení a zároveň byly vystaveny na nternetu. Vzhledem k tomu, že v novější verz došlo k částečné změně rozhraní a rozmístění ovládacích prvků, bylo nutné změnt především obrázky a v některých případech pops cesty k danému nástroj. Celkem bylo potřeba v celé brožuře změnt nebo doplnt 120 obrázků a rozšířt celý text. Spolu s těmto změnam došlo ke změně struktury brožury. 7. ZÁVĚR Aplkace geonformačních technologí nezahrnuje pouze tvorbu statstckých map a vlastní provádění prostorových analýz. Je potřebné zvažovat klíčové potřeby a aktuální nasazení pro čnnost, které sce nepředstavují pokrok ve vývoj technologí, avšak umožňují zvýšt zájem, praktcké využtí a tedy návratnost nvestc a získat podporu pro další rozvoj. Další představené aplkace ukazují na možnost rozvoje pro různorodé čnnost od automatzace některých úloh pro mporty dat, jejch geokódování až po rozsáhlé zpracování dat dopravní dostupnost. Společným jmenovatelem všech těchto aplkací je možnost jejch využtí v jných oblastech. Je důležté, aby aplkace našly svoje pevné místo u užvatelů. Tomu slouží řada školení, které pro pracovníky ÚP a MPSV realzujeme. V roce 2011 proběhly dvě školení pro začátečníky a dvě zcela nová školení zaměřené na statstcké zpracování dat s názvem Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statstku. Rovněž je zajštěna průběžná údržba WWW stránek projektu ( kde jsou k dspozc materály ze školení. 8. LITERATURA Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D., Inspektor, T., Vojtek, D., Belaj, P., Švec, P.: Programové řešení Prostorových analýz trhu práce v roce Závěrečná zpráva k HS Ostrava, 2011, 75 stran. Horák, J., Vojtek, D., Inspektor, T., Belaj, P.: Rozvoj GIS pro úřady práce, In: Sympozum GIS Ostrava 2010, Ostrava

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016 Geocoding Jaroslav Bližňák bli016 Obsah Geocoding Základní pojmy Historie Data pro geokódování Registr ÚIR- ADR Registr ČSU Geocoding aplikace Srovnání mapových portálů Geocoding Inverzní geocoding Závěr

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání

TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání Účelem nástroje je zpřesnění odhadu časové náročnosti průjezdu zadanou trasou, respektive zlepšení síťových analýz založených na době průjezdu trasy.

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Rozvoj GIS pro úřady práce

Rozvoj GIS pro úřady práce Rozvoj GIS pro úřady práce Jiří Horák 1, David Vojtek 2, Tomáš Inspektor 3, Pavel Belaj 4 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba,

Více

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo( geo)dat Lukáš MAREK & Vít PÁSZTO -Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc GOOGLE MAPS & EARTH Největší hráč na trhu určující celosvětové trendy v oblasti IT a intenetu

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

GIS HK a krizové situace

GIS HK a krizové situace GIS HK a krizové situace Josef Falt Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové (CZ) e mail: Josef.Falt@umhk.cz tel.: +420 495 707 304, fax: +420 495 707 100, mobil

Více

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka SIEMENS Komunkátor SANTIS Postup konfgurace 1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 2. Zadejte **#73##. 3. Zadejte a potvrďte jej # (pouze nstalace). 4. Zadejte . 5.

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 26. 6. 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA JESSICA v Moravskoslezsku Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA Abstract Jiří Juroš Geoinformatika VŠB TU Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail : jur289@vsb.cz This thesis is interested in analysis of commute

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Kartografcké lsty / Cartographc Letters, 2013, 21 (2), 35-49 NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Mlan TALICH, Lubomír SOUKUP, Jan HAVRLANT, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM, Flp ANTOŠ

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

KARTOMETRICKÁ ANALÝZA A LOKALIZACE RUKOPISNÝCH MÜLLEROVÝCH MAP KRAJŮ ČECH PRO JEJICH PUBLIKOVÁNÍ NA MAPOVÉM PORTÁLU

KARTOMETRICKÁ ANALÝZA A LOKALIZACE RUKOPISNÝCH MÜLLEROVÝCH MAP KRAJŮ ČECH PRO JEJICH PUBLIKOVÁNÍ NA MAPOVÉM PORTÁLU Kartografcké lsty, 2011, 19 20 Václav ČADA KARTOMETRICKÁ ANALÝZA A LOKALIZACE RUKOPISNÝCH MÜLLEROVÝCH MAP KRAJŮ ČECH PRO JEJICH PUBLIKOVÁNÍ NA MAPOVÉM PORTÁLU Čada, V.: Cartometrc analyss and localzaton

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Vyjmenované slovo JAZYK

Vyjmenované slovo JAZYK Základní škola, Šlapance, okres Brno-venkov, příspěvková organzace Masarkovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapance www.zsslapance.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Vjmenované

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více