Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku propagačních předmětů k projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku propagačních předmětů k projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku propagačních předmětů k projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb 1) Základní informace Zadavatel Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na Poříčním právu 1, Praha 2 Odpovědný útvar Odbor: Odbor sociálních služeb Odpovědná osoba: Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru Kontaktní osoba (pro případné upřesnění či detaily k předmětu zakázky): PhDr. Radek Suda, tel PhDr. Vladana Vasková, tel Název zakázky Dodávka propagačních předmětů k systémovému projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb Limitní cena celé zakázky ,- Kč včetně DPH 1

2 2) Předmět zakázky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zakázky, který zabezpečí: Kompletní dodání propagačních předmětů k systémovému projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb opatřených potiskem log ESF dle manuálu vizuální identity odkaz na internetové stránky projektu a potiskem log systémového projektu Zajištění místní typové dostupnosti sociálních služeb. Na každém předmětu musí být logo ESF a EU dle vizuální identity a logo projektu včetně jeho internetové adresy, logo projektu včetně specifikace viz Grafický manuál na Předložení návrhů propagačních předmětů podle tabulky viz Příloha č.1, zajištění grafické přípravy, potisku všech propagačních předmětů a zajištění konzultací a dodání požadovaných propagačních předmětů. Cílem výběrového řízení je dodání propagačních předmětů v rámci nepřekročitelné celkové částky ,-Kč včetně DPH. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti je realizován v rámci opatření 2.1 OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Projekt má především za cíl vytvořit metodická vodítka pro plánování sociálních služeb, vyškolit tzv. krajské vzdělavatele a připravit vzdělávací program pro plánování a zpracování plánů na úrovni obcí. 3) Specifikace veřejné zakázky Referenční skupina tj. soubor položek s konkrétně určenými parametry a minimálním požadovaným počtem kusů. V tomto souboru nabídne předkladatel celkovou cenu za položku a za soubor položek bez DPH a včetně DPH. Cena souboru propagačních předmětů nesmí překročit ceny jednotlivých položek včetně DPH uvedené v nabídce v zadávacím řízení. Dále předkladatel uvede u každé položky technologii potisku společně s cenou za potisk. Složení referenční skupiny se může mírně odchylovat od zadání, avšak ne natolik, aby se změnil účel předmětu veřejné zakázky. Propagační předměty, tj. objednané zboží bude dodáno v termínu do Je přípustné doručení předmětu veřejné zakázky i v jednotlivých plněních, avšak nejpozději do Zboží bude dodáno na následující adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha 2,

3 Veškeré dodané zboží musí vyhovovat parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci. Záruku za jakost propagačních předmětů poskytne dodavatel v rozsahu záručních lhůt stanovených zákonem. Cena za dopravu zboží bude zahrnuta v ceně zboží. 4) Obsah předložené nabídky Nabídka musí být sestavena v tomto pořadí dle těchto požadavků: 1) Určení kontaktní osoby dodavatele s uvedenými kontaktními údaji; 2) Seznam propagačních předmětů včetně fotodokumentace a jednotlivých nabídkových cen bez a včetně DPH; 3) Termín dodání předmětů, resp. časový plán dodávek; 4) Přílohy. 5) Náležitosti nabídky Pro předkládání nabídek předkladateli vyžaduje zadavatel splnění následujících podmínek: Nabídku může předkládat pouze jeden předkladatel; Žádný z členů týmu předkladatele nesmí být součástí týmu jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky pro tuto zakázku. Pokud předkladatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími řešiteli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky; Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (předložené cizojazyční listiny musí být doplněny úředním překladem do českého jazyka). Nabídka v originále bude podepsaná statutárním zástupcem. Jednotlivé listy nabídky musí být spojeny nerozebíratelným způsobem. Všechny listy musí být v každém vyhotovení nabídky očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou. Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy, přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka v písemné formě 1 originál + elektronická verze na CD a lze doručit v zalepené obálce (v nepoškozeném a neotevřeném obalu) buď osobně do podatelny MPSV (Na Poříčním právu 1, Praha 2) 1, a to v pracovní dny v úředních hodinách nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Lhůta pro podání nabídky je do do 10 hod. Při osobním doručení podatelna vystaví potvrzení o přijetí nabídky. Podatelna v obou případech obálku s nabídkou označí dobou doručení (datum, hod. a min. doručení). 1 Úřední hodiny podatelny: PO-ČT 7:30 16:15, PÁ 7:30-15:00 3

4 Pokud bude nabídka doručená po stanoveném termínu, bude zadavatelem přijata, zaregistrována a bude zpět vrácena uchazeči. Nabídka nebude hodnocena. Razítko podatelny je rozhodné jako doba obdržení. Obálka/obal musí být rovněž opatřen na uzavření razítkem a podpisem předkladatele. Obálka/obal musí být též označena plným názvem a sídlem předkladatele a dále musí být označena nápisem: NEOTVÍRAT Nabídka Zakázka OP RLZ odbor sociálních služeb Propagační materiály V přílohách musí předkladatel doložit: Doklady o oprávnění k podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny vydané podle zvláštních předpisů upravujících konkrétní podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího než 3 měsíce), je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Tyto doklady budou předloženy v úředně ověřené kopii; Čestné prohlášení o tom, a) že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz, b) že proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, c) že nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, d) že není v likvidaci, Čestné prohlášení, kterým zájemce stvrzuje, že nemá nedoplatky a) v evidenci daní a poplatků, b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, d) na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 5) Hodnocení nabídek Hodnocení administrativní správnosti nabídky: Byl dodán 1 originál nabídky Ano Ne Byl originál nabídky podepsán oprávněnou osobou s právem jednat Ano Ne jménem uchazeče Nabídka byla předložena v českém jazyce Ano Ne Obsahuje nabídka identifikaci předkladatele (obchodní firma, sídlo, Ano Ne kontaktní adresa, IČ,DIČ, telefon, elektronická adresa, případně fax, jméno statutárního zástupce) Obsahuje nabídka originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního Ano Ne rejstříku ne starší 3 měsíců Obsahuje nabídka ověřenou kopii oprávnění k podnikání nebo Ano Ne oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti zpracovatele Obsahuje nabídka čestné prohlášení podepsané osobou s právem 4

5 jednat jménem předkladatele, že: - nebyl na majetek uchazeče prohlášen konkurz - nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení - nebyl návrh na konkurz zrušen pro nedostatek majetku Ano Ano Ano Ne Ne Ne - není v likvidaci Ano Ne Ano Ne Obsahuje nabídka čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám podepsané osobou s právem jednat jménem předkladatele Žádný z členů týmu předkladatele není součástí týmu jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky pro tuto zakázku Ano Ne Hodnocení věcné: V zakázce se jedná o poskytnutí dodávky, proto bude vybrán dodavatel s nejvyšší ekonomickou výhodností. Tzn., že kriterii pro výběr dodávky je kritérium nejnižšího součtu nabídkových cen v poměru k počtu nabízených kusů s váhou 60% a kritérium lhůty dodání s váhou 40 %. Postup hodnocení: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 10. Hodnocení podle bodovací metody provede každý člen hodnotící komise samostatně tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Vhodnost nabídky se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních kritérií, přičemž ohodnocení bude vypadat následovně: 1 až 2 body = zcela neuspokojivé, 3 až 4 bodů = spíše neuspokojivé, 5 až 6 bodů = dostatečné, 7 až 8 bodů = velmi dobré, 9 až 10 bodů = vynikající. Požadovaná struktura cenové nabídky Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatné DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena pro navržený termín dodání předmětů resp. časový plán dodávek. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 5

6 5) Platební podmínky Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, vystaveného po dodání materiálů, jehož splatnost bude stanovena na 30 dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 6) Práva zadavatele a) Posuzovány a hodnoceny budou pouze nabídky splňující všechny podmínky zadávací dokumentace; b) Nabídka musí být zpracována na kompletní zajištění celého předmětu zakázky; c) Zadavatel si vyhrazuje právo: ověřit skutečnosti deklarované v nabídkách před dokončením hodnocení nabídek za součinnosti předkladatele; odvolat nebo zrušit zadávací řízení kdykoliv před zahájením, v průběhu nebo po ukončení termínu pro podání nabídek bez udání důvodů do uzavření smlouvy. Případné odvolání nebo zrušení zadávacího řízení bude provedeno stejným způsobem, jako vyhlášení; nevracet předkladatelům podané nabídky; uhradit zakázku nebo její část až po jejím řádném doložení a předání; d) Přidělením zakázky nevzniká smluvní vztah; e) Předkladatelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených se zakázkou, a to ani v případě, že zadavatel zruší nebo odmítne všechny nabídky; 6

7 Příloha č.1 Referenční skupina Název předmětu Dřevěná psací sada kuličkové a plnící pero a nůž na dopisy v dřevěném pouzdře Sada kovové kuličkové pero, klíčenka a baterka LED světlo, včetně baterií (17 x 5,8 x 2,3 cm) Luxusní sada kuličkové pero a mikrotužka, kůže/kov (18 x 6 x2 cm) Kuličkové pero Parker Vector Stainless Steel Plnící pero Parker Frontier Stainless Steel CT Sada Balmain Millau kuličkové pero, nůž na dopisy a pouzdro na kreditní karty (19 x 16,2 x 3,5cm) Kovové pouzdro na vizitky, kreditní karty nebo cigarety, hliník (9,8 x 6 x 1cm) Kožené pouzdro na 72 vizitek (12 x 23 x 1,5cm) USB flash disc 1 GB Kožená konferenční taška s páskem přes rameno (42 x 34,5 x 10cm) Peněženka s prostorem pro kreditní karty (12 x 9cm) Cestovní sada, 2 díly, kufr na kolečkách s výsuvným držadlem a taška s páskem přes rameno, 600D nylon/imitace kůže (39 x 60,5 x 22 cm) Kufr na kolečkách s výsuvným držadlem, ABS 48 x 35 x 23cm) Termotaška se zipem na 6 lahví (36 x 28,5 x 16,5cm) Sada baterka, multifunkční nůž a kompas v nylonovém pouzdře, včetně baterií, plast/kov/nylon (15,5 x 8,2 x 2,8cm) Kovový otvírák na láhve Vinná souprava v dárkové kazetě, 2 díly, kov (13,9 x 11,4 x 2,5cm) Skleněný hrnek frosty s podšálkem, 25cl Hrnek s dvojitou stěnou a plastovým víčkem, 38 cl, kov/plast Termoska Manikúra v kovovém pouzdře, 7 dílů, kov/hliník (11 x 7,5 x 2cm) Kovový zapalovač s pouzdrem, bez plynu (7,5 x 2,4 x 0,8cm) Skládací nůž Laguiole min. počet kusů 100ks 30ks 30ks 100ks 100ks 30ks 10ks 160ks 10ks 20ks 20ks 90ks 100ks 30ks 40ks 30ks 100ks 7

8 Cestovní budík skládací plast, včetně baterií (7,3 x 6 x 1,7cm) Cestovní budík kovový v skládacím pouzdře, včetně baterií (6,5 x 6,3 x 2,3cm) Polokošile US Basic Boston různé barvy 100% bavlna, velikost M-L-XL Dámská polokošile Slazenger cotton různé barvy 100% bavlna, velikost M-L-XL Samolepící bločky Deštník s plastovou rukojetí a kovovou tyčí, manuální otvírání, 8 panelů, průměr 102cm, 2 varianty barev dámský x pánský Barevný šátek polyester 50 x 50, různé barevné varianty ( )ks ( )ks 200ks 20ks 100ks 8

9 Příloha č. 2 Kupní smlouva podle 409 a souvisejících Obchodního zákoníku Smluvní strany: Prodávající: Sídlem: IČO: DIČ: Číslo účtu: Zastoupený: (dále jen prodávající ) Kupující: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním Právu 1 Praha IČO: Zastoupený: Mgr.Martinem Žárským (dále jen kupující ) uzavírají tuto kupní smlouvu o dodávce propagačního zboží a propagačních předmětů (dále jen kupní smlouva ). I. Předmětem kupní smlouvy je dodávka propagačního zboží a propagačních předmětů s označením podle přání kupujícího (dále jen zboží ), za cenu XXXXXX,- Kč včetně DPH a v množství specifikovaném v příloze číslo X této smlouvy - Seznam propagačních předmětů a za podmínek daných touto smlouvou. Specifikace reklamních předmětů je dána přílohou číslo Y Specifikace reklamních předmětů. II. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle přílohy této smlouvy číslo X - Seznam reklamních předmětů a přílohy číslo Y Specifikace reklamních předmětů a kupující se zavazuje zboží převzít a za toto zaplatit kupní cenu prodávajícímu. Prodávající se zavazuje dodat zboží i s jeho nezbytným příslušenstvím tak, aby byla zajištěna jako základní funkčnost. Kupující není povinen odebrat větší množství zboží, než je určeno v příloze této smlouvy č X - Seznam reklamních předmětů. III. Prodávající se zavazuje dodat veškeré zboží nejpozději do Prodávající může dodávku zboží splnit jednorázově nebo v několika částečných plněních po dohodě s kupujícím. Prodávající se zavazuje, že dodrží všechny závazky pro něj plynoucí jako pro dodavatele ze Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka propagačních předmětů k systémovému projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, na základě kterého byl prodávající vybrán k plnění předmětu této kupní smlouvy. Jde především o závazek dodržení správné vizuální identity ESF u potisků reklamních předmětů, který je v zadávací dokumentaci definován a je zde uveden odkaz na Manuál vizuální identity v elektronické podobě. 9

10 IV. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží do 30 ti dnů po obdržení kompletní zakázky na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím, a to prostřednictvím peněžního ústavu XXX na účet číslo XXX, přičemž za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Náklady na dopravu zboží do sídla kupujícího nese prodávající. Žádné zálohy kupující nebude hradit. V. Prodávající do 6 ti dnů od podpisu této smlouvy zašle kupujícímu grafické náhledy pro potisk všech reklamních předmětů na ovou adresu a v kopii na adresu a upozorní kontaktní osoby zadavatele, uvedené v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka propagačních předmětů k systémovému projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb telefonicky na telefonním čísle nebo a kupující je povinen grafické náhledy do 48 hodin od zaslání odsouhlasit nebo zaslat zpět prodávajícímu k opravě. V případě prodlení kupujícího s odsouhlasením návrhů se o tento čas prodlužuje doba, kterou má prodávající k plnění předmětu smlouvy. VI. Závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikají splněním, vzájemnou dohodou smluvních stran nebo ze zákona. VII. V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu této smlouvy, zastavuje běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoliv závazků z titulu této smlouvy. Po zániku prodlení kupujícího pokračují lhůty pro plnění prodávajícího v běhu. V případě prodlení kupujícího se splněním povinnosti dle článku IV a článku V smlouvy delšího než 1 měsíc, může prodávající od smlouvy a všech závazků z ní vyplývajících odstoupit. VIII. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 3 měsíců ode dne splatnosti, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši kupní ceny. Zaplacením smluvní pokuty zaniká právo prodávajícího požadovat úrok z prodlení v případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. VIII odst. 1 smlouvy. V případě zrušení objednávky kupujícím hradí tento prodávajícímu skutečně vzniklé náklady spojené se zrušením objednávky, minimálně však 25% z kupní ceny. Dojde-li k označení zboží označením dle požadavku kupujícího, to znamená, že zboží odpovídá kupujícím odsouhlaseným návrhům potisku a zboží má všechny parametry specifikované touto smlouvou a přílohou číslo X - Seznam reklamních předmětů a přílohou číslo Y Specifikace reklamních předmětů a prodávající není v prodlení s dodáním zboží, je kupující povinen odebrat zboží za plnou cenu. Povinnost odebrat zboží za plnou cenu se nevztahuje na případy, kdy kupující odstoupil od smlouvy. 10

11 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nedodáním zboží včas. V případě, že prodávající nedodá zboží do 1 měsíce od sjednaného data dodání, může kupující odstoupit od smlouvy a závazků z ní vyplývajících. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud výsledný potisk zboží neodpovídá návrhu potisku odsouhlasenému kupujícím nebo pokud dodané zboží neodpovídá rozsahu a specifikacím dle přílohy č. X a Y. IX. Odpovědnost za vady se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího, které jsou přílohou této smlouvy číslo Z Všeobecné obchodní a dodací podmínky. Postup uplatnění práv z vad a nároků ze záruky upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je přílohou této smlouvy číslo T Reklamační řád. X. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy a vztahy v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující prohlašuje, že je seznámen s Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího, které jsou přílohou číslo Z této smlouvy a Reklamačním řádem prodávajícího, který je přílohou číslo T této smlouvy, bere na vědomí, že podle 273 Obchodního zákoníku jsou Všeobecné obchodní a dodací podmínky nedílnou součástí této smlouvy a jsou závazné pro úpravu vztahů vyplývajících z této smlouvy, pokud nejsou výslovně upraveny jinak. Kupující dále prohlašuje, že je seznámen s kupní cenou, sortimentem, kvalitou a množstvím kupovaného zboží dle přílohy číslo X a Y této smlouvy a podpisem této smlouvy stvrzuje, že s tímto výslovně souhlasí. XI. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. XII. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou podle 374 Obchodního zákoníku. Totéž platí, pokud by okolnosti podle 374 Obchodního zákoníku nastaly u subdodavatelů prodávajícího. XIII. Prodávající má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět této kupní smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této kupní smlouvy po dobu 10 let po skončení plnění kupní smlouvy. XIV. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatních ustanovení. Přílohy: Z. Všeobecné obchodní a dodací podmínky T. Reklamační řád X Seznam reklamních předmětů včetně kupní ceny s DPH 11

12 Y Specifikace reklamních předmětů V dne za prodávajícího za kupujícího 12

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT HRAZENÝ Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ, OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI PROJEKT PROPAGAČNÍ DIÁŘE A KALENDÁŘE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem 1. Název veřejné zakázky Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele Bohuslav Čepelík - ELKOVO IČO: 11090634 Chutnovka 50, 511 01 Turnov DIČ: CZ451021046 www.elkovo-cepelik.cz Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Datum: 13.11.2013 Evidenční číslo: VZ 593/2013 Číslo jednací: Vyřizuje/linka: Ing.J.Blaschkeová

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Lanovka - dodávka a montáž herního prvku, evidenční číslo: 20150014. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Dodávka počítačů Apple imac

Dodávka počítačů Apple imac Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1828/2013 Haniš/286 028 366 13. 8. 2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení

Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/1.1.01.4/1221 Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení I. Název

Více

Oprava a nátěr oken a parapetů v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Oprava a nátěr oken a parapetů v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB207/2013 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 10. 5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Oprava a nátěr oken a parapetů v budově

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY tato zakázka vzhledem k předpokládané hodnotě není zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), zadavatel je povinen

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup nového osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup nového osobního automobilu Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup nového osobního automobilu 1. Zadavatel Výchovný ústav, DDŠ,SŠ,ZŠ a ŠJ, Počátky, Horní 617 se sídlem: 39464 Počátky, Horní 617 IČO: 7084580

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1379/2014 Haniš/286 028 366 12. 5. 2014 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky:

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střechy Zateplení budovy 1290121001 Sídlem: Slezská

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-2411/E-2015 Datum vyhlášení: 28.05. 2015 Č.j.: HSJI-2411-1/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/3 Výzva k podání

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Husova Tábor. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Husova Tábor. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Sídlo: Husova 1570, 39002 Tábor Zastoupený: Mgr. Petrem Zamrzlou IČ: 70877807 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 1. Název veřejné zakázky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce části střechy objektu prádelna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce části střechy objektu prádelna Psychiatrická léčebna Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ zakázka malého rozsahu Rekonstrukce části střechy objektu

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Zařízení pro měření odporu spouště Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Podklad pro zpracování nabídek veřejné zakázky Dodávka notebooků a softwaru a vytvoření výukového softwaru, která se týká projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/01.0111 Rozšířená

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB183/2012 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 14. 9. 2012 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové dodávky vizitek a razítek Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky,

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. dodávka

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. dodávka KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Počet listů: 5 Č.j. KRPA-242743-3/ČJ-2016-0000VZ-V Přílohy: 1/10 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie: CNC obráběcí centra a příslušenství zadávanou v rámci programu OP PIK program TECHNOLOGIE III., dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Zadavatel:

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více