t e d y p o r u š i l a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t e d y p o r u š i l a"

Transkript

1 rozhodnutí České národní banky č.j. 2014/50989/570 ze dne 21. října 2014 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2015/36608/CNB/110 ze dne 2. dubna 2015, sp.zn. Sp/2012/80/573 rozhodnutí České národní banky č.j. 2014/50989/570 ze dne 21. října 2014, sp.zn. Sp/2012/80/573 I. Společnost WIN INVESTMENT CZ s.r.o., IČO , se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady, jako investiční zprostředkovatel, (i) prostřednictvím svých vázaných zástupců, IČO, trvale bytem /,, a, IČO, trvale bytem /_, v období od do poskytovala v rámci telefonních hovorů zákazníkům, nar., trvale bytem, a., nar., trvale bytem /, a potenciálním zákazníkům p.,, p., p., p., p., p., p., p. a p. nepravdivé, zavádějící a klamavé informace o výnosnosti předpokládané primární veřejné nabídky akcií ČSOB, přičemž je zcela opomíjela upozornit na rizika vyplývající z navrhovaného obchodu s investičními nástroji, zákaz podle 15a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a povinnost podle 15a odst. 2 písm. b) téhož zákona ve spojení s 15 odst. 4 téhož zákona, 32 odst. 3 téhož zákona a 32a odst. 5 téhož zákona, tedy zákaz uložený investičnímu zprostředkovateli používat při komunikaci se zákazníkem a potenciálním zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace a povinnost investičního zprostředkovatele při komunikaci s potenciálním zákazníkem a zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, zajistit, aby obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s investiční službou nebo s investičním nástrojem, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s investiční službou nebo investičním nástrojem spojena; (ii) nezjistila závady v postupu svých vázaných zástupců, IČO, trvale bytem /,, a, IČO, trvale bytem /_, v období od do při jednání se zákazníky, nar., trvale bytem, a., nar., trvale bytem /, a potenciálními zákazníky p.,, p., p., p., p., p., p., p. a p., ke kterým došlo během telefonické komunikace těchto vázaných zástupců na jedné straně a zákazníků a potenciálních zákazníků na straně druhé o předpokládané primární veřejné nabídce akcií ČSOB a které spočívaly v poskytnutí zákazníkům a potenciálním zákazníkům nepravdivých, zavádějících a klamavých informací o výnosnosti předpokládané primární veřejné nabídky akcií ČSOB a v opomenutí upozornění na rizika vyplývající z navrhovaného obchodu s investičními nástroji,

2 povinnost podle 32 odst. 4 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a povinnost podle 32c odst. 6 písm. b) téhož zákona ve spojení s 32a odst. 5 téhož zákona, tedy povinnost investičního zprostředkovatele k zajištění obezřetného poskytování investičních služeb vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavést a udržovat pravidla vnitřní kontroly zahrnující průběžnou kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, jinými právními předpisy a povinností plynoucích z vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele a povinnost zastoupeného, pro kterého má vázaný zástupce vykonávat nebo vykonává činnosti uvedené v 32a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zavést pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon činností vázaného zástupce uvedených v 32a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky; (iii) v období od do : A) informovala své potenciální zákazníky pouze o akciových titulech, na kterých mohli dosáhnout výnosu, pokud by se řídili investičním doporučením jejího vázaného zástupce poskytnutým jim v rámci hovoru SALE, čímž zdůrazňovala pouze potenciální výnosy, neboť tyto potenciální zákazníky neinforomovala současně i o akciových titulech, které by pro ně, pokud by se opět řídili investičním doporučením, znamenaly ztrátu, zákaz podle 15a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a povinnost podle 15a odst. 2 písm. b) téhož zákona ve spojení s 15 odst. 4 téhož zákona, 32 odst. 3 téhož zákona a 32a odst. 5 téhož zákona, tedy zákaz uložený investičnímu zprostředkovateli používat při komunikaci se zákazníkem a potenciálním zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, zavádějící informace a povinnost investičního zprostředkovatele při komunikaci s potenciálním zákazníkem a zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, zajistit, aby obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s investiční službou nebo s investičním nástrojem, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s investiční službou nebo investičním nástrojem spojena; (iv) v rámci vyžadování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníků v oblasti investic, jejich finančním zázemí a investičních cílech: A) v době od do , před poskytnutím investiční služby nevyžadovala od zákazníků obchodujících prostřednictvím společnosti, _._. IČO, se sídlem /,, údaje o době, po kterou hodlá zákazník investiční nástroje držet, a dále v období od do od zákazníků., nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem, ;., nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale

3 bytem, ;, nar., trvale bytem, ;, nar., trvale bytem, ;, nar., trvale bytem, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem _., ;., nar., trvale bytem /, ;., nar., trvale bytem, ;., nar., trvale bytem /_, a, nar., trvale bytem,, kteří obchodovali prostřednictvím téže společnosti, nezískala informace o době, po kterou hodlají tito zákazníci držet investiční nástroje, B) v době od do před poskytnutím investiční služby nevyžadovala od zákazníků obchodujících prostřednictvím společnosti _._.,, se sídlem /,, údaje o odborných znalostech v oblasti investic, vzdělání a povolání nebo dřívějším povolání zákazníka, pokud se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, a údaje o době, po kterou hodlá zákazník investiční nástroje držet, dále nevyžadovala od zákazníků, kterým poskytovala investiční službu investičního poradenství, informace o jejich finančním zázemí, tedy údaje o zdroji a výši pravidelných příjmů, výši majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí a údaje o finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách a informace o jejich investičních cílech, tedy údaje o účelu investice, a dále v období od do od zákazníků, kterým poskytovala investiční službu investiční poradenství, nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /_, a, nar., trvale bytem,, kteří obchodovali prostřednictvím téže společnosti, nezískala informace o jejich finančním zázemí, tedy údaje o zdroji a výši pravidelných příjmů, výši majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí a o finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách, a informace o jejich investičních cílech, tedy údaje o době, po kterou hodlá zákazník investiční nástroje držet a údaje o účelu investice a C) v období od do neprovedla v případě zákazníků, nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, a, nar., trvale bytem,, vyhodnocení informací podle ustanovení 15h odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu získaných od těchto zákazníků,

4 ad B) povinnost investičního zprostředkovatele podle 15h odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele při poskytování investiční služby uvedené v 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu získat od zákazníka nezbytné informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic a finančním zázemí; ad A) a ad B) povinnost investičního zprostředkovatele podle 15h odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele při poskytování investiční služby uvedené v 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu získat od zákazníka nezbytné informace o jeho investičních cílech a ad A) až ad C) povinnost investičního zprostředkovatele podle 15h odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele získat informace podle 15h odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů nebo poskytnutí rady ohledně investičního nástroje odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, ve spojení s 32 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a navazujícího 27 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. a), b) a c) a odst. 3 písm. a) a c) vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, (v) u odbornosti osob, pomocí kterých prováděla své činnosti: A) v období od do nezabezpečila ověřováním splnění podmínek pro výkon činnosti vázaného zástupce dle svého vnitřního předpisu B/1/2011 Pravidla činnosti vázaných zástupců a svým školícím programem, aby osoby, pomocí kterých prováděla své činnosti, měly odpovídající znalosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností, povinnost investičního zprostředkovatele zabezpečit u vázaných zástupců, pomocí kterých provádí své činnosti, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností, podle ustanovení 14 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením 32 odst. 2 téhož zákona a 14 odst. 3 téhož zákona a navazující ustanovení 4 odst. 4 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti; (vi) při telefonické komunikaci se zákazníky: A) došlo v období od do při komunikaci jejích vázaných zástupců, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem /, ;, IČO, trvale bytem /,, ;, IČO, trvale bytem /, a, IČO, trvale bytem /, s potenciálními zákazníky p., p., p., p., p.,

5 p., p.,, nar., trvale bytem /_,, p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p., p.,, nar., trvale bytem.,, p., p., p., p., Ing., nar., trvale bytem,, p. a, nar., trvale bytem, a zákazníky, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem _., ;, nar., trvale bytem /_, ;.,., trvale bytem /, ;., nar., trvale bytem, ;., nar., trvale bytem /_, a, nar., trvale bytem, k manipulaci těchto zákazníků a potenciálních zákazníků vázanými zástupci nátlakem formou vyvolání dojmu nedostatku času, odkazování se na chování jiných investorů nebo zákazníků, vyvolání dojmu snadného zisku nebo přímo slibu konkrétního zisku nebo argumentace na výhodnost investice do primárního úpisu akcií ve vazbě na vyvolání dojmu snadného zisku s cílem přimět tyto potenciální zákazníky a zákazníky k provedení obchodu s investičním nástrojem, B) v období od do prostřednictvím svých vázaných zástupců, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem /, ;, IČO, trvale bytem /_, a, IČO, trvale bytem, nabízela a doporučovala zákazníkům., nar., trvale bytem /, ;., nar., trvale bytem /_, ;, nar., trvale bytem /, a, nar., trvale bytem /, v rámci investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů investiční produkty, které neodpovídaly jejich skutečným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, C) v období od do prostřednictvím svých vázaných zástupců, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /, a, IČO, trvale bytem, a svého zaměstnance p. při komunikaci s potenciálními zákazníky p., p., pí, p., p., p., p. a p., použila klamavé a nepravdivé informace o odměňování svých vázaných zástupců, když těmto potenciálním zákazníkům sdělila pouze jednu ze složek odměny vázaného zástupce, a to tzv. výkonnostní odměnu při zhodnocení portfolia zákazníka

6 a nesdělila jim ostatní složky odměny vázaného zástupce, tedy fixní odměny vázané na výši vkladu zákazníka a objem jím zaplacených poplatků za obchody s investičními nástroji, D) v období od do její vázaní zástupci, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem /, a, IČO, trvale bytem /, zákazníky, nar., trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem _., ;, nar., trvale bytem /_, a, nar., trvale bytem, odkazovali na nenahrávané telefonní linky a diktovali jim na ně telefonní čísla a v období od do proběhla podle kontextu zaznamenaných telefonních hovorů i další telefonní komunikace jejích vázaných zástupců, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem, a, IČO, trvale bytem /, se zákazníky., nar. trvale bytem /, ;, nar., trvale bytem /_, a, nar., trvale bytem. /,, ze které nepořídila záznamy k jejímu uchování, E) v případě záznamu telefonního hovoru ze dne SN_ _ _110107_152229_1_04.wav nezajistila, aby nedošlo k poškození nahrávky uchovávané v jejím informačním systému a F) sdělila dne prostřednictvím svého vázaného zástupce, IČO, trvale bytem /_, zákaznici, nar., trvale bytem _., heslo pro telefonickou komunikaci s obchodníkem s cennými papíry, společností, _._. IČO, se sídlem /,, aniž by zákaznici nejprve řádně identifikovala, ad A), ad B), ad D) a ad F) povinnost investičního zprostředkovatele podle 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele poskytovat investiční služby s odbornou péčí a jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků; ad C) zákaz podle 15a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy zákaz uložený investičnímu zprostředkovateli používat při komunikaci se zákazníkem a potenciálním zákazníkem, včetně propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, nepravdivé a klamavé informace; ad D) povinnost investičního zprostředkovatele podle 32 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele uchovávat dokumenty

7 týkající se poskytnuté investiční služby a záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu a ad E) povinnost podle 32 odst. 4 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele k zajištění obezřetného poskytování investičních služeb vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavést a udržovat kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací, ve spojení s 15 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 32 odst. 3 téhož zákona a 32a odst. 5 téhož zákona a navazující 21 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry; (vii) I.) v evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů v období od do v případě 181 pokynů nesprávně zaznamenala údaj o času anebo datu přijetí pokynu od zákazníka nebo předání pokynu obchodníkovi s cennými papíry a II.) nevedla v období od do evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů řádným způsobem, neboť: v Evidence přijatých a předaných pokynů A) vyplňovala pole Číslo pokynu tak, že čísla pokynů 540 až 577 nebyla jedinečnými čísly pokynu, B) u 15 pokynů uvedla chybně číslo smlouvy, na základě které byl pokyn zadán, C) v případě 16 zákazníků neuváděla jednoznačnou identifikaci zákazníka, pro kterého byl pokyn zadán, nebo tuto identifikaci uváděla chybně, D) u jednoho pokynu uvedla chybně cenovou notaci, E) v případě 96 pokynů při přijetí zrušení pokynu od zákazníka změnila parametry původního pokynu, konkrétně datum a čas přijetí a předání původního pokynu, F) u 13 pokynů nevyplnila datum a čas přijetí jejich zrušení a u jednoho pokynu nevyplnila čas přijetí jeho zrušení, G) u jednoho pokynu neuvedla čas přijetí tohoto pokynu, H) u 6 pokynů neuvedla platnost pokynu, I) u jednotlivých pokynů vyplňovala nejen ISIN obchodovaného cenného papíru, ale také jiný identifikační kód (ticker); dále u některých investičních nástrojů neuvedla jednotný identifikační kód (ticker), případně byl zaměňován s jinými investičními nástroji; dále u některých pokynů neuvedla pro identifikaci investičního nástroje ISIN, ačkoliv byl danému investičnímu nástroji přidělen, nýbrž uvedla jiný identifikační kód (ticker) a u některých pokynů uvedla chybně identifikaci investičního nástroje ISIN nebo identifikační kód (ticker), J) u pokynů nevyplnila pole Kategorie pokynu a u 3 pokynů nevyplnila v tomto poli relevantní údaje,

8 K) u 70 pokynů neuvedla v poli Ukazatel nákupu/prodeje směr pokynu z pohledu zákazníka, když zde nevyplnila relevantní údaj nebo toto pole nevyplnila vůbec, L) u 2 pokynů uvedla do pole Limitní cena 1 místo limitní ceny, za kterou mělo dojít k realizaci obchodu, nerelevantní údaj, M) u 2 pokynů neuvedla maximální finanční limit, za který má být pokyn proveden ani počet jednotek investičního nástroje, N) u 148 pokynů vyplnila notaci množství, ačkoliv nebylo vyplněno pole Požadované množství/nominální hodnota, O) u pokynů nevyplnila pole Identifikace třetí osoby a u jednoho pokynu do tohoto pole vyplnila datum přijetí zrušení pokynu, P) u jednoho pokynu nevyplnila datum přijetí zrušení pokynu; u 5 pokynů nevyplnila čas přijetí zrušení pokynu; u jednoho pokynu vyplnila chybně datum přijetí zrušení pokynu a nevyplnila u tohoto pokynu čas přijetí zrušení pokynu, Q) u 135 pokynů nevyplnila pole Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu a Nestandardní požadavek na provedení pokynu, R) u 4 pokynů nevyplnila čas předání pokynu zákazníka, S) u 890 pokynů nevyplnila pole Způsob předání pokynu a u 335 pokynů uvedla do pole Způsob předání pokynu údaj, který měl být uveden v poli Osoba jednající se zákazníkem 1 a T) nevyplňovala čas přijetí, předání a případně přijetí zrušení pokynu ve formátu HH:MM:SS, v Evidenci investičních nástrojů A) nevyplňovala pole Název investičního nástroje a B) u některých pokynů uvedla chybně identifikaci investičního nástroje ISIN a neuvedla investiční nástroj, přestože o něm vedla záznamy v Evidenci přijatých a předaných pokynů, v Evidenci osob A) neuvedla informace o osobách (zákaznících), které se vyskytovaly v Evidenci přijatých a předaných pokynů a uvedla v poli Identifikace osoby jméno a příjmení vázaného zástupce, přičemž mělo být uvedeno RČ či IČO tohoto vázaného zástupce; povinnost podle 32 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a navazujícího 3 vyhlášky č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, ve znění do ve spojení s přílohou č. 2 téže vyhlášky, tedy povinnost investičního zprostředkovatele vést evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů;

9 (viii) měla nedostatky ve svém vnitřním kontrolním systému spočívající v tom, že: A) nepřijala vnitřní předpisy stanovené v bodě 4 vnitřního předpisu A/2/2011 Vnitřní předpisy a v období od do tak jednala v rozporu se svým vnitřním předpisem A/2/2011 Vnitřní předpisy, B) v období od do odkazovala ve svých vnitřních předpisech na neexistující vnitřní předpisy, čímž nezabezpečila vzájemný soulad svých vnitřních předpisů a soulad svých činností s vnitřními předpisy a v období od do tak jednala v rozporu se svým vnitřním předpisem B/6/2011 Pravidla compliance, C) v období od do nezavedla a neudržovala řídicí a kontrolní systém, který by zahrnoval pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy průběžná kontrola dodržování povinností plynoucích z vnitřních předpisů, E) v období od do neupravila vnitřním předpisem pravidla pro oblast vyžadování informací od zákazníka, F) v období od do neseznámila své vázané zástupce, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem /_, ;, IČO, trvale bytem /, ;, IČO, trvale bytem, ;, IČO, trvale bytem, a, IČO, trvale bytem /_,, se svými novými vnitřními předpisy platnými od , a nezajistil tak předání adekvátních informací pro výkon činnosti vázaných zástupců, G) v období od do neevidovala a neuchovávala záznamy stížností a reklamací zákazníků, které se týkaly poskytnuté investiční služby, čímž postupovala v rozporu se svým vnitřním předpisem C/4/2011 Reklamační řád, J) v období od do neprováděla žádnou vnitřní kontrolu, tj. nezavedla a neudržovala kontrolní mechanismy a postupy pro kontrolní činnost na všech řídicích a organizačních úrovních, nezajistila průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z jejích vnitřních předpisů, nezavedla pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon činností vázaného zástupce, K) v období od do nevedla evidenci o uskutečněných školeních pro své nové pracovníky, a neexistuje tak žádný záznam o periodicitě ani obsahu těchto školení a nezabezpečila, aby jeho schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících odpovědností a pravomocí bylo možné zpětně vysledovat (rekonstruovat) a nezavedla a následně neudržovala pro tento účel systém uchovávání informací a nezajistila kontrolu, zda znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, jsou nadále aktuální a přiměřené rozsahu, povaze a složitosti těchto činností,

10 L) v období od do nezajistila výkon činnosti compliance tak, aby poskytoval nezávislé a objektivní ujištění o jejích činnostech, čímž nesplnila povinnost zavést a udržovat řádně řídicí a kontrolní systém, a neprováděla výkon činnosti compliance nezávisle, čímž v období od do jednala v rozporu se svou směrnicí 4/10 Činnost compliance a od do jednala v rozporu se svým vnitřním předpisem B/6/2011 Pravidla compliance, N) v období od do neprováděla kontrolu osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, konkrétně kontrolu svých vázaných zástupců a O) v období od do neinformovala zákazníka jasně, srozumitelně a úplně o složce, která tvoří výši provize placené mu zákazníkem ve vztahu k poskytované investiční službě, a přijímala tak nepřípustné pobídky, ad O) zákaz podle 15 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy zákaz uložený investičnímu zprostředkovateli při poskytování investičních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (pobídka), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků; ad E) až ad G) povinnost podle 32 odst. 4 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele k zajištění obezřetného poskytování investičních služeb vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavést a udržovat řádné administrativní postupy zahrnující zejména systém vnitřní komunikace a pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky; ad A) až ad C), ad G) a ad J) až ad L) povinnost podle 32 odst. 4 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele k zajištění obezřetného poskytování investičních služeb vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavést a udržovat pravidla vnitřní kontroly zahrnující průběžnou kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, jinými právními předpisy a povinností plynoucích z vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele; ad G) povinnost podle 32 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele uchovávat dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu a ad N) povinnost podle 32c odst. 6 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost zastoupeného, pro kterého má vázaný zástupce vykonávat nebo vykonává činnosti uvedené v 32a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zavést pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon činností vázaného zástupce uvedených v 32a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky, ve spojení s 32 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a navazujících 2 odst. 1 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb a 15 odst. 1 písm. b) bod 1. téže vyhlášky ve spojení s 27 téže vyhlášky a 32 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3. téže vyhlášky a navazujících 9 odst. 1 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, 10 téže vyhlášky, 14 písm. b) téže vyhlášky, 15 odst. 4 téže vyhlášky, 31 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. b) téže vyhlášky a 32 odst. 1 a odst. 2 téže vyhlášky; (ix) poskytovala v období od do zákazníkovi společnosti _._., IČO, se sídlem /,

11 , nar., trvale bytem, prostřednictvím svého jednatele.,., nar., trvale bytem,, vázaného zástupce, IČO, trvale bytem /_, a svého zaměstnance., nar., trvale bytem, investiční poradenství způsobem, na jehož základě tento zákazník podával pokyny vedoucí k obchodům s investičními nástroji o velmi vysoké frekvenci, a to tak, že ukazatel Turnover Rate (TR) činil při přepočtení na roční základ 11,39 a ukazatel Cost to Equity (C/E) činil při přepočtení na roční základ 29,97 %, a v jehož důsledku byl tento zákazník zatížen nadměrně vysokými poplatky spojenými s realizací obchodů, které dosáhly 31,2 % z výše jeho počáteční investice, přičemž tím sledovala cíl spočívající v maximalizaci svého příjmu z poplatků za realizaci zákazníkových obchodů s investičními nástroji, povinnost investičního zprostředkovatele podle 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnost investičního zprostředkovatele poskytovat investiční služby s odbornou péčí a jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, č í m ž s e d o p u s t i l a ad (i) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (ii) správních deliktů osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 157 odst. 6 téhož zákona, ad (iii) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (iv) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (v) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (vi) správních deliktů osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. a), b) a c) a odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (vii) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 5 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ad (viii) správních deliktů osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. b) a písm. c) a odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 157 odst. 6 téhož zákona a ad (ix) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle 157 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, z a c o ž s e

12 a) za porušování povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu jednáními uvedenými v části I. (i), (iii), (iv), (v), (vi), (viii) a (ix) výroku rozhodnutí jí podle ustanovení 136 odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením 145 odst. 9 písm. d) téhož zákona ruší Českou národní bankou provedená registrace investičního zprostředkovatele osvědčení o registraci ze dne , č.j. 2010/1434/570, s datem oprávnění k činnosti ode dne a b) za výše uvedené správní delikty jí podle ustanovení 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá pokuta ve výši Kč (slovy dva miliony korun českých). Pokutu je společnost WIN INVESTMENT CZ s.r.o., IČO , se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol III. Společnosti WIN INVESTMENT CZ s.r.o., IČO , se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady, se dle 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost WIN INVESTMENT CZ s.r.o., IČO , se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2015/36608/CNB/110 ze dne 2. dubna 2015, sp.zn. Sp/2012/80/573 Rozklad společnosti Dredar s.r.o. v likvidaci, IČO , se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, PSČ , se podle 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s 46c zákona o České národní bance zamítá a rozhodnutí České národní banky ze dne , č.j. 2014/50989/570, sp.zn. Sp/2012/80/573, se potvrzuje.

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 13. července 2015 Č.j. 2015 / 77212 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/313/573 Počet stran: 29 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Dohledový benchmark č. 4/2012

Dohledový benchmark č. 4/2012 1. Účel Dohledový benchmark č. 4/2012 Řízení a kontrola kvality činnosti distribuční sítě v pojišťovnictví V návaznosti na dohledové poznatky z oblasti pojišťovnictví se tímto materiálem poskytuje názor

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Věstník ČNB částka 1/2014 ze dne 21. ledna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014

Věstník ČNB částka 1/2014 ze dne 21. ledna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014 Třídící znak 2 0 1 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu I. Působnost a účel 1. Česká

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 FINKOS s.r.o. IČO 276 80 398 Obchodní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod A. Správní

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 6. dubna 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 6. dubna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. dubna 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 115. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX002Y8M9* Zn. SPR-2018/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více