VÝROČNÍ ZPRÁVA LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

2 [ 1 ]

3 Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství II. Vybrané údaje o společnosti...12 Základní údaje o společnosti Údaje o činnosti Údaje o finanční situaci...25 a vlastnických podílech III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku [ 2 ]

4 IV. Důležité události...48 I. čtvrtletí roku 2005 V. Informace o očekávané...56 situaci Údaje o očekávané hospodářské...56 a finanční situaci ve víceletém výhledu Informace o očekávané situaci v roce 2005 VII. Ostatní finanční informace Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Vybrané finančně ekonomické...91 ukazatele VI. Finanční část účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích (Cash flow) Přehled o změnách vlastního...69 kapitálu VIII. Výrok auditora IX. Zpráva dozorčí rady X. Údaje o osobách...96 odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky XI. Zkratky...97 XII. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Příloha k účetní závěrce...70 za rok 2004 [ 3 ]

5 10 let Pražské plynárenské akciové společnosti [ 4 ]

6 Rekonstrukce objektu Pražské plynárenské, a. s., na Národní třídě 38 začala v listopadu Jedná se o rozsáhlý čtyřkřídlý raně klasicistní objekt palácového charakteru z konce 18. století, který je památkově chráněný. Náročná rekonstrukce byla ukončena na jaře roku V současné době je objekt zejména využíván jako kanceláře, pro jednání vedení, představenstva a dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. [ 5 ]

7 I. Úvod Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu Pražské plynárenské, akciové společnosti, za rok V souladu s rostoucími požadavky na povinný rozsah zveřejňovaných informací je aktuální výroční zpráva již tradičně obsáhlejší než zpráva předešlá a jsem přesvědčen, že skutečně detailně vypovídá o aktivitách a výsledcích společnosti v minulém období. Ani sebevětší množství pečlivě seskupených údajů však nemůže dát odpověď na otázku, co vlastně znamenal rok 2004 pro Pražskou plynárenskou a vůbec celé české plynárenství. Proto mi dovolte, abych ve zkratce konstatoval, že rok 2004 byl především koncem starých časů. Po více než 150 let sváděli čeští plynaři konkurenční boj o zákazníka téměř výhradně s dodavateli jiných energetických médií. Zákazník si tak prodej a dodávku plynu v určitém místě automaticky spojoval s jedinou regionální nebo městskou společností. Schválením novely energetického zákona na konci roku 2004 a následným zahájením liberalizace trhu se zemním plynem v České republice od se tato praxe stala historií. Velké systémové změny nikdy neprobíhají snadno. Objevují se otazníky nad některými aspekty fungování trhu. Jsou vedeny diskuse, zda proces liberalizace přinese očekávané benefity individuální a národohospodářské a zda složitost a vysoké náklady transformace nepřinesou paradoxně vyšší ceny. [ 6 ]

8 Ať se dočkáme jakýchkoli odpovědí, cíl Pražské plynárenské, a. s., zůstává v podstatě neměnný: spokojenost našeho zákazníka. Chceme, aby si náš zákazník i v časech nových spojil se zemním plynem v první řadě služby Pražské plynárenské a využíval jich s pocitem jistoty a dobré hodnoty. Mohu s potěšením konstatovat, že k tomu byl prací managementu a zaměstnanců společnosti v roce 2004 vytvořen dobrý základ. Zasluhují si za to poděkování. A závěrem dovolte, abych samozřejmě ještě poděkoval všem zákazníkům, akcionářům a obchodním partnerům za důvěru a spolupráci. Pavel Hurda předseda představenstva [ 7 ]

9 Historie a vývoj pražského plynárenství Den 15. září 1847, kdy se v ulicích Prahy rozsvítilo prvních více než 200 plynových lamp, je označován za počátek plynárenství v Praze a v Čechách vůbec. První pražská plynárna byla postavena v tehdejší předměstské obci Karlín. Na přelomu 50. a 60. let 19. století se pražské zastupitelstvo rozhodlo postavit vlastní obecní plynárnu. Volba padla na Žižkov, kde byl 28. dubna 1866 zahájen provoz v první obecní plynárně v Praze. Ta převzala veškeré veřejné osvětlení ve městě. Plyn zpočátku sloužil převážně k osvětlování ulic, domácností a provozoven. Od 60. let 19. století však byly stále více využívány výhody svítiplynu i pro vaření a pečení, ohřev užitkové vody a vytápění. Po 1. světové válce rostly požadavky na dodávku plynu a nároky na jeho výrobu. V roce 1927 byla obcí pražskou dostavěna v Praze Michli největší a nejmodernější karbonizační plynárna tehdejšího Československa. V té době patřila také k největším a nejmodernějším plynárnám v Evropě a umožnila postupně rušit zastaralé a již nevyhovující plynárny. V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu. Tím započala v plynárenství nová etapa rozvoje, která byla založena na rušení lokálních plynáren a napojování obcí na velkokapacitní zdroje dálkovými plynovody. V roce 1968 byl postaven velkokapacitní špičkový zdroj svítiplynu také v Praze Měcholupech. S ohledem na nedostatečné tuzemské zdroje zemního plynu byl další rozvoj plynárenství podmíněn dodávkami ze zahraničí. V roce 1971 začalo budování velké tranzitní soustavy propojující východní Evropu s Evropou západní sítí velmi vysokotlakých plynovodů. V roce 1974 byl přiveden zemní plyn odbočkou z tranzitního plynovodu do plynárny v Měcholupech. Tento přivaděč se stal rozhodujícím zdrojem zemního plynu pro Prahu. V témže roce byla zahájena záměna svítiplynu zemním plynem v pražském plynárenském systému. Byla úspěšně ukončena o 14 let později a nastoupila nová, modernější, ekologičtější a bezpečnější éra zemního plynu, která posunula plynárenství do třetího tisíciletí. [ 8 ]

10 V roce 1946 vznikly v Československu čtyři plynárenské podniky, jedním z nich byly Západočeské plynárny, n. p., se sídlem v Praze. O čtyři roky později bylo československé plynárenství rozděleno do deseti krajských podniků. Pražské plynárenství bylo začleněno do národních podniků Středočeské výrobny Praha a Středočeský rozvod Praha. V roce 1961 byly Středočeské výrobny Praha přejmenovány na Středočeské plynárny Praha. V roce 1990 byly z tehdejších Středočeských plynáren, odštěpného závodu, které byly součástí Českých plynárenských podniků, s. p., vyčleněny závody Propan butan Satalice a Výroba plynu Praha v Měcholupech. Středočeské plynárny nadále zajišťovaly v převážné míře distribuci plynu svým odběratelům. Dne 1. července 1993 došlo k rozdělení Středočeských plynáren na dva závody, Středočeské plynárny a Pražské plynárny, se záměrem jejich následné privatizace. Dne 31. prosince 1993 vznikla z Pražských plynáren Pražská plynárenská, a. s. Pražské plynárenství tak v roce 2004 mohlo oslavovat 10. výročí působení Pražské plynárenské jako akciové společnosti. [ 9 ]

11 10 let Pražské plynárenské akciové společnosti [ 10 ]

12 Dominantou měcholupské plynárny býval 106 m vysoký plynojem pro uskladnění m 3 svítiplynu byl definitivně odstaven z provozu vysokotlaký zdroj svítiplynu Střední Čechy I. v Horních Měcholupech, a tím byla po 149 letech ukončena éra výroby svítiplynu v Praze. V roce 2004 byla v měcholupském areálu vybudována nová velmi vysokotlaká regulační stanice, která slouží jako hlavní zdroj pro Prahu a okolí a patří svým výkonem k největším v Evropě. [ 11 ]

13 II. Vybrané údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pražská plynárenská, a. s. Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č Bankovní spojení ČSOB, a. s. - č. ú.: /0300 Tel.: Fax: Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4 Profil společnosti Pražská plynárenská, a. s.: je čtvrtou největší plynárenskou distribuční společností v České republice. Její podíl na trhu zemního plynu v ČR v roce 2004 činil 12,1 % je největším dodavatelem energie v hlavním městě Praze Podíl PP, a. s., na trhu zemního plynu v ČR v roce 2004 Podíl jednotlivých druhů paliv na energetické potřebě hl. m. Prahy JMP, a. s. 23,7 % SMP, a. s. 17,9 % ČMP, a. s., a přímý VO 0,2 % elektřina 28,76 % CZT 25,03 % PP, a. s. 12,1 % STP, a. s. 10,8 % ZČP, a. s. 8,2 % SČP, a. s. 12,5 % VČP, a. s. 10,3 % JČP, a. s. 4,3 % tuhá paliva 4,73 % kapalná paliva 0,43 % zemní plyn 40,25 % plynná paliva ostatní 0,80 % ke dni zásobovala zemním plynem odběrných míst v Praze a příměstských částech okresů Praha východ, Praha západ a Kladno Význam společnosti a přínos regionu V uplynulých letech Pražská plynárenská, a. s., dokázala rozšířit svou síť tak, aby do dnešních dnů pokryla převážnou část území hlavního města i některých přilehlých obcí. Zemní plyn se v Praze podílí téměř 80 % na celkové spotřebě primárních paliv použitých na území města. Výhody využívání zemního plynu jsou v dnešní době nesporné. Při jeho užití pro topení, ohřev vody, vaření, výrobu elektřiny a pohon vzniká ve srovnání s ostatními fosilními palivy jen velmi málo oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhličitého. Zvýšením užívání zemního plynu v hlavním městě Praze bylo dosaženo významné nápravy v ozdravění ovzduší. Ovzduší sice nadále, a ve stále větší míře, ohrožuje narůstající automobilová doprava, ale bez plynofikace by byl jeho stav podstatně horší. Pražská plynárenská, a. s., proto podporuje i veškeré snahy o zavádění zemního plynu v dopravě. Společnost provozuje dvě plnicí stanice CNG. [ 12 ]

14 Technický pokrok posunul možnosti použití zemního plynu v různých odvětvích průmyslu, v podnikatelské sféře i v domácnostech. Veškeré tyto změny spolu s rozšiřováním plynovodní sítě napomohly sžití se obyvatel města s tímto energetickým médiem. Společnost se kromě prodeje plynu zaměřuje na podporu a zavádění nových technologií. Zkvalitnění služeb občanům úspěšně proběhlo zejména spojením poskytování části služeb Pražské plynárenské, a. s., a Pražské energetiky, a. s. Toto úsilí souvisí s udržením konkurenceschopnosti na postupně se otevírajícím trhu s elektřinou a zemním plynem. Proto se Pražská plynárenská, a. s., snaží rozšířit rozsah nabízených produktů svým zákazníkům a zařadit se mezi společnosti multiutilitní, nabízející širokou paletu služeb. V městské aglomeraci nachází z nových úsporných technologií největší uplatnění kogenerační a trigenerační jednotky*, které se vyznačují vysokou energetickou účinností. * Trigenerační jednotka se od kogenerační liší tím, že mimo výroby tepla a elektrické energie může produkovat i chlad. Tabulka základních ekonomických ukazatelů ( ) Výnosy společnosti v tis. Kč v tis. EUR Zisk před zdaněním v tis. Kč v tis. EUR Zisk po zdanění v tis. Kč v tis. EUR Vlastní kapitál v tis. Kč v tis. EUR Základní kapitál v tis. Kč* v tis. EUR Evidenční počet zaměstnanců k Prodej zemního plynu** v mil. kwh , , , , , ,8 v mil. m , , , , , ,2 Počet odběratelů k Počet odběrných míst k *** Délka plynovodní sítě v km Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2004 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 31,904 Kč/EUR a je použit pro přepočet všech údajů v tabulce pro předchozí léta. * Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. ** Pro přepočet celkových m 3 na kwh v letech byl použit koeficient 10,501 s následným zaokrouhlením. Od došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m 3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kwh. Naměřené množství zemního plynu v m 3 je přepočítáno na kwh za použití koeficientu spalného tepla, jehož hodnota je získávána od společnosti Transgas, a. s., na základě měsíčního předávacího protokolu. V prodeji zemního plynu v roce 2004 není započtena hodnota z prodeje CNG (1,418 mil. kwh) a zemního plynu určeného k výrobě tepla v rámci prodeje tepla PP, a. s., (5,182 mil. kwh). *** V roce 1999 se počet odběrných míst neevidoval. Struktura pasiv k Struktura aktiv k Dlouhodobý majetek 55 % Vlastní kapitál 38 % Oběžná aktiva + ostatní 45 % Cizí zdroje + ostatní 62 % [ 13 ]

15 Předmět podnikání Dle článku 5 stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 1. Obchod s plynem 2. Distribuce plynu 3. Distribuce elektřiny 4. Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 5. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 6. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7. Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 8. Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů 9. Výroba, opravy a montáž měřidel 10. Montáž a opravy měřicí a regulační techniky 11. Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat 12. Projektová činnost ve výstavbě 13. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 14. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona o živnostenském podnikání) 16. Pronájem průmyslového zboží 17. Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 18. Automatizované zpracování dat 19. Poskytování software 20. Školicí činnost v oboru plynových zařízení 21. Silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti) 22. Opravy stavebních mechanizmů 23. Opravy silničních vozidel 24. Mechanizační výkony stavebních strojů 25. Ubytovací služby v podnikové ubytovně 26. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27. Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování dalších placených služeb 28. Provozování plynárenského muzea 29. Kopírovací služby 30. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 31. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 32. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 33. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 34. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 35. Úprava a rozvod užitkové vody 36. Výroba a zpracování paliv a maziv 37. Povrchové úpravy a svařování kovů 38. Truhlářství 39. Klempířství 40. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 41. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 42. Výuka jazyků 43. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 44. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 45. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw [ 14 ]

16 46. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci 47. Obchod s elektřinou 48. Pronájem a půjčování věcí movitých 49. Nákup a prodej tepla Vydané cenné papíry Základní kapitál ve výši tis. Kč nebyl od data založení společnosti měněn a je rozdělen na dva druhy akcií. A. Druh: akcie kmenová Forma: na majitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: Kč ISIN: CZ Akcie jsou přijaty k obchodování na veřejných trzích v ČR: RM Systém, a. s. Burza cenných papírů Praha, a. s. vedlejší trh B. Druh: akcie kmenová Forma: na jméno Podoba: zaknihovaná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: Kč SIN: Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Popis vlastnické struktury Pražské plynárenské, a. s., k Společnost Pražská plynárenská, a. s., byla po celý rok 2004 ovládána společností Pražská plynárenská Holding a. s. (se sídlem: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ , IČ: ). PPH a. s., vlastnila 50,2% podíl na základním kapitálu PP, a. s. Mezi PP, a. s., a PPH a. s., nebyla uzavřena ovládací smlouva. Podíl PP, a. s., na podnikání jiných subjektů je uveden v dalších kapitolách. Struktura hlavních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a. s., k Akcionář Adresa Počet vlastněných Podíl na základním akcií PP, a. s. kapitálu (v %) Pražská plynárenská Holding a. s. U Plynárny 500, Praha * 50,20 RWE Gas International B.V. Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp ** 49,24 Nizozemské království Ost. právnické ,56 a fyzické osoby - Celkem ,00 * z toho akcií na jméno ** z toho 1 akcie na jméno [ 15 ]

17 Údaje o orgánech společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů. Řádná valná hromada Řádná valná hromada společnosti konaná dne schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok Zisk po zdanění činil ,39 Kč a byl rozdělen na příděly sociálnímu fondu Kč, na výplatu tantiém členům dozorčí rady a představenstva Kč, na výplatu dividend za rok 2003 ve výši Kč (204 Kč před zdaněním na jednu akcii) a na nerozdělený zisk ,39 Kč. Valná hromada schválila doplnění předmětu podnikání společnosti o Nákup a prodej tepla a dále byl vypuštěn předmět podnikání Rozvod, nákup a prodej topných plynů s tím, že obsahově je tento předmět podnikání obsažen již v jiných předmětech podnikání. Došlo i ke změnám v dozorčí radě, které jsou popsány dále. Představenstvo Představenstvo PP, a. s., je čtyřčlenné. Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Funkční období jednotlivých členů představenstva je podle stanov pětileté. Na svém zasedání uskutečněném dne dozorčí rada přijala s účinností k rezignaci člena představenstva RNDr. Jana Koukala, CSc. Na uvolněné místo poté dozorčí rada zvolila nového člena představenstva Pavla Hurdu, a to s účinností od Na následném zasedání představenstva byl Pavel Hurda zvolen předsedou. K bylo složení představenstva následující: Pavel Hurda, předseda představenstva Dr. Wolfgang Thon-Jacobi, místopředseda představenstva Ing. Milan Fafejta, člen představenstva Dr. František Kotula, člen představenstva Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává jeho členy a dohlíží na podnikatelskou činnost společnosti. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je podle stanov pětileté. V roce 2004 volili zaměstnanci dva členy dozorčí rady za ty, kterým končilo funkční období byli opět zvoleni dosavadní členové dozorčí rady. František Maryška s účinností od a Ing. Marian Veverka s účinností od Dne rezignovali na své funkce v dozorčí radě Dr. Ingo Westen, Dr. Ulrich Schöler, Dipl. Ing. Heinrich Klocke a Dipl. Volksw. Gottfried Spelsberg-Korspeter. Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady Ing. Vratislava Ludvíka, Ing. Lumíra Nováčka, Ing. Stanislava Lepku a Dipl. Ing. Michaela Fehna. Usnesením dozorčí rady per-rollam byl s účinností od zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Vratislav Ludvík. Do funkce místopředsedy dozorčí rady byl na jejím zasedání zvolen s účinností od RNDr. Lubomír Habrnál. Na svou funkci rezignoval na zasedání dozorčí rady Pavel Hurda s účinností od Usnesením dozorčí rady ze byl s účinností od zvolen jejím náhradním členem Bc. Ondřej Pecha, a to do nejbližšího jednání valné hromady. [ 16 ]

18 K bylo složení dozorčí rady následující: Ing. Vratislav Ludvík, předseda dozorčí rady RNDr. Lubomír Habrnál, místopředseda dozorčí rady Dipl.-Ing. Michael Fehn, člen dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka, člen dozorčí rady František Maryška, člen dozorčí rady Ing. Lumír Nováček, člen dozorčí rady Bc. Ondřej Pecha, člen dozorčí rady JUDr. Lubomíra Stojkovičová, členka dozorčí rady Ing. Marian Veverka, člen dozorčí rady Vedení společnosti Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a. s., rozhodlo na svém zasedání o odvolání Mgr. Karla Macha z funkce ředitele pro distribuci, a to k Představenstvo rovněž odvolalo u Mgr. Karla Macha udělenou prokuru s účinností od S platností od byl pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci Ing. Josef Hais, dosavadní ředitel dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Vedení společnosti v roce 2004: Ing. Milan Fafejta, generální ředitel Ing. Jiří Hamšík, finanční ředitel Mgr. Karel Mach, ředitel pro distribuci (do ) Ladislav Pospíšil, obchodní ředitel Ing. František Vašák, CSc., ředitel pro strategii a informatiku Ing. Josef Hais, pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci (od ) Prokura Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně. Prokuristy, oprávněnými jednat za Pražskou plynárenskou, a. s., byli v roce 2004: Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšík Mgr. Karel Mach (do ) Ladislav Pospíšil Ing. František Vašák, CSc. [ 17 ]

19 Informace o členech orgánů a vedení společnosti v roce 2004 (řazeno abecedně podle příjmení) Ing. Milan Fafejta člen představenstva, generální ředitel a prokurista (nar ) Po studiích na VŠCHT Praha pracoval postupně v ČSAV jako odborný asistent a ve společnosti Chemopetrol Benzina Praha jako vedoucí oddělení. V plynárenství působí od roku 1987 v následujících funkcích: Středočeské plynárny, o. z., ČPP Praha vedoucí odboru zásobování, Středočeské plynárny, o. z. ředitel odštěpného závodu, Pražské plynárny, o. z. ředitel odštěpného závodu. V letech byl předsedou představenstva PP, a. s., členem představenstva je doposud. Je generálním ředitelem a zároveň od roku 2002 prokuristou Pražské plynárenské, a. s. Je členem představenstva PPH a. s. Dipl. Ing. Michael Fehn člen dozorčí rady (od ) (nar ) V letech 1980 až 1985 absolvoval studium elektrotechniky na Technické univerzitě v Mnichově. Od roku 1986 působil deset let ve společnosti Bayernwerk AG jako projektový inženýr a zástupce vedoucího oddělení a. s., a člena dozorčí rady maďarské distribuční energetické společnosti ÉDÁSZ. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva společnosti E.ON Czech Holding AG, která je vlastníkem majetkových podílů společnosti E.ON v České republice. V roce 2003 byl zvolen do dozorčí rady Jihomoravské plynárenské, a. s., a jmenován předsedou dozorčí rady Jihomoravské energetiky, a. s., a místopředsedou dozorčí rady Moravské elektroenergetické, a. s. V dubnu 2004 se stal členem dozorčí rady Pražské plynárenské Holding a. s., a byl zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. RNDr. Lubomír Habrnál člen dozorčí rady, místopředseda DR (od ) (nar ) Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor inženýrská geologie a hydrogeologie. Titul doktor přírodních věd získal v roce 1981, za soubor prací v oblasti zakládání staveb. Pracoval v Projektovém ústavu Dopravních a Inženýrských staveb, nejdříve jako inženýr pro průzkumné práce, později jako ředitel závodu a ředitel podniku. V letech pracoval jako ekonomický náměstek v Pražských vodovodech Ing. Jiří Hamšík finanční ředitel a prokurista (nar ) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, Fakulta národohospodářská, obor ekonomika průmyslu, Institut oceňování majetku při VŠE, obor oceňování cenných papírů. V roce 1986 byl jmenován soudním znalcem z oboru ekonomika ceny a odhady. V letech pracoval ve společnosti Učební pomůcky, Praha 1 jako radiomechanik. V letech pracoval v Obvodním kulturním domě Praha 10 ve funkci vedoucí provozu. V roce působil v AUS VN Praha, kde byl postupně mistrem zvuku, vedoucím MTO a ekonomickým náměstkem. V letech působil na MP ČR jako vedoucí odborný referent specialista. V letech působil v Českých plynárenských podnicích ve funkci asistenta ředitele a následně vedoucího kanceláře generálního ředitele. Od roku 1991 do roku 1993 pracoval ve společnosti ADEKO jako ředitel divize pro strategii a rozvoj. V letech působil ve funkci obchodního ředitele ve společnosti ALL IN REAL ESTATE LEASING. V Investiční společnosti Sportvest, a. s., pracoval v letech jako specialista pro oblast marketingu a průzkumu trhu Ze zasedání dozorčí rady financování velkých projektů. V letech 1991 a 1992 vedl reprezentace společnosti Bayernwerk na Slovensku. Ve společnosti EuroBayernwerk pracoval čtyři roky jako vedoucí oddělení finančních záležitostí, kde byl zodpovědný za financování mezinárodních projektů. V období 1995 až 1998 byl jednatelem společnosti Umwelt-Energie-Technik, poté jeden rok působil jako ředitel marketingu a prodeje v distribuční společnosti Isar-Amperwerke, dceřiné společnosti Bayernwerk. Od února 1999 působí v České republice, kde se stal předsedou představenstva E.ON Česká republika, a. s. V červnu téhož roku byl zvolen členem dozorčí rady Jihomoravské energetiky, a. s. Od roku 2001 vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a kanalizacích. Do poloviny roku 2004 byl místopředsedou představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. V posledním období v rámci rodinné firmy zajišťoval investiční projekty v oblasti infrastruktury. Po zvolení zastupitelem v listopadu 2002 se stal uvolněným předsedou Výboru infrastruktury ZHMP. Dále je členem dozorčí rady Kolektory Praha, a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s., je od Místopředsedou je s účinností od Ing. Josef Hais pověřený řízením úseku ředitele pro distribuci (od ) (nar ) Vystudoval České vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, obor chemické a potravinářské stroje. V roce 1982 začal působit na podnikovém ředitelství Středočeských plynáren, následně Pražská plynárenská, a. s., kde postupně zastával funkce: vedoucí technické kontroly v odboru rozvodu plynu, samostatný konstruktér, hlavní metrolog, vedoucí oddělení měření, vedoucí odboru měření a dispečerských služeb, vedoucí odboru plynárenského dispečinku a pohotovosti. Od byl v PP, a. s., pověřen řízením úseku ředitele pro distribuci a od byl jmenován ředitelem pro distribuci. a později jako zástupce generálního ředitele. Od roku 1996 do roku 1999 byl vedoucím úseku strategického portfolia a následně vedoucím oddělení dceřiných společností ve společnosti Sazka, a. s. V roce 1999 přešel do společnosti Inservis, a. s., kde do roku 2000 působil jako konzultant specialista. V letech zastával funkci ředitele společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Od je finančním ředitelem Pražské plynárenské, a. s. V roce 2004 se stal prokuristou společnosti PP, a. s. [ 18 ]

20 Pavel Hurda člen dozorčí rady (do ), předseda představenstva (od ) (nar ) Po absolvování gymnázia a SPŠ stavební se zaměřením na pozemní stavitelství pracoval jako stavbyvedoucí, stavební dozor, zástupce investora a v dalších funkcích v podnicích Pozemní stavby, Pražská stavební obnova aj. Po roce 1990 pracoval jako ředitel BP, s. p., později jako ředitel Správy komunálního majetku Prahy 3, a. s. Působí jako zastupitel na Magistrátu hl. m. Prahy, kde je členem výborů infrastruktury, dopravy a územního rozvoje a členem majetkové komise. Je členem rady MČ Prahy 3. Od do byl členem dozorčí rady PP, a. s. Od je předsedou představenstva PP, a. s. Dipl. Ing. Heinrich Klocke člen dozorčí rady (do ) (nar ) Po skončení studií v roce 1982 nastoupil ke společnosti VEW AG do odboru plynárenské techniky. Postupně byl vedoucím oddělení technologie plynárenských měřicích a regulačních zařízení, vedoucím několika odborů Dr. František Kotula člen představenstva (nar ) Absolvoval 4 semestry Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1969 až 1974 studoval ekonomii ve Frankfurtu nad Moh., J.W.Goethe Universität. V roce 1974 složil diplomovou zkoušku na tit. Diplom-Kaufmann a v roce 1978 obhájil doktorát v oboru Hospodářské vědy - Dr. rer. pol. Od roku působil v auditorské společnosti Treuverkehr AG. Od roku pracoval na Vrchním úřadě Spolkového Ministerstva hospodářství (BAW), Energetická sekce. Od roku 1991 působil ve funkci poradce československého ministra hospodářství v otázkách energetiky, v dozorčí radě OKD a dále jako vedoucí československé, později české reprezentace společnosti Ruhrgas AG v Praze. Od se stal členem představenstva PP, a. s. Je členem představenstva PPH a. s. RNDr. Jan Koukal, CSc. předseda představenstva (do ) (nar ) Vystudoval MFF Univerzity Karlovy Praha. Postupně společnosti Transgas, a. s., ředitel kanceláře GŘ a orgánů společnosti a nyní zastává pozici ředitele pro centralizaci sdílených služeb. Dále byl členem představenstva a členem dozorčí rady Investičního fondu Union, a. s., členem představenstva Kongresového centra Brno, a. s., místopředsedou představenstva společnosti Plynoprojekt, a. s. V letech vykonával postupně funkci člena dozorčí rady, předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti TransgasNet, a. s. Následně po její restrukturalizaci byl zvolen do funkce předsedy představenstva společnosti GasNet, a. s., kde zastával funkci generálního ředitele. Od roku 2004 je místopředsedou představenstva společnosti RWE Energy Customer Services CZ, a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s., byl zvolen valnou hromadou dne Ing. Vratislav Ludvík předseda dozorčí rady (od ) (nar ) Po ukončení Vysoké školy ekonomické nastoupil v roce 1973 do společnosti Transgas. Odtud přešel v roce 1984 jako vedoucí oddělení perspektivy do koncernu České Ze zasedání představenstva v oblasti transportní a distribuční sítě, naposledy vedoucím regionálního střediska Západ Vestfálsko. V letech byl zapojen do procesu akvizice majetkových účastí v České republice, Maďarsku, Portugalsku, Nizozemsku a Chorvatsku. V letech byl členem představenstva společnosti DDGÁZ Maďarsko, od května 2002 je předsedou představenstva společnosti VČP, a. s., dále je členem dozorčí rady SMP, a. s., členem dozorčí rady JMP, a. s., členem dozorčí rady ZČP, a. s., a členem dozorčí rady společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Jednatelem RWE Energy Czech Republic, s. r. o., byl do Členem dozorčí rady PP, a. s., byl od do pracoval ve Fyzikálním ústavu ČAV, v SERC Davesbury ve Velké Británii, v letech byl pražským primátorem, do roku 2002 členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. V letech vykonával funkci jednatele Eltodo Dopravní Systémy, Siemens Comp, s. r. o. V současnosti je odborným ředitelem společnosti Katres, s. r. o., a ředitelem Pražského domu v Bruselu. V letech byl členem dozorčí rady PP, a. s., od roku 2000 jejím předsedou. Od roku 2002 do byl předsedou představenstva PP, a. s. Do byl předsedou představenstva PPH a. s. Ing. Stanislav Lepka člen dozorčí rady (od ) (nar ) Je absolventem Vysoké školy báňské, technické univerzity, hutnické fakulty v Ostravě, kde dále absolvoval postgraduální studium na ekonomické fakultě. V letech zastával funkci ekonomického náměstka ředitele Domu Techniky, spol. s r. o., od roku 1998 do roku 2001 pracoval jako obchodní ředitel Investiční společnosti Union, a. s. V roce 2001 působil krátce jako vedoucí kanceláře generální ředitelky Severomoravské plynárenské, a. s. Od roku 2001 je ve společnosti Transgas, a. s., kde postupně zastával tyto funkce: finanční ředitel a místopředseda představenstva plynárenské podniky, kde nejprve vedl oddělení perspektivního rozvoje a následně se stal poradcem generálního ředitele pro koncepci a strategii. V roce 1990 byl jmenován do funkce ředitele odboru pro ropu a plyn na Federálním ministerstvu hospodářství. Od začátku roku 1992 se stal náměstkem ministra pro energetiku nejprve na Ministerstvu hospodářství ČR, později na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Odtud odešel na vlastní žádost ke konci roku 1993 a od té doby působí jako konzultant pro oblast plynárenství a energetiky. V letech působil rovněž jako zástupce českého plynárenství při hospodářském výboru v OSN v Ženevě, v roce 1989 se podílel na založení první česko dánského joint venture Dancco, kde byl předsedou dozorčí rady a následně i předsedou představenstva. V rámci svého působení na ministerstvech byl předsedou energetického výboru členských zemí tzv. Hexagonály. Momentálně působí jako konzultant pro zahraniční investory. Členem dozorčí rady PP, a. s., byl zvolen valnou hromadou dne Předsedou dozorčí rady se stal s účinností od stejného data. [ 19 ]

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz Výroční zpráva 2010 www.e4u.cz OBSAH I. Slovo představenstva 3 II. Profil společnosti 7 III. Informace pro investory v přehledu 7 IV. Budoucí projekty 8 V. Vedení společnosti 9 VI. Akcie E4U a. s. jako

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více