Výroční zpráva za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2006

2 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) 969 Investice (mil. Kč) 851 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Rozdělení Společnosti V souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona došlo k 1. lednu 2007 k rozdělení Společnosti. Nyní po tzv. unbundlingu samostatně a nezávisle podnikají jako regionální plynárenská společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., a provozovatel distribuční soustavy JMP Net, s.r.o. Je tak splněna povinnost oddělení činností spojených s obchodem od přepravy zemního plynu. Použité zkratky a.s. akciová společnost NTL nízkotlak AG Aktiengesellschaft (akciová společnost) (označení tlakové úrovně do 5 kpa) s.r.o. společnost s ručením omezeným STL středotlak DIČ daňové identifikační číslo (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) IČ identifikační číslo VTL vysokotlak DPH daň z přidané hodnoty (označení tlakové úrovně do 4 MPa) CAS české účetní standardy VVTL velmi vysoký tlak IFRS mezinárodní standardy účetního (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) výkaznictví IT informační technologie MF ČR Ministerstvo financí České republiky CNG stlačený zemní plyn DOM domácnost ZK základní kapitál MO maloodběratel PM údržba zařízení (Plant Maintance) SO střední odběratel PRS předávání regulační stanice VO velkoodběratel GIS geografický informační systém Termínem Společnost se v textu zkracuje název Jihomoravská plynárenská, a.s.

3 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Distribuce zemního plynu Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Následné události Výhled Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Společnosti Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta registrovaného cenného papíru Kapitálové účasti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Výrok auditory k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 Děvičky. Zřícenina hradu na severovýchodním konci Pálavských vrchů, nedaleko Novomlýnských nádrží. Před miliony let tu bylo prehistorické moře. Ve 13. století na příkré, ze tří stran nepřístupné skále vyrostl pevný hrad. Poprvé je připomínán roku 1222 pod slovanským názvem Dewiczky. Byl však také zván Maydberch, či Dívčí hrady. Během staletí byl dostavován a upravován. Ke zkáze ho odsoudili až švédští vojáci za třicetileté války. Ze zpustlého hradu ale ještě dlouho vyhlížely hlídky vesničanů, zda se neblíží nepřítel či zda někde nevypukl požár. 4

5 5

6 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi v úvodu této výroční zprávy poděkovat všem, kteří se v roce 2006 podíleli na úspěšném hospodářském výsledku Jihomoravské plynárenské, a.s. Rok 2006 byl bohatý na celou řadu událostí, které měly zásadní vliv nejen na další vývoj naší společnosti, ale i na formování trhu se zemním plynem v České republice. První polovina roku se do paměti většiny z nás zapsala jako období s dlouhým a nezvykle mrazivým zimním počasím. Díky tomu, ale také jako výsledek plánování a důsledné kontroly všech nákladů, dosáhla Jihomoravská plynárenská, a.s., nejlepšího hospodářského výsledku v novodobé historii Společnosti. Následkem dlouhé zimy a množství sněhu došlo v době jarního tání k lokálním záplavám a sesuvům půdy, které způsobily v řadě míst značná poškození plynovodů a regulačních stanic. Nejvíce postiženými oblastmi byly Uherskohradišťsko, Kroměřížsko, Zlínsko, Hodonínsko a Jihlavsko. Díky mimořádnému pracovnímu nasazení početné skupiny zaměstnanců jsme se i s těmito neočekávanými událostmi úspěšně vypořádali a dodávky plynu byly v průběhu celého roku spolehlivě zajištěny. Uplynulý rok byl pro významnou část našich zákazníků rokem otevření trhu se zemním plynem, na kterém získali právo výběru svého dodavatele. V rámci celé České republiky došlo k prvním změnám dodavatelů plynu konečným zákazníkům právě na území, kde má dominantní postavení naše společnost. Druhá etapa otevření trhu se zemním plynem přinesla Jihomoravské plynárenské, a.s., také úspěchy v oblasti obchodu. Mezi nejvýznamnější lze zařadit více než čtyři tisíce nově připojených zákazníků a návrat jednoho z nejvýznamnějších zákazníků v našem regionu. V důsledku složité situace na trhu s plynem, spojené s celosvětovým růstem cen, byla v roce 2006 znovu zavedena cenová regulace pro všechny kategorie zákazníků. V průběhu celého roku byl kladen důraz na zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných zákazníkům prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. V důsledku zákonné povinnosti oddělit nejpozději od 1. ledna 2007 provozovatele distribuční soustavy, tzv. unbundlingu, probíhal napříč celou společností náročný projekt, jehož cílem byla příprava a realizace všech nezbytných opatření pro splnění tohoto cíle. Byla založena dceřiná společnost JMP Net, s.r.o., která se stala držitelem licence na distribuci plynu, Jihomoravská plynárenská, a.s., bude nadále držitelem licence na obchod s plynem. Tento projekt byl společně s koncem roku 2006 úspěšně završen. Za velmi významné považuji také trvalé zlepšování práce s našimi zaměstnanci, které bylo již podruhé oceněno titulem Zaměstnavatel regionu. 6

7 Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že i v roce 2007 se nám podaří plnit naše cíle se stejným nasazením a odpovědností a upevníme tak postavení Společnosti na plně liberalizovaném trhu se zemním plynem. Ing. Tomáš Tichý předseda představenstva 7

8 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2006 Dozorčí rada pracovala v roce 2006 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působení představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad Společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2006 na čtyřech řádných a čtyřech mimořádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky, včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2006; průběh přípravy právního oddělení provozovatele distribuční soustavy od obchodníka se zemním plynem (dále jen unbundling ) ve smyslu novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon); přípravu valných hromad v roce 2006, a to jak řádné valné hromady, tak mimořádných valných hromad projednávajících např. vklad části podniku do dceřiné společnosti JMP Net, s.r.o., v souvislosti s unbundlingem Společnosti a dále vklad části podniku společnosti Českomoravská plynárenská, a.s., do Společnosti v souvislosti s odkupem plynárenských distribučních sítí. Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém zasedání dne 20. září 2006 dozorčí rada schválila auditora řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2006, firmu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Dne 16. března 2007 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2006, včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2006, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 8

9 Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2006 a návrh na rozdělení zisku za rok 2006 předkládaný představenstvem schválit. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro Společnost v roce V Brně dne 16. března 2007 Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. místopředseda dozorčí rady 9

10 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Společnost v roce 2006 dosáhla historicky nejlepších hospodářských výsledků. Čistý zisk činil , v meziročním porovnání došlo k jeho nárůstu o , což představuje nárůst o 14,6 %. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2006 dosáhl , v porovnání s rokem 2005 zaznamenal nárůst o , tj. o 11,8 %. Do růstu čistého zisku se promítlo i meziroční snížení nominální sazby daně z příjmu právnických osob z 26 % na 24 %. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb meziročně vzrostly o (z na ), největší podíl na tomto růstu má růst ceny plynu. Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2006 činí , oproti roku 2005 došlo k jejímu navýšení o Nejvýznamnější nárůst, o , se týká dlouhodobých aktiv z titulu investic do odkupů sítí. Investice V průběhu roku 2006 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě Největší díl z této částky, , byl investován do rozvoje a obnovy distribuční soustavy. Z toho bylo vynaloženo na rozvoj sítí , na rekonstrukce sítí regulačních stanic a do odkupů sítí. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a všechny financovala z vlastních zdrojů. Společnost neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do rozšíření a rekonstrukcí technologického majetku. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. 3.2 Obchod se zemním plynem Nákup zemního plynu Společnost nakoupila v roce 2006 pro své zákazníky MWh zemního plynu. V meziročním srovnání je množství nakoupeného zemního plynu o 6,3 % pod úrovní roku Hlavní příčiny tohoto meziročního snížení lze rozdělit do tří skupin extrémně teplé počasí ve 4. čtvrtletí 2006, vliv liberalizace (odchod 10

11 jednoho významného zákazníka ke konkurenci) a úspory spotřeby v segmentu domácností. Hlavním dodavatelem zemního plynu byla, stejně jako v předcházejících letech, společnost RWE Transgas, a.s., s podílem 97,2 %. Zbývající množství bylo nakoupeno od regionálních producentů zemního plynu, tj. společnosti Moravské naftové doly, a.s., a České naftařské společnosti, s.r.o. Prodej zemního plynu V ukazateli prodeje zemního plynu došlo, stejně jako v případě nakoupeného množství, k meziročnímu snížení o 6,4 %, přičemž celkový prodej v roce 2006 činil MWh. Nižší prodeje dosáhla Společnost ve všech vykazovaných zákaznických segmentech. K největšímu poklesu došlo v kategorii velkých a středních zákazníků, kde se významně projevil vliv liberalizace trhu. Možnost změnit svého dodavatele zemního plynu využil jeden zákazník s roční spotřebou více než MWh. Druhým významným faktorem poklesu prodeje v této kategorii byla náhrada zemního plynu alternativním palivem. K podstatnému poklesu prodeje zemního plynu došlo rovněž v kategorii domácnosti, a to o 5,5 % ve srovnání s rokem V tomto případě se na poklesu nejvíce podílel vliv extrémně teplého počasí v posledním čtvrtletí roku Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Prodej celkem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Zákazníci Počet zákazníků Společnosti k 31. prosinci 2006 činil Společnost úspěšně pokračovala v získávání nových zákazníků. Přestože se potenciál v hustě plynofikovaném regionu rok od roku zmenšuje, podařilo se uzavřít jen v segmentu zákazníků maloodběratelé a domácnosti nových smluv. Po zohlednění ukončených smluv ze strany zákazníků činí čistý meziroční nárůst odběratelů. Pokles počtu zákazníků v segmentu velkoodběratelé a střední odběratelé je způsoben přesunem do kategorie maloodběratelé. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Celkem

12 Nové trhy Pouhé dvě nově plynofikované obce jsou potvrzením skutečnosti, že počet plynofikovaných obcí v regionu působnosti Společnosti je na svém maximu. Další rozšiřování plynofikace již bude založeno zejména na zahušťování plynofikovaných lokalit z důvodu nové výstavby, případně na dokončení plynofikace místních částí měst a obcí. V roce 2006 se již uskutečnila nová plynofikace 5 místních částí. Stejně jako v předchozím roce i v roce 2006 došlo k několika změnám v provozování distribučních plynovodů. Společnost předala distribuci jinému subjektu ve dvou obcích; v 7 obcích Společnost naopak převzala distribuci zemního plynu od jiného subjektu. Z celkového počtu obcí na svém licencovaném území dodávala Společnost k 31. prosinci 2006 zemní plyn do obcí (90,1 % z celkového počtu) a 462 místních částí. Marketingové a komunikační aktivity Výkon, spolehlivost, orientace na budoucnost, důvěra a orientace na zákazníka jsou hodnoty, kterými se řídí Jihomoravská plynárenská, a.s. Dalšími důležitými atributy pro naši Společnost jsou komunikace a informační otevřenost. V úsilí o posílení orientace na zákazníka a vytváření služeb šitých na míru Společnost v roce 2006 zavedla nové produkty a služby poskytované prostřednictvím internetu. K nejvyužívanějším patří kalkulátor ročních nákladů na zemní plyn, on-line objednávka servisu nebo samoodečty spotřeby zemního plynu při změně ceny. Pro střední a velké odběratele Společnost zavedla službu energetický controlling, která umožňuje průběžné sledování spotřeby zemního plynu. Na podporu prodeje doprovodných produktů v loňském roce proběhly dvě kampaně Zemní plyn INSTALACE a Zemní plyn BEZ OBAV, jejichž cílem bylo seznámit veřejnost s novými službami. Významným krokem, který přispěje ke zlepšení životního prostředí v regionu, bylo zahájení přípravy výstavby plnicí stanice CNG ve městě Brně. Tento projekt je součástí rozvoje využívání stlačeného zemního plynu v dopravě a v souladu s dohodou s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí České republiky. V loňském roce Společnost navázala na úspěšný národní sponzoringový koncept skupiny RWE energie českého filmu a RWE energie českého lyžování podporou regionálních projektů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a projektu Lyžování infočesko. V rámci reklamních aktivit se Společnost zaměřila na kulturní a sportovní akce v celém regionu jižní Moravy. Z dlouhodobě podporovaných projektů můžeme jmenovat Volejbal Brno, benefiční festival Modré dny, Mezinárodní hudební festival Moravský podzim a celou řadu dalších. Společnost se rovněž aktivně podílela na veřejně prospěšných projektech z oblasti zdravotnictví, charity, kultury, rozvoje vědy a vzdělávání. Z nejvýznamnějších připomeňme podporu Nemocnice Jihlava nebo Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Kojeneckého a dětského ústavu v Brně. Z kulturních aktivit můžeme uvést podporu Národního divadla v Brně a z oblasti vědy a vzdělávání projekt Masarykovy univerzity v Brně a ZŠ Velká Bíteš. 1 V průběhu roku došlo u dvou místních částí k získání jejich samostatnosti, a tím ke vzniku dvou nových obcí. 12

13 Jako součást komunikačních aktivit Společnost již čtvrtým rokem vydává Zákaznický časopis Žijeme na plný plyn, který v loňském roce v prestižní anketě Zlatý středník v kategorii Nejlepší B2C časopis získal ocenění a certifikát profesionální úrovně RATED. 3.4 Distribuce zemního plynu Distribuční soustava Délka VTL plynovodů (km) Délka místní sítě STL a NTL (km) Délka distribuční sítě celkem (km) Regulační stanice (ks) VVTL 9 9 VTL STL Regulační stanice celkem (ks) Protikorozní ochrana Protikorozní ochrana plynovodů patří k nejdůležitějším opatřením pro zajištění dlouhodobé životnosti a bezporuchového provozu ocelových plynovodů. Pasivní protikorozní ochranou izolací jsou chráněny veškeré ocelové plynovody všech tlakových hladin nízkotlak, středotlak, vysokotlak. Aktivní katodickou ochranou jsou chráněny veškeré vysokotlaké ocelové plynovody, celkem 3 170,748 km, a částečně i ocelové plynovody místních sítí středotlaké a nízkotlaké celkem 121,487 km. Celkem je aktivně chráněno 3 292,235 km ocelových plynovodů. Na aktivně chráněných plynovodech se nachází 200 ks stanic katodické ochrany vloženým proudem, 51 ks stanic katodické ochrany obětovanými anodami, 79 ks elektrických polarizovaných drenáží a 10 ks zesílených drenáží. Po porovnání údajů z minulých let lze konstatovat, že rozsah zařízení protikorozní ochrany na vysokotlakých plynovodech se nemění, poněvadž se ani zásadně nemění rozsah vysokotlakých ocelových plynovodů. Rozsah zařízení aktivní ochrany na místních sítích se neustále snižuje vzhledem k postupné trvalé záměně ocelových plynovodů těchto sítí na plynovody z polyetylénu. Měření V roce 2006 bylo započato s instalacemi přístrojů ELCOR 2 nového typu přepočítávačů odběru plynu u zákazníků kategorie VO a SO. Osazeno bylo prvních 100 ks. Celkem bylo v roce 2006 instalováno 13

14 230 ks přepočítávačů odběru plynu a tím dosaženo celkového počtu ks u zákazníků. K přepočítávačům odběru plynu bylo připojeno dalších 109 dálkových přenosů dat a tím bylo dosaženo celkového počtu 749 dálkových přenosů dat od zákazníků kategorie VO a SO. Ve sledovaném roce byl zpracován návrh projektu na přechod z kampaňových odečtů spotřeb zemního plynu zákazníků kategorie MO na průběžné odečty. Dále byly navrženy optimální varianty provádění fakturačních odečtů, termín realizace počíná 1. dubnem V rámci projektu na snižování ztrát zemního plynu byla vybudována a zprovozněna centrální meziregionální měřicí stanice mezi Společností a Východočeskou plynárenskou, a.s., pro distribuci zemního plynu do oblasti Jevíčka. V průběhu sledovaného roku pokračoval sběr dat pro projekt typových diagramů dodávek a ověřování matematického modelu na vybraných lokalitách. 3.5 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2006 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 1 006, což je oproti roku 2005 snížení o 17 zaměstnanců. V roce 2006 Společnost již podruhé získala ocenění Zaměstnavatel regionu. Vývoj počtu zaměstnanců Mzdy Vývoj mezd v roce 2006 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti, s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. V roce 2006 byla ve Společnosti dosažena průměrná mzda ve výši Kč. Nárůst oproti roku 2005 činil 5 %. Vývoj průměrné mzdy Kč Kč 14

15 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců V roce 2006 byla značná pozornost věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců, což se projevilo v objemu vynaložených finančních prostředků, které se navýšily oproti loňskému roku o 23 %. Personálně vzdělávací politika Společnosti kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání. V dalším vzdělávacím procesu se rozvíjely jazykové a manažerské dovednosti a prohlubovaly se profesní a odborné IT znalosti. Vzrostl počet vzdělávacích akcí, které byly realizovány podle konkrétních, speciálně zaměřených potřeb jednotlivých cílových skupin. Zaměstnanci s potenciálem mají již třetím rokem možnost růstu ve dvouletém programu Perspektivy, který pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání mladých manažerů. Velkým úspěchem pro Společnost bylo získání dotace z Evropského sociálního fondu na rozvoj manažerských a odborných dovedností zaměstnanců. Projekt s názvem Akademie nižšího a středního managementu Jihomoravské plynárenské probíhal v průběhu celého roku Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2006 Vysoká škola 12 % Základní vzdělání 1 % Vysoká odborná škola 2 % Střední odborné učiliště 45 % Gymnázium 4 % Střední odborná škola 36 % Sociální politika Společnost rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Díky osobním účtům sociálního fondu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce a na používání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Společnost umožňovala zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využití vlastních rekreačních zařízení. V průběhu roku 2006 Společnost realizovala pro zaměstnance v rámci programu preventivní lékařské péče bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci onkologických onemocnění a bezplatné očkování proti chřipce. 15

16 3.6 Informační technologie Ve sledovaném roce byly služby IT zajišťovány smluvně dodavatelskou firmou RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Hlavní činnost v oblasti IT v roce 2006 spočívala v centralizaci systémů a služeb s ohledem na bezpečnostní politiku IT a v souladu se SecPol v. 2 (2. verze bezpečnostní politiky). Významnou činností pro Společnost bylo zahájení produktivního provozu centrální části GIS ve službě PM/GIS. Dalším významným krokem byl pokračující projekt implementace SAP IS-U, který zajistil Společnosti v roce 2006 péči o zákazníky kategorie MO a v posledním čtvrtletí roku evidenci a fakturaci kategorie DOM. 3.7 Ochrana životního prostředí Společnost svou provozní činností ovlivňuje životní prostředí jen nepatrně. Naopak, plynofikací přispívá ke snižování celkové ekologické zátěže regionu. Rozvoj plynofikace umožňuje náhradu méně hodnotných paliv zemním plynem a tím snížení emisí a minimalizaci vzniku odpadů. V roce 2006 byly zpracovány plány opatření pro případ ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod pro regionální centrum v Brně a Kroměříži a pro předávací regulační stanice Bezměrov, Podolí a Velké Němčice. Plány řeší prevenci a postup při vzniku havárie v objektech, ve kterých je nakládáno s látkami závadnými vodám ve větším objemu, případně v zátopových územích. V oblasti řešení starých ekologických zátěží z období výroby svítiplynu byla zpracována analýza rizik pro areál Brno území kontaminované ropnými látkami a aktualizované analýzy rizik pro areály Prostějov a Jihlava. V průběhu sledovaného roku dále pokračovaly práce na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu v prostoru kontaminovaném polyaromatickými uhlovodíky v areálu v Brně. Na všechny staré ekologické zátěže byla již v roce 1997 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku ČR na úhradu nákladů souvisejících se sanacemi. 3.8 Následné události Společnost se k 1. lednu 2007 rozdělila na dva právně samostatné a nezávisle fungující subjekty dle směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Jihomoravská plynárenská, a.s., od 1. ledna 2007 přestala vykonávat roli provozovatele distribuční soustavy, kterou nově převzala dceřiná společnost JMP Net, s.r.o. 16

17 Od 1. ledna 2007 vstoupilo v platnost nové cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které zákazníkům přineslo zlevnění cen. Od stejného dne byl plně otevřen trh se zemním plynem. Od 1. dubna 2007 je Energetickým regulačním úřadem ukončena regulace cen plynu. 3.9 Výhled Hlavním cílem v roce 2007 je stabilizace Společnosti po ukončení procesu unbundlingu, zejména optimalizace vnitřní struktury a vnitrofiremních procesů s cílem nadále zhodnocovat akcionářům jejich investice a zkvalitňovat poskytování služeb našim zákazníkům. Dlouhodobým záměrem Společnosti je udržení tradičně silné pozice na otevřeném trhu s plynem a posílení hodnotových partnerství přínosných pro rozvoj regionů, ve kterých Společnost působí. 17

18 4. Údaje o emitentovi 4.1 Základní údaje Obchodní firma: Jihomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti: Společnost byla založena dle českého právního řádu, dle 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (čl. 1 stanov Společnosti). Společnost byla založena jednorázově dne 12. října 1993 Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu. Společnost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Předmět podnikání Společnosti: Stanovy Společnosti, článek 5 1. Distribuce plynu a obchod s plynem 2. Výroba elektřiny 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 4. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 5. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 6. Obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod) 7. Obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (velkoobchod) 8. Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 9. Pronájem motorových vozidel 10. Ubytovací služby 11. Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 12. Pronájem a půjčování věcí movitých 13. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 15. Opravy silničních vozidel 16. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17. Činnost technických poradců v oblasti energetiky a plynárenství 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 19. Zprostředkování obchodu a služeb 20. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 22. Testování, měření, analýzy a kontroly 18

19 23. Montáž měřidel 24. Správa a údržba nemovitostí 25. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28. Realitní činnost 29. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30. Kopírovací práce 31. Skladování zboží a manipulace s nákladem 32. Poskytování služeb elektronických komunikací 33. Poskytování technických služeb 34. Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 35. Reklamní činnost a marketing 4.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské listině a oceněným ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26. Základní kapitál ve výši Kč je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě Kč. V průběhu předcházejících dvou let nedošlo ke změnám výše základního kapitálu Společnosti. Pravidla postupu pro zvyšování nebo snižování základního kapitálu jsou obsažena ve stanovách Společnosti. Údaje o cenných papírech Akcie byly vydány v souvislosti se založením společnosti 1. ledna 1994 a jsou kmenovými akciemi Společnosti. Akcie na majitele jsou kótovány na oficiálním trhu s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 19

20 Druh akcie kmenová akcie kmenová Forma na majitele na jméno Podoba zaknihovaná Počet kusů ISIN / SIN / SIN CZ / Celkový objem emise Kč Kč Jmenovitá hodnota Způsob zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru Způsob převodu cenného papíru Omezení převoditelnosti Obchodování na regulovaných trzích v ČR Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí Kč Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. emitent Převody akcií jsou realizovány prostřednictvím SCP. Převoditelnost není omezena. Burza cenných papírů Praha, a.s. vedlejší trh RM-SYSTÉM, a.s. Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu. Akcie nejsou kótované. Název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy Čistý výnos emise pro emitenta Výplatu dividend Společnost zajišťuje sama s využitím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: Z emise neplynul pro emitenta žádný výnos. Akcionáři Společnosti k 31. prosinci 2006 Název RWE Gas International B.V. RWE Transgas, a.s. E.ON Czech Holding AG Sídlo Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království Limuzská 12/3135, Praha 10 Strašnice, Česká Republika Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková Republika Německo Podíl na základním kapitálu v % 47,66 2,46 43,73 Ostatní právnické osoby --- 5,10 Fyzické osoby --- 0,56 Města a obce --- 0,49 20

21 Výše podílu na základním kapitálu opravňuje jmenované akcionáře k výkonu jejich hlasovacích práv na valných hromadách. Společnost byla k 31. prosinci 2006 součástí koncernu RWE. Společnost RWE Aktiengesellschaft k tomuto datu nepřímo disponovala 50,12 % podílem na základním kapitálu Společnosti. RWE Aktiengesellschaft byla ovládající osobou RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2006 je uvedeno na třetí straně obálky výroční zprávy jako příloha ke Zprávě představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2006, která je součástí této výroční zprávy (kap. 7). Popis práv vyplývajících z akcií Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy Společnosti. Akcionářem Společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo účasti na řízení Společnosti za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat Jednací řád valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další informace o akciích V roce 2006 ani v roce předcházejícím nedošlo k nabídce převzetí akcií Společnosti činěné třetími osobami. Společnost neučinila nabídku převzetí akcií jiných společností. Společnost nevydala žádné vyměnitelné ani prozatímní cenné papíry. Společnost ani žádná osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné vlastní akcie emitenta. Společnost nevydala akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu. Zvýšení a snížení základního kapitálu i změny práv jednotlivých druhů akcií se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a stanov společnosti. 21

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více