VÝROČNÍ ZPRÁVA LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

2 [ 1 ]

3 Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství II. Vybrané údaje o společnosti...12 Základní údaje o společnosti Údaje o činnosti Údaje o finanční situaci...25 a vlastnických podílech III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku [ 2 ]

4 IV. Důležité události...48 I. čtvrtletí roku 2005 V. Informace o očekávané...56 situaci Údaje o očekávané hospodářské...56 a finanční situaci ve víceletém výhledu Informace o očekávané situaci v roce 2005 VII. Ostatní finanční informace Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Vybrané finančně ekonomické...91 ukazatele VI. Finanční část účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích (Cash flow) Přehled o změnách vlastního...69 kapitálu VIII. Výrok auditora IX. Zpráva dozorčí rady X. Údaje o osobách...96 odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky XI. Zkratky...97 XII. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Příloha k účetní závěrce...70 za rok 2004 [ 3 ]

5 10 let Pražské plynárenské akciové společnosti [ 4 ]

6 Rekonstrukce objektu Pražské plynárenské, a. s., na Národní třídě 38 začala v listopadu Jedná se o rozsáhlý čtyřkřídlý raně klasicistní objekt palácového charakteru z konce 18. století, který je památkově chráněný. Náročná rekonstrukce byla ukončena na jaře roku V současné době je objekt zejména využíván jako kanceláře, pro jednání vedení, představenstva a dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. [ 5 ]

7 I. Úvod Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu Pražské plynárenské, akciové společnosti, za rok V souladu s rostoucími požadavky na povinný rozsah zveřejňovaných informací je aktuální výroční zpráva již tradičně obsáhlejší než zpráva předešlá a jsem přesvědčen, že skutečně detailně vypovídá o aktivitách a výsledcích společnosti v minulém období. Ani sebevětší množství pečlivě seskupených údajů však nemůže dát odpověď na otázku, co vlastně znamenal rok 2004 pro Pražskou plynárenskou a vůbec celé české plynárenství. Proto mi dovolte, abych ve zkratce konstatoval, že rok 2004 byl především koncem starých časů. Po více než 150 let sváděli čeští plynaři konkurenční boj o zákazníka téměř výhradně s dodavateli jiných energetických médií. Zákazník si tak prodej a dodávku plynu v určitém místě automaticky spojoval s jedinou regionální nebo městskou společností. Schválením novely energetického zákona na konci roku 2004 a následným zahájením liberalizace trhu se zemním plynem v České republice od se tato praxe stala historií. Velké systémové změny nikdy neprobíhají snadno. Objevují se otazníky nad některými aspekty fungování trhu. Jsou vedeny diskuse, zda proces liberalizace přinese očekávané benefity individuální a národohospodářské a zda složitost a vysoké náklady transformace nepřinesou paradoxně vyšší ceny. [ 6 ]

8 Ať se dočkáme jakýchkoli odpovědí, cíl Pražské plynárenské, a. s., zůstává v podstatě neměnný: spokojenost našeho zákazníka. Chceme, aby si náš zákazník i v časech nových spojil se zemním plynem v první řadě služby Pražské plynárenské a využíval jich s pocitem jistoty a dobré hodnoty. Mohu s potěšením konstatovat, že k tomu byl prací managementu a zaměstnanců společnosti v roce 2004 vytvořen dobrý základ. Zasluhují si za to poděkování. A závěrem dovolte, abych samozřejmě ještě poděkoval všem zákazníkům, akcionářům a obchodním partnerům za důvěru a spolupráci. Pavel Hurda předseda představenstva [ 7 ]

9 Historie a vývoj pražského plynárenství Den 15. září 1847, kdy se v ulicích Prahy rozsvítilo prvních více než 200 plynových lamp, je označován za počátek plynárenství v Praze a v Čechách vůbec. První pražská plynárna byla postavena v tehdejší předměstské obci Karlín. Na přelomu 50. a 60. let 19. století se pražské zastupitelstvo rozhodlo postavit vlastní obecní plynárnu. Volba padla na Žižkov, kde byl 28. dubna 1866 zahájen provoz v první obecní plynárně v Praze. Ta převzala veškeré veřejné osvětlení ve městě. Plyn zpočátku sloužil převážně k osvětlování ulic, domácností a provozoven. Od 60. let 19. století však byly stále více využívány výhody svítiplynu i pro vaření a pečení, ohřev užitkové vody a vytápění. Po 1. světové válce rostly požadavky na dodávku plynu a nároky na jeho výrobu. V roce 1927 byla obcí pražskou dostavěna v Praze Michli největší a nejmodernější karbonizační plynárna tehdejšího Československa. V té době patřila také k největším a nejmodernějším plynárnám v Evropě a umožnila postupně rušit zastaralé a již nevyhovující plynárny. V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu. Tím započala v plynárenství nová etapa rozvoje, která byla založena na rušení lokálních plynáren a napojování obcí na velkokapacitní zdroje dálkovými plynovody. V roce 1968 byl postaven velkokapacitní špičkový zdroj svítiplynu také v Praze Měcholupech. S ohledem na nedostatečné tuzemské zdroje zemního plynu byl další rozvoj plynárenství podmíněn dodávkami ze zahraničí. V roce 1971 začalo budování velké tranzitní soustavy propojující východní Evropu s Evropou západní sítí velmi vysokotlakých plynovodů. V roce 1974 byl přiveden zemní plyn odbočkou z tranzitního plynovodu do plynárny v Měcholupech. Tento přivaděč se stal rozhodujícím zdrojem zemního plynu pro Prahu. V témže roce byla zahájena záměna svítiplynu zemním plynem v pražském plynárenském systému. Byla úspěšně ukončena o 14 let později a nastoupila nová, modernější, ekologičtější a bezpečnější éra zemního plynu, která posunula plynárenství do třetího tisíciletí. [ 8 ]

10 V roce 1946 vznikly v Československu čtyři plynárenské podniky, jedním z nich byly Západočeské plynárny, n. p., se sídlem v Praze. O čtyři roky později bylo československé plynárenství rozděleno do deseti krajských podniků. Pražské plynárenství bylo začleněno do národních podniků Středočeské výrobny Praha a Středočeský rozvod Praha. V roce 1961 byly Středočeské výrobny Praha přejmenovány na Středočeské plynárny Praha. V roce 1990 byly z tehdejších Středočeských plynáren, odštěpného závodu, které byly součástí Českých plynárenských podniků, s. p., vyčleněny závody Propan butan Satalice a Výroba plynu Praha v Měcholupech. Středočeské plynárny nadále zajišťovaly v převážné míře distribuci plynu svým odběratelům. Dne 1. července 1993 došlo k rozdělení Středočeských plynáren na dva závody, Středočeské plynárny a Pražské plynárny, se záměrem jejich následné privatizace. Dne 31. prosince 1993 vznikla z Pražských plynáren Pražská plynárenská, a. s. Pražské plynárenství tak v roce 2004 mohlo oslavovat 10. výročí působení Pražské plynárenské jako akciové společnosti. [ 9 ]

11 10 let Pražské plynárenské akciové společnosti [ 10 ]

12 Dominantou měcholupské plynárny býval 106 m vysoký plynojem pro uskladnění m 3 svítiplynu byl definitivně odstaven z provozu vysokotlaký zdroj svítiplynu Střední Čechy I. v Horních Měcholupech, a tím byla po 149 letech ukončena éra výroby svítiplynu v Praze. V roce 2004 byla v měcholupském areálu vybudována nová velmi vysokotlaká regulační stanice, která slouží jako hlavní zdroj pro Prahu a okolí a patří svým výkonem k největším v Evropě. [ 11 ]

13 II. Vybrané údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pražská plynárenská, a. s. Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č Bankovní spojení ČSOB, a. s. - č. ú.: /0300 Tel.: Fax: Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4 Profil společnosti Pražská plynárenská, a. s.: je čtvrtou největší plynárenskou distribuční společností v České republice. Její podíl na trhu zemního plynu v ČR v roce 2004 činil 12,1 % je největším dodavatelem energie v hlavním městě Praze Podíl PP, a. s., na trhu zemního plynu v ČR v roce 2004 Podíl jednotlivých druhů paliv na energetické potřebě hl. m. Prahy JMP, a. s. 23,7 % SMP, a. s. 17,9 % ČMP, a. s., a přímý VO 0,2 % elektřina 28,76 % CZT 25,03 % PP, a. s. 12,1 % STP, a. s. 10,8 % ZČP, a. s. 8,2 % SČP, a. s. 12,5 % VČP, a. s. 10,3 % JČP, a. s. 4,3 % tuhá paliva 4,73 % kapalná paliva 0,43 % zemní plyn 40,25 % plynná paliva ostatní 0,80 % ke dni zásobovala zemním plynem odběrných míst v Praze a příměstských částech okresů Praha východ, Praha západ a Kladno Význam společnosti a přínos regionu V uplynulých letech Pražská plynárenská, a. s., dokázala rozšířit svou síť tak, aby do dnešních dnů pokryla převážnou část území hlavního města i některých přilehlých obcí. Zemní plyn se v Praze podílí téměř 80 % na celkové spotřebě primárních paliv použitých na území města. Výhody využívání zemního plynu jsou v dnešní době nesporné. Při jeho užití pro topení, ohřev vody, vaření, výrobu elektřiny a pohon vzniká ve srovnání s ostatními fosilními palivy jen velmi málo oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhličitého. Zvýšením užívání zemního plynu v hlavním městě Praze bylo dosaženo významné nápravy v ozdravění ovzduší. Ovzduší sice nadále, a ve stále větší míře, ohrožuje narůstající automobilová doprava, ale bez plynofikace by byl jeho stav podstatně horší. Pražská plynárenská, a. s., proto podporuje i veškeré snahy o zavádění zemního plynu v dopravě. Společnost provozuje dvě plnicí stanice CNG. [ 12 ]

14 Technický pokrok posunul možnosti použití zemního plynu v různých odvětvích průmyslu, v podnikatelské sféře i v domácnostech. Veškeré tyto změny spolu s rozšiřováním plynovodní sítě napomohly sžití se obyvatel města s tímto energetickým médiem. Společnost se kromě prodeje plynu zaměřuje na podporu a zavádění nových technologií. Zkvalitnění služeb občanům úspěšně proběhlo zejména spojením poskytování části služeb Pražské plynárenské, a. s., a Pražské energetiky, a. s. Toto úsilí souvisí s udržením konkurenceschopnosti na postupně se otevírajícím trhu s elektřinou a zemním plynem. Proto se Pražská plynárenská, a. s., snaží rozšířit rozsah nabízených produktů svým zákazníkům a zařadit se mezi společnosti multiutilitní, nabízející širokou paletu služeb. V městské aglomeraci nachází z nových úsporných technologií největší uplatnění kogenerační a trigenerační jednotky*, které se vyznačují vysokou energetickou účinností. * Trigenerační jednotka se od kogenerační liší tím, že mimo výroby tepla a elektrické energie může produkovat i chlad. Tabulka základních ekonomických ukazatelů ( ) Výnosy společnosti v tis. Kč v tis. EUR Zisk před zdaněním v tis. Kč v tis. EUR Zisk po zdanění v tis. Kč v tis. EUR Vlastní kapitál v tis. Kč v tis. EUR Základní kapitál v tis. Kč* v tis. EUR Evidenční počet zaměstnanců k Prodej zemního plynu** v mil. kwh , , , , , ,8 v mil. m , , , , , ,2 Počet odběratelů k Počet odběrných míst k *** Délka plynovodní sítě v km Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2004 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 31,904 Kč/EUR a je použit pro přepočet všech údajů v tabulce pro předchozí léta. * Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. ** Pro přepočet celkových m 3 na kwh v letech byl použit koeficient 10,501 s následným zaokrouhlením. Od došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m 3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kwh. Naměřené množství zemního plynu v m 3 je přepočítáno na kwh za použití koeficientu spalného tepla, jehož hodnota je získávána od společnosti Transgas, a. s., na základě měsíčního předávacího protokolu. V prodeji zemního plynu v roce 2004 není započtena hodnota z prodeje CNG (1,418 mil. kwh) a zemního plynu určeného k výrobě tepla v rámci prodeje tepla PP, a. s., (5,182 mil. kwh). *** V roce 1999 se počet odběrných míst neevidoval. Struktura pasiv k Struktura aktiv k Dlouhodobý majetek 55 % Vlastní kapitál 38 % Oběžná aktiva + ostatní 45 % Cizí zdroje + ostatní 62 % [ 13 ]

15 Předmět podnikání Dle článku 5 stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 1. Obchod s plynem 2. Distribuce plynu 3. Distribuce elektřiny 4. Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 5. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 6. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7. Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 8. Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů 9. Výroba, opravy a montáž měřidel 10. Montáž a opravy měřicí a regulační techniky 11. Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat 12. Projektová činnost ve výstavbě 13. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 14. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona o živnostenském podnikání) 16. Pronájem průmyslového zboží 17. Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 18. Automatizované zpracování dat 19. Poskytování software 20. Školicí činnost v oboru plynových zařízení 21. Silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti) 22. Opravy stavebních mechanizmů 23. Opravy silničních vozidel 24. Mechanizační výkony stavebních strojů 25. Ubytovací služby v podnikové ubytovně 26. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27. Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování dalších placených služeb 28. Provozování plynárenského muzea 29. Kopírovací služby 30. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 31. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 32. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 33. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 34. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 35. Úprava a rozvod užitkové vody 36. Výroba a zpracování paliv a maziv 37. Povrchové úpravy a svařování kovů 38. Truhlářství 39. Klempířství 40. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 41. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 42. Výuka jazyků 43. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 44. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 45. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw [ 14 ]

16 46. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci 47. Obchod s elektřinou 48. Pronájem a půjčování věcí movitých 49. Nákup a prodej tepla Vydané cenné papíry Základní kapitál ve výši tis. Kč nebyl od data založení společnosti měněn a je rozdělen na dva druhy akcií. A. Druh: akcie kmenová Forma: na majitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: Kč ISIN: CZ Akcie jsou přijaty k obchodování na veřejných trzích v ČR: RM Systém, a. s. Burza cenných papírů Praha, a. s. vedlejší trh B. Druh: akcie kmenová Forma: na jméno Podoba: zaknihovaná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: Kč SIN: Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Popis vlastnické struktury Pražské plynárenské, a. s., k Společnost Pražská plynárenská, a. s., byla po celý rok 2004 ovládána společností Pražská plynárenská Holding a. s. (se sídlem: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ , IČ: ). PPH a. s., vlastnila 50,2% podíl na základním kapitálu PP, a. s. Mezi PP, a. s., a PPH a. s., nebyla uzavřena ovládací smlouva. Podíl PP, a. s., na podnikání jiných subjektů je uveden v dalších kapitolách. Struktura hlavních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a. s., k Akcionář Adresa Počet vlastněných Podíl na základním akcií PP, a. s. kapitálu (v %) Pražská plynárenská Holding a. s. U Plynárny 500, Praha * 50,20 RWE Gas International B.V. Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp ** 49,24 Nizozemské království Ost. právnické ,56 a fyzické osoby - Celkem ,00 * z toho akcií na jméno ** z toho 1 akcie na jméno [ 15 ]

17 Údaje o orgánech společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů. Řádná valná hromada Řádná valná hromada společnosti konaná dne schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok Zisk po zdanění činil ,39 Kč a byl rozdělen na příděly sociálnímu fondu Kč, na výplatu tantiém členům dozorčí rady a představenstva Kč, na výplatu dividend za rok 2003 ve výši Kč (204 Kč před zdaněním na jednu akcii) a na nerozdělený zisk ,39 Kč. Valná hromada schválila doplnění předmětu podnikání společnosti o Nákup a prodej tepla a dále byl vypuštěn předmět podnikání Rozvod, nákup a prodej topných plynů s tím, že obsahově je tento předmět podnikání obsažen již v jiných předmětech podnikání. Došlo i ke změnám v dozorčí radě, které jsou popsány dále. Představenstvo Představenstvo PP, a. s., je čtyřčlenné. Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Funkční období jednotlivých členů představenstva je podle stanov pětileté. Na svém zasedání uskutečněném dne dozorčí rada přijala s účinností k rezignaci člena představenstva RNDr. Jana Koukala, CSc. Na uvolněné místo poté dozorčí rada zvolila nového člena představenstva Pavla Hurdu, a to s účinností od Na následném zasedání představenstva byl Pavel Hurda zvolen předsedou. K bylo složení představenstva následující: Pavel Hurda, předseda představenstva Dr. Wolfgang Thon-Jacobi, místopředseda představenstva Ing. Milan Fafejta, člen představenstva Dr. František Kotula, člen představenstva Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává jeho členy a dohlíží na podnikatelskou činnost společnosti. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je podle stanov pětileté. V roce 2004 volili zaměstnanci dva členy dozorčí rady za ty, kterým končilo funkční období byli opět zvoleni dosavadní členové dozorčí rady. František Maryška s účinností od a Ing. Marian Veverka s účinností od Dne rezignovali na své funkce v dozorčí radě Dr. Ingo Westen, Dr. Ulrich Schöler, Dipl. Ing. Heinrich Klocke a Dipl. Volksw. Gottfried Spelsberg-Korspeter. Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady Ing. Vratislava Ludvíka, Ing. Lumíra Nováčka, Ing. Stanislava Lepku a Dipl. Ing. Michaela Fehna. Usnesením dozorčí rady per-rollam byl s účinností od zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Vratislav Ludvík. Do funkce místopředsedy dozorčí rady byl na jejím zasedání zvolen s účinností od RNDr. Lubomír Habrnál. Na svou funkci rezignoval na zasedání dozorčí rady Pavel Hurda s účinností od Usnesením dozorčí rady ze byl s účinností od zvolen jejím náhradním členem Bc. Ondřej Pecha, a to do nejbližšího jednání valné hromady. [ 16 ]

18 K bylo složení dozorčí rady následující: Ing. Vratislav Ludvík, předseda dozorčí rady RNDr. Lubomír Habrnál, místopředseda dozorčí rady Dipl.-Ing. Michael Fehn, člen dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka, člen dozorčí rady František Maryška, člen dozorčí rady Ing. Lumír Nováček, člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha, člen dozorčí rady JUDr. Lubomíra Stojkovičová, členka dozorčí rady Ing. Marian Veverka, člen dozorčí rady Vedení společnosti Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a. s., rozhodlo na svém zasedání o odvolání Mgr. Karla Macha z funkce ředitele pro distribuci, a to k Představenstvo rovněž odvolalo u Mgr. Karla Macha udělenou prokuru s účinností od S platností od byl pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci Ing. Josef Hais, dosavadní ředitel dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Vedení společnosti v roce 2004: Ing. Milan Fafejta, generální ředitel Ing. Jiří Hamšík, finanční ředitel Mgr. Karel Mach, ředitel pro distribuci (do ) Ladislav Pospíšil, obchodní ředitel Ing. František Vašák, CSc., ředitel pro strategii a informatiku Ing. Josef Hais, pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci (od ) Prokura Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně. Prokuristy, oprávněnými jednat za Pražskou plynárenskou, a. s., byli v roce 2004: Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšík Mgr. Karel Mach (do ) Ladislav Pospíšil Ing. František Vašák, CSc. [ 17 ]

19 Informace o členech orgánů a vedení společnosti v roce 2004 (řazeno abecedně podle příjmení) Ing. Milan Fafejta člen představenstva, generální ředitel a prokurista (nar ) Po studiích na VŠCHT Praha pracoval postupně v ČSAV jako odborný asistent a ve společnosti Chemopetrol Benzina Praha jako vedoucí oddělení. V plynárenství působí od roku 1987 v následujících funkcích: Středočeské plynárny, o. z., ČPP Praha vedoucí odboru zásobování, Středočeské plynárny, o. z. ředitel odštěpného závodu, Pražské plynárny, o. z. ředitel odštěpného závodu. V letech byl předsedou představenstva PP, a. s., členem představenstva je doposud. Je generálním ředitelem a zároveň od roku 2002 prokuristou Pražské plynárenské, a. s. Je členem představenstva PPH a. s. Dipl. Ing. Michael Fehn člen dozorčí rady (od ) (nar ) V letech 1980 až 1985 absolvoval studium elektrotechniky na Technické univerzitě v Mnichově. Od roku 1986 působil deset let ve společnosti Bayernwerk AG jako projektový inženýr a zástupce vedoucího oddělení a. s., a člena dozorčí rady maďarské distribuční energetické společnosti ÉDÁSZ. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva společnosti E.ON Czech Holding AG, která je vlastníkem majetkových podílů společnosti E.ON v České republice. V roce 2003 byl zvolen do dozorčí rady Jihomoravské plynárenské, a. s., a jmenován předsedou dozorčí rady Jihomoravské energetiky, a. s., a místopředsedou dozorčí rady Moravské elektroenergetické, a. s. V dubnu 2004 se stal členem dozorčí rady Pražské plynárenské Holding a. s., a byl zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. RNDr. Lubomír Habrnál člen dozorčí rady, místopředseda DR (od ) (nar ) Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor inženýrská geologie a hydrogeologie. Titul doktor přírodních věd získal v roce 1981, za soubor prací v oblasti zakládání staveb. Pracoval v Projektovém ústavu Dopravních a Inženýrských staveb, nejdříve jako inženýr pro průzkumné práce, později jako ředitel závodu a ředitel podniku. V letech pracoval jako ekonomický náměstek v Pražských vodovodech Ing. Jiří Hamšík finanční ředitel a prokurista (nar ) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, Fakulta národohospodářská, obor ekonomika průmyslu, Institut oceňování majetku při VŠE, obor oceňování cenných papírů. V roce 1986 byl jmenován soudním znalcem z oboru ekonomika ceny a odhady. V letech pracoval ve společnosti Učební pomůcky, Praha 1 jako radiomechanik. V letech pracoval v Obvodním kulturním domě Praha 10 ve funkci vedoucí provozu. V roce působil v AUS VN Praha, kde byl postupně mistrem zvuku, vedoucím MTO a ekonomickým náměstkem. V letech působil na MP ČR jako vedoucí odborný referent specialista. V letech působil v Českých plynárenských podnicích ve funkci asistenta ředitele a následně vedoucího kanceláře generálního ředitele. Od roku 1991 do roku 1993 pracoval ve společnosti ADEKO jako ředitel divize pro strategii a rozvoj. V letech působil ve funkci obchodního ředitele ve společnosti ALL IN REAL ESTATE LEASING. V Investiční společnosti Sportvest, a. s., pracoval v letech jako specialista pro oblast marketingu a průzkumu trhu Ze zasedání dozorčí rady financování velkých projektů. V letech 1991 a 1992 vedl reprezentace společnosti Bayernwerk na Slovensku. Ve společnosti EuroBayernwerk pracoval čtyři roky jako vedoucí oddělení finančních záležitostí, kde byl zodpovědný za financování mezinárodních projektů. V období 1995 až 1998 byl jednatelem společnosti Umwelt-Energie-Technik, poté jeden rok působil jako ředitel marketingu a prodeje v distribuční společnosti Isar-Amperwerke, dceřiné společnosti Bayernwerk. Od února 1999 působí v České republice, kde se stal předsedou představenstva E.ON Česká republika, a. s. V červnu téhož roku byl zvolen členem dozorčí rady Jihomoravské energetiky, a. s. Od roku 2001 vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a kanalizacích. Do poloviny roku 2004 byl místopředsedou představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. V posledním období v rámci rodinné firmy zajišťoval investiční projekty v oblasti infrastruktury. Po zvolení zastupitelem v listopadu 2002 se stal uvolněným předsedou Výboru infrastruktury ZHMP. Dále je členem dozorčí rady Kolektory Praha, a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s., je od Místopředsedou je s účinností od Ing. Josef Hais pověřený řízením úseku ředitele pro distribuci (od ) (nar ) Vystudoval České vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, obor chemické a potravinářské stroje. V roce 1982 začal působit na podnikovém ředitelství Středočeských plynáren, následně Pražská plynárenská, a. s., kde postupně zastával funkce: vedoucí technické kontroly v odboru rozvodu plynu, samostatný konstruktér, hlavní metrolog, vedoucí oddělení měření, vedoucí odboru měření a dispečerských služeb, vedoucí odboru plynárenského dispečinku a pohotovosti. Od byl v PP, a. s., pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci a od byl jmenován ředitelem pro distribuci. a později jako zástupce generálního ředitele. Od roku 1996 do roku 1999 byl vedoucím úseku strategického portfolia a následně vedoucím oddělení dceřiných společností ve společnosti Sazka, a. s. V roce 1999 přešel do společnosti Inservis, a. s., kde do roku 2000 působil jako konzultant specialista. V letech zastával funkci ředitele společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Od je finančním ředitelem Pražské plynárenské, a. s. V roce 2004 se stal prokuristou společnosti PP, a. s. [ 18 ]

20 Pavel Hurda člen dozorčí rady (do ), předseda představenstva (od ) (nar ) Po absolvování gymnázia a SPŠ stavební se zaměřením na pozemní stavitelství pracoval jako stavbyvedoucí, stavební dozor, zástupce investora a v dalších funkcích v podnicích Pozemní stavby, Pražská stavební obnova aj. Po roce 1990 pracoval jako ředitel BP, s. p., později jako ředitel Správy komunálního majetku Prahy 3, a. s. Působí jako zastupitel na Magistrátu hl. m. Prahy, kde je členem výborů infrastruktury, dopravy a územního rozvoje a členem majetkové komise. Je členem rady MČ Prahy 3. Od do byl členem dozorčí rady PP, a. s. Od je předsedou představenstva PP, a. s. Dipl. Ing. Heinrich Klocke člen dozorčí rady (do ) (nar ) Po skončení studií v roce 1982 nastoupil ke společnosti VEW AG do odboru plynárenské techniky. Postupně byl vedoucím oddělení technologie plynárenských měřicích a regulačních zařízení, vedoucím několika odborů Dr. František Kotula člen představenstva (nar ) Absolvoval 4 semestry Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1969 až 1974 studoval ekonomii ve Frankfurtu nad Moh., J.W.Goethe Universität. V roce 1974 složil diplomovou zkoušku na tit. Diplom-Kaufmann a v roce 1978 obhájil doktorát v oboru Hospodářské vědy - Dr. rer. pol. Od roku působil v auditorské společnosti Treuverkehr AG. Od roku pracoval na Vrchním úřadě Spolkového Ministerstva hospodářství (BAW), Energetická sekce. Od roku 1991 působil ve funkci poradce československého ministra hospodářství v otázkách energetiky, v dozorčí radě OKD a dále jako vedoucí československé, později české reprezentace společnosti Ruhrgas AG v Praze. Od se stal členem představenstva PP, a. s. Je členem představenstva PPH a. s. RNDr. Jan Koukal, CSc. předseda představenstva (do ) (nar ) Vystudoval MFF Univerzity Karlovy Praha. Postupně společnosti Transgas, a. s., ředitel kanceláře GŘ a orgánů společnosti a nyní zastává pozici ředitele pro centralizaci sdílených služeb. Dále byl členem představenstva a členem dozorčí rady Investičního fondu Union, a. s., členem představenstva Kongresového centra Brno, a. s., místopředsedou představenstva společnosti Plynoprojekt, a. s. V letech vykonával postupně funkci člena dozorčí rady, předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti TransgasNet, a. s. Následně po její restrukturalizaci byl zvolen do funkce předsedy představenstva společnosti GasNet, a. s., kde zastával funkci generálního ředitele. Od roku 2004 je místopředsedou představenstva společnosti RWE Energy Customer Services CZ, a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s., byl zvolen valnou hromadou dne Ing. Vratislav Ludvík předseda dozorčí rady (od ) (nar ) Po ukončení Vysoké školy ekonomické nastoupil v roce 1973 do společnosti Transgas. Odtud přešel v roce 1984 jako vedoucí oddělení perspektivy do koncernu České Ze zasedání představenstva v oblasti transportní a distribuční sítě, naposledy vedoucím regionálního střediska Západ Vestfálsko. V letech byl zapojen do procesu akvizice majetkových účastí v České republice, Maďarsku, Portugalsku, Nizozemsku a Chorvatsku. V letech byl členem představenstva společnosti DDGÁZ Maďarsko, od května 2002 je předsedou představenstva společnosti VČP, a. s., dále je členem dozorčí rady SMP, a. s., členem dozorčí rady JMP, a. s., členem dozorčí rady ZČP, a. s., a členem dozorčí rady společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Jednatelem RWE Energy Czech Republic, s. r. o., byl do Členem dozorčí rady PP, a. s., byl od do pracoval ve Fyzikálním ústavu ČAV, v SERC Davesbury ve Velké Británii, v letech byl pražským primátorem, do roku 2002 členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. V letech vykonával funkci jednatele Eltodo Dopravní Systémy, Siemens Comp, s. r. o. V současnosti je odborným ředitelem společnosti Katres, s. r. o., a ředitelem Pražského domu v Bruselu. V letech byl členem dozorčí rady PP, a. s., od roku 2000 jejím předsedou. Od roku 2002 do byl předsedou představenstva PP, a. s. Do byl předsedou představenstva PPH a. s. Ing. Stanislav Lepka člen dozorčí rady (od ) (nar ) Je absolventem Vysoké školy báňské, technické univerzity, hutnické fakulty v Ostravě, kde dále absolvoval postgraduální studium na ekonomické fakultě. V letech zastával funkci ekonomického náměstka ředitele Domu Techniky, spol. s r. o., od roku 1998 do roku 2001 pracoval jako obchodní ředitel Investiční společnosti Union, a. s. V roce 2001 působil krátce jako vedoucí kanceláře generální ředitelky Severomoravské plynárenské, a. s. Od roku 2001 je ve společnosti Transgas, a. s., kde postupně zastával tyto funkce: finanční ředitel a místopředseda představenstva plynárenské podniky, kde nejprve vedl oddělení perspektivního rozvoje a následně se stal poradcem generálního ředitele pro koncepci a strategii. V roce 1990 byl jmenován do funkce ředitele odboru pro ropu a plyn na Federálním ministerstvu hospodářství. Od začátku roku 1992 se stal náměstkem ministra pro energetiku nejprve na Ministerstvu hospodářství ČR, později na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Odtud odešel na vlastní žádost ke konci roku 1993 a od té doby působí jako konzultant pro oblast plynárenství a energetiky. V letech působil rovněž jako zástupce českého plynárenství při hospodářském výboru v OSN v Ženevě, v roce 1989 se podílel na založení první česko dánského joint venture Dancco, kde byl předsedou dozorčí rady a následně i předsedou představenstva. V rámci svého působení na ministerstvech byl předsedou energetického výboru členských zemí tzv. Hexagonály. Momentálně působí jako konzultant pro zahraniční investory. Členem dozorčí rady PP, a. s., byl zvolen valnou hromadou dne Předsedou dozorčí rady se stal s účinností od stejného data. [ 19 ]

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a

Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a Výroční zpráva 2008 Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související s dodávkou

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 PLYNÁRENSKÁ A. S.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 PLYNÁRENSKÁ A. S. V Ý R O Č N Í V Ý R O Č N Í Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn na více než 430 000 odběrných míst po celém uzemí České republiky. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s. Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn na více než 430 000 odběrných míst po celém uzemí České republiky.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. V roãní zpráva 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

pražská plynárenská, a. s. výroční zpráva 2012

pražská plynárenská, a. s. výroční zpráva 2012 pražská plynárenská, a. s. výroční zpráva 2012 Obsah 1 OBSAH I. ÚVOD 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Historie a vývoj pražského plynárenství 4 II. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 Základní údaje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1-

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1- -1- Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více