Výroční zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2006

2 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) 969 Investice (mil. Kč) 851 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Rozdělení Společnosti V souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona došlo k 1. lednu 2007 k rozdělení Společnosti. Nyní po tzv. unbundlingu samostatně a nezávisle podnikají jako regionální plynárenská společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., a provozovatel distribuční soustavy JMP Net, s.r.o. Je tak splněna povinnost oddělení činností spojených s obchodem od přepravy zemního plynu. Použité zkratky a.s. akciová společnost NTL nízkotlak AG Aktiengesellschaft (akciová společnost) (označení tlakové úrovně do 5 kpa) s.r.o. společnost s ručením omezeným STL středotlak DIČ daňové identifikační číslo (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) IČ identifikační číslo VTL vysokotlak DPH daň z přidané hodnoty (označení tlakové úrovně do 4 MPa) CAS české účetní standardy VVTL velmi vysoký tlak IFRS mezinárodní standardy účetního (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) výkaznictví IT informační technologie MF ČR Ministerstvo financí České republiky CNG stlačený zemní plyn DOM domácnost ZK základní kapitál MO maloodběratel PM údržba zařízení (Plant Maintance) SO střední odběratel PRS předávání regulační stanice VO velkoodběratel GIS geografický informační systém Termínem Společnost se v textu zkracuje název Jihomoravská plynárenská, a.s.

3 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Distribuce zemního plynu Lidské zdroje Informační technologie Ochrana životního prostředí Následné události Výhled Údaje o emitentovi Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Společnosti Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta registrovaného cenného papíru Kapitálové účasti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Výrok auditory k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 Děvičky. Zřícenina hradu na severovýchodním konci Pálavských vrchů, nedaleko Novomlýnských nádrží. Před miliony let tu bylo prehistorické moře. Ve 13. století na příkré, ze tří stran nepřístupné skále vyrostl pevný hrad. Poprvé je připomínán roku 1222 pod slovanským názvem Dewiczky. Byl však také zván Maydberch, či Dívčí hrady. Během staletí byl dostavován a upravován. Ke zkáze ho odsoudili až švédští vojáci za třicetileté války. Ze zpustlého hradu ale ještě dlouho vyhlížely hlídky vesničanů, zda se neblíží nepřítel či zda někde nevypukl požár. 4

5 5

6 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi v úvodu této výroční zprávy poděkovat všem, kteří se v roce 2006 podíleli na úspěšném hospodářském výsledku Jihomoravské plynárenské, a.s. Rok 2006 byl bohatý na celou řadu událostí, které měly zásadní vliv nejen na další vývoj naší společnosti, ale i na formování trhu se zemním plynem v České republice. První polovina roku se do paměti většiny z nás zapsala jako období s dlouhým a nezvykle mrazivým zimním počasím. Díky tomu, ale také jako výsledek plánování a důsledné kontroly všech nákladů, dosáhla Jihomoravská plynárenská, a.s., nejlepšího hospodářského výsledku v novodobé historii Společnosti. Následkem dlouhé zimy a množství sněhu došlo v době jarního tání k lokálním záplavám a sesuvům půdy, které způsobily v řadě míst značná poškození plynovodů a regulačních stanic. Nejvíce postiženými oblastmi byly Uherskohradišťsko, Kroměřížsko, Zlínsko, Hodonínsko a Jihlavsko. Díky mimořádnému pracovnímu nasazení početné skupiny zaměstnanců jsme se i s těmito neočekávanými událostmi úspěšně vypořádali a dodávky plynu byly v průběhu celého roku spolehlivě zajištěny. Uplynulý rok byl pro významnou část našich zákazníků rokem otevření trhu se zemním plynem, na kterém získali právo výběru svého dodavatele. V rámci celé České republiky došlo k prvním změnám dodavatelů plynu konečným zákazníkům právě na území, kde má dominantní postavení naše společnost. Druhá etapa otevření trhu se zemním plynem přinesla Jihomoravské plynárenské, a.s., také úspěchy v oblasti obchodu. Mezi nejvýznamnější lze zařadit více než čtyři tisíce nově připojených zákazníků a návrat jednoho z nejvýznamnějších zákazníků v našem regionu. V důsledku složité situace na trhu s plynem, spojené s celosvětovým růstem cen, byla v roce 2006 znovu zavedena cenová regulace pro všechny kategorie zákazníků. V průběhu celého roku byl kladen důraz na zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných zákazníkům prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. V důsledku zákonné povinnosti oddělit nejpozději od 1. ledna 2007 provozovatele distribuční soustavy, tzv. unbundlingu, probíhal napříč celou společností náročný projekt, jehož cílem byla příprava a realizace všech nezbytných opatření pro splnění tohoto cíle. Byla založena dceřiná společnost JMP Net, s.r.o., která se stala držitelem licence na distribuci plynu, Jihomoravská plynárenská, a.s., bude nadále držitelem licence na obchod s plynem. Tento projekt byl společně s koncem roku 2006 úspěšně završen. Za velmi významné považuji také trvalé zlepšování práce s našimi zaměstnanci, které bylo již podruhé oceněno titulem Zaměstnavatel regionu. 6

7 Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že i v roce 2007 se nám podaří plnit naše cíle se stejným nasazením a odpovědností a upevníme tak postavení Společnosti na plně liberalizovaném trhu se zemním plynem. Ing. Tomáš Tichý předseda představenstva 7

8 2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2006 Dozorčí rada pracovala v roce 2006 v devítičlenném složení. Dohlížela na výkon působení představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad Společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2006 na čtyřech řádných a čtyřech mimořádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve Společnosti, o hospodářských výsledcích a finančním stavu Společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na: hospodářské výsledky, včetně průběžně zpřesňovaných prognóz pro rok 2006; průběh přípravy právního oddělení provozovatele distribuční soustavy od obchodníka se zemním plynem (dále jen unbundling ) ve smyslu novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon); přípravu valných hromad v roce 2006, a to jak řádné valné hromady, tak mimořádných valných hromad projednávajících např. vklad části podniku do dceřiné společnosti JMP Net, s.r.o., v souvislosti s unbundlingem Společnosti a dále vklad části podniku společnosti Českomoravská plynárenská, a.s., do Společnosti v souvislosti s odkupem plynárenských distribučních sítí. Dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla vždy v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém zasedání dne 20. září 2006 dozorčí rada schválila auditora řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2006, firmu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Dne 16. března 2007 přezkoumala dozorčí rada zprávu představenstva zpracovanou dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku. K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Na tomto zasedání dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2006, včetně auditorské zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2006, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 8

9 Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2006 a návrh na rozdělení zisku za rok 2006 předkládaný představenstvem schválit. Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro Společnost v roce V Brně dne 16. března 2007 Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc. místopředseda dozorčí rady 9

10 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Společnost v roce 2006 dosáhla historicky nejlepších hospodářských výsledků. Čistý zisk činil , v meziročním porovnání došlo k jeho nárůstu o , což představuje nárůst o 14,6 %. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2006 dosáhl , v porovnání s rokem 2005 zaznamenal nárůst o , tj. o 11,8 %. Do růstu čistého zisku se promítlo i meziroční snížení nominální sazby daně z příjmu právnických osob z 26 % na 24 %. Tržby z prodeje zemního plynu a ostatních služeb meziročně vzrostly o (z na ), největší podíl na tomto růstu má růst ceny plynu. Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2006 činí , oproti roku 2005 došlo k jejímu navýšení o Nejvýznamnější nárůst, o , se týká dlouhodobých aktiv z titulu investic do odkupů sítí. Investice V průběhu roku 2006 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě Největší díl z této částky, , byl investován do rozvoje a obnovy distribuční soustavy. Z toho bylo vynaloženo na rozvoj sítí , na rekonstrukce sítí regulačních stanic a do odkupů sítí. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a všechny financovala z vlastních zdrojů. Společnost neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá zejména s investicemi do rozšíření a rekonstrukcí technologického majetku. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. 3.2 Obchod se zemním plynem Nákup zemního plynu Společnost nakoupila v roce 2006 pro své zákazníky MWh zemního plynu. V meziročním srovnání je množství nakoupeného zemního plynu o 6,3 % pod úrovní roku Hlavní příčiny tohoto meziročního snížení lze rozdělit do tří skupin extrémně teplé počasí ve 4. čtvrtletí 2006, vliv liberalizace (odchod 10

11 jednoho významného zákazníka ke konkurenci) a úspory spotřeby v segmentu domácností. Hlavním dodavatelem zemního plynu byla, stejně jako v předcházejících letech, společnost RWE Transgas, a.s., s podílem 97,2 %. Zbývající množství bylo nakoupeno od regionálních producentů zemního plynu, tj. společnosti Moravské naftové doly, a.s., a České naftařské společnosti, s.r.o. Prodej zemního plynu V ukazateli prodeje zemního plynu došlo, stejně jako v případě nakoupeného množství, k meziročnímu snížení o 6,4 %, přičemž celkový prodej v roce 2006 činil MWh. Nižší prodeje dosáhla Společnost ve všech vykazovaných zákaznických segmentech. K největšímu poklesu došlo v kategorii velkých a středních zákazníků, kde se významně projevil vliv liberalizace trhu. Možnost změnit svého dodavatele zemního plynu využil jeden zákazník s roční spotřebou více než MWh. Druhým významným faktorem poklesu prodeje v této kategorii byla náhrada zemního plynu alternativním palivem. K podstatnému poklesu prodeje zemního plynu došlo rovněž v kategorii domácnosti, a to o 5,5 % ve srovnání s rokem V tomto případě se na poklesu nejvíce podílel vliv extrémně teplého počasí v posledním čtvrtletí roku Nákup a prodej zemního plynu (v MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Prodej celkem Obchodní, marketingové a komunikační aktivity Zákazníci Počet zákazníků Společnosti k 31. prosinci 2006 činil Společnost úspěšně pokračovala v získávání nových zákazníků. Přestože se potenciál v hustě plynofikovaném regionu rok od roku zmenšuje, podařilo se uzavřít jen v segmentu zákazníků maloodběratelé a domácnosti nových smluv. Po zohlednění ukončených smluv ze strany zákazníků činí čistý meziroční nárůst odběratelů. Pokles počtu zákazníků v segmentu velkoodběratelé a střední odběratelé je způsoben přesunem do kategorie maloodběratelé. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti Celkem

12 Nové trhy Pouhé dvě nově plynofikované obce jsou potvrzením skutečnosti, že počet plynofikovaných obcí v regionu působnosti Společnosti je na svém maximu. Další rozšiřování plynofikace již bude založeno zejména na zahušťování plynofikovaných lokalit z důvodu nové výstavby, případně na dokončení plynofikace místních částí měst a obcí. V roce 2006 se již uskutečnila nová plynofikace 5 místních částí. Stejně jako v předchozím roce i v roce 2006 došlo k několika změnám v provozování distribučních plynovodů. Společnost předala distribuci jinému subjektu ve dvou obcích; v 7 obcích Společnost naopak převzala distribuci zemního plynu od jiného subjektu. Z celkového počtu obcí na svém licencovaném území dodávala Společnost k 31. prosinci 2006 zemní plyn do obcí (90,1 % z celkového počtu) a 462 místních částí. Marketingové a komunikační aktivity Výkon, spolehlivost, orientace na budoucnost, důvěra a orientace na zákazníka jsou hodnoty, kterými se řídí Jihomoravská plynárenská, a.s. Dalšími důležitými atributy pro naši Společnost jsou komunikace a informační otevřenost. V úsilí o posílení orientace na zákazníka a vytváření služeb šitých na míru Společnost v roce 2006 zavedla nové produkty a služby poskytované prostřednictvím internetu. K nejvyužívanějším patří kalkulátor ročních nákladů na zemní plyn, on-line objednávka servisu nebo samoodečty spotřeby zemního plynu při změně ceny. Pro střední a velké odběratele Společnost zavedla službu energetický controlling, která umožňuje průběžné sledování spotřeby zemního plynu. Na podporu prodeje doprovodných produktů v loňském roce proběhly dvě kampaně Zemní plyn INSTALACE a Zemní plyn BEZ OBAV, jejichž cílem bylo seznámit veřejnost s novými službami. Významným krokem, který přispěje ke zlepšení životního prostředí v regionu, bylo zahájení přípravy výstavby plnicí stanice CNG ve městě Brně. Tento projekt je součástí rozvoje využívání stlačeného zemního plynu v dopravě a v souladu s dohodou s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí České republiky. V loňském roce Společnost navázala na úspěšný národní sponzoringový koncept skupiny RWE energie českého filmu a RWE energie českého lyžování podporou regionálních projektů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a projektu Lyžování infočesko. V rámci reklamních aktivit se Společnost zaměřila na kulturní a sportovní akce v celém regionu jižní Moravy. Z dlouhodobě podporovaných projektů můžeme jmenovat Volejbal Brno, benefiční festival Modré dny, Mezinárodní hudební festival Moravský podzim a celou řadu dalších. Společnost se rovněž aktivně podílela na veřejně prospěšných projektech z oblasti zdravotnictví, charity, kultury, rozvoje vědy a vzdělávání. Z nejvýznamnějších připomeňme podporu Nemocnice Jihlava nebo Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Kojeneckého a dětského ústavu v Brně. Z kulturních aktivit můžeme uvést podporu Národního divadla v Brně a z oblasti vědy a vzdělávání projekt Masarykovy univerzity v Brně a ZŠ Velká Bíteš. 1 V průběhu roku došlo u dvou místních částí k získání jejich samostatnosti, a tím ke vzniku dvou nových obcí. 12

13 Jako součást komunikačních aktivit Společnost již čtvrtým rokem vydává Zákaznický časopis Žijeme na plný plyn, který v loňském roce v prestižní anketě Zlatý středník v kategorii Nejlepší B2C časopis získal ocenění a certifikát profesionální úrovně RATED. 3.4 Distribuce zemního plynu Distribuční soustava Délka VTL plynovodů (km) Délka místní sítě STL a NTL (km) Délka distribuční sítě celkem (km) Regulační stanice (ks) VVTL 9 9 VTL STL Regulační stanice celkem (ks) Protikorozní ochrana Protikorozní ochrana plynovodů patří k nejdůležitějším opatřením pro zajištění dlouhodobé životnosti a bezporuchového provozu ocelových plynovodů. Pasivní protikorozní ochranou izolací jsou chráněny veškeré ocelové plynovody všech tlakových hladin nízkotlak, středotlak, vysokotlak. Aktivní katodickou ochranou jsou chráněny veškeré vysokotlaké ocelové plynovody, celkem 3 170,748 km, a částečně i ocelové plynovody místních sítí středotlaké a nízkotlaké celkem 121,487 km. Celkem je aktivně chráněno 3 292,235 km ocelových plynovodů. Na aktivně chráněných plynovodech se nachází 200 ks stanic katodické ochrany vloženým proudem, 51 ks stanic katodické ochrany obětovanými anodami, 79 ks elektrických polarizovaných drenáží a 10 ks zesílených drenáží. Po porovnání údajů z minulých let lze konstatovat, že rozsah zařízení protikorozní ochrany na vysokotlakých plynovodech se nemění, poněvadž se ani zásadně nemění rozsah vysokotlakých ocelových plynovodů. Rozsah zařízení aktivní ochrany na místních sítích se neustále snižuje vzhledem k postupné trvalé záměně ocelových plynovodů těchto sítí na plynovody z polyetylénu. Měření V roce 2006 bylo započato s instalacemi přístrojů ELCOR 2 nového typu přepočítávačů odběru plynu u zákazníků kategorie VO a SO. Osazeno bylo prvních 100 ks. Celkem bylo v roce 2006 instalováno 13

14 230 ks přepočítávačů odběru plynu a tím dosaženo celkového počtu ks u zákazníků. K přepočítávačům odběru plynu bylo připojeno dalších 109 dálkových přenosů dat a tím bylo dosaženo celkového počtu 749 dálkových přenosů dat od zákazníků kategorie VO a SO. Ve sledovaném roce byl zpracován návrh projektu na přechod z kampaňových odečtů spotřeb zemního plynu zákazníků kategorie MO na průběžné odečty. Dále byly navrženy optimální varianty provádění fakturačních odečtů, termín realizace počíná 1. dubnem V rámci projektu na snižování ztrát zemního plynu byla vybudována a zprovozněna centrální meziregionální měřicí stanice mezi Společností a Východočeskou plynárenskou, a.s., pro distribuci zemního plynu do oblasti Jevíčka. V průběhu sledovaného roku pokračoval sběr dat pro projekt typových diagramů dodávek a ověřování matematického modelu na vybraných lokalitách. 3.5 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2006 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 1 006, což je oproti roku 2005 snížení o 17 zaměstnanců. V roce 2006 Společnost již podruhé získala ocenění Zaměstnavatel regionu. Vývoj počtu zaměstnanců Mzdy Vývoj mezd v roce 2006 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti, s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. V roce 2006 byla ve Společnosti dosažena průměrná mzda ve výši Kč. Nárůst oproti roku 2005 činil 5 %. Vývoj průměrné mzdy Kč Kč 14

15 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců V roce 2006 byla značná pozornost věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců, což se projevilo v objemu vynaložených finančních prostředků, které se navýšily oproti loňskému roku o 23 %. Personálně vzdělávací politika Společnosti kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání. V dalším vzdělávacím procesu se rozvíjely jazykové a manažerské dovednosti a prohlubovaly se profesní a odborné IT znalosti. Vzrostl počet vzdělávacích akcí, které byly realizovány podle konkrétních, speciálně zaměřených potřeb jednotlivých cílových skupin. Zaměstnanci s potenciálem mají již třetím rokem možnost růstu ve dvouletém programu Perspektivy, který pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání mladých manažerů. Velkým úspěchem pro Společnost bylo získání dotace z Evropského sociálního fondu na rozvoj manažerských a odborných dovedností zaměstnanců. Projekt s názvem Akademie nižšího a středního managementu Jihomoravské plynárenské probíhal v průběhu celého roku Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2006 Vysoká škola 12 % Základní vzdělání 1 % Vysoká odborná škola 2 % Střední odborné učiliště 45 % Gymnázium 4 % Střední odborná škola 36 % Sociální politika Společnost rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Díky osobním účtům sociálního fondu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce a na používání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Společnost umožňovala zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využití vlastních rekreačních zařízení. V průběhu roku 2006 Společnost realizovala pro zaměstnance v rámci programu preventivní lékařské péče bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci onkologických onemocnění a bezplatné očkování proti chřipce. 15

16 3.6 Informační technologie Ve sledovaném roce byly služby IT zajišťovány smluvně dodavatelskou firmou RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Hlavní činnost v oblasti IT v roce 2006 spočívala v centralizaci systémů a služeb s ohledem na bezpečnostní politiku IT a v souladu se SecPol v. 2 (2. verze bezpečnostní politiky). Významnou činností pro Společnost bylo zahájení produktivního provozu centrální části GIS ve službě PM/GIS. Dalším významným krokem byl pokračující projekt implementace SAP IS-U, který zajistil Společnosti v roce 2006 péči o zákazníky kategorie MO a v posledním čtvrtletí roku evidenci a fakturaci kategorie DOM. 3.7 Ochrana životního prostředí Společnost svou provozní činností ovlivňuje životní prostředí jen nepatrně. Naopak, plynofikací přispívá ke snižování celkové ekologické zátěže regionu. Rozvoj plynofikace umožňuje náhradu méně hodnotných paliv zemním plynem a tím snížení emisí a minimalizaci vzniku odpadů. V roce 2006 byly zpracovány plány opatření pro případ ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod pro regionální centrum v Brně a Kroměříži a pro předávací regulační stanice Bezměrov, Podolí a Velké Němčice. Plány řeší prevenci a postup při vzniku havárie v objektech, ve kterých je nakládáno s látkami závadnými vodám ve větším objemu, případně v zátopových územích. V oblasti řešení starých ekologických zátěží z období výroby svítiplynu byla zpracována analýza rizik pro areál Brno území kontaminované ropnými látkami a aktualizované analýzy rizik pro areály Prostějov a Jihlava. V průběhu sledovaného roku dále pokračovaly práce na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu v prostoru kontaminovaném polyaromatickými uhlovodíky v areálu v Brně. Na všechny staré ekologické zátěže byla již v roce 1997 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku ČR na úhradu nákladů souvisejících se sanacemi. 3.8 Následné události Společnost se k 1. lednu 2007 rozdělila na dva právně samostatné a nezávisle fungující subjekty dle směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Jihomoravská plynárenská, a.s., od 1. ledna 2007 přestala vykonávat roli provozovatele distribuční soustavy, kterou nově převzala dceřiná společnost JMP Net, s.r.o. 16

17 Od 1. ledna 2007 vstoupilo v platnost nové cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které zákazníkům přineslo zlevnění cen. Od stejného dne byl plně otevřen trh se zemním plynem. Od 1. dubna 2007 je Energetickým regulačním úřadem ukončena regulace cen plynu. 3.9 Výhled Hlavním cílem v roce 2007 je stabilizace Společnosti po ukončení procesu unbundlingu, zejména optimalizace vnitřní struktury a vnitrofiremních procesů s cílem nadále zhodnocovat akcionářům jejich investice a zkvalitňovat poskytování služeb našim zákazníkům. Dlouhodobým záměrem Společnosti je udržení tradičně silné pozice na otevřeném trhu s plynem a posílení hodnotových partnerství přínosných pro rozvoj regionů, ve kterých Společnost působí. 17

18 4. Údaje o emitentovi 4.1 Základní údaje Obchodní firma: Jihomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti: Společnost byla založena dle českého právního řádu, dle 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (čl. 1 stanov Společnosti). Společnost byla založena jednorázově dne 12. října 1993 Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu. Společnost vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Předmět podnikání Společnosti: Stanovy Společnosti, článek 5 1. Distribuce plynu a obchod s plynem 2. Výroba elektřiny 3. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 4. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 5. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 6. Obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod) 7. Obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (velkoobchod) 8. Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 9. Pronájem motorových vozidel 10. Ubytovací služby 11. Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 12. Pronájem a půjčování věcí movitých 13. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 15. Opravy silničních vozidel 16. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17. Činnost technických poradců v oblasti energetiky a plynárenství 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 19. Zprostředkování obchodu a služeb 20. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21. Zpracování dat, služby databank, správa sítí 22. Testování, měření, analýzy a kontroly 18

19 23. Montáž měřidel 24. Správa a údržba nemovitostí 25. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28. Realitní činnost 29. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30. Kopírovací práce 31. Skladování zboží a manipulace s nákladem 32. Poskytování služeb elektronických komunikací 33. Poskytování technických služeb 34. Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 35. Reklamní činnost a marketing 4.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské listině a oceněným ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26. Základní kapitál ve výši Kč je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě Kč. V průběhu předcházejících dvou let nedošlo ke změnám výše základního kapitálu Společnosti. Pravidla postupu pro zvyšování nebo snižování základního kapitálu jsou obsažena ve stanovách Společnosti. Údaje o cenných papírech Akcie byly vydány v souvislosti se založením společnosti 1. ledna 1994 a jsou kmenovými akciemi Společnosti. Akcie na majitele jsou kótovány na oficiálním trhu s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 19

20 Druh akcie kmenová akcie kmenová Forma na majitele na jméno Podoba zaknihovaná Počet kusů ISIN / SIN / SIN CZ / Celkový objem emise Kč Kč Jmenovitá hodnota Způsob zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru Způsob převodu cenného papíru Omezení převoditelnosti Obchodování na regulovaných trzích v ČR Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí Kč Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. emitent Převody akcií jsou realizovány prostřednictvím SCP. Převoditelnost není omezena. Burza cenných papírů Praha, a.s. vedlejší trh RM-SYSTÉM, a.s. Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu. Akcie nejsou kótované. Název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy Čistý výnos emise pro emitenta Výplatu dividend Společnost zajišťuje sama s využitím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: Z emise neplynul pro emitenta žádný výnos. Akcionáři Společnosti k 31. prosinci 2006 Název RWE Gas International B.V. RWE Transgas, a.s. E.ON Czech Holding AG Sídlo Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království Limuzská 12/3135, Praha 10 Strašnice, Česká Republika Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková Republika Německo Podíl na základním kapitálu v % 47,66 2,46 43,73 Ostatní právnické osoby --- 5,10 Fyzické osoby --- 0,56 Města a obce --- 0,49 20

21 Výše podílu na základním kapitálu opravňuje jmenované akcionáře k výkonu jejich hlasovacích práv na valných hromadách. Společnost byla k 31. prosinci 2006 součástí koncernu RWE. Společnost RWE Aktiengesellschaft k tomuto datu nepřímo disponovala 50,12 % podílem na základním kapitálu Společnosti. RWE Aktiengesellschaft byla ovládající osobou RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2006 je uvedeno na třetí straně obálky výroční zprávy jako příloha ke Zprávě představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2006, která je součástí této výroční zprávy (kap. 7). Popis práv vyplývajících z akcií Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy Společnosti. Akcionářem Společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo účasti na řízení Společnosti za podmínek stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musejí respektovat Jednací řád valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další informace o akciích V roce 2006 ani v roce předcházejícím nedošlo k nabídce převzetí akcií Společnosti činěné třetími osobami. Společnost neučinila nabídku převzetí akcií jiných společností. Společnost nevydala žádné vyměnitelné ani prozatímní cenné papíry. Společnost ani žádná osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné vlastní akcie emitenta. Společnost nevydala akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu. Zvýšení a snížení základního kapitálu i změny práv jednotlivých druhů akcií se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a stanov společnosti. 21

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Výkaz o správě a řízení společnosti

Výkaz o správě a řízení společnosti Výkaz o správě a řízení společnosti Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Středočeská plynárenská, a.s. Výroční zpráva 2005

Středočeská plynárenská, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby (mil. Kč) 7 045 EBITDA (mil. Kč) 702 Provozní zisk (mil. Kč) 437 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 418 Zisk po zdanění (mil. Kč) 316 Investice (mil. Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky

Vybrané ukazatele (dle CAS) Použité zkratky Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 8 975 EBITDA (mil. Kč) 649 Provozní zisk (mil. Kč) 179 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 597 Zisk po zdanění (mil. Kč) 561 Zisk po zdanění

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více