Informační sytémy podniku a řízení jakosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační sytémy podniku a řízení jakosti"

Transkript

1 Informační sytémy podniku a řízení jakosti VIK, Jaroslav Ing., Koněvova 793, Hostinné, Abstrakt: Tento příspěvek s zabývá problematikou řízení jakosti v automatizovaných systémech výroby a návaznostmi na informační systémy podniku, zejména Manažerské informační systémy.cílem příspěvku je nastínit požadavky na informační systém, tak aby vyhovoval současným požadavkům z hlediska systémů řízení jakosti. Klíčová slova: informační systém, ISO 9000, jakost 1 Úvod V posledních dvou desetiletích stoupl význam jakosti tak dramaticky, že někteří odborníci hovoří o tzv. revoluci jakosti. Tato dramatická změna filozofie managementu zasahuje i naše podniky. 2 Koncepce řízení jakosti Pro podporu a zabezpečování jakosti je nutné v organizacích vytvářet a neustále rozvíjet tzv. systémy jakosti. Nejsrozumitelněji je definují japonské normy když hovoří, že jde o tu součást celopodnikového managementu, která garantuje maximální spokojenost zákazníků tím nejefektivnějším způsobem. V celosvětovém měřítku vykrystalizovaly v posledních letech tři základní koncepce budování těchto systémů: ι koncepce podnikových standardů, ι koncepce TQM. ι koncepce ISO, Koncepce podnikových standardů Mnohé, zejména americké firmy pociťovaly už v sedmdesátých letech akutní potřebu vytváření systémů jakosti. Požadavky na tyto systémy byly potom zaneseny do norem, jež měly platnost v rámci jednotlivých korporací, resp. výrobních odvětví. Typickým představitelem těchto norem jsou např. standard Q 101 vypracovaný a aplikovaný Fordem, ASME kódy pro strojírenský průmysl, API standardy pro výrobce olejářských trubek a v poslední době zejména předpisy QS 9000 pro oblast automobilového průmyslu. S touto koncepcí se mohou menší firmy setkat hlavně v situacích, kdy jsou dodavateli podnikům, které tyto standardy respektují. Koncepce TQM Koncepce Total Quality managementu byla sestavena W.E. Demingem po druhé světové válce v USA. Jejím úkolem bylo zvýšit kvalitu produkovaných výrobků a služeb. V zemi svého vzniku však nebyla podniky přijata. V roce 1950 tuto koncepci přijalo Japonsko při poválečné obnově hospodářství. Díky této koncepci se japonským podnikům podařilo během 80-tých let ovládnout značnou část světových trhů. Díky této zkušenosti ostatní vyspělé státy opustily tradiční výrobně orientovaný model řízení podniků a převzaly koncepci TQM (v Japonsku nazývanou Total Quality Control, TQC) za vlastní.

2 Postupně byla tato koncepce rozpracována i v USA a mnohými je považována spíše za filozofii managementu. Koncepce TQM totiž není tak přísně svázaná s předpisy, jako koncepce ISO, je otevřeným systémem, absorbujícím všechno pozitivní, co může být využito pro zvyšování spokojenosti zákazníků a snižování firemních výdajů. prvořadou orientaci na zákazníka, Pole TQM se hnutí za kvalitu se musí stát součástí podnikové kultury. Jde o změnu vztahu každého jedince. Kvalita musí být orientována na takové cíle, které podporují její dosažení. Cíle TQM je nutné odvodit z dlouhodobé strategie firmy. Každý jednotlivec musí vědět, jak může přispět. Cíle v kvalitě by měly být každému jasné, pochopitelné, měřitelné, realistické. Koncepce ISO Tato koncepce se zrodila v r. 1987, kdy Mezinárodní organizace pro normy /ISO/ zveřejnila poprvé sadu norem, které se nevěnovaly specifikacím technických požadavků na výrobky, resp. materiály, ale výhradně požadavkům na systém systém jakosti. Původně pětice norem řady 9000 se dnes už rozrostla na širokou škálu systémových standardů. Realizace koncepce ISO předpokládá v podniku tyto základní kroky: 1. Výběr vhodné normy ISO jako modelu budování systému jakosti. Tento krok musí být realizován vrcholovým vedením firmy a je strategickým rozhodnutím. Vedení si může podle svých podmínek volit některou z norem ISO 9001, ISO 9002 nebo ISO Základní kameny koncepce ISO představují tři normy: ČSN EN ISO 9001, 9002 a 9003, velmi často označované jako modelové, protože v praxi skutečně slouží jako modely pro výstavbu systémů jakosti a později jako etalony při jejich certifikaci. Nejnáročnější je norma ISO 9001, která definuje celkem 20 základních prvků systému jakosti. Tato norma je vhodná zejména pro ty podniky, které realizují svůj vlastní vývoj a přípravu výroby - zaměřuje se totiž na všechny fáze výrobních procesů od průzkumu trhu až po poskytování servisu. Norma ISO 9002 se od normy ISO 9001odlišuje pouze v tom, že neobsahuje požadavky na zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách - mohou ji tedy aplikovat s výhodou ty firmy, které poskytují své výkony např. na bázi licencí, podle nakoupeného vývoje a pod. V zahraničí je právě tato norma nejčastěji používaným standardem pro certifikaci systémů jakosti. Nejméně náročnou je norma ISO 9003, protože ta deklaruje už pouze požadavky na systém uvolňování produkce uživatelům. Nejnáročnější z modelových norem ISO řady 9000, norma ČSN EN ISO 9001 definuje celkem 20 základních prvků systému jakosti. Tyto prvky představují prvotní strukturu systému jakosti Prvek 1 Odpovědnost vedení Smyslem tohoto prvku je upozornit na skutečně nezastupitelnou roli vrcholového vedení při vytváření a rozvoji systému jakosti v každé firmě. Vyžaduje se zde: ι deklarování tzv. politiky a cílů jakosti tak, aby byly přijaty všemi zaměstnanci, ι jednoznačné vymezení pravomocí a zodpovědnosti za všechny procesy zabezpečování jakosti uvnitř firmy, ι přijetí závazku k uvolňování adekvátních zdrojů do systému jakosti /včetně lidských a ι finančních/, vykonávání pravidelného přezkoumávání toho, zda systém jakosti v podniku účinně působí a pod. Prvek 2 Systém jakosti Jsou zde však dva požadavky, které pro každou firmu znamenají někdy významné problémy: v systému jakosti se vyžaduje dokumentování všech postupů zabezpečování jakosti buď klasickou formou řídících aktů, nebo na elektronických médiích,

3 systém jakosti je nutné ve vztahu ke konkrétním zakázkám dokumentovat pomocí tzv. plánů jakosti, dokumentů, které stanovují podrobné postupy zabezpečování jakosti právě dané zakázky. Prvek 3 Přezkoumání smlouvy Filozofie tohoto prvku je postavena na potřebě přezkoumávání možností dodavatele splnit požadavky na jakost tak, jak byly stanoveny obchodní smlouvou. Toto přezkoumání musí být realizováno včas a se všemi aspekty. Také je nutné přezkoumávat všechny změny v obchodních smlouvách. Prvek 4 Řízení návrhu Tento prvek je věnován klíčové oblasti zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách. Zde je potřebné: ι zpracovat plány navrhování a vývoje nových výrobků, služeb, resp. procesů, ι dokumentovat zadání návrhu, stejně jako výsledný návrh, ι přezkoumávat návrh z hlediska plnění uživatelských požadavků na jakost, ι ι realizovat vhodnými formami ověřování a validaci návrhu, přezkoumávat a dokumentovat všechny změny návrhu, ať už dočasného, či trvalého charakteru. Prvek 5 Řízení dokumentů a údajů Jde o prvek, ošetřující administrativní stránku systému jakosti. Dokumenty jsou všechny řídící akty firmy, tzn. směrnice, pokyny, normy, postupy atd. Vyžaduje se zde: ι dodržování postupů pro schvalování a vydávání dokumentů firmy, ι přezkoumávání a schvalování změn v dokumentaci, přičemž tyto procesy musí být řízené. Prvek 6 Nakupování Jedná se o jeden z klíčových prvků - zabezpečování jakosti dodávek a to zejména v těchto oblastech: ι hodnocení subdodavatelů z hlediska jejich způsobilosti plnit požadavky na jakost dodávek, ι poskytování přesných a jednoznačných informací o specifikacích jakosti ze strany odběratele, ι ověřování shody /technické kontroly/ nakupovaných výrobků, ι zaznamenávání dat o dodavatelích atd. Prvek 7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem Tento prvek se zaměřuje na kvalitu dílů, nebo části finálního produktu, které si dodá samotný zákazník a které se stanou součástí budoucí dodávky. Zdůrazňuje se zde odpovědnost dodavatele za jakost i těchto dodávek. Prvek 8 Identifikace a sledovatelnost výrobku V tomto prvku se klade značný důraz na to, aby byla zabezpečena jednoznačná identifikace polotovarů, hmotných výrobků i služeb ve všech fázích procesů. Identifikací se přitom chápe způsob označování, který má zabezpečit v situacích, kdy je to potřebné i zpětné vysledování podmínek, ve kterých daný produkt vznikal. Prvek 9 Řízení procesu V této části je kladen důraz na řízení a indetifikaci procesů probíhajících v podniku ι postupy definující způsob výroby, resp. poskytování služby ι používání vhodných zařízení a pomůcek ι sledování vhodných parametrů procesů a znaků výrobku, resp. služeb, ι postupy pro preventivní údržbu zařízení a pod. Prvek 10 Kontrola a zkoušení Tento prvek definuje samozřejmé požadavky na: ι vstupní kontrolu a zkoušení, ι mezioperační kontrolu a zkoušení, ι výstupní kontrolu a zkoušení,

4 ι vytvoření a udržování záznamů o výsledcích kontroly a zkoušek. Prvek 11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Zde jsou vymezeny základní požadavky na řízení, kalibraci, evidenci a udržování všech zařízení pro kontrolu a zkoušení ve firmě. Zde by měly být aplikovány i normy ISO , které jdou v některých bodech i za text zákona o metrologii. Jako samozřejmé se považuje to, že firma má platný metrologický řád. Prvek 12 Stav po kontrole a zkouškách Vyžaduje se vypracování takových postupů, které garantují to, že kdekoliv a za jakýchkoliv okolností bude možné rozlišení mezi shodnými a neshodnými výrobky. Prvek 13 Řízení neshodného výrobku Neshodným výrobkem je obecně takový výrobek /včetně služeb/, který se odchyluje od stanovených specifikací v příslušné dokumentaci. Zacházení s neshodným výrobkem musí být ve firmě řízeným procesem, který zaručí: ι identifikaci těchto výrobků /služeb/, ι jejich separaci a třídění ι týmové posouzení možností vypořádání se s neshodami, ι analýzu příčin vzniku neshod, ι záznam zjištěných skutečností atd. Prvek 14 Opatření k nápravě a preventivní opatření Jakákoliv zjištěná neshoda se i v systémech jakosti podle ISO musí stát impulsem pro rozhodnutí vedení o přijetí takových opatření, která by: ι vrátila procesy do původního stavu /jde o tzv. opatření k nápravě/, ι eliminovala možnost vzniku podobných neshod v budoucnosti /preventivní opatření/. Proces přijímání a realizace podobných opatření musí být v podniku řízen. Prvek 15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání Jedná se o velmi důležitý prvek, zaručuje udržení kvality produktu i při nevýrobních operacích. Dodavatel má vytvořit v podniku postupy zaručující, že při těchto operacích se dosažená úroveň jakosti nezhorší. Prvek 16 Řízení záznamů o jakosti Záznamy o jakosti jsou jakékoliv údaje, charakterizující dosažené výsledky v zabezpečování jakosti. Je nutné tato data patřičným způsobem zaznamenávat, uchovávat a zpracovávat v písemné formě, nebo na elektronických médiích. Prvek 17 Interní prověrky jakosti Jsou týmovým posuzováním stavu systému jakosti v podniku. Tyto prověrky, nazývané rovněž audity, je třeba plánovat, realizovat a vyhodnocovat v souladu se zněním norem ISO 10011, část 1 až 3. Interní prověrky musí vykonávat tým speciálně připravených auditorů jakosti. Prvek 18 Výcvik Tento prvek se věnuje rozhodujícímu faktoru úspěchu při vytváření a rozvoji systémů jakosti - faktoru lidskému. Vyžaduje se ale pouze mapování potřeby výcviku pracovníků vykonávajících činnosti související se zabezpečováním jakosti a následné plnění potřeb výcviku. Na výchovu k jakosti se mají vynakládat adekvátní zdroje. Prvek 19 Servis Další z klíčových prvků všude tam, kde je zákazníkovi nabízen určitý sortiment poprodejních služeb. Normy ISO řady 9000 zde vyžadují to, aby byly v podniku k dispozici příslušné postupy. Prvek 20 Statistické metody Statistickými se ve smyslu norem ISO označují mnohé metody pro vyhodnocování dat a pro analýzu příčin neshod. Je jich poměrně velké množství a liší se i svou náročností. Pokud se v podniku jeví účelné jejich nasazení, je opět nutné mít pro podobné procedury příslušné postupy.

5 3 Informační systémy v podniku Informační systémy a technologie se stávají motorem ekonomické prosperity vyspělých zemí. Informační technologie se stávají strategickým faktorem, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti podniků. Ukazuje se, že dobré řízení není možné bez přísunu kvalitních a včasných informací. S rozvojem informačních technologií se dokonce hovoří o přechodu od kapitalistické společnosti k tzv. informační společnosti. V souvislosti s automatizovanými systémy výroby se uplatňují technologie CIM (Computer Integrated Manufacturing) - výroba integrovaná počítačem - jedná se o technologii automatické výroby, která ideálně ve všech krocích výroby využívá počítačovou podporu. Jedná se především o využití komplexní distribuované databáze, která slouží nejen pro vlastní návrh, testování a výrobu, ale i pro takové důležité oblasti zajišťující produkci jako účetnictví, fakturace, řízení toku materiálu při výrobě, plánování, řízení přísunu materiálu či distribuce výrobků apod. Technologie CIM tvoří prostředí, které spojuje všechny předvýrobní etapy vzájemně s vlastní problematikou konkrétní výroby, jejímž cílem je koordinovaný tok produkce a informací od myšlenky po realizaci produktu. Zatímco moduly CAD/CAM/CAE se zabývají automatizací a zvyšováním inteligence určitých specifických funkcí při vývoji nového produktu a při podpoře výrobního procesu, technologie CIM je určena k integrování všech těchto "ostrůvků automatizace" dohromady do hladce běžícího podniku. CIM je tedy chápán jako zastřešující technologie, která se zabývá problematikou sdílení informací v celém procesu produkce od návrhu až po distribuci produktů a z toho vycházející problematikou efektivního toku a zpracování informací v celém výrobním podniku. Rozdělení CIM na jednotlivé součásti by se dalo znázornit následujícím obrázkem: MIS CAD CAE CAP PPS C A Q CIM CAM Obr1. Informační systémy v podniku MIS (Management information system) Systémy MIS lze v podniku nalézt na všech úrovních managementu, kde slouží pro podporu rozhodování. Pro řešení úloh se vychází z dat získaných na základě operačních databází jednotlivých oddělení podniku. Z těchto dat jsou vypočítávány různé ukazatele, sestavovány tabulky a přehledy, které slouží pro podporování rozhodování manažerů. PPS (Production planing system). Tyto systémy zahrnují řízení finančních toků ve firmě, jejich sledování a optimalizaci. CAD (Computer-Aided Design) - počítačem podporovaný návrh - se označuje jako prostředek pro popis geometrie mechanických součástek, struktur návrhů architekta, elektronických obvodů, návrhu staveb, apod.

6 Systémy CAE (Computer Aided Engineering) - počítačem podporované inženýrství - se zabývají analýzou geometrických dat získaných v návrhu v systému CAD, umožňující simulovat a studovat chování navržených produktů, tak aby jejich vlastnosti byly v předpokládaných podmínkách realizace optimální. CAP (Computer aided planning) Systémy CAP zahrnují počítačovou podporu plánování výrobních a technologických procesů. CAM (Computer Aided Manufacturing) - počítačem podporovaná výroba - označuje systémy pro přípravu dat a programů pro řízení numericky řízených strojů pro automatickou výrobu mechanických součástí, celých sestav, elektronických obvodů, apod. - především využívající geometrická a další data získaná ve fázi návrhu v systému CAD. 4 Systémy řízení v jakosti v rámci informačních systémů podniku. Na závěr jsem se budeme věnovat systémům CAQ (Computer Aided Quality). V tomto případě se jedná o systémy určené ke sledování a udržování a zlepšování kvality v podniku. Jak je patrné z Obr1. procházejí systémy řízení jakosti napříč všemi ostatními od automatizovaných výrobních systémů na nejnižším stupni řízení až po manažerské informační systémy na stupni nejvyšším. Základní úkoly systémů řízení kvality jsou: 1. Zjišťování ukazatelů kvality 2. Regulace automatizovaných systémů výroby 3. Poskytnutí analytických nástrojů pro zpracování naměřených ukazatelů. Z požadavků norem ISO 9000 vyplývají tyto nároky na informační systémy firmy: 1. Evidence postupů řízení jakosti (prvek 2) 2. Řízení oběhu dokumentů ve firmě (prvek 5) 3. Identifikace a sledování oběhu výrobku během procesu výroby a jednotlivých polotovarů ve firmě (prvek 8) 4. Zaznamenávání a vedení údajů o kontrolách jakosti ve firmě (prvek 10) 5. Evidence neshodných výrobků, analytická data pro zjištění příčin jejich vzniku. (prvek 13) 6. Zjišťování, evidence a distribuce údajů o jakosti (prvek 16) 7. Poskytnutí nástrojů pro vyhodnocování získaných dat o jakosti. (prvek 20) Na každé úrovni řízení je nutný jiný druh informací, nutných pro rozhodování manažerů. Na úrovni řízení výroby (v systémech CAM) se klade důraz na získávání kvalitativních ukazatelů ze systémů výroby a na možnosti korekce výrobního systému tak, aby se ukazatele udržely v požadovaných hodnotách. Dále je nutno zajistit archivaci těchto údajů pro možnosti dalších analýz. Na úrovni řízení technologických procesu (CAP) jde především o identifikaci výrobků, jednoznačné odlišení neshodných výrobku a řízení procesů kontroly jakosti. Pokud je možné tak by měly systémy řízení jakosti identifikovat jednotlivé operace s výrobky a v případě zjištění neshodnosti identifikovat, kdy a kde došlo k nedodržení kvalitativních ukazatelů. Na úrovni řízení finačních toků firmy (PPS) je úkolem informačních systémů v oblasti řízení jakosti identifikovat náklady na jakost. To znamená, náklady spojené s prevencí, hodnocením a vadami, aby bylo dosaženo požadované jakosti v průběhu marketingového vývoje, zásobování, instalace. Dále zahrnují náklady na interní, externí vady, náklady na hodnocení a prevenci. Na nejvyšší úrovni v Manažerských informačních systémech se systémy řízení jakosti již odrážejí v datech, které jsou již předzpracován systémy na nižších úrovních. Manažerské informační systémy již pracují s agregovanými a předzpracovanými daty, často z datových skladů. MIS by měly manažerovi nabídnout statistické a analytické nástroje pomocí kterých může tyto data zpracovat a vyhodnotit.

7 5 Závěr Lze říci, že informační systémy firmy a systémy řízení jakosti se do značné míry prolínají, neboť plní v mnoha ohledech stejné úkoly tj. získávání, přenos a zpracování informací o jednotlivých procesech ve firmě. V systémech řízení jakosti se klade důraz na informace týkající se jakostních ukazatelů a procesů řízení jakosti, které jsou podmnožinou informací obíhajících ve firmě. Při návrhu informačního systému firmy by se měl klást důraz a specifika systémů řízení jakosti a zahrnout procesy s nimi spojené do návrhu. Dále je nutno zajistit přenos informaci až do nejvyšších vrstev informačních systému (tj do MIS a jejich případnou agregaci a další předzpracování dle požadavků manažerů na příslušné úrovni řízení) Se vzrůstající konkurencí na trhu stále vzrůstají požadavky na kvalitu výstupních produktů, také je zde tlak na snižování nákladu na výrobu, což se týká i systémů řízení jakosti, kde je možno redukovat podíl zmetků na produkci firmy. Proto je důležité věnovat jakosti a systémům jejího řízení zvláštní pozornost. 6 Použitá literatura BASL J.: Podnikové informační systémy aktuální nabídka na českém trhu.,computerworld, 1999, č 5 6. NENADÁL J.:Aplikace norem ISO řady 9000 ve službách, Sborník konference Požární Ochrana '98, Ostrava, Total Quality Management, GOAL/QPC, New Hampshire, 1996, ( Total Quality Management, St. Edward s University, Austin, 1998, (

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Ing. Milan Němeček Navažme na článek Využití statistických metod ve financích, managementu a marketinku od RNDr. Šárky Došlé [1] se zaměřením na využití statistických

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 1, str. 1 12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 12/4.1 Úloha a postavení informací v soudobém podniku 12/4.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více