3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA"

Transkript

1 INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ Kralupy mûsto sportu

2 INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 â Í S L O 3/2000 OBSAH Table of Content AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ Kralupy mûsto sportu 3 Slovo úvodem An introductory Word Zbynûk Smrãka fieditel pro v eobecné záleïitosti Director for General Affairs EKONOMIKA 4 Ekologické centrum Most pro Kru nohofií Environmental Centre in Most for Kru nohofií 6 Zajímavá ãísla Interesting Figures FOKUS 7 Euroregion 8 Ná portrét: Our Portrait: Milena Pencová PETROLEUM 10 Jednotka visbreakingu v rafinérii Litvínov Visbreaker at Litvínov Rafinery 12 Kaleidoskop zajímavostí Kaleidoscope Impressum: MAGAZÍN informaãní ãtvrtletník âeské rafinérské, a.s. Vydavatel: âeská rafinérská, a.s. P.O.BOX 96, Kralupy nad Vltavou ídí redakãní rada pfiedseda: Ing. Ale Soukup, CSc. vedoucí sekce vztahû s vefiejností Redakce: agentura Press In tel. / fax: Fotografie: Michaela Lieschke, Bohumír ProkÛpek, Drahomíra Srbová, Mûlnick deník a archiv âeské rafinérské Grafika: Antonín Votroubek Grafické studio a tisk: Scantypa s.r.o. Uzávûrka: 1. záfií 2000 Magazín vychází ãtyfiikrát roãnû. Je distribuován zdarma. Pfietisk cel ch ãlánkû i jejich ãástí je povolen jen se svolením redakce. Reg. zn. MKâR FORUM 13 Veltrusy klenot dolního Povltaví An invitation to Veltrusy 14 Kralupy mûsto sportu Kralupy a Town of Sports 16 Litvínovské koupali tû patfiilo zamûstnancûm a jejich dûtem Litvínov Swimming Pool Packed with âeská rafinérská s Employess and Their Children 18 Prague Junior Note Co o nás napsali v novinách What Newspapers Wrote about Us 2

3 3/2000 ÚVODNÍK VáÏení pfiátelé, ãtenáfii na eho Magazínu, pfied pûti lety, krátce po zahájení svého pûsobení, si âeská rafinérská vytkla ve své vizi za cíl zafiadit se mezi nejlep í stfiedoevropské prûmyslové podniky tím, Ïe bude dosahovat trvale piãkov ch v konû prostfiednictvím moderní technologie, kvalifikovan ch a obûtav ch pracovníkû. MoÏná, Ïe tento cíl vypadá ponûkud neskromnû, ale pokud na e spoleãnost chce uspût v ostré konkurenci, která v na í branïi existuje, nemûïeme si dovolit stanovovat nízké a nenároãné mety. Pfii naplàování tohoto úkolu jsou pak rozhodující pfiedev ím lidé, jejich ztotoïnûní se se spoleãností a pfiijetí jejích cílû za své. Spoleãnost se proto snaïí pro rozvoj sv ch zamûstnancû a zvy ování jejich kvalifikace dûlat maximum moïného. V personální oblasti uskuteã- Àujeme fiadu programû, jejichï cílem je s nástupem nového století dosáhnout u klíãov ch pracovníkû kvalifikace na úrovni nejlep ích rafinérií. Proto mají tyto projekty ve sv ch názvech ãíslici Patfií sem program Operátor 2000, Smûnov vedoucí 2000 a Laborant Kostru tohoto progresivního pfiístupu tvofií nov mzdov systém, kter zamûstnance k plnûní tûchto a celé fiady dal- ích programû motivuje. Îádn z tûchto projektû a programû není nemûnn a strnul, v e se ustaviãnû vyvíjí a podléhá zmûnám, vylep uje na základû zku eností, a to nejen na í spoleãnosti, ale i jejích akcionáfiû. Mûli jsme a máme tak jedineãnou moïnost ãerpat ze zku eností, ke kter m se jednotlivé zahraniãní rafinérské spoleãnosti propracovávaly léta. Není sice jednoduché pracovat v mezinárodní spoleãnosti, která spojuje est podnikov ch kultur osmi národností, ale díky tomu si napfiíklad mûïete dennû v kontaktu se zahraniãními kolegy zdokonalovat angliãtinu, aniï byste museli utrácet za letenku. Kromû jazykové praxe, technick ch a obchodních znalostí bych zde rád - jako devízu, kterou jsme tak získali - zdûraznil i etiku podnikání a chování vûbec, coï je disciplína, která v âeské republice za uplynulá léta doznala obzvlá tních trhlin a kterou, podle mého názoru, musí spoleãnost, jeï chce patfiit mezi nejlep í, bezpodmíneãnû vyznávat. Dear Friends, Readers of our Magazine, Five years ago, when âeská rafinérská launched its activities, the company set itself the task of placing among the cream of Central European industrial plants by attaining top performances thanks to its state -of-the-art technology and its qualified and dedicated staff. This goal may seem to be immodest but if our company wants to succeed in the keen competition, we can hardly set ourselves lower or less challenging objectives. While striving to meet that goal, the identification of our employees with the company s objectives are of utmost importance. That is why âeská rafinérská goes out of its way in an effort to assist its employees in upgrading their qualification. In anticipation of a new century, we have launched a number of programmes in the human resources sector whose aim is to raise the qualification of our key employees to the level existing in Europe s best oil refineries. That is why 2000 figures in all these projects, including the Operator 2000, Shift Foremen 2000 and Laboratory Assistant 2000 Schemes. The backbone of this innovative approach is âeská rafinérská s new wage system which motivates the employees to do their utmost in implementing these and many other programmes. None of âeská rafinérská s projects and programmes is immutable, everything is constantly developing and changing, each programme is being improved on the strength of newly gained experiences, and not only those made by our company but also its shareholders. As a result, we have had a unique opportunity to draw from experiences which foreign oil refineries had taken years to amass. It is no easy task to work in an international company combining six corporate cultures of eight different nationalities. On the other hand, thanks to that our employees can improve their English in daily contact with their foreign colleagues. In addition to language training and improvement of technical and business skills, I would like to stress another asset we have thus acquired - business and behaviour ethics, a discipline whose standards greatly deteriorated in this country in the past. In my opinion, business ethics is something a self-respecting company can hardly afford to ignore. Zbynûk Smrãka fieditel pro v eobecné záleïitosti Director for General Affairs 3

4 EKONOMIKA âeská RAFINÉRSKÁ Dohodu o spolupráci podepisují ing. M. Kuliha, generální fieditel Chemopetrolu, ing. I. Ottis, generální fieditel âeské rafinérské, ing. J. Balej, fieditel Oblastního inspektorátu âiîp a ing. M. Soldát ze spoleãnosti CELIO. Sídlo Ekologického centra Most pro Kru nohofií (1. patro) UNIKÁTNÍ PROJEKT V âeské REPUBLICE Ekologické centrum Most pro Kru nohofií V E, CO CHCETE VùDùT O ÎIVOTNÍM PROST EDÍ Informaãní stfiedisko pro sbûr, zpracování a multimediální poskytování informací o Ïivotním prostfiedí v okrese Most, jehoï vznik iniciovala âeská rafinérská, je od 3. ãervence 2000 otevfieno iroké vefiejnosti. Mgr. Martin Kabrna, vedoucí Ekologického centra Most pro Kru nohofií Zatím máme kdispozici údaje z celého okresu Mostecka, ale monitoring jiï brzy roz ífiíme do sousedních okresû, uvádí mgr. Martin Kabrna, vedoucí Ekologického centra Most pro Kru nohofií. V sledky monitoringu budou pfiístupné na internetu nejen v ãe tinû a angliãtinû, ale i v nûmãinû pro obyvatele saského pfiíhraniãí. Budeme se také snaïit pomáhat obãanûm a drobn m podnikatelûm, ktefií ze zákona musí napfi. evidovat produkci odpadû v provozovnû ãi vyplàovat ne zrovna jednoduché formuláfie krûzn m Ïádostem úfiadûm. Ale hlavnû jsme pfiipraveni po 24 hodiny telefonicky nebo elektronickou po tou reagovat na dotazy obãanû, a to i z jin ch okresû, dodává pan Kabrna. Realizace tohoto u nás ojedinûlého projektu byla odstartována 4

5 3/2000 EKONOMIKA 13. bfiezna 2000 podepsáním Dohody o spolupráci pfii vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Kru nohofií a o v mûnû informací o Ïivotním prostfiedí, kníï se pfiipojili zástupci deseti smluvních stran: spoleãností CELIO, âeská inspekce Ïivotního prostfiedí - oblastní inspektorát Ústí nad Labem, âeská rafinérská, Chemopetrol, Mostecká uhelná spoleãnost, Okresní hygienická stanice Most, Podnikatelské a inovaãní centrum Severní âechy, Povodí Ohfie, Úfiad práce Most a V zkumn ústav pro hnûdé uhlí. Slavnostního aktu se zúãastnili ministr Ïivotního prostfiedí âr Milo KuÏvart, senátor a pfiedseda Hospodáfiské a sociální rady Mostecka Richard Falbr a pfiednosta Okresního úfiadu v Mostû Pavel Weiss, ktefií svou podporu Ekologickému centru vyjádfiili podepsáním Memoranda o podpofie. Projekt se stal souãástí Globálního plánu revitalizace pánevních okresû severozápadních âech a kromû jiného má pfiispût ke zmûnû vnímání Mostecka a k vytvofiení lep ího image z pohledu nejen místních obyvatel, ale i náv tûvníkû a potenciálních investorû, tedy v republikovém i mezinárodním mûfiítku. Dispeãefii centra nepfietrïitû monitorují ovzdu í, vodu, pûdu, odpad a hluk, zpracovávají obdr- Ïené informace do formy vhodné kmultimediální prezentaci, registrují podnûty obyvatel, provûfiují je a vysvûtlují, sledují dlouhodobé trendy v voje Ïivotního prostfiedí, zab vají se poradenskou ãinností, pfiípravou semináfiû a osvûtov ch akcí. Kromû dispeãerû pûsobí v centru také trenéfii a konzultanti. Ekologické centrum sídlí v prvním patfie budovy VÚHU na ulici BudovatelÛ ã v Mostû, pracuje nepfietrïitû a klíãové informace poskytuje aktuálnû na internetu. V souãasné dobû zamûstnává 6 pracovníkû, ktefií byli pfiipraveni v rámci osmit denního vzdûlávacího projektu a vybráni byli ti nejlep í. Není bez zajímavosti, Ïe tfii pracovnice se rekrutují z Centra pro znovuzapojení do pracovní ãinnosti âeské rafinérské. Kontakt pro vefiejnost: tel. 035/ internet: osobní náv tûvy moïné na adrese: BudovatelÛ 2830, Most A Unique Project: Environmental Centre in Most for Kru nohofií An Information Centre, specializing in the collection, processing and multimedia presentation of environmental information, a project initiated by âeská rafinérská, has been in service in Most since last July. This unique project is part and parcel of a global programme aimed at revitalizing the whole region. The staff of the Information Centre have been monitoring air, water, and soil pollution as well as indicators on waste and noise. The data thus obtained are presented to the general public. For its part, the Centre receives and handles suggestions from individual citizens, checks their reports, monitoring long-term trends in the development of the environment, providing consultation and organizing educational programmes and activities. The Centre operates non-stop, providing its information on the Internet. 5

6 EKONOMIKA âeská RAFINÉRSKÁ ZAJÍMAVÁ âísla âeská rafinérská dosáhla v prvním pololetí roku 2000 podle pfiedbûïn ch v sledkû zaloïen ch na ãesk ch úãetních standardech zisku pfied zdanûním 1,652 miliardy Kã. Obrat za toto období ãinil 23,5 miliardy Kã. Ve druhém ãtvrtletí leto ního roku ãinil zisk pfied zdanûním podle ãesk ch úãetních standardû 1,376 miliardy Kã pfii obratu 14 miliard Kã. Podle mezinárodních úãetních standardû ãinil zisk pfied zdanûním v prvním pololetí ,808 miliardy Kã, ve druhém ãtvrtletí tohoto roku 1,452 miliardy Kã. NárÛstu zisku v porovnání s prvním pololetím roku 1999, kdy tento ukazatel dosáhl 1,004 miliardy Kã, bylo docíleno pfiedev ím vy í rafinérskou marïí. Tato rafinérská marïe, coï je rozdíl mezi cenami produktû a náklady na nákup ropy, byla v odvûtví zpracování ropy a v roby paliv vy í celosvûtovû. Dal ím v znamn m faktorem, kter mûl vliv na zv - ení zisku, byly úspory v oblasti provozních, logistick ch a reïijních nákladû spoleãnosti. V znamn m pfiíspûvkem k dosaïen m v sledkûm bylo plné vyuïití konverzní kapacity a maximalizace synergick ch efektû obou rafinérií spoleãnosti. Zv ení obratu z 13 miliard na 23,5 miliardy Kã bylo zpûsobeno zejména vy ími cenami koneãn ch produktû, jejichï celková úroveà byla ovlivnûna vysokou cenou ropy. INTERESTING FIGURES According to the preliminary results based on the Czech accounting standards, during the first half of 2000 âeská rafinérská generated profits before taxation 1,652 billion Kã. Its sales amounted to 23,5 billion Kã. In the second quarter of this year âeská rafinérská s before-tax profits accounted for 1,376 billion Kã, with its sales reaching 14 billion Kã. According to the international accounting standards, âeská rafinérská s profit before taxation in the first half of 2000 totalled 1,808 billion Kã, reaching 1,452 billion Kã in the second quarter of this year. The company s growth in profits, as compared with the first half of 1999, when this particular indicator totalled 1,004 billion Kã, was attained primarily thanks to its higher refinery margin of profit. As a matter of fact, this refinery margin of profit tended to be higher in the oil-processing and fuel production sector world-wide. Another major factor affecting its growing profits lay in the savings âeská rafinérská made in operating, logistic and overhead costs. A sizeable contributory factor was the full use of the conversion capacity and maximization of the synergies of the company s both oil refineries. Its sales increase, from 13 billion Kã to 23,5 billion, was attained mainly by the higher prices of final products whose overall level was affected by the high crude oil prices. Ekonomické v sledky/economics I VI 2000 I VI 1999 Obrat/Revenues 23,5 mld/billion Kã 13 mld/billion Kã Hrub zisk/pre-tax profit 1,652 mld/billion Kã 1,004 mld/billion Kã SVĚTOVÉ TRHY ROPY / WORLD PETROLEUM MARKETS CENA ROPY BRENT (USD/t) BRENT CRUDE OIL PRICE (USD per tonne) ČTVRTLETNÍ PŘEHLED / 3 MONTH OVERVIEW apr apr 03 may 18 may 02 jun 17 jun 27 jun CENA BENZINU BEZOLOVNATÉHO (USD/t) CENA MOTOROVÉ NAFTY(USD/t) PREMIUM GASOLINE FOB ARA (USD per tonne) DIESEL PRICE ARA (USD per tonne) apr apr 03 may 18 may 02 jun 17 jun 27 jun 03 apr apr 03 may 18 may 02 jun 17 jun 27 jun 224 6

7 3/2000 FOKUS PRIORITOU âeské RAFINÉRSKÉ JE DOPRAVA Euroregion A EKOLOGIE Aktivnû v Euroregionu Kru nohofií Pfiedev ím touha po dobr ch sousedsk ch vztazích bez nenávisti, nacionalismu a pfiedsudkû, stejnû jako snaha o zv ení Ïivotní úrovnû a zv ení prestiïe území na obou stranách spoleãné hranice motivuje obyvatele ãeského a nûmeckého pohraniãí ke spolupráci a rûzn m spoleãn m aktivitám. Proto podle pfiíkladu pfieshraniãních regionû v fiadû míst Evropy vznikl v roce 1992 Euroregion Kru nohofií/erzgebirge sdruïením ãesk ch mûst a obcí okresû Most, Chomutov, Louny, ãásteãnû Teplicka a Litomûfiicka s nûmeck mi okresy oblasti stfiedního Kru nohofií - okr. Mittleres Erzgebirge, Annaberg, Stollberg a Freiberg. V uplynul ch pûti letech byly v Euroregionu Kru nohofií/erzgebirge finanãnû podpofieny mnohé projekty z prostfiedkû Evropské unie pro podporu pfieshraniãní spolupráce. Na realizaci projektû v oblasti hospodáfiského rozvoje, dopravy, Ïivotního prostfiedí, rekvalifikace a vzdûlávání bylo vûnováno asi 200 miliónû Kã z programu Phare CBC a pfies 90 miliónû DEM z programu Interreg II, coï pfiedstavuje 120 jednotliv ch projektû v hodnotû 155 miliónû DEM. Kromû toho sdruïení pofiádá také mnoho men ích akcí, finanãnû podporovan ch z Fondu mal ch projektû Phare CBC a Fondu regionální spolupráce. Mnohé z nich se staly jiï dobrou tradicí, jako napfiíklad letní tábory s jazykov m kursem pro vítûze kolních olympiád v nûmeckém jazyce, dále matematické olympiády v Annabergu, kde soutûïí ãeské dûti s nûmeck mi. Mladí ochránci pfiírody obou národností se setkávají v ekokempu pokaïdé na jiné stranû hranice. âistí les, sázejí stromky, krmí zvûfi a roz ifiují si znalosti o ekologii. V rámci divadelního festivalu Euroretheater se ãe tí umûlci pfiedstavují nûmeck m divákûm v Annabergu, Freibergu a Stollbergu, zatímco nûmeãtí herci, zpûváci a taneãníci obohatí program divadel v Mostû, Teplicích a Chebu. Konají se adventní koncerty, v stavy, firemní prezentace a sportovní akce jako napfiíklad pfieshraniãní závody na lyïích v Reitzenhainu/Hofie sv. ebestiána. Mgr. Franti ek Bína, jednatel Euroregionu Kru nohofií Fond mal ch projektû Phare CBC a Interreg II pfiispívá rovnûï na vydávání dvojjazyãného ãtvrtletníku Infopress, kter informuje o aktivitách a zámûrech Euroregionu Kru nohofií/erzgebirge i o v znamn ch akcích na obou stranách hranic. âeská strana Euroregionu klade nejvût í dûraz na prûchodnost hranice a zlep ení infrastruktury. Dopravní komise proto vypracovala studii, podle níï by mûl na Mostecku vzniknout je tû minimálnû jeden pfiechod pro nákladní automobily a mûlo by dojít kpropojení dálnice Praha-Chemnitz pfies Chomutov a Most. Pfiedpokládá se, Ïe lep í dopravní spojení pfiispûje krozvoji podnikání a cestovního ruchu a následnû kvytváfiení nov ch pracovních pfiíleïitostí. Podle stanov mohou do Euroregionu vstupovat i jiné právnické subjekty neï obce, a proto se v únoru 1999 ke ãlenství pfiihlásila i âeská rafinérská. Za oblasti svého prioritního pûsobení si vybrala dvû ze sedmi spoleãn ch ãeskonûmeck ch komisí: dopravu a Ïivotní prostfiedí. âeská rafinérská, která má sama zájem exportovat asfalt, v znamnû pfiispûla kfie ení kritické dopravní situace v dobû, kdy tady byl uzavfien hraniãní pfiechod pro nákladní dopravu. V Ïivû diskutované a dfiíve kontroverzní oblasti Ïivotního prostfiedí se âeská rafinérská aktivnû úãastní. Za jednoznaãnû nejv znamnûj- í pokládám já i saská strana iniciaci projektu Ekologické centrum Most pro Kru nohofií, pfiipomíná mgr. Franti ek Bína, jednatel Euroregionu Kru nohofií/erzgebirge. Rádi jsme nûmeck m partnerûm pfiedstavili âeskou rafinérskou jako podnik se zahraniãní kapitálovou úãastí, progresivní podnik, jehoï prioritou je etrnost kïivotnímu prostfiedí. Nûmce to zajímá uï proto, Ïe d cháme stejn vzduch a taky Ïe z Livínova je do Nûmecka blíïe neï do Prahy. âeská rafinérská rozhodnû pfiinesla do Ïivota Euroregionu novou dynamiku, sv m pfiístupem kprojednáván m záleïitostem, odbornou zdatností, ale i stylem jednání na zasedáních pracovní skupin i mimo nû, mûïe b t pfiíkladem pro ostatní, nejen ãeské ãleny Euroregionu. dodává Franti ek Bína. Euroregion Kru nohofií (Ore Mountains) Our Priorities Are Transportation and Environmental Protection It was primarily an aspiration to maintain good neighbourly relations that has motivated the inhabitants of the Czech and German border regions to foster mutual co-operation. Known as Kru nohofií / Erzgebirge, this Euroregion was established back in As legal entities other than communities are also eligible to join the Euroregion, âeská rafinérská became a member in 1999, being involved primairly in the field of transportation and environmental protection. The European Union funds significantly contribute to many cross-border cooperation projects (namely in economic development, transportation, environmental protection, education, culture, publication of a joint magazine etc.). 7

8 FOKUS âeská RAFINÉRSKÁ Zaãínala jako laborantka v Kauãuku Kralupy, kam nastoupila v roce 1962 po maturitû na chemické prûmyslovce. Nabídka pracovat v oddûlení v chovy a vzdûlávání byla spojena s první rekvalifikací a pfiivedla ji na my lenku studovat v chovu a vzdûlávání dospûl ch (nyní andragogiku) na Filozofické fakultû UK v Praze. CtiÏádost a snaha dokázat nedûvûfiivému sousedovi, co v echno moderní Ïena zvládne, motivovaly Milenu Pencovou natolik, Ïe vysokou kolu absolvovala na samé jedniãky a mohla se pochlubit ãerven m diplomem. V té dobû jiï byla vdaná a mûla syna Libora. N á p o r t r é t Milena Pencová 8

9 3/2000 FOKUS N E B O J Í M S E N I â E H O N O V É H O O kvalifikovanou sílu s vysoko kolsk m vzdûláním záhy projevilo zájem generální fieditelství VHJ Chemopetrol v Praze, pod které spadal Institut pro vzdûlávání mistrû a stfiedních vedoucích pracovníkû v Dobfiichovicích. Bûhem dvaceti let ( ), kdy Milena Pencová na institutu pracovala, vyuïila moïnosti absolvovat rûzné kursy a dále se vzdûlávat, coï zûstalo jejím celoïivotním koníãkem. Po zru ení generálního fieditelství dostala nabídku od novû jmenovaného personálního fieditele Kauãuku Ctirada Svobody a bez váhání se rekvalifikovala z oblasti vzdûlávání na personální práci. Krátce po nástupu v ak personální fieditel váïnû onemocnûl a ona ze dne na den nastoupila na jeho místo. Bylo to pro mne nelehké období a snad pod vlivem ãast ch stresû jsem asi po dvou letech dost váïnû onemocnûla i já. Z práce mû rovnou odvezli do nemocnice a nikdo z vedení podniku se za mnou tehdy nepfii el podívat. Nikdo se nezajímal, jak mi je, vzpomíná Milena Pencová a dodává: Teì pfieskoãím, udûlám vsuvku a pfiipomenu, Ïe zcela jinou zku enost mám s âeskou rafinérskou, m m posledním zamûstnavatelem, na kterého nedám dopustit. KdyÏ jsem byla pouhé tfii dny hospitalizována kvûli banálnímu vy etfiení, pfii la mû nav tívit nejen moje éfová Alenka Stejskalová, ale dokonce i sám pan generální fieditel Ottis a jeho sekretáfika. Po odchodu z Kauãuku Milena Pencová asi dva roky vedla personální odbor ve spoleãnosti MERO, kde získala dal í kvalifikaci - nauãila se mzdové úãetnictví, které pod tento útvar spadalo. Do âeské rafinérské nastoupila krátce po jejím vzniku v bfieznu 1996 jako vedoucí personálního oddûlení v Kralupech. Po dvou letech pfiijala nabídnutou práci v t mu BPI, kter provádûl reengineering a pfiipravoval zavedení nového poãítaãového programu, jehoï cílem bylo zlep ení toku informací, úspora pracovních sil a nákladû. Dostala jsem se do t mu mnohem mlad- ích kolegû, kter vedla Ameriãanka Angie Brinson. V ichni jsme si tykali a dobfie spolu vycházeli. Abych tûm poãítaãovû a jazykovû zdatn m mlaìochûm staãila, chodila jsem do práce brzy ráno, v echno si pfiedem pfieloïila z angliãtiny a dûkladnû se pfiipravila. S v poãetní technikou jsem vlastnû zaãala pracovat aï ve sv ch estapadesáti letech. Novû zaveden program jsem potom uãila v echny personalistky v podniku. Angie mû nejvíce potû ila, kdyï v souvislosti s m m pracovním hodnocením pfiiznala, Ïe musí zmûnit názor na lidi v pfiedpenzijním vûku, usmívá se Milena Pencová, která letos v dubnu ode la do dûchodu a teì funguje jako moderní hlídací babiãka. V této roli jsme ji také zastihli. Desetiletou Terezku vozí ráno autem do koly a o ãtyfiletého Mí u se zatím stará cel den. Pfiesto má dost energie i na jiné aktivity. V zastupitelstvu mûsta Kralupy pracuje v komisi pro kolství a kulturu, dvakrát t dnû cviãí aerobik a chystá se do pokroãilej ího kursu angliãtiny. V ãet jejích koníãkû je dlouh, ale bohuïel jí na nû nezb vá mnoho ãasu. Má ráda klasickou hudbu. Koncerty nav tûvuje pfiedev ím kralupské, ale i v Nelahozevsi a Veltrusích. Operu (nejradûji má Verdiho) poslouchá spí e z nahrávek. Také ráda ije a pfie ívá staré vûci na nové, i kdyï toho teì, kdyï je spousta hezké konfekce, moc nevyuïívá. Chtûla by se znovu vûnovat grafologii - poznávání povah lidí podle písma. Ráda cestuje a poznává cizí zemû, ale také jezdí po okolí na kole. Kolegynû z personálního oddûlení jí na rozlouãenou vûnovaly cyklistickou soupravu: rukavice, ponoïky a ãelenku. S podnikem je ostatnû stále v kontaktu. KdyÏ doma peãe, nosí koláãe nebo buchty b val m mlad m kolegûm z poãítaãového t mu. Pr za to, Ïe jí s nimi bylo fajn. Krédem Mileny Pencové je nebát se niãeho nového. Pracovní kariéru zaãala jako chemická laborantka a skonãila u zavádûní poãítaãového programu. Cel Ïivot se uãila a teì ji dokonce láká je tû univerzita tfietího vûku. Our Portrait - Milena Pencová: No Fears of New Challenges After her GCE exam at a chemical school, she found a job at Kauãuk Kralupy as a laboratory assistant. An offer to work in the plant s Educational and Training Department made it imperative for her to undergo the first retraining in her career and to study at Prague Charles University. After her graduation, Chemopetrol expressed its interest in employing such a highly qualified university-trained specialist. For twenty years Mrs Pencová worked in its Institute for the Education of Shift Foreman and Intermediary Managerial Staff, upgrading her own qualification at the same time. Back in 1990, she returned to Kauãuk, after being requalified from an expert on employee training to a human resources specialist. Then Mrs Pencová worked in the MERO company, acquiring yet another qualification - that of an accountant. She joined âeská rafinérská in 1996 as head of its Personnel Department at Kralupy, working in a team in charge of re-engineering and preparing the introduction of a new computer programme in the company. In actual fact, my first experiences in working with computer technology came when I was 56. Later on, I myself taught all the staff of the Personnel Department how to use the newly introduced computer programme, says Mrs Pencová who retired last April. She is now a baby-sitting granny. Still, she has enough energy for other activities, working in the Kralupy Town Council, going in for sports and travelling. Her lifelong credo is - Never fear anything new. Throughout her life Mrs Pencová learnt many new things, now she has her sights set on studies at a Third Age University. 9

10 PETROLEUM âeská RAFINÉRSKÁ Jednotka visbreakingu v rafinérii Litvínov Ing. Ale Ponert vedoucí sekce uhlovodíkové logistiky Ing. Milan Vitvar vedoucí technologické sekce V I S B R E A K I N G Rozvojov program âeské rafinérské byl zaloïen na dal ím prohloubení zpracování ropy a získání vysok ch v tûïkû svûtl ch v robkû. V rafinérii v Litvínovû byla uvedena do provozu jednotka visbreaking, která vysoce zefektivní v robu a pfienese tak tuto rafinérii mezi pfiední ropné komplexy se Ïádnou nebo velice minimální v robou topn ch olejû. Tento proces je první svého druhu v âeské republice, kde rozvoj konverzních jednotek byl ponûkud netypicky zamûfien od svého poãátku na hydrokrakovací procesy. Hydrokrakování vycházelo z tradice, zahájené v stavbou záluïského komplexu na v robu pohonn ch hmot z uhlí hydrokrakováním dehtû pfied druhou svûtovou válkou. Hydrokrakování tûïk ch dehtov ch frakcí bylo nadãasové. Konverzní procesy, pokud se v rafinériích v té dobû vyskytovaly, byly v hradnû termokrakové. Proto visbreakingy, termální kraky a koneãnû ikoksovací jednotky mají v západních rafinériích dlouhou tradici a zpravidla doplàují spektrum dal ích konverzních postupû. Jsou oceàovány zejména nízké pofiizovací i provozní náklady, které b vají velkou pfiedností zvlá tû v nynûj ím relativnû stísnûném podnikatelském prostoru západních rafinérií. Historie Visbreaking patfií mezi termální krakování, nejstar í konverzní proces, objeven víceménû náhodou r v americké Pensylvánii. První termálnû krakovací komerãní jednotky vznikly mezi lety , kdy prudk v voj automobilismu zpûsobil rostoucí poptávku po autobenzínu, kterou nebylo moïno pokr t klasickou cestou v stavby dal ích tûïních kapacit a nov ch rafinérií pro zpracování ropy. Navíc benzín z termálního krakování byl kvalitnûj í z hlediska oxidaãní charakteristiky a hrál tak dûleïitou roli pfii v voji motorû s vût ím kompresním pomûrem. Uvádí se, Ïe na poãátku ãtyfiicát ch let více neï 40 % autobenzínu pocházelo z termálních krakû, av ak ve v robû autobenzínû zaãaly b t v krátké dobû vytlaãovány efektivnûj ími fluidními kraky. Termální kraky v ak pfiesto zûstaly dûleïit mi technologiemi právû jako konverzní jednotky, prohlubující zpracování ropy. Dnes nejuïívanûj ím termokrakov m postupem je visbreaking, kter pfiedstavuje mírnou formu tûpení atmosférického nebo vakuového zbytku tak, aby jeho viskosita vyhovûla poïadavkûm na topn olej, pfii vzniku urãitého mnoïství lehk ch produktû. Koksování je naproti tomu uskuteãàováno za tvrd ch reakãních podmínek s cílem roz tûpit zbytek na destiláty a petrochemick koks. Visbreaking je ãasto uïíván v evropsk ch rafinériích, zatímco VISBRE pro americké je charakteristické koksování, neboè trh topn ch olejû se v USA zcela zhroutil. Technologie Visbreaking je nekatalytick m procesem, kde se konverze uskuteãàuje zahfiíváním materiálu na vysokou teplotu v peci. Patfií mezi tzv. carbon rejection procesy, charakteristické endotermním chováním. Reakãní podmínky (tlak 7-70 bar, teplota C) a doba zdr- Ïení musí b t peãlivû voleny podle dan ch technologick ch cílû. V praxi existují 2 technologické typy visbreakingû. Typ bez soakeru ( coil ) je zpravidla popisován jako vysokoteplotní s krátkou dobou zdrïení a reakãním prostorem je pouze pec. Druh m typem je zafiízení se soakerem, coï je nádoba, umístûná za pecí a urãená kprodlouïení doby zdrïení. Tento typ b vá uvádûn jako nízkoteplotní s dlouhou dobou zdrïení. V souãasné dobû je dávána pfiednost druhému typu pro v razné úspory energií (v stupní teplota z pece je niï í aï o cca 80 C) a del í interval mezi odkoksováním. Soaker byl vyvinut firmou Shell. První soakery byly prázdné nádoby, nyní b vají do soakerû umís- Èovány speciální vestavby pro zabránûní zpûtného mísení a tím nekontrolovatelného pfiekrakování ãásti reakãních produktû. Termálnû krakovací reakce jsou reakcemi prvního fiádu. StupeÀ konverze a destrukce uhlovodíkû se rychle zvût ují s teplotou a dobou zdrïení. Krakovací reakce se zaãínají vyskytovat pfii C. Novotvorba se pfiibliïnû zdvojnásobuje s cca 15 C do úrovnû 440 C a se 40 C do 600 C. Také tlak hraje dûleïitou roli a urãuje, v jaké fázi se reakce 10

11 3/2000 PETROLEUM uskuteãàují. Pfii nízk ch tlacích (6 bar) a vysok ch teplotách (nad 540 C) reakce probíhají v plynné fázi a jsou preferovány tvorby lehãích uhlovodíkû. Pfii vy ích tlacích (15-70 bar) a niï ích teplotách ( C) je fáze kapalná nebo smûsná a je preferována tvorba uhlovodíkû vroucí v oblasti benzínu ãi plynového oleje. Pokud se vezme iroká kála moïn ch surovin (atmosférick zbytek, vakuov zbytek) a zvlá tû jejich kvalita, kde hraje nejvût í roli obsah asfaltenû, sodíku a ConradsonÛv zbytek, lze konstatovat, Ïe v tûïky svûtl ch produktû z visbreakingû se pohybují v rozmezí %. Pfii termálním krakování dochází kpfiednostnímu tûpení uhlovodíkû v pofiadí: n-parafiny, iso-parafiny, cyklo-parafiny, aromáty, polynaftenické aromáty, polyaromáty. Pfii technologick ch podmínkách visbreakingû zûstávají proto asfalteny prakticky nedotãeny, zatímco peptizaãní sloïky, které asfalteny za normálních okolností udrïují v koloidnû-suspenzním stavu, jsou rozru ovány. Proto konverzi ze strany produktû limituje stabilita visbreakového zbytku, kdy pfii vy í konverzi mûïe docházet kvyluãování asfaltenû. Pro stabilitu existuje fiada testovacích metod, zpravidla se vyjadfiuje ve dnech. Visbreaking v Litvínovû Visbreaking postaven v Litvínovû je jednotkou s atmosférickou destilací, vakuovou fle ovou kolonou a soakerem v licenci firmy Shell. Kromû speciálního uspofiádání soakeru jsou inïen rsky zajímav m prvkem transfery. Tyto jsou dlouhé a jejich úlohou je udrïovat stejnou rychlost pfii postupu produktu smûrem ke kolonû a zabraàovat tvorbû kapek, ve kter ch dochází k polymeracím a koksování. Chlazen je aï zbytek atmosférické kolony v mûnou tepla s nástfiikem. Zafiazení visbreakingu do litvínovské rafinérie pfiiná í fiadu v hod. Atmosférické destiláty jsou zpracovány v existujících hydrogenaãních rafinacích, které mají dostateãnou kapacitu. Vakuov fle ov destilát je zaveden do stávajícího hydrokraku spolu s vakuov mi destiláty, nyní pouïívan mi jako fiedicí sloïka pfii v robû topn ch olejû. K jejich uvolnûní do lo po najetí visbreakingu. Specifická je vazba na POX Chemopetrolu, která je ve svûtovém mûfiítku vzácná. UmoÏÀuje vysokou konverzi jednotky, neboè není nutno udrïovat rezervu ve stabilitû visbreakového zbytku, která by jinak musela b t zaji Èována, pokud by byl zbytek distribuován jako topn olej. Dal ími v hodami je niï í citlivost k odbytu asfaltû, niï í citlivost ke kvalitû ropy a zejména stav, kdy po vût inu roku bude rafinérie bez produkce topn ch olejû. Takto mûïe pokraãovat ve zpracování ruské ropovodní ropy i v dobû, kdy bude platit sirn limit pro topné oleje ve v i 1 %. V jimkou bude pouze krátké zimní období, kdy se pfiedpokládá minimální v roba topného oleje s vy ím obsahem síry a jeho umístûní pfieváïnû na export, pokud nebude adekvátnû sníïeno zpracování ropy. V hodou situování v Litvínovû je i zdroj vodíku z POX, dostupn pro rafinaci nebo hydrogenaci visbreakov ch frakcí. Zafiízení splàuje ve keré ekologické limity. Pec je otápûna zemním plynem, technologicky je fie ena likvidace zplodin odkoksování. Odpadní teplo je vyuïito pro v robu páry. Nejvût í vliv na ekologii je v ak nepfiím, kdy dochází klikvidaci síry z topn ch olejû vlivem celkového efektu technologie v kontextu litvínovské rafinérie a Chemopetrolu. Zafiazení visbreakingu je zároveà v zvou vybízející k vyuïití dal ích synergick ch efektû v rámci celého litvínovského komplexu. V tabulce v pfiíloze je uveden pfiehled v tûïkû pfii 2 základních Tabulka - V tûïky podle projektové dokumentace (BDEP) V kon jednotky 2500 t/den V tûïky % hm.: plyn benzín plynov olej vakuov plynov olej vakuov destilát VB zbytek Odplyny + ztráty AKING Visbreaking Unit at Litvínov Refinery mírn reïim 2,4 4,6 12,3 1,5 13,8 65,2 0,2 tvrd reïim 3,0 5,9 15,0 1,5 14,0 60,4 0,2 âeská rafinérská s development programme proceeds from the task of further promoting oil processing in a bid to raise yields of its light products. That is why the company, the first in the Czech Republic to do so, has introduced visbreaking, a thermal cracking process which is used in Western refineries. The visbreaking unit and its facilities have brought a number of advantages to the Litvínov refinery. Atmospheric distillates are processed during the existing hydrogenation refining procedures that have sufficient capacities. Vacuum flash distillate is introduced into the existing hydrocracking process together with vacuum distillates currently used in the production of heating oils. Of specific importance is the refinery s link with POX Chemopetrol, an arrangement that is quite rare on a world-wide scale. It facilitates reïimech visbreakingu, reïimu v roby topného oleje a suroviny pro POX vãetnû pfiíslu n ch kapacit a technologického reïimu. Jednotka visbreaking byla uvedena do provozu v fiíjnu bylo dosaïeno krakovacích teplot, byl proveden garanãní test a 16. aï do lo k odkoksování jednotky. Byly poãáteãní problémy s ãerpadly (mechanické ucpávky) a byla zji tûna malá prûchodnost lapaãe koksu ve frakcionátoru, ale v souãasné dobû jsou uvedené závady jiï vyfie eny. Pfiedná ka byla pfiednesena na semináfii âeské asociace petrolejáfiského prûmyslu a obchodu (âappo) Moderní paliva a maziva dne 7. ãervna 1999 na veletrhu AUTOTEC-AUTOSALON v Brnû. Technologické podmínky Pec: teplota ( C) Soaker: Atm. kolona: Vak. kolona: vstup v stup tlak (MPa) vstup v stup teplota ( C) vstup teplota ( C) vstup teplota ( C) vstup mírn reïim ,4 1, tvrd reïim ,5 1, a high level of conversion of the unit since no reserves have to be maintained in the stability of visbreaking residue. Another advantage is lower sensitivity to asphalt outlet, lower sensitivity in terms of the quality of crude oil, and especially the absence of the production of heating oils for most part of the year. In this way, the processing of Russian crude oil may continue unabated even at a time when the 1% sulphur limit for heating oils is imposed (with the exception of a very short winter period). The visbreaking unit is known to meet all the environmental limits. Its furnace is fuelled by natural gas, the liquidation of decoking products has been solved technologically. Waste heat is used for steam generation. But the biggest environmental advantage is indirect: due to the overall impact of the technology used, sulphur is removed from heating oils. At the same time, the visbreaking unit poses a major challenge, making it imperative to make use of further synergies throughout the entire Litvínov complex. 11

12 PETROLEUM âeská RAFINÉRSKÁ KALEIDOSKOP Z A J Í M A V O S T Í Poptávka po ropû by se podle analytikû spoleãnosti Merrill Lynch mohla v následujících letech zvy- ovat o 1,6 mil. barelû za den. Cena ropy se ustálí uprostfied rozpûtí 20 aï 30 dolarû za barel, aï bude vyrovnanûj í vztah mezi nabídkou a poptávkou a obnoví se zásoby ropy v zemích OECD. Oãekávaná doba návratu cen do uvedeného rozpûtí v ak nebyla specifikována. Ve druhém leto - ním ãtvrtletí zásoby ropy v zemích OECD stouply pouze o 82 mil. barelû proti bûïn m 100 mil., pfiiãemï sektor oãekával nárûst o 200 mil. barelû. Odhadovan rûst poptávky o 1,6 mil. barelû vychází z pfiedpokladu, Ïe míra rûstu poptávky po ropû bude poloviãní ve srovnání s rûstem svûtového HDP. V posledních pûti letech byl pomûr rûstu poptávky po ropû kmífie rûstu HDP 0,66. Dal ím pfiedpokladem je, Ïe se svûtov hospodáfisk rûst v následujících letech udrïí nad tfiemi procenty. Agip, ropná spoleãnost patfiící k italské skupinû Eni, prodala firmû Shell svûj fietûzec 320 ãerpacích stanic v Keni, Ugandû, Etiopii, Eritreji a PobfieÏí slonoviny. Shell povaïuje tuto transakci za klíãovou investici do klíãov ch trhû, Agip zase uvádí, Ïe prodej neznamená, Ïe by se tato italská spoleãnost z afrického trhu stáhla. Shell jiï má 500 ãerpacích stanic v pûti africk ch zemích. Agip se také snaïí omezit svûj podíl na italském trhu pohonn ch hmot, ale v mûnou za expanzi v zahraniãí, vãetnû Evropy a JiÏní Ameriky. âtrnáct pfiedních energetick ch a petrochemick ch spoleãností otevfie prûmyslovou zásobovací burzu. Zakládajícími partnery jsou Shell, BP Amoco, Conoco, Dow Chemicals, Equilon, Mitsubishi, Motiva, Occidental, Phillips, Repsol YPF, Statoil, Tosco, TotalFinaElf a Unocal. Zakládající partnefii budou spolupracovat, aby burza byla atraktivní pro v echny spoleãnosti v tomto sektoru. Burza bude zpoãátku zahrnovat v echny zásobovací aktivity t kající produktû a sluïeb pouïívan ch v prûzkumu ropy a plynu, petrochemii, rafinaci, marketingu a maloobchodu. Celkové roãní v daje zakládajících ãlenû na zásobování pfiesahují 125 mld USD. Z toho 40 % pfiipadá na Severní a JiÏní Ameriku, 40 % na Evropu a Afriku a 20 % na Asii-Tichomofií a Blízk v chod. Americká ropná spoleãnost Conoco oznámila své zámûry na znovuobnovení aktivity na ázerbajdïánsk ch ropn ch polích, která vloni opustila kvûli nízk m svûtov m cenám ropy. Skupina pfiedních evropsk ch finanãních institucí se spojila s nûkter mi v znamn mi spoleãnostmi v oblasti energie a pfiírodních zdrojû s cílem otevfiít Intercontinental Exchange, novou internetovou burzu, která by mûla zmûnit obchodování s energií, kovy a dal- ími komoditami formou OTC. Burza se sídlem v americké Atlantû nebude mít Ïádné ãlenství a nebude vyïadovat Ïádné jiné poplatky neï ty, které souvisejí s obchodem. Bude otevfiená v em komerãním úãastníkûm trhu. Sedm zakládajících spoleãností, k nimï patfií BP Amoco, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter, Royal Dutch/Shell, Société Générale a TotalFinaElf, poskytne poãáteãní likviditu. V loàském roce hodnota komoditních kontraktû OTC pfiesáhla 1,8 bilionu dolarû a nadále rychle roste. Nûmecká ropná spoleãnost Veba Öl a její venezuelsk partner PVDSA se dohodli na investicích ve v i 52 mil. EUR do rafinérie v nûmeckém Gelsenkirchenu, kterou spoleãnû vlastní. Vût ina investic bude pouïita na financování prací na hydrokraku. Obû spoleãnosti hodlají zv it produkci nafty a sníïit produkci topného oleje. Rafinérie Ruhr Öl má roãní kapacitu 12,3 mil. tun, coï je zhruba 11 % z celkové kapacity atmosférické destilace v Nûmecku v roce Spoleãnost ABB Lummus Global zahájí projekt modernizace pro Èjumenskou ropnou spoleãnost v Rusku vzhledem k tomu, Ïe jí US Export-Import Bank schválila záruku za pûjãku ve v i 550 mil. USD. Lummus pouïije 198 mil. USD z pûjãky na modernizaci rafinérie v Rjazani s cílem zv it její objem jejích kvalitních produktû - vysoce ãist ch pohonn ch hmot. Petrol Ofisi, nejvût í tureck prodejce benzínu, zaznamenal ve druhém leto ním ãtvrtletí ãist zisk ve v i 23 mil. USD, coï znamená meziroãní zhor ení o 59 %. Norská vláda se chystá zmûnit fiízení svého ropného prûmyslu a v nejbliï í dobû pfievede zfiejmû velkou ãást nalezi È ropy a plynu na spoleãnosti Statoil a Norsk Hydro. Hodnota této transakce se odhaduje na 200 mld NOK (pfiibliïnû 2 mld USD). Deset procent této hodnoty bude postoupeno zahraniãním spoleãnostem. Norsko je v souãasné dobû druh m nejvût ím v vozcem ropy za Saúdskou Arábií. Shell, britsko-nizozemsk ropn koncern, investuje 10 mil. USD do roz ífiení ãásti sítû ãerpacích stanic v Rumunsku v rámci snah upevnit své postavení na trhu ve v chodní Evropû. Finanãní prostfiedky budou vyuïity na v stavbu esti nov ch stanic vãetnû servisních center. Slovensk protimonopolní úfiad se dvûma podmínkami schválil vstup maìarské ropné a plynárenské spoleãnosti MOL do bratislavské rafinérie Slovnaft. Úfiad, kter zkoumal celospoleãenské v hody spojení obou spoleãností, souhlasil se vstupem MOL do Slovnaftu s podmínkou, Ïe úãastníci správního fiízení nesmûjí do konce roku 2004 zvy ovat poãet ãerpacích stanic ve srovnání se stavem, kdy byla podepsána smlouva o koupi a upsání akcií (smlouva mezi MOL a Slovnaftem byla uzavfiena letos v dubnu). Slovnaft rovnûï nemûïe zvy ovat svûj trïní podíl v stavbou nov ch ãerpacích stanic. Pokud spoleãnost otevfie novou ãerpací stanici, musí do 180 dnû od jejího otevfiení zru it nebo prodat jinou benzínovou pumpu se stejn m objemem prodeje pohonn ch hmot. MOL by mûl podle smlouvy ve Slovnaftu nejprve získat podíl 36,2 procenta za ãástku nepfievy- ující 262 mil. USD. Po dvou letech od upsání nov ch akcií bude mít MOL opci na odkoupení nejménû 50 % dal ích akcií plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu. 12

13 3/2000 FORUM Veltrusy klenot dolního Povltaví P O Z V Á N K A K N Á V T ù V ù Z Á M K U Náv tûvník kralupské rafinérie ani netu í, Ïe v blízkosti prûmyslového areálu (a to smûrem severozápadním pfies zásobníky ropy a poloproduktû) se nachází jedna z nejatraktivnûj ích pamûtihodností dolního Povltaví státní zámek Veltrusy. PÛvodnû barokní loveck zámek z 18. století, pozdûji pfiestavûn v rokokovém stylu, stojí uprostfied francouzské zahrady, v níï se procházejí pestrobarevní pávi. Za pûkného poãasí láká k procházkám pfiilehl anglick park. Od prosince 1998 mají Veltrusy pro náv tûvníky dal í magnet, nezávisl na poãasí: kulturní a spoleãensk RudolfÛv sál, zrekonstruovan z b val ch skladov ch prostor ve v chodním kfiídle zámku. Dominantou sálu je kfii Èálov lustr, jehoï v robu v Kamenickém enovû financovala âeská rafinérská. Tradiãní adventní koncerty, které se dfiíve se konaly v kapacitnû nedostaãujícím zámeckém divadélku, letos v prosinci se jiï uskuteãní v novém sále. Díky finanãní podpofie âeské rafinérské jsme mohli vyjít vstfiíc i obecnímu úfiadu. Pozval napfiíklad do Rudolfova sálu na slavnostní akci Ïáky vystupující ze základní koly. Od leto ního srpna slouïí RudolfÛv sál také jako svatební síà, uvedla PhDr. Eva Hájková, vedoucí správy zámku. Letos v ãervnu se ve Veltrusích konal Velk trh tovarû Království ãeského, jako pfiipomenutí 225. v roãí konání prvního vzorkového veletrhu na svûtû. V ãervenci pak VII. roãník V stavy rûïí a kvûtin s promenádním koncertem a vyhodnocením soutûïí RÛÏe Miss 2000 a RÛÏe zámku Veltrusy. Jak nám prozradila Eva Hájková, z pfiipravovan ch akcí se náv tûvníci mohou tû it na vystoupení známého kytaristy tûpána Raka a recitátora Alfréda Strejãka, ktefií jiï potvrdili úãast na leto ním závûreãném adventním koncertu (17. prosince 2000). Na pfiípravû tûchto tradiãních adventních koncertû se âeská rafinérská pravidelnû podílí jiï od roku 1997 a pfiispívá tak k neopakovatelnému kouzlu pfiedveãera vánoãních svátkû v tak malebném místû, jak m zdej í zámecké prostfiedí bezesporu je. Závûrem proto paní kastelánka pozvala ãtenáfie Magazínu nejen kprohlídce zámku, ale právû na jeden z leto ních adventních koncertû. An Invitation to Veltrusy Veltrusy Chateau ranks among the most attractive sights and tourist destinations around the town of Kralupy nad Vltavou. Since 1998 the Chateau has been offering its visitors another attractive programme - cultural and social events prepared in its Rudolf Hall, reconstructed in a former warehouse in the eastern wing of the Chateau. The dominating feature of the Rudolf Hall is its crystal-glass chandelier whose production in Kamenick enov was financed by âeská rafinérská. The company is also known to participate in preparing traditional pre- Christmas concerts as well as other events at Veltrusy Chateau. 13

14 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ m û s t o s p o r t u O posledním ãervnovém víkendu Kralupy zaïily skuteãnou explozi sportovních událostí na republikové, ale isvûtové úrovni. Mistrovství svûta v hokejbale Jedineãnou událostí pro Kralupy bylo uspofiádání mistrovství svûta juniorû v hokejbale za úãasti 12 t mû z celého svûta. Turnaj se hrál nejprve na zimním stadionu ve skupinách, které rozdûlily t my do finálové skupiny a skupin o a místo. âeská juniorská reprezentace jako domácí nastupovala do turnaje s velk mi ambicemi, vïdyè i kralup tí patfií v hokejbalové lize knejlep ím. V utkáních v základní skupinû na i ho i zvítûzili s v razn mi rozdíly, rekordnû 13:1 proti Estonsku. I ve finálové skupinû postupnû porazili USA, Kanadu i Slovensko. Finálové utkání proti sobû svedlo domácí âechy a zámofiskou hokejbalovou velmoc Kanadu. Favorizovaní domácí po tfiech vítûzstvích ve finálové skupinû zahájili utkání sebevûdomû, mûli více ze hry, ale nevyuïili fiady ancí ani pfiesilovku a v závûru tfietí tfietiny inkasovali 2 branky. Domácí podporovaní diváky poprvé skórovali aï poté, co na poãátku 2. tfietiny inkasovali tfietí gól, a do konce tfietiny sníïili náskok soupefie na rozdíl jedné branky. V závûreãném náporu i díky vypjaté psychice neotoãili reprezentanti âr v voj zápasu, ale naopak inkasovali. V sledkem 5:2 se stali kanad- tí juniofii v Kralupech nad Vltavou mistry svûta v hokejbale. 14

15 3/2000 FORUM Mistrovství âr turistû Oddíl Klubu ãesk ch turistû má v Kralupech dlouholetou tradici, a to zejména v práci s mládeïí. JiÏ nûkolik let se kralupsk oddíl ucházel o pofiádání vrcholného sportovního podniku - mistrovství republiky. Pofiadatelství bylo udûleno právû na rok Krásného sluneãného rána v sobotu vybûhl první závodník a ãekala ho nároãná traè v okolí mûsta. Mistrovství republiky probûhlo v 9 kategoriích a celkem se jej zúãastnilo na tfii stovky závodníkû od nejmlad ích aï po dospûlé. Do cíle závodu pak dobíhali postupnû závodníci v ech kategorií unaveni, ale vût inou spokojeni se sv m v konem. Jak prohlásil pfii vyhla ování v sledkû Zbynûk Smrãka, fieditel pro v eobecné záleïitosti âeské rafinérské: Blahopfieji vítûzûm jednotliv ch kategorií, ale i v em, ktefií dobûhli. Mé uznání si zaslouïí i pofiadatelé za perfektní pfiípravu závodû, i za poãasí. Takovéto akce bude v Kralupech âeská rafinérská vïdy ráda podporovat. Kralupy - a Town of Sports In June, Kralupy witnessed a true explosion of top sporting events, both at the nation-wide and international level. Quite indisputably, the No. 1 event was the Junior Hockeyball World Championships, which brought together 12 teams from all over the world. The Czech national team, one of the hot favourites, eventually lost in the finals to Canada. The Kralupy-based section of the Czech Hikers Union was charged to organize this year s National Championships. As many as 300 competitors, from the smallest kids to adults, competed on a demanding route prepared near the town. No wonder then that most of the winners came from Kralupy. âeská rafinérská is always keen and proud to support such sporting events. 15

16 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ ODPOLEDNE A L I T V Í N O V S K É K O U P A L I T ù P A T I L O Z A M ù S T N A N C Ò M J E J I C H D ù T E M Z A M ù S T N A N E C K É ODPOLEDNE Za krásného, sluneãného poãasí se 3. ãervna jiï po ãtvrté uskuteãnilo Zamûstnanecké odpoledne âeské rafinérské. Tentokrát se spojilo s oslavou Dne dûtí. V prostorách litvínovského areálu u Koldomu byly vedle bazénû pfiipraveny soutûïe pro dûti v rûzn ch dovednostech, v prûbûhu celého odpoledne hrála dechovka Pichlovanka a také univerzální kapela Renesance, sportovalo se na hfii tích. Pro v echny bylo pfiipraveno obãerstvení a dostatek nápojû. KaÏdé dítû obdr- Ïelo u vstupu praktick dárek na blíïící se prázdniny. Vrcholem setkání pracovníkû z obou ãástí spoleãnosti bylo vystoupení Ivana Mládka a legendárního Banjo Bandu. Sv m nestárnoucím humorem pobavil nejen pamûtníky, ale i mladou i nejmen í generaci. Dlouho do veãera obsazená místa u stolû pod velkokapacitními stany svûdãila o tom, Ïe zamûstnanci âeské rafinérské nejen umí vzít za práci, ale dokáïí se i bavit a rádi poskytnou sv m dûtem moïnosti kvyskotaãení, které s nástupem léta uï potfiebovaly. Dûti také malovaly. U kresliãsk ch stolû tvofiily variace na téma: Svût, ve kterém Ïiji. Nejzdafiilej í kresby budou vyuïity pro zkrá lení exteriéru nové administrativní budovy spoleãnosti v Kralupech nad Vltavou. âeská rafinérská uï nyní pfiipravuje zamûstnanecké odpoledne roku Podle nepsaného pravidla cirkulace by se mûlo uskuteãnit v Kralupech nad Vltavou nebo jeho okolí. 16

17 3/2000 FORUM Litvínov Swimming Pool Packed with âeská rafinérská s Employees and Their Children For the fourth time running, âeská rafinérská organized for its workers An Employees Afternoon, this time coupled with celebrations of Children s Day. Held in Litvínov s Swimming Pool, the event included various children s contests as well as music performances and lots of sports. The genuine highlight of the whole afternoon turned out to be a concert by the popular Czech entertainer Ivan Mládek and his Banjo Band. The children were also invited to paint to their hearts content, while the best of their paintings will grace the walls of the company s new office building at Kralupy. The successful party lasted until late in the evening, showing that âeská rafinérská s employees are not only hard-working but also fond of good fun and entertainment. 17

18 FORUM âeská RAFINÉRSKÁ Prague Junior Note 2000 Celostátní klavírní a houslová soutûï Prague Junior Note 2000, vypsaná pro sólisty do patnácti let, probíhala ve dnech ãervna 2000 v praïském Lichten tejnském paláci. Leto ního devátého roãníku se zúãastnilo 187 dûtí z 58 mûst âeské republiky. klavírních sekcí v âeské republice). Za 35 let pedagogické ãinnosti získala mnoho zku eností v práci s dûtmi a samozfiejmû i s pfiípravou hudebních soutûïí. Interpreti jsou podle vûku rozdûleni do pûti kategorií. Pro svûj program mají k dispozici ãasov limit (nejmlad í 4 8 minut, nejstar í minut) bez omezení poãtu skladeb, ale musí pfiedvést minimálnû dva rozdílné hudební styly klasiku a modernu. KaÏd rok se hraje na klavír a je tû na jeden jin nástroj. Letos to byly housle, loni violoncello, jindy tfieba kytara nebo zobcová flétna. Porota, vïdy v mezinárodním sloïení, mûïe udûlit maximálnû 25 bodû. DÛleÏité je, aby soutûïící mûli pocit úspû - nosti. Na závûr v ichni dostanou diplom za úãast a plnou ta ku dárkû od sponzorû, bez kter ch by soutûï vûbec nebyla uskuteãnitelná, dodává Vlastimila Pospí ilová. BohuÏel je rok od roku obtíïnûj í získat sponzory pro aktivity zdrav ch a talentovan ch dûtí, zejména hudba zûstává trochu popelkou. Proto mû mile pfiekvapil vstfiícn pfiístup âeské rafinérské jako hlavního finanãního sponzora. SoutûÏ mlad ch interpretû nejen podchycuje talenty, ale také dává pfiíklad, jak lze dûti motivovat kpozitivním zájmov m aktivitám ve volném ãase. Pofiadatelé spoleãnû se SdruÏením pro protidrogovou prevenci u dûtí a mládeïe zdûrazàují tento aspekt na Koncertû laureátû Prague Junior Note, kter je vïdy pfiehlídkou nejúspû nûj ích úãastníkû pfiedchozích roãníkû. Zásluhy Vlastimily Pospí ilové ocenil na leto ním Koncertû vítûzû profesor Ivan traus, místopfiedseda Nadace Bohuslava MartinÛ. Pfiedal jí parfém s pfiáním, aby se jeho vûnû kolem ní linula stejnû vábivû jako krásná hudba, interpretovaná talentovan mi dûtmi. Vlasta Pospí ilová, fieditelka soutûïe Prague Junior Note 2000 na Koncertû laureátû Tû í mû, Ïe o Prague Junior Note je stále vût í zájem a Ïe se vûk úãastníkû sniïuje. âtyfii z letos pfiihlá en ch dûtí se narodily v roce Mnozí soutûïící se uï znají z pfiedchozích roãníkû, je to pro nû takov hudební semináfi a motivace kdal ímu rozvoji osobnosti, fiíká Vlastimila Pospí ilová, fieditelka soutûïe a majitelka umûlecké agentury V. P. Art, která je pofiadatelkou, organizátorkou a du í celé akce (jinak vedoucí v ech klavírních oddûlení praïsk ch základních umûleck ch kol a v ech Prague Junior Note 2000 This year s Ninth Nation-wide Piano and Violin Competition for Soloists Under 15 was attended by as many as 187 children from 58 towns in the Czech Republic. Even though the contest has lately been attracting a growing number of competitors, it is, unfortunately, increasingly difficult to get sponsors for the event. That is why Mrs Vlastimila Pospí ilová, the main organiser and driving force behind the event, appreciates the assistance and sponsorship provided by âeská rafinérská. The contest of young performing artists is not only a major talent-spotting opportunity, it is also an excellent offer of childrens worthwhile hobby for their leisure time. 18

19 3/2000 FORUM Napsali o nás C O O N Á S N A P S A L I V N O V I N Á C H Bene ovsk deník Pfiíbramsk deník Berounsk deník Kladensk deník Rakovnick deník Mûlnick deník Boleslavsk deník Kolínsk deník Kutnohorsk deník DENÍKY BOHEMIA Mûlnick deník Podle loàského zisku byla âeská rafinérská devátá Ocenûní/V Ïebfiíãku Czech Top 100 je spoleãnost mezi desítkou nejlep ích. âeská rafinérská se v Ïebfiíãku Czech Top 100, kter byl vyhlá en minul t den v praïském Trojském zámku, zafiadila opût mezi deset nejv znamnûj ích spoleãností v ãesk ch zemích. V í zisku se âeská rafinérská umístila na deváté pfiíãce, podle obratu na estém místû, konstatoval Jaroslav RÛÏek z tiskového oddûlení spoleãnosti. V roce 1999, za kter byl poslední Ïebfiíãek Czech Top 100 sestavován, dosáhla âeská rafinérská obratu jedenatfiicet miliard korun a zisku pfied zdanûním ve v i dvou miliard korun.v loàském roce spoleãnost v pofiadí sestavovaném sdruïením Czech Top 100 získala v obratu osmé místo a v zisku sedmé. V poslední dobû získala spoleãnost i ocenûní za v sledky v bezpeãnosti práce a ochranû Ïivotního prostfiedí, doplnil RÛÏek Velké firmy se snaïí nastavit propou tûn m pol táfi Nezamûstnanost na Mostecku dosáhla v ãervnu 21,5 procenta a podle posledních prognóz není nadûje, Ïe by se její rûst v leto - ním roce zastavil, spí e naopak. Zatímco men í zamûstnavatelé si s ohledem na situaci na trhu pracovních sil vût inou hlavu s osudem lidí, kter m dávají v povûì, pfiíli nelámou, ti velcí se propou- tûn m snaïí nastavit zmûkãující pol táfi finanãní i jiné pomoci. âeská rafinérská zfiídila centrum pomoci Centrum pro znovuzapojení do pracovní ãinnosti, takov to ponûkud krkolomn název dostala praktická realizace v âeské republice nezvyklé pomoci lidem, ktefií musejí pro nadbyteãnost odejít ze svého dosavadního zamûstnání v âeské rafinérské. Centrum jsme zfiídili 1. dubna DokáÏeme pochopit pocity lidí, ktefií se dozvûdí, Ïe budou bez práce, snaïíme se zmírnit tvrd náraz. Dáváme jim tak vlastnû ãas na to, aby se poohlédli po nûãem jiném, zmûnili pfiípadnû svou Mûlnick deník, June 26, 2000 âeská rafinérská Ninth in Last Year s Corporate Profits Rankings kvalifikaci, uvedl generální fieditel spoleãnosti Ivan Ottis, kter v ak zároveà upozornil na to, Ïe centrum je urãeno pouze tûm zamûstnancûm kralupského a litvínovského provozu, ktefií v nich pracovali pfied 1. lednem 1996, kdy spoleãnost vznikla. Jak upfiesnil tiskov mluvãí âeské rafinérské Jaroslav RÛÏek, nabízejí se zamûstnancûm propou tûn m z dûvodu nadbyteãnosti dvû moïnosti. Buì mohou odejít za obvykl ch podmínek, nebo souhlasit WHAT THEY WROTE ABOUT US Právo, July 28, 2000 Large Companies Trying to Offer a Cushion to Their Laid-off Staff se zmûnou pracovního zafiazení, stát se zamûstnanci centra a podepsat novou pracovní smlouvu na dobu urãitou, konkrétnû na dva roky, uvedl. První rok pobírají zamûstnanci centra prûmûrn plat, ve druhém roce se pak jejich pfiíjem sniïuje kaïdé dva mûsíce o deset procent. Doposud jím pro- lo nebo je v nûm zapojeno 232 lidí. Libûna Novotná 19

20 Chcete vûdût víc o na í spoleãnosti? âeská rafinérská, a.s. Rafinérie Litvínov P. O. Box Litvínov tel.: 035 / fax: 035 / Rafinérie Kralupy P. O. Box Kralupy nad Vltavou tel.: 0205 / fax: 0205 / internet: ano PouÏívejte bezolovnaté benziny bez pfiísady BA 91 Normal BA 95 Natural 1. LEDNA 2001 KONâÍ UÎÍVÁNÍ OLOVNAT CH BENZÍNÒ! IDIâI, CO BYSTE MùLI VùDùT? BA 98 Superplus Má Va e 91 oktanû DNES POUÎÍVÁTE SPECIÁL BA 91 Normal + aditiv od v robce katalyzátor? Prohlédnûte si technick prûkaz, zda musíte pouïívat olovnaté palivo PODROBNùJ Í INFORMACE NAJDETE NA INTERNETOV CH STRÁNKÁCH âeské RAFINÉRSKÉ NEBO U PROVOZOVATELE VA Í âerpací STANICE ne Jak je oktanov nárok? 96 oktanû DNES POUÎÍVÁTE SUPER BA 95 Natural bezolovnat aditiv ne ano Pro uïivatele dosavadního benzinu Super 96 je nutné provádût INDIVIDUÁLNÍ ADITIVACI. KAFKA DESIGN

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy.

VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy. VáÏení pfiátélé motocyklového sportu, dovoluji si Vás oslovit nabídkou o spolupráci v oblasti reklamy. Jmenuji se Franti ek Mrázek a poprvé jsem se stal mistrem âeskoslovenska v roce 1962 ve tfiídû 350

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více