ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'"

Transkript

1 !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 podle ustanoveni $ 10 zakona d Sb., o piezkoum6vdni hospodaieni rizemnich samospr6vn;ich celkri a dobrovolnfch svazkri obci, ve zndni pozddjsich piedpisri (d6le jen zdkon t, Sb.), provedendho v Uiadu mdstsk6 ddsti Praha - Libu5 se sidlem Libu5skd 35, Praha 4 za obdobi od l l.2014 do l. Piezkoum6ni hospodaieni mdstsk6 d6sti Praha - Libus (ddle jen Mi; se uskutednilo formou dildich piezkoum6ni hospodaieni, kterd probdhla v obdobi: a) od 24.listopadu 2014 do 12. prosince 2014, b) od 9. bftzna2015 do 27. biezna Piezkoum6ni hospodaieni mdstsk6 d6sti Praha - LibuS (dale jen MC) za rok 2014 bylo zahileno podle ustanoveni $ 5 odst. 3 z6kona (,. 420/2004 Sb. a $ 5 odst. 2 pfsm. b) ziikona d Sb., o kontrole (kontrolni irld), (drile jen kontrolni i6d), dorudenim ozniimeni o zah6jeni piezkoum6ni hospodaieni kontrolovan6 osobd dne Povdieni k piezkoumiini hospodaieni na z6kladd ustanoveni $ 5 ziikona t.420/2004 Sba v souladu s ustanovenim $ 4 kontrolniho i6du vydala ieditelka odboru kontrolnich dinnosti Magistr6tu hlavniho mdsta Prahy Ing. Irena Ondrddkov6 pod d.j. S-MHMP dne Piezkoumrini hospodaienivykonali: kontrolor povdienlf iizenim piezkoum6ni: Ing. Jiiina Kuderov6 kontroloii: Ing. Hana Lupt6kov6 Ing. Josef Sistek Mgr. V6clav Zot:f,aly Sidlor Maridnskd n dm. 2. I l0 0l Praha I Pracovistd: Jungmannova 35/29, I l0 0l Praha I tel I I I, fax o kcs e rah a, e u L.

2 A. Piedmdty a hlediska piezkoumdni hospodaieni Piedmdtem piezkoum6ni hospodaieni byly irdaje o rodnim hospodaieni MC, vymezen6 ustanovenim $ 2 zitkona t,. 420/2004 Sb., jejichz obsahov6 n6pli je uvedena nize. Piezkoumdni hospodaieni bylo uskutedn6no vfb rovlfm zprisobem. V piipadd, 2e pii piezkoum6ni jednotliwjch piedm6tri byly zji5tdny chyby a nedostatky. jsou podrobnd oops6ny v diisti B. a C. t6to zpnlvy. Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zitkona e. 420/2004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni irdaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiov6ho i6du. piezkoumr{ni hosnodaieni bvly niezkoumdvinv z hlediska (ustanoveni I3 z:{kona i. 420i2004 Sb.): A. dodrzov:ini povinnosti stanovenfch zvl6stnimi pr6vnimi piedpisy, zejm6na: - z6konem d. I3l/2000 Sb., o hlavnim mdst6 Praze, ve zn6ni pozddj3ich piedpisri, - zdkonem L 320/2001 Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6v6 a o zmen6 ndkterjch z6konri (z6kon o finandni kontrole), ve zn6ni pozd j3ich piedpisri, - z6konem d Sb., o rozpodtovjch pravidlech rizemnich rozpodtf.r, ve zndni pozddjsich piedpisri, - z6konem d. 563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozd6j5ich piedpisi, - z6konem (,.262/2006 Sb., z6konik pr6ce, ve zndni pozdej5ich piedpisri, - z6konem E. 137 /2006 Sb., o veiejnych zakazk ch, ve zndni pozdej5ich piedpisi, - ziikonem (,.586/1992 Sb., o danich z piijmfi, ve zndni pozddj5ich piedpisti, - zdkonem e Sb., obdanskf ziikonik, - obecne z vaznou ryhki5kou d Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6vd Statut hl. m. Prahy, ve zndni pozddj3ich piedpisri, - ryhli5kou d. 323/2002 Sb., o rozpodtovd skladb6, ve zndni pozddj5ich piedpisti, - vyhlrlskou a. 410/2009 Sb., kterou se providdji n ktera usbnoveni zikona 6.563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zneni pozddjsich piedpisri, pro ndkterd vybran6 tdetni jednotky, ve zndni pozddjiich piedpisfi, - vyhliskou d Sb., o inventarizaci majetku a ztnazkt1 - naiizenim vl6dy d Sb., o platoqich pomdrech zamestnancri ve veiejnfch sluzbtich a sprilv6, ve zndni pozddjsich piedpisfi, - naiizenim vl6dy d Sb., o odmdn6ch za vjkon funkce dlentm zastupitelstev, ve zndni pozddjsich piedpisti, - Ceskymi ridetnfmi standardy pro n6kterd vybran6 rldetni jednotky, kterd vedou fdetnictvi podle vyhl65ky t Sb., d B. souladu hospodaieni s finaninimi prostiedky ve srovnini s rozpoitem, C. dodrzeni riielu poskytnut6 dotace nebo nivratnd financni vfpomoci a podminek jejich pouiiti, D. v6cn6 a form6lni spr6vnosti dokladri o piezkoumivanfch operacich. /t.

3 Obsahovf ninli niedmdtfi niezkoumdni hosnodafeni Piedmdt: Z6kon d Sb. Q 2 odst. I pism. a) plndni piijmfi a vlldajfi rozpodtu vdetnd pendznich operacf. tlikajicich se rozpodtowch prostiedkri Bylo ovdieno: - dodrzeni n6lezitosti, terminri a zpfisobu zveiejneni a projedndni zivdredn6ho udtu za minulli rozpodtovj rok ($ 17 zitkona d. 250/2000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnich rozpodtt, ve zndni pozddjsich piedpist), - zda md MC sestaven rozpodtovf vfhled ($ 3 ztl<ona (,. 250/2000 Sb., o rozpodtovych pravidlech uzemnich rozpodtri, ve zndni pozddjsich piedpisti), - spriivnost postupu pii sestaveni, schvalov6ni rozpodtu vdetnd jeho rozpisu podle podrobnd rozpodtovd skladby, stanoveni pravidel rozpodtov6ho provizoria a hospodaieni podle nich do schviileni rozpodtu ($ 4-14 ziikona d Sb., o rozpodtorq/ch pravidlech rizemnich rozpodtri, ve zn6ni pozd6jsich piedpisri), - postup pii provriddni vybran;ich rozpodtovich zmdn, rozpodtovych opatieni ($ 16 z6kona d Sb., o rozpodtovlch pravidlech rizemnich rozpodtfi, ve zneni pozddj5ich piedpisri). Drile bylo piezkoumdno plndni vybranlich piijmi rozpodtu a derprini vybranjch bdznfch vfdajri (vdetnb r".idajri na platy zamestnanci a odmdny dlenri Zastupitelstva MC; a kapitdlovych vlidajri. OvEieno bylo rovnez nakkidrini s finandnimi prostiedky na bankovnich fdtech a v pokladnd. Piedm6t: Z6kon d Sb. $ 2 odst. I pism. b) finandni operace. t:ikajici se tvorby a pouziti pendznich fondfi Vlibdrovjm zprisobem byly piezkoum6ny tvorba a derp6ni pendznich fondfi ziizenlich podle ustanoveni $ 5 z6kona d.250/2000 Sb., o rozpodtovl/ch pravidlech rizemnich rozpodtti, ve zndni pozddj5ich piedpist (Fond rezerv a rozvoje, Soci6lni fond) a klti pen6znich fondri finandnimi prostiedky. D6le byla ovdiena opr6vn6nost a spr6vnost zafidtovri,ni ridetnich piipadri a zhodnocena pravidla upravujici tvorbu a derp6ni pen6znich fondri ve vazbd na rozhodnuti orgdnri MC. Piedmdt: Z6kon d Sb. $ 2 odst. 1 pism. c) n6klady a v:inosv podnikatelsk6 dinnosti izemniho celku Bylo zji5t6no, jaklmi druhy podnikatelsklich dinnosti se MC zabyvala, zda byla piipadnri podnikatelskil dinnost vykondv6na na z klade Zivnostensk6ho oprdvn ni, a zda byly dinnosti podl6hajici dani z piijmri, tj. zdaiovand dinnost, vykondvdny v souladu s obecnd z vaznot vyhl65kou d Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6vd Statut hl. m. Prahy, ve zndni pozddj5ich piedpisri (tj. pron6jmy bytovyich a nebyovlch prostor a pozemkir, prodeje majetku a jind druhy podnikatelskd dinnosti). D6le bylo ovdieno, zda MC plnila povinnosti dan6 ustanovenim $ 11 obecnd ziwazne vyhl65ky a Sb. hl. m. Prahy, tj. zejm6na zda sestavila pl6n dinnosti podl6hajicich dani z piijmri a jak pouzila zisk zdafiovan6 dinnosti. Piezkoum6na byla spr6vnost rozdlendni vfnosri a ndkladfi hlavni a podnikatelsk6 (zdaiiovan6) dinnosti pro potieby vypoitu podilu MC na dani z piijmri hl. m. Prahy, qfbdrovjm zpfisobem byla ovdiena sprdvnost zailtovdni' vynosfr a ndkladfl, vykdzan6ho vly'sledku hospodaieni, ze kter6ho Me vychazela pii vyipodtu podilu MC na dani z piijmt hl. m. Prahy. Vlibdrov;im zprisobem byly piezkoum6ny smlouvy souvisejici se zdadovanou dinnosti - smlouvy o pron6jmu, smlouvy kupni, a to zejm6na s ohledem na stanoveni sjednanich cen, z hlediska n6lezitosti a ieiich plneni. 2 L

4 Piedm6t: Z6kon d Sb. $ 2 odst. 1 pfsm. d) penezni operace. tlikaiici se sdruzen:ich prostiedkri vynakl6dan.lch na zrikladd smlouvy mezi dvdma nebo vice irzemnimi celkv. anebo na z6kladd smlouvy s jinlimi pr6vnicklfmi nebo fyzickvmi osobami Me v piezkoumandm roce nevykazovala a neuskutednila pendzni operace t;ikajici se sdruzen;y'ch prostiedkt. Kontrolni skupina nezjistila existenci smlouvy, na zikladd kter6 by byly vynakl6d6ny. Piedmbt: Z6kon d Sb. $ 2 odst. 1 pism. e) finandni operace. t'ikajici se cizich zdroit ve smyslu pr6vnich piedpist o ridetnictvi MC v piezkouman6m roce nevykazovala v ridetnictvi, s qijimkou k6tkodoblich ziwazktt, cizi zdroje ve smyslu ridetnich piedpisri, ani nebyly kontrolni skupinou zji5tdny. Piedmdt: Z6kon d Sb. 0 2 odst. I nism. fl hosnodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnut.hni z N6rodniho fondu a s dal5fmi orostiedky ze zahranidi ooskvtnuti,rni na zdkladd mezin6rodnich smluv V t6to oblasti bylo ovdieno zejmena, zda piijeti prostiedkfi bylo schv6leno organy MC a zdabyla dodriena ridelovost a podminky pro poskytnuti finandnich prostiedkri stanovend ve Povodnd 2013 smlouv6 o poskytnuti dotace v r6mci Fondu solidarity EU v CR - d. DOT/16/06/ uzavien6 na zrikladd rozhodnuti o poskytnuti dotace z Nrirodniho fondu d. HMP IZP 2 ze dne Rozhodnutim byly poskytnuty prostiedky ve vjsi Kd. Piezkoumrina byla vlf5e poskytnutfch prostfedkfi ve srovniini se skutednlim pouzitim prostiedkri a qfbdrov;im zpisobem pendzni operace tfkajici se uvedenjch prostiedkt, spr6lvnost ridtovrlni a oznadeni piijatlich a derpanjch itdelovfch prostiedkt. PiedmEt: Zakon d Sb. $ 2 odst. I pism. e) vyfdtovani a vypoi6d6ni finandnich vztahri ke strltnimu rozpodtu. k rozpodtrlm krairi. k roznodtfim obci. k jinlim rozpodtrim. ke stiltnim fondrim a k dalsim osob6m Bylo piezkoumiino vnidtovrini a vypoi6d6ni finandnich vztahri (ve vazb6 na fdetnictvi a vykaznictvi, dodrzeni podminek a termint) ke stdtnimu rozpodtu, k rozpodtu hl. m. Prahy a jinjm rozpodtrim, ke st6tnim fondrim a k dal5im osob6m. Vlibdrovlim zprisobem bylo ov6ieno dodrzeni ridelu a plndni podminek pouziti poskltnutfch dotaci nebo nilwatnllch finandnich vjpomoci (neinvestidni dotace na volby do Zastupitelstva MC. neinvestiini dotace na volby do Evropsk6ho parlamentu, investidni dotace na akci Rekonstrukce are6lu ZS Meteorologicka d. p. 181). Piedmdt: Z6kon d Sb. 6 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemriho celku Bylo piezkoum6no hospodaieni a nakl6d6ni s majetkem hl. m. Prahy, sv6ienjm MC, a to zejmdna s ohledem na dodrzoviini pr6vnich piedpisri upravujicich nakl6dani s majetkem hl. m. Prahy a rozhodov6ni o majetkopr6vnich fkonech (zejm6na ustanoveni $ 34-36,43,89 a94 zdkona t. 131/2000 Sb., o hl. m, Praze, ve zndni pozddj5ich ptedpisri, a d6st dtvr16 obecnd z6vaznd vyhl65ky t, Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut hl. m. Prahy, ve zndni pozddjsich piedpisri) a v n6vaznosti na vedeni tohoto majetku v evidenci a v fdetnictvi. D6le bylo piezkoumiino o3etieni majetkopr6vnich vztahfr u majetku hl. m. Prahy, sv6iendho Md, piedan6ho MC zlizenlm piispdvkovfm organizacim k hospodaieni ve vazbd na ziizovaci listiny (napi. Mateisk6 Skola Mezi Domy). Vfbdrovfm zptsobem byly piezkoumriny rodni piirristky a tb1'tky dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku vykiuan v ridetnictvi vdetne majetku veden6ho na podrozvahoqich ridtech, majetku svdien6ho ziizenlm organizacim, z6sob, vytvoien6 opr6vky k dlouhodob6mu majetku, zprisob a spr6vnost ocenbni. Bylo ovdieno provedeni rl /' z_

5 inventarizace majetku a zasob a na vybran6m vzorku byla ov iena fyzickd existence poiizen6ho majetku. Piedmdt: Zikon d Sb. $ 2 odst. 2 pism. b) naklddani a hospodaieni s majetkem st6tu. s nimz hospodaii rizemni celek MC v piezkoum6vandm roce nevykazala, Ze by nakl6dala a hospodaiila s majetkem st6tu, majetek st6tu nebyl kontrolni skupinou zji5tdn. Piedmdt: Zdkon d Sb. 6 2 odst. 2 pism. c) zadavdni a uskutediovrini veieinllch zakizek. s vljimkou rikonri a postupri plezkoumanvch oreiirrem dohledu podle zvl63tniho pr6vniho piedoisu Piedmdtem kontroly bylo dodrzov6ni z6kona d. 137 /2006 Sb., o veiejnlich zakiukfich, ve zndni pozddj5ich piedpisfi, pii zad6vr4.ni a rcalizaci zak zek.. Byl piezkoumdn postup zadavatele na vybranlich zakizkhch mal6ho rozsahu akci: Uprava zabezpedovaciho zaiizeni v objektu Klubu Juniorfi; Dod6vka praci - stavebni fpravy s odstrandnim azbestov6 zhteie v objektu MS d. p. 334, ul. Ke KaSn, k. ri. Pisnice, Praha - Libu5; Uprava zaiizeni ve Skolni jidelnd vdetnd souvisejicich stavebnich riprav; Zatepleni a snizovri,ni energetick6 n6rodnosti budovy ZS L. Coika - d6st z6mdny zdroje vytripdni - Rekonstrukce plynovd kotelny a otopndho systdmu v ZS Pisnice; Rozvod plynu a ristiedni vytipdni v zazemi irdrzby v objektu Dobronick6 d. p gariiov! dtm, Praha 4 - Libu5. Byla provedena fyzick6 kontrola realizace veiejn6. zakilzky Uprava zabezpedovaciho zaiizeni v objektu Klubu Junioru. Piedmdt: Z6kon d Sb. $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohleddvek a zavazkri a nakl6d6ni s nimi Byly piezkoumany struktura a stav pohledevek a zfvazktt z hlavni a podnikatelskd dinnosti, vlibdrovlim zptsobem jejich evidence a ridtovrini. U pohledtivek po splatnosti bylo vj'bdrovjm zprisobem ovdieno, zda nettozi jejich promldeni a zda k nim byly v souladu s fdetnimi piedpisy vytvoieny opravnd polozky, byl zhodnocen systdm zabezpedeni pohleddvek proti promldeni a zda je Me schopna i6dnd a vdas plnit zavazky. Zhodnoceno bylo tak6 provedeni inventarizace pohledixek a zavazkri k rozvahovdmu dni. D6le bylo ov6ieno, zda rikony, na zikladd kterfch vybrand pohled6vky a ztvazky vznikly di zanikly, byly schv6leny piislu5nlim orgrinem (ustanoveni $ 89 a 94 zdkona d. l3l/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn6ni pozd6jsich piedpisi) a u dlouhodobjch pohled6vek byla posouzena rizika s tim souvisejici. Piedmdtem piezkoumrini bylo i tdtovani podmindnlich pohled6vek a zi*azktt, zda pohled6vky ze smluv spliuji kritdria pro ridtovrini na podrozvahovfch fdtech. Piedmdt: Zdkon d Sb. 0 2 odst. 2 pism. e) rudeni za z6vazky fyzickich a pr6vnick,ich osob MC v piezkoumandm roce nevykazovala 26dnf ruditelsk! zavazek za z vazky fyzickfch nebo prilvnickyy'ch osob a kontrolni skupinou nebylo zji3tdno, Ze by MC ruditelski zdvazek poskltla. Piedmdt: Ziikon d Sb. $ 2 odst. 2 pism. fl zastavov6ni movitfch a nemovitlich vdci ve prosp6ch tietich osob Byla ovdiov6na opr6vn6nost poskytnutlich z6stav (Mi poskytla na zrikladd smlouvy o zastaveni pohled6vek ze dne z6stavu Bytovdmu druzstvu Libu5) a uddleni souhlasu piislu5nlim org6.nem MC, bylo ovdiovdno smluvni zaji5tdni zdstavy a piipadnjch /.,

6 rizik z toho pro Mi vypljvajicich v piipadd neplndni zhvazkuosobou, za kterou Mi poskytla rudeni z6stavou. Bylo kontrolov6no, jak jsou poskytnute zastavy evidovdny v fdetnictvi Me. PiedmEt: Zrikon d Sb. I 2 odst. 2 pism. g) ziizovani vdcn:ich biemen k majetku rizemniho celku MC v piezkouman6m roce uzaviela tii smlouvy o ziizeni vdcn6ho biemene. Bylo posouzeno, zda ziizeni bylo provedeno v souladu s platnlimi prdvnimi piedpisy (napi. schviileni piislu5njm orgiinem Me, n6lezitosti smluv, ocendni vdcnyich biemen) a zdjmem Me. D6le bylo ovdieno ridtov6ni o v6cnfch biemenech, zda byl udin n vklad vdcn6ho biemene do katastru nemovitosti, zda byl nrivrh o povoleni vkladu do katastru nemovitosti piedlozen hl. m. Praze k potvrzeni spriivnosti, a zda byla v inventumich soupisech u nemovit6ho majetku vyznadena skutednost, Ze je na majetku ziizeno vdcn6 biemeno. Piedmdt: Z6kon d Sb. I2 odst.2 oism. h) ridetnictvi vedend rizemnim celkem Na vybran;ich ridetnich piipadech bylo ov6ieno, zda je irdetnictvi vedeno v souladu se zdkonem a Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri, a provdddcimi piedpisy, zda byly piijmy a vjdaje zatiid6ny do rozpodtu Me v souladu s platnou rozpodtovou skladbou. D6le bylo ovdieno, zda byl vytvoien a funguje vnitini kontrolni systdm ve smyslu zrikona e Sb., o finandnf kontrole ve veiejn6 spr6vd a o zmdnd ndkterlich z6.konri, ve zndni pozddj5ich piedpisri, (byla piezkoumrina urovei zpracovs.ni vnitinich piedpist zjednotlivjch oblasti dinnosti) a zda doklady byly form6lne i vdcnd spriivn6 a byly archivovriny zejm5na v souladu se zs,konem t,. 563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpisri, a ziikonem E. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisovd sluzbd a o zmdnd ndkterjch zlkonri, ve zneni pozddj5ich piedpisi. Bylo zhodnoceno, zda irdetni z6vdrka byla zpracovdna v rozsahu dandm ustanovenim $ 18 z6'kona d. 563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj3ich piedpisri, podriv6 vdmli a poctivli' obraz piedmdtu tdetnictvi a finandni situace MC ve smyslu tohoto zdkona a zda byla inventarizace majetku a zi,,vazktt k rozvahov6mu dni provedena v souladu s ustanovenim $ 29 a 30 tohoto z6kona. Seznam dokladt a jinfch materidlhi vyuzitlich pii piezkoum6ni hospodaieni je uveden v Piiloze d. I t6to zpr6vy. Doklady, o kter6 se opiraji kontrolni zji5tdni, jsou uvedeny v diisti B. a C. tdto zpravy,v popisech k jednotlivlim zji5tdnym nedostatkrim. B. Zji9t6ni z koneinhho diltiho piezkoumdni hospodaieni Pii konecn6m dilcim piezkoum6ni hospodaieni Md. byly zjist6ny nfsledujici chyby a nedostatky, kter6 nemaji zivalnost nedostatkfi uvedenfch pod $ 10 odst.3 pism. c) zikona i Sb.: Piedm6t: Zikon d Sb. I 2 odst. 1 oism. c) ndklady a v:inoslpodnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku Prdvni pleelpis: Zdkon i. 563/1991 Sb., o ietnictvi, ve zndni pozddjiich piedpist) Y ustanovenl f 4 odst. 8 Md pii vedeni ridetnictvi nedodrzela irdetni metody stanovend prov6ddcim pr6vnim piedpisem, jak vypljvd z ustanoveni $ 4 odst. 8 z6kona t, Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozdejsich piedpisri, kdyz v rozporu s bodem 6.4. Ceskdho irdetniho standardu pro ndkter6 vybran6 ridetni jednotky (d6lejen eus) e. ZOt -O(ty az sady fdtovani na irdtech nedodrzela -6-

7 okamzik uskutedneni udetniho piipadu pii ridtovani o vlinosech a operacich souvisejicich s ribytkem majetku v dflsledku prodeje. Nedostatky byly zji5tdny pii piezkoum6ni irdetnich operaci souvisejicich s prodejem pozemku E, v k.f. Libu5 na z(kladd kupni smlouvy a ze dne schvdlend usnesenim Zaslupitelstva MC d. l9/2014. Kupni cena Kd byla v souladu se smlouvou,thrazena dne Bylo zji5tdno, Ze o viinosech z prodeje MC neirdtovala v okamziku vzniku ridetniho piipadu ke dni f , tj. ke dni dorudeni n6vrhu na vklad do katastru nemovitosti, ale dokladem d ke dni , a o fbytku majetku bylo fdtov6no rovndz ke dni 3l dokladem d. 1 I V prribdhu fdetniho obdobi ridetnictvi MC nepodiivalo vdrnl/ obraz o majetku a zi:azcich MC. Stav majetku a zdvazkir k rozvahov6mu dni byl vyk6zdn spr6vn6.. byly zji5tiny nfsledujfci chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ l0 odst. 3 pism. c) zdkona Sb.z PiedmEt: Zdkon d Sb. $ 2 odst. 2 pism. h) (detnictvi vedend irzemnim celkem Prdvni pledpis; Zdkon i. 3 20/2001 Sb., o Jinanin{ kontrole, ve zndni pozddj iich pledpisfi Y ustanovenl! 9 odst. la 3 Piedmdtem kontroly piispevkovd organizace Mateisk6 Skola Mezi Domy, proveden6 v r6mci piezkoum6ni hospodaieni na z6kladd $ 9 odst. 4 zikona d Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni irzemnich samospr6vnly'ch celkfi a dobrovolnfch svazkt obci, ve zneni pozddjsich piedpisri, byla kontrola hospodaieni vdetne nakl6ddni s poskytnutlim neinvestidnim piispdvkem. Bylo zji5t6no, Ze Me jako ziizovatel piispdvkovd organizace neprovedla v piezkoumiivandm obdobi zdkonem stanovend kontroly tdto piispevkovd organizace. MC nedodrzela ustanoveni $ 9 odst. I a 3 zdkona t,.320/2001 Sb., o finandni kontrole, ve zn ni pozddj5ich piedpist, kter6 ukl6d6 povinnost rizemnimu samosprdvn6mu celku kontrolovat podle tohoto z6kona hospodaieni s veiejn;imi prostiedky u jim ziizenlich piispdvkorrjch organizaci, zajistit proveiov6ni piimdienosti a ridinnosti systdmu finandni kontroly vytvoien6ho podle tohoto zirkona a pravidelnd, nejmdnd jednou rodnd, jeho hodnoceni, a d6le nedodrzela ustanoveni $ 27 odst. 9 zfkona L 250/2000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnich rozpodtri, v platndm zn6ni, kterd ukl6d6 ziizovateli povinnost prov6ddt kontrolu hospodaieni piisp vkovfch organizaci ve sv6 prisobnosti. Prdvni pledpis: Zdkon i. 563/1991 Sb., o ietnictvi, ve zndni pozddjiich pfedpisr) Y ustanoven{ $ 30 odst. 2 K inventarizaci majetku a zinazktt byla Me vydrina sm6rnice,,lnventarizace majetku a ziryazi zarok2014" itinn od , ve kterd bylo stanoveno, Ze inventarizace majetku a zi:azktt bude provedena podle syntetickich fdtri. V rozporu se smdrnici MC byla dokladov6 inventura zaznamendna v,,inventurnich soupisech" podle jednotlivich anall'tickjch ridtfi majetku a zdvazkit (napi. ridet ZBll ma pdt analytickych idtri). Y rozvaze k byly majetek a zavazky zachyceny v celkovd hodnot6 syntetickdho udtu, nikoliv podle jednotlivych analytickfch fdtfi. Pro porovn6ni se stavem ridetnim (provedeni inventarizace) je nejprve nutno sedist stavy vyk6zan6 na jednotlivlich analytickfch irdtech a vyhotovit inventurni soupisy syntetickych ridtti podle ustanoveni $ 8 vyhl6sky t, Sb., o inventarizaci majetku a z6vazkit, coz nebylo provedeno. N6slednd m6l byit porovn6n tento stav se stavem uvedenyfm v rozvaze, jak vyplfv6 z ustanoveni $ 30 odst. 2 zdkona ( Sb., o ridetnictvi, ve zneni pozddi5ich piedpisfi. Dokladov6 inventura obsahovala pisemnosti, oznadend jako,,inventurni soupisy", na kterych chybely ndlezitosti, kter6 jsou stanoveny ustanovenim $ 8 vyhl65ky t'.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a z vazktt, pro naplneni ustanoveni $ 30 odst. 7 zdkona t Sb., o fdetnictvi, ve zneni pozddjsich piedpist (napi. identifikadni dislo fdetnf - t- 1,.

8 jednotky, slovni oznadeni podle smdrn6 fdtov6 osnovy, seznam piiloh, jmdna a podpisy osob, kterd byly dleny inventarizadni komise, okamzik zahtijeni a okamzik ukondeni inventury) Dri{e bylo zji5tdno, Ze v inventurnim seznamu majetku, na zil<ladd kter6ho byly prov6ddny fyzick6 inventury majetku umistdneho v zasedaci mistnosti MC, nebyly uvedeny obrazy a grahck6 listy (celkem 33 ks), kter6 byly trvale umist6ny v tdto mistnosti. Jednalo se o vlitvamii dila Jiiiho Kubidka. Tento majetek nebyl veden v ridetnictvi ani v majetkovd evidenci. Na zrikladd v1f3e uvedendho lze konstatovat, Le inventaizace nebyla provedena v souladu s ustanovenim $ 29 a 30 zitkona t Sb., o idetnictvi, ve zn6ni pozdej5ich piedpisri, a v dfisledku toho riietnictvi Me nebylo prrikazn6 ve smyslu ustanoveni $ 8 odst. 4 zitkona ( , Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpist. D ustanoveni $ 8 Pii porovniini z6pist v piijmovd pokladni knize s podkladovl/mi pisemnostmi bylo zji5tdno, Ze v diselnd iadd stvrzenek vydanlch dne , uvedenich v pokladni knize, chybdl zlvnan o piijmu na zikladd stvrzenky t, Ddle bylo zji5tdno, Le opravy ziznami v rudnd veden6 pokladni knize nebyly provedeny v souladu s $ 35 odst. 3 zikona ( Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisti, podle kterdho se musi opravy prov6ddt tak, aby bylo mozno urdit osobu odpovddnou za provedeni kazd6 opravy, okamzik jejiho provedeni a zjistit jak obsah opravovan6ho ridetniho zlznamu pied opravou, tak jeho obsah po oprav6. V drisledku tohoto nedostatku lze konstatovat, Ze nebylo postupov6tro v souladu s ustanovenim $ 8 z6kona E Sb., o fdetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisi, nebot' fdetni jednotky jsou povinny v6st ridetnictvi spr6vn6, ripln6, prukaznd, srozumitelnd, piehledn6 a zpisobem zarudujicim trvalost ridetnich zaznami. Kontrolni skupind nebyly piedlozeny protokoly o provedeni kontrol pokladny v roce 2014, jejichl proviiddni bylo ulozeno Smdrnici k vedeni pokladny ze dne tiik6t v prfibdhu roku, vzdy k poslednimu dni v mdsici, a ddle k datu piislu5n6ho roku. V oblasti vedeni pokladny nebyl plnd funkdni vnitini kontrolni syst6m ve smyslu ustanoveni $ 27 zikona d Sb., o finandni kontrole, ve zndni pozddjlich piedpisti. > ustanoveni S B odst. Ia3 Pii piezkoum6v6ni hospod6isklfch operaci na podklad6 piedlozenych smluv uzavienfch MC v roce 2014 bylo zji5tdno, Le dne byla tzaviena smlouva i , kterii nabyla udinnosti dne , a dne byla uzaviena smlouva (, , kter6 nabyla ridinnosti dne Na z6kladd tdchto smluv vznikla Mi povinnost udtovat o pohledrivk6ch, vj'nosech a niikladech v celkov6 dristce 3 420Kt.. Bylo zji5tdno, Ze o tdchto skutednostech nebylo udtov6no. V dirsledku toho ridetnictvi MC nebylo v piezkoumdvandm obdobi ripln6 ve smyslu $ 8 odst. 3 z6kona t Sb., o tdetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpist, podle kter6ho je ridetnictvi rldetni jednotky ripln6, pokud byly v fdetnich knih6ch zafdtoviiny vsechny ridetni piipady, kter6 s ridetnim obdobim v6cnd a dasov6 souvisi, a to nejpozddji do konce tohoto obdobi. UpozornEni na riziko. vypl,ivaiici z wie uveden,ich zjist6nj'ch skutednosti: Pii piezkoum6v6ni hospodaisklich operaci na podklad6 uzavienfch smluv bylo zjisteno, Ze centr6lni evidence smluv je vedena v odboru sekretariatu Ufadu MC tak, Ze evidendni disla v jedn6 diseln6 iadd byla smlouv6m piiiazena az po jejich podpisu obdma stranami a po pieddni stejnopisu smlouvy seketari6tu. Tento zpisob evidence nezaruduje jeji riplnost a niislednd vznik6 riziko nefplnosti a neprfikaznosti fdetnictvi ve smyslu $ 8 odst. 3 a 4 zikona d. 563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zn ni pozdej3ich piedpisti. -8- {'.

9 C. PlnEnf opatieni piijatlch k nilprave chyb a nedostatkrt a) Pii piezkoumfni hospodaieni Mi za rok 2013 a popi. piedchizejici roky. byly zjisteny nrisledujici chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravend chyby a nedostatky ke dni ukondeni piezkoumrini hospodaieni za piedchozi rok): Piedmdt: Zakon d Sb. $ 2 odst. 1 pism. a) plneni pii.imfl a vidajt rozpodtu vdetnd pendznich operaci. t'ikajicich se rozpodto{fch prostiedkfi Prdvn{ piedpis: Ztikon i. 250/2000 Sb., o rozpoitov!,ch pravidlech {tzemn[ch rozpoittt, ve zndnl pozddjiich piedpisfi D ustanoven[! 3 odst. 2 Mi piedlozila rozpodtovj vjhled na obdobi , kterf byl schvrilen usnesenim Zastupitelstva Me E dne I Rozpodtovlf vjhled obsahoval souhmnd ziikladni ridaje o piijmech a vydajich, o dlouhodobjch zinazcich, neobsahoval vsak ridaje o finandnich zdrojich a potiebdch dlouhodobe realizovanlich z6mdru. Jedn6 se o zitrnlry - seznam pozadavkri na investidni dotace s vyhledem na obdobi , schv6len6 usnesenim Rady MC a. 189/2013 ze dne Seznam pozadavkri na rok 2014 a dalsi roky byl piedlozen v elektronick6 podobd odboru rozpodtu MHMP formou Piehledu investidnich akci (formulai GORF-ROZ-03 01). Rozpodtovlf vlfhled neobsahoval irdaje pozadovan6 ustanovenim $ 3 odst. 2 zikona t, Sb., o rozpodtov,.ich pravidlech rizemnich rozpodtt, ve zndni pozddjsich piedpisti. NAPRAVENO. Piedmdt: Zakon d Sb. 0 2 odst. I pism. c) n6klady a vfnosy oodnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku Prdvni piedpis: Zdkon i. I 3 1/2000 Sb., o hlavnim mdstd Praze, ve zndnf pozddj(ich pledpisfr Y ustanoveni $ 35 odst.4 Kontrolou plndni kupni smlouvy d uzaviend dne se Spoledenstvim pro dtm d.p. 648 v Praze 4 - Libu3i, iejiz piedmdtem byl pro"dej pozemkri parc. d a o celkov vlimdie 20 m' bylo zjistdno, Ze MC nedodrzela podminky stanoven6 v bodd V. smlouvy. V tomto bodd bylo sjedniino - citace:,,kupujici se zavazt4e zaplatit kupni cenu do 30 dnri ode dne podpisu smlouvy" a,,niivrh na vklad vlastnickdho prdva ve prospdch kupujiciho do katastru nemovitosti u piislu3n6ho katastrdlniho uiadu teprve po zaplaceni kupni ceny kupujicim." Smlouva byla uzaviena dne a n6vrh na vklad byl katastr6lnimu uiadu doruden dne , i kdyz kupni cena ve vlisi Kd nebyla kupujicim uhrazena. MC nedolozila, Ze by byla rihrada pohled6vky vym6hana (pohled6vka byla vedena na ldtu Odbdrateld). Uhrada pohled6vky na bankovni ridet Me byla provedena kupujicim az po upozomdni kontrolni skupinou dne Me nepostupovala v souladu s ustanovenim $ 35 odst. 4 z kona d. 131/2000 Sb., o hlavnim m6std Praze, ve zndnl pozd6j3ich piedpisri, kter6 ukkid6 MC povinnost trvale sledovat, zda dlulnici. vdas a i6dnd plni svd zdvazky, a zabezpedit, aby nedo3lo k promldeni nebo z6niku pr6v z tdchto z6vazkt vypljvajicich. MC nemdla v t6to oblasti dostatedn6 funkdni prribdznou kontrolu ve smyslu ustanoveni $ 27 z kona t, Sb., o finandni kontrole, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, v oblasti dodrzov6ni provoznich postupli /ustanoveni $ 18 odst. 3 a ustanoveni $ 19 pism. b) a d) vyhl65ky t. 416/2004 Sb., kterou se provddi zikon d.320/2001 Sb., o finandni kontrole ve veiejnd spr6vd a o zmdnd ndkterfch z6konri, ve zndni pozddj5ich piedpisu/. NAPRAVENO. -9- t,

10 Piedmdt: Zrikon d Sb. Q 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi veden6 rizemnim celkem Prdvnl pledpis: ClS A. ZOI (g 36 odst. I zakona o iietnicnf) Y ustanoveni CUS ;. ZOI Bylo zji5tdno, Ze MC neridtovala o z6stav6 majetku v hodnotd tis. Kd (hodnota stanoven6 v zdstavni smlouvd ze dne ) na strane Md Dafi podrozvahovdho fdtu Vyrovn6vaci tdet k podrozvahovfm ridtrim a na strand Dal ridtu Dlouhodobd podminend zavazky z posky4nutly'ch zajistdni. Povinnost ridtovat na podrozvahovlch ridtech uklddd ustanoveni $ 4 odst. 8 pism. b) ziikona d Sb., o ridetnictvi, ve zneni pozdejsich piedpisri, a prov6ddci vyhl65ka MF er d Sb., kterou se prov6ddji nekterd ustanoveni zilkona (, Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri, pro ndkter6 vybrand ridetni jednotky, podminky ridtov6ni na t chto tdtech stanovuje bod 5 eus d Udty a zasady ridtoviini na ridtech. NAPRAVENO. Y ustanoveni CUs e. zol bod 6.2. a 6.4. Pii zaridtovani ndkterych ridetnich piipadri nebyl dodrzen okamzik uskutedndni udetniho piipadu. Jednalo se o n6sledujici ridetni piipady: - zavedeni majetku do ulivani po provedeni technick6ho zhodnoceni objektu ZS Meteorologick6 (akce Dod6vka a mont6l osvdtleni) v ocendni Kd nebylo ridtovino ke dni (,,Zitpis z konedndho pievzeti dila") z6pisem M6 d ti Stavby a souvztaznd na ridet Dal Nedokondenli dlouhodobj hmotnf majetek (do ukondeni 1. dildiho piezkoumrini hospodaieni nebylo o t6to skutednosti ridtov6no), - zaridtoviini v.jnosu ve vj5i Kd rypljvajiciho z kupni smlouvy d ze dne , piedmetem kterd byl prodej pozemku parc. d. 1059/3 o vjmdie 2 m', k.ri. Libu3 (prrivni irdinky n6vrhu na vklad do katastru nemovitosti ze dne ), - zafdtovtini v'.fnosu ve v,i5i Kd vyplfvajiciho z kupni smloury d ze dne , piedmdtem kterd byl prodej pozemkri parc. d. 259/5 o vly'mdie 6 m2 a25916 o v;im6ie 13 m', k.ri. Pisnice (pr6vni ridinky niivrhu na vklad do katastru nemovitosti ze dne ), - zairdtov6ni vlfnosu ve q.isi Kd vyplyvajiciho z kupni smlouvy t, ze dne , piedmdte-m kterd byl prodej pozemkfi parc. d o vlim6ie 10 m2 a o viimdie 10 m', k.ri. LibuS (pr6vni udinky n6vrhu na vklad do katastru nemovitosti ze dne \. - zailtovani vly'nosu ve vyii Kd a n6kladu ve v"i5i Kd vyplfvaj(cich ze smdnnd smlouvy d ze dne 25,7.2013, piedmdtem kter6 byla smdna pozemku parc. d.912/9 o vymdie 60 m2, k.t. LibuS, za pozemek parc k.ri. Libu3 o vlim6ie 60 m', k.li. Libu5 (pr6vni ridinky n6vrhu na vklad do katastru nemovitosti ze dne r ), - odridtov6ni zi*azktt z ridtu Ostatni kdtkodob6 zsvazky vridi kupujicim vypljvajici na z6kladd vj'5e uvedenfch 3 kupnich smluv v celkovd \r,isi 1 l0 980 Kd, jelikoz n6vrhy na zrlpis piev6ddnlich nemovitosti do katastru nemovitosti byly dorudeny katastr6llnimu uiadu, - vyiazeni prodanjch pozemkri z ridtu Pozemky na zdkladd vy5e uvedenfch smluv a vyiazeni z evidence majetku, - o pohled6vk6ch a vjnosech z titulu n6jemn6ho bylo ridtov6no az posledni den obdobi, za kter6 bylo ndjemn6 piedepisov6no. V dtsledku nespr6vn6ho postupu tak piedchdzelo zaidtovini piedpisfi n6jemn6ho na ridtu OdbErateld zaidlov ni fhrady n6jemcem, napi. uhrada n6jemn6ho - doklad d ze dne 2.L2013 a piedpis nrijemn6ho byl zat(tovin al dne (doklad d ). Uvedend nespriivn6 fdtovinl bylo - l0- L,

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013.

- 11- zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. zji5t6no u vsech piedpisri rihrad n6jemn6ho v obdobi leden - zirti 2013. Mi nepostupovala podle ustanoveni bodu 6.3. a O.a. ius d. 701 - IJily a zasady ridtov6ni na tdtech, kter6 stanovi okamzik uskutedndni

Více

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni ffifl HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNICH CINNOSTI Stejnopis d. 2 Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni podle ziikona d. 42012004 Sb., o piezkoumiiviini hospodaieni

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

ffih // 17i /q 70 / r l(lt 7l /ry A/t/7 Zprhva o vf sledku piezkoumrini hospodaienf 3. Piezkoum6nihospodaienivykonali: '.-''.''.'--.

ffih // 17i /q 70 / r l(lt 7l /ry A/t/7 Zprhva o vf sledku piezkoumrini hospodaienf 3. Piezkoum6nihospodaienivykonali: '.-''.''.'--. H l-llli\d fvlrr.s il 1,i: '-":isi-l!)f-),! ir.,:;dr-r!: ffih HLAVNi ME}STO PRAI{A MAGISTRAT HLAVN iho MESTA PRAH ODBOR KON IROLN ich.innosl'i I L/Lr-t/ n il."t,',r- 7r,tr& IDNE:.j,i(l i i'l " ir": airii;r,',rii,\i:r'i;i.,hl

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 Krajskf uiad Jihomoravsk6ho kraje Odbor kontrolni a pr6vni - odd6leni piezkumu obci Zerotinovo n5m. 3 601 82 Brno ZPRAVA o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 obce STUDNICE, okres VYSkov Zprhva

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

NRNZANY II. Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce. Do;b ( 3. Mg I.2. sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK TTFZANY II. Id:00235288 za rok20l4

NRNZANY II. Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce. Do;b ( 3. Mg I.2. sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK TTFZANY II. Id:00235288 za rok20l4 Zborovsk6 1 1 I5021 Praha TTFZANY II Do;b ( 3. Mg lir'1" d1pa, I II l 'io'l*" I.2.! (-PU i:; l,5bl /"t- sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK Stejnopis d. { Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce

Více

ZVERiNNX. Ii: 00640689 za.rok 2014. Zvdfinek Hoi6tevsk6 41 28913 Zvdiinek. Bc. Marie Koudelnd Ing. Angel Tonkov

ZVERiNNX. Ii: 00640689 za.rok 2014. Zvdfinek Hoi6tevsk6 41 28913 Zvdiinek. Bc. Marie Koudelnd Ing. Angel Tonkov Zborovsk6 11 15021 Praha5 fnzn: cj.: sz_05t824t20t4/kusk 008353/201s/KUSK Stejnopis d. f Zprilva o vfsledku piezkoumdni hospodafeni obce ZVERiNNX Ii: 00640689 za.rok 2014 Piezkoumdnf hospodaienf obce Zvdiinek

Více

OBORY. ICz 00242926 za rok20l4. Obory Obory 68 263 01 Dobii5. Cyril Kukla Darina PdcoV6, DiS.

OBORY. ICz 00242926 za rok20l4. Obory Obory 68 263 01 Dobii5. Cyril Kukla Darina PdcoV6, DiS. Zborovsk6 I 1 15021 Praha5 sz 082224l2014lKUSK 01136712015/KUSK Stejnopis d. fu Zprixa o vf'sledku piezkoumdni hospodaienf obce OBORY ICz 00242926 za rok20l4 Piezkoum6ni hospodaieni obce Obory zarok2014bylo

Více

A. Vfsledek diliich piezkoumfni A.I. Chyby a nedostatky napraven6 v prfibdhu diliich piezkoumhniza2}lf. A.II. Ostatni chyby a nedostatlcy

A. Vfsledek diliich piezkoumfni A.I. Chyby a nedostatky napraven6 v prfibdhu diliich piezkoumhniza2}lf. A.II. Ostatni chyby a nedostatlcy PARDUBICKV KRAJ Krajskyi Uiad Finandni odbor ZPRAVN o v'isledku piezkoum6ni hospodaieni za rok 2OL4 obce Lito5ice le: 00580562 Piezkoumini se uskuteinilo ve dnech: od 18. kvdtna 2015 do L8. kvdtna 20L5

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: 52_0760085/201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii:00876003 za

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

2. zdvdrednd piezkoum6ni bylo vykon6no na obecnim riiadu dne9.4.2015

2. zdvdrednd piezkoum6ni bylo vykon6no na obecnim riiadu dne9.4.2015 l-ibereckeho kraje odbor kontroly C. j,: LK-0095/14Arov Z P RAVA,. o vysledku pfez_koum6nf hospodaienf obce Kvftkov, ICOOSS1531, za rok 2014 Piezkoum6ni hospodaieni obce Kvitkov za (,.128t2000 sb., o region6lniho

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

- 7.10.20r,+ - 7.tt.20r,4-7.4.2015

- 7.10.20r,+ - 7.tt.20r,4-7.4.2015 ,aya, KRA.JSKY URAD KRALOVEHR,{DECKEHO KRAJE Odbor ekonomickf - odd6leni metodiky a kontroly SpZn: V10 CI:25715lEK/2014 Zpr{ua o visledku ptezkoumfnl hospodateni Obec Ricky v Orlirckych hor6ch, lg: 00SZg149

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

ZPRAVN. o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok 2014. obce Bousov le: 00554655

ZPRAVN. o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok 2014. obce Bousov le: 00554655 rcrui unno Bousov Dosio cjne: 2 (} -05-2015 oisl no/ dej/r"1r PARDUBICKY KRAJ Krajskf ffad ZPRAVN o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok 2014 Piezkoumini se uskutetnilo dne: 20. kvdtna 2015 jako jednor5zov6

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Zprlva o visledk u piezkoum6ni hospodaieni obce Hrobice, lg: za rok 2008

Zprlva o visledk u piezkoum6ni hospodaieni obce Hrobice, lg: za rok 2008 PARDUBICKY KRAJ Krajskf uiad ilin*n*ni ndh*r Zprlva o visledk u piezkoum6ni hospodaieni obce Hrobice, lg: 00273635 za rok 2008 Piezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: - 9.3.2009 na zhkladd, zftkona (,. 42012004

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDEIENi PRTZKUMU A METODIKY HOSPOONRENi OECI KUJCK 1771212}'rc OeXO-pn stejnopis c. Zpriva o vvsledku piezkoumini hospodaieni za rok 2013 Obec N6mEice, le

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil""

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*,, iiwiil 5D /35/lols arara ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil"" Ndrcdni htebli^ Xtadruby iad 16ben, statni pitspeykovc orcannace a 7 zo{as1 z, Dta.z 1 20 4Be7 z 'iiei ved nv u (oderini bankvi a.s, t, 41_5er7470217

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

/iil/rfliu/#luu[llururuluur

/iil/rfliu/#luu[llururuluur i\ OBVODNI BANSKY URAD V OSTRAVE / I Veleslavinova 18, P.O. BOX 103,72803 Ostrava - /iil/rfliu/#luu[llururuluur Mor. Ostrava Mdstskf uiad Vratimov FnidecM 853 739 32 Vratimov VAS DoPIs / ZE DNE NASEZNAEKA

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

ovlce IC: 00293270 DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014

ovlce IC: 00293270 DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014 ovlce a v IC: 00293270 Y DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014 UDAJE O MESTYSI: Adresa: MESTYS OLBRAMOVICE OLBRAMOVICE,23 OLBRAMOVICE 671 76 IC:00293270 DIC: C200293270

Více

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er evropslsi soci6lni fond v er EVROPSKA UNIE MI NISTERSTVO MLADEZE R relovycnovv SKOLSTV. INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI r.f+ t--r OP VzdEleyenf konkur nceschopnost Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

lsll-daiznemovitosti 510.687,23

lsll-daiznemovitosti 510.687,23 V souladu s $ 43 zhkona().12812000 Sb. - o obcich ( obecni ziizeni),ve zndni pozddjsich piedpisri piedkl6d6m zhv&edny ridet a zprbvu o hospodaienf obce zarck2}is. Piijmy dinily 2.632.790,53 Kd Vydaje dinili

Více

2) Yyddnipiikazu k provedeni inventury majetku azhvazk."u obce Nevdzice k3r.r2.20t3.

2) Yyddnipiikazu k provedeni inventury majetku azhvazk.u obce Nevdzice k3r.r2.20t3. Z6pis z veiejn6 schfize zastupitelstva obce Nevdzice konan6 v p6tek 22.listopadu 2013 od 19.oo v kancel6ii obecniho uiadu. Piitomni: Bakus, Kovanda, Kuchejda, Malkus Pobifslo, Pobiislov6, Volfov6. ( v5ichni

Více

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I.

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I. vef,.ejnopravni snnr,ouvn o poskyrnurf DorAcE zruozpodru nnfsrvs JEDovi\ICE uzvien dle zhkon (,. 12812000 Sb., o obcich, ve zndni pozddj5fch piedpisri, zikon (,. 250 12000 Sb., o rozpodtovych prvidlech

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

Ing. Kveta Van66kova

Ing. Kveta Van66kova Zpr{va o Wsledku pfezkoumini hoeoodalenl za rok 2011 obec NEmEtice, le 00667749 Dffdt piezkoumenl hospodaleni se uskutecnilo ve dnech: 14.9.2011, 17.5.2012, na zeklade zekona C. 420!2004 Sb., o plezkoumeni

Více

irrrcc Id: za rok20l5

irrrcc Id: za rok20l5 Zborovsk6 11 15021 Praha5 SpZn: ej., sz_09227512015/kusk 00r58212016/KUSK Stejnopis d. f- Zprixa o vf sledku piezkoumsnf hospodaieni obce irrrcc Id:00875961 za rok20l5 Piezkoum6ni hospodaieni obce eijec

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy e;.:ozroa Vyiizuje: Ing.Jerman Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy vefejnou vyhl6skou Zastupitelstvo obce i:ter$, jako v6cni piislu5nf sprdvnf orgfn

Více

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Datum drazby: 10.12.2013 Zahhjeni draiby: l3:00 hod Oznaieni, specifikace a struinf popis piedmdtu draiby: Piedmdtem dralby je

Více

zavenbcny UdBT MESTYSE TACOV ZA ROK 2OO8

zavenbcny UdBT MESTYSE TACOV ZA ROK 2OO8 M6stys K6cov, 28509 K5cov 157, lc 236144 zavenbcny UdBT MESTYSE TACOV ZA ROK 2OO8 Obsah: Pln6ni rozpodtu USC Piijat6 nebo poskytnut6 dotace a piisp6vky Piehled pohled6vek Piehled zrivazkt Piehled pen6znich

Více

er. r ct. tl Smluvni strany

er. r ct. tl Smluvni strany Veiejnopr6vni sm louva uzavfen 6 mezi M6stem Gel6kovice a Obci Pierov nad Labem k zajistbvani vikonu dinnosti podle zikona o obecni policii (d5le jen,,smlouvaon).2913 uzaviral[ n[ze ulveden6 sn'lh.rvnf

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov

Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov Krajskf uiad Kraje VYso6ina odbor kontroly Zr2kova 57, 587 33.Jihlava Qfainnnic i 1 vrvj"vy'v v.! KUJI 154112015 KO Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov se sldlern Hodi5kov 52, 591 01 Zd'ar

Více

Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni

Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tEm Odbor vfstavby a fizemniho pl6nov6ni Letensk6 1918.756 61 RoZnov pod RadhoKtdm Spi sovd znalka: MdU/Vyst/3 6241 / 20 4 / lmi e.j. dokumentu: MdIi-RpRt 44i I4tz0I4 Vyiizuje:

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA

NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI. M6sto SEDLdANY I, VSEOBECNE. . Zdvdre6n6. 'm Er:{! ZPR,AVA 'm Er:{! F,' ZPR,AVA.::!l:-.. ' njiil i NEZAVISLEno nuortora o VfsLEDKU REZKOUMANI HOSPODARENI Podle zaikona d. 93/ piedpise, auditors auditoni desk6 re piezkoumdvdni ve zn6ni pozd6jsich )09., o auditorech

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2

Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2 Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2 Svazek obcl NYKO Zavdre-n11 ridet za rok 2012 KEO 8.02,/ Ucl5e zpracova.o: 20.02,2013 strana : I P R i J M Y - rila rii-: 9! JU PoloZka Tiida: Z - NEDAliovE

Více

ZRJIZOVACI LISTINA. reo:70890650 zastoupenf hejtmanem RNDr. Janem Zaluadnikem

ZRJIZOVACI LISTINA. reo:70890650 zastoupenf hejtmanem RNDr. Janem Zaluadnikem ZRJIZOVACI LISTINA L Ziizov atel Jihoieskf kraj sesidlemveeskfchbud6jovicich,u Zimniho stadionu 195212,37076 Cesk6Buddjovice reo:70890650 zastoupenf hejtmanem RNDr. Janem Zaluadnikem vydivi podle g 1 odst.

Více

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri

Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich piedpisri E-MAILEM.A.S.A. spol. s r.o. k rukfm Ing. Libora Lui6ika bauticu jguss 1 82 00 Praha 8 Y Praze dne 8.dubna 2015 Vic: Stanovisko - posouzeni platnosti integrovanfch povoleni wdanfch podle dosavadnich prdvnich

Více

t -*t* I JIHoErsrY KRAJ i i e'n o:rtr i g rs"v o6"titi n starcsta 06etni Zpriva o vfsledku piezkoumini hospodaieni za rcik 20{3

t -*t* I JIHoErsrY KRAJ i i e'n o:rtr i g rsv o6titi n starcsta 06etni Zpriva o vfsledku piezkoumini hospodaieni za rcik 20{3 J S K YURnD JIHoErsrY KRAJ i):;il;)iliii':! jr:!4!,1:1li ttt: iin::iii::tl:rl::r:lr:n t -*t* I 6.j.: 2937912013 i i e'n o:rtr i g rs"v o6"titi n Zpriva o vfsledku piezkoumini hospodaieni za rcik 20{3 Obec

Více

JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc 46684484

JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc 46684484 KRAJSKY urro JrHoCrsrKRAJ EKONOMICKY ODBOR oddeleni PREzKUMU A METoDIKY HoSPopnReuI obci e.i.: KUJCK 219s6/2014 oeko-pr stejnopis 6. 2 Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv.

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

ZNALECKV POSUDEK. 6islo= 12793-073111 A. METALTEX s.r.o.,,v likvidaci" Plzeisk6-Aredl Vista 262212 70030 Ostrava-Z6bieh

ZNALECKV POSUDEK. 6islo= 12793-073111 A. METALTEX s.r.o.,,v likvidaci Plzeisk6-Aredl Vista 262212 70030 Ostrava-Z6bieh ow t 4vruL/z ZNALECKV POSUDEK 6islo= 12793-073111 A o cene nemovitosti zapsanych na listu vlastnictvi d.608, katastrdlni uzemi Piivoa obec Ostrava, okres Ostrava - mesto, vdetnd oceneni zilada ceny obvykld.

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace

PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace A.1. Informace podle g 7 odst. 3 z6kona PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace MateiskS Skola; leo 75000881; 373 21 Slavie 55 PledSkolni zalizeni Ptedm t einnosti: sestavena k31.12.2013 (v Kd, s plesnosti na

Více

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013

PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Mdstskl;; uiad Frydlant nad Ostravici PRIKAZ tajemnice Mistskdho uiadu Fridlant nad ostravi ci E. l/2013 Vdc: Provedenf komplexni prov6rky bezpeinosti a ochrany zdravf pii prrici (BOZP) apol,irni ochrany

Více

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani n6ho zased6ni 18.3.2014 Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani Zapisovatel: Zdeika Kubriikov6 Ovdiovatel6 z6pisu: Zdeika Indrdkove, Petr G6ba Navrhovateld: Pavel Zdatil, David Rataj Program: 1. ZprAva o stavu

Více