Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce"

Transkript

1 Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce Případová studie Hradec Králové Martin Maštálka Civitas per Populi Hradec Králové 2012

2 Autor: Ing. Martin Maštálka, Ph.D. Oponenti: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. Ing. Jiří Svátek Civitas per Populi 2012 Foto na titulní straně: Pavel Sůva ISBN Tento dokument vznikl jako součást výzkumného projektu WD Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. (Vedoucí řešitelského týmu doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.) 2

3 OBSAH: 1. ÚVOD UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ URB1 - Indikátor územní dynamiky URB2 Mobilita a místní přeprava cestujících URB3 Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb ENVIRONMENTÁLNÍ INDIKÁTORY ENV01 Kvalita ovzduší Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM 10 a NO x ) Hlučnost Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší Znečištění radonem Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci ČR ENV2 Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů v poměru k produkci a likvidací odpadní vody na obyvatele sídla Kvalita pitné vody a odpadní vody a % jejího čištění na ČOV Kvalita zdrojů podzemní vody v obci Počet osob napojených na vodovod Čistírna odpadních vod ENV3 Pohoda prostředí sídla Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu Koeficient ekologické stability Počty havárií na životním prostředí a starých ekologických zátěží v území Staré ekologické zátěže Zásobení obce energiemi EKONOMICKÉ INDIKÁTORY E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví) E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny SOCIÁLNÍ INDIKÁTORY SOC 1 - Sociálně-demografická struktura Vývoj celkového počtu obyvatel Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatelstva

4 5.2 SOC 2 - Sociální prostředí Životní úroveň Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na 1 obyvatele Rovnoprávnost žen Kvalita bydlení SOC 3 - Spokojenost a participace na věcech veřejných Spokojenost občanů s místním společenstvím Indikátor občanské participace Podpora nestátních neziskových organizací a spolků Indikátor politické participace...74 Shrnutí

5 1. ÚVOD Hradec Králové Okres: Hradec Králové Kraj: Královéhradecký Typ úřadu: ORP 3. stupně/poú- 2. stupně/1. stupně Hradec Králové, téměř stotisícové město na soutoku Labe a Orlice, patří k nejstarším českým městům. Přestože jeho historie sahá k počátkům 9. století, pro jeho současný vývoj je důležitá především moderní historie, která mu vtiskla charakteristický ráz na konci 18. století. Tehdejší výstavba předsevzala urbanistický vývoj města na další století. Hradec Králové se tak mohl postupně z malého pevnostního města stát přirozeným kulturním, společenským, politickým a hospodářským centrem severovýchodních Čech, kterým je dodnes. 5

6 2. UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.1 URB1 - Indikátor územní dynamiky Pro výpočet indikátoru územní dynamiky města Hradce Králové byla využita data poskytovaná odborem strategie a rozvojových projektů města magistrátu města Hradce Králové. Prvním krokem při výpočtu indikátoru je analýza geodatabázové tabulky. V příkladu bude uveden jako základní rok, rok schválení územního plánu. Analýza bude tedy v případě Hradce Králové probíhat nejdříve nad daty z roku V GIS by měly být obsaženy informace o všech plochách územního plánu. Jejich současné využití, případně možnosti jejich přestavby či jejich návrhového a výhledového využití. Analýza by měla započít základním rozdělením ploch na urbanizované a neurbanizované. Rozdělení těchto ploch uvádí Tabulka 1 pro případ územního plánu města Hradec Králové. Název plochy Využití plochy Čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby Urbanizovaná Čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby Urbanizovaná Ostatní plochy Urbanizovaná Plochy hřbitovů Neurbanizovaná Plochy chráněných ložiskových zemí a dobývacích prostor. Neurbanizovaná Plochy krajinné zeleně Neurbanizovaná Plochy lesů hospodářských Neurbanizovaná Plochy lesů rekreačních Neurbanizovaná Plochy letiště Urbanizovaná Plochy luk a pastvin Neurbanizovaná Plochy městského a obvodového centra Urbanizovaná Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu Urbanizovaná Plochy orné půdy Neurbanizovaná Plochy parků, lesoparků a městské zeleně Neurbanizovaná Plochy pro železniční dopravu Urbanizovaná Plochy pro motorovou dopravu - ostatní Urbanizovaná Plochy pro motorovou dopravu komunikační síť Urbanizovaná Plochy rekreačních chat a chatových osad - CH Neurbanizovaná Plochy sadů a zahrad - ZS Neurbanizovaná Plochy technického vybavení Urbanizovaná Plochy výroby a služeb s negativním vlivem na okolí Urbanizovaná Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí Urbanizovaná Plochy zahradnictví Neurbanizovaná Plochy zahrádkářských osad Neurbanizovaná Plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb Urbanizovaná Plochy zvláštního určení Urbanizovaná Smíšené plochy městské nízkopodlažní zástavby Urbanizovaná Smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby Urbanizovaná Smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby Urbanizovaná Sportovní a rekreační plochy Urbanizovaná Vodní toky a vodní plochy obecně Neurbanizovaná Vodní toky a vodní plochy se zvláštním režimem Neurbanizovaná Tabulka URB1-1 Rozdělení ploch územního plánu města Hradce Králové dle využití na urbanizované a neurbanizované 6

7 Toto rozdělení respektuje základní rozdělení na urbanizované a neurbanizované plochy, které je dáno vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Plochy bydlení Urbanizovaná Plochy rekreace Neurbanizovaná Plochy občanského vybavení Urbanizovaná Plochy veřejného prostranství Urbanizovaná Plochy smíšené obytné Urbanizovaná Plochy dopravní infrastruktury Urbanizovaná Plochy technické infrastruktury Urbanizovaná Plochy výroby a skladování Urbanizovaná Plochy smíšené výrobní Urbanizovaná Plochy vodní a vodohospodářské Neurbanizovaná Plochy zemědělské Neurbanizovaná Plochy lesní Neurbanizovaná Plochy přírodní Neurbanizovaná Plochy smíšené nezastavěného území Neurbanizovaná Plochy těžby nerostů Urbanizovaná Plochy specifické Urbanizovaná Tabulka URB1-2 Rozdělení ploch územního plánu daných vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území dle využití na urbanizované a neurbanizované Po rozdělení všech ploch územního plánu do těchto kategorií již není problém sečíst rozlohy jednotlivých ploch: Celková rozloha sídla [ha] Urbanizované plochy celkem: [ha] z toho stabilizované: [ha] určené k přestavbě [ha] z toho brownfields [ha] Neurbanizované plochy celkem [ha] z toho stabilizované [ha] určené k zástavbě [ha] určené ke změně využití, ale ne k urbanizaci [ha] Tabulka URB1-3 Tabulka rozlohy využití ploch v územním plánu 7

8 V případě Hradce Králové byla data zpracována pro léta 2000 a 2004: Počáteční stav v roce 2000 Stav v roce 2004 Rozdíl počátečního stavu (rok 2000) a stavu v roce 2004 Poznámka k výpočtu Jednotky 1. Urbanizované území U 00= 3005,0 ha U 04= 3043,1 ha U= 38,089 ha Z toho území určené k přestavbě Z toho území skutečně přestavěné Z toho potenciální brownfields* 28,4 % 28,8 % 0,4 % rozlohy ploch dle ÚP 1 % z celé rozlohy B 00= 167,5 ha B 04= 168,1 ha B= 0,577 ha B x=b 0+ÚR 2 +nově vzniklé brownfields % z 1. 5,6 % 5,5 % 0,3 % P 00= 0,0 ha P 04= 6,3 ha P= 6,349 ha 0,0 % 3,8 % - % B 00= - ha B 04= 0,0 ha B= - ha - % 0,0 % - % P x=p 0+ÚR % z 1.1. rozlohy ploch potenc. brownfields dle ÚP 2. Neurbanizované území N 00= 7563,2 ha N 04= 7525,1 ha N= -38,089 ha N x=n 0-ÚR+ +rekultivace 71,6 % 71,2 % -0,5 % brownfields Z toho území určené k zástavbě Z toho území skutečně zastavěné Z 00= - ha Z 04= 441,6 ha Z= - ha - % 5,9 % - % S 00= 0,00 ha S 04= 38,1 ha S= 38,089 ha 0,0 % 8,6 % - % % z celé rozlohy % z celé rozlohy Z x=z 0+změny ÚP % z 2 Z x=z 0+ÚR % z Rozloha potenciálních brownfields* B 00= - ha B 04= 28,7 ha B= - ha - % 0,3 % - % rozlohy ploch potenc. brownfields dle ÚP % z celé rozlohy Rozloha chráněných území ve městě: C 04= 96,34 ha C= - ha 0,91 % - % rozloha chráněných území % z celé rozlohy Celkem správní rozloha města: 10568,2 ha Tabulka URB1-4 Podklad pro výpočet indikátoru Dynamiky územního rozvoje Rozdělení ploch dle využití lze znázornit následovně: 2 1 územní plán města vydaná územní rozhodnutí 1% 0% 4% 27% Neurbanizované plochy stabilizované Neurbanizované plochy určené k zástavbě Urbanizované plochy stabilizované Urbanizované plochy určené k přestavbě Brownfields 68% Graf URB1-1 Využití ploch na území města Hradce Králové v roce 2004, Zdroj: Vlastní konstrukce. 8

9 Rok % 26% 27% 28% 29% 30% Urbanizované plochy Neurbanizované plochy Graf URB1-2 Porovnání velikosti urbanizovaného a neurbanizovaného území města Hradce Králové v letech 2000 a Kartogram URB1-1 Kartogram urbanizovaného a neurbanizovaného území města Hradce Králové v roce Indikátor územní dynamiky počítáme již standardním způsobem. UDI U 9 30,4km 30,1km 2 urb, = U urb, = kde UDI n je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce - roce n, 1,01

10 U urb, 2004 je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce roce 2004, U urb, 2000 je rozloha urbanizovaného území obce v roce Výpočet hustoty osídlení celého správního území obce probíhá podle vzorce: ρ p obyvn urb04 = km Surb obyvatel [ 2] resp. pro výpočet hustoty osídlení jeho urbanizované části: ρ p = ,4 obyv04 obyvatel urb04 = km Surb kde ρ celk je hustota osídlení obyvatelstva v sídle v roce n, p obyv je počet obyvatel sídla v roce n, S celk, n je celková plocha správního území sídla v roce n, U urb,n je rozloha urbanizované části sídla v roce n. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době k dispozici pouze dvě měření, nemůže dojít ke grafickému vyjádření změn územní dynamiky ani hustoty osídlení města. 2 10

11 2.2 URB2 Mobilita a místní přeprava cestujících Indikátor Mobilita a místní přeprava cestujících si klade za cíl zjistit aktuální model mobility občanů. Ten je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska dopadů mobility na životní prostředí. Pro zpracování tohoto indikátoru byla použita data poskytnutá odborem strategie a rozvojových projektů města magistrátu města Hradce Králové. Použitá data pocházejí z let 2003 a Dotazníkového šetření se vždy účastnilo cca 1200 respondentů (tj. cca 1,2% obyvatel města), kteří byli dotazování na vytipovaných místech na území města Hradce Králové. Čísla z dalších let nejsou v práci uvedena, protože na Magistrátu města Hradec Králové byla změněna metodika výpočtu indikátoru. Úroveň mobility obyvatel na úrovni sídla Průměrný denní počet cest obyvatel sídla vypovídá o vhodnosti skladby nabídky služeb, zaměstnání i bydlení ve sledované lokalitě. Čím méně cest musí obyvatelé v rámci každodenních povinností uskutečnit, tím lépe pro obyvatele i pro sídlo samotné. Stejně jako u dalších indikátorů, i zde je však třeba sledovat především vývoj indikátoru v čase, protože místní podmínky se mezi jednotlivými sídly mohou výrazně lišit. V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj průměrného počtu cest jednoho obyvatele za den. Stoupající počet denních cest hovoří nejen o zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň o nevhodném rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města). Průměrný denní počet cest 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,37 2, Rok Graf URB 2-1 Průměrný počet cest obyvatel obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech 2003 a 2005 Průměrné denní vzdálenosti a čas strávený na cestě Další graf znázorňuje vývoj vzdálenosti, kterou obyvatelé denně urazí na svých cestách do školy, zaměstnání a za zábavou. Prodlužování vzdáleností naznačuje nejen zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň nevhodné rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města). 11

12 ,1 14, Graf URB 2-2 Průměrná denní vzdálenost na jednoho obyvatele obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech 2003 a 2005 Další graf znázorňuje vývoj časové náročnosti přesunů obyvatel sídla na cestách do školy, zaměstnání a za zábavou. Prodlužování časové náročnosti cestování ukazuje na postupné zhoršování dostupnosti jednotlivých funkcí města způsobené houstnoucí dopravou a také často nevhodným rozdělením funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a přesouvání kupujících do nákupních center na jeho okraji) , Graf URB 2-3 Průměrná denní doba (v minutách) strávená obyvateli obce na cestě (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech 2003 a 2005 Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě cestujících Jedním z významných typů zjišťování mobility a místní přepravy cestujících je zjišťování jednotlivých druhů doprav. Následující graf vyhodnocuje percentuální podíly využití jednotlivých typů dopravy souhrnně za všechny cesty v sídle: 12

13 za rekreací 16% do zaměstnání a do školy 52% za nákupy 32% Graf URB 2-4 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách obyvatel města v roce 2005 Rozdělením jednotlivých druhů dopravy na ekologicky šetrné tzv. měkké (městská hromadná doprava (MHD), veřejná hromadná doprava (vlaky, autobusové spoje), pěší, cyklistická, motocyklová a ostatní doprava) a ekologicky nešetrné tzv. tvrdé (individuální automobilová doprava (v případě, kdy je respondent řidičem i spolujezdcem)) lze vyhodnotit udržitelnost chování obyvatel sídla v oblasti využívání dopravy, jak ukazuje následující graf: ostatní; 4% Osobní automobil; 23% pěší; 36% Bicykl; 6% MHD; 31% Graf URB 2-5 Podíl měkkých a tvrdých druhů dopravy na cestách obyvatel města Hradce Králové v letech 2003 a 2005 Absolutní hodnocení poměru měkké a tvrdé dopravy není jednoduchou záležitostí. Je vždy nutno přihlédnout k místním podmínkám. Pro velká města obecně platí jako ideální poměr 80:20 ve prospěch měkkých forem dopravy. Se zmenšující se velikostí sídla klesá nabídka alternativních forem dopravy na úkor dopravy automobilové. Než absolutní statická čísla, je proto vhodnější komentovat vývoj indikátoru v čase. 13

14 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 21,73% 78,23% ,24% 76,76% 2005 Graf URB 2-6 Vývoj podílu měkkých a tvrdých druhů dopravy na cestách obyvatel města Hradce Králové v letech 2003 a 2005 V Hradci Králové, stejně jako v ostatních městech, postupně klesá podíl měkkých forem dopravy na přepravní práci ve městě. Tímto vývojem se však město postupně teprve dostává na úroveň západoevropských měst. Co se týče časů a vzdáleností, které každý den obyvatelé města stráví, resp. urazí, při cestě do zaměstnání, za nákupy, resp. za zábavou, tyto se postupně prodlužují. To lze připsat na vrub především cestám za nákupy. V rozmezí let 2003 až 2005 byla v Hradci Králové postavena a nově otevřena celá řada super a hypermarketů, které se z větší části nacházejí na okraji města, kde nemají příliš dobrou dostupnost MHD nebo nejsou dostatečně komfortně napojeny na síť městských cyklostezek. 14

15 2.3 URB3 Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb Výpočet indikátoru vychází z využití GIS. Je tedy nutné získat od správců dat jednotlivé vrstvy. Protože správci dat mohou být v jednotlivých sídlech různí, jsou následující řádky mapující možné zdroje dat pouze doporučující: mapa čísel popisných odbor správní nebo informatiky příslušného městského úřadu databáze počtu obyvatel v jednotlivých číslech popisných - odbor správní nebo informatiky příslušného městského úřadu veřejné parky stavební odbor města, odbor životního prostředí, popř. správce městského majetku. V případě nedostupnosti dat v místě je možné provést rámcové dálkové zpracování databáze (např. nad ortofotomapou), avšak v tomto případě je nutné provést také terénní šetření, aby byla potvrzena základní kvalita a účelnost prostoru; sportovní zařízení odbor kultury města, správce městského majetku, případně pasport sportovišť; zdravotnické služby - data mohou být převzata z evidence krajského úřadu resp. ÚZIS. Je však nutná jejich následná úprava, případně doplnění a následné zapracování do datového modelu; zastávky MHD v případě větších měst jsou data k dispozici u provozovatele MHD, popřípadě přímo na úřadu města. Jestliže data dostupná nejsou, je třeba provést pasportizaci zastávek MHD; základní a mateřské školy v případě větších měst jsou k dispozici data již přímo v GIS, v opačném případě je třeba provést základní pasportizaci (buď přímo v terénu nebo dálkovou formou s využitím veřejných databází (např. mapy.cz); obchody s potravinami v tomto případě je nutné provést alespoň základní pasportizaci; recyklační zařízení (zařízení pro svoz tuhého komunálního odpadu) data jsou většinou dostupná u správce systému svozu komunálního odpadu, popř. na odboru životního prostředí Pro výpočet indikátoru je použit GRID, ve kterém jsou kategorizovány jednotlivé druhy fyzických povrchů ve městě. Pro komunikace, které jsou v GIS k dispozici v osovém modelu, byly zvoleny fiktivní pruhy, ve kterých je pohyb chodců různě omezován. Např. čtyřproudová komunikace se v použitém modelu skládá z 5 pruhů, z nichž krajní umožňují maximální rychlost (3 km/h), v mezilehlých je pohyb silně omezen (0,1 km/h) a v prostředním pruhu často svodidla je pohyb nemožný (0 km/h). 15

16 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Peší zóna 3 Zpevněná plocha, parkoviště 2 Park 1,5 Veřejná zeleň 1,5 Ostatní plochy 1 Typ plochy Sad Les Sportovní plocha, hřiště 0,3 0,8 1 Hřbitov 0,1 Průmyslová plocha 0,1 Soukromá plocha 0,1 Domy 0 Vodní plocha 0 Graf URB 3-1 Rychlost pohybu chodců po jednotlivých druzích povrchu Rychlost pohybu [km/h] Typů veřejných prostranství a služeb je analyzováno postupně celkem 16: ID Sledované téma 1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m 2 2 veř. prostranství společenská < 5000m 2 3 dětská hřiště 4 volně přístupná hřiště 5 obchody s čerstvým ovocem a zeleninou 6 obchody s čerstvým pečivem 7 zastávky veřejné dopravy 8 mateřské školy 9 základní školy 10 zdrav. služby - Všeobecné lékařství 11 zdrav. služby - Praktické zubní lékařství 12 zdrav. služby - Pediatrie 13 zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví 14 kontejnery na papír 15 kontejnery na plasty 16 kontejnery na sklo Tabulka URB 3-1 Seznam témat (veřejných prostranství a služeb) sledovaných v rámci indikátoru URB3 Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 16

17 Po provedení vlastního výpočtu dostupnosti máme k dispozici následující tabulku: celkový počet obyvatel k téma a metoda objekty v okruhu 300m počet obyvatel s % obyvatel s dostupností dostupností b) metoda objekty do 15 minut chůze počet obyvatel s % obyvatel dostupností s dostupností 1.1 veř. prostranství rekr. a obytná > m ,68% ,57% veř. prostranství rekreační ,18% ,24% veř. prostranství společenská ,45% ,43% veř. prostranství obytná ,96% ,02% 1.2 veř. prostranství rekreační a obytná ,73% ,75% 1.3 veř. prostranství rekr., společ. a obyt ,08% ,03% dětská hřiště ,81% ,78% volně přístupná hřiště ,73% ,27% 2 hřiště , ,76 3 prodejny potravin ,80% ,21% 4 zastávky MHD ,88% ,17% 5 mateřské školy ,03% ,65% 6 základní školy ,57% ,21% zdrav. služby - Všeobecné lékařství ,50% ,93% zdrav. služby - Praktické zubní lékařství ,83% ,77% zdrav. služby - Pediatrie ,47% ,24% zdrav. služby Gynek. a porodnictví ,79% ,15% 7 zdravotní služby společně ,44% ,74% kontejnery na papír ,97% ,87% kontejnery na plasty ,13% ,25% kontejnery na sklo ,83% 91.94) 97,78% 8 nádoby na separovaný odpad ,48% ,27% Tabulka URB 3-2 Výsledky výpočtu indikátoru Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb v Hradci Králové v roce 2005 Dostupnost k počet obyvatel % obyvatel Zastávky MHD ,88% 94,22% 93,39% Tabulka URB 3-3 Počet a procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zastávek MHD do 15 minut chůze Níže uvedený graf ukazuje vývoj absolutního počtu obyvatel, kteří mají zastávku MHD dostupnou do vzdálenosti 15 minut chůze od svého bydliště. Pokles počtu osob s dostupností je způsoben snížením celkového počtu obyvatel sídla a stěhováním části obyvatel ze sídlišť s výbornou dostupností do čtvrtí na okraji města, kde vybavenost není na tak dobré úrovni. 17

18 Graf URB 3-2 Vývoj počtu obyvatel města Hradce Králové s dostupností 15min od zastávky MHD v letech 2003, 2005 a 2009 Další graf znázorňuje vývoj procentuální podílu obyvatel, kteří mají zastávku MHD dostupnou do vzdálenosti 15 minut chůze od svého bydliště. Dostupnost zastávek MHD je v čase stabilní. Minimální změny jsou způsobeny spíše malými změnami počtu obyvatel v jednotlivých částech města. Snižování dostupnosti v letech může být náznakem stěhování obyvatel z centrálních částí města a sídlišť, které jsou obecně velmi dobře obsloužené MHD do rezidenčních čtvrtí s rodinnými domy na okraji města. 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 93,88% 94,22% 93,39% 90,00% Graf URB 3-3 Procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zastávek MHD do 15 minut chůze Na základě zjištěných hodnot lze konstatovat, že nabídka a rozmístění zastávek MHD je v Hradci Králové dostatečná. Další ze sledovaných služeb je dostupnost zdravotních služeb. V Hradci Králové dostupnost ve sledovaném období mírně poklesla. Stejně jako v předchozím případě se jedná o dopad stěhování obyvatel do zázemí města a částečně také o konsolidaci zdravotních zařízení ve městě. 18

19 Dostupnost k počet obyvatel % obyvatel Zdravotní služby ,74% 88,79% 87,15% Tabulka URB 3-4 Vývoj počtu obyvatel a procentuálního poměru obyvatel města Hradec Králové s dostupností zdravotních služeb do 15 minut chůze 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 88,74% 88,79% 87,15% 82,00% 80,00% Graf URB 3-4 Procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zdravotních služeb do 15 minut chůze Dalším možným způsobem vyhodnocení indikátorů je porovnání s výsledky z jiných měst. Níže uvedený graf znázorňuje dostupnosti nádob na separovaný odpad ve městech Hradec Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín. Budeme-li hodnotit Hradec Králové, lze uvést, že na první pohled 99% dostupnosti nádob na separovaný odpad je plně dostačující. Graf URB 3-5 Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300m od nádob na separovaný odpad ve městech Hradec Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín (Zdroj: 19

20 Vyhodnocení tohoto indikátoru je posouzení kvality bydlišť ve sledovaném sídle. To probíhá pomocí následující tabulky: počet objektů % objektů obydlené objekty s dostupností k: bez dostupnosti veřejných prostranství a služeb ,18% 0,16% 0,16% 1-2 typům veřejných prostranství a služeb ,03% 1,17% 1,22% 3-4 typům veřejných prostranství a služeb ,06% 3,14% 2,52% 5-6 typům veřejných prostranství a služeb ,51% 7,32% 7,19% 7-8 typům veřejných prostranství a služeb ,64% 13,15% 11,87% 9-10 typům veřejných prostranství a služeb ,20% 13,12% 17,66% typům veřejných prostranství a služeb ,71% 16,78% 11,83% typům veřejných prostranství a služeb ,54% 25,69% 19,17% typům veřejných prostranství a služeb ,13% 19,17% 28,37% Tabulka URB 3-5 Vyhodnocení počtu služeb dostupných z jednotlivých čísel popisných na území města Hradec Králové v letech 2003, 2005 a bez dostup. 1-2 typy 3-4 typy 5-6 typů 7-8 typů 9-10 typů typů typů typů 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf URB 3-6 Vyhodnocení počtu služeb dostupných z jednotlivých čísel popisných na území města Hradec Králové v letech 2003, 2005 a 2009 počet obyvatel % obyvatel obydlené objekty s dostupností k: bez dostupnosti veřejných prostranství a služeb ,06% 0,05% 0,06% 1-2 typům veřejných prostranství a služeb ,47% 0,49% 0,56% 3-4 typům veřejných prostranství a služeb ,25% 1,26% 1,00% 5-6 typům veřejných prostranství a služeb ,44% 2,75% 2,80% 7-8 typům veřejných prostranství a služeb ,56% 5,01% 4,76% 9-10 typům veřejných prostranství a služeb ,33% 5,63% 8,74% typům veřejných prostranství a služeb ,57% 15,86% 9,73% typům veřejných prostranství a služeb ,85% 31,51% 22,42% typům veřejných prostranství a služeb ,48% 37,22% 49,57% Tabulka URB 3-6 Vyhodnocení počtu služeb dostupných jednotlivým obyvatelům města Hradec Králové v letech 2003, 2005 a

21 bez dostup. 1-2 typy 3-4 typy 5-6 typů 7-8 typů 9-10 typů typů typů typů 0% 20% 40% 60% 80% 100% Graf URB 3-7 Vyhodnocení počtu služeb dostupných jednotlivým obyvatelům města Hradec Králové v letech 2003, 2005 a 2009 Na základě výše zmíněných dat lze konstatovat, že dostupnost k více než 10 druhům sledovaných služeb má v Hradci Králové přes 85% obyvatel, což je velice dobrý výsledek. Naopak procento obyvatel bez dostupnosti k jakékoliv službě se pohybuje v hodnotách pod 0,1 %. Občanskou vybavenost v okolí bydliště převážné většiny obyvatel města tak lze považovat za velmi dobrou 21

22 22

23 3. ENVIRONMENTÁLNÍ INDIKÁTORY 3.1 ENV01 Kvalita ovzduší Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM 10 a NO x ) Jde o stěžejní hodnoty znečištění ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života. Terén v Hradecké kotlině je málo členitý a poměrně plochý, což vytváří předpoklad pro dobré provětrávání území. V Hradci Králové se tak téměř nevyskytují inverzní situace. Vznikají většinou pouze inverzní situace lokálního měřítka. Mapa ENV 1-1: Průměrná rychlost větru v České republice v m/s (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006) 23

24 Mapa ENV 1-2: Pole roční průměrné koncentrace PM 10 v ČR v roce 2008 (Zdroj: Mapa ENV 1-3: Pole roční průměrné koncentrace PM 10 v ČR v roce 2009 (Zdroj: Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že město Hradec Králové se nachází v zóně s koncentraci µg.m -3, patří tedy do jedné ze skupin se střední koncentrací. 24

25 Mapa ENV 1-4: Pole roční průměrné depozice dusíku v ČR v roce 2008 (Zdroj: Mapa ENV 1-5: Pole roční depozice dusíku v ČR v roce 2009 (Zdroj: 25

26 Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že město Hradec Králové se nachází v zóně s depozičním tokem 0,5-1,5 g.m -2.rok -1, patří tedy do skupiny se sníženým až středním depozičním tokem. V Hradci Králové jsou k dispozici data ze dvou měřicích stanic v Sukových sadech a na Brněnské ulici. Stanice v Sukových sadech se nachází v centru města, poblíž poměrně rušné křižovatky, která však slouží pouze jako vnitroměstská, kam nemají umožněn vjezd kamiony a i další tranzitní doprava se tomuto místu vyhýbá. Stanice Brněnská je umístěna přímo u tranzitní komunikace vedoucí dopravu z Polska na Moravu, případně ve směru Praha severní Morava. Před rokem 2004 jsou uvedeny i výsledky měření, které probíhaly na Pospíšilově třídě a na královéhradecké observatoři. Znečišťující látka Průměrová doba Normy a cíle kvality ovzduší dle Evropské směrnice 1999/30/CE a návrhu Komise v roce 2000 v roce 2001 v roce 2002 Četnost překročení v roce 2003 v roce 2004 v roce 2005 v roce 2006 v roce 2007 v roce 2008 v roce 2009 SO 2 NO 2 PM 10 CO O 3 24 hodin 1 hodina 24 hodin max. 8 hod. prům. denní koncentrace max. 8 hod. prům. denní koncentrace 125 g/m 3 nesmí být překročena více než 3x za rok 200 g/m 3 nesmí být překročena více než 18x v kalendář. roce 50 g/m 3 nesmí být překročena více než 35x v kalendář. roce g/m g/m 3 nesmí být překročena více než 25x v kalendář. roce * hodnoty naměřené v Sukových sadech/na Brněnské ulici 25/53* 13/27* 9/21* 20/0* Tabulka ENV 1-1 Normy kvality ovzduší a četnosti překročení limitů v Hradci Králové v letech (Zdroj: 26

27 Graf ENV 1-1 Četnosti překročení limitů kvality ovzduší v Hradci Králové v letech (Zdroj: vlastní graf) Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kvalita ovzduší ve městě je poměrně dobrá. Zvýšené hodnoty výskytu prachových částic souvisí především s tranzitní kamionovou dopravou Hlučnost Město Hradec Králové nemá vypracovánu hlukovou mapu. Dle údajů dostupných na geoportal.cenia.cz je zdrojem hluku především tranzitní doprava na silnicích I/11, I/35 a I/37 ústících do druhého městského okruhu. K dispozici jsou data hlukové mapy z roku 1992, která však již zřejmě nejsou relevantní Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší Na území města se nachází 2 zvláště velké zdroje znečištění ovzduší, 27 velkých zdrojů znečištění a 162 kotelen a technologií, které patří do středních zdrojů znečišťování ovzduší. Na kvalitu ovzduší ve městě mají vliv rovněž velké zdroje znečištění v jeho okolí. A to především uhelná elektrárna v Opatovicích nad Labem a Synthesia Pardubice Semtín Znečištění radonem Znečištění území radonem v daném místě (dle map a měření ČGS) je jednou z charakteristik ovlivňujících zdraví obyvatel a kvalitu života, včetně doby dožití. Radon ovlivňuje život z mnoha hledisek a proto je jeho zvýšená koncentrace závažným limitem osídlení. Radon je jedním z plynů, který se uvolňuje z geologického podloží a proto také velmi nepravidelně může ovlivňovat kvalitu života. Kvalita života je ovlivněna v lokalitách a sídlech současně se zvýšeným množstvím radonu v podloží (většinou jde o území charakteristických přeměněných nebo vyvřelých hornin a jejich zlomů, např. Pluton). Radon se postupně uvolňuje jako do vody, tak do vzduchu a pokud se dostane lidské tělo k větší expozici radonem, může dojít ke zvýšenému výskytu rakoviny a jiným jevům. Z hlediska hodnocení hledáme u sídel zejména místa s vyššími hodnotami bodových měření, nebo přímo v zóně nejvyššího radonového rizika. Obce mimo zónu nejvyššího nebo vyššího středního radonového rizika (viz mapa) a s měřením potvrzenými nízkými hodnotami radonu v podloží jsou z hlediska kvality života udržitelné. Výskyt radonu velmi silně závisí na kvalitě a tvaru podloží. 27

28 Mapa ENV 1-6 Rozložení radonového indexu v okolí města Hradce Králové Kategorie radonového indexu přechodný; 2 Dle mapy se Hradec Králové nachází na nižším okraji středního znečištění území radonem, hodnoty jsou uvedeny v bodových záznamech v mapě radonového znečištění. 28

29 3.1.5 Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci ČR Mapa ENV 1-7 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (2008) (Zdroj: Město Hradec Králové je zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem imisním limitům pro ochranu zdraví. Mapa ENV 1-8 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (2009) (Zdroj: 29

30 Město Hradec Králové není zařazeno (rok 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem imisním limitům pro ochranu zdraví. Mapa ENV 1-9 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu (2008) (Zdroj: Mapa ENV 1-10 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu (2009) (Zdroj: Město Hradec Králové je zařazeno (léta 2008 a 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutím přízemního ozonu. 30

31 Mapa ENV1-7 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu (Zdroj: Město Hradec Králové je zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu. Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek (oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen). Platí i pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do celkového hodnocení zahrnut z důvodu jeho překročení v celé ČR, víceméně na většině území. Z hlediska kvality života je v rámci tohoto indikátoru posuzováno, jestli je obec nebo město začleněno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a pokud ano, pak je-li tam zařazena nadpoloviční část sídla. Pokud ano, pak jde o neudržitelný rozvoj z hlediska kvality ovzduší a života. U ostatních pak pokud jsou mimo oblast, pak jsou udržitelná, pokud jsou na okraji v oblasti OZKO, pak jsou na cestě k udržitelnosti. Z tohoto pohledu je město řazeno mezi sídla trvale neudržitelná. A to i přesto, že údaje z lokálních stanic by na toto zařazení neukazovala. 31

32 3.2 ENV2 Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů v poměru k produkci a likvidací odpadní vody na obyvatele sídla Kvalita pitné vody a odpadní vody a % jejího čištění na ČOV Kvalita pitné vody a čištění odpadních vod je jedním z rozhodujících faktorů pro kvalitní život občanů, limituje výskyt různých druhů nemocí, genetických poruch a umožňuje zdravý vývoj. Čištění odpadních vod přispívá k rozvoji přírody a krajiny a současně ochraňuje horizont podzemních vod před znečištěním. Pitná voda Vyhláška určuje sledovat některé chemické vlastnosti vod a vytyčuje mezní hodnoty ve vodě přítomných sloučenin. Některé z těchto sloučenin mohou působit škodlivě na lidský organismus, jiné způsobují potíže při využívání v domácnostech (praní, vaření) a konečně obsah některých látek indikuje přítomnost organického znečištění (fekálního). V následujícím textu jsou seřazeny látky, které mohou být přítomny v pitné vodě podle čísel ukazatelů uvedených ve jmenované vyhlášce s uvedením krátké charakteristiky hodnoty. Dusičnany, NO 3 Dusičnany jsou v malém množství téměř vždy přítomny ve vodě, avšak při větším množství indikují bakteriologické znečištění. Vyhláška připouští v normálně používaných pitných vodách až 50 mg/l dusičnanů ( doporučená hodnota pro kojence 15 mg/l). Dusitany, NO 2 Dusitany se tvoří bakteriálním rozkladem organických látek, hlavně fekálního původu. Samy o sobě nejsou dusitany škodlivé, ale jsou to výrazné indikátory nebezpečného znečištění vody (obvykle čerstvého znehodnocení). Vyhláška připouští množství dusitanů v koncentraci do 0,5 mg/l. Reakce vody, ph Reakcí vody se rozumí koncentrace vodíkových iontů, přítomných ve zkoušené vodě a hodnota je označována jako ph. Hodnota ph = 7 je neutrální reakce, pod ph 7 je reakce vody kyselá a nad ph 7 je reakce alkalická. V přirozených vodách kolísá hodnota ph v mezích 5 8. Vody z bystřin, které jsou velmi měkké, bývají kyselé, neboť je v nich málo solí, avšak dosti kyseliny uhličité, která se tvoří činností mikroorganismů. Větší výkyvy hodnoty ph od neutrálního stavu naznačují zatížení vody různými nečistotami. Vyhláška doporučuje rozmezí ph 6,5 9,5. Sírany, SO 4 2- Sírany sodné, draselné a hořečnaté působí v menším množství léčivě, avšak ve větších koncentracích vyvolávají průjmy. V zásadě však nejsou lidskému zdraví nebezpečné. Běžný obsah síranů bývá do 100 mg/l, u velmi tvrdých vod se připouští maximálně 250 mg/l. Vápník a hořčík, Ca a Mg Obsah vápníku a hořčíku ve formě jejich solí přítomných ve vodě určuje tzv. tvrdost vody. Vyhláška doporučuje u pitné vody celkovou tvrdost 0,9 5,0 mmol.l 1. Uvádí se, že ani abnormálně tvrdé vody nezpůsobují zdravotní potíže, avšak jsou nevhodné pro vaření,mytí, praní. Podzemní vody bývají obvykle tvrdé na rozdíl od vod povrchových. Podle tvrdosti bývají vody hodnoceny takto: * vody velmi měkké 0 0,7 mmol.l 1. * vody měkké 0,7 1,5 mmol.l 1. * vody středně tvrdé 1,5 2,3 mmol.l 1. 32

33 * vody dosti tvrdé 2,3 3,0 mmol.l 1. * vody tvrdé 3,0 4,5 mmol.l 1. * vody velmi tvrdé 4,5 9,0 mmol.l 1. * vody mimořádně tvrdé nad 9,0 mmol.l 1. Železo, Fe Železo se nachází v rozdílném množství v povrchových i podzemních vodách. Železo a většina železitých sloučenin sice nepůsobí zdravotní potíže,ale jeho výskyt je provázen chuťovými závadami a zabarvením vody. Z těchto důvodů jsou pro obsah železa ve vodě určené pro zásobování obyvatelstva 0,2 mg/l. Jako žádoucí koncentrace bývá udávána hodnota 0,1 mg/l. Obsah manganu Mn by měl být max. 0,05 mg/l. Amonné ionty, NH 4 Amoniak (čpavek) se tvoří hnitím organických dusíkatých látek v půdě při nepřístupnosti kyslíku a dál obyčejně reaguje s přítomnými látkami na amonné soli. Při ph vody vyšším než 8 se může vyskytovat jako volný čpavek. Za přítomnosti dostatku kyslíku vznikají dusičnany. Do pitné vody se amoniak může tedy dostávat z půdy nebo prostřednictvím odpadních vod. I malé množství amonných iontů v pitné vodě indikuje fekální znečištění. Množství amonných iontů nesmí překročit hodnotu 0,5 mg/l. Chloridy, Cl - Chloridy jsou téměř v každé vodě. Ze zdravotního hlediska jsou tyto vody nezávadné, pokud se dostávají do vody přirozeným způsobem. Je však nebezpečí, že chloridy se do vody dostaly prostřednictvím odpadních vod. Jsou tedy vždy považovány za indikátory fekálního znečištění a vyhláška proto jejich množství připouští maximálně 100 mg/l. Vyšší hodnoty lze připustit, pokud je prokázán jejich nezávadný původ ( např. výluh geologického podloží). Vodivost Vodivost vody je obrácená hodnota jejího elektrického odporu, daného přítomností převážně anorganických solí. Hodnota slouží k rychlé orientaci při rozboru vody a k posouzení její mineralizace. Pokud je vodivost uváděna v µscm-1 lze po jejím vynásobení číslem 0,5 přibližně odhadnout množství rozpuštěných solí v mg/l. Vápník, Ca Vyhláška doporučuje jeho obsah mg/l, ovlivňuje kvalitu a průtok pitné vody v síti i člověka. Hořčík, Mg Mezní hodnotou je max. 125 mg/l, minimální doporučená hodnota je 10 mg/l, požadovaný poměr mezi Mg a Ca by měl být 1 : 2. Oxidovatelnost, CHSK Mn Oxidovatelnost neboli okysličitelnost vody je výrazným znakem znečištění vody organickými látkami. Množství organických látek ve vodě, schopných oxidace, se pak udává v mg kyslíku /l, které jsou při okysličování spotřebovány. Stanovení množství organických látek podle spotřeby kyslíku je sice pouze porovnávací hodnota ( není zcela přesné ), ale pro posuzování charakteru znečištění vody pro praxi vyhovuje. Ve vyhlášce je pro pitné vody hranice pro oxidovatelnost max. 3 mg kyslíku v litru. Kyselinová neutralizační kapacita, KNK 4,5 :, HCO 3 Tato hodnota se dříve nazývala celkovou alkalitou. Vyhláška doporučuje pro pitnou vodu minimální hodnotu alkality 0,8 mmoll/l. Velikost této hodnoty příznivě ovlivňuje chuť vody. 33

34 Fosfáty, P 2 O 5 : Fosfáty také patří mezi indikátory fekálního znečištění. V dřívější normě bylo uváděno maximálně přípustné množství v hodnotě 1 mg/l. Fosfor se do vody dostává buď přirozeným způsobem nebo z půd, dnes nejčastěji z hnojení fosforečnými hnojivy a z odpadních vod ( divoké vyvážení žump a septiků). Mikrobiologie Pro individuelní zásobování je stanoveno nulové množství bakterií v pitné vodě, bakterie jsou výrazným signálem organického, nejčastěji fekálního znečištění, často i dálkovou kontaminací vody. Escherichia coli KTJ/100 ml 0 Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 Počet kolonií při 22 0 C KTJ/ml 500 Počet kolonií při 36 0 C KTJ/ml 100 Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit jedná se zejména o podzemní zdroje Litá, Třebechovice, Nový Bydžov, Třesice a Písek. Část pitné vody je nakupována z regionu Náchod a Pardubice prostřednictvím Východočeské vodárenské soustavy. I tato voda je vodou z podzemních zdrojů. Hradecká voda splňuje všechny podmínky, které určuje národní legislativa. Její kvalita je průběžně prověřována jak provozovatelem, tak hygienickou stanicí. Podzemní vody jsou charakteristické svojí vyšší tvrdostí, což platí i pro vodu upravenou, kterou využívají naši odběratelé. Mapa ENV1-8 Východočeské vodárenské soustava 34

35 Kvalita pitné vody je průběžně monitorována. Údaje z měření jsou následující: Parametr kvality vody / rok limit Průměrná hodnota Dusičnany, NO ,9 Reakce vody, ph 6,5-9,5 7,11 2- Sírany, SO ,7 Vápník a hořčík, Ca a Mg 0,05 0,03 Železo, Fe 0,20 0,13 Chloridy, Cl ,6 Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 Tvrdost 2-3,5 3,4 Zákal 5 1,4 Tabulka ENV 2-1 Tabulka pro záznamy kvality pitné vody ve vodovodu Kvalita zdrojů podzemní vody v obci Informace nebyla získána (magistrát města nesleduje) Počet osob napojených na vodovod V roce 2007 bylo prostřednictvím přípojek na veřejný vodovod ve městě Hradec Králové napojeno celkem obyvatel, což činí 96,8% obyvatel města Čistírna odpadních vod - podíl obyvatel připojených na funkční kanalizaci napojenou na funkční ČOV Město Hradec Králové disponuje jednotnou kanalizační sítí napojenou na ČOV, která odpovídá požadavkům směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Na kanalizaci je napojeno 98,8% obyvatel města. 35

36 3.3 ENV3 Pohoda prostředí sídla Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu Výpočty byly provedeny na základě číselných podkladů, které pro tuto případovou studii poskytl Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové. rok celkem tun/rok celkem tun/rok/ob. 0,190 0,173 0,203 0,191 0,199 0,206 0,208 0,226 0,201 0,203 0,220 0,243 0,227 Tabulka ENV 3-1 Množství komunálního odpadu města Hradce Králové Celkem tun odpadu za rok Rok Graf ENV 3-1 Množství komunálního odpadu města Hradce Králové 0,300 Celkem tun odpadu za rok/1 obyv. 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 0,226 0,243 0,227 0,203 0,199 0,206 0,208 0,220 0,201 0,203 0,190 0,173 0, Rok 36

37 Graf ENV 3-2 Množství komunálního odpadu na 1 obyvatele města Hradce Králové rok netříděný odpad tříděný odpad [t] tříděný odpad [%] Tabulka ENV 3-2 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové 948 4, , , , , , , , , , , , ,84 Množství vytříděného/nevytříděného odpadu Rok Směsný odpad Tříděný dopad Graf ENV 3-3 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové rok směsný plasty papír sklo tříděný celkem celkem Tabulka ENV 3-3 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové 37

38 Složení vytříděného vytříděného odpadu Rok plasty papír sklo Graf ENV 3-4 Složení tříděného odpadu ve městě Hradce Králové Celkový objem odpadu v letech mírně stoupá. Objem směsného, tedy netříděného, odpadu zůstává z dlouhodobého hlediska na ustálené úrovni. V uvedeném období dochází k poměrně výraznému nárůstu tříděného odpadu. A to téměř 3,5 krát, přičemž nejvyšší procentuální nárůst zaznamenává třídění plastů. Nejvíce tříděnou komoditou však zůstává papír. Přes celkový nárůst v těchto 12 letech je poměr tříděného odpadu stále nedostačující a v letech stagnuje Koeficient ekologické stability Jde o základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím k.ú. Jde o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, atp.). Koeficient ekologické stability města Hradec Králové: 0,85 Koeficient ekologické stability v rozmezí 0,30 až 1,00 svědčí o tom, že jde o území intenzivně využívané. Oslabení autoreguačních pochodů v ekosystémech způsobuje značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie Počty havárií na životním prostředí a starých ekologických zátěží v území Počty havarijních typů úniků nebo přenosů nebezpečných látek do životního prostředí na území města Hradec Králové: Úniky do ovzduší Úniky do vody Úniky do půdy Přenosy v odpadních vodách Přenosy v odpadech Celkem Tabulka ENV 3-4 Počty havárií na životním prostředí na území města Hradec Králové v letech (Zdroj: 38

39 Škody na vodách a pokuty ČIŽP: Hradec Králové město: 5 případů (2002) Hradec Králové ORP celkem: 7 případů (2002) Staré ekologické zátěže Dle pasportu z roku 1996 je na území města evidováno celkem 27 provozoven a 12 skládek jako staré ekologické zátěže. Mezi největší staré ekologické zátěže patří prostor přečerpávání pohonných hmot na bývalém vojenském letišti (místo bylo dekontaminováno a v současné době již probíhá pouze jeho sledování) a prostor bývalého skladu motorových vozidel podniku Mototechna, který se nacházel na Slezském předměstí a v areálu bývalého ČKD. Obec, která nemá staré zátěže je velmi ojedinělá a její prostředí má velmi dobrý základ pro rozvoj turistiky i jiných činností spojených s rekreací a dobrým životním stylem. Obce a města s několika řešenými nebo konzervovanými starými zátěžemi jsou v průměru ČR, protože výrobě se nevyhnula prakticky žádná obec, otázkou bylo rozjet sanace včas. Města s větším počtem starých zátěží, z nichž je více jak jedna neřešena mají závažný problém s kvalitou prostředí a je nutno jej ihned řešit. Kvalita života v takovém místě klesá i bez výrazných příznaků přímé devastace Zásobení obce energiemi Data v této části pocházejí z Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, Není-li uvedeno jinak, jsou data se platná k roku Celkové množství spotřebovaných paliv strukturované dle vyhlášky č. 195/2001 Sb. je následující: Energie ve spotřebovaném palivu: Průmysl [GJ/rok] Terciální sféra [GJ/rok] Bydlení [GJ/rok] Celkem [GJ/rok] % zastoupení Palivo Černé uhlí ,03% Hnědé uhlí ,16% Koks ,11% Dřevo ,27% LTO ,14% Zemní plyn ,29% Bio plyn ,00% LPG ,00% CZT ,15% el. energie ,85% Celkem ,00% Tabulka ENV 3-5 Energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006) 39

40 el. energie CZT LPG Bioplyn Zemní plyn LTO Dřevo Koks Hnědé uhlí Černé uhlí Průmysl [GJ/rok] Terciální sféra [GJ/rok] Bydlení [GJ/rok] Graf ENV 3-5 Strukturální rozložení energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006) 24% 0% 2% 0% 0% 0% 29% 0% 45% Černé uhlí Hnědé uhlí Koks Dřevo LTO ZP BP LPG CZT el. energie Graf ENV 3-6 Strukturální rozložení energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006) 40

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Civitas per Populi 2012 2. upravené vydání Autorský kolektiv: doc. Ing.

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více