Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy"

Transkript

1 Č. 2 prosinec 2006 Vydává CERI pro ty, kdož mají obavy a chtějí jednat. CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat. Foto: B. a C. Promberger Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy Od Anny Guttové (Manažerky lokálních projektů) a Henka Zingstry (Mezinárodního manažera projektů) horké téma Karpaty se vyznačují složitou geologickou stavbou, velkolepou scenérií, obrovskými plochami lesů a luk a bohatstvím biologické pestrosti, které v Evropě nemá obdoby. Jedním z významných projevů této pestrosti jsou rozsáhlé vysoké trávníky a louky, které od 15. století vznikaly ve vyšších polohách vyklučením lesů pro pastvu ovcí.

2 Secretariát CERI CERI Carpathian EcoRegion Initiative Podunajská 24, Bratislava Slovensko Tel./fax: Web: Členové správní rady CERI ČESKÁ REPUBLIKA Nadace Partnerství Tomáš Růžička Údolní 33, CZ Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) Web: MAĎARSKO Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity CEEWEB Andras Krolopp Kuruclesi ut 11/A, 1025 Budapest Tel: (+63) Fax: (+63) Web: POLSKO Polish Environmental Partnership Foundation Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska Rafal Serafin, Bracka 6/6, Krakow Tel: (+48) Fax: (+48) Web: RUMUNSKO Transylvánská Universita v Brašově Fakulta lesnictví a lesního inženýrství Dr. Ioan Vasile Abrudan 1, Sirul Beethoven, 2200 Brasov Tel.: (+40) Fax: (+40) Web: Právní forma: akademická instituce Foto: B. a C. Promberger Od roku 1991 začalo docházet k uvolnění do té doby potlačených procesů a krajinu a biologickou pestrost Karpat začaly ohrožovat různé rizikové faktory. Patří k nim restituce půdy původním majitelům, změny v zemědělství, na jedné straně opouštění pozemků, na druhé straně intenzifikace jejich obhospodařování a neřízený rozvoj cestovního ruchu. S rozšířením EU v roce 2004 se objevil nový rizikový faktor vytvoření nových hranic, které dělí Karpaty na dvě části politicky a ekologicky a znemožňují koordinovaný přeshraniční management jedinečné karpatské biodiverzity. Žádná jednotlivá země nemůže udržitelně chránit, zachovávat a spravovat přírodní zdroje Karpat bez regionální spolupráce. Přeshraniční spolupráce je nezbytná pro dosažení a zachování ekologické koherence. Subregionální spolupráce s cílem chránit a udržitelně rozvíjet Karpaty je rovněž velmi významná v kontextu procesu Environment for Europe (Životní prostředí pro Evropu). S tímto na mysli spojily své síly Wageningen International (NL), CERI, WWF-DCP (A), Bio/consult (DK) a DAPHNE Institut aplikované ekologie (SK), aby vyvinuly a navrhly projekt s cílem vytvořit přeshraniční ekologickou síť, která by propojovala hotspots, místa s nejvyšší koncentrací biodiverzity, po celých Karpatech. Projekt byl nedávno schválen Nizozemskou vládou v rámci programu BBI-Matra. Wageningen International nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu, kdežto CERI bude fungovat jako místní realizátor. Partnery projektu jsou Alterra (NL), DAPHNE Institut aplikované ekologie (SK), ECNC (NL), Orbicon (DK), WWF-DCP (A) a Dočasný sekretariát Karpatské úmluvy. Proces realizace začal v dubnu 2006 a projekt potrvá tři roky. Vzhledem k podmínkám stanovených nizozemskou vládou se projekt zejména zaměří na nečlenské země EU v oblasti Karpat, tedy Ukrajinu, Rumunsko a Srbsko, ale neomezí se výlučně na tyto země. Projekt se rovněž zaměří na posílení kapacit CERI podporovat naplňování Karpatské úmluvy. Navrhované výsledky zahrnují Společný Informační systém karpatské biodiverzity Koncept Karpatské ekologické sítě, který se bude skládat ze stávajících chráněných území, (p)scis a SPAs a ostatních prioritních oblastí propojených sítí biokoridorů a časem bude začleněn do Celoevropské ekologické sítě Posílení organizační struktury a kapacity CERI podporovat naplňování Karpatské úmluvy a navrhovat, realizovat a monitorovat udržitelný rozvoj v Karpatech Posílení kapacity NNO na Ukrajině, v Rumunsku a Srbsku zapojených do rozvoje ekologické sítě a realizace příslušných Směrnic a dohod (Natura 2000, Emerald, PEEN) K dosažení výše zmíněných výsledků bude realizováno mnoho různých aktivit v těsné spolupráci se členy CERI ve třech cílových zemích. Na základě analýzy školicích potřeb bude zorganizována řada školení a workshopů, DAPHNE bude pokračovat ve zdokonalování existující databáze, aby vytvořila Informační systém karpatské biodiverzity, který bude vyžadovat významný příspěvek ze strany expertů v cílových zemích. Tato databáze bude využita při návrhu Karpatské ekologické sítě. Práci povede WWF-DCP. 2 CERI Newsletter 2/2006

3 Kromě toho bude sekretariát CERI dohlížet na aktivity zaměřené na posílení organizační struktury a kapacity sítě CERI. tů a zástupce ECNC (European Centre for Nature Conservation, Evropské centrum pro ochranu přírody). Kdo je kdo Projektový řídící tým zodpovídá za průběžné řízení a tvoří jej tito lidé: Henk Zingstra Mezinárodní programový manažer Anna Guttová Místní programový manažer Ján Šeffer Místní programový ředitel, Předseda Pracovní vývojové skupiny Informačního systému karpatské biodiverzity Karina Kitnaes Předsedkyně Pracovní skupiny pro školení v principech a technikách realizace Natury 2000, zodpovědném lesnictví a navrhování ekologických sítí Mike Baltzer Předseda Pracovní skupiny Rozvoje ekologické sítě Monika Chrenková Předsedkyně Pracovní skupiny pro posilování kapacity CERI Řídící výbor projektu povede proces realizace tak, aby zajistil, že výstupy budou přijaty příslušnými státními orgány. Členy Řídícího výboru jsou Harald Egerer Dočasný sekretariát Karpatské úmluvy, zástupci národních styčných bodů pro Karpatskou úmluvu a projektový manažer, Ředitel místních projek- Čeho bylo dosud dosaženo: Ukrajina nominovala experty do Pracovní vývojové skupiny Informačního systému karpatské biodiverzity, k nimž se připojí experti ze Srbska a Rumunska. Byla navržena kostra metody sběru a zpracování dat, kterou budou experti moci připomínkovat. Sešlo se jádro Pracovní skupiny Rozvoje ekologické sítě a diskutovalo metodiku a procedury, které budou využity pro návrh ekologické sítě. Členové ze zemí CERI budou nominovaní až bude jasnější, jaké odborné specializace jsou požadovány. Připravuje se Hodnocení školicích potřeb, které bude diskutováno na Valné hromadě CERI v listopadu Pracovní skupina pro posilování kapacity CERI pracuje na strategii posílení udržitelného rozvoje v Karpatech a navrhované roli CERI. Projekt je otevřený všem stávajícím i potenciálním členům CERI, kteří chtějí přispět do procesu tvorby ekologické sítě a podpory udržitelného rozvoje Karpat. Další informace sdělí: Anna Guttová (Místní projektový manažer) nebo Henk Zingstra (Projektový manažer Wageingen International) nebo navštivte SRBSKO Ecolibri-Bionet Nenad Robajac Sindjeliceva 7, Belgrade Tel.: (+381) Fax: (+381) Web: SLOVENSKO DAPHNE Institut aplikované ekologie Ján Šeffer Podunajská 24, SK Bratislava Mobile: (+421) Tel/fax: (+421) Web: UKRAJINA Ekologický klub Karpaty Yaroslav Dovhanych P.O.B. 10, Rakhiv, Zakarpatská oblast Tel: ( ) Fax: ( ) MEZINÁRODNÍ WWF, Dunajsko-karpatský program DCP Mike Baltzer Mariahilfer Strasse 88a/3/9 A-1090 Vienna, Austria Tel: (+43) Fax: (+43) Web: Foto: B. a C. Promberger 3

4 Orel skalní se vrací do Beskyd Od Petra Orla, Záchranná stanice pro poraněné živočichy Bartošovice, Česká republika Orel skalní na krmišti v Beskydech Foto: P. Čolas Myšlenka vrátit orla skalního jako hnízdní druh do České republiky zrála v hlavách autorů projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd několik desetiletí. V polovině 90. let se v souvislosti s tímto projektem uskutečnily první kroky, jako byl například průzkum historických dat o výskytu orla skalního v Českých zemích. Koncem roku 2000 ze začalo pracovat na vlastním projektu vysazování orlů skalních v Beskydech. Po celé řadě složitých, několikaletých jednání se zainteresovanými orgány ochrany přírody v ČR a Slovenské republiky se podařilo na sklonku roku 2004 projekt prosadit a získat k jeho realizaci příslušnou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ještě v průběhu roku 2005 se projekt dolaďoval a to především se slovenskými partnery. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je v České republice zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a přísná ochrana se na něj vztahuje také z příslušné směrnice Evropské unie. Tento dravec je nádherný, majestátní pták s rozpětím křídel okolo 2 metrů a jeho váha se u karpatské populace pohybuje zpravidla v rozmezí 2,5 až 4,5 kg, přičemž samci jsou zhruba o jednu třetinu menší než samice. Dospělí jedinci žijí v trvalých párech a svá hnízda si stavějí na skalních plošinách nebo využívají stromová hnízda. Orli snášejí zpravidla dvě vejce, z narozených mláďat přežívá většinou pouze jedno mládě. Mladší mládě v rámci kainismu umírá, to znamená že starší mládě mladší usmrtí nebo vytlačí na okraj hnízda kde prochladne a uhyne. Tento vlajkový druh je velmi přizpůsobivý co se týká potravy, v jeho potravě najdeme žábu,slepýše, ale uloví i kořist do velikosti dospělé lišky. Orel skalní je velmi konzervativní druh ve vztahu ke svému rodišti a je na něj přísně vázán. To je také základní moment proč bylo k projektu přistoupeno, proč došlo a po dobu pěti let bude 30 denní mládě orla skalního Foto: P. Orel 4 CERI Newsletter 2/2006

5 docházet k vypouštění mláďat, k jejich repatriaci v Beskydách. Mláďata se musí v této oblasti narodit, vzít ji za své místo narození, musí u nich dojít k vtištění rodiště. Nejbližší hnízdní populace je vzdálena 30 km. Orli skalní se na území Beskyd a v okolí občas pohybují na tzv. pohnízdních potulkách. Mladí nespárovaní ptáci ještě nedrží teritorium a toulají se, ale v době, kdy utvoří hnízdní pár, se vracejí do svého rodiště, resp. na nejbližší uvolněné teritorium. Více jak 100 let již orel skalní nehnízdí na území ČR a hnízdní populace byla v minulosti zlikvidována člověkem. To je také další důležitý moment, který nás vedl k uskutečnění tohoto projektu, je tu tedy i morální a etické hledisko. Jedním z dalších důvodů je pak skutečnost, že tento vrcholový predátor v našich horských biotopech chybí a jeho stálý výskyt může přispět k rovnováze těchto ekosystémů. V letošním roce byly převzaty ze Slovenska k vypuštění první čtyři mláďata, stalo se tak na počátku května Tato mláďata, tři samice Cecilka, Anča, Babka a samec David byla odchována adoptována samicí orla skalního Dinou, která o ně pečovala a vstup člověka-chovatele do vývoje mláďat byl tak minimalizován. Samice Dina je v zajetí již od roku 1977, kdy byla vážně postřelená z brokové zbraně. Jako 33- -letá se tak poprvé dočkala orlích mláďat a svého úkolu se zhostila skutečně mistrně. 4. července t.r. byla mláďata, stará okolo 60 dnů, převezena ze záchranné stanice v Bartošovicích do vypouštěcí voliéry (10 8 4m) situované v okrajové části Beskyd. Po měsíčním pobytu ve vypouštěcí voliéře byla slavnostně, za přítomnosti řady hostů a na projektu přímo zainteresovaných lidí, vypuštěna do volné přírody. Mláďata jsou tak již čtyři a půl měsíce ve volnosti, bravurně zvládli letové schopnosti, zvyšuje se jejich plachost před člověkem, ale jsou neustále přikrmována. Jejich dosavadní vývoj je srovnatelný s vývojem mláďat přirozeně vyváděných. Všichni orli mají připevněny baťůžky s vysílačkou a jejich pohyb, disperze by měla být sledovaná pomocí radiotelemetrie po dobu 4 až 5 let. Mláďata jsou okroužkována, mají implantován mikročip a všem byla také odebrána krev na DNA test. Velmi potěšující je pro nás zjištění, že se v oblasti vypuštění již několik měsíců zdržuje divoký, dvou až tříletý samec orla skalního, který je s našimi orly v přímém kontaktu a lze předpokládat, že právě oni jsou důvodem jeho dlouhodobého pobytu v daném prostoru. Tato situace může mít velký význam pro další vývoj projektu. Poprvé jsme zaznamenali jeho výskyt v červnu při stavbě vypouštěcí voliéry. Repatriace orlů skalních bude probíhat až do roku 2010, každoročně se vypustí 4 až 5 mláďat, darovaných pro tento účel slovenskou státní ochranou přírody. Nedílnou součástí projektu je také samozřejmě poměrně velká informační a propagační kampaň. Soudíme, že správné pochopení tohoto programu veřejností přispěje nejen k ochraně samotných orlů skalních, ale i k ochraně dalších velkých dravců a šelem, ale i k vlastní ochraně Beskyd a okolí. Nositelem projektu je nevládní organizace ZO Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, která provozuje Záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Na projektu přímo participuje Agentura ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Beskydy, Zoologická zahrada Ostrava, Lesní správa LČR ve Frenštátě pod Radhoštěm a z mediálního hlediska pak úzce spolupracujeme s webovým serverem Aktualne.cz. a ČT Ostrava. Jde o mezinárodní projekt, který je možno naplňovat jenom díky pochopení a úzké spolupráci se slovenskými kolegy, předními odborníky na tento druh na světě. V této souvislosti nelze neuvést, že slovenská státní ochrana přírody má na špičkové úrovni propracovanou ochranu tohoto druhu. Řadu cenných zkušeností jsme také získali od našich irských kolegů, kde obdobný projekt velmi úspěšně probíhá již od roku Orli skalní 5 dní po vypuštění Foto: P. Orel 5

6 Databáze biologické pestrosti srbských Karpat je dokončena Od Jovana Angeluse, Ecolibri-Bionet, Srbsko z regionů Když má nějaký stát a jeho úřady potíže s implementací mezinárodních úmluv, obvykle mu nabídne pomoc nějaká expertní NNO a práci dokončí. V případě naplňování Karpatské úmluvy, kterou Srbsko podepsalo na 5. Evropském setkání ministrů v Kyjevě v roce 2003, hraje takovouto klíčovou roli Agentura pro ochranu biodiverzity a udržitelný rozvoj Ecolibri- -Bionet. Na návrh bývalého Ministerstva ochrany životního prostředí a bez jakékoli expertní analýzy byla v Srbsku do Karpat zahrnuta jen velmi malá část národního parku Djerdap ležící na pravém, srbském břehu Dunaje. Zároveň, z neznámého důvodu, nebyla zahrnuta velká část Východního Srbska, třebaže toto území s výjimkou oblasti Staré hory patří ke Karpatům svou geologickou i tektonickou stavbou, jak je zřejmé z expertních geologických map. Proto Ecolibri-Bionet oslovil profesora Dušana Gavriloviće, D.Sc. a jeho kolegy, aby vytvořili vědeckou expertizu hodnotící skutečné hranice srbských Karpat. Expertiza potvrdila, co naši geografové i geologové už věděli: skutečné hranice Karpat v Srbsku zabírají přibližně desetkrát větší území, než je to, které vymezili vládní experti k začlenění do úmluvy. Možná pod vlivem výše zmíněného výzkumu vyhlásilo nedávno Ministerstvo pro vědu a ochranu životního prostředí Republiky srbské jako součást přípravy ratifikace Karpatské úmluvy veřejnou soutěž na definování hranic srbských Karpat. To představuje první důležitý krok Srbska směrem k Iniciativě pro karpatský ekoregion (CERI). Slovenská vláda a kanadská nadace CIDA podpořily a pomohly s prvním karpatským projektem v Srbsku zvaným Podpora rozvoje kapacit pro naplňování Ramsarské a Karpatské úmluvy v Srbsku. Díky této podpoře a s expertní pomocí Institutu pro aplikovanou ekologii DAPHNE z Bratislavy a našich biologů sestavila Agentura Ecolibri-Bionet v průběhu posledních dvou let první moderní databázi biodiverzity srbské části Karpat. Databáze obsahuje informace o právním rámci ochrany životního prostředí, typech stanovišť, vegetaci, rostlinných druzích, hlavních skupinách živočichů, lesním hospodaření, zemědělském vývoji, o potenciálu rozvoje lovu a rybaření, o stávajících kapacitách pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace, o vodním hospodářství, průmyslové a dopravní infrastruktuře, a řadu map. Poté, co byl tento informační systém srbských Karpat prověřen a zhodnocen na základě mezinárodně přijatého postupu, stal se integrální součástí společné databáze zemí CERI, která sídlí v Institutu pro aplikovanou ekologii DAPHNE na Slovensku. Tímto krokem Srbsko formálně začalo naplňovat Karpatskou konvenci a přispělo k evropskému úsilí o ochranu biologické a kulturní pestrosti Karpat. Projekt získal národní i mezinárodní uznání všech účastníků závěrečného workshopu projektu Podpora rozvoje kapacit pro naplňování Ramsarské a Karpatské úmluvy v Srbsku (19. září 2006, Bělehrad). Foto: B. a C. Promberger 6 CERI Newsletter 2/2006

7 Koalice pro zelené Karpaty Polsko z regionů Od Moniky Ochwatové, Green Carpathians Initiative Group, Polish Green Network, koordinátorky polské části projektu ANPED na podporu zapojení veřejnosti do naplňování Karpatské úmluvy. Zprávy z pracovních skupin Polské organizace byly zapojeny pro procesu Iniciativy pro karpatský ekoregion od samého počátku. Od 90. let se účastnily mnoha projektů s cílem zahrnout všechny podílníky do společných iniciativ pro karpatský region. Nejúspěšnější z těchto projektů byl Karpatský památník a Horský památník. Ale je zřejmé, že všechny tyto aktivity potřebují vzájemnou koordinaci. Proto bylo přijato rozhodnutí ustavit koalici organizací, které aktivně pracují pro ochranu a udržitelný rozvoj Karpat. Zielone Karpaty Koalicja Koalice pro zelené Karpaty byla ustavena v roce Jádro koalice tvoří neformální Skupina Iniciativy pro zelené Karpaty, v níž jsou NNO jako je Polish Ecological Club (Polský ekologický klub), Environmental Partnership Foundation (polská obdoba Nadace Partnerství), League for Protection of Nature (Liga na ochranu přírody) a Polish Society for the Development of Mountain Areas (Polská společnost pro rozvoj horských oblastí). Celkem má v současnosti koalice 26 aktivních členů. V roce 2006 získala Liga na ochranu přírody grant z Fondu Spolupráce programu Phare EU na podporu aktivit zaměřených na rozvoj a posílení Koalice pro zelené Karpaty. Díky projektu vytvořili členové koalice pracovní skupiny a uspořádali množství školení, setkání a konzultací, které zasáhly přes stovku organizací na různých úrovních a zapojily lidi s širokým spektrem zájmů, včetně škol a skupin zemědělců. Budoucí aktivity koalice se zaměří na tyto oblasti: podpora karpatské identity, zajištění sociální ochrany místních přírodních ploch, návrh ekologických a kulturních stezek v modelových obcích, podpora míst kulturního dědictví, rozvoj agroturistiky, vzdělávání veřejnosti o regionu, podpora regionálních produktů, vytvoření Karpatské univerzity výzkumného a studijního programu historie, kultury a místních dovedností Karpat. Dlouhodobým cílem je dosáhnout podpisu dohody o udržitelném rozvoji a ochraně Karpat. Prvními signatáři dohody budou karpatské Úřady maršálků (provincií Malopolská, Podkarpatská a Slezská), ministerstvo životního prostředí, Národní fond na ochranu životního prostředí a vodní hospodářství a Provinční fondy na ochranu životního prostředí a vodní hospodářství. Další zájemci z řad organizací a institucí se k dohodě připojí později. Liga na ochranu přírody obdržela finance z polského Programu malých grantů GEF, aby koordinovala program malých grantů určených pro místní obce na rozvoj projektů v rámci cíle Budoucnost Karpat. Program je otevřený všem oprávněným organizacím v karpatském regionu a očekává se, že pomůže rozvinout aktivity v rámci Koalice pro zelené Karpaty. novinky Panel expertů, Krakow. Zprava: Rafal Serafin (Polská Nadace Partnerství národní kontaktní místo CERI), Pam Mc Carthy (ANPED), Božena Haczek (polské Ministerstvo životního prostředí, národní kontaktní místo pro Karpatskou úmluvu) Konzultace Budoucnost Karpat, Jelešnia Environmentální politika a rozvoj venkova Od Nenada Robajace, koordinátora pracovní skupiny Poloha a hodnota Karpat je členům CERI dobře známá. Polohu změnit nemůžeme, ale co můžeme udělat proto, abychom zachovali hodnotu těchto hor? Známe všechny hodnoty a hrozby? Pokud ano, stačí to? Stačí, že tyto hodnoty a hrozby známe jen my? Kdo jiný než my sami nám může pomoci chránit přírodu a zlepšit život v Karpatech? Jaká by měla být role CERI mezi vládami, podnikatelským sektorem a obyvateli Karpat? Co by měla být a co je naše silná stránka? Je tady spousta otázek k zodpovězení, co myslíte? Pracovní skupina pro environmentální politiku a rozvoj venkova (Environmental Policy and Rural Development Working Group EPRDWG) se snaží najít na tyto otázky odpovědi. Budeme tvořit vlastní strategii a pokusíme se najít nástroje k zapojení všech podílníků do procesů ochrany a udržitelného rozvoje Karpat. Uvítáme nápady a pomoc každého! Cestovní ruch Od Hildegardy Meyerové, koordinátorky pracovní skupiny Pracovní skupina pro cestovní ruch CERI byla nedávno založena na podporu kvalitního cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na ekoturismus v Karpatech, 7

8 Připraveno členy Pracovní skupiny CERI pro komunikaci. Vydáno s finanční podporou Evropské komise. Editoři Tamara Malkova, Iryna Rozmaritsa (Informační centrum Green Dossier, Ukrajina, Přeložil Ladislav Ptáček Českou verzi vydala Nadace Partnerství. Design: Riki Watzka Vytištěno na recyklovaném papíru. který má ohromný potenciál spojit ochranu přírody a rozvoj venkova. Pracovní skupinu tvoří 13 lidí zastupujících členy CERI z celých Karpat. Na našem prvním workshopu dne října tohoto roku se sešli nejenom členové Pracovní skupiny pro cestovní ruch CERI, ale také zájemci pracující v oblasti ekoturismu nebo na správách chráněných území, aby skupinu reálně vytvořili a diskutovali o plánech do budoucna. Skupina vedle finalizace formálních náležitostí (Definice působnosti, pracovního plánu na období 2006/07 a rozpočtu na rok 2006) a nalezení jasných definic cestovního ruchu/udržitelného cestovního ruchu/ekoturismu vypracovala seznam rizikových faktorů a překážek udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného cestovního ruchu v Karpatech. Tento seznam tvoří základ pro sérii letáků se základními fakty. Dále se Pracovní skupina pro cestovní ruch CERI dohodla, že se v nejbližším období zaměří na rozvoj celokarpatského ekoturistického projektu, který by měl posílit tzv. corporate identity (identitu a jednotný styl prezentace, pozn. překl.) v rámci Karpat. Vzdělání pro udržitelný rozvoj Od Miroslava Tadice, koordinátora pracovní skupiny, Ecological Society ENDEMIT, Srbsko Členové CERI z Polska, Rumunska a Srbska přijali Program vzdělání pro udržitelný rozvoj karpatského ekoregionu na semináři pořádaném v Bělehradu. Účastníci rovněž schválili obsah Pracovního sešitu, který bude využíván při realizaci tohoto programu. Program budou realizovat hlavně NNO prostřednictvím seminářů v obcích karpatského ekoregionu a bude zaměřen především na zástupce místních podílníků (členy místních samospráv, novináře, pedagogy, podnikatele, reprezentanty NNO ad.). Později, když se program na místní úrovni naplno rozběhne, bude možné pořádat semináře pro specifické, menší cílové skupiny. Zdroje poskytnuté vedoucími NNO, které program realizují, a místními obcemi umožní pořádat semináře pro žáky a studenty. Konečná podoba Programu bude distribuována členům CERI v nejbližší době. Komunikace Od Tamary Malkové, koordinátorky pracovní skupiny, Green Dossier, Ukrajina Můžeme shrnout první výstupy aktivit Pracovní skupiny pro komunikaci. Některé jsou velmi pozitivní, jiné vzbudily více otázek, než dnes dokážeme zodpovědět: Společně připravujeme náš zpravodaj tento způsob komunikace mezi členy CERI je efektivní. Zajišťujeme diskuse na různá témata prostřednictvím mailing listu tento přístup se ukazuje jako správný. Ne všichni členové CERI zasílají do zpravodaje informace to znamená, že nemají zájem. Potřebujeme vědět proč a co můžeme udělat pro to, abychom je zapojili. Zpravodaj jde i mimo okruh CERI, ale jak daleko? A co bychom měli udělat, abychom zintenzívnili šíření našich informací a názorů? Naším příštím úkolem je postavit komunikační strategii, která bude založena na těchto zkušenostech. Diskuse na toto téma probíhá na Valné hromadě. Plánování managementu Od Milana Janáka, koordinátora pracovní skupiny, DAPHNE, Slovensko Chránit biodiverzitu znamená téměř vždy hledat rovnováhu mezi potřebami druhů nebo stanovišť a socioekonomického využití a rozvoje území. Tento proces, který můžeme obecně považovat za management přírodních zdrojů, nepochybně vyžaduje důkladné plánování. Měl by zahrnovat analýzu a zhodnocení příslušných přírodních a socioekonomických parametrů. Existuje mnoho přístupů k plánování managementu. Ale příroda, kupříkladu vlk v západních Karpatech, nerespektuje administrativní hranice ani místní specifika v oblasti plánování. Takže je na lidech, aby zajistili obdobné a příznivé podmínky po vlka v celých Karpatech. Pracovní skupina pro plánování managementu byla nedávno ustavena v rámci CERI s cílem podpořit rozvoj společných přístupů k plánování a poskytnout platformu pro výměnu informací v této oblasti. V současnosti skupina zahrnuje experty z Rumunska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny, ale je otevřena všem karpatským zemím, aby mohly přispět k vytčeným cílům. První schůze pracovní skupiny proběhne v rámci Valné hromady CERI ve dnech listopadu 2006 ve slovenském Popradu. Na programu má diskusi o národních přístupech k plánování managementu v karpatských zemích, o zkušenostech a expertíze v této oblasti v rámci CERI, dále definování překážek pro ochranu přírody v Karpatech, které vyplývají z plánování managementu a konečně formulování principů a plánování vytvoření společného přístupu k managementu v Karpatech., Biodiverzita Od Vasyla Pokyncheredy, Carpaty Eco-club, Rakhiv, Ukrajina V současnosti zahrnuje Pracovní skupina pro biodiverzitu (Biodiversity Working Group BDWG) 21 osob, které zastupují 19 organizací ze 7 karpatských zemí a WWF-DCP. Hlavním cílem BDWG je vytvoření aktivní mezinárodní sítě členů CERI, která bude zprostředkovávat informace v oblasti ochrany, obnovy a udržitelného využití karpatské biodiverzity. K hlavním úkolům pracovní skupiny patří ochrana ohrožených, endemických a reliktních druhů karpatské flóry a fauny, zejména velkých masožravců, příspěvek k vytvoření karpatské ekologické sítě, rozvoj sítě chráněných území v karpatském regionu a implementace Karpatské úmluvy, zejména jejího článku 4: Ochrana a udržitelné využití biologické a krajinné pestrosti. V kontextu Karpatské úmluvy je důležitým úkolem pracovní skupiny rovněž spolupráce na implementaci Protokolu o biodiverzitě. Pracovní skupina využije také příslušné výsledky někdejší iniciativy CEI (předchůdce CERI) z roku 2000, které budou přizpůsobeny stávajícím podmínkám. 8 CERI Newsletter 2/2006

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Projekt Bioregio Carpathians

Projekt Bioregio Carpathians Projekt Bioregio Carpathians Martin Strnad Sekce dokumentace přírody a krajiny, odbor pro evropskou spolupráci Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy, Brumov-Bylnice 22.11.2012 http://www.bioregio-carpathians.eu/

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Brno,

Brno, 2014 2020 Brno, 7.10.2015 programové území tematické zaměření programu 2014-2020 alokace programu 2014-2020 základní parametry programu harmonogram přípravy a výzvy programu 2 PROGRAMOVÉ ÚZEMÍ AT - CZ

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat

CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat 1. Smluvní strany přijmou opatření na podporu udržitelného cestovního ruchu v K a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Zamyšlení nad prioritami do budoucna

Zamyšlení nad prioritami do budoucna Zamyšlení nad prioritami do budoucna Konference České Národní parky 2016 Sekce: Současné výzvy a cíle NP Ladislav Miko Evropská Komise Co je a co má být národní park? Definice: tradice vs. Legislativní

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA DAPHNE ČR INSTITUTU APLIKOVANÉ EKOLOGIE ZA ROK 2011 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 5. 1. 2004. Činnost organizace

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu

FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu FAREMNÍ PLÁNOVÁNÍ plán péče o farmu Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte Co je to plán péče o farmu? K čemu je dobrý? Jak se dělá? Jak vypadá? Pro koho je? Co je

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Ramsarská konvence ÚMLUVA O MOKŘADECH MAJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ VÝZNAM PŘEDEVŠÍM JAKO BIOTOPY VODNÍHO PTACTVA Co jsou mokřady? Mokřady jsou definovány jako území bažin,

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 v roce 2016 Organizační struktura Zodpovědný politik: Ing. Bc. Martin Hyský Koordinátorka: Bc. Jana Böhmová Pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 při Výboru regionálního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Podpora rozvoje venkova v ČR Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Odborný seminář, České

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb. Mgr. Barbora Bučkov

Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb. Mgr. Barbora Bučkov Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb Chlumec nad Cidlinou,, 3. 3 června 2011 Mgr. Barbora Bučkov ková, European Landowners Organization (ELO) Co je projekt Wildlife Estates? = privátní iniciativa certifikace

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova

Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova Ing. Hana Balzerová Katedra humanitních věd Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Proč tématika dobrovolného

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) PŘEDSTAVENÍ AGENTURY 2016 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Kdo jsme

Více

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA VIZE Cyrilometodějská kulturní stezka je funkční evropská síť partnerů podporující

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Ochrana přírody v Evropě. Mgr. Alice Háková

Ochrana přírody v Evropě. Mgr. Alice Háková Ochrana přírody v Evropě Mgr. Alice Háková - 1991 konference ministrů ŽP v Dobříši společný postup - 1994 Charta středomořské krajiny (Španělsko, Francie a Itálie) - 1995 Parky pro život (IUCN) - příprava

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Představení projektu CEERES. Jaroslav Jakubes, ENVIROS Národní seminář v rámci projektu CEERES úterý, 22. listopadu 2005

Představení projektu CEERES. Jaroslav Jakubes, ENVIROS Národní seminář v rámci projektu CEERES úterý, 22. listopadu 2005 Představení projektu CEERES Jaroslav Jakubes, ENVIROS Národní seminář v rámci projektu CEERES úterý, 22. listopadu 2005 Projekt CEERES CEERES (= CEE + RES) Integrace velkých zdrojů elektřiny a KVET využívajících

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více